Anda di halaman 1dari 8

JXEA1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU SEMESTER 1

(2008/2009)

Aksiologi dalam kitab Tajus Salatin


1.0 Pengenalan

Tajus Salatin atau ‘Mahkota Raja-raja’, tulisan Bukhari al-Jauhari diselesaikan pada

tahun 1603M dan dipersembahkan kepada Sultan Alauddin Riayat Syah, yang juga digelar

Sayyid al-Mukammil (1590-1604M) sebagai sumbangan pemikiran seorang cendekiawan untuk

membantu sultan menjalankan arah pemerintahan dengan baik. Kitab ini mengandungi 24 fasal

yang menyentuh pelbagai aspek kehidupan manusia yang ditujukan kepada raja-raja. Kitab ini

digolongkan sebagai genre cermin didaktik yang berunsurkan kebenaran. Kandungannya

mencakupi pengajaran dan tunjuk ajar tentang adat bernegara serta cara pemerintahan dari aspek

kebatinan dan kerohanian bermula dari akhlak raja hingga menteri dan rakyat.

Isi kitab Tajus Salatin dapat dibahagikan kepada lima perkara penting iaitu soal agama,

pemerintahan raja, tanggungjawab pembesar, hubungan rakyat dengan pembesar, hubungan

rakyat dengan raja dan soal pendidikan. Kitab Tajus Salatin telah menganjurkan suatu tatacara,

ciri-ciri kepimpinan, penerangan, panduan, nasihat dan pengalaman-pengalaman yang berguna

bagi melahirkan pemimpin yang berkualiti, sejajar dengan tuntutan Islam. Kehadiran genre ini

membawa satu penganjuran konsep pentadbiran yang berteraskan Islam bagi menegakkan

keadilan untuk dinikmati faedahnya sesama insan.

Kitab Tajus Salatin dapat dikupas dari sudut aksiologi yang berteraskan konsep moral,

akhlak dan etika untuk menjustifikasikan konsep keadilan yang dipandang sebagai pintu menuju

kebenaran. Untuk menegakkan keadilan diperlukan kearifan dan kematangan dalam berfikir atau

menggunakan akal.

NOOR SIYAH BTE SALLEH ~ JEA080710 1


JXEA1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU SEMESTER 1
(2008/2009)

2.0 Pertimbangan Moral dalam Tajus Salatin

Persoalan moral dan akhlak manusia dapat dihubungkaitkan dengan apa yang ditulis oleh

Bukhari dalam kitabnya Tajus Salatin. Beliau menganjurkan supaya manusia, khususnya raja,

mengenali diri dan sedar akan peranannya dan hubungannya dengan manusia dan benda-benda

di alam ini. Anjurannya dijelaskan dengan jalan supaya manusia itu terlebih dahulu mengenali

Allah. Ini dapat dilihat di dalam beberapa fasal pertama, kedua dan ketiga yang telah

menyatakan tentang kepentingan manusia mengenali Allah, tidak kira sama ada zat ataupun sifat-

Nya. Bukhari memulakan kitabnya dengan mengutip sebuah hadis qudsi berbunyi,

“Man `arafa nafsahu faqad `arafa rabbahu” yakni, “Barang siapa mengenal Tuhannya

akan mengenal dirinya”.

Yang dimaksudkan penulis dalam mengenali diri itu adalah melalui agama ia mengenal

dirinya yang sebenarnya. Bertolak dari sini, keinginan untuk mengenal dan mengetahui siapa

dirinya yang sebenar boleh ditafsirkan sebagai keinginan mencari hikmah dalam usaha mencapai

kebenaran. Ahli falsafah al-Farabi mendefinisikan hikmah itu sebagai makrifatullah iaitu ilmu

mengenali Tuhan. Sememangnya sebagai seorang hamba Allah, kita seharusnya kenal akan

siapa Tuhan kita. Tuhan yang telah menjadikan alam ini dan kerana Dia juga kita mampu hidup

di dunia ini.

