Anda di halaman 1dari 221

RANCANGAN HARIAN BAHASA MELAYU

TAHUN 5
2021

Disediakan
AHZALI BIN LATIF
INGATAN!

SAYA HANYA MENGIZINKAN RPH INI DIKONGSI


DENGAN RAKAN-RAKAN GURU DALAM SEKOLAH CIKGU
SAHAJA. CONTOH DI SEKOLAH CIKGU ADA EMPAT
GURU TAHUN 6. CIKGU BELI SATU RPH DAN KONGSI
DENGAN MEREKA. TIADA MASALAH. YANG SAYA TIDAK
IZINKAN IALAH RPH INI DIKONGSIKAN DENGAN GURU
MATA PELAJARAN LAIN DAN GURU-GURU DARI
SEKOLAH LAIN. SAYA RASA CIKGU FAHAM SEBAB
UNTUK MENGHASILKAN RPH INI SAYA BERSENGKANG
MATA DAN BANYAK MENGHABISKAN MASA TERLUANG
SAYA. SEMUGA CIKGU MENGHARGAI HASIL KERJA SAYA
INI DENGAN TIDAK MENYEBARKAN KEPADA SEKOLAH
LAIN ATAU MENJUALNYA KEPADA ORANG LAIN. SAYA
JUGA BERHARAP CIKGU DAPAT MENGINGATKAN
RAKAN-RAKAN CIKGU YANG LAIN. SAYA MOHON
KEPADA CIKGU-CIKGU.
MINGGU 1 DAN 2
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Rakan Taman Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar,mengecam sebutan,dan menyebut semula ujaran
respons semasa berkomunikasi yang dalam situasi formal.
dalam situasi formal dan tidak
formal.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerjasama Kemasyarakatan Peta bulatan/ papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi V= Lisan
A= Melakonkan/perbincangan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat mengujarkan - melakonkan dialog
semula satu ayat yang didengar dalam dialog dengan - mengujarkan semula maklumat yang terdapat dalam
betul. dialog.
- mengujarkan satu ayat disebut oleh guru.
AKTIVITI
1. Murid menyatakan orang yang tersayang dalam peta bulatan di papan tulis dan kaitkan dengan masyarakat.
2. Murid membaca dan memahami dialog. (Buku Teks ms.2)
3. Murid mengikut kumpulan melakonkan dialog dalam situasi 1.
4. Murid dalam kumpulan berbincang dan menulis jawapan bagi soalan diberi berdasarkan dialog dan
mencatat pada papan putih. Jawapan diangkat serentak.
5. Murid melakonkan dialog situasi 2. Guru membuat penilaian.
6. Murid mendengar ayat yang disebut oleh guru dan mengujarkan semula dengan betul.
7. Bersoal jawab dengan murid tentang nilai yang diperoleh daripada situasi dalam bahan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaa Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
n
1 Tidak dapat mengujarkan sesuatu yang didengar/tidak faham/diam. sangat terhad
2 Mengujarkan sesuatu didengar tetapi tidak menepati maklumat yang didengar. terhad
3 Mengujarkan sesuatu didengar dengan sebahagian maklumat menepati. memuaskan
4 Mengujarkan sesuatu didengar dengan betul dan jelas. baik
5 Mengujarkan sesuatu didengar dengan betul,jelas dan bertatasusila. sangat baik
6 Mengujarkan sesuatu didengar dengan betul,jelas, bertatasusila dan menjadi cemerlang
model teladan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Bank Rezeki Bergerak Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.1 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk
memberikan respons.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Saling membantu Kemasyarakatan Teks/lembaran kerja
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis-mengenal pasti V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/pembentangan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dua atau tiga - membaca kuat teks
perenggan teks dengan baik dan memberikan sekurang- - mengenal pasti dua idea tersurat dan
kurangnya dua respons terhadap idea tersurat dan tersirat tersirat serta memberi respons
dalam situasi diberi secara bertulis. - memberi respons terhadap tiga situasi
secara bertulis.
AKTIVITI
1. Murid menyatakan cara menggelakkan pembaziran. (air,letrik)
2. Murid membaca senyap petikan ‘Bank Rezeki Bergerak’. (Buku Teks ms.3)
3. Murid membaca kuat .Setiap murid membaca dua atau tiga perenggan.
4. Murid dibimbing mengenal pasti idea tersurat dan tersirat dan respons daripada idea tersebut.
5. Murid dalam kumpulan mencari dua idea tersurat dan tersirat dalam perenggan tiga dan empat teks dan
memberi respons.
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid menyatakan respons secara bertulis berdasarkan idea tersurat dan tersirat dalam teks. (lembaran
kerja)

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar dan tidak dapat memberi respons tehadap idea. sangat terhad
2 Bacaan tidak lancar dan dapat memberi respons kurang menepati. terhad
3 Membaca lancar dan memberi satu respons terhadap idea dengan baik. memuaskan
4 Membaca lancar dan dapat memberi satu respons yang tepat dan satu baik
respons kurang tepat terhadap idea.
5 Membaca lancar dan memberi dua respons terhadap idea. sangat baik
6 Membaca lancar dan memberi dua respons terhadap idea serta cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Projek Alam Hijau Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk
tulisan berangkai.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Semangat bermasyarakat Pendidikan Seni Teks /kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi V= Penulisan
A= Mempamerkan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan/individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis satu - menulis satu ayat dalam bentuk tulisan berangkai
perenggan teks secara mekanis dalam bentuk tulisan - menulis satu perenggan ayat dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas. berangkai
AKTIVITI
1. Murid menyatakan cara menghijaukan bumi di kawasan tempat tinggal mereka.
2. Murid membaca teks.(Buku Teks ms.4)
3. Murid diminta meneliti teknik penulisan berangkai dalam perenggan pertama teks.
4. Murid dalam kumpulan empat orang berbincang menulis peranggan kedua secara secara mekanis dalam
bentuk tulisan berangkai dalam kertas putih. Seorang ahli menyalin satu ayat sahaja.
5. Murid mempamerkan tugasan di papan tulis.
6. Murid menulis perenggan tiga teks menggunakan tulisan berangkai.
7. Murid mempamerkan tugasan. Murid akan membuat jelajah galeri melihat tulisan berangkai rakan mereka.
8. Murid yang siap awal menyalin semula tulisan berangkai pada perenggan pertama.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Menulis atu ayat dengan teknik tidak betul. sangat terhad
2 Menulis perenggan ayat dalam tulisan berangkai dengan teknik kurang terhad
tepat.
3 Menulis perenggan dalam tulisan berangkai dengan teknik hampir tepat. memuaskan
4 Menulis satu perenggan ayat dalam tulisan berangkai dengan teknik yang baik
betul.
5 Menulis satu perenggan ayat dalam tulisan berangkai dengan teknik yang sangat baik
betul dan kemas.
6 Menulis satu perenggan ayat dalam tulisan berangkai dengan teknik yang cemerlang
betul,kemas dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Diutamakan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pengangkutan Awam Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.1 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk
memberikan respons.
1.1 Kenderaan persendirian,kenderaan 1.1.5 Membuat keputusan memilih kenderaan awam yang selamat
awam,kenderaan berat dan jentera. mengikut situasi.
(HP PKJR)
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bijak membuat keputusan PKJR Teks/peta pokok
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis V= Pemerhatian
A= Membaca Penulisan
K= Tugasan berkumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis enam - membaca kuat teks.
maklumat tersurat berkaitan kebaikan dan kekurangan - menggarisi enam maklumat tersurat daripada teks
mengggunakan pengangkutan awam dengan betul. - menulis enam maklumat tersurat pada peta pokok
AKTIVITI
1. Bersoal jawab tentang pengangkutan lama dan moden dalam peta pokok di papan tulis.
2. Murid membaca senyap dan memahami teks. (Buku Aktiviti Murid PKJR ms.1)
3. Murid membaca kuat teks.
4. Murid dibimbingi memahami kandungan teks.
5. Murid dalam kumpulan menggarisi kelebihan dan kekurangan penggunaan pengangkutan awam. – Penyerapan
PKJR
6. Murid membaca kuat kelebihan dan kekurangan penggunaan pengangkutan awam.
7. Murid menulis kelebihan dan kekurangan penggunaan pengangkutan awam dalam peta pokok. (Buku Aktiviti
Murid PKJR ms.2)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Murid menyatakan satu maklumat tersurat dengan betul. sangat terhad
2 Murid menyatakan dua maklumat tersurat dengan betul. terhad
3 Murid menyatakan tiga maklumat tersurat dengan betul. memuaskan
4 Murid menyatakan empat maklumat tersurat dengan betul. baik
5 Murid menyatakan lima maklumat tersurat dengan betul . sangat baik
6 Murid menyatakan enam maklumat tersurat dengan betul dan cemerlang
menjadi model teladan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Susah Senang Kita Bersama Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi
dan kesantunan bahasa dalam peribahasa dan bahasa yang santun.
bahan sastera.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Prihatin Pendidikan Moral Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi-melakonkan V= Pemerhatian
A= Bercerita/main peranan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bercerita dan mengujarkan - membaca dan memahami teks
satu dialog dengan baik. - bercerita dan mengujarkan dialog
AKTIVITI
1. Murid mennyatakan peribahasa yang mereka tahu.
2. Murid membaca dan meneliti teks.(Buku Teks ms.5)
3. Murid dibimbing bercerita dan memahami peribahasa dalam bahan.
4. Murid dalam kumpulan berbincang tentang peranan yang akan dimainkan dalam cerita dan dialog.
5. Murid bercerita dan mengujarkan dialog.Seorang bercerita dan tiga murid lagi mengujarkan dialog
di hadapan kelas. Murid kumpulan lain akan menjadi juri dan memberikan bintang selepas habis
persembahan.
6. Satu pencerita terbaik dan tiga yang mengujarkan dialog terbaik diberi peluang bercerita sekali lagi.
7. Murid menyatakan pengajaran daripada bahan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pusat Transit Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks
golongan kata mengikut konteks. tidak formal.
i. kata nama am
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Prihatin Pendidikan Moral Papan putih/peta pokok
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasikan-mengelaskan V= Gambar Pemerhatian
A= Membentang/permainan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
memimpin n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina enam - mengenal pasti kata nama am dalam teks
ayat menggunakan kata nama am dengan betul. - menyenaraikan kata nama am dalam peta pokok
berdasarkan gambar
- menulis enam ayat menggunakan kata nama am
AKTIVITI
1. Murid dibimbing memahami kata nama am.
2. Murid membaca teks dan ayat berdasarkan gambar. (Buku Teks ms.6)
3. Murid dan guru berbincang menyatakan kata nama am yang terdapat dalam teks.
4. Murid dalam kumpulan berbincang menyenaraikan kata nama am yang terdapat dalam gambar dalam peta
pokok.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Permainan. Guru menyebut sesuatu perkara sementara murid menyebut benda/nama/tempat yang
merupakan kata am. Contoh: Cikgu sebut haiwan maka murid pun sebut kuda. Kumpulan yang menjawab
dengan pantas dan betul diberi 10 markah.
7. Murid menulis ayat menggunakan kata nama am yang diperoleh daripada teks.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK (JANUARI)
Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Tanggungjawab Keluarga Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak
berformat.
Nilai Teras : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kasih sayang Kemasyarakatan Peta buih/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjanakan idea V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh ; - menyatakan tanggungjawab kepada ibu bapa
i. mengetahui tanggungjawab ibu bapa - Pengetahuan - melahirkan perasaan sayang kepada ibu bapa
ii. menunjukkan sikap sayang kepada keluarga - Sosioemosi dalam tulisan kata-kata indah
iii. menyatakan tanggungjawab terhadap keluarga. – Tindakan - menulis karangan tangungjawab mereka kepada
ibu bapa
AKTIVITI
1. Murid menyatakan jumlah anggota keluarga mereka.
2. Murid menyatakan senarai aktiviti harian ibu bapa dan bincangkan peranan dan tanggungjawab ibu bapa
mereka.
3. Murid dalam kumpulan berbincang menyatakan tanggungjawab mereka kepada ibu bapa dalam peta buih.
4. Murid membentangkan tugasan. Guru membuat pemurnian.
5. Murid menyatakan perasaan sayang kepada keluarga dengan menulis kata-kata sayang pada kertas putih.
6. Murid menulis karangan ‘Tanggungjawab Anak kepada Ibu Bapa’ dalam buku tulis berdasarkan kerangka yang
dibentangkan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Menulis draf sahaja. sangat terhad
2 Menulis karangan menggunakan satu idea dengan baik. terhad
3 Menulis karangan menggunakan dua idea dengan baik. memuaskan
4 Menulis karangan menggunakan tiga idea dengan baik. baik
5 Menulis karangan menggunakan empat idea dengan baik. sangat baik
6 Menulis karangan menggunakan empat idea dengan baik dan cemerlang
menjadi model teladan.
MINGGU 3
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kami Sepakat Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap
respons semasa berkomunikasi makumat yang diujarkan dalam situasi formal.
dalam situasi formal dan tidak
formal.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Semangat bermasyarakat Kemasyarakatan Teks/ kad nama watak/gambar
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Membuat justifikasi V= Gambar Lisan
A= Melakonkan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan satu - melakonkan dialog dengan memberi respons
respons terhadap ujaran atau pertanyaan dengan baik - memberi respons terhadap pertanyaan
secara bertatasusila. berdasarkan gambar
- memberi respons secara bertulis
AKTIVITI
1. Murid menyatakan bantuan yang diterima di sekolah.
2. Murid menaakul slaid dan memahami dialog. (Buku Teks ms.7)
3. Murid dibimbing memahami slaid yang ditunjukkan.
4. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan dialog. Kemudian,murid melakonkan dialog dengan
memberikan respons.
5. Murid diberikan gambar dan dan pernyataan tentang gambar diberi. (contoh kereta,kasut)
6. Murid memberi respons terhadap bahan berdasarkan soalan yang guru berikan.
7. Murid memberi respons secara bertulis dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaa Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
n
1 Tidak memberi respons/tidak memahami pertanyaan. sangat terhad
2 Memahami dan memberi respons tetapi tidak betul. terhad
3 Memahami dan memberi respons yang masih munasabah. memuaskan
4 Memahami dan memberi respons dengan betul. baik
5 Memahami dan memberi respons dengan betul dan bertatasusila. sangat baik
6 Memahami dan memberi respons dengan betul,bertatasusila dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kita Boleh Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.1 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk
memberikan respons.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhemah tinggi Pendidikan Kesihatan Teks/kad situasi
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai - Membuat justifikasi V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/pembentangan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca tiga - membaca kuat teks
perenggan teks dengan lancar dan memberikan - memberi satu respons terhadap idea tersirat dalam
sekurang-kurangnya empat respons terhadap idea kad situasi
tersurat dengan baik. - memberi empat respons terhadap idea tersurat
secara bertulis.
AKTIVITI
1. Murid menyatakan basikal kepunyaan mereka.( jenama,harga,warna dan sebagainya)
2. Murid membaca senyap petikan ‘Kita boleh’. (Buku Teks ms.8)
3. Murid membaca kuat teks. Setiap murid membaca tiga atau empat perenggan.
4. Murid dibimbing memahami maklumat tersirat dan respons berdasarkan maklumat tersurat.
5. Murid diberikan kad situasi dan beri respons. (contoh;Mengambil kucing yang jatuh ke dalam longkang)
6. Murid dalam kumpulan mencari tiga idea tersirat dalam penyataan dan teks ‘Kita Boleh’ . Murid memberi
respons terhadap idea tersirat tersebut dalam borang grafk.
7. Murid membentangkan tugasan.
8. Murid menulis lima maklumat yang telah dibincangkan dengan memberi respons dalam buku tulis.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar /tidak dapat memberi respons tehadap idea tersirat. sangat terhad
2 Bacaan lancar dan dapat memberi satu respons terhadap idea tersirat. terhad
3 Membaca lancar dan memberi dua respons terhadap idea dengan baik. memuaskan
4 Membaca lancar dan memberi tiga respons terhadap idea dengan baik. baik
5 Membaca lancar dan memberi empat respons terhadap idea tersirat. sangat baik
6 Membaca lancar dan memberi empat respons terhadap idea tersirat cemerlang
serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Sepakat Jaga Kebersihan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.1 Membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada
ayat yang bermakna. sesuatu bahan multimedia.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Kerjasama Pendidikan Kesihatan Teks/peta bulatan/peta pemikiran
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai-memberikan pendapat V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina empat - membina ayat berkaitan kandungan kempen
daripada lima ayat lengkap berdasarkan soalan diberi. - menulis lima soalan pemahaman
AKTIVITI
1. Murid menyatakan barangan boleh kitar semula dalam peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca teks Kempen Jalan dan Kutip. (Buku Teks ms.9)
3. Murid dalam kumpulan menulis kandungan kempen tersebut dalam apa sahaja bentuk peta pemikiran atau
borang grafik.
4. Murid mempamerkan tugasan mereka.
5. Murid dibimbing menjawab soalan berdasarkan poster Kempen Jalan dan Kutip.
6. Murid memberi pendapat secara bertulis terhadap lima soalan berdasarkan teks.
7. Murid membaca jawapan diberi. Guru membuat penilaian.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak menulis/ satu ayat tetapi tidak gramatis/ayat mudah. sangat terhad
2 Menulis satu ayat lengkap dan gramatis. terhad
3 Menulis dua ayat lengkap dan gramatis. memuaskan
4 Menulis tiga ayat lengkap dan gramatis baik
5 Menulis empat ayat lengkap dan gramatis. sangat baik
6 Menulis lima ayat lengkap,gramatis dan menjadi model cemerlang
teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Patuhi Had Laju Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan ayat yang 3.2.2 Menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis
bermakna. dan kreatif.
2.1 Jenis-jenis jalan raya. (HP:PKJR) 2.1.3 Menjelaskan had laju kenderaan yang bergerak di setiap jenis
jalan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Prihatin/peka Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks/kad papan tanda
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjanakan idea V= Gambar Penulisan
A= Memberi penjelasan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menjawab sekurang- - membaca kuat pernyataan dalam poster
kurangnya empat daripada lima soalan kefahaman dengan - memberi penjelasan tentang papan tanda had laju
baik. - menjawab lima soalan kefahaman
AKTIVITI
1. Murid menyatakan jenis-jenis jalan raya di Malaysia. (Tunjukkan gambar)
2. Murid meneliti poster dan membaca teks. (Lihat lampiran)
3. Murid membaca kuat teks.
4. Murid dalam kumpulan diberikan satu papan tanda had laju. Murid dalam kumpulan diminta memberi penjelasan
berdasarkan maklumat yang dibaca. Murid daripada kumpulan lain akan membuat jelajah galeri untuk
mendapatkan maklumat. - Penyerapan PKJR
5. Murid menulis perkaitan had laju dengan jenis jalan raya. (Buku Aktiviti Murid PKJR ms.3)
6. Murid menjawab soalan pemahaman.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
1 Menjawab satu soalan pemahaman dengan betul. sangat terhad
2 Menjawab dua soalan pemahaman dengan betul. terhad
3 Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul. memuaskan
4 Menjawab empat soalan pemahaman dengan betul. baik
5 Menjawab lima soalan pemahaman dengan betul. sangat baik
6 Menjawab lima soalan pemahaman dengan betul dan cemerlang
menjadi model teladan.

Lampiran

Had laju di kawasan tertentu tidak sama dan bukan hanya terhad di lebuh raya (110kmj)
dan jalan raya biasa saja (90kmj), tetapi turut membabitkan kawasan berisiko tinggi
seperti sekolah, dan bandar.

Terbaharu Polis Diraja Malaysia (PDRM) menerusi laman Facebook rasmi


agensi itu menyiarkan infografik untuk mengingatkan orang awam mengenai peraturan
had laju kenderaan mengikut kawasan dan jenis kenderaan.

Berdasarkan gambar rajah infografik dikongsikan di atas, had laju kenderaan


terbahagi kepada empat kawasan utama, iaitu:

 Lebuh Raya (dua lorong): Kenderaan ringan 110kmj | Kenderaan berat 80-


90kmj
 Jalan Persekutuan dan Jalan Negeri (satu lorong): Kenderaan ringan  90kmj |
Kenderaan berat 70-80kmj
 Kawasan Bandar: Kenderaan ringan 60kmj | Kenderaan berat 60kmj
 Kawasan Sekolah: Kenderaan ringan 30kmj) | Kenderaan berat 30kmj
Oleh itu, jadilah pengguna jalan raya yang berhemah. Bersama kita patuhi
peraturan demi keselamatan bersama. Pandu cermat jiwa selamat!

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Ilham Kami Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks
golongan kata mengikut konteks. tidak formal.
ii. kata nama khas
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerajinan Reka Bentuk dan Teknologi Peta pokok/lembaran
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi-menggunakan V= Pemerhatian
A= Membentang/melakonkan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
memimpin n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh - mengenal pasti kata nama khas dalam teks
i. menenal pasti sepuluh kata nama khas dalam teks. - mencatat 10 kata nama khas di luar kelas
ii. membina lapan ayat menggunakan kata nama khas - menulis lapan ayat menggunakan kata nama khas
dengan ayat lengkap.
AKTIVITI
1. Murid menamakan benda yang boleh dihasilkan daripada bahan terbuang.
2. Murid membaca dan memahami dialog. (Buku Teks ms.11)
3. Murid dibimbing mengenal pasti kata nama khas dan jenis berdasarkan bahan dalam buku teks.
4. Murid dalam kumpulan berbincang menyenaraikan kata nama khas yang terdapat dalam teks diberi
(lembaran) mengikut jenis dalam peta pokok.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid dibawa keluar kelas dan mencatat sepuluh kata nama khas yang terdapat di sekolah dalam borang
grafik.
7. Murid menulis ayat menggunakan kata nama khas diberi dalam buku tulis.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

MINGGU 4 DAN 5
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Buku Teman Setia Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar,mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan
respons semasa berkomunikasi secara kritis kreatif.
dalam situasi formal dan tidak
formal.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Semangat bermasyarakat Kemasyarakatan Teks/ kad nama watak
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai - Mentafsir V= Lisan
A= Simulasi Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan satu - melakonkan dialog
respons terhadap soalan secara kritis dan kreatif dengan baik - memberi respons terhadap soalan
dan bertatasusila. - menulis perbualan dengan format yang betul
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang jumlah buku yang telah dibaca di perpustakaan.
2. Murid membaca dan menaakul iklan dalam teks. (Buku Teks ms.13)
3. Murid membaca kuat pernyataan yang terdapat dalam iklan.
4. Murid dibimbing mendengar,mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan.
5. Murid mengikut kumpulan bertiga melakonkan dialog. Murid akan memberi respons terhadap pertanyaan
berpandukan iklan yang telah dibincangkan.
6. Murid membina dialog dalam buku tulis dengan format perbualan.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak memberi respons/tidak memahami pertanyaan. sangat terhad
2 Memahami dan memberi respons tetapi tidak betul. terhad
3 Memahami dan memberi respons yang masih munasabah. memuaskan
4 Memahami dan memberi respons dengan betul. baik
5 Memahami dan memberi respons dengan betul dan bertatasusila. sangat baik
6 Memahami dan memberi respons dengan betul,bertatasusila dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Keluarga Berjaya Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.1 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk
memberikan respons.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerajinan Kemasyarakatan Teks/kad situasi
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai- membuat justifikasi V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/pembentangan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dua - membaca kuat teks
perenggan teks dengan lancar dan memberikan - memberi dua respons terhadap idea tersirat dalam
sekurang-kurangnya empat respons terhadap idea kumpulan
tersurat atau tersirat dengan baik. - memberi dua respons terhadap idea tersurat atau
tersirat secara individu.
AKTIVITI
1. Murid menyatakan tempat yang mereka pernah lawat. (kaitkan lawatan ke tempat orang asli)
2. Murid membaca senyap petikan ‘Kita boleh’. (Buku Teks ms.14)
3. Murid membaca kuat teks. Setiap murid membaca dua perenggan.
4. Murid dibimbing memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respons berdasarkan teks
dan gambar. (perenggan satu dan dua)
5. Murid dalam kumpulan mencari idea tersurat atau tersirat dan memberi respons dengan mencatatnya
dalam borang grafik yang disediakan. (perenggan tiga dan empat)
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid mencatat dua idea tersurat atau tersirat (perenggan 5 dan 6) dan mencatat dalam borang grafik)

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar /tidak dapat memberi respons tehadap idea tersirat. sangat terhad
2 Bacaan lancar dan dapat memberi satu respons terhadap idea tersirat. terhad
3 Membaca lancar dan memberi dua respons terhadap idea dengan baik. memuaskan
4 Membaca lancar dan memberi tiga respons terhadap idea dengan baik. baik
5 Membaca lancar dan memberi empat respons terhadap idea tersirat. sangat baik
6 Membaca lancar dan memberi empat respons terhadap idea tersirat cemerlang
serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Karya Kami Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan
ayat yang bermakna. bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Kerjasama Reka Bentuk dan Teknologi Kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis-memberi alasan V= Video Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menjawab - membaca kuat teks
tiga daripada empat soalan bertumpu dan bercapah - membina carta alir berkaitan aktiviti membina video
dengan betul. pendek
- menjawab empat soalan pemahaman
AKTIVITI
1. Murid menonton satu video pendek.
2. Murid membaca dan meneliti teks ‘Karya Kami’.(Buku Teks ms.16)
3. Murid dalam kumpulan membina carta alir tentang penghasilan video pendek.
4. Murid mempamerkan tugasan.
5. Murid bersoal jawab dengan murid tentang kandungan teks.
6. Murid menjawab soalan pemahaman berkaitan teks dibaca dalam buku tulis.
7. Murid menyatakan nilai murni yang terdapat dalam teks.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Semua jawapan salah/Jawab satu soalan tetapi ayat tidak lengkap. sangat terhad
2 Menjawab satu soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. terhad
3 Menjawab dua soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. memuaskan
4 Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. baik
5 Menjawab empat soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. sangat baik
6 Menjawab empat soalan pemahaman dengan betul,ayat lengkap dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pasukan Kompang Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan melagukan syair dengan irama yang sesuai
kesantunan bahasa dalam bahan serta menyatakan idea keseluruhan syair.
sastera.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerajinan Sosiobudaya Kad bintang
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Video Pemerhatian
A= Melagukan syair Penulisan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melagukan dua rangkap - melafazkan syair
syair dan menyatakan maksud keseluruhan syair dengan baik. - melagukan dua rangkap syair
- menyatakan maksud keseluruhan syair
AKTIVITI
1. Murid menonton video melagukan syair. https://www.youtube.com/watch?v=nQS_AvSNesg
2. Murid meneliti dan membaca rangkap syair.(Buku Teks ms.10)
3. Murid mengikut kumpulan melafazkan rangkap syair.
4. Murid dibimbing memahami maksud rangkap syair dan cara melagukan syair dengan teknik yang betul.
(imbas kod QR)
5. Murid melagukan syair secara berpasangan. (berlatih sesama sendiri)
6. Murid melagukan syair secara berpasangan. Murid melagukan rangkap syair secara berselang. Rakan-rakan
lain akan memberikan bintang atas persembahan yang diberikan.
7. Murid menulis idea keseluruhan syair dalam buku tulis.
8. Pelagu syair terbaik diberi peluang melagukan syair sekali lagi di hadapan kelas.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Usaha Kita Bersama Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks
golongan kata mengikut konteks. tidak formal.
iii. kata ganti nama
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerjasama Sosiobudaya Kad watak/lembaran kerja
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi-melengkapkan V= Gambar Pemerhatian
A= Melakonkan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
memimpin n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh - mengenal pasti kata ganti nama dalam teks
i. melengkapkan empat tempat kosong dengan kata - melengkapkan teks lakonan dengan kata ganti nama
ganti nama yang betul. - melengkapkan ayat dengan kata ganti nama
ii. membina enam ayat menggunakan kata nama nama - menulis lima ayat menggunakan kata ganti nama
dengan ayat lengkap.
AKTIVITI
1. Murid menyoal rakan tentang gambar yang ditunjukkan. (kaitkan dengan kata ganti nama yang disebut)
2. Murid diperjelas tentang kata ganti nama berdasarkan teks dialog dalam bahan. (Buku Teks ms.11)
3. Murid membaca dan memahami drama ‘Seikat bagai Sirih,Serumpun bagai Serai’. (Buku Teks ms.11)
4. Murid mengikut kumpulan berempat berbincang melengkapan tempat kosong dengan kata ganti nama yang
betul. Kemudian mereka melakonkan babak satu drama tersebut.
5. Murid melengkapkan ayat diberi dengan kata ganti nama yang betul. (Lembaran kerja)
6. Murid membina enam ayat menggunakan kata ganti nama diberi.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : E-Sukan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama mengikut konteks
golongan kata mengikut konteks. tidak formal.
iv. penjodoh bilangan
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerjasama E-Sukan – Pendidikan Jasmani Kad watak/lembaran kerja
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi-melengkapkan V= Gambar Pemerhatian
A= Kuiz Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
memimpin n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina - menjawab soalan dengan betul dalam kuiz
sekurang-kurangnya lima daripada enam ayat - membina enam ayat menggunakan penjodoh bilangan
menggunakan penjodoh bilangan dengan betul. berdasarkan bahan
AKTIVITI
1. Murid menyatakan penjodoh bilangan bagi gambar yang ditunjukkan.
2. Murid menjalankan aktiviti kuiz penjodoh bilangan ikut kumpulan. Kumpulan perlu menulis penjodoh
bilangan pada papan putih berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Jawapan diangkat serentak.
3. Murid membaca dan meliti gambar dalam bahan. (Buku Teks ms.18)
4. Murid mengikut kumpulan berbincang membina ayat menggunakan penjodoh bilangan dalam gambar.
(kelompok dan bidang)
5. Murid membentangkan tugasan. Guru membuat pemurnian.
6. Murid membina empat ayat menggunakan penjodoh bilangan diberi berdasarkan gambar dalam buku tulis.
(lembar,baris, kumpulan,pasukan)

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Laluan yang Selamat Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang
maklumat dan idea bagi pelbagai bahan multimedia secara bertatasusila mengikut konteks.
tujuan.
2.1 Jenis-jenis jalan raya.(HP:PKJR) 2.1.4 Mengenal pasti elemen persekitaran yang dapat meningkatkan
keselamatan pengguna jalan raya.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Peka Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks /papan putih/peta buih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menaakul V= Lisan
A= Memberi pandangan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh memberikan - mencatat elemen pesekitaran jalan raya yang selamat
pendapat berdasarkan satu pernyataan diberi dengan - memberi pendapat berdasarkan pernyataan diberi
ayat yang gramatis secara bertatasusila.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang perjalanan murid ke sekolah. Kaitkan dengan elemen pesekitaran jalan raya.
2. Murid meneliti maklumat dalam bahan grafik. (Buku Aktiviti Murid ms.4)
3. Murid dalam kumpulan mencatatkan elemen-elemen persekitaran jalan raya yang dapat menjamin keselamatan
pengguna jalan raya dalam peta buih.(Cth:lampu isyarat,jejantas) – Penyerapan PKJR
4. Murid mempamerkan tugasan.
5. Murid menyatakan pandangan untuk membuat pertimbangan tentang laluan perjalanan yang mereka perlu lalui
berdasarkan bahan grafik. (Cth: Kamu berada di Stesen LRT. Jika mahu ke perpustakaan awam,jalan manakah
yang paling selamat untuk kamu lalui.Mengapa?)
6. Murid menulis tentang perjalanan mereka ke perpustakaan awam.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak memberi pendapat. sangat terhad
2 Teragak-agak/memberi pendapat tidak tepat. terhad
3 Memberi pendapat menggunakan ayat mudah dan tidak gramatis. memuaskan
4 Memberi pendapat menggunakan ayat gramatis . baik
5 Memberi pendapat secara kritis dan kreatif menggunakan ayat sangat baik
gramatis dan bertatasusila.
6 Memberi pendapat secara kritis dan kreatif menggunakan ayat cemerlang
gramatis , bertatasusila dan menjadi model teladan.

