Anda di halaman 1dari 29

WIRD ALLATHIF

www.majelisrasulullah.org

‫ ا
ا ا‬
TEKS ARAB DAN ARTI WIRD ALLATHIF
HUJJATUL ISLAM AL IMAM ABDULLAH BIN ALWIALHADDAD
Oleh Alfaqir Munzir Almusawa

Beliau adalah seorang pakar hadits termasyhur dan telah mencapai gelar Hujjatul Islam, dan
gelar hujjatul islam hanya diberikan pada mereka yg telah hafal 300.000 hadits berikut sanad
dan hukum matannya.

‫ ا
ا ا‬
( 3x ) ‫ص‬
ِ 
َ ِْ ْ‫ُْ َر ُة ا‬
Surat Al Ikhlas
1. Katakanlah : Dialah Allah, Yang Maha Esa,
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadnya segala sesuatu.
3. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan,
4. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.

( 3x ) 
ِ َْ‫َاْ َُ ِّ َذ‬
Surat Al Falaq
1. Katakanlah : Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai Subuh,
2. Dari kejahatan makhluknya,
3. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,
4. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul
5. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.
Surat An Naas
1. Katakanlah : aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara dan menguasai)
manusia.
2. Raja manusia
3. Sembahan manusia
4. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi
5. Yang membisikan (kejahatan) kedalam dada manusia
6. Dari (golongan) Jin dan manusia.

1
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

ْ‫ب َأن‬
* ‫' َر‬
َ ِ ‫ * َوَأ(ُ ُذ‬
ِ ِ َ!"‫ت ا‬
ِ ‫َا‬$َ َ‫' &ِْ ه‬
َ ِ ‫ب َأ(ُ ُذ‬
* ‫َر‬
( 22) ‫ن‬ ِ ‫ُُو‬/ْ0َ1
Rabbi ‘audzubika min hamadzatisysyayatin * wa’audzubika Rabbi an yahdhurun (3X)

Dan katakanlah wahai Tuhan aku berlindung pada-Mu dari bisikan dan godaan syaitan, dan
aku belindung dari kehadiran mereka (3x).

‫ن‬
َ َُْ> ُْ َ َ7َْ‫!=ُْ ِا‬:‫ً َوَا‬4َ5َ( ُْ‫َ آ‬7ْ8َ9َ َ !:‫ْ;ُْ َأ‬5ِ َ0َ<‫َا‬
Afahasibtum annamaa kholaknaakum ‘abatta wa annakum ilayna laaturja’un

Apakah kalian mengira sesungguhnya kalian ini diciptakan dengan sia-sia dan sungguh
apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami.

* ِ ْ1ِ َ=ْ‫ش ا‬
ِ َْْ‫ب ا‬
@ ‫ ِا !هُ َ َر‬Bَ َ‫ َ َِا‬A
@ َ0ْ‫' ا‬
ُ ِ9َ ْ‫
ا‬
ُ ‫<َ;ََ َ?ا‬
Fata’alallahulmalikulhaqqu laa ilaha illa hua Rabbul arsyil kariim.

Maka maha luhurlah Allah, maha Raja, Maha Benar, tiada Tuhan selain-Nya, Maha pemilik
Arsy yang agung.

Bِ ِ ّ ‫ َر‬Dَ ْ7ِ( Bُ ُ َ ِ َ !:ِ َ< Bِ ِ Bُ َ ‫ن‬


َ َ‫ً َاَ َ َ ُْه‬Gَ‫
ِا‬
ِ ‫ ا‬Fَ َ& ‫ع‬
ُ ْDَ1 َْ&‫َو‬
‫ن‬
َ ْ‫ اْ=َ <ِ ُو‬I
ُ ِ9ْHُ1 َ Bُ !:‫ِا‬
Waman yad’u ma’allahi ilahan akhoro laa burhaana lahu bihi fainnamaa hisaabuhu
‘indarabbihi innahu laa yuflihulkaaafiruun.

Dan barang siapa yang menyeru oleh selain Allah SWT berupa Tuhan yang lain maka dia
tidak akan mendapatkan petunjuk dan kemuliaan dan sungguh perhitungannya kelak disisi
Allah SWT, sungguh Dia Allah tidak akan membuat orang-orang kafir mendapat
keberuntungan.

*
َ ِْ ِ‫ َْ ُ ا !ا‬M
َ ْ:‫ِْ َوارَْْ َوَا‬HْL‫ب ا‬
ِّ ‫ْ َر‬KُJ‫َو‬
Wa qul rabbighfir warham wa anta khairurrahimiin.

2
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Dan katakanlah wahai Tuhanku ampunilah dan kasihanilah kami dan Kau lah sebaik-baik
yang menyayangi.

*‫ن‬
َ ُْ0ِ5ْNُ 
َ ِْ‫ن َو‬
َ َ ُ ْ ُ 
َ ِْ

ِ ‫نا‬
َ َ0ْ5ُ َ<
Fasubhaanallahi hiina tumsuuna wa hiina tushbahuun.

Maka Maha Suci Allah SWT mulai sore hari hingga malam hari.

*‫ن‬
َ ْ‫ِ ُو‬GْRُ 
َ ِْ‫ َو‬Qِ"َ(‫ض َو‬
ِ ْ‫ت َواْ َر‬
ِ ‫ ا ! َ َا‬Oِ< Dُ ْ َ0ْ‫ ا‬Bُ َ‫َو‬
Walahulhamdu fissamawaati wal ardhi wa ‘asyiyyaa wa hiina tudzhiruun.

Dan milik-Nya lah segala puji disetiap tingkatan-tingkatan langit dan bumi sepanjang petang
dan ketika kalian dimunculkan.

‫ض‬
َ ْ‫ اْ َر‬Oِْ0ُ1‫ َو‬O
ِّ َ0ْ‫ ا‬
َ ِ& M
َ َِّ ْ‫ج ا‬
ُ ِ ْSُ1‫ َو‬M
ِ ِّ َ ْ‫ ا‬
َ ِ& O ! َ0ْ‫ج ا‬
ُ ِ ْSُ1
‫ن‬
َ ُْ>َ ْSُ ' َ ِUَ َ‫َ َوآ‬Gَِْ& Dَ َْ
Yukhrijulhayya minalmayyiti wa yukhrijul mayyita minalhayyi wa yuhyil ardho ba’da
mautihaa wa kadzalika tukhrojuun.

Allah SWT mengeluarkan dari yang mati, mengeluarkan kehidupan dari kematian dan
mengeluarkan kematian dari kehidupan, dan menghidupkan bumi setelah kematiannya, dan
demikianlah mereka akan dikeluarkan kelak dihari Kiamat.

( 22) ِ ِْ>! ‫ن ا‬


ِ َVْ!"‫ ا‬
َ ِ& ِ ِْ9َْ‫ ا‬Fِ ِْ ! ‫
ا‬
ِ ِ ‫َا(ُْ ُذ‬

A’udzubillahissamii’il ‘aliim minasysyaitonnirrajiim.

Aku berlindung kepada Allah SWT yang Maha mendengar dan Maha mengetahui daripada
syetan yang terkutuk (3x).

3
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Wِ َْ"َ ِْ& ً(Dِّ َNَ;ُ& ًِX َ Bُ َ;ْ1‫ َ ََا‬Kٍ َ5َ> ?َ9َ( ‫ن‬َ Zُْ8ْ‫َا ا‬Uَ‫َ ه‬7ْ$َ ْ:‫ََْا‬
*‫ن‬ َ ْ‫َ=! ُو‬Hَ;َ1 ُْG!9ََ ‫س‬
ِ َ79ِ َGُ ِ ْ/َ: ‫َ ُل‬4ْ&َ ْ‫' ا‬
َ ْ9ِ‫
ِو‬ِ ‫ا‬
Lau anzalnaa hadzal qur ana ‘ala jabalin laraitahu khoosyi’an mutashoddi’an min
khosyyatillahi wa tilkal amtsalu nadhribuhaa linnaasi la’allahum yatafakkaruun.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan
melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-
perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

ُ ِْ! ‫ ا‬
ُ َ ْ! ‫َ َد ِة هَُا‬G!"‫^ وَا‬ ِ َْ_ْ‫ ِا ! هُ َ(َ ِ ُ ا‬Bَ َ‫يْ َِا‬Uِ !‫
ا‬
ُ ‫هَُا‬

ُ ِ َْGُ ْ‫ ا‬ُ ِ&ْaُ ْ‫ ُم ا‬
َ ! ‫س ا‬ ُ ْ‫و‬D@ ُ8ْ‫' ا‬
ُ ِ9َ ْ‫ ِا ! هُ َا‬Bَ َ‫ ِا‬c ْ‫ي‬Uِ !‫
ا‬ ُ ‫* هَُا‬
*‫ن‬ َ ُْ‫ُ"ْ ِ آ‬1 ! َ(
ِ ‫نا‬ َ َ0ْ5ُ ُ ِ5ّ َ=َ;ُ ْ‫َ ُر ا‬5َd&ْ‫ا‬$ُ ْ1$ِ َْ‫ا‬
Huwallahulladzii laa ilaha illa huwa ‘alimul ghoibi wasysyahaadati huwarrahmanurrahiim.
Huwallahulladzi laa ilaha illa huwalmalikul quddususus salaamul mu’minul muhaiminul
‘azizull jabbaarul mutakabbiru subhaanallahi ‘ammaa yusyrikuun.

Dia-lah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang mengetahui yang
ghaib dan yang nyata, Dia-lah yang Maha pemurah lagi Maha penyayang. Dialah Allah yang
tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha suci, Yang Maha sejahtera,
Yang mengaruniakan keamanan, Yang memelihara, Yang Maha perkasa, Yang Maha kuasa,
Yang memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Bُ َ I
ُ ِ5ّ َ ُ1 ?َ7ْ ُ0&ْ‫ اْ َْ َ ُء ا‬Bُ َ‫َ ِّ ُر‬Nُ ْ‫ئ ا‬
ُ ‫َ ِر‬5ْ‫ ا‬A
ُ ِ َS&ْ‫
ا‬
ُ ‫هَُا‬
*ِ ِْ=َ0&ْ‫ا‬$ُ ْ1$ِ َْ‫ض َوهُ َ ا‬
ِ ْ‫ت ِواْ َر‬ِ ‫&َ <ِ? ا ! ََا‬
Huwallahul khooliqul baariul mushawwiru lahul asmaaul husna yusabbihu lahu maa
fissamawaati wal ardhi wahuwal ‘azizul hakiim.

Dia-lah Allah yang menciptakan, Yang mengadakan, Yang membentuk Rupa, Yang
mempunyai nama-nama, Yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada dilangit dan
dibumi. Dan Dia-lah yang Maha perkasa lagi maha bijaksana.

*
َ ِْ َ َْ‫ح <ِ? ا‬
ٍ ُْ: ?َ9َ( ‫ ُم‬
َ َ
Salaamu ‘ala nuuhi fil ‘aalamin.

4
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Salam sejah terah atas Nabi Nuh dialam semesta.

*
َ ِْ7ِ ْ0ُ ْ‫ى ا‬$ِ ْdَ: '
َ ِUَ َ‫! آ‬:‫ِا‬
Innaa kadzalika najzil muhsiniin.