Oleh itu dalam Islam, seseorang manusia itu mesti sedar akan kedudukan statusnya dahulu

di dalam alam ini dan hubungannya dengan benda-benda yang ada di sekelilingnya sebelum

menyatakan kelakuan dan tindak tanduknya itu dianggap baik terhadap dirinya, orang lain dan

benda-benda dalam alam ini. Islam menyatakan bahawa manusia di dalam dunia ini tidak lain

daripada satu ciptaan Tuhan dengan dua statusnya. Pertama, sebagai “abdullah”, hamba atau

milik Tuhan yang wajib mentaati segala perintah Tuhan dan yang akan kembali kepada Tuhan

untuk disoal tentang ketaatannya terhadap perintah Tuhan. Kedua, sebagai “khalifatullah” iaitu

NOOR SIYAH BTE SALLEH ~ JEA080710 2


JXEA1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU SEMESTER 1
(2008/2009)

wakil Tuhan yang dapat melaksanakan hukum Tuhan untuk kemanfaatan dirinya, orang lain,

makhluk dan benda-benda yang lain di dunia ini.

Apabila seseorang mengenal hakikat kejadian dirinya dan tujuan Allah mencipta

manusia, manusia akan mampu mengenal tujuan hidup yang sebenarnya di dunia. Dengan

demikian seseorang dapat melakukan pekerjaan yang bermakna sehingga keberadaannya di

dunia ini juga bermakna. Maka segala pelakuan, tindak tanduk dan apa sahaja yang membantu

ke arah menepati dan memenuhi dua status tadi dan peranan manusia itu, barulah ianya dianggap

sebagai baik, benar dan patut, dan oleh itu penuh bermoral dan beretika. (Hashim Musa, 2001)

3.0 Pertimbangan Akhlak dalam Tajus Salatin

Dalam membicarakan soal keadilan, ia tidak hanya dilihat dari sudut moral, tetapi boleh

juga dilihat maknanya dari sudut ontologi. Seorang raja yang baik dilihat sebagai Ulil albab,

bermaksud orang yang menggunakan akal fikiran dengan baik dalam menjalankan segala

perbuatan dan pekerjaannya, khususnya dalam pemerintahan.

Menurut kitab Tajus Salatin, seorang raja yang adil akan mendapat kebahagiaan

sekiranya dia memiliki kebijaksanaan dan menjalankan tindakan berdasarkan kebijaksanaan

yang praktikal. Kebahagiaan rakyat padanya adalah kebahagiaan negara. Menurut Aristotle, ciri

pemimpin yang boleh membawa kebahagiaan kepada rakyat dan negara adalah, pemimpin yang

selalu mengambil tahu mengenai keadaan negara, masyarakat dan organisasi lain dan mengenal

pasti bagaimana mereka boleh berkongsi sama dalam menikmati kebahagiaan. (Ackrill, 1990)

Justeru itu, seorang raja yang baik, berakhlak mulia, halus budi bahasa dan pekerti

dengan perwatakan dan hemah yang tinggi, bukan sahaja dapat meningkatkan taraf diri

kerohaniannya tetapi juga dapat memberi kebaikan dan manfaat kepada makhluk yang lain juga.

Bagaimana pun, akhlak yang terpuji itu adalah di mana segala sifat dan perbuatan yang baik, dan

NOOR SIYAH BTE SALLEH ~ JEA080710 3


JXEA1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU SEMESTER 1
(2008/2009)

yang memanfaatkan itu harus dengan tujuan untuk mendapatkan keredhaan Tuhan semata-mata,

dan bukan untuk mendapat pujian dan pengiktirafan daripada manusia.

Di sini timbul pula soal niat yang merupakan salah satu faktor dalam pembentukan

peribadi seorang Muslim. Niat melakukan sesuatu yang bermanfaat dan baik semata-mata untuk

mendapat keredhaan Allah, dan merealisasikan hakikat bahawa dirinya sebagai Hamba Allah dan

Khalifah Allah, maka akan terpancarlah kemuliaan hatinya. Tetapi jika niatnya sekadar untuk

mendapat pujian, maka kebaikan yang dilakukan itu tidak akan mendatangkan manfaat rohaniah

kepada sesiapa pun. Akhlak bagi seseorang raja yang memimpin sebuah negara ada dikiaskan

dalam kitab Tajus Salatin yang memetik Surah (al-Nahl: 90),

“Inna`l-Lahu ya`muru bi`l-`adl wa’l-ihsan” –

Sesungguhnya Allah ta`ala memerintahkan berbuat adil dan ihsan. Sikap adil ada dalam

perbuatan, perkataan dan niat yang benar; sedangkan ihsan mengandung makna adanya

kebajikan dan kearifan dalam perbuatan, perkataan dan pekerjaan.