MINGGU 6
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Imunisasi Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang
maklumat dan idea bagi bahan multimedia secara bertatasusila mengikut konteks.
pelbagai tujuan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Rasional Pendidikan Kesihatan Peta pokok/kad nama watak
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Membuat keputusan V= Lisan
A= Melakonkan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membuat - menerangkan tentang bahan dengan baik
pertimbangan dan membuat satu keputusan dengan baik - memahami penerangan yang diberi
dan bertatasusila. - membuat pertimbangan dan satu keputusan
yang munasabah
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang tujuan pegawai kesihatan datang ke sekolah setiap tahun. Murid catat pada
peta pokok di papan tulis. Kaitkan dengan imunisasi.
2. Murid mendengar pernyataan yang dibaca oleh guru dalam teks. (Buku Teks ms.24)
3. Tiga orang murid diletakkan pada stesen berbeza. Murid A kan menerangkan cara mendapatkan imunisasi,
Murid B menerangkan cara imunisasi diberi dan murid C menerangkan kepentingan imunisasi. Murid dalam
kumpulan beredar ke setiap stesen.
4. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan dialog. (Buku Teks ms.25)
5. Murid melakonkan dialog dengan membuat pertimbangan dan keputusan berdasarkan bahan.
6. Murid menulis perbualan dalam buku tulis mengikut format penulisan dialog.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak memberi respons/memberi alasan tidak tepat. sangat terhad
2 Membuat keputusan dengan alasan kurang tepat. terhad
3 Membuat keputusan dengan alasan yang masih munasabah. memuaskan
4 Membuat keputusan dengan alasan kukuh dan bertatasusila. baik
5 Membuat keputusan dengan alasan terperinci dan sangat baik
bertatasusila.
6 Membuat keputusan dengan alasan terperinci ,bertatasusila cemerlang
dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Ibarat Musuh dalam Selimut Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.2 Membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk
mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat
mengikut susunan perkataan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menjaga kesihatan Pendidikan Kesihatan Teks/kamus dewan
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis-menerangkan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/pembentangan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - membaca kuat teks
i. membaca teks kuat teks dengan baik. - mencari makna enam perkataan dalam kumpulan
ii. mencari makna enam perkataan diberi menggunakan menggunakan Kamus Dewan
Kamus Dewan dengan teknik yang betul. - mencari makna enam perkataan secara individu
menggunakan kamus
AKTIVITI
1. Murid menyatakan tujuan pergi ke perpustakaan.
2. Murid membaca senyap teks. (Buku Teks ms.26)
3. Murid secara rawak dipilih membaca kuat teks.
4. Murid dibimbing guru mencari makna perkataan menggunakan Kamus Dewan.
5. Murid dalam kumpulan berbincang mencari enam makna perkataan dalam teks yang berwarna merah
dalam teks yang dipilih oleh guru dan mencatatnya dalam kertas putih.
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid secara individu mencari lagi enam makna perkataan berwarna merah dalam teks dan mencatatnya
dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Membaca lancar dan dapat mencari makna 1 perkataan dengan betul. sangat terhad
2 Membaca lancar dan dapat mencari makna 2 perkataan dengan betul. terhad
3 Membaca lancar dan dapat mencari makna 3 perkataan dengan betul. memuaskan
4 Membaca lancar dan dapat mencari makna 4 perkataan dengan betul. baik
5 Membaca lancar dan dapat mencari makna 5 perkataan dengan betul. sangat baik
6 Membaca lancar dan dapat mencari makna 6 perkataan dengan betul cemerlang
dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Awasi Si Comel Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.3 Mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca,dilihat dan
ayat yang bermakna. didengar.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menjaga kesihatan Pendidikan Kesihatan Teks/peta pokok/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Mencerakin V= Penulisan
A= Membentangkan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mencatat tiga - membaca dan memahami kandungan teks
maklumat penting tentang bahan dalam peta pokok - mencatat tiga maklumat tentang bahan dalam peta
dengan betul. pokok
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang kucing kesayangan mereka. (cth: nama/warna/asal/kegemaran)
2. Murid membaca senyap dan memahami teks media sosial. (Buku Teks ms.27)
3. Murid secara pasangan membaca kuat teks.
4. Murid dibimbing mengecam maklumat penting yang dibaca.
5. Murid dalam kumpulan berbincang mencatat maklumat berdasarkan bahan dengan menggunakan peta
pokok.
6. Murid mempamerkan tugasan. Murid boleh membuat jelajah galeri melihat hasil tugasan kumpulan lain.
7. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan teks.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid


Penguasaan
1 Gagal menganalisis/mencatat maklumat yang salah. sangat terhad
2 Boleh menganalisis,mencatat satu maklumat hampir tepat. terhad
3 Boleh menganalisis,mencatat satu maklumat penting dengan betul. memuaskan
4 Boleh menganalisis,mencatat dua maklumat penting dengan betul. baik
5 Boleh menganalisis,mencatat tiga maklumat penting dengan betul. sangat baik
6 Boleh menganalisis,mencatat tiga maklumat penting dengan betul cemerlang
dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK (FEBRUARI)


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Menghormati Guru Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak
berformat.
Nilai Teras: Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Hormat-menghormati Sosiobudaya Kertas A4/peta buih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjana idea V= Penulisan
A= Membentang/simulasi Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - menyatakan tiga sebab mengapa menyayangi guru yang
i. menyatakan sebab menyayangi guru. - Pengetahuan diminati
ii. simulasikan menghargai guru. - Sosioemosi - membuat simulasi memberi penghargaan kepada guru
iii. menyatakan cara-cara menghormati guru.-Tindakan - menulis karangan cara menghormati guru
AKTIVITI
1. Murid menyatakan kata panggilan bagi warga sekolah. Kaitkan dengan guru.
2. Murid menulis nama guru yang yang paling disayang dalam kertas putih dan menyatakan sebab mengapa cikgu
itu disayangi pada peta buih.
3. Murid mempamerkan tugasan mereka. Secara rawak beberapa murid diminta menceritakan guru kesayangan
mereka.
4. Murid berbincang dalam kumpulan merangka idea tentang cara menghormati guru dalam peta bulatan.
5. Murid membentangkan tugasan. Guru membuat pemurnian.
6. Murid membuat simulasi memberi hadiah kepada guru di hadapan kelas.
7. Murid menulis karangan ‘Cara-cara Menghormati Guru’ dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Menulis draf sahaja. sangat terhad
2 Menulis karangan menggunakan satu idea dengan baik. terhad
3 Menulis karangan menggunakan dua idea dengan baik. memuaskan
4 Menulis karangan menggunakan tiga idea dengan baik. baik
5 Menulis karangan menggunakan empat idea dengan baik. sangat baik
6 Menulis karangan menggunakan empat idea dengan baik dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Seni Pertahankan Diri Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai dan
kesantunan bahasa dalam bahan menyatakan maksud sajak.
sastera.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerajinan Kesusasteraan Video/lirik lagu
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menerangkan V= Video Pemerhatian
A= Mendeklamasikan Penulisan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mendeklamasikan - memahami cara memdeklamasikan sajak
dua rangkap sajak dan menjelaskan maksud dua rangkap - mendeklamasikan dua rangkap sajak dengan
sajak dengan baik. pasangan
- menulis maksud dua rangkap sajak dengan baik
AKTIVITI
1. Murid menonton video mendeklamasikan sajak. https://www.youtube.com/watch?v=O7bZuXUlXbM
2. Murid membaca rangkap sajak.(Buku Teks ms.17)
3. Murid dibimbing mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai.
4. Murid secara berpasangan mendeklamasikan sajak di hadapan kelas secara kreatif. Murid lain memberi
bintang atas persembahan kawan mereka.
5. Murid dibimbing menjelaskan maksud sajak bagi rangkap satu.
6. Murid dalam kumpulan berbincang tentang maksud rangkap dua sajak dan membentangkannya.
7. Murid menulis maksud bagi rangkap tiga dan empat sajak dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

MINGGU 7
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kuku Bersih dan Sihat Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang
maklumat dan idea bagi dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif.
pelbagai tujuan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kebersihan Fizikal dan Mental Pendidikan Kesihatan Kad nama watak
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis V= Lisan
A= Simulasikan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid menghuraikan dua - memahami teks penjagaan kuku
maksud tersurat berkaitan bahan dengan idea - bertutur memberi penjelasan tentang penjagaan kuku
yang kritis dan kreatif. - menghuraikan dua maksud tersurat daripada bahan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang cara menjaga kebersihan diri. (Kaitkan dengan kebersihan kuku)
2. Murid membaca pernyataan dalam teks. (Buku Teks ms.31)
3. Setiap murid diberikan satu tugasan untuk menerangkan tentang penjagaan kuku.(cth: Murid A akan
menerangkan kebersihan kuku,murid B akan menerangkan cara membersihkan kuku)
4. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan perbualan dalam teks.
5. Tiga orang daripada kumpulan berbeza akan membuat simulasi perbualan tersebut.
6. Murid menulis dialog dalam buku tulis menggunakan format penulisan dialog.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid


Penguasaa
n
1 Tidak dapat menghuraukan maksud tersurat. sangat terhad
2 Menghuraikan satu maksud tersurat secara sedehana. terhad
3 Menghuraikan dua maksud tersurat secara sedehana. memuaskan
4 Menghuraikan satu maksud tersurat secara kritis dan kreatif. baik
5 Menghuraikan dua maksud tersurat secara kritis dan kreatif. sangat baik
6 Menghuraikan dua maksud tersurat secara kritis dan kreatif dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pilihan yang Betul Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca,memahami dan 2.2.1 Membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan
menaakul bahan multimedia. multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Rasional Pendidikan Kesihatan Pelitup muka/kertas warna
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai – Membuat keputusan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ berfikir √ n √ Dwibahasa Kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca kuat - membaca kuat teks
petikan dengan intonasi yang sesuai dan membuat satu - memahami tentang ciri-ciri pelitup muka yang
keputusan pilihan mereka tentang bahan. selamat
- membuat keputusan pelitup muka pilihan mereka
AKTIVITI
1. Murid ditunjukkan cara memakai pelitup muka yang betul.
2. Murid membaca senyap dan meneliti petikan (Buku Teks ms.32)
3. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Dua kumpulan pelitup muka pembedahan dan dua kumpulan
lagi pelitup muka N95.
4. Setiap kumpulan akan membaca dengan kuat tentang ciri-ciri pelitup muka yang diwakili.
5. Murid dibimbing memahami maklumat untuk membuat pertimbangan dan keputusan.
6. Murid akan mengangkat kertas mengikut warna. Warna hijau memilih pelitup muka pembedahan dan
warna kuning memilih pelitup muka N95.
7. Murid menulis ciri-ciri pelitup muka yang baik bagi mengelakkan penyakit berjangkit dalam buku tulis.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak dapat membuat pilihan. sangat terhad
2 Membaca tidak lancar tetapi teragak-agak membuat pilihan. terhad
3 Membaca lancar tetapi teragak-agak membuat keputusan. memuaskan
4 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan yakin. baik
5 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan amat yakin. sangat baik
6 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan amat yakin cemerlang
dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Hilangkan Nafas Berbau Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.4 Menulis teks prosa yang diimlakkan.
ayat yang bermakna.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kebersihan fizikal dan mental Pendidikan Kesihatan Teks/peta bulatan
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi – Menghasilkan V= Penulisan
A= Membaca/menyemak Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan/pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengimlak tiga - membaca dua kali perenggan teks
daripada empat teks prosa yang dibaca oleh guru tanpa - mengeja tujuh perkataan sukar dalam teks
kesalahan. - mengimlak empat teks prosa
AKTIVITI
1. Murid mencatat punca nafas berbau pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca dan meneliti teks.(Buku Teks ms.33)
3. Murid membaca kuat mengikut kumpulan masing-masing.
4. Murid diminta mengeja dan menyebut perkataan sukar dalam petikan. (flos, menghindarkan,bakteria, plak,
sulfur,merangsang,melembapkan)
5. Murid mengimlak empat teks prosa yang dibaca oleh guru.
6. Murid secara pasangan menyemak teks yang diimlak dengan merujuk teks.
7. Murid membetulkan kesalahan yang dilakukan dengan menyalin semula perenggan yang terdapat
kesalahan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Mengimlak tetapi banyak kesalahan dalam teks diimlak. sangat terhad
2 Mengimlak satu teks prosa tanpa kesalahan. terhad
3 Mengimlak dua teks prosa tanpa kesalahan. memuaskan
4 Mengimlak tiga teks prosa tanpa kesalahan. baik
5 Mengimlak empat teks prosa tanpa kesalahan. sangat baik
6 Mengimlak empat teks prosa tanpa kesalahan dan menjadi cemerlang
model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Cuaca Panas Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja
golongan kata mengikut konteks. tak transitif mengikut konteks.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Menjaga kesihatan - Melengkapkan Pendidikan Kesihatan Teks/kad perkataan/kotak
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi V= Pemerhatian
A= Permainan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
memimpin n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh - memahami kata kerja aktif transitif
melengkapkan teks dengan lima kata kerja aktif - mengenal pasti kata kerja aktif transitif dalam permainan
transitif dengan betul. - melengkapkan teks dengan lima kata kerja aktif transitif
AKTIVITI
1. Murid menyatakan aktiviti ketika berada di rumah. Tulis aktiviti tersebut di papan tulis.
2. Murid dijelaskan tentang kata kerja aktif transitif berdasarkan aktiviti yang ditulis di papan tulis.
3. Aktiviti permainan kumpulan.Ahli kumpulan mengambil kad perkataan dalam kotak dan menyatakan sama
ada perkataan tersebut kata kerja aktif transitif atau tidak. Ahli yang betul diberi 10 markah.
4. Murid membaca dan meneliti teks panduan kekal surat. (Buku Teks ms.29)
5. Murid dibimbing mengenal pasti kata kerja aktif transitif pada perenggan pertama teks.
6. Murid melengkapkan teks dengan kata kerja aktif transitif.
7. Guru membacakan teks yang telah dilengkapkan. Murid secara pasangan menyemak jawapan rakan mereka.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.

Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Risiko Pengguna Laluan Pejalan Kaki Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan ayat 3.2.1 Membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada
yang bermakna. sesuatu bahan multimedia.
2.2 Prasarana jalan raya. (HP:PKJR) 2.2.5 Menjelaskan risiko penggunaan laluan pejalan kaki.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhati-hati/bertanggungjawab Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks/video

KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:


penggunaan laluan pejalan kaki V= Video Penulisan
Mengaplikasi A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina sekurang- - memahami video
kurangnya lima daripada enam ayat tentang bahan - mencatat risiko penggunaan laluan pejalan kaki
multimedia dengan betul. - menulis enam ayat tentang bahan multimedia
AKTIVITI
1. Murid menonton video. https://www.youtube.com/watch?v=onhL9C99d30
2. Murid memahami maklumat dalam video yang ditonton. (Buku Aktiviti Murid PKJR ms.6)
3. Murid dalam kumpulan berbincang dan mencatatkan risiko penggunaan laluan pejalan kaki.
4. Murid membentangkan tugasan.
5. Murid diberi penjelasan berdasarkan tugasan yang dibentangkan. Guru juga menjelaskan berkaitan penyumbang
kepada risiko tersebut. – Penyerapan PKJR
6. Murid membina ayat untuk menyatakan pendapat berdasarkan gambar berkaitan risiko penggunaan laluan
pejalan kaki dan penyumbang kepada risiko tersebut dalam buku tulis.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Membina dan menulis satu ayat dengan baik. sangat terhad
2 Membina dan menulis dua ayat dengan baik. terhad
3 Membina dan menulis tiga ayat dengan baik. memuaskan
4 Membina dan menulis empat ayat dengan baik. baik
5 Membina dan menulis lima ayat dengan baik. sangat baik
6 Membina dan menulis enam ayat dengan baik dan menjadi cemerlang
model teladan.
MINGGU 8

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Minda Sihat Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang
maklumat dan idea bagi dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif.
pelbagai tujuan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menjaga kesihatan Pendidikan Kesihatan Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai - Menerangkan V= Lisan
A= Membentangkan/simulasi Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat menghuraikan tiga - menyatakan tiga idea tersirat berdasarkan idea
maklumat tersirat dengan idea yang kritis dan kreatif. tersurat
- menghuraikan dua idea tersirat dalam dialog
- menghuraikan tiga idea tersirat secara bertulis
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang sumber maklumat yang diperoleh.
2. Murid membaca teks taklimat. (Buku Teks ms.37)
3. Murid dibimbing menyatakan maklumat tersirat secara kritis dan kreatif berdasarkan idea tersurat.
4. Murid dalam kumpulan berbincang untuk menyatakan idea tersirat berdasarkan tiga idea tersurat dalam
teks.
5. Murid membentang tugasan.
6. Murid melakonkan dialog dengan menghuraikan maklumat tersirat.
7. Murid menulis idea tersirat berdasarkan idea tersurat yang dibincangkan dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid


Penguasaan
1 Menghuraikan idea yang tidak menepati. sangat terhad
2 Menghuraikan satu idea tersirat yang masih munasabah. terhad
3 Menghuraikan dua idea tersirat dengan idea yang masih kritis dan memuaskan
kreatif.
4 Menghuraikan dua idea tersirat dengan idea yang kritis dan kreatif. baik
5 Menghuraikan tiga idea tersirat dengan idea yang kritis dan kreatif. sangat baik
6 Menghuraikan tiga idea tersirat dengan idea yang kritis dan kreatif cemerlang
serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Cerialah Sahabatku Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan karya
karya sastera dan bukan sastera. bukan sastera untuk membuat rumusan.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Kasih sayang Kesusasteraan Teks/ peta alir
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis – Membuat rumusan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - membaca kuat teks
i. membaca kuat teks dengan intonasi yang sesuai. - melengkapkan peta alir
ii. membuat satu rumusan dalam satu perenggan dengan baik. - menulis satu rumusan tentang kandungan
teks
AKTIVITI
1. Murid menulis sifat sahabat baik mereka pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca senyap petikan ‘Cerialah Sahabatku’. (Buku Teks ms.38)
3. Murid membaca kuat teks. Setiap murid membaca tiga perenggan secara bersambung.
4. Murid dibimbing meneliti maklumat tentang teks perenggan demi perenggan.
5. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan maklumat pada peta alir untuk membuat rumusan.
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid membuat rumusan tentang kandungan teks dalam kertas putih.
8. Murid membacakan rumusan yang telah dihasilkan.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar/Rumusan dibina tidak menepati. sangat terhad
2 Membaca lancar dan membuat rumusan ringkas. terhad
3 Membaca lancar dan membuat rumusan teks secara sederhana. memuaskan
4 Membaca lancar dan membuat rumusan teks yang masih baik . baik
5 Membaca lancar dan membuat rumusan teks dengan baik . sangat baik
6 Membaca lancar dan membuat rumusan teks dengan baik dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kesihatan Mental Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak
berformat.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Semangat bermasyarakat Pendidikan Kesihatan Teks/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina tiga draf - murid dibimbing memahami dan membina draf
isi pidato dan menghasilkan penulisan pidato dengan - membina tiga draf pidato
format yang betul. - menghasilkan pidato dengan melengkapkan tiga
idea yang dibina
AKTIVITI

1. Murid secara rawak membacakan satu teks pidato.


2. Murid dibimbing tentang format penulisan pidato. (Buku Teks ms.40 dan 41)
3. Murid dibimbing membina draf bagi isi 1 dan 2 pidato.
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina draf bagi isi 3.
5. Ketua kumpulan membentangkan draf yang dibina. Guru membuat penilaian dan memurnikan draf.
6. Murid membina draf bagi isi empat dan penutup.
7. Murid melengkapkan teks pidato dengan menulis dalam buku tulis dengan format yang betul.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Menyalin frasa diberi sahaja. sangat terhad
2 Membina draf dan melengkapkan satu idea pidato dengan baik. terhad
3 Membina draf dan melengkapkan dua idea pidato dengan baik. memuaskan
4 Membina draf dan melengkapkan tiga idea pidato yang masih baik. baik
5 Membina draf dan melengkapkan tiga idea pidato dengan baik. sangat baik
6 Membina draf dan melengkapkan tiga idea pidato dengan baik serta cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Sayangi Mata Kita Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mengubah suai puisi dengan bahasa yang indah dan santun
dengan menyerapkan keindahan dan secara berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif.
kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara kreatif.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menjaga kesihatan diri Kesusasteraan Kad bintang
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Video Pemerhatian
A= Melagukan seloka Penulisan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengubah suai - membaca rangkap seloka
tiga perkataan dalam rangkap lima seloka dan - mengubah suai seloka dengan tiga perkataan yang sesuai
mempersembahkan dengan gaya yang menarik. - mendeklamasikan seloka secara berpasangan
AKTIVITI
1. Murid menonton video seloka.
2. Murid beramai-ramai membaca rangkap seloka dengan intonasi biasa. (Buku Teks ms.28)
3. Murid dibimbing mengubah suai perkataan berwarna merah dalam sajak dengan perkataan baru pada
rangkap 2 hingga 4.
4. Murid secara pasangan mengubah suai tiga perkataan dicetak berwarna pada rangkap lima.
5. Murid bersama pasangan mempersembahkan seloka yang telah diubah suai secara kreatif. Rakan lain
memberikan bintang bagi persembahan tersebut.
6. Murid menyatakan nilai atau pengajaran yang diperoleh daripada seloka tersebut.
7. Murid menulis seloka yang telah diubah suai dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Terowong Karpal Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja
golongan kata mengikut konteks. tak transitif mengikut konteks.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Kasih sayang Pendidikan Kesihatan/TMK Peta buih/kad ayat
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Permainan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
memimpin n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis - memahami kata kerja aktif transitif
lima ayat menggunakan lima kata kerja aktif tak - mengenal pasti kata kerja aktif tak transitif dalam permainan
transitif yang dikenal pasti daripada bahan - membina ayat dengan lima kata kerja aktif tak transitif
dengan baik
AKTIVITI
1. Murid mencatat cara menghantar maklumat kepada keluarga pada peta buih di papan tulis.
2. Murid dijelaskan tentang kata kerja aktif tak transitif .
3. Aktiviti permainan kumpulan. Setiap kumpulan diberikan sepuluh ayat. Mereka diminta memilih ayat yang
mengandungi kata kerja aktif tak transitif dan menulisnya pada kertas putih.
4. Murid mempamerkan tugasan. Guru buat penilaian.
5. Murid membaca e-mail dalam bahan. (Buku Teks ms.30)
6. Murid mengenal pasti kata kerja aktif tak transitif dalam e-mail.
7. Murid membina ayat menggunakan kata kerja aktif tak transitif yang diperoleh dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.

Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang
MINGGU 9 DAN 10

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Cakna akan Warga Emas Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang
maklumat dan idea bagi dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif.
pelbagai tujuan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhati-hati Reka Bentuk dan Teknologi Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai - Menerangkan V= Lisan
A= Menghuraikan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat menghuraikan - menyatakan tiga idea tesurat berdasarkan teks
empat maklumat tersurat dan tersirat dengan idea yang - menghuraikan satu idea tersirat dalam dialog
kritis dan kreatif. - menghuraikan empat idea tersirat secara bertulis
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang warga emas dalam keluarga mereka. (siapa/umur/cara bantu warga emas)
2. Murid membaca teks dan meneliti maksud tersurat dalam bahan. (Buku Teks ms.48)
3. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. Setiap kumpulan diberikan satu idea tersurat yang berwarna
biru dalam bahan. Murid berbincang untuk menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat.
4. Ketua kumpulan membentangkan tugasan mereka.
5. Seorang wakil kumpulan akan ke hadapan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat melalui soalan yang
ditanya oleh guru. Kemudian,diikuti ahli yang lain.
6. Murid menulis dialog dalam format dialog untuk menghuraikan maksud tersurat dan tersirat.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid


Penguasaa
n
1 Menghuraikan idea yang tidak menepati. sangat terhad
2 Menghuraikan satu idea tersurat dan tersirat yang sederhana. terhad
3 Menghuraikan dua idea tersurat dan tersirat dengan idea yang masih memuaskan
kritis dan kreatif.
4 Menghuraikan tiga idea tersurat dan tersirat dengan idea yang kritis baik
dan kreatif.
5 Menghuraikan empat idea tersurat dan tersirat dengan idea yang sangat baik
kritis dan kreatif.
6 Menghuraikan empat idea tersurat dan tersirat dengan idea yang cemerlang
kritis dan kreatif serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Keselamatan Makanan ketika Banjir Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan karya
karya sastera dan bukan sastera. bukan sastera untuk membuat rumusan.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Rasional Pendidikan Kesihatan Teks/peta buih/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis – Membuat rumusan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/mempamer Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan intonasi - membaca kuat teks dengan baik.
yang sesuai dan membuat satu rumusan yang munasabah - melengkapkan peta buih
tentang bahan dibaca. - membuat satu rumusan tentang bahan

AKTIVITI
1. Murid menyatakan pengalaman tentang banjir yang pernah dialami,ditonton atau melalui pembacaan.
2. Murid membaca senyap teks notis peringatan. (Buku teks ms.49)
3. Murid membaca kuat teks tentang cara pengambilan makanan semasa banjir.
4. Murid dibimbing memahami kandungan teks.
5. Murid di dalam kumpulan berbincang untuk melengkapkan peta buih berdasarkan maklumat dalam notis
peringatan tersebut pada kertas putih.
6. Murid mempamerkan tugasan. Murid membuat jelajah galeri untuk menilai tugasan kumpulan lain.
7. Murid membina rumusan tentang bahan berdasarkan maklumat yang diperoleh.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar/Rumusan dibina tidak menepati. sangat terhad
2 Membaca lancar dan membuat rumusan ringkas. terhad
3 Membaca lancar dan membuat rumusan teks secara sederhana. memuaskan
4 Membaca lancar dan membuat rumusan teks yang masih baik . baik
5 Membaca lancar dan membuat rumusan teks dengan baik . sangat baik
6 Membaca lancar dan membuat rumusan teks dengan baik dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Siap Siaga sebelum Tidur Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak
berformat.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Keselamatan Kemasyarakatan Teks/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menghasilkan V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina tiga draf - murid dibimbing memahami dan membina draf
cerita dan menghasilkan penulisan cerita dengan baik. - membina tiga draf cerita
- menghasilkan penulisan cerita
AKTIVITI
1. Murid menyatakan waktu tidur mereka. (masa/apa perlu buat sebelum tidur)
2. Murid meneliti gambar dan pernyataan dalam bahan. (Buku Teks ms.50 dan 51)
3. Murid dibimbing membina draf bagi pendahuluan karangan dan isi 1.
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina draf bagi isi 2.
5. Ketua kumpulan membentangkan draf yang dibina. Guru membuat penilaian dan memurnikan draf.
6. Murid membina draf bagi isi empat dan penutup.
7. Murid menghasilkan cerita yang lengkap dalam buku tulis.
8. Murid menyatakan pengajaran daripada cerita yang ditulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Menyalin fasa dan rangkai kata diberi. sangat terhad
2 Membina satu draf dan menghasilkan penulisan cerita yang mudah. terhad
3 Membina dua draf dan menghasilkan sebahagian penulisan cerita . memuaskan
4 Membina tiga draf dan menghasilkan sebahagian besar penulisan baik
cerita dengan baik
5 Membina tiga draf dan menghasilkan penulisan cerita dengan baik. sangat baik
6 Membina tiga draf dan menghasilkan penulisan cerita dengan baik cemerlang
serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Sang Kutu Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mengubah suai cerita dengan bahasa yang indah dan santun
dengan menyerapkan keindahan dan secara separa berpandu dan mempersembahkannya secara
kesantunan bahasa serta kreatif.
mempersembahkannya secara kreatif.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menjaga kebersihan Pendidikan Kesihatan Teks cerita/peta buih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi – Mengguna pakai V= Gambar Lisan
A= Melakonkan/bercerita Penulisan
K= Tugasan kumpulan/individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengubah suai - mengubah suai cerita berdasarkan gambar
cerita menggunakan empat gambar dan frasa diberi dan - mempersembahkan cerita yang telah diubah suai
mempersembahkannya dengan baik. - menulis cerita yang telah diubah suai

AKTIVITI
1. Murid membuat perbandingan antara kutu dan pijat pada peta buih berganda.
2. Murid membaca dan meneliti teks cerita.(Buku Teks ms.34)
3. Murid melakonkan dialog cerita Sang Kutu.
4. Murid dibimbing untuk mengubah suai cerita berdasarkan gambar dan frasa diberi.
5. Murid mengubah suai cerita dan mempersembahkan di hadapan kelas. Tiga murid menjadi juri dan
memberikan bintang atas persembahan yang dibuat.
6. Murid menulis cerita yang telah diubah suai di dalam buku tulis.
7. Murid menyatakan pengajaran yang diperoleh daripada cerita dalam bahan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Panduan Melawat Pesakit di Hospital Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja
golongan kata mengikut konteks. tak transitif mengikut konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertanggungjawab Pendidikan Kesihatan Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
memimpin n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis tiga - melengkapkan teks surat dengan kata kerja aktif tak
perenggan menggunakan kata kerja transitif dan transitif
kata kerja tak transitif dengan betul. - membacakan kuat teks yang dilengkapkan
- menulis semula teks surat yang telah lengkap
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pengalaman pergi ke hospital.
2. Murid membaca dan meneliti teks Panduan Melawat Pesakit di Hospital. (Buku Teks ms.35)
3. Murid dibimbing mengenal pasti dan menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif
berdasarkan bahan.
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina perenggan kedua menggunakan kata kerja transitif dan kata
kerja tak transitif berdasarkan tiga ayat separa berpandu dalam bahan.
5. Murid Guru membuat pemurnian.
6. Murid membina perenggan seterusnya menggunakan menggunakan kata kerja transitif dan kata kerja tak
transitif berdasarkan bahan dalam buku tulis.
7. Murid membaca peranggan yang telah lengkap.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.

Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 Baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK (MAC)


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Patuh Peraturan dan Undang-undang Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan menulis. 2.1.1 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk
memberikan respons.
Nilai Teras : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertanggungjawab Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjanakan idea V= Pemerhatian
A= Mempamer/main peranan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Kriteria Kejayaan:
Objektif Pembelajaran: - menyatakan dua kepentingan
Pada akhir pembelajaran murid boleh; mematuhi peraturan dan undang-
i. menyatakan kepentingan mematuhi peraturan dan undang-undang.- undang
Pengetahuan - membaca kuat teks
ii. kesedaran pentingnya mematuhi peraturan dan undang-undang.- Sosioemosi - menyatakan kesan pelanggaran
iii.membuat laporan terhadap pelakuan melanggar peraturan dan undang- peraturan dan undang-undang
undang - Tindakan
AKTIVITI
1. Murid menyatakan peraturan yang terdapat di sekolah dan kepentingan mematuhinya.
2. Murid membaca kuat teks ucapan berpasangan. (Rujuk lampiran)
3. Murid dibimbing membezakan peraturan dan undang-undang.(tersurat)
4. Murid dalam kumpulan berbincang tentang implikasi jika melanggar peraturan dan undang-undang dalam
negara. Catat dalam peta pokok pada kertas putih. (tersirat)
5. Murid mempamerkan tugasan.
6. Murid membuat simulasi pelanggaran undang-undang jalan raya. (cth:langgar lampu isyarat) Kemudian,simulasi
membuat laporan ke balai polis atas pelanggaran undang-undang dilakukan.
7. Murid berjanji tidak mahu melanggar peraturan dan undang-undang.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar/tidak dapat menyatakan maklumat tersurat dan tersirat. sangat terhad
2 Membaca kuat dan memahami sebahagian kecil maklumat tersurat dan tersirat. Terhad
3 Membaca kuat dan memahami sebahagian maklumat tersurat dan tersirat. Memuaskan
4 Membaca kuat dan memahami sebahagian besar maklumat tersurat dan tersirat. Baik
5 Membaca kuat dan memahami maklumat tersurat dan tersirat dengan baik. sangat baik
6 Membaca kuat dan memahami maklumat tersurat dan tersirat dan menjadi Cemerlang
model teladan.

Lampiran

Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Yang Berusaha Encik Azman bin Rosli,Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Batu Tiga, barisan hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan
rakan-rakan yang dikasihi. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan sebuah syarahan bertajuk
‘Punca-punca Kemalangan Jalan Raya’.
Warga dewan yang saya hormati,
Punca utama meningkatnya kemalangan jalan raya setiap hari ialah sikap pengguna
jalan raya yang tidak mematuhi peraturan jalan raya. Antara sikap buruk pengguna jalan raya
ialah amalan memandu melebihi had laju, memotong garisan berkembar, tidak memakai tali
pinggang keledar dan melanggar lampu isyarat.
Keadaan jalan raya yang berlubang dan tidak elok juga boleh menjadi punca
kemalangan. Keadaan sebegini boleh menyebabkan pemandu hilang kawalan terhadap
kenderaan mereka.
Kini, bilangan kenderaan di jalan raya semakin meningkat setiap tahun. Keadaan jalan
raya terutama di bandar besar menjadi sesak. Pengguna pula ingin cepat sampai ke destinasi
dituju. Keadaan yang sesak sibuk sudah pasti akan mengundang kemalangan jalan raya.
Hadirin yang saya kasihi,
Akhirnya,sebagai pengguna jalan raya yang berhemah, kita perlu mematuhi peraturan
dan undang-undang semasa di jalan raya. Penguatkuasaan undang-undang yang tegas oleh
kerajaan amatlah diperlukan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya. Hargai nyawa anda
dan orang yang tersayang. Pandu cermat jiwa selamat.
Sekian, terima kasih,

Jawab soalan-soalan di bawah.

1. Apakah punca utama berlakunya kemalangan jalan raya?

2. Berikan dua punca terjadinya kemalangan jalan raya?

3. Nyatakan dua implikasi yang mungkin akan berlaku jika jita tidak mematuhi peraturan dan
undang-undang jalan raya?

4. Pada pendapat kamu, apakah langkah terbaik untuk mengurangkan kemalangan jalan raya? Jelaskan
mengapa?

5. Semasa dalam perjalanan ke sekolah, kau ternampak sebuah kereta memotong garisan berkembar di
jalan raya. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, apakah tindakan yang akan kamu lakukan?

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Diutamakan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Isyarat Keselamatan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar,memahami dan 1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap
memberikan respons semasa maklumat yang diujarkan dalam situasi formal.
berkomunikasi dalam situasi
formal dan tidak formal. 2.4.2 Memberi penerangan tentang isyarat keselamatan jalan raya yang
2.4 Aliran lalu lintas. (HP:PKJR) mengawal aliran lalu lintas
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Mematuhi peraturan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Gambar/video
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi V= Video Pemerhatian
A= Simulasi
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh memberi respons - memberi respons terhadap maklumat dalam video
secara lisan dan bertulis tentang tiga isyarat keselamatan. - membuat simulasi
- menulis tiga respons tentang isyarat keselamatan
AKTIVITI
1. Murid mencatat nama pasukan beruniform dalam peta bulatan di papan tulis.
2. Murid menonton video. https://www.youtube.com/watch?v=qaUbIlZaa-4
3. Murid memberi respons berdasarkan video tentang isyarat keselamatan oleh polis trafik.
4. Murid diberikan penerangan tentang isyarat keselamatan oleh polis trafik di jalan raya. – Penyerapan PKJR
5. Murid secara kumpulan melakukan simulasi sebagai pegawai polis trafik.
6. Murid memberi respons secara bertulis tentang isyarat keselamatan . (Buku Aktiviti Murid PKJR ms.7)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Merespons secara lisan dan bertulis tiga maklumat yang sederhana. sangat terhad
2 Merespons secara lisan dan bertulis satu maklumat dengan baik. terhad
3 Merespons secara lisan dan bertulis dua maklumat yang sederhana. memuaskan
4 Merespons secara lisan dan bertulis dua maklumat dengan baik. baik
5 Merespons secara lisan dan bertulis tiga maklumat dengan baik. sangat baik
6 Merespons secara lisan dan bertulis tentang tiga maklumat dengan cemerlang
baik dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Udara Bersih,Hidup Sihat Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu dengan menggunakan diksi yang
dengan menyerapkan keindahan dan sesuai dan mempersembahkannya dengan gaya yang kreatif.
kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara kreatif.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menjaga kesihatan Pendidikan Muzik Lirik lagu/video/kad ikon
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mencipta - Menggubah V= Video Lisan
A= Mengubah suai /menyanyi Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengubah suai empat - mengubah suai empat rangkap lirik lagu
rangkap lirik lagu secara berpandu dengan betul dan - mempersembahkan nyanyian mengikut
menyanyikan mengikut kumpulan dengan gaya yang kreatif. kumpulan dengan gaya tersendiri
AKTIVITI
1. Murid menonton video lagu ‘Jong-jong Inai. Murid ikut menyanyikan.
2. Murid membaca dan meneliti lirik lagu ‘ Udara Bersih,Hidup Sihat’.(Buku Teks ms.42)
3. Murid menyanyikan lagu ‘ Udara Bersih,Hidup Sihat’ beramai-ramai.
4. Murid dibimbing untuk mengubah suai lirik lagu rangkap satu.
5. Murid dalam kumpulan berbincang mengubai suai rangkap empat dengan diksi yang sesuai. Kemudian
kumpulan masing-masing mempersembahkan dengan gaya yang kreatif.
6. Murid menyanyi secara individu atau berpasangan.
7. Murid lain akan menilai persembahan dengan mengangkat ikon masam (lemah) dan ikon senyum (terbaik).
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Tindakan semasa Jerebu Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut
golongan kata mengikut konteks. konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menjaga kesihatan diri Pendidikan Kesihatan Pelitup muka/peta buih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa Kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina lima - memahami kata adjektif sifat,warna dan ukuran
daripada enam ayat menggunakan kata adjektif cara - menyenaraikan kata adjektif sifar,warna dan ukuran
dengan betul. dalam peta buih
- membina lima ayat yang lengkap menggunakan
kata adjektif diberi
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pelitup muka. Tunjuk cara memakainya. (kaitkan dengan jerebu)
2. Murid membaca dan meneliti panduan tindakan semasa jerebu . (Buku Teks ms.36)
3. Murid diperjelaskan tentang kata adjektif sifat,warna dan ukuran yang terdapat dalam gambar.
4. Murid dalam kumpulan menyenaraikan sepuluh kata adjektif sifar,warna dan ukuran dalam peta buih.
5. Murid dalam kumpulan berbincang membina dua ayat menggunakan kata adjektif dalam gambar pertama.
6. Murid membentang ayat yang dibina. Guru membuat pembetulan jika terdapat kesalahan.
7. Murid membina enam ayat menggunakan kata adjektif yang terdapat pada bahan dalam buku tulis.
8. Bersoal jawab dengan murid tentang kesan jerebu kapada manusia.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 Baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kesihatan dan Kebersihan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Tidur Sejenak Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut
golongan kata mengikut konteks. konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhemah di jalan raya Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks /borang grafik
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi – Menggunakan V= Pemerhatian
A= Mengenal pasti Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
memimpin n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina enam - membina tiga ayat menggunakan kata adjektif
ayat menggunakan kata adjektif perasaan,jarak dan secara lisan
waktu dengan baik. - menyenarai enam kata adjektif perasaan,
jarak dan waktu
- membina enam ayat menggunakan kata adjektif
perasaan,jarak dan waktu
AKTIVITI