Sungguh demikianlah kami memberi balasan kemuliaan kepada orang-orang yang beramal
baik.

*
َ ِْ7ِ& ْaُ ْ‫َ ا‬: ‫َ ِد‬5ِ( ِْ& Bُ !:‫ِا‬
Innahu min ‘ibadinaal mu’miniin.

Dan sungguh Nabi Nuh as itu adalah diantara hamba- hamba kami yang beriman.

( 22) A
َ َ9َ َ&ِّ َX ِْ& ‫ت‬
ِ !& !;‫
ا‬
ِ ‫تا‬
ِ َ ِ9َ=ِ ‫َا(ُْ ُذ‬
‘audzu bikalimaatillahittaammaati min syarri maa kholaq

Aku berlindung dengan kalimat Allah swt yang Sempurna dari keburukan-keburukan
ciptaannya.

‫ض َو َ<ِ? ا ! َ ِء‬
ِ ْ‫َ?ْءٌ <ِ? اْ َر‬X Bِ ِ ْ‫ ا‬Fَ َ&@ ُ/َ1َ ْ‫ي‬Uِ !‫
ا‬ِ ‫ ِ ْ ِ ا‬
( 22) ُ ِْ9َْ‫ ا‬Fُ ِْ ! ‫َوهُ َ ا‬
Bismillahilladzii laa yadurru ma’asmihi syaiun fil ardhi walaa fissamaa i wahuwassamii’ul
‘aliim.

Dengan nama Allah yang tiada akan membawa mudhorot dosa apapun yang ada dilangit dan
dibumi dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui (3x).

'
َ َ;َ ِْ: ِْ ْ َ َ< ٍ ْ;ِ‫ َو‬Wٍ َِ< َ(‫ َو‬Wٍ َ ِْ: ?ِ< '
َ ْ7ِ& Mُ ْ0َ5ْj‫ْ َا‬Oِ:ّ ‫ُ ! ِا‬G!9َ‫ا‬
( 22) ‫َْ َواْ َ ِ َ ِة‬: D@ ‫ك <ِ? ا‬َ َ ْ;ِ‫' َو‬َ َ;َِ< َ(‫ َو‬O ! َ9َ(

5
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Allahumma inna ashbahtu minka fi ni’matin wa ‘afiyatin wa sitrin faatmim ni’mataka ‘alayya
wa’afiyataka wasitraka fiddunya wal akhiroh.

Wahai Allah sungguh aku melewati pagi ini dariMu dalam kenikmatan, dalam kesembuhan
dan afiah, dalam perlindungan maka sempunkanlah nikmatan-Mu atasku dan kesembuhanmu
yang Kau berikan kepadaku dan lindungilah aku didunia dan akhirat.

Fَ ِْ َ>‫' َو‬ َ َ;َ=ِl


َ َ&‫' َو‬َ ِXَْ( Wَ َ9َ َ Dُ ِGْX‫ك َوُا‬ َ Dُ ِGْX‫ ُا‬M ُ ْ0َ5ْj‫ْ َا‬Oِ:ّ ‫ُ ! ِا‬G!9‫َا‬
َ: Dَ ِّ َ ‫ن‬
! ‫ َوَا‬، 'َ َ '
َ ْ1ِ ََ ‫ك‬
َ Dَ ْ‫ َو‬M َ ْ:‫ ِا ! َا‬Bَ َ‫
َ ِ ِا‬
ُ ‫ا‬Mَ ْ:‫' َا‬َ !:‫' ِا‬
َ ِ8ْ9َ
(4x) ' َ ُُْ‫ك َو َر‬َ Dُ ْ5َ( ‫ا‬Dً ! َ0ُ&
Allahumma innii ashbahtu usyhiduka wausyhidu hamalata ‘arsyika wamalaaikataka wajami’I
kholqika innaka antallaha laa ilaha illa anta wahdaka laa syarikalak,waanna sayyidanaa
muhammadan ‘abduhu warosuuluk.

Wahai Allah sungguh aku melewati pagi ini disaksikan oleh-MU dan disaksikan oleh para
penopang ArsyMu dari pada para Malaikat dan seluruh MalaikatMu dan seluruh ciptaanMU,
mereka semua menyaksikan aku, bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang tiada Tuhan
selainMu yang Maha Tunggal dan tiada sekutu bagiMu, Dan sungguh Sayyidina Muhammad
adalah hambaMu dan RasulMu. (mengucapkan syahadat disaksikan oleh seluruh Malaikat
dan seluruh makhluk).

( 22) oُ Dَ ْ1$ِ َ& ?ِ< َ=ُ1‫ َو‬Bُ َ َِ:?ِ<‫ُ َ ا‬1 ‫ا‬Dً ْ َ 


َ ِْ َ َْ‫ب ا‬
ِّ ‫ َر‬Bِ !9ِ‫ا‬Dُ ْ َ0ْ‫َا‬
*
Alhamdulillahi robbil ‘alamiina hamdan yuwaafi ni’amahu wayukaafi maziidah.

Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, pujian yang mencakup seluruh kenikmatannya
dan mencakup seluruh kelebihan kenikmatan (3x).

M
ُ ْ=َ ْ َ;ْ‫ت َوا‬
ِ ُْL !V‫ َوا‬M ِ ْ5ِdْ ِ ‫ت‬
ُ َْHَ‫ َوآ‬, ِ ِْRَْ‫
ا‬
ِ ِ Mُ ْ7َ&‫َا‬
( 22) ٌِْ9َ( ٌFِْ َ
ُ ‫َ َوا‬Gَ ‫َ َم‬NِHْ:‫َ? َا‬8ْ2ُ ْ‫ ِ ُْْ َو ِة ا‬
Amantu billahil ‘adziim,wakafartu biljibti watthoghuuti wastamsaktu bil’urwatil wutsqoo
lanfishooma laha wallahu samii’un ‘aliim.

6
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Segala Puji bagi Allah yang Maha Agung, dan aku berpaling dari pada semua kejahatan dan
sesembahan selain Allah dan aku berpegang teguh dengan tali yang erat, dan Allah Maha
mendengar dan Maha mengetahui (3x).

َ !9َ‫ َو‬Bِ ِ‫ َوَا‬Bِ َْ9َ(

ُ ‫!?ا‬9َj Dٍ ! َ0ُ ِ ‫ً َو‬7ْ1‫َ ِم ِد‬9ِْ ْ ِ ‫ َو‬Q ‫


َر‬
ِ ِ M
ُ ِْq‫َر‬
( 22) ً ُْ‫ َو َر‬Qِ5َ:
Radhitu billahi rabba wabil islaami diinaa wabi muhammadin shallallahu ‘alaihi wa alihi
wasallama nabiyya warasuulaa

ku ridho dengan Allah sebagai Tuhan dan Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad saw
sebagai Nabi dan Rasul (3x).

‫ش‬
ِ َْْ‫ب ا‬
@ ‫ َو هُ َ َر‬M
ُ ْ9!‫ َ َآ‬Bِ َْ9َ( َ ُ‫ ِإ ! ه‬Bَ ِ‫
َ إ‬
ُ ‫ا‬Oَ ِ5ْ َ
(7x) ِ ِVَْ‫ا‬
Hasbiyallahu laa ilaha illaa huwa ‘alaihi tawakkaltu wahuwa rabbul ‘arsyil ‘adziim

Cukuplah bagiku Allah, Tiada Tuhan selain-Nya, kepada-Nya aku bertawakal dan
Dialah pemilik Arsy yang Agung.

(10x) ِْ9َّ‫ َو‬Bِ ِ5ْ0َj‫ َو‬Bِ ِ‫ َو َا‬Dٍ ! َ0ُ& َ:Dِ ِّ َ ?!9َ( Kِّ َj ! ُG!9َ‫ا‬
Allahumma sholli ‘ala sayyidina muhammadin wa alihi wa shohbihi wasallim.

Ya Allah limpahkanlah sholawat untuk Sayyidina Muhammad dan keluarganya dan


sahabatnya dan limpahkan baginya salam.

، ِّ !"‫َ َ ِة ا‬dُ< ِْ& '


َ ِ ‫ َوَا(ُْ ُذ‬، ِ َْSْ‫َ ِة ا‬dُ< ِْ& '
َ َُ ْ‫ْ َا‬Oِ:ّ ‫ُ ! ِا‬G!9َ‫ا‬
Allahumma innii as aluka min fujaa atil khoir, wa ‘audzubika min fujaa atisy syar.

Wahai Allah sungguh aku minta kepadaMU kejutan kebaikan dan aku berlindung kepada-Mu
dari kejutan- kejutan yang buruk.

7
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

‫ك‬
َ Dِ ْGَ( ?َ9َ( َ:‫ك َوَا‬ َ Dُ ْ5َ( َ:‫ْ َوَا‬Oِ7َ;ْ8َ9َ M َ ْ:‫ ِا ! َا‬Bَ َ‫ْ َ ِا‬Oِ ّ ‫ َر‬M
َ ْ:‫ُ ! َا‬G!9‫َا‬
'
َ ِ;َ ِْ7ِ '
َ َ ‫ َا ُْ ُء‬M
ُ َْ7َj َ& ِّ َX ِْ& ' َ ِ ‫ َا(ُْ ُذ‬، M ُ َْVَ;ْ‫ك &َ ا‬ َ Dِ ْ(‫َو َو‬
*M َ ْ:‫ب ِا َ َا‬
َ ُْ:U@ ‫ِ ُ ا‬Hْ_َ1 َ Bُ !:ِ َ< ْOِ ِْHْL َ< ْOِ5ْ:Uَ ِ ‫ َوَا ُْ ُء‬O ! َ9َ(
Allahumma anta robbiy laa ilaha illa anta kholaqtanii wa ana ‘abduka wa ana ‘ala ‘ahdika
wawa’dika mastatho’tu, a’idzubika min syarri maa shona’tu abu u laka bini’matika ‘alayya
wa abuu u bidzanbii faghfirlii fainnahu laa yaghfirudzdzunuba illa anta

Wahai Allah Engkaulah Tuhanku tiada Tuhan selai-Mu, Engkaulah yang menciptakan aku
dan aku adalah hamba-Mu dan aku berada dalam perjanjian-Mu dan ikatan kesetiaanku
pada-Mu semampuku, aku berlindung dari buruknya perbuatanku dan aku sadar
kenikmatan-kenikmatanMu padaku dan aku sadar atas dosa-dosaku, dan ampunilah aku
maka sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau.