4.0 Pertimbangan Etika dalam Tajus Salatin

Syarat untuk menegakkan keadilan memerlukan kearifan dan kematangan dalam berfikir

dengan menggunakan akal (pentaakulan). Kerana itu, ilmu, hikmah (kebijaksanaan; wisdom)

dan akal budi sangat penting bagi seseorang untuk meningkatkan darjat kemuliaan dan martabat

dirinya. Menurut Bukhari, seseorang pemimpin itu mestilah ada matlamat untuk melengkapkan

dirinya sebagai pemimpin yang berkualiti dan berilmu yang sejajar dengan tuntutan Islam, dan

wajib memerintah secara adil dan benar. Semua ini memerlukan penggunaan akal.

Untuk memastikan akal berada di atas jalan yang benar, maka ia harus dibimbing oleh

wahyu Ilahi yang disampaikan melalui kitab suci-Nya, al-Qur’an. Hanya dengan bimbingan

wahyu Ilahi, akal fikiran dapat dijadikan sarana yang bermanfaat bagi manusia. Dengan

NOOR SIYAH BTE SALLEH ~ JEA080710 4


JXEA1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU SEMESTER 1
(2008/2009)

bimbingan wahyu Ilahi juga, akal dapat dijadikan sarana bagi manusia untuk mengenal dirinya,

asal-usul kejadiannya dan hakikat keberadaannya di dunia.

Oleh itu seorang pemimpin harus menguasai ilmu agama dan memahami kitab suci al-

Quran supaya mendapat hidayat dan petunjuk daripada Tuhan. Menurut al-Ghazali hidayat atau

petunjuk daripada Tuhan menduduki tempat yang tertinggi di dalam pencapaian kelebihan di

kalangan manusia. Ini kerana ia merupakan batu asas bagi segala kebaikan. Seperti dalam surah

(Taha 20:50)

“Bagi segala-galanya Tuhan menjadikan sifatnya dan kemudian menghidayatkannya

(membimbingnya)”.

Terdapat juga dalam hadis: “Tidak ada sesiapa yang akan masuk syurga melainkan

dengan Rahmat (iaitu hidayat/petunjuk) Tuhan.”

Menurut al-Ghazali salah satu tanda menunjukkan kesan hidayat atau petunjuk Tuhan itu

adalah apabila manusia yang beriman itu dapat membezakan yang baik daripada yang buruk atau

jahat, sama ada berdasarkan akal yang dianugerahkan Tuhan kepada semua insan, atau melalui

ajaran para Pesuruh Tuhan (Rasul).

Kitab Tajus Salatin juga ada menyentuh tentang persoalan maut. Dimulai dengan kutipan

al-Qur’an, surah (Ali Imran:184),

“Segala yang bernyawa akan merasai mati”

dan Surah al-(Rahman:26-7),

“Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Tuhan yang Maha Besar dan Mulia”.

Bukhari mengingatkan pembaca tentang maut dan hukuman Tuhan di akhirat bagi orang

yang berdosa. Kematian pasti akan menimpa semua makhluk tidak kira bangsa atau darjat dan

juga pembalasan Tuhan di akhirat. Ini semua seharusnya menjadi panduan supaya manusia

senantiasa berakhlak mulia dan berbuat kebaikan. Memetik pendapat al-Razi tentang kematian,

beliau mengatakan mati itu tidak dapat dielakkan, maka bagi orang yang bijak dan berakal,

NOOR SIYAH BTE SALLEH ~ JEA080710 5


JXEA1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU SEMESTER 1
(2008/2009)

mereka tidak akan berdukacita terhadapnya. Al-Razi mengemukakan hakikat bahawa kehidupan

sesudah mati lebih tinggi daripada kehidupan di dunia. Kematian itu merupakan pintu gerbang

untuk melangkah masuk kepada kehidupan yang kekal, tiada cacat dan kekurangan, tidak sakit

dan tiada kedukaan dengan syarat seseorang itu menyediakan dirinya dengan membina aspek

dan bentuk akhlak, moral dan etika yang mulia melalui penguasaan ke atas nafsunya dengan

berpandukan peraturan-peraturan yang diwahyukan Tuhan Pencipta manusia melalui Rasulnya.