1. Murid ditunjukkan gambar muka emoji. Murid menyatakan perasaan berdasarkan emoji tersebut.
2. Murid dijelaskan tentang kata adjektif perasaan,jarak dan waktu.
3. Murid membina ayat menggunakan kata adjektif secara lisan berdasarkan gambar. (Buku Teks ms.43)
4. Murid dalam kumpulan mengenal pasti kata adjektif dan jenisnya yang terdapat dalam dialog.
5. Murid menyenaraikan enam kata adjektif perasaan,jarak dan waktu lain daripada yang telah dibincangkan
dalam borang grafik.
6. Murid menulis dua ayat bagi setiap kata adjektif perasaan,jarak dan waktu yang diberi dalam buku tulis.
7. Murid menyatakan pengajaran yang diperoleh daripada bahan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang
MINGGU 11 DAN 12
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Peka Sentiasa Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan.
maklumat dan idea bagi
pelbagai tujuan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Prihatin Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks/kad nama alat basikal
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai - Menjanakan V= Gambar Lisan
A= Main peranan/simulasi Pemerhatian
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bersoal jawab - memahami fungsi alat pada basikal
sekurang-kurangnya satu soalan dan memberikan - menjawab soalan yang diajukan dalam main peranan
penjelasan tentang sesuatu perkara dengan baik. - bersoal jawab dalam dialog untuk memberi penjelasan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang basikal kepunyaan mereka. (Jenama/peralata/warna/harga/kegunaan)
2. Murid membaca dan meneliti poster penyenggaraan basikal. (Buku Teks ms.55)
3. Murid secara rawak diminta membaca penyataan dalam poster tersebut.
4. Setiap murid dalam diberi peranan sebagai alat basikal yang terdapat dalam poster.Contoh murid A
berperanan sebagai brek basikal,Murid B sebagai tayar basikal. Murid ini akan menjadi pakar. Murid lain
boleh menyoal mereka dua soalan sahaja. Kemudian diganti dengan murid lain.
5. Murid secara pasangan simulasikan dialog yang terdapat dalam teks.
6. Murid memindahkan dialog dalam buku teks ke dalam buku tulis mengikut format penulisan perbualan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak boleh bersoal jawab dan memberi penjelasan. sangat terhad
2 Bersoal jawab dengan ayat mudah/ kata tanya yang tidak tepat untuk terhad
mendapatkan penjelasan.
3 Bersoal jawab dengan kata tanya yang kurang tepat untuk mendapatkan memuaskan
penjelasan.
4 Bersoal jawab dengan kata tanya yang betul untuk mendapatkan penjelasan . baik
5 Bersoal jawab dengan kata tanya yang betul dan gramatis untuk sangat baik
mendapatkan penjelasan.
6 Bersoal jawab dengan kata tanya yang betul dan gramatis untuk cemerlang
mendapatkan penjelasan serta menjadi model teladan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Waspada Gerakmu Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan
karya sastera dan bukan sastera. karya bukan sastera untuk membuat rumusan.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Berhati-hati Kemasyarakatan Kad watak/peta bulatan/peta
pokok
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis – Membuat rumusan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/mempamer Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan - membaca kuat teks dengan baik
intonasi yang sesuai dan membuat satu rumusan - murid dapat menjawab soalan berkaitan slaid
berkaitan kandungan teks dengan baik. - membina dan melengkapkan peta pokok
- membuat satu rumusan tentang kandungan teks
AKTIVITI
1. Murid mencatat jenis-jenis jenayah yang sering berlaku pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca senyap teks. (Buku teks ms.56)
3. Murid membaca kuat teks. Seorang murid akan membaca satu slaid.
4. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan slaid.
5. Murid dalam kumpulan berbincang untuk melakonkan drama dalam bahan.
6. Murid dalam kumpulan melengkapkan peta pokok dan membuat rumusan berkaitan jenayah ragut.
7. Murid mempamerkan tugasan. Guru membuat pemurnian.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar/rumusan tidak menepati. sangat terhad
2 Membaca lancar dan membuat rumusan ringkas. terhad
3 Membaca lancar dan membuat rumusan teks secara sederhana. memuaskan
4 Membaca lancar dan membuat rumusan teks yang masih baik . baik
5 Membaca lancar dan membuat rumusan teks dengan baik . sangat baik
6 Membaca lancar dan membuat rumusan teks dengan baik dan cemerlang
menjadi model teladan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Utamakan Keselamatan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak
berformat.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhati-hati Reka Bentuk dan Teknologi Teks/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi – Menghasilkan V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis karangan - memahami format penulisan berita
berita dan autobiografi menggunakan idea diberi dengan - murid mendraf idea karangan
baik. - menghasilkan penulisan berita dan autobiografi
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang eskalator. (di mana dilihat/perasaan)
2. Murid diperjelaskan format penulisan berita. (Buku Teks ms.59)
3. Murid dibimbing mendraf isi satu penulisan berita.
4. Murid dalam kumpulan berbincang mendraf isi kedua berita.
5. Murid membentangkan tugasan. Guru membuat pemurnian.
6. Murid menulis karangan berita dan autobiografi yang lengkap berdasarkan rangkai kata yang diberikan
dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Menyalin fasa dan rangkai kata diberi. sangat terhad
2 Membina draf dan menghasilkan penulisan berita . terhad
3 Membina draf dan menghasilkan penulisan berita dan sebahagian memuaskan
penulisan cerita.
4 Membina draf dan menghasilkan penulisan berita dan cerita dengan baik
baik.
5 Membina draf dan menghasilkan penulisan berita dan cerita dengan sangat baik
ayat yang gramatis.
6 Membina draf dan menghasilkan penulisan berita dan cerita dengan cemerlang
ayat yang gramatis serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Gurindam Leka Bermain Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.4 Mengaplikasikan,menghayati dan 4.4.1 Mengenal,mengecam dan menyebut huruf tunggal yang ditulis
menghasilkan unsur keindahan mengikut tulisan jawi dalam perumpamaan dan
dalam seni tulisan jawi. mempersembahkannya.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menghargai Bahasa Kertas A4
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menunjukkan V= Pemerhatian
A= Menyebut huruf tunggal jawi Penulisan
K= Tugasan individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ Memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyebut dan - mengenal dan menyebut 16 huruf tunggal
menulis enam belas huruf tunggal jawi melalui jawi
perumpamaan dengan betul dan mempersembahkannya. - menulis 16 huruf tunggal jawi
AKTIVITI
1. Murid mengenal pasti jenis puisi yang dibaca oleh guru. (pantun,sajak,syair)
2. Murid membaca pantun yang terdapat dalam teks’. (Buku Teks ms.52)
3. Murid menyatakan maksud perumpamaan ‘Bagai aur dengan tebing’.
4. Murid dibimbing mengenal,mengecam dan menyebut huruf tunggal jawi ‘Bagai aur dengan tebing’.
5. Murid menyebut huruf tunggal jawi dalam kumpulan. Seorang menyebut huruf tunggal jawi dan diikuti ahli
kumpulan lain. Dibuat secara bergilir.
6. Murid menulis huruf tunggal jawi dan mempersembahkannya. Rakan-rakan membuat jelajah galeri untuk
melihat hasilan rakan-rakan mereka.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Peka Persekitaran Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan pelbagai kata adjektif mengikut
golongan kata mengikut konteks. konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Peka Keselamatan Teks /peta pokok
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Mengenal pasti Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
memimpin n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina - memahami kata adjektif bentuk,cara dan pancaindera
sekurang-kurang tujuh daripada sembilan ayat - mengenal pasti kata adjektif bentuk,cara dan pancaindera
menggunakan kata adjektif bentuk,cara dan - membina sembilan ayat menggunakan kata adjektif
pancaindera dengan betul. bentuk,cara dan pancaindera
AKTIVITI

1. Murid menyatakan tanda-tanda arahan yang terdapat di sekolah. Kaitkan dengan dengan bahan
pembelajaran iaitu sentiasa mengikur arahan yang diberikan.
2. Murid dijelaskan tentang kata adjektif bentuk,cara dan pancaindera.
3. Murid membaca kuat catatan dalam bahan. (Buku Teks ms.53)
4. Murid dalam kumpulan mengenal pasti kata adjektif yang terdapat dalam catatan dan mengelaskan
mengikut jenis kata adjektif bentuk,cara dan pancaindera dalam peta pokok.
5. Murid membina ayat menggunakan kata adjektif bentuk,cara dan pancaindera.berdasarkan gambar dan
frasa dalam teks.
6. Murid menyatakan jenis kata adjektif berdasarkan perkataan yang ditunjukkan oleh guru.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Diutamakan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Patuhi Peraturan di Jalan Raya Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat 3.2.2 Menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis
yang bermakna. dan kreatif.
2.3 Isyarat keselamatan jalan.(HP:PKJR) 2.3.5 Menerangkan akibat tidak mematuhi isyarat keselamatan jalan
raya.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Mematuhi peraturan PJKR Teks/peta buih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjanakan idea V= Kad imbasan Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina frasa dan - membaca kuat teks
ayat melalui jawapan empat daripada lima soalan diberi - mencatat maklumat maklumat tentang teks
dengan baik. - menulis kesalahan,akibat dan tindakan berdasarkan
empat situasi diberi.
- menjawab lima soalan pemahaman
AKTIVITI
1. Murid menyatakan maksud isyarat-isyarat keselamatan jalan raya yang ditunjukkan. (Kad imbasan)
2. Murid membaca dan memahami teks. (Rujuk lampiran)
3. Murid dibimbing tentang kandungan teks.
4. Murid dalam kumpulan berbincang mencatat akibat yang mungkin berlaku jika tidak mematuhi peraturan jalan
raya dalam peta buih.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid menulis kesalahan ,akibat dan tindakan yang sepatutnya berdasarkan situasi diberi.(Buku Aktiviti Murid
ms.8) - (Penyerapan PKJR)
7. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaan
1 Menulis frasa dan satu jawapan kefahaman dengan betul. sangat terhad
2 Menulis frasa dan dua jawapan kefahaman dengan betul. terhad
3 Menulis frasa dan tiga jawapan kefahaman dengan betul. memuaskan
4 Menulis frasa dan empat jawapan kefahaman dengan betul. baik
5 Menulis frasa dan lima jawapan kefahaman dengan betul. sangat baik
6 Menulis frasa dan lima jawapan kefahaman dengan betul dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Awas Gerak -gerimu Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.4 Mengaplikasikan,menghayati dan 4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni tulisan jawi melalui
menghasilkan unsur keindahan dalam perumpamaan.
seni tulisan jawi.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Hormat-menghormati Bahasa Kertas putih/kertas surih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menunjukkan V= Lisan
A= Melakonkan/Menulis huruf jawi Penulisan
K= Tugasan pasangan/individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis - memahami maksud perumpamaan bagai aur
satu perumpamaan dalam seni tulisan jawi khat dengan tebing
secara kreatif dan menarik. - menulis dan menekap huruf jawi menggunakan kertas surih
- menulis perumpamaan menggunakan seni tulisan jawi
AKTIVITI
1. Murid menyatakan maksud perumpamaan ‘bagai aur dengan tebing’.
2. Murid secara berpasangan melakonkan dialog dalam bahan. (Buku Teks ms.60)
3. Murid mengenal,mengecam dan menyebut huruf jawi melalui perumpamaan dalam teks.
4. Murid menulis huruf jawi berkaitan perumpamaan dengan menekapnya menggunakan kertas surih.
5. Murid menulis huruf menggunakan keindahan seni tulisan jawi pada kertas A4.
6. Murid mempamerkan hasil di atas meja masing-masing. Murid-murid membuat jelajah galeri melihat hasil
tugasan rakan-rakan mereka.
7. Beberapa hasil tulisan terbaik dipaparkan pada papan tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Keluar dengan Tenangnya Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks.
golongan kata mengikut i. kata pemeri
konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Semangat bermasyarakat Keselamatan Kad ayat
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Permainan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melengkapkan enam - memahami penggunaan kata pemeri
tempat kosong dalam teks dengan kata pemeri yang betul. - mengenal pasti penggunaan kata pemeri
dalam ayat samada betul atau salah
- melengkapkan teks dengan kata pemeri
AKTIVITI
1. Murid menyatakan langkah keselamatan sekiranya hendak pergi bercuti.
2. Murid diperjelaskan tentang kata pemeri dan penggunaannya.
3. Murid membaca panduan keselamatan pertama dalam teks dan mengenal pasti penggunaan kata pemeri.
(Buku Teks ms.54)
4. Permainan. Setiap kumpulan diberikan sepuluh ayat yang mengandungi kata pemeri. Ahli kumpulan meneliti
ayat diberi. Guru membaca ayat yang ada pada kumpulan. Murid diminta menyatakan penggunaan kata
pemeri dalam ayat itu betul. Murid mengangkat warna hijau jika betul dan warna merah jika salah.
5. Murid menulis teks panduan keselamatan dalam teks dan melengkapkan ayat dengan menggunakan kata
pemeri yang betul.
6. Secara rawak murid diminta membacakan teks yang telah dilengkapkan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Waspada Memandu Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks.
golongan kata mengikut konteks. ii. kata penguat
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhati-hati Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Kad ayat
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Melengkapkan Penulisan
K= Tugas individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
memimpin n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh - memahami penggunaan kata penguat
i. melengkapkan teks dengan kata penguat yang betul. - melengkapkan teks dengan kata penguat yang
ii. menulis lima ayat menggunakan kata penguat dengan betul. betul
- membina lima ayat menggunakan kata penguat
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pentingnya berwaspada semasa memandu kenderaan.
2. Murid diperjelaskan tentang kata penguat dan penggunaannya.
3. Murid membaca perenggan satu dan dua teks ‘Waspada Memandu’ dan mengenal pasti penggunaan kata
penguat. (Buku Teks ms.61)
4. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan perenggan tiga teks dengan kata penguat yang betul.
5. Murid membaca teks yang telah dilengkapkan.
6. Murid membina lima ayat menggunakan kata penguat yang diberi.
7. Murid menyatakan pengajaran diperoleh daripada teks.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

MINGGU 13
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Usah Panik Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.3 Bercerita dan menceritakan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang
perkara yang didengar,ditonton dan sesuai.
dibaca dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhati-hati Reka Bentuk dan Teknologi Alat perakam
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisi - Menggambarkan V= Gambar Lisan
A= Bercerita Pemerhatian
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ Memimpin √ Dwibahas kerohania √ Nasional √
a n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bercerita tentang - memahami teknik bercerita
dua atau tiga berkaitan gambar dengan sebutan dan - bercerita tentang dua atau tiga gambar secara
intonasi yang sesuai. berpasangan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pengalaman menggunakan lif. (Di mana/tujuan/bagaimana guna)
2. Murid meneliti gambar,perkataan dan frasa dalam teks. (Buku Teks ms.63)
3. Murid dibimbing bercerita dengan intonasi dan gaya yang sesuai.
4. Murid secara berpasangan berbincang untuk mengayakan cerita.
5. Murid bersama pasangan bercerita. Seorang murid bercerita untuk dua atau tiga gambar. Guru merakam
persembahan murid.
6. Guru memainkan semula rakaman. Murid memberikan pandangan tentang persembahan rakan mereka.
7. Dua pencerita terbaik diminta bercerita semula di hadapan kelas.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid


Penguasaa
n
1 Tidak boleh bercerita/bercerita sedikit/tersekat-sekat. sangat terhad
2 Bercerita dengan sebutan yang tidak lancar dan intonasi kurang terhad
sesuai.
3 Bercerita dengan sebutan yang betul dan intonasi dan gaya yang memuaskan
sederhana.
…4 Bercerita dengan sebutan yang betul , intonasi yang sesuai dan gaya baik
yang masih menarik.
5 Bercerita dengan sebutan yang betul , intonasi yang sesuai dan gaya sangat baik
yang menarik.
6 Bercerita dengan sebutan yang betul , intonasi yang sesuai dan gaya cemerlang
yang menarik serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Jangan Pandang Ringan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan karya bukan
pelbagai bahan sastera dan sastera dengan pelbagai bentuk penyampaian.
bahan bukan sastera.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Prihatin Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks/rakaman gurindam
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menunjukkan V= Gambar Pemerhatian
A= Membaca kuat/melagukan Penulisan
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dua - membaca kuat dua perenggan cerpen dengan
perenggan teks cerpen dan lima rangkap gurindam intonasi yang sesuai.
dengan sebutan dan gaya penyampaian yang sesuai. - melagukan lima rangkap gurindam dengan baik.
AKTIVITI
1. Murid menulis tentang ciri keselamatan yang ada dalam kereta keluarga mereka pada peta bulatan.
2. Murid membaca teks secara pasangan. Seorang baca dan seorang semak bacaan rakan. (Buku Teks ms.64)
3. Murid dibimbing membaca teks dengan gaya penyampaian yang sesuai. Setiap murid membaca kuat dua
atau tiga perenggan teks.
4. Murid diperdengarkan audio melagukan gurindam dalam teks. (Imbas QR dalam teks)
5. Murid dibimbing melagukan gurindam dengan betul.
6. Murid secara berpasangan melagukan gurindam dalam pelbagai gaya penyampaian.
7. Murid menyenaraikan barangan kit kecemasan pada peta buih dalam buku tulis.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar/penyampaian tidak menarik. sangat terhad
2 Membaca teks cerpen dan melagukan gurindam dengan,intonasi terhad
dan penyampaian yang tidak menarik.
3 Membaca teks cerpen dengan baik tetapi melagukan gurindam memuaskan
dengan,intonasi dan penyampaian yang kurang menarik.
4 Membaca teks cerpen dan melagukan gurindam dengan sebutan baik
jelas,intonasi sesuai dan penyampaian yang masih menarik.
5 Membaca teks cerpen dan melagukan gurindam dengan sebutan sangat baik
jelas,intonasi sesuai dan penyampaian yang menarik.
6 Membaca teks cerpen dan melagukan gurindam dengan sebutan cemerlang
jelas,intonasi sesuai,penyampaian menarik dan menjadi model
teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Keselamatan Siber dalam Percutian Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan perenggan daripada aspek ejaan, tanda
baca,penggunaan imbuhan,penggunaan kata dan struktur ayat.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bijaksana Keselamatan Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Mengesan V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengedit dan - mengedit dan memurnikan kesalahan dalam
memurnikan sekurang-kurang sembilan daripada sebelas perenggan satu
kesalahan dalam perenggan tiga hingga empat teks - mengedit dan memurnikan sebelas kesalahan
daripada segi ejaan,tanda baca dan imbuhan dengan betul. dalam tiga perenggan yang diedit
AKTIVITI
1. Murid menyatakan tempat-tempat yang pernah mereka lawati.
2. Murid membaca petikan ’Keselamatan Siber dalam Percutian’. (Buku Teks ms.66)
3. Murid dibimbing mengedit teks dari segi ejaan,tanda baca dan imbuhan yang terdapat dalam teks. (Bercetak
warna merah)
4. Murid dalam kumpulan berbincang untuk mengedit dan memurnikan perenggan pertama dari segi
ejaan,tanda baca dan imbuhan.
5. Membentangkan tugasan.
6. Murid mengedit dan memurnikan perenggan dua hingga empat dari segi ejaan,tanda baca dan imbuhan dan
menulisnya dalam buku tulis.
7. Murid menyemak perenggan yang diedit berdasarkan kesalahan dalam teks yang disebut oleh guru .
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Mengedit dan memurnikan 1 kesalahan dengan betul. sangat terhad
2 Mengedit dan memurnikan 2 - 3 kesalahan dengan betul. terhad
3 Mengedit dan memurnikan 4 - 6 kesalahan dengan betul. memuaskan
4 Mengedit dan memurnikan 7 - 8 kesalahan dengan betul. baik
5 Mengedit dan memurnikan 9 -10 kesalahan dengan betul. sangat baik
6 Mengedit dan memurnikan 11 kesalahan dengan betul dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK (APRIL)


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pengaruh Rakan Sebaya Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan ayat 3.2.4 Menulis teks prosa yang diimlakkan.
yang bermakna.
Nilai Teras : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kegembiraan Pendidikan Moral Kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjanakan idea V= Penulisan
A= Membentang/simulasi Lisan
K= Kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - menyatakan ciri-ciri kawan yang baik
i. menyatakan ciri-ciri rakan yang baik. - Pengetahuan - menyatakan ciri-ciri rakan rakan tidak baik
ii. menghargai hubungan yang baik dengan rakan. - Sosioemosi - membuat simulasi
iii. membuat keputusan bijak memilih rakan sebaya - Tindakan - menulis enam ayat daripada teks secara imlak
AKTIVITI
1. Murid menyatakan kawan baik mereka. (Cth:nama/umur/tinggal di mana/hobi)
2. Murid dalam kumpulan berbincang menulis ciri-ciri rakan yang baik dalam peta buih.
3. Murid membuat pembentangan kumpulan.
5. Murid menyatakan ciri-ciri rakan yang tidak baik.
6. Murid membuat simulasi berkaitan situasi menolak ajakan negatif rakan.
7. Murid membuat keputusan memilih rakan sama ada yang baik atau tidak baik dalam kertas putih.
8. Murid menulis enam ayat daripada teks prosa berkaitan ciri-ciri rakan baik yang diimlakkan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Mengimlak dua ayat daripada teks dengan tepat tanpa kesalahan. sangat terhad
2 Mengimlak dua ayat daripada teks dengan tepat tanpa kesalahan. terhad
3 Mengimlak tiga ayat daripada teks dengan tepat tanpa kesalahan. memuaskan
4 Mengimlak empat ayat daripada teks dengan tepat tanpa kesalahan. baik
5 Mengimlak lima ayat daripada teks dengan tepat tanpa kesalahan. sangat baik
6 Mengimlak enam ayat daripada teks dengan tepat dan menjadi cemerlang
model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Waspada Arus Karau Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks.
golongan kata mengikut konteks. iii. kata bantu
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhati-hati Keselamatan Peta pokok/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
memimpin n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh - memahami penggunaan kata penguat
i. melengkapkan teks dengan kata penguat yang betul. - melengkapkan teks dengan kata penguat yang
ii. menulis lima ayat menggunakan kata penguat dengan betul. betul
- membina lima ayat menggunakan kata penguat
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pantai yang mereka pernah pergi. (suasana/keadaan pantai/perasaan)
2. Murid diperjelaskan tentang kata bantu dan penggunaannya.
3. Murid dalam kumpulan bertiga membaca dialog dalam teks. (Buku Teks ms.62)
4. Murid dalam kumpulan mengenal pasti kata bantu dalam dialog dan menyenaraikan mengikut jenis kata
bantu aspek atau kata bantu ragam pada peta pokok.
5. Murid mempamerkan tugasan.
6. Murid dalam kumpulan berbincang membina tiga ayat menggunakan kata bantu berdasarkan gambar
pertama dan membentangkannya.
7. Murid membina enam ayat menggunakan kata bantu diberi berdasarkan gambar dua dan tiga.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

MINGGU 14
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Detik Perpaduan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.3 Bercerita dan menceritakan perkara 1.3.2 Menceritakan sesuatu perkara didengar,ditontondan dibaca
yang didengar,ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
dengan sebutan dan intonasi yang betul
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Semangat bermasyarakat Kemasyarakatan Teks/kad bintang
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggambarkan V= Lisan
A= Bercerita Pemerhatian
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ Memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bercerita dua daripada - memahami bahan yang hendak diceritakan
tiga perkara diminta tentang bahan dengan sebutan dan - bercerita tentang tiga perkara tentang bahan
intonasi yang betul dan gaya yang sesuai.

AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab dengan murid tentang gambar. (Buku Teks ms.73)
2. Murid meneliti gambar dan membaca rangkai kata diberi dalam teks. (Buku Teks ms.74 dan 75)
3. Murid dibimbing untuk bercerita berdasarkan gambar dan rangkai kata dalam teks dengan sebutan yang
betul dan gaya yang sesuai.
4. Murid secara berpasangan diberi masa untuk latihan bercerita berdasarkan dialog yang terdapat dalam
teks.
5. Murid bersama pasangan melakonkan dialog untuk bercerita tentang maklumat yang dilihat.Murid lain
menilai pesembahan rakan mereka dengan memberikan bintang.
6. Murid menulis dialog dalam buku tulis mengikut format penulisan dialog.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaan
1 Tidak boleh bercerita/tidak lancar dan intonasi tidak sesuai. sangat terhad
2 Bercerita tetapi intonasi tidak sesuai dan gaya kurang menarik. terhad
3 Bercerita dengan sebutan intonasi yang masih sesuai tetapi gaya memuaskan
kurang menarik.
4 Bercerita dengan sebutan intonasi yang sesuai dan lancar. baik
5 Bercerita dengan sebutan yang betul ,intonasi yang sesuai , lancar sangat baik
dan gaya yang menarik.
6 Bercerita dengan sebutan yang betul ,intonasi yang sesuai ,lancar, cemerlang
gaya yang menarik dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Semarak Perpaduan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan karya
karya sastera dan bukan sastera. bukan sastera dengan pelbagai pelbagai bentuk penyampaian.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Patriotisme Sejarah Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi V= Pemerhatian
A= Membaca/menyemak Penulisan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca tiga - membaca rencana berpasangan
perenggan rencana dengan intonasi yang betul dan gaya - membaca tiga perenggan rencana secara
penyampaian yang sesuai. individu dengan gaya penyampaian yang sesuai
AKTIVITI
1. Murid mencatat nama tokoh-tokoh negara yang banyak berjasa pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca senyap rencana. (Buku Teks ms.76)
3. Murid dibimbing membaca rencana dengan intonasi dan gaya dan penyampaian yang sesuai.
4. Murid membaca rencana berpasangan. Seorang baca seorang semak bacaan.
5. Murid membaca secara individu bersama pasangan Setiap murid membaca tiga perenggan rencana.
6. Murid dalam kumpulan berbincang menulis langkah menyemarakkan perpaduan dalam peta pokok.
7. Mempamerkan tugasan. Murid lain membuat jelajah galeri melihat hasilan rakan mereka.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak lancar membaca/intonasi tidak sesuai/gaya tidak menarik. sangat terhad
2 Murid membaca dengan intonasi yang sesuai tetapi gaya yang tidak terhad
menarik.
3 Murid membaca dengan intonasi yang sesuai, sebutan yang memuaskan
jelas,gaya yang kurang menarik.
4 Murid membaca dengan intonasi yang sesuai, sebutan yang jelas baik
dan gaya yang masih menarik .
5 Murid membaca dengan intonasi yang sesuai, sebutan yang jelas sangat baik
dan gaya yang menarik.
6 Murid membaca dengan intonasi yang sesuai, sebutan yang cemerlang
jelas,gaya yang menarik dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kem Perkhemahan Muhibbah Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan perenggan daripada aspek
ejaan,tanda baca penggunaan imbuhan,penggunaan kata dan
struktur ayat.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerjasama Sains dan Teknologi Petikan
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis – Mengenal pasti V= Penulisan
A= Mengedit/menyemak Pemerhatian
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengedit dengan - membaca kuat teks
betul lima kesalahan penggunaan kata dan kesalahan - mengedit lima kesalahan penggunaan kata dan
struktur ayat dalam teks dengan betul. struktur ayat.
- mengedit dan memurnikan teks dengan betul
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pengalaman pergi berkhemah.
2. Murid membaca dan meneliti teks. (Buku Teks ms.78)
3. Murid dibimbing mengenal pasti kesalahan penggunaan kata dan struktur ayat pada perenggan pertama.
4. Murid dalam kumpulan berbincang mengenal pasti kesalahan penggunaan kata dan mengeditnya serta
mencatatnya pada kertas putih.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid mengenal pasti kesalahan struktur ayat dalam teks.Kemudian,murid mengedit dan memurnikan teks
dalam buku tulis.
7. Murid dan rakan mereka menyemak tugasan mereka semasa guru membaca teks dan membetulkan
kesalahan yang terdapat dalam teks.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Mengedit tiga penggunaan kata. sangat terhad
2 Mengedit tiga penggunaan kata dan satu struktur ayat dengan betul. terhad
3 Mengedit empat penggunaan kata dan satu struktur ayat dengan betul. memuaskan
4 Mengedit lima penggunaan kata dan satu struktur ayat dengan betul. baik
5 Mengedit lima penggunaan kata dan dua struktur ayat dengan betul. sangat baik
6 Mengedit lima penggunaan kata dan dua struktur ayat dengan betul dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Diutamakan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Malang Tidak Berbau Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan ayat 3.2.3 Mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca,dilihat dan
yang bermakna. didengar.
2.4 Aliran lalu lintas. (HP:PKJR) 2.4.4 Menjelaskan kesesakan trafik mempengaruhi keselamatan
pengguna jalan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhemah di jalan raya PKJR Papan putih/gambar

KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:


Menjanakan idea V= Gambar Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina sekurang- - membina tiga ayat berdasarkan gambar
kurangnya lima ayat dalam perenggan dengan baik. - membina ayat dalam satu perenggan berdasarkan
gambar.
AKTIVITI
1. Murid berbincang tentang kesesakan lalu lintas. (di mana/masa/keadaan)
2. Murid meneliti dan menaakul gambar. (Buku Aktiviti Murid ms.10)
3. Murid diperjelaskan tentang kesesakan trafik boleh mempengaruhi keselamatan pengguna. (Cth; kemalangan,
kecederaan) – Penyerapan PKJR
4. Murid dalam kumpulan berbincang membina lima ayat berdasarkan gambar kesesakan lalu lintas.
5. Murid membentang tugasan. Guru membuat penilaian dan permurnian.
6. Murid membina perenggan tentang gambar berpandukan ayat-ayat yang telah dimurnikan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaan
1 Membina satu ayat dalam satu perenggan dengan betul. sangat terhad
2 Membina dua ayat dalam satu perenggan dengan betul. terhad
3 Membina tiga ayat dalam satu perenggan dengan betul. memuaskan
4 Membina empat ayat dalam satu perenggan dengan betul. baik
5 Membina lima ayat dalam satu perenggan dengan betul. sangat baik
6 Membina lima ayat dalam satu perenggan dengan betul, cemerlang
gramatis dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Buli Siber Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks.
bentuk kata mengikut konteks. i. kata berimbuhan awalan ii. kata berimbuhan akhiran
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerajinan Keselamatan Teks/kad imbuhan/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Permainan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ Memimpi √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - mengenal pasti perkataan imbuhan
i. mengenal pasti sepuluh perkataan berimbuhan awalan dan awalan dan akhiran dalam teks
akhiran dengan betul. - menulis lapan ayat kata imbuhan awalan
ii. menulis empat ayat kata imbuhan awalan dan akhiran dengan dan imbuhan akhiran.
betul.
AKTIVITI
1. Murid menulis jenis jenayah siber pada peta buih di papan tulis.
2. Murid membaca wawancara tentang buli siber. (Buku Teks ms.67)
3. Murid diberi penjelasan tentang imbuhan awalan dan imbuhan akhiran.
4. Murid dalam kumpulan berbincang mencari kata imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dalam teks dan
mencatatnya dalam peta pokok.
5. Murid membina ayat menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran yang diperoleh daripada teks.
6. Secara rawak murid membacakan ayat yang dibina. Guru membuat pemurnian.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.

Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

MINGGU 15 DAN 16
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kalah Menang, Adat Bertanding Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar,mengecam sebutan,dan menyebut semula ujaran
respons semasa berkomunikasi yang dalam situasi formal.
dalam situasi formal dan tidak
formal.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhemah tinggi Pendidikan Sukan Peta bulatan/ nama watak
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Lisan
A= Melakonkan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
n berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat mengujarkan - memahami pesanan dengan mengujarkan semula
semula sekurang-kurangnya empat daripada lima - mengujarkan semula lima amanat diberi kepada
amanat yang diterima dengan betul. rakan
AKTIVITI
1. Murid menyatakan orang yang tersayang dalam peta bulatan di papan tulis dan kaitkan dengan masyarakat.
2. Murid membaca dan memahami dialog Situasi 1 dalam bahan. (Buku Teks ms.81)
3. Murid diminta mendengar pesanan dalam dialog (Situasi 1) yang dibaca oleh guru dan mengujarkan semula
tanpa merujuk teks.
4. Murid mengikut kumpulan akan melakonkan Situasi 1. Contoh kumpulan A di wakili dua orang ahlinya akan
berlakon menerima pesanan guru. Kemudian, murid yang menerima pesanan akan pergi ke kumpulan B
untuk menyampaikan pesanan yang diterima.Aktiviti ini diteruskan oleh kumpulan lain pula.
5. Murid menulis lima amanat yang diterima dalam peta pemikiran secara kreatif.
6. Murid mempamerkan tugasan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak dapat mengujarkan sesuatu yang didengar/tidak faham/diam. sangat terhad
2 Mengujarkan sesuatu didengar tetapi maklumat diberi kurang menepati. terhad
3 Mengujarkan sesuatu didengar dengan sebahagian maklumat menepati. memuaskan
4 Mengujarkan sesuatu didengar dengan betul dan jelas. baik
5 Mengujarkan sesuatu didengar dengan betul,jelas dan bertatasusila. sangat baik
6 Mengujarkan sesuatu didengar dengan betul,jelas, bertatasusila dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Bubuk Lambuk Perpaduan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan karya bukan
pelbagai bahan sastera dan sastera dengan pelbagai bentuk penyampaian.
bahan bukan sastera.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Semangat bermasyarakat Kemasyarakatan Teks/borang penilaian
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai - Menentukan V= Pemerhatian
A= Membaca Penulisan
K= Tugasan individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca - memahami teknik membaca cerpen dan catatan
sekurang-kurangnya empat perenggan teks cerpen dan - membaca empat perenggan cerpen dan dua
dua catatan dengan sebutan betul dan gaya perenggan catatan dengan penyampaian yang
penyampaian yang sesuai. menarik

AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang bubur lambuk. (dapat di mana/bahan dalam bubuk lambuk)
2. Murid membaca senyap teks cerpen dan catatan. (Buku Teks ms.82 dan 83)
3. Murid dibimbing membaca teks cerpen dan catatan dengan gaya penyampaian yang sesuai.
4. Murid membaca cerpen dan catatan dengan gaya penyampaian yang sesuai.
5. Murid lain akan menilai bacaan rakan mereka dengan memberi skor pada borang penilaian.
6. Murid yang membaca cerpen dan catatan dengan penyampaian terbaik diminta mempersembahkannya
semula.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar/penyampaian tidak menarik. sangat terhad
2 Membaca teks cerpen dan catatan dengan intonasi dan terhad
penyampaian yang tidak menarik.
3 Membaca teks cerpen dan catatan dengan intonasi dan memuaskan
penyampaian yang kurang menarik.
4 Membaca teks cerpen dan catatan dengan sebutan jelas,intonasi baik
sesuai dan penyampaian yang masih menarik.
5 Membaca teks cerpen dan catatan dengan sebutan jelas,intonasi sangat baik
sesuai dan penyampaian yang menarik.
6 Membaca teks cerpen dan catatan dengan sebutan jelas,intonasi cemerlang
sesuai,penyampaian menarik dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Mengait Bersama-sama Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk
tulisan berangkai.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerajinan Kreativiti dan Inovasi Kad surih/kertas A4
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi – Menggunakan V= Penulisan
A= Tulisan berangkai Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis ayat - meniru semula tulisan berangkai
daripada dua perenggan menggunakan tulisan berangkai - menulis dua ayat dalam dua perenggan dalam
secara mekanis dengan betul dan kemas. bentuk tulisan berangkai
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang program yang pernah di adakan dalam kawasan tempat tinggal mereka.
2. Murid membaca dan meneliti Program Kejiranan Wanita. (Buku Teks ms.84)
3. Murid dalam kumpulan menulis semula tulisan berangkai yang terdapat dalam teks sama ada menulis terus
atau menekapnya dan meniru tulisan menggunakan kertas surih.
4. Murid menulis ayat dalam perenggan (dialog Puan Sarmila) dalam bentuk tulisan berangkai.
5. Murid mempamer hasil tugasan. Murid membuat jelajah galeri melihat hasil tugasan rakan mereka.
6. Murid menulis pula ayat dalam perenggan (dialog Puan Lim) dalam bentuk tulisan berangkai dalam buku
tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Menulis biasa/teknik tulisan berangkai yang tidak tepat. sangat terhad
2 Menulis ayat dalam dua perenggan dalam bentuk tulisan berangkai terhad
dengan teknik yang tidak betul.
3 Menulis ayat dalam dua perenggan dalam bentuk tulisan berangkai memuaskan
dengan teknik yang kurang menepati.
4 Menulis ayat dalam dua perenggan dalam bentuk tulisan berangkai baik
dengan teknik yang betul.
5 Menulis ayat dalam dua perenggan dalam bentuk tulisan berangkai sangat baik
dengan teknik yang betul dan kemas.
6 Menulis ayat dalam dua perenggan dalam bentuk tulisan berangkai cemerlang
dengan teknik yang betul,kemas dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Indahnya Kemesraan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.1 Mengaplikasikan unsur 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa
keindahan dan kesantunan bahasa dan bahasa yang santun.
dalam bahan sastera.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhemah tinggi Sosiobudaya Kad nama watak/kad peribahasa
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Melaksana V= Gambar Pemerhatian
A= Mengujarkan dialog Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bercerita dan - memahami simpulan bahasa dalam teks
mengujarkan dialog dengan menggunakan sekurang- - mengujarkan dialog mengandungi peribahasa
kurangnya dua peribahasa dan bahasa yang santun - mengujarkan cerita mengandungi peribahasa
dengan baik. berdasarkan empat gambar diberi
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang majlis perkahwinan yang dihadiri.(suasana/aktiviti/perasaan)
2. Murid membaca dan meneliti dialog dalam bahan.(Buku Teks ms.79)
3. Murid dibimbing memahami maksud simpulan bahasa dalam teks.
4. Murid dalam kumpulan berbincang mengenal pasti peribahasa dan bahasa santun yang sesuai bagi setiap
gambar diberi dalam bahan. Murid membentangkan tugasan.
5. Murid mengikut kumpulan mengujarkan dialog ‘sebelum pulang’. (Lima watak) Kemudian, murid
mengujarkan dialog ‘setibanya di rumah’ (tiga watak) menggunakan peribahasa dan bahasa sopan yang
telah dibentangkan.
6. Murid menulis peribahasa dalam bahan dan maksudnya dalam borang grafik.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kita Tetap Bersahabat Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks.
bentuk kata mengikut konteks. iii. kata berimbuhan apitan
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerjasama TMK/Sosiobudaya Teks/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Mempamer Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - memberikan 10 kata berimbuhan apitan.
i. melengkapkan lapan kata berimbuhan apitan dalam teks dengan - melengkapkan teks dengan kata
betul. berimbuhan apitan.
ii. menulis lima ayat menggunakan kata berimbuhan apitan dengan - menulis lima ayat lengkap menggunakan
betul. kata berimbuhan apitan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang cara mengeratkan persahabatan.
2. Murid diberi penjelasan tentang kata berimbuhan apitan.
3. Murid dalam kumpulan mencatat sepuluh contoh kata berimbuhan apitan pada peta buih.
4. Murid mempamerkan tugasan.
5. Murid membaca dan memahami teks. (Buku Teks ms.80)
6. Murid menulis teks perenggan dua hingga empat dalam buku tulis dengan melengkapkan kata berimbuhan
apitan.
7. Murid menulis lima ayat menggunakan kata berimbuhan apitan diberi.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.

Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kelab Rukun Negara Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks.
bentuk kata mengikut konteks. iii. kata berimbuhan apitan
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerjasama Pendidikan Moral Teks/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Mempamer Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - mengecam dan mencatat imbuhan sisipan
i. mengecam kata berimbuhan sisipan dalam dialog dengan betul. dalam peta buih
ii. menulis lima ayat menggunakan kata berimbuhan sisipan - menulis lima ayat lengkap menggunakan
dengan betul. kata berimbuhan sisipan
AKTIVITI
1. Murid menyatakan cara mencantikkan kawasan sekolah. Murid catat pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid diberi penjelasan tentang kata berimbuhan sisipan.
3. Murid membaca dan memahami dialog. (Buku Teks ms.86)
4. Murid melakonkan dialog mengikut kumpulan.
5. Murid dalam kumpulan lain berbincang mengecam imbuhan sisipan yang terdapat dalam dialog dan
mencatatnya pada peta buih.
6. Murid mempamerkan tugasan.
7. Murid menulis lima ayat menggunakan kata berimbuhan sisipan diberi.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.

Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Diutamakan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Keselamatan Ketika Menunggang Basikal Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi pelbagai 2.3.1 Membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan karya
bahan sastera dan bukan sastera. bukan sastera untuk membuat rumusan.
3.1 Mengetahui tentang peraturan dan 3.1.5 Mengenal pasti prosedur keselamatan yang relevan di
undang-undang jalan raya serta persekitaran mereka.
menggunakannya..(HP:PKJR)
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Mematuhi peraturan PKJR Teks /papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menaakul V= Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan √ Kemahiran √ Kemahiran √ Kemahiran Etika dan √ Identiti √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan - membaca kuat teks
intonasi yang baik dan membuat rumusan tentang teks - mengenal pasti lima prosedur keselamatan semasa
dalam satu perenggan dengan baik. menunggang basikal
- menulis rumusan tentang teks dalam satu perenggan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang basikal kepunyaan mereka. (Jenama/harga/warna/ciri keselamatan)
2. Murid membaca senyap teks. (Buku Aktiviti Murid PKJR ms.11)
3. Murid membaca kuat teks. Seorang murid membaca dua atau tiga perenggan.
4. Murid membaca kuat teks dalam kumpulan.
5. Murid dalam kumpulan mengenal pasti prosedur keselamatan yang digunakan semasa menunggang basikal dan
mencatatnya dalam peta buih. - Penyerapan PKJR
6. Murid mempamerkan tugasan.
7. Murid membuat rumusan berkaitan teks dalam satu perenggan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak boleh baca/tersangkut-sangkut/tidak dapat membina rumusan. sangat terhad
2 Membaca lancar dan menulis sedikit rumusan yang tidak tepat. terhad
3 Membaca lancar dan menulis satu perenggan rumusan yang kurang tepat memuaskan
4 Membaca lancar dan menulis satu perenggan rumusan yang masih baik. baik
5 Membaca lancar dan menulis satu perenggan rumusan dengan baik. sangat baik
6 Membaca lancar dan menulis satu perenggan rumusan dengan baik serta cemerlang
menjadi model teladan.
MINGGU 17

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Info Perpaduan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap
respons semasa berkomunikasi makumat yang diujarkan dalam situas ujaran yang terdapat dalam
dalam situasi formal dan tidak situasi formal.
formal.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerjasama Kelestarian Global Teks/ kad nama watak
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Lisan
A= Melakonkan/permainan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan √ Kemahiran √ Kemahiran √ Kemahiran Etika dan √ Identiti √
Berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan satu - memahami maklumat diberi
respons terhadap maklumat dengan baik secara - memberi respons terhadap pertanyaan untuk
bertatasusila. menyampaikan maklumat
AKTIVITI
1. Murid menyatakan sukan yang mereka minati.
2. Murid membaca dan memahami dialog. (Buku Teks ms.87)
3. Murid dibimbing mendengar dan memahami maklumat yang disampaikan.
4. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan dialog untuk memberi respons terhadap maklumat dalam
situasi formal.
5. Murid melakonkan dialog dengan memberikan respons terhadap maklumat.
6. Permainan antara kumpulan. Murid kumpulan A mendengar maklumat yang diberi oleh guru. Murid
Kumpulan A pergi kepada Kumpulan B untuk menerangkan maklumat yang diperoleh. Kemudian Murid
Kumpulan B pergi pula ke Kumpulan C menerangkan maklumat.
7. Guru memastikan sama ada maklumat yang diberi masih menepati.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak memberi respons/tidak memahami pertanyaan. sangat terhad
2 Memahami dan memberi respons tetapi tidak betul. terhad
3 Memahami dan memberi respons yang masih munasabah. memuaskan
4 Memahami dan memberi respons dengan betul. baik
5 Memahami dan memberi respons dengan betul dan bertatasusila. sangat baik
6 Memahami dan memberi respons dengan betul,bertatasusila dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Raikan Budaya Kita Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.1 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk
memberikan respons.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Patriotisme Sisiobudaya Poster
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Mengesan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/pembentangan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan - membaca dan memahami teks
baik dan memberi dua respons terhadap idea tersurat dan - menyatakan maklumat tersurat dan tersirat
tersirat dengan baik. - memberi dua respons terhadap bahan
AKTIVITI
1. Murid menyatakan pengalaman pergi ke karnival. (nama karnival/apa yang dilihat/suasana)
2. Murid meneliti poster Karnival Kesenian dan Kebudayaan 2021. (Buku Teks ms.88)
3. Murid dibimbing membaca dan memahami maklumat tersurat yang terdapat dalam poster.
4. Murid dalam kumpulan berbincang mencatat maklumat tersurat dan mencari maklumat tersirat yang
terdapat poster dalam kertas putih.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid memberikan respons melalui lakonan menggunakan maklumat tersurat dan tersirat dan gambar yang
diberi.
7. Murid menulis dialog dalam format penulisan untuk memberikan respons .

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar dan tidak dapat memberi respons tehadap idea. sangat terhad
2 Bacaan tidak lancar dan dapat memberi respons kurang menepati. terhad
3 Membaca lancar dan memberi satu respons terhadap idea dengan baik. memuaskan
4 Membaca lancar dan dapat memberi satu respons yang tepat dan satu baik
respons kurang tepat terhadap idea.
5 Membaca lancar dan memberi dua respons terhadap idea. sangat baik
6 Membaca lancar dan memberi dua respons terhadap idea serta cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Wira dan Wirawati Negara Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.1 Membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat
ayat yang bermakna. daripada sesuatu bahan multimedia.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Prihatin Teknologi Maklumat dan Komunikasi Teks/kad nama tokoh
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai – Memberikan ulasan V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis dua ayat - membaca dan memahami
untuk menyatakan pendapat tentang sumbangan tokoh - menulis dua ayat untuk menyatakan pendapat
dengan baik. tentang sumbangan tokoh
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang anugerah yang pernah dimiliki semasa di sekolah.
2. Murid membaca dan meneliti teks berkaitan wira dan wirawati negara.(Buku Teks ms.90)
3. Empat murid berlakon sebagai tokoh yang terdapat dalam teks. Tokoh pertama dipanggil ke hadapan kelas.
Seorang murid akan membaca kuat teks tentang jasa tokoh tersebut. Bagi tokoh pertama ini murid
dibimbing untuk menulis ayat untuk menyatakan pendapat terhadap sumbangan tokoh.
4. Murid mewakili tokoh kedua dipanggil dan dibacakan sumbangannya. Murid dalam kumpulan berbincang
membina ayat bagi menyatakan pendapat.
5. Murid membentangkan tugasan mereka. Guru membuat pemurnian.
6. Murid mewakili dua tokoh seterusnya ke hadapan. Kemudian murid menulis ayat untuk menyatakan
pendapat tentang sumbangan tokoh tersebut dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak menulis/ pendapat tidak menepati bahan. sangat terhad
2 Menulis ayat untuk menyatakan pendapat tetapi kurang tepat. terhad
3 Menulis ayat untuk menyatakan pendapat yang masih munasabah. memuaskan
4 Menulis ayat untuk menyatakan pendapat dengan baik dan betul. baik
5 Menulis ayat untuk menyatakan pendapat dengan baik, gramatis dan sangat baik
betul.
6 Menulis ayat untuk menyatakan pendapat dengan baik, gramatis dan cemerlang
betul serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Meriahnya Perayaan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan melagukan syair dengan irama yang sesuai
kesantunan bahasa dalam bahan serta menyatakan idea keseluruhan syair.
sastera.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerajinan Sosiobudaya Kad bintang
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Video Pemerhatian
A= Melagukan syair Penulisan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melagukan dua rangkap - melafazkan syair
syair dan menyatakan maksud keseluruhan syair dengan baik. - melagukan dua rangkap syair
- menyatakan maksud keseluruhan syair
AKTIVITI
1. Murid menyatakan jenis puisi yang dibaca oleh guru.
2. Murid meneliti dan membaca rangkap syair.(Buku Teks ms.85)
3. Murid mendengar rakaman audio melagukan syair. (Imbas kod QR)
4. Murid dibimbing melagukan mengikut audio yang diperdengarkan.
5. Murid melafazkan dan melagukan syair secara berpasangan mengikut kreativiti mereka. Rakan-rakan
lain akan memberikan satu hingga lima bintang atas persembahan yang diberikan.
6. Murid bersama pasangan menyatakan rumusan keseluruhan syair melalui dialog seperti dalam bahan.
7. Pelagu syair terbaik diberi peluang melagukan syair sekali lagi di hadapan kelas.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Cara Selamat Melintas Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks;
bentuk kata mengikut konteks. i. kata berimbuhan awalan
3.1 Mengetahui tentang peraturan dan 3.1.7 Mengaplikasi peraturan dan undang-undang jalan raya. – melintas
undang-undang jalan raya serta jalan.
menggunakannya.(HP:PKJR)
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Peka PKJR Teks /papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis - membaca kuat dialog
sekurang-kurangnya lima daripada enam ayat - mengenal pasti 16 kata berimbuhan awalan dalam teks
menggunakan kata berimbuhan awalan dengan betul. - menulis enam ayat menggunakan kata berimbuhan awalan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang amalan berhemah di jalan raya.
2. Murid membaca senyap dan memahami dialog. (Buku Aktiviti Murid PKJR ms.12)
3. Murid secara pasangan membaca dialog.
4. Murid dalam kumpulan menulis cara melintas jalan raya yang selamat menggunakan peta alir.
5. Murid ikut kumpulan melakukan simulasi melintas jalan. - Penyerapan PKJR
6. Murid mengenal pasti kata berimbuhan awalan yang terdapat dalam dialog.
7. Murid membina ayat menggunakan enam kata berimbuhan yang terdapat dalam dialog.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK (MEI)


Mata Pelajaran: Tema : Semangat Patriotimse Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Aku Anak Malaysia Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.3 Menghasilkan bahan sastera dengan 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu dengan menggunakan diks dengan
menyerapkan keindahan dan kesantunan gaya yang kreatifi yang sesuai dan mempersembahkannya.
bahasa dan mempersembahkannya secara
kreatif.
Nilai Teras : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kasih sayang Pendidikan Alam Sekitar Peta buih/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjanakan idea V= Video Penulisan
A= Membentang tugasan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - menyatakan cara menyayangi negara
i. menyatakan cara menyayangi negara. - Pengetahuan - mengubah suai seni kata lagu
ii. melahirkan perasaan sayang akan negara dalam lagu yang - mempersembahkan lagu yang telah diubah suai
dinyanyikan.-Sosioemosi - menulis frasa ‘Saya Sayang Malaysia’
iii. mengucapkan rasa sayang dan bangga pada negara -Tindakan
AKTIVITI
1. Murid menonton video lagu, ‘Saya anak Malaysia’. https://www.youtube.com/watch?v=VebUb5j_daU
2. Murid membaca dan meneliti seni kata lagu, ‘Saya anak Malaysia’. (Lampiran)
3. Murid menyanyikan lagu, ‘Saya anak Malaysia’
4. Murid dalam kumpulan berbincang tentang cara menunjukkan rasa sayang kepada negara dalam peta buih.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid mengubah suai lagu , ‘Saya anak Malaysia’ ikut kumpulan.(Lembaran kerja)
7. Murid dalam kumpulan menyanyikan lagu yang telah diubah suai dengan penuh perasaan.
8. Murid menyatakan perasaan menyayangi negara dengan menulis frasa ‘Saya Sayang Malaysia’ secara kreatif.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

Lampiran (Lagu)
SAYA ANAK MALAYSIA
Saya anak Malaysia x4
Sembilan belas lima puluh tujuh
Bulan lapan kita merdeka
Setelah dijajah oleh orang inggeris
Kamikaze dan Portugis

Dari Perlis ke Kota Kinabalu


Rakyat bersatu dan maju
Bumi bertuah hasil melimpah
Siapa rajin hidup mewah
Saya anak Malaysia x4

Melayu Iban India Cina


Kadazan Portugis pun ada
Semua kaya dengan budaya
Di bawah kibaran satu bendera
Saya anak Malaysia x4

Hujan emas di negeri orang


Hujan batu di negeri kita
Walaupun cantik negeri orang
Tentunya Malaysia cantik lagi
Saya anak Malaysia x4

Melayu Iban India Cina


Kadazan Portugis pun ada
Semua kaya dengan budaya
Di bawah kibaran satu bendera
Saya anak Malaysia x4

Lampiran (Lagu)
Ubah suai seni kata lagu menggunakan diksi yang sesuai dalam tempat kosong.

SAYA ANAK MALAYSIA


Saya anak Malaysia x4
Sembilan belas lima puluh tujuh
Bulan lapan kita merdeka
Setelah _________________ orang Inggeris
Kamikaze dan Portugis

Dari Perlis ke Kota Kinabalu


Rakyat ______________ dan maju
Bumi bertuah hasil melimpah
Siapa rajin hidup mewah
Saya anak Malaysia x4

Melayu Iban India Cina


Kadazan Portugis pun ada
Semua _____________ dengan budaya
Di bawah kibaran satu bendera
Saya anak Malaysia x4

Hujan emas di negeri orang


Hujan batu di negeri kita
Walaupun cantik negeri orang
Tentunya Malaysia cantik ________________
Saya anak Malaysia x4

Melayu Iban India Cina


Kadazan Portugis pun ada
Semua kaya dengan budaya
Di bawah kibaran satu bendera
Saya anak Malaysia x4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Panggung Perpaduan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
bentuk kata mengikut konteks. i. kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerjasama Sosiobudaya Peta pokok/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Memaparkan Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina lapan - memahami kata majmuk bebas dan kata majmuk
ayat menggunakan empat kata majmuk bebas dan empat mantap
kata majmuk mantap dengan baik. - mengenal pasti kata majmuk bebas dan kata majmuk
mantap
- membina lapan ayat menggunakan kata majmuk
bebas dan kata majmuk mantap
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab dengan murid tentang pengalaman menghadiri mesyuarat di sekolah.
2. Murid diberi penjelasan tentang kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap.
3. Murid membaca dan meneliti teks dialog. (Buku Teks ms.92)
4. Murid dibimbing mengenal pasti kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap yang terdapat dalam teks.
5. Murid dalam kumpulan mengenal pasti kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap yang terdapat dalam
dialog dan mengkategorikan dalam peta pokok
6. Setiap kumpulan mempamerkan tugasan. Rakan lain membuat jelajah galeri.
7. Murid membina lapan ayat menggunakan empat kata majmuk bebas dan empat kata majmuk mantap dalam
buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Silang Budaya Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai dan
kesantunan bahasa dalam bahan menyatakan maksud sajak.
sastera.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Patriotisme Kesusasteraan Audo rakaman/kad bintang
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menerangkan V= Rakaman audio Pemerhatian
A= Mendeklamasikan/membentang Penulisan
K= Tugasan berpasangan/kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh - memahami cara memdeklamasikan sajak
mendeklamasikan dua rangkap sajak dan - mendeklamasikan dua rangkap sajak dengan
menjelaskan maksud tiga rangkap sajak dengan baik. pasangan
- menyatakan maksud dua rangkap sajak dengan baik
AKTIVITI

1. Murid membaca rangkap sajak.(Buku Teks ms.91)


2. Murid mendengar audio deklamasi sajak yang dibaca. (Imbas kod QR)
3. Murid dibimbing mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai.
4. Murid secara berpasangan mendeklamasikan sajak di hadapan kelas dengan nada dan gaya yang sesuai.
5. Murid dalam kumpulan berbincang menyatakan maksud rangkap sajak.
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid menyatakan maksud keseluruhan sajak dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang
MINGGU 19

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kem Jati Diri Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar,mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan
respons semasa berkomunikasi secara kritis kreatif.
dalam situasi formal dan tidak
formal.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Berhemah tinggi Kemasyarakatan Teks/ kad nama stesen
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mentafsir V= Lisan
A= Simulasi Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
n √ berfikir √ Memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan sekurang- - memahami program yang hendak dijalankan
kurangnya satu respons terhadap soalan secara kritis dan - membuat pilihan dengan alasan
kreatif dengan baik dan bertatasusila. - memberi respons terhadap soalan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang perkemahan atau kem jati diri yang pernah dihadiri.
2. Murid membaca dan meneliti program Kem Jati Diri. (Buku Teks ms.98)
3. Tiga murid mewakili setiap stesen. Murid stesen 1,2 dan membaca kuat untuk menerangkan tentangan
program yang dijalankan di stesen mereka.
4. Murid dibimbing mentafsir dan membuat pilihan program yang jadi pilihan. Murid diminta mengangkat kad
nombor stesen yang menjadi pilihan mereka.Murid dikumpulkan mengikut stesen dan berbincang
melengkapkan dialog dengan respons yang sesuai.
5. Guru akan berdialog dengan murid dalam stesen masing-masing dan murid stesen tersebut akan memberi
respons terhadap soalan guru.
6. Murid menulis dialog yang dituturkan dalam buku tulis dengan menggunakan format perbualan.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaa Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
n
1 Tidak memberi respons/tidak memahami pertanyaan. sangat terhad
2 Memahami dan memberi respons tetapi tidak betul. terhad
3 Memahami dan memberi respons yang masih munasabah. memuaskan
4 Memahami dan memberi respons dengan betul. baik
5 Memahami dan memberi respons dengan betul dan bertatasusila. sangat baik
6 Memahami dan memberi respons dengan betul,bertatasusila dan cemerlang
menjadi model teladan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Warisan Pantun Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.2 Membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk
mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat
mengikut susunan perkataan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menghargai Sosiobudaya/Bahasa Kamus Dewan/Media elektronik
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis-Menerangkan V= Gambar/media elektronik Pemerhatian
A= Membaca kuat/pembentangan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - membaca kuat teks
i. membaca kuat dua perenggan teks dengan baik. - mencari makna lima perkataan dalam
ii. mencari makna sepuluh perkataan diberi menggunakan kumpulan menggunakan kamus
Kamus Dewan dengan teknik yang betul. - mencari makna lima perkataan secara
individu menggunakan kamus
AKTIVITI
1. Murid menamakan alat-alat muzik yang ditunjukkan.
2. Murid membaca senyap teks. (Buku Teks ms.99)
3. Murid membaca kuat teks. Setiap murid membaca dua perenggan teks.
4. Murid menyebut perkataan bercetak warna biru. Murid menulis perkataan tersebut dalam borang grafik
mengikut susunan huruf.
5. Murid dibimbing mencari makna perkataan menggunakan Kamus Dewan.
6. Murid dalam kumpulan berbincang mencari lima makna perkataan pertama yang dicatat dalam borang
grafik. Kemudian,murid membentangkan tugasan..
7. Murid secara individu mencari lima lagi makna perkataan yang selebihnya.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Membaca lancar dan dapat mencari makna 1 perkataan dengan betul. sangat terhad
2 Membaca lancar dan dapat mencari makna 2-3 perkataan dengan betul. terhad
3 Membaca lancar dan dapat mencari makna 4-5 perkataan dengan betul. memuaskan
4 Membaca lancar dan dapat mencari makna 6-7 perkataan dengan betul. Baik
5 Membaca lancar dan dapat mencari makna 8-9 perkataan dengan betul. sangat baik
6 Membaca lancar dan dapat mencari makna 10 perkataan dengan betul Cemerlang
dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pengorbananku demi Tugas Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan
ayat yang bermakna. bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Patriotisme Pendidikan Sejarah Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menerangkan V= Penulisan
A= Mengujarkan dialog Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menjawab empat - membaca dan memahami teks
daripada lima soalan pemahaman dengan betul. - menjawab soalan-soalan bertumpu
- menjawab lima soalan pemahaman
AKTIVITI
1. Murid menamakan pasukan uniform di Malaysia.
2. Murid membaca dan memahami teks biografi.(Buku Teks ms.100)
3. Murid dibimbing memahami kandingan teks.
4. Murid dipilih secara rawak membaca kuat teks.
5. Kuiz. Murid menjawab soalan bertumpu berdasarkan teks. Kumpulan yang dapat menjawab paling banyak
soalan dianggap pemenang.
6. Murid menjawab soalan pemahaman secara lisan.
6. Murid menjawab soalan pemahaman berkaitan teks dibaca dalam buku tulis.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Semua jawapan salah/Jawab satu soalan tetapi ayat tidak lengkap. sangat terhad
2 Menjawab satu soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. terhad
3 Menjawab dua soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. memuaskan
4 Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. baik
5 Menjawab empat soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. sangat baik
6 Menjawab lima soalan pemahaman dengan betul,ayat lengkap dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kemalangan Maut Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan majmuk dengan peluasan
mengikut konteks. subjek dan predikat mengikut konteks.
3.1. Mengetahui tentang peraturan 3.1.7 Mengaplikasi peraturan dan undang-undang jalan raya.
dan undang-undang jalan raya .
serta menggunakannya.(HP:PKJR)
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Mematuhi peraturan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Peta buih/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjana idea V= Pemerhatian
A= Simulasi Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis lima ayat - memahami cara menulis ayat majmuk
majmuk dengan peluasan subjek atau pradiket dengan - mengenal pasti ayat majmuk dalam teks
baik. - menulis lima ayat majmuk berdasarkan situasi diberi
AKTIVITI
1. Murid menulis pelbagai kata hubung dalam peta buih di papan tulis. Kaitkan dengan ayat majmuk.
2. Murid diperjelaskan tentang ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat.
3. Murid membaca senyap teks. (Lihat lampiran)
4. Murid membaca kuat teks dan mengenal pasti ayat majmuk dalam teks.
5. Murid dibimbing tentang kandungan teks dan kaitkan dengan peraturan dan undang-undang jalan raya.
6. Murid ikut kumpulan diberikan satu situasi. (menaiki bas/membawa motosikal/pejalan kaki/menunggang basikal/
duduk dalam kereta) Setiap kumpulan akan melakukan simulasi berdasarkan situasi diberi.- Penyerapan PKJR
7. Murid membina ayat majmuk berdasarkan gambar dan perkataan diberi. (Buku Aktiviti PKJR ms.14)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

Lampiran
Pontian, 20 Mac - Satu kemalangan jalan raya maut berlaku di kilometer 15, Jalan Pontian –
Batu Pahat melibatkan sebuah lori simen dengan sebuah kereta petang tadi.
Kemalangan itu berlaku semasa lori dalam perjalanan dari arah Batu Pahat menuju ke
Johor Bahru manakala kereta terlibat dalam perjalanan dari arah Pontian menuju ke Pekan
Benut. Kemalangan itu menyebabkan pemandu dan seorang penumpang kereta meninggal di
tempat kejadian. Pemandu lori pula cedera parah. Mangsa yang terkorban ialah Tan Ah Sam, 35
tahun dan isterinya Tan Ah Mei,33 tahun. Pemandu lori yang cedera parah dikenali sebagai
Mutusamy,52 tahun telah dihantar ke Hospital Pontian.
Siasatan awal di lokasi kejadian mendapati kemalangan berlaku apabila kereta yang
dipandu oleh mangsa cuba memotong sebuah bas di garisan berkembar lalu bertembung dengan
lori di laluan bertentangan. Kejadian ini berlaku ketika hujan lebat. Kemalangan ini telah
menyebabkan kesesakan lalu lintas selama setengah jam.
Ketua Balai Polis Pontian, Penguasa Azman bin Sharif menasihatkan pengguna jalan raya
agar mematuhi peraturan jalan raya semasa berada di jalan raya.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Anak Watan Berjaya Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
bentuk kata mengikut konteks. i. kata majmuk kiasan
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Patriotisme Kemasyarakatan Teks/peta buih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Memaparkan Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membin lapan - memahami kata majmuk kiasan
ayat menggunakan empat kata majmuk kiasan dengan - mengenal pasti sebelas kata majmuk kiasan dalam teks
baik. - membina lapan ayat menggunakan kata majmuk kiasan

AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang cita-cita mereka dan kejayaan yang hendak dicapai.
2. Murid diberi penjelasan tentang kata majmuk kiasan.
3. Murid membaca dan meneliti teks. (Buku Teks ms.102)
4. Murid dalam kumpulan mengenal pasti kata majmuk kiasan dan mencatat pada peta buih.
5. Setiap kumpulan mempamerkan tugasan. Rakan lain membuat jelajah galeri.
6. Murid menyatakan makna bagi kata majmuk kiasan yang diperoleh dengan bantuan guru.
7. Murid membina lima ayat menggunakan empat kata majmuk bebas dan empat kata majmuk mantap dalam
buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang
MINGGU 20

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Lawatan Patriotik Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang
maklumat dan idea bagi bahan multimedia secara bertatasusila mengikut konteks.
pelbagai tujuan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Patriotisme Pendidikan Sejarah Peta buih/kad watak/kad lokasi
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai - Membuat keputusan V= Lisan
A= Melakonkan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat membuat - memahami keistimewaan lokasi
pertimbangan dan membuat satu keputusan tempat - membuat pertimbangan dan satu keputusan
yang ingin dilawati dengan baik dan bertatasusila. memlilih lokasi yang ingin dilawati
AKTIVITI
1. Murid menulis tempat bersejarah di Malaysia yang mereka tahu pada peta buih di papan tulis.
2. Murid membaca dan meneliti tiga lokasi bersejarah dalam teks. (Buku Teks ms.103)
3. Murid dibimbing membuat pilihan dan keputusan lokasi sejarah yang ingin dilawati. Murid dibahagikan
kepada tiga kumpulan iaitu kumpulan memilih Tugu Negara,Memorial Kemerdekaan dan Istana Negara.
4. Murid bertutur untuk menyatakan alasan memilih lokasi lawatan yang dipilih.
5. Murid dalam kumpulan lokasi berbincang melengkapkan dialog dalam teks.
6. Murid melakonkan dialog dengan membuat pertimbangan dan keputusan berdasarkan lokasi yang dipilih.
7. Murid menulis perbualan dalam buku tulis mengikut format penulisan dialog.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak memberi respons/memberi alasan tidak tepat. sangat terhad
2 Membuat keputusan dengan alasan kurang tepat. terhad
3 Membuat keputusan dengan alasan yang masih munasabah. memuaskan
4 Membuat keputusan dengan alasan kukuh dan bertatasusila. baik
5 Membuat keputusan dengan alasan terperinci dan sangat baik
bertatasusila.
6 Membuat keputusan dengan alasan terperinci ,bertatasusila cemerlang
dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pertandingan Video Patriotik Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca,memahami dan 2.2.1 Membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan
menaakul bahan multimedia. multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu Mengajar:


Rasional Teknologi Maklumat Poster
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai – Membuat keputusan V= Video Pemerhatian
A= Melakonkan Lisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ berfikir √ n √ Dwibahasa Kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca kuat - membaca dan memahami teks poster
petikan dengan intonasi yang sesuai dan membuat satu - membuat pertimbangan dan memilih satu tajuk
keputusan pilihan mereka tentang bahan. video
- menyatakan alasan atas keputusan dibuat
AKTIVITI
1. Murid menonton video pendek.
2. Murid membaca dan meneliti poster. (Buku Teks ms.104)
3. Murid dibimbing membaca tajuk poster dan syarat-syarat pertandingan serta tajuk video pendek yang boleh
disertai.
4. Murid dalam kumpulan (tiga orang) berbincang untuk membuat pertimbangan memilih tajuk video dan
alasan mereka memilih tajuk video yang dipilih.
5. Murid menyatakan pilihan mereka dan alasan memiih tajuk video melalui lakonan.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak dapat membuat pilihan. sangat terhad
2 Memahami maklumat dan membuat satu keputusan dengan alasan terhad
tidak menyakinkan.
3 Memahami maklumat dan membuat satu keputusan dengan alasan memuaskan
yang kurang menyakinkan.
4 Memahami maklumat dan membuat satu keputusan dengan alasan baik
yang masih munasabah
5 Memahami maklumat dan membuat satu keputusan dengan alasan sangat baik
yang munasabah.
6 Memahami maklumat dan membuat satu keputusan dengan alasan cemerlang
yang munasabah dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kempen Melawat Malaysia Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.3 Mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca,dilihat dan
ayat yang bermakna. didengar.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Patriotisme Teknologi Maklumat Teks/peta pokok/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Mengesan V= Penulisan
A= Mempamer Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mencatat sekurang- - membaca dan memahami kandungan teks
kurangnya lima daripada enam maklumat penting tentang - mencatat lima maklumat tentang bahan dalam
bahan dalam peta pokok dengan betul. peta pokok
AKTIVITI
1. Murid menulis tempat pelancongan yang pernah dilawati pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca senyap dan memahami maklumat teks. (Buku Teks ms.105)
3. Murid membaca kuat kandungan teks Tahun Melawat Malaysia.
4. Murid dalam kumpulan berbincang tentang maklumat utama dalam teks dengan bimbingan guru(Contoh ;
Fokus Tahun Melawat Malaysia, sasaran,faktor menarik pelancong luar negara,peruntukan yang disediakan ,
dan faktor yang menarik melancong dalam negara)
5. Murid dalam kumpulan berbincang mencatat maklumat berdasarkan maklumat utama dengan
menggunakan peta pokok.
6. Murid mempamerkan tugasan. Murid boleh membuat jelajah galeri melihat hasil tugasan kumpulan lain.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaan
1 Boleh menganalisis,mencatat satu maklumat dengan betul sangat terhad
menggunakan peta grafik.
2 Boleh menganalisis,mencatat dua maklumat dengan betul terhad
menggunakan peta grafik.
3 Boleh menganalisis,mencatat tiga maklumat penting dengan memuaskan
betul menggunakan peta grafik.
4 Boleh menganalisis,mencatat empat maklumat penting baik
dengan betul menggunakan peta grafik.
5 Boleh menganalisis,mencatat lima maklumat penting dengan sangat baik
betul menggunakan peta grafik.
6 Boleh menganalisis,mencatat lima maklumat penting dengan cemerlang
betul dalam peta grafik dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Murid Misali Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mengubah suai puisi dengan bahasa yang indah dan santun
dengan menyerapkan keindahan dan secara berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif.
kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara kreatif.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhemah tinggi Kesusasteraan Kad bintang
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menyesuaikan V= Video Pemerhatian
A= Melagukan gurindam Penulisan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengubah suai - membaca rangkap gurindam
sebelas frasa dalam rangkap gurindam dan - mengubah suai gurindam dengan sebelas frasa yang
mempersembahkan dengan gaya yang menarik. sesuai
- melagukan gurindam secara berpasangan
AKTIVITI
1. Murid menonton video gurindam. https://www.youtube.com/watch?v=kNVUsFKrbRQ
2. Murid membaca rangkap gurindam. (Buku Teks ms.101)
3. Murid mendengar rakaman audio gurindam Asnita. (Imbas kod QR)
4. Murid melagukan gurindam Asnita mengikut audio yang diperdengarkan.
5. Murid dalam kumpulan berbincang mengubah suai perkataan berwarna biru dalam gurindam dengan
memilih frasa baru yang sesuai.
6. Murid secara berpasangan melagukan gurindam Asnita. Rakan lain memberikan bintang bagi persembahan
tersebut.
7. Murid menulis seloka yang telah diubah suai dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK (JUN)


Mata Pelajaran: Tema : Perpaduan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Perayaan di Malaysia Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberikan respons 1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap
semasa berkomunikasi dalam situasi maklumat yang diujarkan dalam situasi formal.
formal dan tidak formal.
Nilai Teras: Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Hormat-menghormati Kemasyarakatan Teks/papan putih/kad ucapan
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjana idea V= Video Pemerhatian
A= Menerangkan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - menerangkan maklumat diberi dengan baik
i. menyatakan perayaan kaum di Malaysia. - Pengetahuan - menyatakan dua kepentingan menghormati
ii. menghargai amalan menghormati perayaan orang lain. perayaan orang lain
- sosioemosi - menulis kad ucapan
iii. menghargai dengan memberi kad ucapan. - Tindakan
AKTIVITI

1. Murid menonton video pelbagai perayaan di Malaysia. https://www.youtube.com/watch?v=t_VAXDsrc8o


2. Murid dalam kumpulan diberikan satu petikan yang mewakili satu kaum di Malaysia. (Melayu,Cina,India,Kadazan)
3. Murid kumpulan lain akan melakukan jelajah galeri. Wakil kumpulan akan menerangkan tentang perayaan kaum
yang diwakili.
4. Murid menyoal wakil kumpulan untuk berdasarkan maklumat yang telah didengar.
5. Murid menyatakan kepentingan menghormati perayaan antara kaum.
6. Murid menulis kad ucapan perayaan untuk rakan mereka.
7. Murid mempamerkan kad ucapan yang dibina.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak memberi respons/tidak memahami pertanyaan. sangat terhad
2 Memahami dan memberi respons tetapi tidak betul. terhad
3 Memahami dan memberi respons yang masih munasabah. memuaskan
4 Memahami dan memberi respons dengan betul. baik
5 Memahami dan memberi respons dengan betul dan bertatasusila. sangat baik
6 Memahami dan memberi respons dengan betul,bertatasusila dan cemerlang
menjadi model teladan.

Lampiran

HARI RAYA AIDILFITRI


 Disambut oleh masyarakat beragama Islam.
 Dirayakan pada 1 Syawal tahun Hijrah, setelah anak bulan dapat dilihat pada
penghujung bulan Ramadhan.
 Amalan kunjung-mengunjung dan rumah terbuka  mengeratkan hubungan
TAHUN BARU CINA

 Dirayakan oleh masyarakat Cina.


 Menandakan kedatangan Tahun Baru mengikut kalendar Cina.(terdapat 12 binatang
yang menaungi kalendar mereka)
 Pakaian Samfu dan Cheongsam.
 Aktiviti Makan Besar diadakan pada malam Tahun Baru untuk mengeratkan
hubungan kekeluargaan.
 Pemberian ‘Angpao’ kepada keluarga dan sahabat yang belum berkahwin.
 Juadah di Hari Tahun Baru adalah kuih bakul dan buah limau mandarin.
 Tarian Singa adalah untuk mendapatkan keberkatan.