‫ش‬
ِ َْْ‫ب ا‬ @ ‫ َر‬Mَ ْ:‫ َوَأ‬Mُ ْ9!‫' َ َآ‬ َ َْ9َ( Mَ ْ:‫ ِإ ! َأ‬Bَ َ‫ ِإ‬c ْOِ ّ ‫ َر‬M َ ْ:‫ُ ! َأ‬G!9‫َا‬
‫ُ ! َة‬J َ ‫ َو َ َْ َل َو‬، ُْ=َ1 َْ ْtَ"َ1 َْ َ&‫ن َو‬ َ َ‫
آ‬ ُ ‫ َء ا‬sَX َ& ، ِ ِْRَْ‫ا‬
‫ن‬
! ‫ َوّأ‬، ٌْ1Dِ َJ ‫ْ ٍء‬OَX Kِّ ُ‫َ? آ‬9َ(
َ ‫نا‬ ! ‫َ ُ َأ‬9ْ(‫ِْ ِ * َأ‬Rَْ‫ ا‬O ِّ ِ9َْ‫
ا‬ ِ ِ ! ‫ِإ‬
ْOِ ْHَ: ِّ َX ِْ& ' َ ِ ‫ْ َأ(ُْ ُذ‬Oِ:ّ ‫ُ ! ِإ‬G!9‫ْ ً * َا‬9ِ( ‫ْ ٍء‬OَX Kِّ ُ=ِ َ‫ْ َأَ ط‬DَJ
َ ‫ا‬
ٍ‫ِ َاط‬j ?َ9َ( ْOِ ّ ‫ن َر‬ ! ‫ ِإ‬، َGِ;َِj َ7ِ ٌUِZ M َ ْ:‫ َأ‬Wٍ ! Z‫ َد‬Kِّ ُ‫َ ِّ آ‬X ِْ&‫َو‬
ٍ ِْ8َ;ْ ُ&
Allahumma anta robbii laa ilaha illa anta ‘alaika tawakkaltu wa anta robbil ‘arsyil ‘adziim,
ma syaaa allahu kaana wamaa lam yasya’ lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil
‘aliyyil ‘adziim. A’lamu annallaha ‘ala kulli syaiin qodiir, wa annallaha qod ahatho bikulli
syaiin ‘ilma. Allahumma innii a’udzuika min syarri nafsii wamin syarri kulli daaabbatin anta
aakhidzu bina shiyatiha, inna robbii ‘ala shirotin mushtaqiim.

Wahai Allah sungguh Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selai-Mu, pada-Mu aku
bertawakal dan Engkaulah pemilik Arsy yang Agung, apa-apa yang dikhendaki Allah SWT
akan terjadi dan yang tidak yang dikehendaki Allah tidak akan terjadi, tiada daya dan upaya
selain dengan kekuatan Allah yang Maha tinggi dan Maha Agung, aku tau sungguh Allah itu
berkuasa atas segala sesuatu dan sungguh Allah itu meliputi segala sesuatu dengan
pengetahuannya (Maha tahu atas segala sesuatu). Wahai Allah aku sungguh aku berlindung
dari buruknya diriku dan dari kejahatan semua makhluk dan ciptaan-Mu sungguh Engkau

8
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

mengenggam semua ubun-ubun mereka (kepala), sungguh Tuhanku berada pada jalan yang
benar.

ْOِ ْIِ9ْj‫ِْ َُا‬Sَ;ْ‫' َا‬ َ ِ ‫ا‬Uَ َ( ِْ&‫ َو‬v ُ ِْ_َ;ْ‫' َا‬ َ ِ;َ ْ َ ِ ‫َ@ْ ُم‬J َ1 O
@ َ َ 1
.
ٍ َْ( Wَ َ<َْ ' َ ِ8ْ9َ ِْ& Dٍ َ‫ْ َو َ ِاَ? َا‬Oِ ْHَ: ?َ‫ْ ِا‬Oِ7ْ9ِ=َ َ ‫ َو‬Bُ !9ُ‫ْ آ‬Oِ:ْtَX
$ِ ْdَْ‫ ا‬ َ ِ& 'َ ِ ‫ َوَا(ُْ ُذ‬، ‫ن‬ِ $َ َ0ْ‫َ ِّ َوا‬Gْ‫ ا‬َ ِ& '
َ ِ ‫ْ َا(ُْ ُذ‬Oِ:ّ ‫ُ ! ِا‬G!9‫َا‬

ِ ْ1D! ‫ ا‬Wِ َ5َ9َL ِْ& ' َ ِ ‫ َوَا(ُْ ُذ‬Kِ ْSُ5ْ‫ َوا‬ِ ْ5ُdْ‫ ا‬ َ ِ& '
َ ِ ‫ َوَا(ُْ ُذ‬Kِ َ َ=ْ‫َوا‬
* ‫ْ ِ ا ِّ>َ ِل‬GَJ‫َو‬
Yaa hayyu yaa qoyyumu birahmatika astaghitsu wamin ‘adzabika astakhiiru ashlih lii sya’nii
kullahu walaa takilni ila nafsii walaa ilaa ahadin min kholqika thorfata ‘ainin. Allahumma
inni ‘audzubika minal hammi wal hazani, wa ‘audzubika minal ‘ajdzi wal kasal wa
‘audzubika minal jubni wal bukhli wa ‘audzubika min gholabatiddaini wa qohrirrijaal.

Wahai yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri aku beristighotsah dan mohon bantuan
pada Rahmat-Mu, Dan aku berlindung kepada-Mu dan mohon dijauhkan dari siksa,
perbaikilah keadaanku semuanya, dan janganlah Engkau palingkan aku pada diriku dan
jangan Kau palingkan aku pada ciptaan-ciptaanMu sekejappun selalulah aku didalam
khusyuk kepadamu. Wahai Allah sungguh aku berlindung kepada-Mu dari kegundahan dan
kesedihan, aku berlindung kepada-MU dari kelemahan dan kemalasan, dan aku berlindung
kepada-Mu daripada sifat pengecut dan sifat kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari
terjebak oleh hutang-hutang dan didholimi oleh penguasa.

، ‫ِ َ ِة‬cْ‫َْ َوا‬:D@ ‫ <ِ? ا‬Wَ َِ< َْ‫' ا‬


َ َُ ْ‫ْ َا‬Oِ:ّ ‫ُ ! ِا‬G!9‫َا‬
Allahumma innii asalukal ‘afwa wal ‘afiyah fiddunya wal akhiroh

Wahai Allah sungguh aku meminta kepadamu kesembuhan dan afiah, dunia dan akhirat.

‫ي‬
َ َْ:‫ْ َو ُد‬Oِ7ْ1‫ ِد‬Oِ< Wَ َ ِl‫!ا‬D‫ وَاْ َُ <َ َة ا‬Wَ َِ< َْ‫ْ َ َوا‬Hَْ‫' ا‬
َ َُ ْ‫ْ َا‬Oِ:ّ ‫ُ ! ِا‬G!9َ‫ا‬
، ْOِ َ&‫ْ َو‬Oِ9ْ‫َوَاه‬

Allahumma innii asalukal ‘afwa wal’afiyah wal mu’afatiddaaimah fii diinii wadunyaa wa ahlii
wa maalii

9
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Wahai Allah sungguh aku meminta kepadamu maaf-Mu, dan afiah-Mu dan atas segala yang
mengganggu kita jasad kita dan ruh kita dan penjagaan dan pemeliharaan yang abadi dalam
agamaku, duniaku, keluargaku, hartaku.

* ْOِ َ(ْ‫&ِْ َرو‬Z‫ْ َو‬Oِ‫ُ ! اْ;ُْ (َْ َرا‬G!9‫َا‬

Allahummastur ‘aurootii wa aamin rou’aatii.

Wahai Allah tutupilah auratku dan kejahatan- kejahatanku dan jagalah aku Dari apa yang
kurisaukan.

ْOِ َ ِX َْ(‫ َو‬، ْOِ7ِْ َ1 َْ(‫ْ َو‬OِHْ9َ ِْ&‫ي َو‬! Dَ َ1 


ِ َْ ِْ& ْOِ7ْRَHْ‫ُ ! ا‬G!9‫َا‬
* ْOِ;ْ0َ ِْ& ‫ْ;َ َل‬L‫' َانْ ُا‬َ ِ;َ َRَِ ‫ َوَا(ُْ ُذ‬. ْOِJَْ< ِْ&‫ َو‬،
Allahummahfadznii min baini yadayya wamin kholfii wa’an yamiinii, wa’an syimaalii, wamin
fauqii. Wa ‘audzu bi’adzomatika an ughtaala min tahti.

Wahai Allah jagalah aku dari depanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku ,dari
atasku dan aku berlindung dengan keagungan-Mu dari pada kejahatan yang datang dari
bawahku (fitnah dari bumi/ sihir).

ْOِ7ِْ8ْ ُ M
َ ْ:‫ْ َوَا‬Oِ7ُ ِْVُ M َ ْ:‫ْ َوَا‬Oِ7ْ1 Dِ ْGَ M
َ ْ:‫ْ َوَا‬Oِ7َ;ْ8َ9َ M
َ ْ:‫ُ ! َا‬G!9‫َا‬
* ُ ْ1 Dِ َJ ‫ ٍء‬O
ِ َX Kِّ ُ‫َ?آ‬9َ( M َ ْ:‫ْ َوَا‬Oِ7ِْْ0ُ Mَ ْ:‫ْ َوَا‬Oِ7ُ;ِْ ُ M
َ ْ:‫َوَا‬
Allahumma anta kholaqtanii waanta tahdiinii waanta tuth’imunii waanta tusqiinii waanta
tumitunii waanta tuhyiinii waanta ‘ala kulli syaiin qodiir.

Wahai Allah sungguh Engkaulah yang menciptakan aku dan Engkau yang memberi aku
hidayah, Engkau yang memberiku makanan, Engkau yang memberiku minuman dan
Engkaulah yang menghidupkan aku dan engkaulah yang mematikanku dan Engkaulah yang
berkuasa ats segala sesuatu.

َ7ِّ ِ5َ: 
ِ ْ1‫َ? ِد‬9َ( ‫ص َو‬
ِ 
َ ِْ ْ‫ ا‬Wِ َ ِ9َ‫َ? آ‬9َ(‫ ِم َو‬
َ ِْ ْ‫ْ َ ِة ا‬Vِ< ?َ9َ( َ7ْ0َ5ْj‫َا‬
، َ !9َ‫ َو‬Bِ ِ‫ َا‬Bِ َْ9َ(

ُ ‫!? ا‬9َj Dٍ ! َ0ُ&

10
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Ashbahnaa ‘ala fitrotil islaami wa ‘ala kalimatil ikhlaashi wa ‘ala diini nabiyyanaa
muhammadin shollallahu ‘alaihi wa alihi wasallam.

Aku lewati pagi ini dengan kesucian islam dan kulewati pagi ini dalam kalimat yang ikhlas
pada agama Nabi Muhammad saw.

* 
َ ِْ‫ اْ ُ"ْ ِآ‬
َ ِ& ‫ن‬
َ َ‫ِ ً َو&َ آ‬9ْ ُ& ًHِْ7َ َ ِْ‫ ِا ْ َاه‬
َ ِْ ‫ َا‬Wِ !9ِ&?َ9َ(‫َو‬
Wa ‘ala millati abiina ibraahiima haniifan musliimaan wamaa kaana minal musyrikiin.

Dan atas tuntunan tauhid dari Ayah kami (Ayah para Nabi/ Nabi Ibrahim) yang berada dalam
kelembutan seorang muslim dan Nabi Ibrahim itu bukan orang-orang yang musrik.

،‫ت‬
ُ ُْ َ: '
َ ِ ‫َْ َو‬0َ: َ'ِ ‫َ َو‬7َْ ْ&‫' َا‬
َ ِ ‫َ َو‬7ْ0َ5ْj‫' َا‬
َ ِ ! ُG!9‫َا‬
Allahumma bika ashbahnaa wabika amsainaa wabika nahyaa wabika namuutu.