Akal digunakan untuk mencari kemuliaan, agar tercapai kesempurnaan fikiran dan

hikmah sebagai jalan mencapai hakikat kebenaran. Pencarian dan pertemuan hakikat kebenaran

itu merupakan tanggungjawab manusia. Tercapai atau tidak, ilmu dan kebenaran itu akan

menentukan nasib seseorang. Bagaimanapun, al-Razi mengatakan seseorang pencari yang jujur

akan dianugerahkan dengan penemuannya, kerana Tuhan dengan sifatNya yang maha Pengasih

dan Penyayang tidak akan memberi sesuatu yang tidak dapat dipikul oleh makhlukNya. Bahkan

kejayaan yang hakiki bagi manusia di dunia ini bukan terletak pada pencapaian hasilnya, tetapi

pada daya usaha, kesungguhan, ketabahan, kesabaran, kejujuran dan pengorbanan untuk menuju

ke arah kebenaran itu.

5.0 KESIMPULAN

Amanat dan pengajaran yang boleh kita dapati dari kitab Tajus Salatin ialah mengenai

akhlak, moral dan etika yang perlu diamalkan oleh setiap manusia. Pengarang kitab ini telah

memberi kesedaran kepada pembaca tentang persamaaan setiap manusia tidak kira raja atau

rakyat yang harus memiliki akhlak yang mulia. Setiap manusia dikehendaki melakukan

kebaikan dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan sesuatu pekerjaan itu.

Isi kandungan kitab Tajus Salatin boleh menjadi panduan kepada pemimpin dan individu

yang bergelar khalifah di muka bumi ini. Setiap individu adalah pemimpin sekurang-kurangnya

pada dirinya sendiri dan keluarga. Oleh itu, panduan yang telah tersedia dicipta atas pemikiran

NOOR SIYAH BTE SALLEH ~ JEA080710 6


JXEA1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU SEMESTER 1
(2008/2009)

orang Melayu sendiri yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis, merupakan sumbangan yang amat

bermakna bagi karya kesusasteraan Melayu klasik yang boleh dimanfaatkan oleh semua

khalayak dan pemimpin serta seluruh manusia sejagat.

Wallahualam.

Bibliografi

Ahmad Sunawari Long.(2006).Sejarah Falsafah.Bangi:Universiti Kebangsaan

Malaysia.

A.Hasjmy.(1984).Sastera Dan Agama. Dlm.Prof.Datuk Ismail Hussein, Sastera dan Agama (hlm.

47-63). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Braginsky V.I.(1994). Erti Keindahan dan Keindahan Erti Dalam Kesusasteraan Melayu Klasik.

Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hashim Haji Musa.(2001).Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu Suatu

Pengenalan.Kuala Lumpur:APM.

Harun Mat Piah.(2000). Kesusasteraan Melayu Tradisional. Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan

Pustaka.

Mana Sikana.(2007). Teras Sastera Melayu Tradisional. Selangor:Pustaka Karya.

NOOR SIYAH BTE SALLEH ~ JEA080710 7


JXEA1104 FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU SEMESTER 1
(2008/2009)

Muhammad ‘Uthman El-Muhammady.(1984).Sastera dan Agama:Satu Ulasan. Dlm.Prof.Datuk

Ismail Hussein, Sastera dan Agama (hlm. 93-119). Kuala Lumpur:Dewan Bahasa dan Pustaka.

Prof.Dr.Awang Sariyan.(2007). Falsafah Dan Logika Melayu. Kuala Lumpur:APM Universiti

Malaya.

NOOR SIYAH BTE SALLEH ~ JEA080710 8

Anda mungkin juga menyukai