PERAYAAN DEEPAVALI

 Dirayakan oleh masyarakat Hindu.


 Mandi dengan minyak sebagai tanda menyucikan tubuh
 Memasang pelita (vilakku) di hadapan rumah
 Melukis ‘Ranggali’ di hadapan rumah dengan menggunakan beras.

PERAYAAN GAWAI (SARAWAK)

 Dirayakan oleh peribumi Sarawak, terutama Iban, Bidayuh dan Orang Ulu.
 Merupakan hari menyambut tahun baru yang menandakan telah berakhirnya
musim menuai padi dan bermulalah musim menanam padi yang baru.
 Mengadakan upacara Ranyai sebagai tanda kesyukuran.
 Memakai pakaian tradisiona.l
PESTA KEAMATAN (SABAH)

 Disambut oleh peribumi Sabah terutama oleh kaum Kadazan Dusun.


 Mengadakan upacara “Magavau” yang memuja semangat padi iaitu “Bambazon”
sebagai tanda kesyukuran dan diadakan selepas selesai menuai padi.
 Menjamu makanan tradisional dan air tapai (kinomol).
 Mengadakan Tarian Sumazau dengan memakai pakaian tradisional dan
pertandingan “Unduk Ngadau”.
MINGGU 21

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Bahasa Asas Kewarganegaraan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang
maklumat dan idea bagi dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif.
pelbagai tujuan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kebersihan Fizikal dan Mental Bahasa Kad nama watak
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai - Menentukan V= Lisan
A= Simulasikan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid bertutur dan - memahami enam peranan bahasa kebangsaan
menghuraikan sekurang-kurangnya dua maksud tersirat - bertutur dan menghuraikan dua maksud tersirat
berkaitan bahan dengan idea yang kritis dan kreatif. daripada bahan
AKTIVITI
1. Murid mencatat bahasa-bahasa yang terdapat di Malaysia pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca pernyataan tentang peranan bahasa kebangsaan dalam teks. (Buku Teks ms.109)
3. Murid membaca kuat enam peranan bahasa kebangsaan.
4. Murid bersoal jawab tentang peranan bahasa kebangsaan.
5. Murid dalam kumpulan berbincang untuk melengkapkan dialog dalam teks.
6. Murid dalam kumpulan empat orang membuat simulasi lakonan untuk menghuraikan maklumat tersurat
dan tersirat berdasarkan pertanyaan diberi.
7. Murid menulis dialog yang dilakonkan dalam buku tulis menggunakan format penulisan dialog.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid


Penguasaa
n
1 Tidak dapat menghuraukan maksud tersirat. sangat terhad
2 Menghuraikan satu maksud tersirat secara sederhana terhad
3 Menghuraikan dua maksud tersirat secara sederhana. memuaskan
4 Menghuraikan satu maksud tersirat secara kritis dan kreatif. baik
5 Menghuraikan dua maksud tersirat secara kritis dan kreatif. sangat baik
6 Menghuraikan dua maksud tersirat secara kritis dan kreatif dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Warga Emasku Terpelihara Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan karya
karya sastera dan bukan sastera. bukan sastera untuk membuat rumusan.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Berhemah tinggi Bahasa Teks/ peta pokok
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis – Mengenal pasti V= Video Pemerhatian
A= Membaca kuat Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - membaca kuat teks
i. membaca kuat teks dengan intonasi yang sesuai. - melengkapkan peta pokok
ii. membuat satu rumusan dalam satu perenggan dengan baik. - menulis satu rumusan tentang kandungan
teks
AKTIVITI
1. Murid menonton video penyampaian pidato. https://www.youtube.com/watch?v=FJbtX3cNZt0
2. Murid membaca senyap petikan pidato dan pantun dalam teks. (Buku Teks ms.110 dan111)
3. Murid membaca kuat teks pidato dengan gaya. Setiap murid membaca dua atau perenggan secara b
bersambung.
4. Murid bersoal jawab tentang isi kandungan teks pidato.
5. Murid mendengar rakaman audio pantun. (Imbas kod QR)
6. Murid melafazkan pantun secara berpasangan.
7. Murid menyatakan nilai atau pengajaran daripada pantun yang dilafazkan.
8. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan maklumat pada peta pokok.
9. Murid membentangkan tugasan dan membuat rumusan tentang isi kandungan teks.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar/Rumusan dibina tidak menepati. sangat terhad
2 Membaca lancar dan membuat rumusan ringkas. terhad
3 Membaca lancar dan membuat rumusan teks secara sederhana. memuaskan
4 Membaca lancar dan membuat rumusan teks yang masih baik . baik
5 Membaca lancar dan membuat rumusan teks dengan baik . sangat baik
6 Membaca lancar dan membuat rumusan teks dengan baik dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Duta Kecil Malaysia Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.4 Menulis teks prosa yang diimlakkan.
ayat yang bermakna.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kebersihan fizikal dan mental Pendidikan Kesihatan Teks/peta bulatan
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menghasilkan V= Penulisan
A= Membaca/menyemak Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan/pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengimlak empat - membaca dua kali perenggan teks
daripada lima perenggan dalam teks prosa yang dibaca - mengeja lapan perkataan sukar dalam teks
oleh guru tanpa kesalahan. - mengimlak lima perengga teks prosa
AKTIVITI
1. Murid menyatakan negara pilihan mereka jika diberi peluang belajar ke luar negara .
2. Murid membaca dan meneliti teks rencana siswa.(Buku Teks ms.112)
3. Murid membaca kuat mengikut kumpulan masing-masing.
4. Murid diminta mengeja dan menyebut perkataan sukar dalam petikan. (contoh; perangkaan,pembiayaan,
biasiswa,komuniti,beraspirasi,diperantauan,warganegara,menguar-uarkan)
5. Murid mengimlak empat teks prosa yang dibaca oleh guru.
6. Murid secara berpasangan menyemak teks yang diimlak dengan merujuk teks.
7. Murid membetulkan kesalahan yang dilakukan dengan menyalin semula perenggan yang terdapat
kesalahan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Mengimlak dua teks prosa tanpa kesalahan. sangat terhad
2 Mengimlak dua teks prosa tanpa kesalahan. terhad
3 Mengimlak tiga teks prosa tanpa kesalahan. memuaskan
4 Mengimlak empat teks prosa tanpa kesalahan. baik
5 Mengimlak lima teks prosa tanpa kesalahan. sangat baik
6 Mengimlak lima teks prosa tanpa kesalahan dan menjadi cemerlang
model teladan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Uniknya Muzium Seni Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks.
bentuk kata mengikut konteks. i. kata ganda penuh
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Patriotisme Sejarah Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Melengkapkan V= Pemerhatian
A= Membentangkan Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - memahami kata ganda penuh
i. melengkapkan empat kata ganda penuh dalam teks - melengkapkan empat kata ganda penuh dalam teks
dengan betul. - membina lapan ayat menggunakan kata ganda penuh
ii. membina lapan ayat menggunakan kata ganda
penuh dengan betul.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pengalaman melawat muzium. (di mana/barangan dilihat/perasaan)
2. Murid diperjelas tentang kata ganda penuh.
3. Murid meneliti dan membaca teks dialog. (Buku Teks ms.107)
4. Murid dibimbing mengenal pasti kata ganda penuh dalam teks dialog.
5. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan tempat kosong dalam dialog dengan kata ganda penuh.
6. Murid secara berpasangan membaca teks dialog yang telah dilengkapkan dengan kata ganda penuh.
7. Murid membina ayat menggunakan kata ganda penuh yang diperoleh daripada teks dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Mari Kita Ceriakan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks.
bentuk kata mengikut konteks. i. kata ganda separa
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Patriotisme Pendidikan Sivik Teks/peta pokok
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Melengkapkan V= Pemerhatian
A= Membentangkan Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - memahami kata ganda separa
i. menulis lapan kata ganda separa mengikut dalam - meenulis lapan kata ganda separa ikut kategori
peta dengan betul. - membina lapan ayat menggunakan kata ganda separa
ii. membina lapan ayat menggunakan kata ganda
separa diberi dengan betul.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang aktiviti menyambut bulan kemerdekaan di sekolah mereka.
2. Murid membaca dan meneliti teks. (Buku Teks ms.108)
3. Murid diperjelas tentang kata ganda separa berdasarkan teks penerangan 1 dan 2.
4. Murid dibimbing mengenal pasti kata ganda separa dalam teks penerangan 3 dan 4.
5. Murid dalam kumpulan berbincang menulis lapan kata ganda separa yang tiada dalam teks mengikut
kategori dalam peta pokok.
6. Murid membentang tugasan.
7. Murid membina ayat menggunakan kata ganda penuh yang diperoleh daripada teks dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

MINGGU 22
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Haiwan Sekeliling Kita Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara.
maklumat dan idea bagi
pelbagai tujuan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menghargai Sains dan teknologi Teks/kad nama haiwan
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menyiasat V= Lisan
A= Main peranan/simulasi Pemerhatian
K= Tugasan / kumpulan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bersoal jawab - memahami tingkah laku haiwan
sekurang-kurangnya satu soalan dan memberikan - menjawab soalan berkaitan haiwan yang diwakili
penjelasan tentang sesuatu perkara dengan baik. - bersoal jawab dalam dialog untuk menjana idea
AKTIVITI
1. Murid menyatakan haiwan yang menarik hati mereka ketika melawat zoo. Mengapa suka?
2. Murid membaca dan meneliti haiwan dalam bahan. (Buku Teks ms.120)
3. Murid dibahagikan kepada empat stesen. Stesen A, kura-kura, Stesen B, tenggeling,Stesen C, landak dan
Stesen D, sumpah-sumpah. Secara bergilir,kumpulan akan pergi ke setiap stesen. Murid boleh menyoal
murid yang mewakili haiwan dalam stesen.
4. Murid secara bepasangan berbincang melengkapkan perbualan dalam bahan.
5. Murid bersama berpasangan melakonan perbualan berkaitan haiwan berdasarkan maklumat yang
diperoleh.
6. Murid memindahkan dialog dalam buku teks ke dalam buku tulis mengikut format penulisan perbualan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak boleh bersoal jawab dan memberi penjelasan. sangat terhad
2 Bersoal jawab dengan ayat mudah/ kata tanya yang tidak tepat untuk terhad
mendapatkan penjelasan.
3 Bersoal jawab dengan kata tanya yang kurang tepat untuk mendapatkan memuaskan
penjelasan.
4 Bersoal jawab dengan kata tanya yang betul untuk mendapatkan penjelasan . baik
5 Bersoal jawab dengan kata tanya yang betul dan gramatis untuk menjana idea. sangat baik
6 Bersoal jawab dengan baik, menggunakan kata tanya yang betul untuk cemerlang
menjana idea serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Gerhana Matahari Cincin Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan karya bukan
pelbagai bahan sastera dan sastera dengan pelbagai bentuk penyampaian.
bahan bukan sastera.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Menghargai Sains dan teknologi Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menunjukkan V= Video Pemerhatian
A= Mempersembahkan Penulisan
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh - membaca dan mempersembahkan syarahan
mempersembahkan syarahan dan melafazkan tiga - melafazkan tiga rangkap pantun dalam syarahan
rangkap pantun dengan sebutan da intonasi yang dengan baik.
sesuai.
AKTIVITI
1. Murid menonton penyampaian syarahan.
2. Murid membaca senyap teks syarahan. (Buku Teks ms.121)
3. Murid dibimbing membaca teks dengan gaya penyampaian syarahan yang sesuai .
4. Murid dengan pasangan berlatih membaca untuk menyampaikan syarahan. Pasangannya akan menyemak.
5. Murid mempersembahkan syarahan di hadapan kelas.
6. Murid menilai persembahan rakan mereka dengan mengisi borang penilaian.
7. Murid terbaik menyampaikan syarahan diminta menyampaikan syarahan itu sekali lagi.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar/penyampaian tidak menarik. sangat terhad
2 Membaca dan mempersembahkan syarahan dengan sebutan jelas terhad
,intonasi kurang sesuai dengan penyampaian tidak menarik.
3 Membaca dan mempersembahkan syarahan dengan sebutan memuaskan
jelas,intonasi sesuai tetapi penyampaian menarik.
4 Membaca dan mempersembahkan syarahan dengan sebutan jelas , baik
intonasi sesuai dan penyampaian masih menarik
5 Membaca dan mempersembahkan syarahan dengan sebutan jelas sangat baik
,intonasi sesuai dan penyampaian menarik.
6 Membaca dan mempersembahkan syarahan dengan sebutan jelas cemerlang
,intonasi sesuai,penyampaian menarik dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Meluncur Tinggi Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak
berformat.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bijak Kreatiiviti dan Inovasi Teks/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menghasilkan V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mendraf tiga - memahami format penulisan laporan
perenggan laporan dan menghasilkan karangan laporan - murid mendraf idea laporan
yang lengkap. - menghasilkan penulisan laporan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang uju kaji atau reka cipta saya yang pernah dibuat.
2. Murid diperjelaskan format penulisan laporan. Murid diberi satu contoh penulisan laporan.
3. Murid membaca dan meneliti teks bertajuk ‘Pertandingan Roket Air’.(Buku Teks ms.122)
4. Murid dibimbing mendraf isi satu laporan berdasarkan rangkai kata diberi.
5. Murid dalam kumpulan berbincang mendraf isi kedua laporan.
6. Murid membentangkan tugasan. Guru membuat pemurnian
7. Murid mendraf isi tiga dan penutup dan menghasilkan karangan laporan yang lengkap.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Menyalin fasa dan rangkai kata diberi. sangat terhad
2 Membina draf dan menghasilkan penulisan laporan dengan ayat Terhad
mudah.
3 Membina draf dan menghasilkan penulisan laporan dengan ayat Memuaskan
yang sederhana.
4 Membina draf dan menghasilkan penulisan laporan dengan ayat Baik
yang masih gramatis.
5 Membina draf dan menghasilkan penulisan laporan dengan ayat sangat baik
yang gramatis.
6 Membina draf dan menghasilkan penulisan laporan dengan ayat Cemerlang
yang gramatis serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Wira Cilik Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mengubah suai cerita dengan bahasa yang indah dan santun
dengan menyerapkan keindahan dan secara separa berpandu dan mempersembahkannya secara
kesantunan bahasa serta kreatif.
mempersembahkannya secara kreatif.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Bijaksana Kreativiti dan Inovasi Teks cerita/kad bintang
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Lisan
A= Mengubah suai /bercerita Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengubah suai dua - mengubah suai dua perenggan
perenggan cerita dengan baik. - mempersembahkan satu perenggan cerita yang
telah diubah suai
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang buku fiksyen yang pernah dibaca, (kisah apa?)
2. Murid membaca dan meneliti teks cerita.(Buku Teks ms.106)
3. Murid membaca kuat teks. Seorang murid membaca satu perenggan.
4. Murid dibimbing untuk mengubah suai cerita dalam perenggan satu dan dua teks secara separa berpandu.
5. Murid dalam kumpulan berbincang mengubah suai cerita pada perenggan tiga dan empat teks .
6. Ahli kumpulan mempersembahkan cerita yang telah diubah suai. Setiap murid bercerita satu perenggan
sahaja sama ada perenggan tiga atau empat. Kumpulan lain memberikan bintang atas cerita yang
disampaikan. Kumpulan yang banyak mengumpul bintang dikira pemenang.
7. Bersoal jawab tentang nilai yang terdapat dalam cerita tersebut.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Diutama Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Bertindak Selamat Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak
berformat.
4.4 Melintas dengan selamat (HP:PKJR) 4.4.2 Mengenal pasti tempat paling selamat untuk melintas jalan
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertindak bijak Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks /kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjana idea V= Penulisan
A= Membaca/membentang Pemerhatian
K= Tugasan pasangan/ kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Kriteria Kejayaan:
Objektif Pembelajaran: - memahami format penulisan dialog
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis perbualan dengan - membina tiga kerangka dialog
format yang betul. - menulis dialog dengan format yang betul
AKTIVITI
1. Murid menyatakan jenis perbualan yang mereka tahu. (Cth. Perbualan bersemuka/telefon/temu ramah/maya)
2. Murid diperjelaskan tentang format penulisan perbualan harian. (bersemuka)
3. Murid secara berpasangan membaca contoh penulisan perbualan.
4. Murid meneliti gambar diberi. (Buku Aktiviti PKJR ms.15)
5. Guru memberi penjelasan tempat yang selamat untuk melintas. – Penyerapan PKJR
6. Murid dalam kumpulan berbincang membina kerangka perbualan dalam peta buih.
7. Murid membentang tugasan. Guru membuat pemurnian.
8. Murid menulis perbualan berdasarkan gambar diberi.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Merangka satu idea dan menulis karangan tetapi format tidak betul. sangat terhad
2 Merangka satu idea dan menulis karangan dengan format yang betul. terhad
3 Merangka dua idea dan menulis karangan tetapi format tidak betul. memuaskan
4 Merangka dua idea dan menulis karangan dengan format yang betul. baik
5 Merangka tiga idea dan menulis karangan dengan format yang betul. sangat baik
6 Merangka tiga idea, menulis karangan dengan format yang betul dan cemerlang
menjadi model teladan.

MINGGU 23 DAN 24
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Rakaman dari Udara Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.3 Bercerita dan menceritakan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang
perkara yang didengar,ditonton dan sesuai.
dibaca dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhati-hati Sains dan Teknologi Gambar/video
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasikan - Menggambarkan V= Video Lisan
A= Bercerita Pemerhatian
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ Memimpin √ Dwibahas kerohania √ Nasional √
a n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bercerita sekurang- - memahami maklumat tentang peranan dron
kurangnya tiga daripada empat peranan dron berdasarkan - bercerita empat peranan dron berdasarkan
gambar dengan sebutan dan intonasi dan gaya yang sesuai. gambar
AKTIVITI
1. Murid menonton video dron. https://www.youtube.com/watch?v=XdlmoLAbbiQ
2. Murid meneliti gambar,perkataan dan frasa dalam teks. (Buku Teks ms.127)
3. Setiap kegunaan dron ditampal pada empat sudut dalam kelas. Murid membuat jelajah galeri membaca dan
mencatat maklumat berkaitan.
4. Murid dibimbing bercerita tentang dron.
5. Murid bercerita tentang kegunaan dron berdasarkan maklumat yang dibaca dan dicatat.
6. Murid mencatat kegunaan dron dalam peta pokok dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid


Penguasaa
n
1 Tidak boleh bercerita/bercerita sedikit/tersekat-sekat. sangat terhad
2 Bercerita tidak lancar dengan intonasi kurang sesuai. terhad
3 Bercerita dengan sebutan yang betul dan intonasi dan gaya yang memuaskan
sederhana.
4 Bercerita dengan sebutan yang betul, intonas dan gaya yang masih baik
menarik.
5 Bercerita dengan sebutan yang betul , intonasi dan gaya yang. sangat baik
6 Bercerita dengan sebutan yang betul , intonasi dan gaya yang sesuai cemerlang
serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Teknologi Imbasan Wajah Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca,memahami dan 2.2.1 Membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan
menaakul bahan multimedia. multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Rasional Kreativiti dan Inovasi Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis – Mengesan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/membentang Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ berfikir √ n √ Dwibahasa Kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca - membaca kuat dua perenggan teks
kuat dua perenggan teks dengan intonasi yang - melengkapkan tiga maklumat tentang teknologi imbasan
sesuai dan membuat satu keputusan pilihan mereka wajah
tentang bahan. - membuat keputusan teknologi imbasan pilihan mereka
AKTIVITI
1. Murid membaca senyap dan meneliti petikan. (Buku Teks ms.128 dan 129)
2. Murid membaca kuat rencana berkaitan teknologi imbasan wajah.Setiap murid membaca dua atau tiga
perenggan teks.
3. Murid bersoal jawab berkaitan teknologi imbasan wajah untuk mendapatkan maklumat.
4. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan maklumat tentang teknologi imbasan wajah.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid membuat pertimbangan dan keputusan. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan.Kumpulan A mahu
mahu teknologi imbasan cap jari dan kumpulan B mahu teknologi imbasan wajah.
7. Murid menyatakan alasan atas pilihan mereka.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak dapat membuat pilihan. sangat terhad
2 Membaca tidak lancar tetapi teragak-agak membuat pilihan. terhad
3 Membaca lancar tetapi teragak-agak membuat keputusan. memuaskan
4 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan yakin. baik
5 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan amat yakin. sangat baik
6 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan amat yakin cemerlang
dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Mercu Kebanggaan Kita Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan perenggan daripada aspek
ejaan,tanda baca penggunaan imbuhan,penggunaan kata dan
struktur ayat.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menghargai Sains dan Teknologi Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis – Mengesan V= Penulisan
A= Mengedit/menyemak Pemerhatian
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengedit dan - membaca kuat teks
memeurnikan dengan betul sekurang-kurangnya tiga - mengenal pasti 16 kesalahan ejaan,tanda baca
belas daripada enam belas kesalahan ejaan,tanda baca dan penggunaan imbuhan
dalam teks. - mengedit dan memurnikan teks dengan betul
AKTIVITI
1. Murid menyatakan binaan yang berteknologi tinggi di Malaysia.
2. Murid membaca dan meneliti teks. (Buku Teks ms.130)
3. Murid dibimbing mengenal pasti kesalahan ejaan,tanda baca dan penggunaan imbuhan pada perenggan
pertama dan kedua teks.
4. Murid dalam kumpulan berbincang mengenal pasti kesalahan ejaan,tanda baca dan penggunaan imbuhan
dalam perenggan tiga dan empat dan mencatatnya dalam kertas putih.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid mengenal pasti ejaan,tanda baca dan penggunaan imbuhan dalam perenggan lima hingga
tujuh.Kemudian,murid mengedit dan memurnikan teks dalam buku tulis.
7. Murid dan rakan mereka menyemak tugasan semasa guru membaca teks dan mengedit kesalahan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Mengedit dan memurnikan 1 ejaan,tanda baca dan imbuhan dengan betul. sangat terhad
2 Mengedit dan memurnikan 2 – 3 ejaan,tanda baca dan imbuhan dengan betul. terhad
3 Mengedit dan memurnikan 4 - 6 ejaan,tanda baca dan imbuhan dengan betul. memuaskan
4 Mengedit dan memurnikan 7 - 8 ejaan,tanda baca dan imbuhan dengan betul. baik
5 Mengedit dan memurnikan 9 – 12 ejaan,tanda baca dan imbuhan dengan betul. sangat baik
6 Mengedit dan memurnikan 13 - 16 ejaan,tanda baca dan imbuhan dengan cemerlang
betul dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Warganegara Sejahtera Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu dengan menggunakan diksi yang
dengan menyerapkan keindahan dan sesuai dan mempersembahkannya dengan gaya yang kreatif.
kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara kreatif.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Patriotsime Pendidikan Muzik Lirik lagu/video
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mencipta – Menghasilkan V= Video Lisan
A= Mengubah suai /menyanyi Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengubah suai dua rangkap - mengubah suai dua rangkap lirik lagu
lirik lagu secara berpandu dengan diksi yang sesuai dan - mempersembahkan nyanyian mengikut
menyanyikan mengikut kumpulan dengan gaya yang kreatif. kumpulan dengan gaya tersendiri
AKTIVITI
1. Murid menonton video lagu ‘Sejahtera Malaysia’ . (Imbas kod QR).
2. Murid membaca dan meneliti lirik lagu ‘Sejahtera Malaysia’.(Buku Teks ms.113)
3. Murid menyanyikan lagu ‘ Sejahtera Malaysia’ beramai-ramai.
4. Murid dibimbing untuk mengubah suai lirik lagu rangkap satu dan dua.
5. Murid dalam kumpulan berbincang mengubah suai lirik rangkap tiga dan empat.
6. Murid berbincang tentang gaya yang ingin disampaikan. Kemudian kumpulan masing-masing
mempersembahkan lirik lagu yang telah diubah suai dengan gaya yang kreatif.
7. Murid lain akan menilai persembahan dengan mengangkat ibu jari ke atas (baik) ibu jari ke bawah (lemah).
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Jati Diri,Patriotisme dan Kewarganegaraan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kejuaraan Warga Malaysia Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks.
bentuk kata mengikut konteks. iii. kata ganda berentak
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Patriotisme Pendidikan Sukan Teks/peta pokok
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Gambar Pemerhatian
A= Membentangkan Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - memahami kata ganda berentak
i. menyenarai sembilan kata ganda berentak yang - menyenaraikan sembilan kata ganda berentak dalam teks
terdapat dalam teks dengan betul. - membina lima ayat menggunakan kata ganda berentak
ii. membina lima ayat menggunakan kata ganda yang terdapat dalam teks.
berentak diberi dengan betul.
AKTIVITI
1. Murid mengenali tokok-tokoh pelumba basikal negara. (gambar)
2. Murid membaca senyap dan meneliti teks. (Buku Teks ms.114)
3. Murid dipilih secara rawak membaca kuat teks.
4. Murid diberi penjelasan tentang kata ganda berentak.
5. Murid dalam kumpulan menyenaraikan kata berentak yang terdapat dalam teks dalam peta buih.
6. Membentangkan tugasan.
7. Murid membina ayat menggunakan kata ganda berentak yang diperoleh daripada teks dalam buku tulis.
8. Murid menulis kata ganda berentak lain mengikut jenis. (Lembaran kerja)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK (JULAI)


Mata Pelajaran: Tema : Kemasyarakatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Budak yang Jujur Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi pelbagai 2.3.1 Membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan karya
bahan sastera dan bukan sastera. bukan sastera untuk membuat rumusan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertanggungjawab Pendidikan Moral Lembaran kerja
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaanalisis V= Lisan
A= Membentang/simulasi Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - membaca kuat teks
i. memahami erti kejujuran - Pengetahuan - menyatakan kepentingan sikap jujur
iii. menghargai sifat kejujuran sesorang. - Sosioemosi - membuat simulasi berkaitan situasi
iv. menanamkan sikap jujur dalam diri. -Tindakan - membuat satu perenggan rumusan tentang teks
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab dengan murid berkaitan situasi yang dialami. Kaitkan dengan sikap jujur. Jelaskan erti jujur.
2. Murid membaca kuat petikan cerita. (Lihat Lampiran)
3. Murid dibimbing memahami kandungan teks.
4. Murid dalam kumpulan berbincang tentang kepentingan bersikap jujur dan mencatatnya dalam peta buih.
5. Membentangkan tugasan.
6. Setiap kumpulan membuat simulasi berdasarkan situasi diberi berkaitan dengan sikap jujur dan menghargai sikap
jujur seseorang dengan berterima kasih atau cara lain yang difikirkan sesuai.
7. Murid membuat rumusan atau ulasan tentang kejujuran berdasarkan teks.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak boleh baca/tersangkut-sangkut/tidak dapat membina rumusan. sangat terhad
2 Membaca lancar dan menulis sedikit rumusan yang tidak tepat. terhad
3 Membaca lancar dan menulis satu perenggan rumusan yang kurang tepat memuaskan
4 Membaca lancar dan menulis satu perenggan rumusan yang masih baik. baik
5 Membaca lancar dan menulis satu perenggan rumusan dengan baik. sangat baik
6 Membaca lancar dan menulis satu perenggan rumusan dengan baik serta cemerlang
menjadi model teladan.

Lampiran

Ramli seorang budak yang rajin. Dia juga baik hati dan jujur. Ramli juga murid yang cerdik
di sekolahnya. Dia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Murni.
Pada suatu petang, Ramli dalam perjalanan pulang dari sekolah selepas menjalani
latihan sukan di sekolah. Dia pulang ke rumah dengan menunggang basikal. Dia menunggang
basikal dengan berhati-hati.
Semasa dalam perjalanan tiba-tiba dia ternampak sebuah dompet berwarna hitam
di tepi jalan. Dia memberhentikan basikalnya. Beliau mengambil dompet itu. Alangkah
terkejutnya dia kerana apabila dia membuka dompet tersebut terdapat banyak wang kertas
di dalamnya. Ramli neneliti kandungan dompet tersebut. Di dalamnya ada kad pengenalan
empunya dompet. Dia melihat alamat empunya dompet. Rupa-rupanya empunya dompet itu
tinggal berhampiran rumahnya.
Tanpa berlengah Ramli mengambil basikalnya lalu menuju ke rumah empunya dompet.
Apabila sampai ke rumah empunya dompet, dia terus mengetuk pintu dan menghulurkan
dompet itu kepada pemiliknya. Pemilik dompet itu mengucapkan terima kasih kepada Ramli
dan memberi sedikit wang kepadanya. Namun,Ramli menolaknya kerana dia menyatakan
bahawa dia menolong dengan ikhlas.
Setelah memberi dompet, Ramli terus menunggang basikalnya menuju ke rumahnya.
Dia menceritakan peristiwa itu kepada ibu bapanya. Ibu bapanya memuji sikap jujur Ramli.
Lampiran (Panduan Guru)

Kepentingan Sikap Jujur


1. Orang percaya pada kita
2. Tidak mengkhianati amanah yang diberi
3. Membentuk diri menjadi orang yang bertanggungjawab
4. Menjadikan kita lebih dihargai
5. Menjadikan mental lebih sihat
6. Membentuk jati diri atau karakter diri (perwatakan yang membezakan dengan orang lain)
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Usaha Ahli Sains Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.4 Mengaplikasikan,menghayati dan 4.4.1 Mengenal,mengecam dan menyebut huruf tunggal yang ditulis
menghasilkan unsur keindahan mengikut tulisan jawi dalam perumpamaan dan
dalam seni tulisan jawi. mempersembahkannya.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berusaha Bahasa Kertas A4
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi – Menunjuk cara V= Pemerhatian
A= Menyebut /menulis huruf Penulisan
tunggal jawi
K= Tugasan kumpulan/ individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ Memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyebut dan - mengenal dan menyebut 13 huruf tunggal
menulis dua puluh satu huruf tunggal jawi melalui Jawi (8 huruf sama)
perumpamaan dengan betul dan mempersembahkannya. - menulis 21 huruf tunggal jawi
AKTIVITI
1. Murid mengenal pasti perumpamaan yang ada kaitan dengan sikap rajin berusaha.
2. Murid diperjelaskan tentang maksud perumpamaan ‘bagai lebah mengumpulkan madu’.
3. Murid mengenal huruf dan menyebut huruf tunggal jawi dalam perumpamaan ‘bagai lebah mengumpulkan
madu’yang disebut oleh guru. CBuku Teks ms.124)
4. Murid menyebut huruf tunggal jawi dalam kumpulan. Seorang ahli hli akan menyebut dan rakan-rakannya
mengikut sebutan secara bergilir.
5. Murid menulis huruf tunggal jawi yang disebut guru di papan tulis.
6. Murid menulis huruf tunggal jawi dan mempersembahkannya. Rakan-rakan membuat jelajah galeri untuk
melihat hasilan rakan-rakan mereka.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Sains dan Makanan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
mengikut konteks. peluasan subjek dan predikat mengikut konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kasih sayang Sains dan Teknologi Teks/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Membina V= Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina - memahami ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat
sekurang-kurangnya empat daripada lima ayat - membina tiga ayat tunggal dengan dengan peluasan subjek dan
tunggal dengan peluasan subjek dan predikat predikat (buku tulis)
yang betul. - membina tiga ayat tunggal dengan dengan peluasan subjek dan
predikat (lembaran kerja)
AKTIVITI
1. Murid menyatakan makanan dan minuman kegemaran keluarga mereka.
2. Murid membaca teks. (Buku Teks ms.125)
3. Murid diberi penjelasan tentang ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat.
4. Murid dibimbing mengenal pasti ayat tunggal dalam teks dan membina peluasan subjek dan predikat.
5. Murid dalam kumpulan berbincang membina satu ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat
berdasarkan ayat tunggal yang terdapat dalam teks.
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid membina dua lagi ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat dalam buku tulis.
8. Murid membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. (Lembaran kerja)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kuasa Magnet Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
mengikut konteks. peluasan subjek dan predikat mengikut konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berusaha Sains dan Teknologi Teks/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Membina V= Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina - memahami ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat
lima ayat majmuk dengan peluasan subjek dan - membina dua ayat majmuk dengan dengan peluasan subjek dan
predikat yang betul. predikat (buku tulis)
- membina enam ayat majmuk dengan dengan peluasan subjek
dan predikat (lembaran kerja)
AKTIVITI
1. Murid menyatakan fungsi magnet dalam sains.
2. Murid membaca dan meneliti ayat majmuk dalam teks. (Buku Teks ms.126)
3. Murid diberi penjelasan tentang ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat.
4. Murid dibimbing membina ayat majmuk peluasan subjek dan predikat.
5. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat
berdasarkan ayat-ayat yang diberi.
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid membina ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat. (Lembaran kerja)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Melintas Cara Selamat Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan ayat 3.2.2 Menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan
yang bermakna. kreatif.
4.4 Melintas dengan selamat (HP:PKJR) 4.4.2 Mengenal pasti tempat paling selamat untuk melintas jalan
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertindak bijak Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks /kertas putih/gambar
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjana idea V= Gambar Penulisan
A= Membaca/mempamer Pemerhatian
K= Tugasan pasangan/ kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Kriteria Kejayaan:
Objektif Pembelajaran: - membaca teks berita
Pada akhir pembelajaran murid boleh menjawab empat soalan - menjawab empat soalan pemahaman
pemahaman dengan betul.
AKTIVITI
1. Murid ditunjukkan gambar kemalangan jalan raya.
2. Murid membaca senyap berita. (Buku Aktiviti PKJR ms.16)
3. Murid secara berpasangan membaca berita mengikut laras berita.
4. Murid dibimbing mengenai kandungan berita.
5. Murid dalam kumpulan mencatat tempat-tempat yang selamat untuk melintas pada peta buih. - Penyerapan PKJR
6. Murid mempamer tugasan.
7. Murid menjawab soalan pemahaman. (Buku Aktiviti PKJR ms.16)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaan
1 Menyalin soalan/semua jawapan salah. sangat terhad
2 Menulis satu jawapan pemahaman dengan betul. terhad
3 Menulis dua jawapan pemahaman dengan betul. memuaskan
4 Menulis tiga jawapan pemahaman dengan betul. baik
5 Menulis empat jawapan pemahaman dengan betul. sangat baik
6 Menulis empat jawapan pemahaman dengan betul dan cemerlang
menjadi model teladan.

MINGGU 25
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Penghadang Jalan Raya Beroda Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.3 Bercerita dan menceritakan perkara 1.3.2 Menceritakan sesuatu perkara didengar,ditontondan dibaca
yang didengar,ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
dengan sebutan dan intonasi yang betul
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Semangat bermasyarakat Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks/kad bintang
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggambarkan V= Gambar Lisan
A= Menceritakan Pemerhatian
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ Memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menceritakan dua - memahami bahan yang hendak diceritakan
maklumat tentang bahan dengan sebutan dan intonasi yang - menceritakan dua maklumat tentang bahan
betul dan gaya yang sesuai serta bertatasusila.