Wahai Allah bersama-Mu kami melewati pagi ini dan bersama-Mu kami melewati sore ini dan
denganmu kami hidup dan denganmu pula kami wafat.

* ‫@"ُْ ُر‬7‫' ا‬
َ َْ‫ َوِا‬Kُ !‫َ;َ َآ‬: '
َ َْ9َ(‫َو‬
Wa’alaika natawakkalu wa ilaikannasyuuru

Dan kepada-Mu kami bertawakal dan kepadamu pula kami akan kembali.

*
َ ِْ َ َ‫ب َا‬
ِّ ‫ َر‬Bِ !9ُِDْ َ0ْ‫ َوا‬Bِ !9ِ '
ُ ْ9ُ ْ‫ ا‬I
َ َ5ْj‫َ َوَا‬7ْ0َ5ْj‫َا‬
Ashbahnaa wa ashbahal mulku lillahi walhamdulillahi robbil ‘aalamiin

Kami melewati pagi ini dan kami lewati pagi ini sedangkan kerajaan alam semesta tetap milik
Allah dan segala puji untuk Allah.

11
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Bُ َ;َ‫ َو َ َآ‬oُ ‫ُْ َر‬:‫ َو‬oُ َ ْNَ:‫ َو‬Bُ َ0ْ;َ< ‫َا اَْْ ِم‬Uَ‫' َْ َ ه‬
َ َُ ْ‫ْ َا‬Oِ:ّ ‫ُ ! ِا‬G!9َ‫ا‬
oُ ‫ا‬Dَ ُ‫َوه‬
Allahumma innii as aluka khoiro hadzal yaumi fathahu wa nashrohu wa nuurohu wa
barakatahu wa hudahu.

Wahai Allah sungguh aku meminta kebaikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya,
cahayanya, keberkahannya, dan petunjuk hidayahnya yang ada di hari ini .

‫ َو‬Bُ َ9ْ5َJ َ&َ َْ‫ َو‬Bِ ِْ< َ& َ َْ‫ا اَْْمِ َو‬Uَ َ‫' َْ َ ه‬
َ َُ ْ‫ْ َا‬Oِ:ّ ‫ُ ! ِا‬G!9‫َا‬
، oُ Dَ َْ َ&َ َْ
Alahumma innii as aluka khoiro hadzal yaumi wa khoiro maa fiihi wa khoiro maa qoblahu wa
khoiro maa ba’dahu.

Sungguh Allah aku meminta kepada-Mu kebaikan hari ini dan kebaikan yang apa-apa
tersimpan hari ini dan kebaikan pada hari yang lain dan kebaikan yang ada pada hari esok.

ّ&ِّ َX‫ َو‬Bُ َ9ْ5َJ َ&ِّ َX‫ َو‬Bِ ِْ< َ&ِّ َX‫ َو‬، ‫َااَْْ ِم‬Uَ‫َ ِّ ه‬X ِْ& '
َ ِ ‫َوَا(ُْ ُذ‬
oُ Dَ َْ
Wa’audzubika min syarri hadzal yaumi, wa syarri maa fiihi wa syarri maa qoblahu wa syarri
maa ba’dahu.

Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang pada hari ini dan keburukan yang
tersimpan pada hari ini dan keburukan atau kejahatan yang ada pada hari yang lain dan yang
ada pada hari esok.

ِ َXَ ‫ك‬
َ Dَ ْ‫' َو‬
َ ْ7ِ َ< . '
َ ِ8ْ9َ ِْ&Dٍ َ َ ِ ْ‫ َاو‬Wٍ َ ِْ: ِْ& ْOِ I َ َ5ْj‫ُ ! &َ َا‬G!9‫َا‬
( 1) * 'َ ِ‫َ? َذ‬9َ( ُ ْ=@"‫' ا‬ َ َ‫ َو‬Dُ ْ َ0ْ‫' ا‬
َ َ9َ< ، '
َ َ '
َ ْ1
12
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Allahumma maa ashbaha bii min ni’matin au bi ahadin min kholqika. Faminka wahdaka laa
syariikalak, falakal hamdu walakasysyukru ‘ala dzalik.

Wahai allah apa-apa yang kutemukan dipagi ini dari kenikmatan datang dari salah satu
ciptaan-Mu maka itu adalah hakekatnya dari-Mu Tunggal, tiada sekutu atas-Mu dan atas-
Mulah segala pujian dan bagimulah segala terimakasih atas segala nikmat yang datang pada
hari ini.

(1) Ketika sore kata Subuh diganti Masa' dan Al-yaum dengan Lail dan an-Nusyur dengan Al-Masir

، Bِ ِX َْ( Wَ َ: ‫ َو ِز‬Bِ ِ ْHَ: ?َq‫ َو ِر‬، Bِ ِ8ْ9َ ‫ َد‬Dَ َ( oِ Dِ ْ َ0ِ ‫


َو‬
ِ ‫نا‬
َ َ0ْ5ُ
( 22) Bِ ِ َ ِ9َ‫ا َد آ‬Dَ ِ&‫َو‬
Subhanallahi wabihamdihi ‘adada kholqih, wa ridho nafsihi wa zinata ‘arsyihi, wa midaada
kalimaatih.

Maha Suci Allah dan segala pujian untuk-Nya, sebanyak ciptaan-Nya, sebanyak keridhoan
dzat-Nya, dan sebanyak kemegahan perhiasan Arsy-Nya, dan sebanyak tinta kalimat-
kaliamat-Nya (3x).

Bِ ِX َْ( Wَ َ: ‫ َو ِز‬Bِ ِ ْHَ: ?َq‫ َو ِر‬Bِ ِ8ْ9َ ‫ َد‬Dَ َ( oِ Dِ ْ َ0ِ ‫ِْ ِ َو‬Rَْ‫
ا‬
ِ ‫نا‬َ َ0ْ5ُ
( 22) Bِ ِ َ ِ9َ‫ا َد آ‬Dَ ِ&‫َو‬
Subhanallahil ‘adziimi wabihamdihi ‘adada kholqihi waridho nafsihi wazinata ‘arsyihi
wamidaada kalimaatih.

Maha Suci Allah yang Maha Agung bersama segala pujian untuk-Nya, sebanyak ciptaan-Nya,
sebanyak keridhoan dzat-Nya, dan sebanyak kemegahan perhiasan Arsy-Nya, dan sebanyak
tinta kalimat-kaliamat-Nya (3x).

، ‫ <ِ? ا ! َ ِء‬A
َ َ9َ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ
‫ن ا‬
َ َ0ْ5ُ
Subhanallahi ‘adada maa kholaqo fissamaa’

Maha Suci Allah sebanyak ciptaan langit.

13
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

،‫ض‬
ِ ْ‫ <ِ?اْ َر‬A
َ َ9َ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ
‫ن ا‬
َ َ0ْ5ُ
Subhanallahi ‘adada maa kholaqo fil ardhi’

Maha Suci Allah sebanyak Ciptaan-Nya di Bumi.

،'
َ ِ‫ َذ‬
َ َْ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ
‫ن ا‬
َ َ0ْ5ُ
Subhanallahi ‘adada maa baina dzalik,

Maha Suci Allah sebanyak apa-apa yang ada diantara langit dan dibumi.

* ٌAِ َ َ ُ‫ َد &َ ه‬Dَ َ(ِ


‫ن ا‬
َ َ0ْ5ُ
Subhanallahi ‘adada maa huwa khooliq,

Maha Suci Allah sebanyak apa-apa yang diciptakan-Nya.

،‫ء‬
ِ َ ! ‫ <ِ? ا‬A
َ َ9َ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ
Dُ ْ َ0ْ‫َا‬
Alhamdulillahi ‘adada maa kholaqo fissama’.

Segala Puji bagi Allah sebanyak ciptaan langit.

،‫ض‬
ِ ْ‫ <ِ?اْ َر‬A
َ َ9َ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ
ُDْ َ0ْ‫َا‬
Alhamdulillahi ‘adada maa kholaqo fil ardh,

Segala Puji bagi Allah sebanyak Ciptaan-Nya di Bumi.

،'
َ ِ‫ َذ‬
َ َْ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ
ُDْ َ0ْ‫َا‬
Alhamdulillahi ‘adada maa baina dzalik.

Segala Puji bagi Allah sebanyak apa-apa yang ada diantara langit dan dibumi.

* ٌAِ َ َ ُ‫ َد &َ ه‬Dَ َ(ِ


ُDْ َ0ْ‫َا‬
14
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Alhamdulillahi ‘adada maa huwa khooliq.

Segala Puji bagi Allah sebanyak apa-apa yang diciptakan-Nya.

،‫ء‬
ِ َ ! ‫ <ِ? ا‬A
َ َ9َ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ

ُ ‫ ِا!ا‬Bَ َ‫ِا‬c
Laa ilaha illallahu’adada maa kholaqo fissamaa’.

Tiada Tuhan selain Allah sebanyak ciptaan langit.

،‫ض‬
ِ ْ‫ <ِ?اْ َر‬A
َ َ9َ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ

ُ ‫ ِا!ا‬Bَ َ‫ِا‬c
Laa ilaha illallahu ‘adada maa kholaqo fil ardhi,

Tiada Tuhan selain Allah sebanyak Ciptaan-Nya di Bumi.

،'
َ ِ‫ َذ‬
َ َْ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ

ُ ‫ ِا!ا‬Bَ َ‫ِا‬c
Laa ilaha illallahu ‘adada maa baina dzalik,

Tiada Tuhan selain Allah sebanyak apa-apa yang ada diantara langit dan dibumi.

* ٌAِ َ َ ُ‫ َد &َ ه‬Dَ َ(ِ

ُ ‫ ِا!ا‬Bَ َ‫ِا‬c
Laa ilaha illallahu ‘adada maa huwa khooliq.

Tiada Tuhan selain Allah sebanyak apa-apa yang diciptakan-Nya.

،‫ء‬
ِ َ ! ‫ <ِ? ا‬A
َ َ9َ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ ُ َ5ْ‫
َاآ‬
ُ ‫ا‬
Allahu akbar ‘adada maa kholaqo fissama’.

Allah Maha Besar sebanyak ciptaan langit.

،‫ض‬
ِ ْ‫ <ِ?اْ َر‬A
َ َ9َ َ& ‫ َد‬Dَ َ( ُ َ5ْ‫
َاآ‬
ُ ‫ا‬
15
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Allahu akbar ‘adada maa kholaqo fil ardhi,

Allah Maha Besar sebanyak Ciptaan-Nya di Bumi.

،'
َ ِ‫ َذ‬
َ َْ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ُِ َ5ْ‫
َاآ‬
ُ ‫ا‬
Allahu akbar ‘adada maa baina dzalik.

Allah Maha Besar sebanyak apa-apa yang ada diantara langit dan dibumi.

* ٌAِ َ َ ُ‫ َد &َ ه‬Dَ َ(ِ ُ َ5ْ‫


َاآ‬
ُ ‫ا‬
Allahu akbar ‘adada maa huwa khooliq.

Allah Maha Besar sebanyak apa-apa yang diciptakan-Nya.