AKTIVITI
1. Murid menyatakan pengalaman mereka melihat kemalangan jalan raya.(kemalangan apa/punca)
2. Murid meneliti gambar dan membaca pernyataan dalam bahan. (Buku Teks ms.133)
3. Murid diberi penjelasan tentang penghadang jalan raya beroda.Murid dibimbing untuk bercerita tentang
penghadang jalan raya beroda.
4. Murid bersoal jawab tentang penghadang jalan raya beroda bagi memastikan kefahaman murid.
5. Murid secara berpasangan berbincang untuk melengkapkan dialog dalam bahan.
6. Murid dan pasangan melakonkan untuk menceritakan maklumat yang dibaca. Guru membuat pemurnian.
7. Murid menulis dialog yang dilakonkan dalam buku tulis mengikut format penulisan dialog.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaan
1 Tidak boleh bercerita/tidak lancar dan intonasi tidak sesuai. sangat terhad
2 Bercerita tetapi intonasi tidak sesuai dan gaya kurang menarik. terhad
3 Bercerita dengan sebutan intonasi yang masih sesuai tetapi gaya memuaskan
kurang menarik.
4 Bercerita dengan sebutan intonasi yang sesuai dan lancar. baik
5 Bercerita dengan sebutan yang betul ,intonasi yang sesuai , lancar, sangat baik
gaya yang menarik dan bertatasusila.
6 Bercerita dengan sebutan yang betul ,intonasi yang sesuai ,lancar, cemerlang
gaya yang menarik , bertatasusila dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Bulu Tangkis Terkini Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.2 Membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk
mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat
mengikut susunan perkataan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kreativiti dan Inovasi Teks/kamus dewan
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Mengesan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/pembentangan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - membaca kuat teks
i. membaca kuat dua perenggan kuat dengan baik. - mencari makna empat perkataan dalam
ii. mencari makna lapan perkataan diberi menggunakan Kamus kumpulan menggunakan Kamus
Dewan dengan teknik yang betul. - mencari makna empat perkataan secara
individu menggunakan kamus
AKTIVITI
1. Murid menanakan pemain-pemain badminton negara yang mereka kenali.
2. Murid membaca senyap teks. (Buku Teks ms.134)
3. Murid membaca kuat teks ikut kumpulan.
4. Murid secara rawak membaca kuat teks. Seorang murid membaca dua atau tiga perenggan teks.
5. Murid bersoal jawab tentang kandungan teks.
6. Murid dalam kumpulan berbincang mencari empat makna perkataan dalam teks yang berwarna biru
yang dipilih oleh guru dan mencatatnya dalam kertas putih menggunakan Kamus Dewan.
7. Murid membentangkan tugasan.
8. Murid secara individu mencari empat makna perkataan berwarna biru dalam teks dan mencatatnya dalam
buku tulis.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Membaca lancar dan dapat mencari makna 1 perkataan dengan betul. sangat terhad
2 Membaca lancar dan dapat mencari makna 2 perkataan dengan betul. terhad
3 Membaca lancar dan dapat mencari makna 3-4 perkataan dengan betul. memuaskan
4 Membaca lancar dan dapat mencari makna 5-6 perkataan dengan betul. baik
5 Membaca lancar dan dapat mencari makna 7 perkataan dengan betul. sangat baik
6 Membaca lancar dan dapat mencari makna 8 perkataan dengan betul cemerlang
dan menjadi model teladan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Mesin Pencuci Automatik Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan perenggan daripada aspek ejaan, tanda
baca,penggunaan imbuhan,penggunaan kata dan struktur ayat.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bijaksana Kreativiti dan Inovasi Teks /kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Mengesan V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengedit dan - mengedit dan memurnikan satu kesalahan
memurnikan sekurang-kurang lima daripada enam penggunaan kata dan struktur ayat perenggan satu
kesalahan penggunaan kata dan struktur ayat dengan - mengedit dan memurnikan lima kesalahan
betul. penggunaan kata dan struktur ayat
AKTIVITI
1. Murid menyatakan cara-cara mereka membasuh baju. Bandingkan cara lama dengan cara moden.
2. Murid membaca senyap petikan ’Mesin Pencuci Automatik’. (Buku Teks ms.135)
3. Murid dipilih secara rawak membaca kuat petikan. Murid diminta mengesan kesalahan penggunaan kata
dan struktur ayat yang dibaca oleh murid.
4. Murid dalam kumpulan berbincang untuk mengedit dan memurnikan perenggan pertama dan kedua teks
dari segi penggunaan kata dan struktur ayat dan menulisnya pada kertas putih.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid mengedit dan memurnikan perenggan tiga hingga enam kesalahan penggunaan kata dan struktur
ayat penggunaan kata dan menulisnya dalam buku tulis.
7. Murid menyemak perenggan yang diedit berdasarkan kesalahan dalam teks yang disebut oleh guru
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Mengedit dan memurnikan 1 kesalahan dengan betul. sangat terhad
2 Mengedit dan memurnikan 2 kesalahan dengan betul. terhad
3 Mengedit dan memurnikan 3 kesalahan dengan betul. memuaskan
4 Mengedit dan memurnikan 4 kesalahan dengan betul. baik
5 Mengedit dan memurnikan 5 kesalahan dengan betul. sangat baik
6 Mengedit dan memurnikan 6 kesalahan dengan betul dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Katil Mesra Pengguna Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai ayat mengikut konteks.
mengikut konteks. i. ayat seruan
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bersyukur Kreativiti dan Inovasi Teks dialog/peta buih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi V= Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina lima ayat - memahami maksud ayat seruan
seruan berdasarkan gambar dengan baik. - mengenal pasti empat ayat seruan dalam teks
- menulis lima ayat seruan dengan ayat gramatis
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang orang kurang upaya. (siapa OKU)
2. Murid diberi penjelasan tentang ayat seruan. Contoh ayat penyata diberikan.
3. Murid membaca dialog dalam teks. (Buku Teks ms.136)
4. Murid dibimbing mengenal pasti ayat seruan yang terdapat dalam dialog.
5. Murid dalam kumpulan berbincang mengenal pasti ayat seruan dalam dialog dan menulis pada kertas putih.
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid membina ayat seruan berdasarkan gambar diberidalam buku teks.
8. Murid dalam kumpulan menulis pelbagai kata seruan pada peta buih dan mempamerkan.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.

Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Sains,Teknologi dan Inovasi Kelas : Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Mari Kita Berinovasi Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai ayat mengikut konteks.
mengikut konteks. ii. ayat perintah
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bersyukur Kreativiti dan Inovasi Teks dialog
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi V= Gambar Pemerhatian
A= Simulasi Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina lima ayat - memahami maksud ayat perintah
perintah berdasarkan gambar dan pernyataan diberi - mengenal pasti lima ayat perintah dalam teks
dengan baik. - membina lima ayat perintah dalam dialog
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab cara mengawal atau membunuh nyamuk yang dilakukan di rumah.
2. Murid diberi penjelasan tentang ayat perintah. Contoh ayat penyata diberikan.
3. Murid membuat simulasi menggunakan ayat perintah kepada rakan mereka.
4. Murid membaca kuat teks. (Buku Teks ms.137)
5. Murid dibimbing mengenal pasti ayat perintah yang terdapat dalam teks.
6. Murid melengkapkan dialog dengan membina ayat perintah berdasarkan gambar diberi dalam bahan.
7. Murid membacakan dialog yang telah dilengkapkan.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.

Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang
MINGGU 26

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Alam Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pembersih Udara Semula Jadi Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.1 Mendengar,mengecam sebutan,dan menyebut semula ujaran
respons semasa berkomunikasi yang dalam situasi formal.
dalam situasi formal dan tidak
formal.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kebersihan fizikal dan mental Sains Kad watak
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Lisan
A= Melakonkan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat mengujarkan - mendengar dan mengecam maklumat disampaikan
semula satu maklumat yang didengar dalam dialog - mengujarkan semula satu maklumat yang telah
dengan betul. disampaikan dengan tepat
AKTIVITI
1. Murid menamakan pokok-pokok yang terdapat di sekeliling rumah mereka.
2. Murid membaca dan memahami dialog dalam bahan. (Buku Teks ms.144)
3. Murid dibimbing mendengar dan mengecam maklumat yang disampaikan oleh guru dalam dialog.
4. Murid bersoal jawab tentang maklumat yang disampaikan oleh guru dalam dialog.
5. Murid diberikan peranan seperti dalam dialog. Murid akan memastikan maklumat yang akan disampaikan
sebelum melakonkan situasi dalam gambar.
6. Murid melakonkan dialog dalam bahan. Guru membuat penilaian tentang maklumat yang disampaikan sama
ada menepati seperti yang disampaikan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaa Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
n
1 Tidak dapat mengujarkan sesuatu yang didengar/tidak faham/diam. sangat terhad
2 Mengujarkan sesuatu didengar tetapi tidak menepati maklumat yang didengar. terhad
3 Mengujarkan sesuatu didengar dengan sebahagian maklumat menepati. memuaskan
4 Mengujarkan sesuatu didengar dengan betul dan jelas. baik
5 Mengujarkan sesuatu didengar dengan betul,jelas dan bertatasusila. sangat baik
6 Mengujarkan sesuatu didengar dengan betul,jelas, bertatasusila dan menjadi cemerlang
model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Alam Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Terarium atau Pasu? Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca,memahami dan 2.2.1 Membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan
menaakul bahan multimedia. multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Rasional Kelestarian Alam Teks/peta pokok/peta bulatan
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis – Menilai V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/membentang Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ berfikir √ n √ Dwibahasa Kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca kuat - membaca kuat teks
teks dengan intonasi yang sesuai dan membuat satu - memahami tentang ciri-ciri terarium dan pasu
keputusan pilihan mereka tentang bahan dengan - membuat satu keputusan pilihan mereka
memberi alasan.
AKTIVITI
1. Murid menamakan pokok bunga yang mereka tahu pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca senyap dan meneliti teks. (Buku Teks ms.145)
3. Membaca teks mengikut kumpulan masing-masing. Kemudian dua orang murid mewakili terarium dan pasu
membaca teks yang diwakili.
4. Murid dalam kumpulan berbincang membuat perbandingan kelebihan menanam pokok menggunakan
terarium atau pasu menggunakan peta pokok.
5. Murid membentang tugasan.
6. Murid membuatpertimbangan dan keputusan dengan memberikan alasan melalui pertanyaan guru.
7. Guru membuat kesimpulan hasil keputusan yang murid buat.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak dapat membuat pilihan/angguk sahaja. sangat terhad
2 Membaca tidak lancar dan teragak-agak membuat pilihan. terhad
3 Membaca lancar tetapi teragak-agak membuat keputusan. memuaskan
4 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan yakin. baik
5 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan amat yakin. sangat baik
6 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan amat yakin cemerlang
dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian alam Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Komuniti Samudera Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.2 Mengedit dan memurnikan perenggan daripada aspek ejaan, tanda
baca,penggunaan imbuhan,penggunaan kata dan struktur ayat.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Prihatin Sains Teks /peta pokok/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Mengesan V= Penulisan
A= Membentang/menyemak Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan/pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengedit dan - mengedit dan memurnikan 11 kesalahan dalam
memurnikan sekurang-kurang 12 daripada 14 kesalahan perenggan satu dan dua (bimbingan guru)
dalam perenggan dua,tiga hingga empat teks dengan - mengedit dan memurnikan 14 kesalahan dalam
betul. dalam tiga perenggan yang diedit
AKTIVITI
1. Murid menulis haiwan dalam laut pada peta pokok di papan tulis.(ikan dan bukan ikan)
2. Murid membaca petikan cerita. (Buku Teks ms.146)
3. Murid dibimbing mengedit teks dari segi ejaan,tanda baca,imbuhan,penggunaan kata dan struktur ayat yang
terdapat dalam perenggan (gambar 1 dan 2 ) teks.
4. Murid dalam kumpulan berbincang untuk mengedit dan memurnikan perenggan (gambar 3) teks.Yang
dimurnikan ditulis dengan warna merah.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid mengedit dan memurnikan perenggan (gambar 4 dan5 )dari segi ejaan,tanda baca imbuhan,
penggunaan kata dan struktur ayat dan menulisnya dalam buku tulis.
7. Murid berpasangan menyemak perenggan diedit berdasarkan kesalahan dalam teks yang disebut oleh guru
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Mengedit dan memurnikan 2 kesalahan dengan betul. sangat terhad
2 Mengedit dan memurnikan 3 - 4 kesalahan dengan betul. terhad
3 Mengedit dan memurnikan 5 - 7 kesalahan dengan betul. memuaskan
4 Mengedit dan memurnikan 8 - 10 kesalahan dengan betul. baik
5 Mengedit dan memurnikan 11 - 13 kesalahan dengan betul. sangat baik
6 Mengedit dan memurnikan 14 kesalahan dengan betul dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Berbasikal dengan Selamat Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak
berformat.
5.1 Berbasikal dengan selamat.(HP:PKJR) 5.1.5 Menunjukkan cara menunggang basikal yang selamat.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertindak bijak Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks /kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjana idea V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan Kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Kriteria Kejayaan:
Objektif Pembelajaran: - memahami penulisan karangan fakta
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis karangan - menulis draf karangan
menggunakan empat draf idea dengan baik. - menulis karangan fakta dengan empat idea
AKTIVITI
1. Murid menyatakan peralatan keselamatan yang digunakan semasa berbasikal.
2. Murid diperjelaskan tentang karangan fakta.
3. Murid dalam kumpulan berbincang membina draf cara selamat dan tidak selamat semasa menunggang basikal
dalam pengurusan grafik. (Buku Aktiviti PKJR ms.18)
4. Murid membentang tugasan. Guru membuat pemurnian. – Penyerapan PKJR
5. Murid diberi tajuk karangan ‘Cara-cara Menunggang Basikal Dengan Selamat’.
6. Murid menulis draf karangan berdasarkan cara selamat dan tidak selamat menunggang basikal yang telah
dibincangkan. (Buku Aktiviti PKJR ms.19)
7. Murid menulis karangan dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaa Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
n
1 Menulis draf sahaja. sangat terhad
2 Menulis karangan menggunakan satu idea dengan baik. terhad
3 Menulis karangan menggunakan dua idea dengan baik. memuaskan
4 Menulis karangan menggunakan tiga idea dengan baik. baik
5 Menulis karangan menggunakan empat idea dengan baik. sangat baik
6 Menulis karangan menggunakan empat idea dengan baik dan cemerlang
menjadi model teladan.
MINGGU 27 DAN 28

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Alam Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pasar Lestari Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons terhadap
respons semasa berkomunikasi makumat yang diujarkan dalam situasi formal.
dalam situasi formal dan tidak
formal.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kebersihan fizikal dan mental Pendidikan Alam Sekitar Teks/ kad nama watak/gambar
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi – Mengguna pakai V= Gambar Lisan
A= Melakonkan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan satu - memberi respons terhadap pertanyaan
respons terhadap ujaran atau pertanyaan dengan baik berdasarkan gambar
secara bertatasusila. - melakonkan dialog dengan memberi respons
AKTIVITI
1. Murid menyatakan bantuan yang diterima di sekolah.
2. Murid menaakul gambar dan pernyataan dalam bahan. (Buku Teks ms.151)
3. Murid dibimbing memahami cara-cara untuk menjaga kebersihan pasar basah.
4. Murid bersoal jawab tentang bahan bagi menguatkan pemahaman mereka.
5. Murid bertiga dalam kumpulan berbincang melengkapkan dialog.
6. Murid melakonkan dialog dengan memberikan respons terhadap pertanyaan.
7. Murid memberi respons secara bertulis dalam buku tulis dengan menulis dialog yang dituturkan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaa Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
n
1 Tidak memberi respons/tidak memahami pertanyaan. sangat terhad
2 Memahami dan memberi respons tetapi tidak betul. terhad
3 Memahami dan memberi respons yang masih munasabah. memuaskan
4 Memahami dan memberi respons dengan betul. baik
5 Memahami dan memberi respons dengan betul dan bertatasusila. sangat baik
6 Memahami dan memberi respons dengan betul,bertatasusila dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Alam Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Jom Kitar,Kumpul dan Tukar Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan
karya sastera dan bukan sastera. karya bukan sastera untuk membuat rumusan.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Prihatin Pendidikan alam Sekitar Peta bulatan/meja
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis – Membuat rumusan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/mempamer Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca berita - membaca kuat teks dengan baik.
dan sajak dengan intonasi yang sesuai dan membuat - murid dapat menjawab soalan berkaitan bahan
satu rumusan berkaitan kandung teks dengan baik.. - membina dan melengkapkan peta bulatan
- membuat satu rumusan tentang kandungan teks
AKTIVITI
1. Murid mencatat jenis-jenis jenayah yang sering berlaku pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca senyap teks berita dan rangkap sajak. (Buku teks ms.152 dan 153)
3. Murid membaca teks berita berpasangan dalam situasi berita di hadapan kelas.
4. Murid membaca sajak ikut kumpulan.
5. Murid di dalam kumpulan berbincang melengkapkan peta bulatan dalam bahan.
6. Murid mempamerkan tugasan.
7. Murid membuat rumusan tentang teks.(Nilai/pengajaran/kesan/tindakan dan sebagainya)

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar/Rumusan dibina tidak menepati. sangat terhad
2 Membaca lancar dan membuat rumusan ringkas. terhad
3 Membaca lancar dan membuat rumusan teks secara sederhana. memuaskan
4 Membaca lancar dan membuat rumusan teks yang masih baik . baik
5 Membaca lancar dan membuat rumusan teks dengan baik . sangat baik
6 Membaca lancar dan membuat rumusan teks dengan baik dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Buang Sampah Dapat Wang Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.1 Asas menulis. 3.1.1 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk
tulisan berangkai.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bijak menjaga alam sekitar Kreativiti dan Inovasi Teks /kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - menggunakan V= Penulisan
A= Mempamerkan/projrk mudah Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan/individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan √ Kemahiran √ Kemahiran √ Kemahiran Etika dan √ Identiti √
Berfikir memimpin Dwibahasa kerohania Nasional
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis satu - meniru satu perenggan tulisan berangkai
perenggan ayat secara mekanis dalam bentuk tulisan - menulis satu perenggan ayat dalam bentuk tulisan
berangkai dengan betul dan kemas. berangkai
AKTIVITI
1. Murid menyatakan cara menghijaukan bumi di kawasan tempat tinggal mereka.
2. Murid membaca kad ucapan dalam bahan.(Buku Teks ms.154)
3. Murid meniru tulisan berangkai yang terdapat dalam kad ucapan.
4. Murid menulis ayat dalam perenggan berdasarkan kad ucapan dalam bentu tulisan berangkai.
5. Murid mempamerkan tugasan di atas meja masing-masing. Rakan lain membuat jelajah galeri untuk melihat
hasil kreativiti rakan mereka. Lima tugasan terbaik akan dipamerkan di papan tulis.
6. Murid membina kad ucapan hari jadi untuk rakan dalam tulisan berangkai.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Menulis atu ayat dengan teknik tidak betul. sangat terhad
2 Menulis perenggan ayat dalam tulisan berangkai dengan teknik kurang terhad
tepat.
3 Menulis perenggan dalam tulisan berangkai dengan teknik hampir tepat. memuaskan
4 Menulis satu perenggan ayat dalam tulisan berangkai dengan teknik yang baik
betul.
5 Menulis satu perenggan ayat dalam tulisan berangkai dengan teknik yang sangat baik
betul dan kemas.
6 Menulis satu perenggan ayat dalam tulisan berangkai dengan teknik yang cemerlang
betul,kemas dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Alam Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Wajah Ceria Taman Tasik Titiwangsa Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan 4.1.1 Bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi
dan kesantunan bahasa dalam peribahasa dan bahasa yang santun.
bahan sastera.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kebersihan fizikal dan mental Pendidikan Alam Sekitar Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi-melakonkan V= Pemerhatian
A= Bercerita Penulisan
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bercerita menggunakan - membaca dan memahami teks
sekurang-kurangnya enam daripada lapan peribahasa dengan - memahami maksud lapan peribahasa
baik. - bercerita menggunakan lapan peribahasa
AKTIVITI
1. Murid menyatakan peribahasa yang mereka tahu.
2. Murid membaca dan meneliti teks dialog.(Buku Teks ms.148)
3. Murid berbincang tentang maksud peribahasa yang terdapat dalam bahan.
4. Murid dibimbing bercerita dan mengaitkan peribahasa dengan cerita yang akan disampaikan.
5. Murid bersama pasangan berbincang untuk bercerita.
6. Murid bersama pasangan bercerita di hadapan kelas. Rakan-rakan lain akan mengangkat ibu jari ka atas jika
menarik dan ke bawah jika tidak menarik.
7. Murid menulis cerita yang disampaikan dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Diutama Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Etika Berbasikal Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi pelbagai 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan karya
bahan sastera dan bahan bukan sastera. bukan sastera dengan pelbagai bentuk penyampaian.
5.1 Berbasikal dengan selamat.(HP:PKJR) 5.1.5 Menunjukkan cara menunggang basikal yang selamat.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Mematuhi peraturan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks pantun/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengapalikasi V= Pemerhatian
A= Membaca/membentang
K= Tugasan pasangan/ kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Kriteria Kejayaan:
Objektif Pembelajaran: - membaca pantun berpasangan
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca pantun dengan - membaca kuat pantun secara individu
intonasi yang sesuai dan gaya yang menarik.
AKTIVITI
1. Murid mendengar pantun yang dibaca oleh guru.
2. Murid membaca senyap pantun. (Buku Aktiviti PKJR ms.21)
3. Murid membaca pantun secara berpasangan.
4. Murid membaca kuat pantun secara individu.
5. Murid dalam kumpulan berbincang untuk menggariskan ayat dalam pantun tentang etika berbasikal dan
menerangkan satu etika berbasikal yang diperoleh. - Penyerapan PKJR
6. Murid diperjelaskan tentang etika berbasikal.
7. Beberapa murid terbaik membaca pantun diminta membaca keseluruhan pantun di hadapan kelas..
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Membaca pantun secara mendatar dan gaya tidak menarik. sangat terhad
2 Membaca pantun dengan intonasi kurang sesuai dan gaya terhad
yang kurang menari.
3 Membaca pantun dengan intonasi yang sesuai dan gaya yang memuaskan
kurang menarik.
4 Membaca pantun dengan intonasi yang sesuai dan gaya yang baik
masih menarik.
5 Membaca pantun dengan intonasi yang sesuai dan gaya yang sangat baik
menarik.
6 Membaca pantun dengan intonasi yang sesuai,gaya yang cemerlang
menarik dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK (OGOS)


Mata Pelajaran: Tema : Semangat Cinta Akan Negara Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Jasamu Dikenang Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan karya
pelbagai bahan sastera dan bahan bukan sastera untuk membuat rumusan.
bukan sastera.
Nilai Teras: Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kegembiraan Kesusasteraan Teks/kad nama watak
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis V= Gambar Pemerhatian
A= Membentang/simulasi Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh ; - membaca kuat teks
i. mengenali tokoh-tokoh yang berjasa kepada negara. – - menyatakan empat cara mengenang jasa tokoh
Pengetahuan negara
ii. menghargai jasa tokoh yang berjasa - Pengetahuan - membuat simulasi
iii. menghormati dan mengenang jasa tokoh berjasa - Tindakan - menulis satu perenggan rumusan tentang teks
AKTIVITI
1. Murid menamakan tokoh-tokoh yang banyak berjasa kepada negara pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid ditunjukkan gambar tokoh-tokoh yang banyak berjasa kepada negara.
3. Murid membaca kuat teks ‘Leftenan Adnan Saidi’. (Rujuk lampiran)
4. Murid berbincang dengan guru tentang perlunya mengenang jasa tokoh yang berjasa kepada negara.
5. Murid dalam kumpulan berbincang tentang cara mengenang jasa tokoh yang berjasa dan mencatat pada peta
buih. Kemudian,membentangkannya.
6. Murid membuat simulasi memberi penghargaan kepada tokoh yang berjasa. (Cth: Pemberian pingat)
7. Murid membuat rumusan tentang teks dalam peta pokok. (Lihat lampiran)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak boleh baca/tersangkut-sangkut/tidak dapat membina rumusan. sangat terhad
2 Membaca lancar dan menulis sedikit rumusan yang tidak tepat. terhad
3 Membaca lancar dan menulis satu perenggan rumusan yang kurang tepat memuaskan
4 Membaca lancar dan menulis satu perenggan rumusan yang masih baik. baik
5 Membaca lancar dan menulis satu perenggan rumusan dengan baik. sangat baik
6 Membaca lancar dan menulis satu perenggan rumusan dengan baik serta cemerlang
menjadi model teladan.

Lampiran

Adnan bin Saidi atau lebih dikenali sebagai Leftenan Adnan Saidi dilahirkan
di Kampung Sungei Ramal, Kajang, Selangor pada tahun 1915. Dia merupakan
pelajar yang rajin dan berjaya dalam pengajiannya. Selepas menamatkan
pengajiannya, Adnan terpilih sebagai guru pelatih. Adnan Saidi kemudiannya
mengambil keputusan untuk memasuki tentera.

Ketika berusia 18 tahun, Adnan Saidi memasuki Rejimen Askar Melayu.


Setahun kemudian, dia terpilih sebagai rekrut terbaik. Adnan dilantik ke pangkat
Leftenan dalam usia yang masih muda.

Sejarah pendaratan Jepun di Tanah Melayu dan tindakan pantas tentera Jepun
memaksa tentera British berundur ke Singapura. Tentera Jepun yang biasa bertempur
terkenal berjaya mengatasi kedudukan pertahanan strategik di Singapura. Bukit Candu
menjadi tempat pertahanan terakhir. Leftenan Adnan Saidi memerintahkan
orang-orangnya untuk memperkukuhkan benteng pertahanan mereka dengan beg
pasir. Kawasan bukit tersebut dikelilingi dengan benteng beg pasir.

Pada awal petang 14 Februari, pihak Jepun melancarkan serangan berhelah..


Penglihatannya yang tajam dan kecerdasan fikirannya membolehkan Leftenan Adnan
perasan sesuatu tidak kena apabila menyedari tentera berturban yang mara itu
bergerak dalam kumpulan berempat dan bukannya bertiga seperti Tentera British.
Menyedari helah tersebut, Leftenan Adnan Saidi dan anak buahnya melepaskan
tembakan dan berjaya membunuh sekitar 20 orang musuh pada jarak dekat, dengan itu
memaksa tentera Jepun berundur.

Dua jam kemudian, tentera Jepun telah melancarkan serangan besar-besaran


dalam bilangan yang besar. Serangan tersebut menumpaskan Leftenan Adnan Saidi
dan tenteranya. Dengan bilangan yang jauh lebih kecil dan kekurangan peluru,
Regimen Melayu bertempur dalam pertempuran sehingga mati. Walaupun Leftenan
Adnan terkorban,namun lebih daripada 800 askar Jepun yang telah dibunuh oleh
Leftenan Adnan dan regimennya.

Keberanian Leftenan Adnan Saidi bersama 42 orang anggota Askar Melayu


yang telah bertempur mati-matian untuk mempertahankan permatang Pasir Panjang
merupakan satu episod yang kini kekal dalam lipatan sejarah.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Budi Sungai Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.1 Melafazkan dan melagukan syair dengan irama yang sesuai
kesantunan bahasa dalam bahan serta menyatakan idea keseluruhan syair.
sastera.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menghargai Pendidikan Alam Sekitar Teks syair/kad bintang
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menerangkan V= Pemerhatian
A= Melagukan syair Penulisan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh melagukan empat - memahami irama syair
rangkap syair dan menyatakan maksud keseluruhan syair - melagukan empat rangkap syair
dengan baik. - menyatakan maksud keseluruhan syair
AKTIVITI
1. Murid menonton video melagukan syair.
2. Murid meneliti dan membaca rangkap syair.(Buku Teks ms.155)
3. Murid mendengar audio syair ‘Budi Sungai’ dan mengikutinya. (imbas kod QR)
4. Murid melagukan syair mengikut irama yang telah didengar. Murid lain membuat penilaian dengan memberi
bintang atas persembahan rakan mereka.
5. Murid melagukan syair secara berpasangan.
6. Murid menyatakan idea keseluruhan syair.
7. Pelagu syair terbaik diberi peluang melagukan syair sekali lagi di hadapan kelas.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Alam Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Hotel Hijau Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut
mengikut konteks. konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menghargai Pendidikan Alam Sekitar Teks /papan putih/kad ayat
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Membina V= Pemerhatian
A= Membentang/permainan Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menukarkan - memahami antara ayat pasif dan ayat aktif
empat ayat aktif menjadi ayat pasif dalam perenggan - mengenal pasti ayat aktif dalam teks
dengan betul. - menukar empat ayat aktif menjadi ayat pasif
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pengalaman menginap di hotel.
2. Murid diberi penjelasan tentang ayat pasif. Murid diberi contoh perbandingan antara ayat pasif dan ayat
aktif.
3. Murid secara berpasangan membaca dialog dalam bahan. (Buku Teks ms.150)
4. Murid dibimbing mengenal pasti dan memahami ayat pasif dalam dialog.
5. Murid dalam kumpulan berbincang mengenal pasti ayat pasif dalam dialog.
6. Murid mempamerkan tugasan.
7. Permainan. Setiap kumpulan diberi lima ayat aktif. Murid diminat menukar ayat aktif menjadi ayat pasif
alam kertas putih. Kumpulan yang paling pantas dengan jawapan yang betul dianggap pemenang.
8. Murid menukar ayat aktif dalam perenggan diberi kepada ayat pasif. Murid menulis pada buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Alam Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : E-Sisa Mudah Alih Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut
mengikut konteks. konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menghargai Kelestarian Global Teks /papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Membina V= Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina lima - mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif dalam teks
ayat aktif dan ayat pasif berdasarkan gambar dengan - membina tiga ayat aktif dan ayat pasif
betul. - membina lima ayat aktif dan ayat pasif (lembaran
kerja)
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang cara mereka melupuskan sampah.
2. Murid membaca dan meneliti teks ceramah dalam bahan. (Buku Teks ms.156)
3. Murid dipilih secara rawak membaca kuat ceramah dalam bahan.
4. Murid dibimbing mengenal pasti ayat aktif dan ayat pasif dalam bahan.
5. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat aktif atau ayat pasif berdasarkan gambar dan frasa diberi
dalam bahan.
6. Murid membentang tugasan. Guru membuat pemurnian.
7. Murid membina ayat aktif dan pasif berdasarkan gambar diberi.(lembaran kerja)

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang
MINGGU 29

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Alam Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pilihan Terbaik Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.1 Mendengar dan memberikan 1.1.3 Mendengar,mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan
respons semasa berkomunikasi secara kritis kreatif.
dalam situasi formal dan tidak
formal.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Bijaksana Sains dan Teknologi Teks/ kad nama watak
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai – Memberikan alasan V= Lisan
A= Simulasi Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat memberikan - memahami maklumat pada banting
sekurang-kurangnya satu respons terhadap soalan secara - memberi dua respons terhadap soalan
kritis dan kreatif dengan baik dan bertatasusila.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang jumlah kenderaan di rumah mereka. Kenderaan apa yang mereka paling suka.
2. Murid membaca dialog dan pernyataan dalam bahan. (Buku Teks ms.157)
3. Murid membaca kuat pernyataan yang terdapat pada banting.
4. Dua orang murid main peranan sebagai penjual dan pembeli. Murid lain diminta mendengar perbualan
pembeli dan penjual dengan teliti.
5. Pembeli kereta memanggil anaknya (salah seorang murid secara rawak) dan bertanyakan pendapat anaknya
anaknya (murid) akan memberi respons.
6. Aktiviti diteruskan pada murid lain untuk main peranan.
7. Bersoal jawab tentang pengajaran yang diperoleh daripada bahan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid


Penguasaa
n
1 Tidak memberi respons/tidak memahami pertanyaan. sangat terhad
2 Memahami dan memberi respons tetapi tidak betul. terhad
3 Memahami dan memberi satu respons yang betul memuaskan
4 Memahami dan memberi dua respons dengan betul. baik
5 Memahami dan memberi dua respons dengan betul dan sangat baik
bertatasusila.
6 Memahami dan memberi dua respons dengan cemerlang
betul,bertatasusila dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Perkampungan Solar Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan karya bukan
pelbagai bahan sastera dan sastera dengan pelbagai bentuk penyampaian.
bahan bukan sastera.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Kesyukuran Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks/rakaman gurindam
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Membezakan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/melagukan Penulisan
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca tiga - membaca kuat tiga perenggan cerpen dengan
perenggan teks surat dan tiga rangkap gurindam intonasi yang sesuai.
dengan sebutan dan gaya penyampaian yang sesuai. - melagukan tiga rangkap gurindam dengan baik.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tengan cara murid berhubung dengan rakan mereka.
3. Murid membaca teks surat dengan gaya penyampaian yang sesuai. Setiap murid membaca kuat tiga
atau tiga perenggan teks. (Buku Teks ms.158)
4. Murid dalam kumpulan berbincang menyatakan kebaikan tenaga solar pada peta buih.
5. Murid membentang tugasan.
6. Murid diperdengarkan audio melagukan gurindam dalam teks. (Imbas kod QR)
7. Murid secara berpasangan melagukan gurindam dengan pelbagai gaya.
8. Murid menyatakan dua nilai daripada gurindam dibaca.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar/penyampaian tidak menarik. sangat terhad
2 Membaca teks surat dengan baik tetapi melagukan gurindam terhad
dengan,intonasi dan penyampaian yang tidak menarik.
3 Membaca teks surat dengan baik tetapi melagukan gurindam memuaskan
dengan,intonasi dan penyampaian yang kurang menarik.
4 Membaca teks surat dan melagukan gurindam dengan sebutan baik
jelas,intonasi sesuai dan penyampaian yang masih menarik.
5 Membaca teks surat dan melagukan gurindam dengan sebutan sangat baik
jelas,intonasi sesuai dan penyampaian yang menarik.
6 Membaca teks surat dan melagukan gurindam dengan sebutan cemerlang
jelas,intonasi sesuai,penyampaian menarik dan menjadi model
teladan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Alam Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Lampu Jalan Diod Pancaran Cahaya Masa : Hari :
Standard Kandungan Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.1 Membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada
ayat yang bermakna. sesuatu bahan multimedia.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Kerjasama Kelestarian Global Teks/peta buih/peta bulatan
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis-mengenal pasti V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran
Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh memberi satu - membina enam ayat dalam peta pemikiran
pendapat tentang bahan dengan baik. - menyatakan satu pendapat berkaitan bahan
AKTIVITI
1. Murid menyatakan barangan boleh kitar semula dalam peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca teks berita. (Buku Teks ms.160)
3. Murid secara rawak membaca kuat teks.
4. Murid dibimbing membina melengkapkan peta pemikiran.
5. Murid dalam kumpulan melengkapkan peta pemikiran .
6. Murid mempamerkan tugasan.
7. Murid memberikan pendapat mereka tentang penggunaan lampu LED secara lisan
8. Murid memberi pendapat secara bertulis terhadap penggunaan lampu LED dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak menulis/ satu ayat tetapi tidak gramatis/ayat mudah. sangat terhad
2 Menulis ayat untuk menyatakan pendapat yang hampir terhad
tepat .
3 Menulis ayat untuk menyatakan pendapat yang tepat memuaskan
tetapi ayat kurang gramatis
4 Menulis ayat untuk menyatakan pendapat yang tepat dan baik
ayat yang masih gramatis.
5 Menulis ayat untuk menyatakan pendapat yang tepat,ayat sangat baik
yang gramatis
6 Menulis ayat untuk menyatakan pendapat yang tepat,ayat cemerlang
yang gramatis dan menjadi contoh teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Alam Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Tenaga Alternatif Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.2 Menghayati keindahan dan 4.2.2 Mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai dan
kesantunan bahasa dalam bahan menyatakan maksud sajak.
sastera.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kesyukuran Sains dan Teknologi Video/lirik lagu
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menerangkan V= Video Pemerhatian
A= Mendeklamasikan Penulisan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mendeklamasikan - memahami cara memdeklamasikan sajak
tiga atau dua rangkap sajak dan menjelaskan maksud - mendeklamasikan dua rangkap sajak dengan
sajak dengan baik. pasangan
- menulis maksud dua rangkap sajak dengan baik
AKTIVITI
1. Murid mendengar audio deklamasikan sajak. (imbas kod QR)
2. Murid membaca rangkap sajak.(Buku Teks ms.161)
3. Murid dibimbing mendeklamasikan sajak dengan nada yang sesuai dan menyatakan maksud rangkap
pertama sajak.
4. Murid berpasangan mendeklamasikan sajak di hadapan kelas secara kreatif. Setiap murid mendeklamasikan
dua atau tiga rangkap sajak.Murid lain memberi bintang atas persembahan kawan mereka.
5. Murid dibimbing menjelaskan maksud sajak bagi rangkap satu.
6. Murid dalam kumpulan berbincang tentang maksud rangkap dua dan tiga sajak dan membentangkannya.
7. Murid menulis maksud bagi rangkap tiga dan empat sajak dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 Terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Diutama Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Tanggungjawab Penumpang Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan ayat yang 3.2.3 Mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca,dilihat
bermakna. dan didengar.
6.1 Tingkah laku yang selamat dan tanggung. 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang
(HP:PKJR) selamat dan bertanggungjawab..
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Mematuhi peraturan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks /borang grafik
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengapalikasi V= Penulisan
A= Membentang/simulasi Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Kriteria Kejayaan:
Objektif Pembelajaran: - membaca kuat teks
Pada akhir pembelajaran murid boleh mencatat satu idea - mencatat satu idea utama dan tiga idea sampingan
utama dan tiga idea sampingan dalam borang pengurusan
grafik dengan betul.
AKTIVITI
1. Murid menyatakan alatan keselamatan yang ada pada kereta keluarga mereka pada peta bulatan di papan tulis.
2. Murid membaca senyap teks. (Buku Aktiviti PKJR ms.22)
3. Murid membaca kuat petikan.
4. Murid diperjelaskan tentang kepentingan memakai tali pinggang keledar. - Penyerapan PKJR
5. Murid membuat simulasi pemakaian tali pinggang keledar ikut kumpulan.
6. Murid dalam kumpulan berbincang untuk mencatatkan idea utama dan idea sampingan daripada teks dalam
borang pengurusan grafik.
7. Murid membentangkan tugasan.
8. Murid menulis idea utama dan sampingan dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Mencatat satu idea sampingan yang tepat. sangat terhad
2 Mencatat idea utama yang tepat. terhad
3 Mencatat idea utama dan satu idea sampingan yang tepat. memuaskan
4 Mencatat idea utama dan dua idea sampingan yang tepat. baik
5 Mencatat idea utama dan tiga idea sampingan yang tepat. sangat baik
6 Mencatat idea utama dan tiga idea sampingan yang tepat dan cemerlang
menjadi model teladan.