، ‫ <ِ? ا ! َ ِء‬A
َ َ9َ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ ِْRَْ‫ْ ا‬Oِ9َْ‫ُ ! َة ِا ! ِ
ا‬J َ ‫ََْ َل َو‬
Laa haula walaa quwwata illaa billahil ‘aliyyil ‘adziim ‘adada maa kholaqo fissama’.

Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung
sebanyak ciptaan langit.

،‫ض‬
ِ ْ‫ <ِ?اْ َر‬A
َ َ9َ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ ِْRَْ‫ْ ا‬Oِ9َْ‫ُ ! َة ِا ! ِ
ا‬J َ ‫ََْ َل َو‬
Laa haula walaa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adziim ‘adada maa kholaqo fil ardh,

Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung
sebanyak Ciptaan-Nya di Bumi.

،'
َ ِ‫ َذ‬
َ َْ َ& ‫ َد‬Dَ َ(ِ ِْRَْ‫ْ ا‬Oِ9َْ‫ُ ! َة ِا ! ِ
ا‬J َ ‫ََْ َل َو‬
Laa haulaa walaa quwwata illa billaahil ‘aliyyil ‘adziim ‘adada maa baina dzalik.

Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung
sebanyak apa-apa yang ada diantara langit dan dibumi .

16
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

* ٌAِ َ َ ُ‫ َد &َ ه‬Dَ َ(ِ ِْRَْ‫ْ ا‬Oِ9َْ‫ُ ! َة ِا ! ِ


ا‬J َ ‫ََْ َل َو‬
Laa haulaa walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adziim ‘adada maa huwa khooliq.

Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung
sebanyak apa-apa yang diciptakan-Nya.

َ ُ‫ َوه‬M
ُ ِْ ُ1‫ْ َو‬Oِْ0ُ1 Dُ ْ َ0ْ‫ ا‬Bُ َ‫' َو‬
ُ ْ9ُ ْ ُGَ,Bُ َ 'َ ْ1ِ َXَ oُ Dَ ْ‫
َو‬ ُ ‫ ِا!ا‬Bَ َ‫ِا‬c
* ( 22) ‫ &َ ! ٍة‬y َ ْ‫ َذ !ر ٍة َا‬Kِّ ُ‫ َدآ‬Dَ َ( ٌْ1Dِ َJ ‫ْ ٍء‬OَX Kِّ ُ‫َ? آ‬9َ(
Laa ilaha illallahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu
wahuwa ‘ala kulli syaiin qodiir ‘adada kulli dzarrotin alfa marroh.

Tiada Tuhan selain Allah Maha Tunggal dan tiada sekutu bagi Nya, bagi Nya Kerajaan alam
semesta dan bagi Nya segala pujian. Maha menghidupkan dan Maha mewafatkan dan Dia
Allah berkuasa atas segala sesuatu, sebanyak semua debu dan butiran-butiran dan seribu kali.

?ِ< َ& ‫ َد‬Dَ َ(

ِ ‫ ا‬Wِ َ ْ‫ب َر‬


ِ َ ‫ح‬
ِ َ;ْHِ& Dٍ ! َ0ُ& َ:Dِ ِّ َ ?َ9َ( ِْ9َّ‫ َو‬Kِّ َj ! ُG!9َ‫ا‬
Bِ ِ5ْ0َj‫ َو‬Bِ ِ‫َ? َا‬9َ(‫ َو‬،

ِ ‫'ا‬ ِ ْ9ُ& ‫ َوا ِم‬Dَ ِ 


ِ َِ ِl‫&ً َدا‬
َ َ‫ ًة َو‬ َ َj
ِ ‫ْ ِ ا‬9ِ(
( 22) ‫ &َ ! ٍة‬yَ ْ‫ َذ !ر ٍة َا‬Kِّ ُ‫ َدآ‬Dَ َ( ،
Allahumma sholli wasalim ‘ala sayyidinaa muhammadin miftaahi baabi rohmatillahi ‘adada
maa fii ‘ilmillahi sholaatan wasalaaman daaimaini bidawaami mulkillahi, wa’ala alihi
washohbih, ‘adada kulli dzarrotin alfa marroh.

Wahai Allah limpahkan sholawat dan salam atas Sayyidina Muhammad saw, membuka pintu
Rahmatnya Allah, sebanyak apa-apa yang diketahui Allah, sholawat serta salam yang
berkesinambungan, selama kerajaan Allah dan atas keluarganya dan sahabatnya, sebanyak
semua debu dan butiran-butiran dan seribu kali.

SYARAH RIWAYAT DAN ARTI WIRD ALLATHIF

17
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

$%& : ‫" !ي‬#‫ وا ذ 


 و
 ث ات
 آ " ل ا‬D‫ ه ا
أ‬KJ : ‫ل‬
.'( 
Sabda Rasulullah saw : “Barangsiapa yg membaca Al Ikhlas dan Alfalaq dan Annaas
ketika sore dan pagi maka ia akan terjaga dari segala sesuatu” (Berkata Attirmidziy
hadits hasan Shahih).

(97) 
ِ ِ َ!"‫ت ا‬
ِ ‫َا‬$َ َ‫' &ِْ ه‬
َ ِ ‫ب َأ(ُ ُذ‬
* ‫ْ َر‬KُJ‫َو‬
ْ‫ب َأن‬
* ‫' َر‬
َ ِ ‫ َوَأ(ُ ُذ‬. BA ‫ن‬1D1D1% A ;E
F?G { <=#‫ت ا‬
ِ ‫ ِْ هََ?َا‬
َ ِA } ;"2‫ ُذ { أ‬1ُ2‫ب َأ‬
5 ‫ر‬7 ُْ‫} َو‬
(98) ‫ن‬
ِ ‫ُُو‬/ْ0َ1
#O#‫ا‬. ‫ء‬1A ‫ ون‬I'% G‫; إ‬EGL ، ‫ري‬1‫ أ‬N { ‫ن‬
ِ ‫ُ ُو‬Iْ'َ% ‫ب أَن‬
5 ‫ َر‬
َ ِA ‫ ُذ‬1ُ2‫} َوَأ‬

Firman Allah : “DAN KATAKANLAH WAHAI TUHAN AKU BERLINDUNG


PADA MU DARI BISIKAN DAN GODAAN SYAITAN, DAN AKU
BERLINDUNG DARI KEHADIRAN MEREKA” (QS Almukminun 97,98)

Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ ر‬PEU‫ و‬: ‫ ل‬BP2 Q‫ ا‬R‫ ر‬BA‫ أ‬2 ، ;‫ اه‬A‫ إ‬A &' 2 ، P#‫ ا‬A‫ آ"ب ا‬N P%‫ورو‬-
،َ‫َ َ ُْ>َُن‬7َْ‫!=ُْ ِإ‬:‫ً َوَأ‬4َ5َ( ُْ‫َ آ‬7ْ8َ9َ َ !:‫ْ;ُْ َأ‬5ِ َ0َ<‫ )َأ‬: P'(‫ وأ‬P‫ أ إذا أ‬VG ‫ أن‬G WN ، X% D N ;TD‫ و‬BT2
Bُ ُ َ ِ َ !:zَِ< Bِ ِ Bُ َ ‫ن‬
َ َ‫َ َ َ ُْه‬Zَ ًGَ‫ ِإ‬Bِ !9‫ ا‬Fَ َ& ‫ع‬
ُ ْDَ1 َْ&‫ َو‬،ِ1َِ=ْ‫ش ا‬
ِ َْْ‫ب ا‬
@ ‫ ِإ! هُ َ َر‬Bَ َ‫ َ ِإ‬A
@ َ0ْ‫' ا‬
ُ ِ9َ ْ‫ ا‬Bُ !9‫<َ;ََ َ? ا‬
PP^N ، G‫ أ‬VN [ 115 : ‫ن‬1PZ#‫( ] ا‬
َ ِ ِ‫ َْ ُ ا!ا‬M
َ ْ:‫ِْ وَارَْْ َوَأ‬HْL‫ب ا‬
* ‫ْ َر‬KُJ‫ َو‬،َ‫ اْ=َ <ُِون‬I
ُ ِ9ْHُ1 َ Bُ !:‫ ِإ‬Bِ * ‫ َر‬Dَ ْ7ِ(
.PTD‫و‬

Rasul saw menasihati kami dalam suatu peperangan, maka kami diperintahkan
membaca diwaktu sore dan pagi : AFAHASIBTUM ANNAMA…, maka kami
membacanya, dan kami pulang dengan kemenangan dan ghanimah (HR Ibn Sunniy)

18
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

 " : ‫ ل‬BG‫; أ‬TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ ر‬2 EP2 Q‫ ا‬R‫س ر‬2 A‫ ا‬2 " ‫ داود‬A‫ أ‬PD " N P%‫ورو‬
‫ ا ات وا{رض و(" و‬O< D 0‫ ا‬B‫ن و‬05N ‫ ن ا
 ن و‬05 <) % ‫ل‬
: ‫ وم‬#‫>ن( ] ا‬S 'U‫ وآ‬G& D ‫ ا{رض‬O01‫ و‬O0‫ & ا‬M ‫ج ا‬S1‫ و‬M ‫ & ا‬O0‫ج ا‬S1 .‫ون‬GR
&‫ و‬، ‫ داود‬1A‫ أ‬BcI% ;# " B"T# N B
N ‫ أدرك‬% E# ‫ و‬، #‫ ذ‬B1% N B
N ‫ [ أدرك‬18 ، 17

berkata Ibn Abbas ra dari Rasulullah saw : “Barangsiapa yg berkata dipagi hari :
“FASUBHANALLAHI HIINA TUMSIY… (QS Arrum 17-18), maka Allah akan
mengembalikan apa apa yg hilang darinya dihari itu, dan barangsiapa yg membacanya
disore hari maka Allah akan mengembalikan apa apa yg hilang darinya di malam hari
(hilang darinya bisa berupa pahala yg tercabut, rizki yg tertahan dll) (HR Abu Dawud)

‫ ن‬V"‫ & ا‬9‫ ا‬F ‫ أ(ذ


ا‬: ‫ ث ات‬% ‫ " ل‬: ‫; ل‬TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( P#‫ ا‬2
‫ وإن‬، % S" BT2 ‫ن‬1T% T d#‫ أ‬cD BA S#c
Q‫ وآ ا‬، "0‫ ت & رة ا‬1Z ‫ث‬2 ‫أ‬J‫ و‬، >‫ا‬
.(e% F ) " X#?P#‫ ا‬T"A ‫ آن‬% E# ‫ و‬، ‫&ا‬E ‫م ت‬1#‫ ا‬#‫ ذ‬N ‫ت‬

Dari Nabi saw yg bersabda : “Barangsiapa yg berkata dipagi hari 3X :


Audzubillahissami’il’aliim minassyaythaanirrajiim, dan diteruskan dengan 3 ayat
terakhir surat Alhasyr, (Law Anzalna… dst) maka Allah wakilkan baginya 70.000
malaikat yg bershalawat untuknya hingga sore, jika ia wafat dihari itu maka ia wafat
sebagai syahid, barangsiapa yg membacanya di sore hari maka mendapat manzilah itu
pula (hadits hasan gharib)

:‫ د‬5( & B:‫ إ‬7 0 ‫ي ا‬$d: 'U‫ آ‬:‫ ا  إ‬O< ‫ح‬: ?9( ‫ }م‬: E
ّ I ‫ف‬h ‫ أ‬N
i
ّ R {7&a ‫ا‬

barangsiapa yg berkata: salamun ala nuhin fil alamiin…dst, maka ia tak akan disengat
kalajengking dan Ular” (Alkassyaaf wal bayaan lil Imam Attsa’labiy)

19
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

: ‫ل‬VN ;TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( P#‫ ا‬S#‫ إ‬U‫ء ر‬U : ‫ ل‬BP2 Q‫ ا‬R‫ ة ر‬% ‫ ه‬A‫ أ‬2 " ;T '( " N P%‫ورو‬
& ‫ ت ا
ا; & ت‬9= ‫ أ(ذ‬: l‫ أ‬lT 1# ‫ " أ‬: ‫ ؟ ل‬X‫ر‬#‫ ا‬P"F&# ‫ ب‬V2 lV# Q‫ل ا‬1D‫ ر‬%
." ‫ ك‬I
;# A9 & X
‫ وه !ا‬EP2 Q‫ ا‬R‫ ; ر‬lPA X#1m# $%&'A " ;T i ‫ذآ‬
." i I% ;# 22 A9 & X & ‫ ت ا
ا; & ت‬9= ‫ " أ(ذ‬: BN ‫ ول‬، P#‫ ا‬A‫ آ"ب ا‬N iP%‫ورو‬

Dari Abu Hurairah ra : “datang seorang lelaki kepada nabi saw dan berkata : wahai
Rasulullah, aku semalam disengat kalajengking.., maka Rasul saw bersabda : Jika kau
berdoa di sore hari (atau pagi) : Audzu bikalimatillahittammaati min syarri maa
khalaq, maka tak akan menyakitimu” (HR Muslim), pada riwayat Ibn Sunniy
dijelaskan 3X

Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ ل ر‬: ‫ ل‬BP2 Q‫ ا‬R‫ن ر‬2 A ‫ن‬n2 2 " ‫" !ي‬#‫ داود " و " ا‬A‫ أ‬PD " N P%‫ورو‬
O< }X B ‫ ا‬F& /1 ‫ي‬U‫ ا
ا‬: XT# ‫م وء آ‬1% ‫ (ح آ‬N ‫ل‬1V% &2  " : ;TD‫ و‬BT2
'( $%& ‫ ه!ا‬: ‫" !ي‬#‫ " ل ا‬i I% ;# ‫ ث ات‬، 9‫ ا‬F ‫ ا ء وه ا‬O< ‫ا{رض و‬
.‫" !ي‬#‫ ا‬p# ‫ ه!ا‬،
." ‫ء‬A ‫ة‬WON B
;# " : ‫ داود‬A‫ أ‬X%‫ روا‬N‫و‬

Diriwayatkan oleh Ibn Sunniy dan Attirmidziy, dari Utsman bin Affan ra berkata
bahwa Rasulullah saw bersabda : “Tiadalah seorang hamba berdoa dipagi setiap hari
dan sore setiap petang : Bismillahilladzi….(dst) sebanyak 3X maka ia tak akan
diganggu sesuatu” berkata Imam Tirmidziy hadits ini hasan shahih, dan ini lafadh
riwayat Tirmidzy, dan pada lafadh riwayat Abu Dawud : Barangsiapa yg membacanya
maka ia tak akan mendapat musibah yg datang tiba tiba/dikagetkan musibah.

:D‫ ;' و( <;' و;ك <? ا‬: ?9( t< ;‫ و‬W< (‫ و‬W : ?< '7& M05j‫? أ‬:‫ إ‬G9‫ ل إذا أ( ا‬
(‫س‬2 A‫ ا‬2 SP#‫ ا‬A‫ )ا‬BT2 ;"% ‫ أن‬Q‫ ا‬ST2 qV ‫ آن‬S‫ة ث ات إذا أ( وأ‬c‫وا‬

20
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Dari Ibn Abbas ra barangsiapa yg berdoa : Allahumma Inniy Ashbahtu….dst, 3X


dipagi hari dan di sore hari, maka merupakan kepastian bahwa Allah swt akan
menyempurnakan baginya hari itu (HR Ibnussunniy dari Ibn Abbas ra)

Q‫ ا‬R‫ ر‬rG‫ أ‬2 BcI% ;# &U ‫د‬PDsA " ‫ داود‬A‫ أ‬PD " N P%‫ورو‬
DGX‫ك وأ‬DGX‫ أ‬M05j‫ أ‬O:‫ إ‬G9‫ ا‬: % ‫ أو‬% ‫ " ل‬: ‫; ل‬TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ أن ر‬: BP2
Q‫ ا‬t"2‫ أ‬، '‫ك ور‬D5( ‫ا‬D 0& ‫ وأن‬، M:‫ إ أ‬B‫ي إ‬U‫ ا
ا‬M:‫' أ‬:‫' أ‬89 F >‫=;' و‬l&‫' و‬X( W9 
E# ‫ن‬sN ، B2A‫ أر‬X Q‫ ا‬t"2‫ أ‬E# ‫ و‬، ‫ر‬P#‫ ا‬BG Q‫ ا‬t"2‫ 
 أ‬E# N ، ‫ر‬P#‫ ا‬BcA‫ر‬
." ‫ر‬P#‫ ا‬S#c
Q‫ ا‬BV"2‫ أ‬cA‫أر‬

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad Jayyid (baik) dan ia tidak
mendhoifkannya, dari Anas ra bahwa Rasulullah saw bersabda : “Barangsiapa yg
berdoa ketika pagi atau sore : Allahumma Inniy Ashbahtu Usyhiduka…dst, maka
Allah bebaskan seperempatnya dari neraka, jika ia membacanya 2X maka Allah
bebaskan setengah tubuhnya dari neraka, jika ia membacanya 3X maka Allah
bebaskan tiga perempat tubuhnya dari neraka, barangsiapa membacanya 4X maka
Allah bebaskan ia dari neraka. (Fathul Baari bisyarh Shahih Bukhari)

S‫و‬WN . "#‫'& وا‬#‫ ا‬vO BN ًx PTcN ‫&ي‬% e A P"T^ ‫ رب‬% : ‫دم‬u ‫ ل‬: ‫ ل‬IP#‫ ا‬A &' 2
، B : O<‫ا‬1 ‫ًا‬D ،  ‫
رب ا‬D 0‫ ا‬. ً VN l‫ وإذا أ‬، ً VN l'(‫دم إذا أ‬u % : B#‫ إ‬Q‫ا‬
"#‫'& وا‬#‫ ا‬vO #!N oD1$& }< =1‫و‬

Dari Muhammad bin Annadhr ra berkata : Berkata Adam as : “Wahai Tuhan, aku
disibukkan pekerjaanku, maka ajarilah aku sesuatu yg menjadi perpaduan pujian dan

21
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

tasbih”, maka Allah swt wahyukan padanya : “Wahai Adam, jika dipagi hari maka
ucapkanlah 3X : Alhamdulillahi…dst. Maka Itu adalah kumpulan pujian dan Tasbih.
(Addurrul Mantsur Lilhafidh Jalaluddin Abdurrahman Assuyuthiy, dan adzkar shabah
wal masa’ Linnawawiy).

ًُ‫ َر‬Dٍ ! َ0ُ ِ ‫ً َو‬71ِ‫َ ِم د‬9ْzِْ ِ ‫ َو‬Q ‫ َر‬Bِ !9 ِ َ7ِq‫ َر‬Sَْ‫ َوِإذَا َأ‬
َ َْ(‫ل ِإذَا َأ‬
َ َ َْ ‫ل‬
ُ 1ُVَ% ;َ 7TَD‫ِ َو‬BَْTَ2 ُB7T#‫ ا‬S7Tَ( ِB7T#‫ل ا‬
َ 1ُD‫َر‬
ُBَِRْ ُ% ْ‫ِ َأن‬B7T#‫ ا‬SَTَ2 qVَ ‫ن‬
َ َ‫ آ‬7#‫ِإ‬

Rasulullah saw bersabda : “Barangsiapa yg berucap di pagi hari dan sore : Radhiina…,
kecuali telah berhak Allah meridhoinya” (HR sunan Abu Dawud).

‫ إذا‬9( F 
‫ وا‬G ‫ م‬NH:‫? ا‬82‫ وة ا‬M= ;‫ت وا‬L V‫ وا‬M5d ‫ت‬H‫ وآ‬R‫
ا‬M7&Z
‫ ث ات‬l‫ ث ات وإذا أ‬l'(‫أ‬

Dijelaskan pada Attarghiib wattarhiib bahwa dzikir ini jika dibaca 3X dipagi hari dan
sore maka akan menjaga dari gangguan Jin.

‫ل‬
َ َ ُBْPَ2 ُB7T#‫ ا‬
َ ِR‫&رْدَا ِء َر‬7 #‫ِ ا‬A‫َْ َأ‬2
ٍ ‫ا‬7 َ vَ َْD ِ ِRَْ‫ش ا‬
َ ُB7T#‫ ا‬iُ ََ‫ت آ‬ ِ َْْ‫ب ا‬
@ ‫ َوهُ َ َر‬M
ُ ْ9!‫ َ َآ‬Bِ َْ9َ( َ ُ‫ ِإ! ه‬Bَ َ‫ َ ِإ‬Bُ !9‫ ا‬O
َ ِ5ْ َ Sَْ‫ َوِإذَا َأ‬
َ َْ(‫ل ِإذَا َأ‬
َ َ َْ
ًA‫َ َأوْ آَ ِذ‬EِA ‫ن‬
َ َ‫ُ (َ ِدً آ‬B7َ‫َأه‬

Dari Abu Darda ra : barangsiapa dipagi hari atau sore membaca Hasbiyallah…dst 7X,
maka Allah akan melindunginya dari apa apa yg dirisaukannya, apakah ia
membacanya dengan kesungguhan atau tidak dengan kesungguhan(HR Abu Dawud)

22
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

't‫ أ‬O:‫ إ‬G9‫ » ا‬: S‫ات إذا أ( وإذا أ‬12&#‫ ا‬i!EA 12&% ‫; آن‬TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ أن ر‬، rG‫ أ‬2
« S‫ إذا أ( وإذا أ‬iZO% ‫&ري‬% { &c#‫ن ا‬sN ، "‫ة ا‬td< & ' ‫ وأ(ذ‬، S‫ة ا‬td< &

Dari Anas ra bahwa Rasulullah saw berdoa dengan doa doa ini jika pagi dan sore :
Allahumma inniy as’aluka…dst, sungguh seorang hamba tak tahu apa yg akan
menimpanya dipagi atau sore” (Musnad Abi Ya’la Almuushiliy)

&D " : ‫; ل‬TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( P#‫ ا‬2 ، BP2 Q‫ ا‬R‫ أوس ر‬A ‫ &اد‬2 " ‫ري‬m#‫ " (' ا‬N P%‫ورو‬
& ' ‫ أ(ذ‬، MV;‫ك & ا‬D(‫ك وو‬DG( ?9( :‫ك وأ‬D5( :‫ وأ‬O7;89 ، M:‫ إ أ‬B‫ إ‬O ‫ ر‬M:‫ أ‬G9‫ ا‬: ‫"^ر‬D{‫ا‬
 #‫ إذا ل ذ‬، M:‫ب إ أ‬:U‫ ا‬H_1 B:z< O HL < O5:U ‫ وأ ء‬، O9( '; 7 ' ‫ أ ء‬، M7j & X
SPc " BTn...B1% ‫ت‬N % #‫ وإذا ل ذ‬، XPO#‫ أو آن أه ا‬، XPO#‫ ا‬h‫ د‬B"T# ‫ت‬N %
‫" ف‬2‫ أ وأ‬: ‫ء‬1A‫أ‬

Diriwayatkan pada shahih Bukhari dari syaddad bin Aus ra dari nabi saw yg bersabda
: “Pemimpin semua Istghfar adalah : Allahumma anta rabbiy…dst, jika dibaca saat
sore lalu ia wafat di malam itu maka ia masuk sorga, jika dibaca dipagi hari lalu ia
wafat hari itu maka ia masuk sorga”.