MINGGU 30
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Cara Kami Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.1 Bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang
maklumat dan idea bagi bahan multimedia secara bertatasusila mengikut konteks.
pelbagai tujuan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berjimat cermat Ekonomi Peta pemikiran
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Membuat keputusan V= Lisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat bertutur untuk - menyenaraikan empat amalan berjimat
memberi pandangan dan membuat satu keputusan dengan - memberi pandangan terhadap amalan
baik dan bertatasusila. berjimat
- bertutur membuat satu keputusan memilih
satu amalan berjimat
AKTIVITI
1. Murid menyatakan cara berhubung masa lalu dengan masa kini.Catat pada peta pokok di papan tulis.
2. Murid membaca dan meneliti teks perbualan whatsApp. (Buku Teks ms.168)
3. Murid membaca kuat perbualan whatsApp.
4. Murid dalam kumpulan berbincang dan menyenaraikan amalan berjimat pada peta buih.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid bertutur untuk menyatakan pandangan tentang amalan berjimat dan membuat keputusan amalan
manakah yang dipilih.
7. Murid menyatakan amalan lain yang boleh membantu keluarga berjimat.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak memberi respons. sangat terhad
2 Membuat pertimbangan dan keputusan yang teragak-agak. terhad
3 Membuat pertimbangan dan keputusan dengan baik. memuaskan
4 Membuat pertimbangan dan keputusan dengan baik dan masih baik
bertatasusila.
5 Membuat pertimbangan dan keputusan dengan baik dan sangat baik
bertatasusila.
6 Membuat pertimbangan dan keputusan. dengan baik, cemerlang
bertatasusila dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pembelian Tanpa Tunai Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.1 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk
memberikan respons.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Prihatin Ekonomi Teks/peta pokok
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menerangkan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/pembentangan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh memberi - membaca dan memahami teks
respons terhadap empat idea tersurat dan tersirat - menyenaraikan maklumat tersirat dan tersurat
dengan baik. - memberi empat respons terhadap idea tersurat
dan tersirat secara bertulis.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab cara membayar apabila membeli barangan.(tunai/kad debit/e-dompet)
2. Murid membaca senyap petikan dialog. (Buku Teks ms.169)
3. Murid dipilih secara rawak mewakili kumpulan untuk membaca kuat dialog dalam bahan.
4. Murid dalam kumpulan menyenaraikan maklumat tersurat dan tersirat pada peta pokok.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid memberikan respons terhadap maklumat tersurat dan tersirat.
7. Murid menulis maklumat tersurat dan tersirat dalam borang grafik dan memberi respons secara bertulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar /tidak dapat memberi respons tehadap maklumat. sangat terhad
2 Bacaan lancar dan dapat memberi satu respons terhadap maklumat terhad
tersurat dan tersirat.
3 Membaca lancar dan memberi dua respons terhadap maklumat tersurat memuaskan
dan tersirat dengan baik.
4 Membaca lancar dan memberi tiga respons terhadap maklumat tersurat baik
dan tersirat dengan baik.
5 Membaca lancar dan memberi empat respons terhadap maklumat sangat baik
tersurat dan tersirat.
6 Membaca lancar dan memberi empat respons terhadap idea tersurat cemerlang
dan tersirat serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Awas,Akaun Keldai Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan
ayat yang bermakna. bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Bertanggungjawab Ekonomi Buku akaun bank/peta buih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis – Mengenal pasti V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menjawab - memahami pernyataan dalam poster
tiga daripada empat soalan bertumpu dan bercapah - melengkapan empat pernyataan dalam peta buih
dengan betul. - menjawab empat soalan pemahaman
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang akaun yang mereka ada. Guru tunjukkan akaun bank sebenar.
2. Murid membaca dan meneliti poster .(Buku Teks ms.170)
3. Murid membaca kuat pernyataan yang terdapat dalam poster.
4. Murid dalam kumpulan berbincang melengkapkan peta buih dalam kertas putih.
5. Murid mempamerkan tugasan.
6. Murid menjawab soalan pemahaman berkaitan teks dibaca dalam buku tulis.
7. Murd menyatakan pengajaran yang diperoleh daripada pernyataan dalam poster.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Semua jawapan salah/menjawab satu soalan tetapi ayat tidak lengkap. sangat terhad
2 Menjawab satu soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. terhad
3 Menjawab dua soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. memuaskan
4 Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. baik
5 Menjawab empat soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. sangat baik
6 Menjawab empat soalan pemahaman dengan betul,ayat lengkap dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Alam Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Tiba-tiba Cerah Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.4 Memahami dan membina ayat susunan biasa dan susunan
mengikut konteks. songsang mengikut konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berjimat cermat Kelestarian Alam Teks dialog/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Membina V= Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis tiga - memahami ayat susunan biasa dan ayat songsang
ayat songsang dan empat ayat susunan biasa - membna tiga ayat susunan biasa dan ayat susunan
dengan baik. songsang berdasarkan gambar dan pernyataan diberi
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang kuih yang mereka minati.
2. Murid diberi penjelasan tentang ayat susunan biasa dan ayat songsang.
3. Murid dibimbing membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang.
4. Murid melakonkan dialog dalam bahan. (Buku Teks ms.162)
5. Murid dalam kumpulan berbincang mengenal pasti ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang.
6. Setiap kumpulan membaca ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang.
7. Murid dalam kumpulan membina ayat biasa dan ayat songsang berdasarkan gambar dan frasa diberi dalam
bahan.
8. Murid membentangkan tugasan. Kemudian murid menulisnya dalam buku tulis.
Refleksi :
-

Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU (SEPTEMBER)


Mata Pelajaran: Tema : Seni dan Budaya Kelas : 5 Tarikh :
Pendidikan Sivik Topik : Alat Muzik Tradisional Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan ayat 3.2.2 Menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan
yang bermakna. kreatif.
Nilai Teras: Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kasih Sayang Sosiobudaya Teks/peta bulatan/gambar
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjana idea V= Penulisan
A= Menerang/membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - membaca kuat teks
i. mengenali alat-alat muzik tradisional. (Pengetahuan) - menerangkan dua alat muzik tradisional
ii. bersyukur dapat menghargai alat muzik tradisional. - menyatakan cara mengekalkan alat muzik tradisional
(Sosioemosi) - menjawab lima jawapan kefahaman
iii. memelihara warisan alat muzik tradisional.(Tindakan)
AKTIVITI
1. Murid menyatakan nama alat muzik tradisional berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
2. Murid membaca teks dan meneliti gambar mengenai satu muzik tradisional.(Rujuk lampiran)
3. Murid dalam kumpulan akan mewakili dua alat permainan tradisonal. Mereka diberikan gambar dan pernyataan
tentang alat muzik yang diwakili. Kemudian, wakil kumpulan akan menerangkan alat muzik yang diwakili.
4. Murid berbincang dalam kumpulan menyatakan keperluan alat muzik tradisional dikekalkan dalam peta buih.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid menjawab soalan kefahaman berdasarkan teks dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai kemahiran dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
1 Menjawab satu soalan pemahaman dengan betul. sangat terhad
2 Menjawab dua soalan pemahaman dengan betul. terhad
3 Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul. memuaskan
4 Menjawab empat soalan pemahaman dengan betul. baik
5 Menjawab lima soalan pemahaman dengan betul. sangat baik
6 Menjawab lima soalan pemahaman dengan betul dan cemerlang
menjadi model teladan.

Lampiran

Kompang

Kompang ialah sejenis alat muzik tradisional yang paling popular bagi masyarakat Melayu. Alat
ini tergolong dalam kumpulan alat muzik gendang. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada
kulit kambing betina. Seurat rotan akan diselit dari bahagian belakang antara kulit dan bingkai
kayu bertujuan menegangkan permukaan kompang yang bertujuan menguatkan bunyi
kompang.

     Terdapat dua bahagian kompang iaitu bahagian muka yang dipanggil belulang,
manakala, bahagian badan dipanggil baluh. Kompang perlu diletakkan penegang atau dipanggil
sedak iaitu sejenis rotan yang diletakkan antara belulang dan baluh. Sedak ini diletakkan
bertujuan untuk menegangkan bahagian belulang dan menyedapkan bunyi kompang apabila
dipalu.

     Kompang biasanya berukuran enam belas inci ukur lilit dan ditutup dengan kepingan
kulit pada sebelah permukaan. Cara memalu kompang ialah dengan menepuk kulit kompang
dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Kompang biasanya dimainkan
semasa perarakan, kenduri dan upacara-upacara tradisi lain.

 
Gambus
Sejenis alat muzik tradisi dari Timur Tengah. Gambus mempunyai 12 tali tangsi. Bentuknya
membujur bulat seakan-akan labu air dengan belakangnya yang melengkung. Lehernya ialah
persambungan dari badannya. Gambus dipetik sama seperti bermain gitar. Alat muzik ini
digunakan dalam permainan Ghazal atau tarian Zapin dan untuk mengiringi nyanyian serta
tarian .

Rebana

Rebana ialah sejenis alat muzik tradisional yang sering dimainkan bagi mengiringi lagu-lagu
budaya. Bagi masyarakatMelayu di negeri Pahang, permainan rebana sangat popular,
terutamanya di kalangan penduduk di sekitar Sungai Pahang. Tepukan rebana adalah bagi
mengiringi lagu-lagu tradisional seperti indong-indong dan pelanduk-pelanduk. Selain daripada
rebana bersaiz biasa, terdapat juga rebana besar yang dimainkan pada hari keraian bagi
pertandingan menghasilkan bunyi dan irama yang dikenali sebagai Rebana ubi
Erh Hu
Erh-Hu adalah alatan bertali jenis lute dibuat dalam tiga saiz; kecil, sedang dan besar. Alat ini
digunakan sebagai alat solo untuk hiburan, dan juga digunakan dalam orkestra untuk
mengiringi opera Cina. Erh-Hu didirikan tegap pada riba pemain semasa di main. Tali digesek
dengan sebalah tangan manakala jari-jari tangan lainnya memetik pada tali-tali untuk
mengeluarkan berbagai pic, lantai dan digesek seperti cello.

Seruling
Seruling merupakan sejenis alat muzik yang paling popular di negara Cina. Ia dinamakan sebagai
“Zhudi”, disebabkan ia diperbuat daripada sebatang buluh dan badannya mempunyai lapan
lubang. Lubang pertama digunakan untuk ditiup dan aliran tiupan yang masuk ke dalam badan
buluh akan menghasilkan bunyi-bunyian.  Alat ini berserta budaya muzik orkestra cina dibawa
masuk oleh imigran dari negara Cina ke Malaysia pada zaman sebelum merdeka.
Dholak
Dholak ataupun dholaki ialah sebuah alat muzik klasikal India Utara (Hindustan). Ia dimain
dengan menggunakan tangan and mudah dipikul oleh pemainya. Bunyi yang dihasilkan oleh
dholak berasal daripada hasil pukulan tangan keatas permukaan yang diperbuat daripada kulit
haiwan. Dholak biasanya digunakan dalam penghasilan rentak untuk lagu-lagu filem dan
sebagainya.

Tabla
Tabla adalah sejenis alat muzik tradisional yang sangat  terkenal dalam masyarakat kaum
India.Alat ini dikatakan berasal dari gendang Mridangam.Tabla mempunyai sepasang gendang
iaitu Sidda (gendang kecil) dan Dagga (gendang besar) yang ada satu muka masing-
masing.Badannya dibuat daripada kayu jati, rosewood dan jackwood.Kulit kambing ditampal
pada permukaan tabla untuk menghasilkan bunyi irama yang indah.

Lampiran
Panduan Guru

Mengapakah perlu dikekalkan

1. Memperkenalkan semula seni yang hampir pupus kepada generasi muda


2. Menjana ekonomi negara

3. Membentuk jati diri bangsa Malaysia

4. Memperkenalkan dan mewariskan budaya kepada generasi akan datang

5. Memelihara dan memulihara warisan negara

6. Menarik minat pelancong luar negara

7. Melambangkan identiti sesebuah negara


MINGGU 31 DAN 32

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Inovasi Pemasaran Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.2 Bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang
maklumat dan idea bagi dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kritis dan kreatif.
pelbagai tujuan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kebersihan Fizikal dan Mental Keusahawanan Kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menerangkan V= Gambar Lisan
A= Main peranan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid menghuraikan - memahami kaedah promosi
satu maksud tersurat berkaitan bahan dengan idea - menghuraikan satu maksud tersurat daripada bahan
yang kritis dan kreatif.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang hari keusahawanan/kantin/kokurikulum/karnival jualan di sekolah. (cara
promosi/barangan dijual)
2. Murid membaca dan meneliti kaedah pemasaran jualan dalam teks. (Buku Teks ms.173)
3. Murid dalam kumpulan berbincang melakukan main peranan. Ketua kumpulan akan menjadi pengurus
untuk mempromosi kaedah jualan. Beliau akan menerangkan kaedah promosi kepada ahli kumpulannya.
Mereka akan melengkapkan peta buih tentang promosi tersebut dan membentangkan. Kemudian,ahli
kumpulan menyatakan pandangan. Semua kumpulan akan melakukan main peranan ini. (Guru sediakan
situasi mesyuarat tersebut)
4. Murid mempamerkan tugasan yang dibincangkan.
5. Bersoal jawab dengan murid tentang kaedah promosi yang dijalankan dijangka berkesan atau tidak untuk
menarik pengunjung.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak dapat menghuraukan maksud tersurat. sangat terhad
2 Menghuraikan satu maksud tersurat secara sedehana terhad
3 Menghuraikan dua maksud tersurat secara sedehana. memuaskan
4 Menghuraikan satu maksud tersurat secara kritis dan kreatif. baik
5 Menghuraikan dua maksud tersurat secara kritis dan kreatif. sangat baik
6 Menghuraikan dua maksud tersurat secara kritis dan kreatif dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Mudahnya Ibu Berniaga Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.1 Asas membaca dan memahami. 2.1.2 Membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk
mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat
mengikut susunan perkataan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerajinan Keusahawanan Teks/kamus dewan/peta buih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis-Menerangkan V= Media elektronik Pemerhatian
A= Membaca kuat/pembentangan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahira Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
n √ n √ Memimpin √ Dwibahasa Kerohanian √ Nasional √
Berfikir
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - membaca kuat teks
i. membaca teks kuat teks dengan baik. - mencari makna lima perkataan dalam kumpulan
ii. mencari sekurang-kurangnya 10 daripada 12 makna menggunakan amus
perkataan diberi menggunakan kamus dengan betul. - mencari makna tujuh perkataan secara individu
menggunakan kamus
AKTIVITI
1. Murid menyatakan perniagaan yang ingin diceburi jika diberi peluang berniaga. (catat pada pada buih)
2. Murid membaca senyap teks. (Buku Teks ms.174)
3. Murid secara rawak dipilih membaca kuat teks.
4. Murid dibimbing guru mencari makna perkataan menggunakan Kamus Dewan dan media elektronik.
5. Murid dalam kumpulan berbincang mencari lima makna perkataan pertama dalam teks yang berwarna biru
dalam teks dan mencatatnya dalam kertas putih.
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid secara individu mencari lagi tujuh lagi makna perkataan berwarna biru dalam teks dan mencatatnya
dalam buku tulis.
8. Bersoal jawab tentang pengajaran yang diperoleh daripada teks.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Membaca lancar dan dapat mencari makna 1 perkataan dengan betul. sangat terhad
2 Membaca lancar dan dapat mencari makna 2-3 perkataan dengan betul. Terhad
3 Membaca lancar dan dapat mencari makna 4-6 perkataan dengan betul. memuaskan
4 Membaca lancar dan dapat mencari makna 7 -8perkataan dengan betul. Baik
5 Membaca lancar dan dapat mencari makna 9-11 perkataan dengan betul. sangat baik
6 Membaca lancar dan dapat mencari makna 12 perkataan dengan betul dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Usahawan Salai Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.3 Mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca,dilihat dan
ayat yang bermakna. didengar.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Gigih Keusahawanan Peta pemikiran/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Mengesan V= Penulisan
A= Membentangkan Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mencatat tiga - membaca dan memahami kandungan teks
maklumat penting tentang bahan dalam peta pokok - mencatat tiga maklumat tentang bahan dalam peta
dengan betul. pokok
AKTIVITI
1. Murid menyatakan makanan kegemaran mereka jika makan di luar.
2. Murid membaca senyap dan memahami teks dialog. (Buku Teks ms.175)
3. Murid secara rawak membacakan dialog tersebut.
4. Murid bersoal jawab tentang teks.
5. Murid dalam kumpulan berbincang mencatat maklumat berdasarkan bahan dengan menggunakan peta
pokok.
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid membina peta alir tentang kehidupan usahawanan itu dari awal hingga berjaya.
8. Mempamerkan tugasan. Murid lain membuat jelajah galeri.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Gagal menganalisis/mencatat maklumat yang salah. sangat terhad
2 Boleh menganalisis,mencatat satu maklumat penting dengan betul. terhad
3 Boleh menganalisis,mencatat dua maklumat penting dengan betul. memuaskan
4 Boleh menganalisis,mencatat tiga maklumat penting dengan betul. baik
5 Boleh menganalisis,mencatat empat maklumat p enting dengan betul. sangat baik
6 Boleh menganalisis,mencatat empat maklumat penting dengan betul cemerlang
dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Sediakan Payung sebelum Hujan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.1 Mengubah suai puisi dengan bahasa yang indah dan santun
dengan menyerapkan keindahan dan secara berpandu dan mempersembahkannya secara kreatif.
kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara kreatif.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertindak bijak Ekonomi Kad bintang
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menyesuaikan V= Pemerhatian
A= Melafazkan pantun Penulisan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengubah suai - memahami
lapan baris pantuln dengan betul dan - mengubah suai lapan baris pantun
mempersembahkan dengan gaya yang menarik. - mempersembahkan pantun bersama pasangan
AKTIVITI
1. Murid membaca pantun yang mereka tahu.
2. Murid membaca senyap pantun dalam teks. (Buku Teks ms.171)
3. Murid membaca pantun dalam teks secara berpasangan.
4. Murid dibimbing mengubah suai baris berwarna merah dalam pantun dengan baris baru yang yang sesuai.
5. Murid secara pasangan mengubah suai lapan baris pantun. Kemudian,murid berlatih untuk melafazkan
pantun yang diubah suai dengan gaya.
6. Murid bersama pasangan mempersembahkan pantun yang telah diubah suai secara kreatif. Rakan lain
memberikan bintang bagi persembahan tersebut.
7. Murid menyatakan nilai atau pengajaran yang diperoleh daripada pantun tersebut.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Rancang Kewangan Keluarga Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks.
golongan kata mengikut konteks. i. kata pemeri ii. kata penguat iii. kata bantu
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bijak Pendidikan Kewangan Peta pokok/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
memimpin n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh - mengenal pasti kata pemeri,kata penguat dan
i. mengenal pasti kata pemeri,kata penguat dan kata bantu kata bantu
dlam teks dengan betul. - melengkapkan tujuh tempat kosong dengan
ii. menulis tujuh tempat kosong dengan kata pemeri,kata kata pemeri,kata penguat dan kata bantu
penguat dan kata bantu yang betul.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab wang simpanan mereka.(simpan di mana/mengapa disimpan)
2. Murid diperjelaskan dan memahami kata pemeri,kata penguat dan kata bantu.
3. Murid membaca teks ikut kumpulan. Setiap kumpulan membaca satu teks.(Buku Teks ms.172)
4. Murid dibimbing mengenal pasti kata pemeri,kata penguat dan kata bantu dalam teks 1.
5. Murid dalam kumpulan mengenal pasti kata pemeri,kata penguat dan kata bantu kata bantu dalam dalam
teks 2 dan 3 dan mencatatnya pada pada pokok mengikut jenis.
6. Murid membentangkan tugasan.
7. Murid melengkapkan teks 4 dengan kata pemeri,kata penguat dan kata bantu yang betul..
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kompang Tiga Beradik Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks.
bentuk kata mengikut konteks. i. kata berimbuhan awalan ii. kata berimbuhan akhiran
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Keberanian Keusahawanan Teks/kertas putih/peta pokok
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Mengelaskan V= Pemerhatian
A= Menbentang Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - mengelaskan kata berimbuhan awalan dan
i. mengenal pasti kata berimbuhan awalan dan akhiran dalam akhiran
teks dengan betul. - menulis lima ayat lengkap menggunakan
ii. menulis lima ayat menggunakan kata berimbuhan apitan dan kata berimbuhan awalan dan lima ayat
sisipan dengan ayat lengkap. menggunakan kata imbuhan akhiran
AKTIVITI
1. Murid menulis alat muzik pada peta pokok di papan tulis.(bertali/tiupan/dipukul)
2. Murid secara rawak dipilih membaca dialog dalam teks. (ms.177)
2. Murid diberi penjelasan tentang kata imbuhan awalan dan akhiran.
4. Murid dalam kumpulan mengenal pasti kata imbuhan awalan dan akhiran dalam dialog dan mencatat pada
peta pokok mengikut kategori.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid menulis lima ayat menggunakan kata berimbuhan awalan dan lima ayat menggunakan kata imbuhan
akhiran yang terdapat dalam dialog.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.

Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kolam Pancing Ikan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan kata berimbuhan mengikut konteks.
bentuk kata mengikut konteks. iii. kata berimbuhan apitan iv. kata berimbuhan sisipan
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kerjasama Keusahawanan Teks/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Menbentang Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - memberikan 10 kata berimbuhan apitan.
i. mengenal pasti kata berimbuhan apitan dan sisipan dalam teks - melengkapkan teks dengan kata
dengan betul. berimbuhan apitan.
ii. menulis lima ayat menggunakan kata berimbuhan apitan dan - menulis lima ayat lengkap menggunakan
sisipan dengan ayat lengkap. kata berimbuhan apitan dan sisipan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab pengalaman memancing ikan (di mana/jenis ikan/perasaan)
2. Murid diberi penjelasan tentang kata berimbuhan apitan dan sisipan.
3. Murid melakonkan dialog dalam bahan. (Buku Teks ms.178)
4. Murid dalam kumpulan mengenal pasti kata imbuhan apitan dan sisipan dalam dialog dan mencatat pada
peta pokok mengikut kategori.
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid menulis lima ayat bagi setiap kategori menggunakan kata berimbuhan apitan dan kata imbuhan
sisipan diberi.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.

Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Hobi Menjadi Wang Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.2 Mengubah suai cerita dengan bahasa yang indah dan santun
dengan menyerapkan keindahan dan secara separaberpandu dan mempersembahkannya secara
kesantunan bahasa serta kreatif.
mempersembahkannya secara kreatif.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kasih Sayang Keusahawanan Teks cerita/peta alir
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi – Mengguna pakai V= Gambar Lisan
A= Bercerita Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengubah suai - mengubah suai cerita berdasarkan gambar
cerita menggunakan empat gambar dan frasa diberi dan - mempersembahkan cerita yang telah diubah suai
mempersembahkannya dengan baik. - menulis cerita yang telah diubah suai

AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang haiwan kesayangan mereka.
2. Murid membaca dan meneliti teks cerita ‘Bakal Usahawan Arnab’.(Buku Teks ms.176)
3. Murid secara rawak membaca teks cerita.
4. Murid dibimbing mengubah suai cerita berdasarkan gambar.
5. Murid dalam kumpulan aras terbeza (bertiga) mengubah suai cerita dan mempersembahkan di hadapan
kelas. Murid paling lemah diberi bercerita perenggan akhir. Dua murid lagi bercerita dua perenggan .
6. Murid membina peta alir tentang perjalanan perniagaan usahawan ikan pelage.
7. Murid mempamerkan tugasan. Murid lain membuat jelajah galeri.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Tanggungjawab Memakai Tali Pinggang Keledar Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan ayat 3.2.4 Menulis teks prosa yang diimlakkan.
dan bermakna.
6.2 Penggunaan alat penahan. (HP PKJR) 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab penumpang supaya memakai
tali pinggang keledar dengan betulnya.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertanggungjawab PKJR Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengecam V= Penulisan
A= Menyemak Pemerhatian
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengimlak lima daripada - membaca 6 ayat yang akan diimlak
enam ayat dengan betul dan kemas. - mengimlak 6 ayat yang dibaca oleh guru
- menyemak ayat yang diimlak secara pasangan
AKTIVITI
1. Murid membaca dan meneliti teks. (Buku Aktiviti Murid PKJR ms.25)
2. Murid membaca kuat teks.
3. Murid dibimbing tentang kandungan teks. Murid dijelaskan tentang tanggungjawab penumpang memakai tali
pinggang keledar. - Penyerapan PKJR
4. Murid dalam kumpulan berbincang menyatakan dua isi penting teks
5. Murid membentangkan tugasan.
6. Murid membaca ayat-ayat yang akan diimlakkan.
7. Murid mengimlak ayat-ayat yang dibaca oleh guru.
8. Murid secara pasangan menyemak ayat yang telah diimlak.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaan
1 Mengimlak satu ayat dengan betul. sangat terhad
2 Mengimlak dua ayat dengan betul. terhad
3 Mengimlak tiga ayat dengan betul. memuaskan
4 Mengimlak empat ayat dengan betul. baik
5 Mengimlak lima ayat dengan betul. sangat baik
6 Mengimlak enam ayat dengan betul dan menjadi cemerlang
model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU (OKTOBER)


Mata Pelajaran: Tema : Kelestarian Alam Kelas : 5 Tarikh :
Pendidikan Sivik Topik : Kepentingan Alam Sekitar Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek :
i. ejaan
Nilai Teras : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Hormat-menghormati Pendidikan Alam Sekitar Teks/peta buih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengenal pasti V= Penulisan
A= Membentang/menyemak
K= Tugasan kumpulan/berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat ; - menyatakan maksud alam sekitar
i. mengetahui maksud alam sekitar. - Pengetahuan - menyatakan perasaan terhadap pencemaran alam
ii. memberi reaksi terhadap pencemaran alam sekitar. – - menyatakan dua langkah menjaga alam sekitar
sosioemosi - mengedit dan memurnikan teks
iii. menyatakan langkah menjaga alam sekitar. - Tindakan
AKTIVITI
1. Murid menyatakan maksud alam sekitar.
2. Murid membaca petikan teks. (Rujuk lampiran)
3. Murid dibimbing tentang kandungan teks. Murid menyatakan reaksi terhadap alam sekitar yang tercemar.
(Cth; Asid toksid dibuang ke dalam sungai/sampah yang bersepah)
4. Murid menyatakan langkah menjaga alam sekitar dalam peta buih. Kemudian,membentangkannya.
5. Murid dibimbing mengenal pasti kesalahan ejaan,tanda baca dan penggunaan kata dalam perenggan satu.
6. Murid mengedit dan memurnikan teks daripada kesalahan ejaan pada perenggan dua dan tiga.
7. Murid secara berpasangan menyemak teks yang dilengkapkan dengan panduan guru.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaan
1 Menyalin petikan/tidak memurnikan sangat terhad
2 Memurnikan petikan dengan banyak kesalahan. terhad
3 Dapat memurnikan teks tetapi kesalahan yang sederhana. memuaskan
4 Dapat memurnikan teks dengan beberapa kesalahan. baik
5 Dapat memurnikan teks tanpa ada kesalahan. sangat baik
6 Dapat memurnikan teks tanpa ada kesalahan dan menjadi model cemerlang
teladan.

Lampiran
Selamat pagi saya ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Guru Besar,Guru-guru Penolong
Kanan,para hakim yang bijaksana. Guru-guru dan rakan yang dikasihi. Pada pagi yang ceria
ini,saya akan menyampaikan satu syarahan yang bertajuk ‘Pencemaran Alam Sekitar’.

Hadirin yang dihormati,

Alam ini milik kita semua. Selain manusia,haiwan juga tinggal di atas muka bumi.
Manusia dan haiwan hidup secara harmoni di alam ini. Manusia berperanan sebagai penjaga
alam. Bumi dan alam sekitar perlu kita pelihara.

Namun,apakah yang berlaku sekarang? Manusia yang sepatutnya melindungi alam


tetapi jadi sebaliknya. Saya berasa kesal kerana manusia menjadi penyebab bumi kita tercemar.

Rakan-rakan yang dikasihi,

Sungai yang dulunya jernih dan bersih dipenuhi sampah yang dibuang oleh manusia.
Kalau dahulu, anak-anak ikan kelihatan berenang-renang dengan bebas di dalam sungai.
Kini,lumpur pula yang semakin menebal dan air menjadi hitam.

Flora dan fauna penting dalam menceriakan alam ini. Namun, kita lihat hutan-hutan di
sekeliling kita termasuklan flora dan faunanya kian musnah. Hutan yang menjadi tadahan hujan
telah digondolkan. Akibatnya,berlaku kejadian tanah runtuh dan banjir kilaat sering melanda.

Hadirin yang dihormati,

Sedarlah,alam sekitar perlu diperlihara. Alam sekitar memerlukan perhatian kita. JIka
kita mahu alam kita sentiasa bersih,tepuk dada tanya selera. Terpulanglah kepada kita untuk
menentukannya.
MINGGU 33

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Segala-galanya Bermula di sini Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk menjana idea tentang Sesutu perkara’
maklumat dan idea bagi
pelbagai tujuan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Prihatin Pendidikan Kewangan Kad nama galeri
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai - Menjanakan V= Gambar Lisan
A= Main peranan/simulasi Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bersoal jawab untuk - memahami keistimewaan setiap galeri
menjana sekurang-kurangnya satu idea berdasarkan soalan - membina soalan untuk dikemukakan
diberi dengan baik dan bertatasusila. - bersoal jawab dalam simulasi dialog
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pengalaman melawat muzium.
2. Murid membaca dan meneliti pernyataan taklimat berkaitan bahan. (Buku Teks ms.179)
3. Empat murid dipanggil ke depan menjadi wakil setiap galeri. Murid yang mewakili galeri masing-masing akan
menerangkan keistimewaan mereka.
4. Murid diberi masa untuk membina soalan dan memahami keistimewaan galeri pilihan mereka.
5. Tiga orang ke hadapan kelas untuk bersoal jawab tentang galeri untuk menjana idea. Guru akan memerhati
dan membuat pemurnian. Kemudian, diikuti tiga murid yang lain.
6. Murid menjawab dua soalan tentang galeri dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak boleh bersoal jawab dan memberi penjelasan. sangat terhad
2 Teragak-agak semasa bersoal jawab dan menjana idea yang ringkas. terhad
3 Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat dan menjana dengan baik. memuaskan
4 Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat dan menjana dengan baik dan baik
gramatis .
5 Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat dan menjana dengan baik, sangat baik
gramatis dan bertatasusila.
6 Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat dan menjana dengan baik, cemerlang
gramatis ,bertatasusila serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kenali Wang Kita Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca,memahami dan 2.2.1 Membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan
menaakul bahan multimedia. multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Menghargai Pendidikan Kewangan Wang kertas
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai – Membuat keputusan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat/mengesan Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ berfikir √ n √ Dwibahasa Kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca kuat - membaca kuat teks
petikan dengan intonasi yang sesuai dan membuat satu - merasai sebenar cara mengenal pasti ketulenan
keputusan pilihan mereka tentang bahan. wang kertas
- membuat satu keputusan memilih kaedah terbaik
AKTIVITI
1. Murid menamakan maklumat yang ada dalam wang ringgit Malaysia.(Contoh RM10)
2. Murid membaca dan meneliti kaedah mengenal pasti ketulenan wang kertas Malaysia (Buku Teks ms.180)
3. Murid membaca kuat empat kaedah dalam bahan.
4. Murid membaca kuat ikut kumpulan.
5. Murid dalam kumpulan diberikan wang kertas. Murid akan melakukan kaedah seperti ditunjukkan dalam
bahan. Murid membuat ikut urutan dengan arahan guru.
6. Murid membuat keputusan tentang kaedah yang dirasakan paling berkesan dengan memberi alasan.
7. Murid bersoal jawab tentang keperluan kita mengetahui cara mengenalpasti ketulenan wang kertas.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak dapat membuat pilihan. sangat terhad
2 Membaca tidak lancar tetapi teragak-agak membuat pilihan. terhad
3 Membaca lancar tetapi teragak-agak membuat keputusan. memuaskan
4 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan yakin. baik
5 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan amat yakin. sangat baik
6 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan amat yakin cemerlang
dan menjadi model teladan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Jadilah Pengguna BIjak Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.4 Menulis teks prosa yang diimlakkan.
ayat yang bermakna.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Rasional Pendidikan Kewangan Teks/peta bulatan
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi – Menghasilkan V= Penulisan
A= Membaca/menyemak Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan/pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengimlak lapan - membaca dua kali ayat yang akan diimlak
daripada sepuluh ayat yang dibaca oleh guru tanpa - mengimlak sepuluh ayat
kesalahan.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab cara mereka membeli sesuatu barangan berharga.
2. Murid membaca dan meneliti teks.(Buku Teks ms.181)
3. Murid membaca kuat teks mengikut kumpulan masing-masing.
4. Murid menyebut ayat-ayat yang dibaca oleh guru (yang akan diimlak) yang terdapat dalam teks. Murid
membaca sebanyak dua kali.
5. Murid menulis ayat-ayat yang dimlakkan. Guru akan baca sekali lagi untuk semakan.
6. Murid secara berpasangan menyemak teks yang diimlak dengan merujuk teks.
7. Murid membetulkan kesalahan yang dilakukan dengan menyalin semula perenggan yang terdapat
kesalahan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Mengimlak 1 ayat tanpa kesalahan. sangat terhad
2 Mengimlak 2-3 ayat prosa tanpa kesalahan. terhad
3 Mengimlak 4-5 ayat prosa tanpa kesalahan. memuaskan
4 Mengimlak 6-7 teks ayat tanpa kesalahan. baik
5 Mengimlak 8-9 ayat tanpa kesalahan. sangat baik
6 Mengimlak 10 ayat tanpa kesalahan dan menjadi model cemerlang
teladan.
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Hemat Berbelanja Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.3 Menghasilkan bahan sastera 4.3.3 Mengubah suai seni kata lagu dengan menggunakan diksi yang
dengan menyerapkan keindahan dan sesuai dan mempersembahkannya dengan gaya yang kreatif.
kesantunan bahasa serta
mempersembahkannya secara kreatif.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berjimat cermat Pendidikan Muzik Seni kata lagu/audio
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mencipta - Menggubah V= Video Lisan
A= Mengubah suai /menyanyi Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengubah suai lapan seni - mengubah suai lapan seni kata lagu
kata lagu secara berpandu dengan diksi yang sesuai dan - mempersembahkan nyanyian bersama
menyanyikan bersama pasangan dengan gaya yang kreatif. pasangan dengan gaya tersendiri
AKTIVITI
1. Murid menyatakan cara mereka berhemat ketika berbelanja.
2. Murid mendengar audio lagu’Hemat Berbelanja’ . (Imbas kod QR).
3. Murid membaca dan meneliti senikata lagu ‘Hemat Berbelanja’.(Buku Teks ms.182)
4. Murid menyanyikan lagu ‘ Hemat Berbelanja’ beramai-ramai.
5. Murid secara berpasangan berbincang mengubah suai seni kata lagu secara berpandu.
6. Murid berbincang tentang gaya yang ingin disampaikan. Kemudian,murid dan pasangan masing-masing
mempersembahkan lagu yang telah diubah suai dengan gaya yang kreatif.Murid lain akan menilai
persembahan dengan mengangkat ibu jari ke atas (menarik) ibu jari ke bawah (tidak menarik).
7. Bersoal jawab tentang nilai pengajaran yang terdapat dalam lagu tersebut.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Lawatan Celik Wang Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
bentuk kata mengikut konteks. i. kata majmuk bebas dan kata majmuk mantap
iI. kata majmuk kiasan
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menghargai Pendidikan Kewangan Peta pokok/kertas putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggunakan V= Pemerhatian
A= Mempamerkan/permainan Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - mengenal pasti kata majmuk bebas , kata
i. mengenal pasti kata majmuk bebas, kata majmuk majmuk mantap dan kata majmuk kiasan
mantap dan kata majmuk kiasan dalam teks dengan betul. - membina tiga ayat bagi setiap jenis kata
ii. membina tiga ayat bagi setiap jenis kata majmuk dengan betul. majmuk
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang tempat lawatan yang pernah mereka pergi.
2. Murid dijelaskan tentang kata majmuk bebas, kata majmuk mantap dan kata majmuk kiasan .(ulang kaji)
3. Murid membaca dan meneliti teks dialog. (Buku Teks ms.183)
4. Murid dalam kumpulan mengenal pasti kata majmuk bebas, kata majmuk mantap dan kata majmuk kiasan
yang terdapat dalam dialog dan mengkategorikan dalam peta pokok
6. Setiap kumpulan mempamerkan tugasan. Rakan lain membuat jelajah galeri.
7. Permainan kumpuian.Kad kata majmuk bebas, kata majmuk mantap dan kata majmuk kiasan di dalam
kotak. Murid akan mengangkat kad perkataan yang menunjukkan jenis majmuk yang disebut oleh guru.
Kumpulan yang pantas menunjukkan dan betul mendapat markah.
8. Murid membina tiga ayat bagi setiap jenis kata majmuk dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

MINGGU 34
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Ketokohan dalam Pimpinan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.3 Bercerita dan menceritakan 1.3.1 Bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi dan gaya yang
perkara yang didengar,ditonton dan sesuai.
dibaca dengan sebutan dan intonasi
yang betul.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertanggungjawab Pendidikan Sivik Alat perakam
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menggambarkan V= Gambar Lisan
A= Bercerita Pemerhatian
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ Memimpin √ Dwibahas kerohania √ Nasional √
a n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bercerita tentang dua - memahami teknik bercerita
gambar dengan sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai. - bercerita tentang dua gambar secara pasangan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang pengalaman perkhemahan.(di mana/perkhemahan apa/perasaan)
2. Murid meneliti gambar,dialog dan pernyataan diberi. (Buku Teks ms.190)
3. Murid dibimbing bercerita dengan intonasi dan gaya yang sesuai bagi gambar pertama.
4. Murid secara berpasangan membina cerita bagi gambar dua. Secara rawak murid buat simulasi bercerita
bagi gambar dua.
5. Murid bersama pasangan berbincang membina cerita berdasarkan gambar tiga dan empat. Mereka
menentukan sendiri bahagian yang hendak diceritakan. Guru merakamkan persembahan murid.
6. Gurumemainkan semula rakaman. Murid memberikan pandangan tentang persembahan rakan mereka.
7. Dua pencerita terbaik diminta bercerita semula di hadapan kelas.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid


Penguasaan
1 Tidak boleh bercerita/bercerita sedikit/tersekat-sekat. sangat terhad
2 Bercerita dengan sebutan yang tidak lancar dan intonasi kurang terhad
sesuai.
3 Bercerita dengan sebutan yang betul dan intonasi dan gaya yang memuaskan
sederhana.
4 Bercerita dengan sebutan yang betul , intonasi yang sesuai dan gaya baik
yang masih menarik.
5 Bercerita dengan sebutan yang betul , intonasi yang sesuai dan gaya sangat baik
yang menarik.
6 Bercerita dengan sebutan yang betul , intonasi yang sesuai dan gaya cemerlang
yang menarik serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pemimpin Cilik Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.1 Membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan
karya sastera dan bukan sastera. karya bukan sastera untuk membuat rumusan.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Bertanggungjawab Pendidikan Sivik Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis – Menilai V= Pemerhatian
A= Membaca kuat Penulisan
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca dengan - membaca kuat teks dengan baik.
intonasi yang sesuai dan membuat satu rumusan - membuat satu rumusan tentang kandungan teks
berkaitan kandung teks dengan baik.