‫&رداء & ا" ق‬#‫ ا‬A‫ أ‬% : ‫ل‬VN ‫&رداء‬#‫ ا‬A‫ أ‬S#‫ إ‬U‫ء ر‬U : ‫ ل‬e A tT< 2 ، P#‫ ا‬A‫ آ"ب ا‬N P%‫ورو‬
، ;TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ ر‬E"cD ‫ت‬T A #‫ ذ‬c# U‫? و‬2 Q‫ ا‬% ;# ، ‫ ا" ق‬: ‫ل‬VN ، "A
G9‫ " ا‬: % S" X B
;# ‫ر‬EP#‫ ا‬hu E# ‫ و‬، % S" X B
;# i‫ر‬EG ‫ أول‬E# 
‫ ل‬، =1 t"1 &‫ و‬، ‫ ء ا
آ ن‬X & ، R‫ رب اش ا‬M:‫ وأ‬M9‫' آ‬9( M:‫ إ أ‬B‫ إ‬O ‫ ر‬M:‫أ‬
‫ أ(ذ‬O:‫ إ‬G9‫ ا‬، 9( }X K= ‫ أ ط‬DJ
‫ وأن ا‬، 1DJ }X K‫? آ‬9(
‫ أن ا‬9(‫ أ‬، R‫ ا‬O9‫ة إ
ا‬J ‫و‬
." 8; & ‫اط‬j ?9( O ‫ إن ر‬، G;j 7 UZ M:‫ أ‬W ‫ دا‬K‫ آ‬X &‫ و‬، O H: X & '

23
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

BG‫ أ‬: BN‫ و‬، ‫&رداء‬#‫ ا‬A‫ أ‬2 : V% ;# ، ;TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( P#‫ أ('ب ا‬U‫ ر‬2 ، hu t% < i‫وروا‬
BT2 Q‫ ا‬ST( P#‫ ا‬lcD GL l "‫ ا‬: ‫ل‬1V% 1‫ وه‬، l "‫& ا‬VN ‫ أدرك دارك‬: ‫ل‬1V% B#‫ إ‬U #‫ ا‬O ‫
ر‬
E"T &‫ و‬، " B‫ ه‬% B# {‫ و‬BT‫ و{ أه‬BG N B% ;# ، ‫ت‬T #‫ ا‬i!‫ ه‬% ‫ " ل‬: ‫ل‬1V% ;TD‫و‬
." E% ;#‫ و‬E#1 ‫ و& ا" ق‬i‫ دار‬S#‫ا إ‬1E"GN ، Bc ‫ا‬1‫م و‬VN ، PA ‫ا‬1IEG‫ ا‬: ‫ ; ل‬، ‫م‬1#‫ا‬

Diriwayatkan oleh Imam Ibn Sunniy, dari Thalq bin Hubaib yg berkata : telah datang
seorang lelaki kepada Abu darda ra bahwa rumahmu telah terbakar, maka berkata Abu
Darda ra : rumahku tidak akan terbakar!, tiada Allah swt akan menjatuhkan hal itu
karena kalimat kalimat yg kudengarkan dari Rasul saw, barangsiapa yg membacanya
dipagi hari maka ia tak akan terkena musibah hingga petang, barangsiapa
mengucapkannya di akhir petang maka tak akan terkena musibah hingga pagi, yaitu
Allahumma anta Rabbiy…dst.
Dan diriwayatkan pada jalur lainnya dari seorang lelaki dari sahabat Nabi saw bahwa
orang itu datang lagi pada Abu Darda ra dengan mengabarkan hal kebakaran
rumahnya, maka Abu Darda ra menjawab : Tidak terbakar, karena Aku dengar dari
Rasul saw bahwa barangsiapa yg membaca dipaginya kalimat kalimat ini maka tak
akan terkena ia, tidak pula keluarganya, tidak pula hartanya, hal hal yg tak
disukainya”, maka kami bersama sama menjenguk rumahnya, sungguh telah terbakar
sekitar rumahnya, dan rumahnya tak disentuh api.

cP% " : EP2 Q‫ ا‬R‫ ر‬X<# ;TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ ل ر‬: ‫ ل‬BP2 Q‫ ا‬R‫ ر‬rG‫ أ‬2 BN P%‫ورو‬
‫ و‬B9‫ آ‬O:tX O I9jt< v_;‫م ' أ‬J 1 O 1 : l‫ وإذا أ‬l'(‫ إذا أ‬#1V
‫ ؟‬BA (‫ أو‬c
‫أن‬
() " ( W< O H: ?‫ إ‬O79=

24
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Dari anas ra : bersabda Rasulullah saw pada Fathimah Azzahra ra : kiranya tak ada yg
menghalangimu dari apa apa yg kuajarkan agar kau membaca dipagi hari dan sore hari
: Yaa Hayyu Yaa Qayyum…dst.(hadits hasan) (Al Adzkar Imam Nawawi)

، X‫ أ‬1A‫ أ‬: B# ‫ل‬V% ‫ر‬GL‫ ا‬U A 1‫ذا ه‬sN ، &O#‫م ا‬1% ‫; ذات‬TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ ر‬h‫ د‬: ‫ل‬
‫ل‬1D‫ ر‬% ‫ن‬1%‫ ود‬P"?# ‫م‬1‫ ه‬: ‫ (ة ؟ " ل‬l‫ و‬F N &O#‫ ا‬N #U ‫ أراك‬# ! X‫ أ‬A‫ أ‬% " ‫ل‬VN
 " : ‫ ل‬، Q‫ل ا‬1D‫ ر‬% STA : lT " P%‫ د‬P2 SI‫ ه و‬Q‫ ا‬e‫ أذه‬B"T ‫ آ إذا‬T2‫ أ‬N‫ " أ‬: ‫ ل‬، Q‫ا‬
& ' ‫ وأ(ذ‬، K =‫ وا‬$d‫ن وأ(ذ ' & ا‬$0‫ وا‬G‫ أ(ذ ' & ا‬O:‫ إ‬G9‫ ا‬: l‫ وإذا أ‬l'(‫إذا أ‬
F‫ ه و‬S#c
Q‫ ا‬e‫ذه‬WN ، #‫ ذ‬lTcN : ‫ ا> ل " ل‬GJ‫ و‬1D‫ ا‬W59L & ' ‫ وأ(ذ‬، KS5‫ وا‬5d‫ا‬
.() P%‫ د‬P2 SI‫و‬

Rasul saw masuk ke masjid, maka terlihatlah seorang lelaki dari Anshar yg bernama
Abu Umamah ra, maka bersabda Rasulullah saw : Wahai Abu Umamah, mengapa
kulihat maku duduk di masjid di selain waktu shalat..?”, ia menjawab : “gundah.. aku
dijerat hutang wahai Rasulullah..”, maka bersabda Rasulullah saw : ”maukah kau
kuajari kalimat yg jika kau ucapkan maka Allah akan menghilangkan gundahmu dan
terselesaikan hutangmu?”, maka Abu Umamah ra : “ajari aku wahai Rasulullah..”,
maka Rasul saw bersabda : “Jika di pagi harimu dan sore harimu ucapkanlah :
Allahumma inniy…dst.
Maka berkata Abu Umamah ra : kulakukan itu maka Allah menghilangkan gundahku
dan dan terselesaikan hutangku” (Hadits hasan). (Al Adzkar Imam Nawawi)

% ‫ و‬% ‫ات‬12&#‫{ء ا‬Z‫&ع ه‬% ;TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( P#‫ ا‬% ;# " : ‫ ل‬EP2 Q‫ ا‬R‫ ر‬2 A
، O &‫ و‬O9‫ ي وأه‬:‫ ود‬O71‫ د‬O< W< ‫ وا‬H‫' ا‬t‫ أ‬O:‫ إ‬G9‫ ا‬، ‫ة‬c‫ وا‬:D‫ ا‬O< W< ‫' ا‬t‫ أ‬O:‫ إ‬G9‫ " ا‬:
&‫ و‬، O X (‫ و‬، O7 1 (‫ و‬، OH9 &‫ي و‬D1 & O7RH‫ ا‬G9‫ ا‬، O (‫& رو‬Z‫ و‬O‫ ا; (را‬G9‫ا‬
.dm#‫ ا‬Pc% : v‫ " ل وآ‬O;0 & ‫; ل‬L‫ ;' أن أ‬R ‫ وأ(ذ‬، OJ<

25
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

.‫د‬PD€‫ (' ا‬$%& ‫ ه!ا‬: Q‫& ا‬2 1A‫'آ; أ‬#‫ل ا‬

Berkata Ibn Umar ra : bahwa Nabi saw tak pernah meninggalkan doa doa ini ketika
pagi dan sore, Allahumma inniy… dst
Berkata Imam Hakim hadits ini sanadnya Shahih. (Al Adzkar Imam Nawawi)

، ‫ ارا‬A A‫ و أ‬، ‫; ارا‬TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ ر‬lcD n%& &‫ أ{ أ‬: ، ‫&ب‬PU A ‫ ة‬D ‫ل‬
M:‫ وأ‬، O71DG M:‫ وأ‬، O7;89 M:‫ أ‬G9‫ ا‬: S‫ » ل إذا أ( وإذا أ‬: ‫ ل‬STA : lT ‫ ارا ؟‬2 ‫و‬
i%‫ إ‬Q‫ ا‬i2‫ إ{ أ‬x ‫ل‬W% ;# ، O70 M:‫ وأ‬، O7; M:‫ وأ‬، O78 M:‫ وأ‬، O7 V

Berkata hasan bin Ali radhiyallahu ‘anhum, dari Samurah bin Jundub ra : maukah
kukabarkan hadits dari Rasulullah saw yg kudengar berkali kali, dan dari Abubakar ra
berkali kali, dan dari Umar ra berkali kali?, Barangsiapa dipagi hari membaca :
Allahumma…dst. Tiadalah ia minta sesuatu pada Allah swt kecuali diberi Nya.
(Ma’jamul Ausath Al Imam Tabrani)