AKTIVITI
1. Murid menyatakan jawatan yang dipegang di sekolah.
2. Murid membaca senyap teks. (Buku teks ms.191)
3. Murid membaca bersama pasangan. Seorang membaca dan seorang lagi menyemak bacaan rakan.
4. Murid membaca kuat. Seorang murid membaca empat atau lima perenggan.
5. Murid di bimbing meneliti kandungan teks berkaitan tanggungjawab Ketua Pengawas.
6. Murid membuat rumusan tentang teks dengan menyambung pernyataan yang diberi dalam buku tulis.
7. Murid secara rawak membaca rumusan yang ditulis.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar/Rumusan dibina tidak menepati. sangat terhad
2 Membaca lancar dan membuat rumusan ringkas. terhad
3 Membaca lancar dan membuat rumusan teks secara sederhana. memuaskan
4 Membaca lancar dan membuat rumusan teks yang masih baik . baik
5 Membaca lancar dan membuat rumusan teks dengan baik . sangat baik
6 Membaca lancar dan membuat rumusan teks dengan baik dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Anugerah yang Bernilai Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan. 3.3.1 Mendraf dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak
berformat.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bersyukur Pendidikan Sivik Teks/papan putih/peta alir
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi – Membina V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mendraf empat idea - memahami format penulisan berita
dan menghasikan penulisan surat tidak rasmi dengan - murid mendraf idea karangan
format yang betul. - menghasilkan penulisan surat tidak rasmi
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang cara menghantar surat kepada rakan yang jauh dalam peta alir di papan tulis.
(Tulis surat – masukkan dalam sampul surat – letak setem – pos)
2. Murid meneliti gambar dan membaca pernyataan dan frasa diberi dalam bahan (Buku Teks ms.192)
3. Murid diperjelaskan format penulisan surat kiriman tidak rasmi. (Buku Teks ms.193)
4. Murid dibimbing mendraf isi satu surat berdasarkan gambar satu. Murid menulis pendahuluan surat dan
idea pertama dalam buku tulis.
5. Murid dalam kumpulan berbincang mendraf isi kedua surat berdasarkan gambar dua.
6. Murid membentangkan tugasan. Guru membuat pemurnian . Murid menyambung menulis idea kedua yang
telah dimurnikan oleh guru.
7. Murid mendraf isi ketiga hingga kelima kemudian menulis idea seterusnya hingga selesai.
8. Bersoal jawab dengan murid tentang pengajaran yang diperoleh daripada bahan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Menyalin frasa dan rangkai kata diberi. sangat terhad
2 Membina satu draf dan menghasilkan penulisan surat dengan format terhad
yang betul.
3 Membina dua draf dan menghasilkan penulisan surat dengan format memuaskan
yang betul.
4 Membina tiga draf dan menghasilkan penulisan surat dengan format baik
yang betul.
5 Membina empat draf dan menghasilkan penulisan surat dengan sangat baik
format yang betul.
6 Membina empat draf dan menghasilkan penulisan surat dengan cemerlang
format yang betul serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Ekonomi, Keusahawanan dan Kewangan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pintar Merancang Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.3 Memahami dan menggunakan kata ganda mengikut konteks.
bentuk kata mengikut konteks. i. kata ganda penuh ii. kata ganda separa iii. kata ganda berentak
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berjimat cermat Pendidikan Kewangan Teks/peta pokok
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Mengelaskan V= Pemerhatian
A= Membentangkan Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh; - mengkategorikan 14 kata ganda
i. mengelas 14 kata ganda yang terdapat dalam teks - membina lapan ayat menggunakan kata ganda
mengikut kategori dengan betul. yang terdapat dalam teks.
ii. membina lapan ayat menggunakan kata ganda daripada
teks dengan betul.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang sambutan hari jadi mereka. (Buat di mana/makanan/aktiviti)
2. Murid membaca senyap dan meneliti teks dialog. (Buku Teks ms.184)
3. Empat orang murid dipilih secara rawak melakonkan dialog.
4. Murid dalam kumpulan menyenaraikan kata ganda penuh,separa dan berentak yang terdapat dalam dialog
dan mengkategorikan dalam peta pokok.
5. Membentangkan tugasan.
6. Murid membina ayat menggunakan yang diperoleh daripada teks dalam buku tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Diutama Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Topi Keledar untuk Keselamatan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan ayat 3.2.2 Menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan
yang bermakna. kreatif.
6.3 Penggunaan topi keledar. (HP:PKJR) 6.3.1 Membincangkan kepentingan pemakaian topi keledar dengan betul
untuk melindungi pembonceng.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Mematuhi peraturan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Kertas putih/gambar/topi keledar
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjana idea V= Gambar Penulisan
A= Mempamer Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Kriteria Kejayaan:
Objektif Pembelajaran: - membaca kuat teks
Pada akhir pembelajaran murid boleh menjawab empat soalan - menjawab empat soalan pemahaman
pemahaman dengan betul.
AKTIVITI
1. Murid ditunjukkan gambar kemalangan jalan raya.
2. Murid membaca senyap teks. (Buku Aktiviti PKJR ms.29)
3. Murid membaca kuat teks.
4. Murid dalam kumpulan berbincang cara memilih topi keledar dan cara memakai topi keledar dalam peta pokok.
- Penyerapan PKJR
5. Murid mempamer tugasan.
6. Membuat simulasi cara memakai topi keledar.
7. Murid menjawab soalan pemahaman tentang teks.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaan
1 Menyalin soalan/semua jawapan salah. sangat terhad
2 Menulis satu jawapan pemahaman dengan betul. terhad
3 Menulis dua jawapan pemahaman dengan betul. memuaskan
4 Menulis tiga jawapan pemahaman dengan betul. baik
5 Menulis empat jawapan pemahaman dengan betul. sangat baik
6 Menulis empat jawapan pemahaman dengan betul dan cemerlang
menjadi model teladan.

MINGGU 35
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Sahabat Inspirasiku Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.3 Bercerita dan menceritakan perkara 1.3.2 Menceritakan sesuatu perkara didengar,ditontondan dibaca
yang didengar,ditonton dan dibaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
dengan sebutan dan intonasi yang betul
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Prihatin Pendidikan Kesihatan Kad bintang/peta bulatan
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi – Mengguna pakai V= Gambar Lisan
A= Bercerita Pemerhatian
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ Memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bercerita tentang - memahami bahan yang hendak diceritakan
bahan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya yang - bercerita tentang tiga perkara tentang bahan
sesuai.

AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang sahabat yang menjadi idola mereka.
2. Murid meneliti gambar dan membaca senyap teks. (Buku Teks ms.197)
3. Murid membaca kuat teks.
4. Bersoal jawab untuk menguatkan kefahaman murid tentang perkara yang dibaca.
5. Murid secara berpasangan diberi masa untuk latihan bercerita berdasarkan teks dan gambar yang terdapat
dalam bahan.
6. Murid bersama pasangan melakonkan dialog untuk bercerita tentang maklumat yang dilihat.Murid lain
menilai pesembahan rakan mereka dengan memberikan bintang.
7. Murid mencatat dalam peta bulatan tentang ciri-ciri sahabat yang menjadi inspirasi mereke.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaan
1 Tidak boleh bercerita/tidak lancar dan intonasi tidak sesuai. sangat terhad
2 Bercerita tetapi intonasi tidak sesuai dan gaya kurang menarik. terhad
3 Bercerita dengan sebutan intonasi yang masih sesuai tetapi gaya memuaskan
kurang menarik.
4 Bercerita dengan sebutan intonasi yang sesuai dan lancar. baik
5 Bercerita dengan sebutan yang betul ,intonasi yang sesuai , lancar sangat baik
dan gaya yang menarik.
6 Bercerita dengan sebutan yang betul ,intonasi yang sesuai ,lancar, cemerlang
gaya yang menarik dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Tanggungjawab Terlaksana Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.3 Membaca dan mengapresiasi 2.3.2 Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan karya bukan
pelbagai bahan sastera dan sastera dengan pelbagai bentuk penyampaian.
bahan bukan sastera.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Rasional Bahasa Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menunjukkan V= Pemerhatian
A= Mempersembahkan Penulisan
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyampaikan - membaca dan memahami cara membaca cerpen
empat perenggan cerpen dengan sebutan da intonasi - menyampaikan empat perenggan cerpen dengan
yang sesuai. baik
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang minggu bahasa Melayu yang diadakan di sekolah mereka.
2. Murid membaca senyap poster dan cerpen/ (Buku Teks ms.198 dan 199)
3. Murid dibimbing membaca dan menyampaikan cerpen dengan gaya penyampaian yang pelbagai. .
4. Murid menyampaikan cerpen secara berpasangan.
5. Murid lain dan cikgu menilai persembahan mereka menggunakan borang penilaian yang disediakan.
6. Murid bersoal jawab tentang pengajaran yang diperoleh daripada cerpen tersebut.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Bacaan tidak lancar/penyampaian tidak menarik. sangat terhad
2 Membaca dan mempersembahkan cerpen dengan sebutan jelas terhad
,intonasikurang sesuai dengan penyampaian tidak menarik.
3 Membaca dan mempersembahkan cerpen dengan sebutan memuaskan
jelas,intonasi sesuai tetapi penyampaian menarik.
4 Membaca dan mempersembahkan cerpen dengan sebutan jelas , baik
intonasi sesuai dan penyampaian masih menarik
5 Membaca dan mempersembahkan cerpen dengan sebutan jelas sangat baik
,intonasi sesuai dan penyampaian menarik.
6 Membaca dan mempersembahkan cerpen dengan sebutan jelas cemerlang
,intonasi sesuai,penyampaian menarik dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Semangat Membara Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.2 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan
ayat yang bermakna. bertumpu dan bercapah secara kritis dan kreatif.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Rasional Pendidikan Sivik Teks/peta pokok
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis – Mengenal pasti V= Penulisan
A= Membentang Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menjawab tiga - membaca dan memahami teks
daripada empat soalan pemahaman dengan betul. - menjawab empat soalan pemahaman
AKTIVITI
1. Murid ditunjukkan dua benda. Minta murid membuat pilihan. Minta murid beri alasan benda pilihan
mereka.
2. Murid membaca senyap dan memahami teks dialog.(Buku Teks ms.200)
3. Murid dipilih secara rawak melakonkan dialog dalam bahan.
4. Murid dalam kumpulan membina peta pokok tentang kelebihan menyertai olah raga atau tae kwan do bagi
membantu Danish menyelesaikan masalahnya.
5. Murid membentangkan tugasan dan menyatakan pilihan yang Danish buat dengan alasan.
6. Murid menjawab soalan pemahaman tentang teks dalam buku tulis.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Semua jawapan salah/Jawab satu soalan tetapi ayat tidak lengkap. sangat terhad
2 Menjawab satu soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. terhad
3 Menjawab dua soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. memuaskan
4 Menjawab tiga soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. baik
5 Menjawab empat soalan pemahaman dengan betul dan ayat lengkap. sangat baik
6 Menjawab empat soalan pemahaman dengan betul,ayat lengkap dan cemerlang
menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Hormati Sesama Kita Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.4 Mengaplikasikan,menghayati dan 4.4.1 Mengenal,mengecam dan menyebut huruf tunggal yang ditulis
menghasilkan unsur keindahan mengikut tulisan jawi dalam perumpamaan dan
dalam seni tulisan jawi. mempersembahkannya.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Menghormati Bahasa Kertas A4
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi – Menunjuk cara V= Pemerhatian
A= Menyebut /menulis huruf Penulisan
tunggal jawi
K= Tugasan kumpulan/ individu
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ Memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menyebut dan - mengenal dan menyebut 12 huruf tunggal
menulis dua puluh satu huruf tunggal jawi melalui - menulis 16 huruf tunggal jawi
perumpamaan dengan betul dan mempersembahkannya.
AKTIVITI
1. Murid menyatakan menu makanan yang sering disediakan pada tetamu.
2. Murid diperjelaskan tentang maksud perumpamaan ‘seperti isi dengan kuku’.
3. Murid mengenal huruf dan menyebut huruf tunggal jawi dalam perumpamaan ‘seperti isi dengan kuku’
yang disebut oleh guru.(Buku Teks ms.194)
4. Murid menyebut huruf tunggal jawi dalam kumpulan. Ahli akan menyebut dan rakan-rakannya mengikut
sebutan secara bergilir.
5. Murid menulis huruf tunggal jawi yang disebut guru di papan tulis.
6. Murid menulis huruf tunggal jawi dan mempersembahkannya. Rakan-rakan membuat jelajah galeri untuk
melihat hasilan rakan-rakan mereka.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Intergriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Konti MACC.FM Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
mengikut konteks. peluasan subjek dan predikat mengikut konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Berhemah tinggi Sains dan Teknologi Teks/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Membina V= Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina - mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dengan dengan
sekurang-kurangnya tiga tunggal dan ayat peluasan subjek dan predikat
majmuk dengan peluasan subjek dan predikat - membina tiga ayat tunggal dengan dengan peluasan subjek dan
yang betul. predikat (kumpulan)
- membina tiga ayat tunggal dan ayat majmuk dengan
peluasan subjek dan predikat (lembaran kerja)
AKTIVITI
1. Murid mengajuk cara seorang juru hebah radio bercakap. (Buat satu situasi di hadapan kelas)
2. Murid membaca teks. (Buku Teks ms.195)
3. Murid diberi penjelasan tentang ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat.(ulang kaji)
4. Murid dalam kumpulan mengenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat
dalam teks dan mencatatnya dalam borang grafik yang diberikan.
5. Murid membaca semula tugasan dibuat.
6. Murid dalam kumpulan membina satu ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat.
7. Murid membentangkan tugasan.
8. Murid membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan predikat. (Lembaran kerja)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Penguasaan Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

MINGGU 36 DAN 37
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Kedai Jujur Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
1.2 Bertutur untuk menyampaikan 1.2.3 Bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara.
maklumat dan idea bagi
pelbagai tujuan.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kejujuran Pendidikan Sivik Peta buih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai – Menjanakan V= Lisan
A= Main peranan/simulasi Pemerhatian
K= Tugasan pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir Memimpin Dwibahasa kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh bersoal jawab - memahami maksud kedai jujur
sekurang-kurangnya satu soalan dan memberikan - menjawab soalan yang diajukan
penjelasan tentang sesuatu perkara dengan baik. - bersoal jawab dalam dialog untuk memberi penjelasan
AKTIVITI
1. Murid mencatat sifat baik yang perlu ada dalam diri kita pada petabuih di papan tulis.
2. Murid membaca dan meneliti panduan jual beli di kedai jujur. (Buku Teks ms.203)
3. Murid secara rawak diminta membaca penyataan dalam poster tersebut.
4. Murid bersoal jawab untuk berkaitan kedai jujur untuk memberi pemahaman yang lebih jelas.
5. Murid secara pasangan berbincang melengkapkan dialog dalam bahan.
6. Murid dan pasangan membuat simulasikan dialog yang terdapat dalam teks.
7. Murid menyatakan pengajaran yang diperoleh daripada bahan.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak boleh bersoal jawab dan memberi penjelasan. sangat terhad
2 Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat dengan ayat yang tidak terhad
gramatis .
3 Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat dengan ayat yang kurang memuaskan
gramatis tetapi masih bertatasusila
4 Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat dengan ayat yang masih baik
gramatis dan bertatasusila.
5 Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat dengan ayat gramatis dan sangat baik
bertatasusila .
6 Bersoal jawab untuk mendapatkan maklumat dengan ayat gramatis, cemerlang
bertatasusila serta menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Perpustakaan Hak Bersama Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
2.2 Membaca,memahami dan 2.2.1 Membaca dan memahami maklumat berdasarkan bahan
menaakul bahan multimedia. multimedia untuk membuat pertimbangan dan keputusan.

Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:


Rasional Pendidikan Sivik
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menilai – Membuat keputusan V= Pemerhatian
A= Membaca kuat Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
√ berfikir √ n √ Dwibahasa Kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membaca kuat - membaca kuatdan memahami teks
dialog dengan intonasi yang sesuai dan membuat satu - membuat pertimbangan dengan membuat
keputusan pilihan mereka dengan alasan yang perbandingan
munasabah. - membuat keputusan pilihan mereka dengan alasan
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang jumlah buku yang dibaca di perpustakaan.
2. Murid membaca senyap dan meneliti perbualan secara tweet dalam bahan.(Buku Teks ms.204)
3. Murid dipilih secara rawak membaca kuat perbualan dalam bahan.
4. Murid dalam kumpulan membuat perbandingan kebaikan belajar di perpustakaan dengan di rumah dalam
peta pokok.
5. Murid membuat pembentangan.
6. Murid diminta membuat keputusan.Yang memilih belajar di perpustakaan berada di sebelah kanan guru dan
yang memilih belajar di rumah di sebelah kiri guru.
7. Murid memberi alasan atas pilihan mereka dengan menyatakan alasan.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Tidak dapat membuat pilihan. sangat terhad
2 Membaca tidak lancar tetapi teragak-agak membuat pilihan. terhad
3 Membaca lancar tetapi teragak-agak membuat keputusan. memuaskan
4 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan yakin. baik
5 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan amat yakin. sangat baik
6 Membaca lancar dan dapat membuat keputusan dengan amat yakin cemerlang
dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Penternak Berintegriti Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan,frasa dan 3.2.4 Menulis teks prosa yang diimlakkan.
ayat yang bermakna.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertanggungjawab Pendidikan Sivik Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Menghasilkan V= Penulisan
A= Membaca/menyemak Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan/pasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh mengimlak empat - membaca dua kali perenggan teks
daripada enam perenggan teks prosa yang dibaca oleh - mengeja perkataan sukar dalam teks
guru tanpa kesalahan. - mengimlak empat teks prosa tanpa kesalahan
AKTIVITI
1. Murid menyatakan bidang yang ingin diceburi apabila dewasa.
2. Murid membaca dan meneliti teks.(Buku Teks ms.205)
3. Murid membaca kuat mengikut kumpulan masing-masing.
4. Murid diminta mengeja dan menyebut perkataan sukar dalam petikan. (Guru pilih perkataan sukar dieja)
5. Murid mengimlak teks prosa yang dibaca oleh guru.
6. Murid secara pasangan menyemak teks yang diimlak dengan merujuk teks.
7. Murid membetulkan kesalahan yang dilakukan dengan menyalin semula perenggan yang terdapat
kesalahan.
8. Bersoal jawab tentang pengajaran yang diperoleh daripada teks.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Mengimlak tetapi banyak kesalahan dalam teks diimlak. sangat terhad
2 Mengimlak satu teks prosa tanpa kesalahan terhad
3 Mengimlak dua teks prosa tanpa kesalahan memuaskan
4 Mengimlak tiga teks prosa tanpa kesalahan baik
5 Mengimlak empat teks prosa tanpa kesalahan. sangat baik
6 Mengimlak empat teks prosa tanpa kesalahan dan menjadi cemerlang
model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pesan Bonda Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
4.2 Mengaplikasikan,menghayati dan 4.4.2 Mempersembahkan keindahan seni tulisan jawi melalui
menghasilkan unsur keindahan perumpamaan.
dalam seni tulisan jawi.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Kasih sayang Bahasa Kertas putih/berus/warna
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menganalisis - Menyesuaikan V= Pemerhatian
A= Mempersembahkan Penulisan
K= Tugasan berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ Berfikir √ memimpin √ Dwibahasa kerohania √ Nasional √
n
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh menulis - menulis perumpamaan dalam seni tulisan jawi dalam kumpulan
perumpamaan ‘seperti isi dengan kuku’ dengan - menulis perumpamaan dalam seni tulisan jawi secara individu
keindahan dalam seni tulisan jawi dengan baik.
AKTIVITI
1. Murid menyatakan tentang cara menjaga hubungan keluarga mereka. Catat dalam peta alir di papan tulis.
2. Murid membaca teks.(Buku Teks ms.201)
3. Murid mengeja huruf jawi melalui perumpamaan ‘seperti isi dengan kuku’.
4. Murid dalam kumpulan dibimbing menulis perumpamaan ‘seperti isi dengan kuku’ dalam seni tulisan jawi
dalam kertas putih.
5. Kumpulan mempamerkan hasil tugasan mereka.
6. Murid secara individu menulis perumpamaan ‘seperti isi dengan kuku’ dalam seni tulisan jawi.pada kertas.
7. Murid meletakkan hasil tugasan di atas meja masing-masing. Murid-murid lain membuat jelajah galeri
melihat hasil tugasan rakan mereka.
8 Lima hasil tercantik dipaparkan di papan tulis.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek seni bahasa direkodkan. Namun,dalam aspek seni bahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU (OKTOBER)


Mata Pelajaran: Tema : Alam Sekitar Kelas : 5 Tarikh :
Pendidikan Sivik Topik : Kepentingan Alam Sekitar Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.3 Menghasilkan penulisan 3.3.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek :
i. ejaan
Nilai Teras : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Hormat-menghormati Pendidikan Alam Sekitar Teks/peta buih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengenal pasti V= Penulisan
A= Membentang/menyemak
K= Tugasan kumpulan/berpasangan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid dapat ; - menyatakan maksud alam sekitar
i. mengetahui maksud alam sekitar. - Pengetahuan - menyatakan perasaan terhadap pencemaran alam
ii. memberi reaksi terhadap pencemaran alam sekitar. – - menyatakan dua langkah menjaga alam sekitar
sosioemosi - mengedit dan memurnikan teks
iii. menyatakan langkah menjaga alam sekitar. - Tindakan
AKTIVITI
1. Murid menyatakan maksud alam sekitar.
2. Murid membaca petikan teks. (Rujuk lampiran)
3. Murid dibimbing tentang kandungan teks. Murid menyatakan reaksi terhadap alam sekitar yang tercemar.
(Cth; Asid toksid dibuang ke dalam sungai/sampah yang bersepah)
4. Murid menyatakan langkah menjaga alam sekitar dalam peta buih. Kemudian,membentangkannya.
5. Murid dibimbing mengenal pasti kesalahan ejaan,tanda baca dan penggunaan kata dalam perenggan satu.
6. Murid mengedit dan memurnikan teks daripada kesalahan ejaan pada perenggan dua dan tiga.
7. Murid secara berpasangan menyemak teks yang dilengkapkan dengan panduan guru.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/

tidak dapat menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi
bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran

Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaan
1 Menyalin petikan/tidak memurnikan sangat terhad
2 Memurnikan petikan dengan banyak kesalahan. terhad
3 Dapat memurnikan teks tetapi kesalahan yang sederhana. memuaskan
4 Dapat memurnikan teks dengan beberapa kesalahan. baik
5 Dapat memurnikan teks tanpa ada kesalahan. sangat baik
6 Dapat memurnikan teks tanpa ada kesalahan dan menjadi model cemerlang
teladan.

Lampiran

Selamat pagi saya ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Guru Besar.Guru-guru Penolong
Kanan,para hakem yang bijaksana. Guru-guru dan rakan yang dikasihi. Pada pagi yang ceria
ini.saya akan menyampaikan satu syarahan yang bertajuk ‘Pencemaran Alam Sekitar’.

Hadirin yang dihormati,

Alam ini milik kita semua. Selain manusia,haiwan juga tinggal di bawah muka bumi.
Manusia dan haiwan hidup secara harmoni di alam ini. Manusia berperanan sebagai penjaga
alam. Bumi dan alam sekitar perlu kita pulihara.

Namun,apakah yang berlaku sekarang! Manusia yang sepatutnya melindungi alam


tetapi jadi sebaliknya. Saya berasa ceria kerana manusia menjadi penyebab bumi kita tercemar.

Rakan-rakan yang dikasihi,

Sungei yang dulunya jernih dan bersih dipenuhi sampah yang dibuang oleh manusia.
Kalau dahulu, anak-anak ikan kelihatan melompat-lompat dengan bebas di dalam sungai.
Kini,lumpur pula yang semakin menebal dan air menjadi hitam.

Flora dan fauna penting dalam menceriakan alam ini. Namun, kita lihat hutan-hutan
di sekeliling kita termasuklan flora dan faunanya kian musnah. Hutan yang menjadi tadahan
hujan telah digundolkan. Akibatnya,berlaku kejadian tanah runtuh dan banjir kilat sering
melanda.

Hadirin yang dihormati,


Sedarlah,alam sekitar perlu diperlihara. Alam sekitar memerlukan perhatian kita. JIka
kita mahu alam kita sentiasa bersih,tepuk dada tanya selera. Terpulanglah kepada kita untuk
menantukannya.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Tanggungjawab Warga Sekolah Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.2 Memahami dan membina pelbagai ayat mengikut konteks.
mengikut konteks. i. ayat seruan ii. ayat perintah
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Baik hati Pendidikan Sivik Papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Membina V= Gambar Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina empat - membina dua ayat seruan dan ayat perintah
ayat seruan dan ayat perintah dalam dialog berdasarkan secara lisan
gambar dengan baik. - menulis empat ayat seruan dan ayat perintah
dalam dialog
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang peraturan sekolah yang perlu dipatuhi.(Cth:kantin/dalam kelas/bilik air )
2. Murid diberi penjelasan tentang ayat seruan dan ayat perintah. (ulang kaji)
3. Murid dalam kumpulan membina dua contoh ayat seruan dan ayat perintah secara lisan.
4. Murid membaca dan meneliti dialog dalam teks. (Buku Teks ms.196)
5. Murid dibimbing memahami dan membina ayat seruan atau ayat perintah pada dialog 1. Murid dalam
kumpulan membina ayat seruan atau perintah yang sesuai dengan gambar dan membentangkannya.
6. Murid membina ayat seruan atau ayat perintah dalam dialog berdasarkan gambar 2,3 dan 4 dalam buku
tulis.
7. Murid membuat simulasi berdasarkan gambar menggunakan ayat yang dibina. Guru membuat pemurnian.

Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Keselamatan Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pemakaian Topi Keledar Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat 3.2.2 Membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada
yang bermakna. sesuatu bahan multimedia.
6.3 Penggunaan topi keledar. (HP:PKJR) 6.3.2 Menerangkan cara pemakaian topi keledar yang betul.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Mematuhi peraturan Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Teks
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Menjana idea V= Penulisan
A= Mengulas Pemerhatian
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
√ √ √ √ √
Berfikir memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pembelajaran: Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina ayat - membina ulasan berdasarkan situasi diberi
untuk mengulas empat penyataan daripada empat gambar - membina ulasan berdasarkan empat gambar cara
dengan baik. pemakaian topi keledar
AKTIVITI
1. Murid menyatakan pendapat mereka berkaitan gambar. (Gambar penunggang motosikal tanpa topi keledar)
2. Murid dalam kumpulan diberikan situasi. Murid berbincang dalam kumpulan untuk membina ulasan berdasarkan
situasi diberi. (Cth: Dalam perjalanan pulang,kamu ternampak seorang buta hendak melintas jalan.)
3. Murid membentangkan tugasan. Guru membuat permurnian.
4. Murid meneliti gambar cara pemakaian topi keledar. (Buku Aktiviti Murid PKJR ms.30)
5. Murid diberi penjelasan tentang cara pemakaian topi keledar dan membuat simulasi. – Penyerapan PKJR
6. Murid membuat ulasan tentang cara pemakaian topi keledar. (Buku Aktiviti Murid PKJR ms.31)
7. Murid membacakan ulasan yang dibina.
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat menguasai
kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

Rubrik Pentaksiran
Tahap
Tafsiran Kemahiran Prestasi Murid
Penguasaa
n
1 Menyalin pernyataan sahaja/tidak mengulas. sangat terhad
2 Membina ayat untuk mengulas satu bahan dengan baik. terhad
3 Membina ayat untuk mengulas dua bahan dengan baik. memuaskan
4 Membina ayat untuk mengulas tiga bahan dengan baik. baik
5 Membina ayat untuk mengulas empat bahan dengan baik. sangat baik
6 Membina ayat untuk mengulas empat bahan dengan baik cemerlang
dan menjadi model teladan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Peribadi yang Baik Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.3 Memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif mengikut
mengikut konteks. konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertanggungjawab Pendidikan Sivik Papan putih/peta pokok
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Membina V= Gambar Pemerhatian
A= Membentang/permainan Penulisan
K= Tugas kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh membina enam - memahami antara bza ayat pasif dan ayat aktif
ayat aktif dan pasif dengan betul. - membina tiga ayat aktif dan pasif berdasarkan
gambar
- membina enam ayat aktif dan pasif dengan betul
AKTIVITI
1. Murid mencatat sifat baik dan tidak baik pada peta pokok di papan tulis.
2. Murid diberi penjelasan tentang ayat aktif dan ayat pasif.Murid diberi contoh perbandingan antara ayat aktif
dan ayat pasif. (ulang kaji)
3. Murid membaca dan meneliti bahan. (Buku Teks ms.202)
4. Murid dibimbing memahami dan membina ayat aktif dan ayat pasif berdasarkan gambar 1.
5. Murid dalam kumpulan berbincang membina ayat aktif dan pasif berdasarkan gambar 2,3 dan 4.
6. Murid membentangkan tugasan. Guru buat pemurnian.
7. Permainan. Murid menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif atau sebaliknya yang disebut oleh guru.
Kumpulan yang dapat menjawab dengan pantas dan betul diberikan 100 markah. Kumpulan yang
mengumpul banyak markah dianggap pemenang.
8. Murid menulis ayat aktif dan pasif berdasarkan gambar diberi. (lembaran kerja)
Refleksi :
Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan
1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU


Mata Pelajaran: Tema : Integriti Kelas : 5 Tarikh :
Bahasa Melayu Topik : Pembelajaran yang Menyeronokkan Masa : Hari :
Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:
5.3 Memahami dan membina ayat 5.3.4 Memahami dan membina ayat susunan biasa dan susunan
mengikut konteks. songsang mengikut konteks.
Nilai Murni : Hubungan Rentas Kurikulum/EMK: Alat /Bahan Bantu mengajar:
Bertanggungjawab Pendidikan Sivik Teks dialog/papan putih
KBAT: Gaya Pembelajaran: Pentaksiran:
Mengaplikasi - Membina V= Pemerhatian
A= Membentang Penulisan
K= Tugasan kumpulan
ASPIRASI MURID
Pengetahua Kemahiran Kemahira Kemahiran Etika dan Identiti
n √ Berfikir √ n √ Dwibahasa kerohanian √ Nasional √
memimpin
Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:
Pada akhir pembelajaran murid boleh : - memahami ayat susunan biasa dan ayat songsang
i. membina empat ayat susunan songsang dengan - membina empat ayat susunan songsang
betul. - membina empat ayat susunan songsang biasa
ii. membina empat ayat susunan songsang biasa
dengan betul.
AKTIVITI
1. Murid bersoal jawab tentang peraturan ketika berada dalam makmal komputer.
2. Murid diberi penjelasan tentang ayat susunan biasa dan ayat songsang. (ulang kaji)
3. Murid membaca teks ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang dalam bahan. (Buku Teks ms.206)
4. Murid dibimbing membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang.
5. Murid dalam kumpulan berbincang menukar ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang berdasarkan
teks dalam bahan.
6. Murid membuat pembentangan. Guru buat pemurnian.
7. Murid menukar ayat susunan songsang kepada ayat susunan biasa berdasarkan teks dalam bahan.
Refleksi :
-

Pengajaran hari ini berjaya / tidak mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat/tidak dapat
menguasai kemahiran yang dipelajari.Terdapat _____orang murid tidak menguasai dan akan diberi bimbingan.
Pemulihan Pengukuhan Pengayaan

# Tiada pentaksiran bagi aspek tatabahasa direkodkan. Namun,dalam aspek tatabahasa pentaksiran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur, Kemahiran Membaca dan Kemahiran Menulis boleh dilaksanakan.
Rubrik Pentaksiran
Tahap Kemahiran Dengar Tutur,kemahiran Membaca,Kemahiran Menulis Yang Ditaksir Prestasi Murid
Penguasaan

1 sangat terhad
2 terhad
3 memuaskan
4 baik
5 sangat baik
6 cemerlang

Alhamdulillah
Syukur kepadaNya