5: 1‫ ود‬، ‫ ا€ص‬W 9‫ وآ‬، ‫ة ا€م‬V< ?9( 705j‫ " أ‬: ‫; إذا أ( ل‬TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫آن ر‬
." ‫ & ا "آ‬:‫ و& أ‬9 & H7 9‫ و‬B9(
‫? ا‬9j ‫ إ اه‬W9&‫ و‬، 9‫ و‬B9(
‫? ا‬9j D 0&

Dan bahwa Rasulullah saw jika dipagi hari berdoa : Ashbahna ala….dst. (Al Adzkar
Imam Nawawi)

‫ ت‬: ' ‫ و‬، 0: ' ‫ و‬، 7 &‫ و ' أ‬705j‫ ' أ‬G9‫ " ا‬: (‫ل إذا أ‬1V% ‫ آن‬BG‫; أ‬TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( P#‫ ا‬2
: ‫" !ي‬#‫"ر " ل ا‬7‫ ت وإ' ا‬: ' ‫ و‬، 0: ' ‫ و‬، 7 &‫ ' أ‬G9‫ " ا‬: ‫ ل‬J ? &‫"ر " وإذا أ‬7‫ وإ' ا‬،
. $%&
Dan dari Nabi saw bahwa jika pagi beliau saw berdoa : Allahumma bika ….dst

26
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

. $%& : ‫" !ي‬#‫"ر " ل ا‬7‫ ت وإ' ا‬: ' ‫ و‬، 0: ' ‫ و‬، 7 &‫ ' أ‬G9‫ " ا‬: ‫ ل‬S‫وإذا أ‬
Dan jika sore : Allahumma bika amsayna…dst (Berkata Imam Tirmidziy hadits hasan.
. (Al Adzkar Imam Nawawi)
Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ أن ر‬: BP2 Q‫ ا‬R‫ ي ر‬cL‫ ا‬# A‫ أ‬2 BcI% ;# ‫د‬PDsA " ‫ داود‬A‫ أ‬PD " N P%‫ورو‬
‫ا ام‬U‫' ه‬t‫ أ‬G9‫ ا‬،  ‫'
رب ا‬9 ‫ ا‬I5j‫ وأ‬705j‫ أ‬: VTN ;‫ " إذا أ( أ&آ‬: ‫; ل‬TD‫ و‬BT2
" #‫ ذ‬n VTN S‫ ; إذا أ‬، oD & X‫ و‬B< & X & ' ‫ وأ(ذ‬، o‫ا‬D‫ وه‬B;‫ و آ‬o‫ر‬:‫ و‬oN:‫ و‬B0;<

Dan kami riwayatkan pada Sunan Abu Dawud dengan sanad yg tidak didhoifkannya
dari Malik Al Asy’ariy ra bahwa Sungguh Rasulullah saw bersabda : Jika kalian
dipagi hari maka ucapkanlah : Ashbahna….dst, dan jika sore maka ucapkanlah pula
seperti itu” (Al Adzkar Imam Nawawi)

، ‫=&دة‬#‫ن ا‬1P#‫ وا‬XOc#‫^ ا‬#A ‫م‬PF A Q‫& ا‬2 2 ، BcI% ;# &U ‫د‬PDsA " ‫ داود‬A‫ أ‬PD " N P%‫ورو‬
& G9‫ ا‬: % ‫ " ل‬: ‫; ل‬TD‫ و‬B#u‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ أن ر‬، BP2 Q‫ ا‬R‫ ر‬A'#‫ ا‬R#‫ا‬
#‫ ذ‬n ‫ ; و ل‬B1% ‫& أدى‬VN ، ="‫ و' ا‬D 0‫ ' ا‬، ' '1X ‫ك‬D‫' و‬7 < W : & O I5j‫أ‬
. B"T# ‫& أدى‬VN % 

Dan kami riwayatkan oleh Sunan Abu Dawud dengan sanad baik, dan ia tak
mendhoifkannya, dari Abdullah bin Ghannaam Albayadhiy ra : Sungguh Rasulullah
saw bersabda : Barangsiapa berdoa di pagi hari : Allahumma Maa Ashbaha biy….dst
(Al Adzkar Imam Nawawi)

َXَ% ِ ْ%1َ ُU َْ2


Sَ'ْR‫ْ َ& َأنْ َأ‬cَA vَ َU‫; َر‬7 ُ َ‫ِ ِ&ه‬Oَْ ِN 
َ ِ‫ َوه‬
َ ْ…#‫ ا‬S7Tَ( 
َ ِ ‫ُ ْ َ ًة‬A َ‫ْ ِ&ه‬Pِ2 ِْ ‫ج‬
َ َ َh ;َ 7TَD‫ِ َو‬BَْTَ2 ُB7T#‫ ا‬S7Tَ( 
7 ِ7P#‫ن ا‬
7 ‫َأ‬
‫ك‬
ِ &َ ْcَA l
ُ ْTُ ْ&َVَ# ;َ 7TَD‫ِ َو‬BَْTَ2 ُB7T#‫ ا‬S7Tَ( 
… ِ7P#‫ل ا‬
َ َ ْ;َcَG ْlَ#َ َEَْTَ2 
ِ ُ"َْ‫َر‬N ِ"7#‫ل ا‬
ِ َ'ْ#‫ ا‬SَTَ2 l
ِ ْ#‫ل َ ِز‬
َ َVَN ٌXَِ#َU 
َ ِ‫َوه‬

27
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Wَ َ:‫ َو ِز‬Bِ ِ ْHَ: َq‫ َو ِر‬Bِ ِ8ْ9َ ‫ َد‬Dَ َ( oِ Dِ ْ َ0ِ ‫ َو‬Bِ !9‫ن ا‬
َ َ0ْ5ُ 
7 ُEْ"َG‫ َز‬1َ َ# ‫ْ ِم‬1َْ#‫ْ ُ! ا‬Pُ l
ِ ْTُ َِA ْlَGِ‫ْ ُوز‬1َ# ‫ت‬
ٍ ‫ا‬7 َ ‫ث‬
َ َTَ ‫ت‬
ٍ َِTَ‫ آ‬vَ َAْ‫َأر‬
Bِ ِ َ ِ9َ‫َا َد آ‬Dِ&‫ َو‬Bِ ِXَْ(

Dari Juwairiyah ra : Sungguh Nabi saw keluar menuju shalat subuh dan Juwayriyah
berdzikir di tempat sujudnya, lalu Rasul saw pulang selepas dhuha, dan Juwairiyah ra
masih duduk di tempatnya, lalu Rasul saw bersabda :”kau masih duduk disini sejak
subuh tadi?”, maka Juwairiyah berkata : betul, maka Rasul saw : “Aku sudah berdzikir
sesudahmu dengan hanya 4 kalimat saja 3X, jika ditimbang maka lebih berat dari
semua dzikirmu sedari tadi, ucapkanlah : Subhanallah…. Dst. (Riyadhusshalihin oleh
Imam Annawawiy)

W:‫ وز‬B H: ‫ ء‬q‫ ور‬B89 ‫د‬D( oD 0 ‫ و‬R‫ ن ا


ا‬05 ;TD ‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( B#1‫ ة و‬% ‫ ه‬A‫ أ‬$%& 
EP2 Q‫ ا‬R‫س ر‬2 A‫ ا‬$%& XcA‫ر‬L‫; وا‬T i‫ روا‬BX(

Dari hadits abu Hurairah ra sabda Rasulullah saw : Subhanallahil ‘adhiim….dst,


diriwayatkan Imam Muslim dan Imam 4, dari hadits Ibn Abbas ra. (Ma’arijul Qabul).

E%&% A‫ ا أة و‬ST2 ;TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ ر‬v h‫ د‬BG‫ أ‬EA‫ أ‬2 ، ‫ وص‬A‫ أ‬A &cD lPA X=ˆ2 2
O< A9 & ‫د‬D(
‫ ن ا‬05 » : ‫ل‬VN ‫ ؟‬IN‫ ه!ا أو أ‬T2 %‫ أ‬1‫ ه‬A ‫ ك‬h‫ أ‬: ‫ل‬VN 
 ‫ أو‬، ‫ى‬1G
، A ‫د & ه‬D(
‫ ن ا‬05‫ و‬، '‫د & ذ‬D(
‫ ن ا‬05‫ و‬، ‫ ا{رض‬O< A9 & ‫د‬D(
‫ ن ا‬05‫ و‬، ‫ا ء‬
#‫ ذ‬n ;Šc#‫ ا‬Tc#‫ ا‬QA {‫ة إ‬1 {‫ل و‬1 {‫ و‬، #‫ ذ‬n Q‫ إ{ ا‬B#‫ و{ إ‬، #‫ ذ‬n Q &'#‫ وا‬#‫ ذ‬n ‫ أآ‬Q‫وا‬
‫«أ‬

Dari Aisyah binti sa’ad bin Abi Waqqash ra dari ayahnya, bahwa ia masuk bersama
Rasulullah saw pada seorang wanita dihadapannya terdapat banyak biji atau batu
untuk menghitung berdzikir, maka Rasul saw bersabda : Kuberitahu engkau dengan yg
lebih mudah dari itu/lebih afdhal?, maka ucapkanlah Subhanallah adada maa…dst,
dan Allahu Akbar seperti itu pula, dan Alhamdulillah seperti itu pula, dan Laa ilaha

28
WIRD ALLATHIF
www.majelisrasulullah.org

Illallah seperti itu pula, dan Laa haula walaa quwwata illa billahil aliyyil adhim seperti
itu pula” (Syi’bul iman oleh Imam Albaihaqiy).

'1X oD‫ إ ا
و‬B‫ إ‬: ‫ " ل‬: ‫; ل‬TD‫ و‬BT2 Q‫ ا‬ST( Q‫ل ا‬1D‫ أن ر‬BP2 Q‫ ا‬R‫ ة ر‬% ‫ ه‬A‫ أ‬2
Xˆ B# l"‫ وآ‬، ‫= رب‬2 ‫&ل‬2 B# lG‫ ة آ‬Xˆ ‫م‬1% N 1DJ }X K‫? آ‬9( ‫ وه‬، D 0‫ ا‬B‫ و‬، '9 ‫ ا‬B ، B
 INWA &‫ت أ‬W% ;#‫ و‬، % S" #‫ ذ‬B1% ‫=ن‬#‫ زا ا‬B# lG‫ وآ‬، XxD Xˆ BP2 l'‫ و‬، XP
BP n‫ أآ‬2 U‫ إ{ ر‬BA ‫ء‬U

Dari Abu Hurairah ra, Sungguh Rasulullah saw bersabda : “Laa ilaaha illallahu
wahdahu…dst, dalam suatu hari 100X, maka baginya pahala membebaskan 10 orang
budak, dan dituliskan 100 pahala, dan dihapus darinya 100 dosa, dan ia dijaga dari
syaitan di hari itu hingga sore, dan tiadalah orang lain yg mempunyai amal lebih
darinya di hari itu kecuali yg beramal lebih banyak dari itu” (Shahih Bukhari dan
shahih Muslim)

Dalam dzikir ini Imam Haddad meringkasnya 1X saja namun diakhiri dg kalimat :
“adada kulli dzarrah alf marrah” (sebanyak setiap debu, 1000X).

29

Anda mungkin juga menyukai