Anda di halaman 1dari 37

INI DO'A RUNUT KETIKA

SELAMATAN 7 (TUJUH)
SEKAPUR SIRIH BULAN KEHAMILAN ISTRI
ANDA, ACARANYA BOLEH
DILAKUKAN DAN JUGA
Assalamu'alaikum Wr.Wb. BOLEH TIDAK DILAKUKAN
TERGANTUNG PERTIM-
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rakhmat dan BANGAN RASIO, EKONOMI
hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara DAN MANFAAT BAGI ANDA
syukuran yang kami selenggarakan pagi hari ini.
SEKELUARGA.
Berkat limpahan rakhmat-Nya semenjak pernikahan kami / anak
kami yang lalu Allah SWT telah berkenan memerikan kesempatan kepada DALAM TRADISI JAWA HAL
kami untuk menantikan kehadiran anak / cucu dari isteri/anak kami yang
bernama INI BIASA DILAKUKAN
Limpahan rakhmat Allah SWT tersebut sangat kami syukuri dan
kami tiada hentinya berdo'a dan memohon kehadirat-Nya semoga sang
jabang bayi dan ibunya pada saatnya nanti diberikan Allah SWT kemudahan
dan keselamatan menjadi anak yang dikemudian hari sang bayi akan
tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh / solehah berbakti
kepada kedua orang tua dan berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara,
Amin. jonirasmanto@gmail.com
Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kami memohon
kepada Bapak / lbu / Saudara untuk bersama - sama kami dan keluarga
memanjatkan do'a bagi sang jabang bayi dan lbunya beserta seluruh
keluarga dengan lanjutan Ayat - Ayat Suci Al-Qulan kiranya dapat
membawa berkah bagi Jabang Bayi, lbunya serta seluruh keluarga.

Akhirul kalam kami mengucapkan terima kasih atas


'kesediaan Bapak I lbu I Saudara yang telah berkenan msluangkan
waktu Lntuk menghadlri acara pengaiian ini. Semoga Amal lbadah
Bapak / lbu / Saudara mendapat pahala yang lebih darlAllah SWT.
Amin.
W;ssaiamr r'alaikum Wr.Wb.
t"x
tr
0altar lsl
$ Sekaour Sirih 1

Daftar lsi 2
Doa Ponibuka 3

$ Doa Hadialr
Surat AlFatihah
4
6
Surat Al lklrlash B

Surat Al Falaq 9
Surat An Naas 11

Ayal Kursi 13

Sural Yusul 15

Surah Mirryarn n
Surah Ar Flahman 2.
Surah Luqman 26
Doa unluk Kandungan 28

Doa Orang Tua Kepada Calon Bayinya 8


Doa memohon porminlaan dikabulkan 30
Doa memohon agardiborikan kolurunan yang baik 30
Doa memohon agar dibori keselamalan selama kehamilan 33
Doa memohon agardiberi komudahan ketika akan melahlrkan 35
Doa solelah mslahirkan atau sotolah dibacakan Adzan 36
Doa Syrrkur 38
Dott Itttttttlrtlt 38
Doa Pembuka

J,vyJ;ttgi,Wht!:".#(i q,N;T(
tWfid:{rfiq*;'ii:6Kj";4WIE
65;,6;&1,W-.*-tu-SrG
v-- . - {--
/ ta < / .r4'. .(s zt ,-<..... -
.G#'{1'4,.$aJ[.A1K,5
AL HAMOULLILLAHI RABBIL'ALAMIN. ITAMOAN KATSIRAN
THAYYIBAN. MUBARAKAN. FIHI 'AI-A KULLI HAHALI. HAMDAN
YUWAFI NI'AMAHU WAYUKAFI MAZIOAH, YA RABBANA LAKAT-
HAMDU KAMA YANBAGHI FIJALALI WAJHIKA WA'AZHIMI

s SULTHANIK. SUBHANAKA I-A NUSHSHI TSANAAN 'AI.AIKAANTA


KAMA TSNAITA 'ALA NAFSIKA. WALAKAL HAMDU HATTA
$ TARDHA.

i5 'Segala pul bagl.Mu ya Allah. Pemelihara alam ssmesta. Puii.puit


yang banyak yatp amat Mlk, yang amat pe nuh dengan keberkahan
$ atas segala keadaan. Pufl-pujlyang amil melongkap!segata karunia-
Itya dan segala yang meliputi kelebihan-Nya.WahalTbhan kaml bagl-
Mu segala putl sehgalmana yang patut bagl kemullaan walah-Mu
clan keagungan-Mu seda kebesaran-Mu, Maha sucl Engkau,lakkan
ftuDalasl *nlungan kamlkepda-Mu. Deml Engkau sebagalmana
halnya Engkau menyanlung prlbadi-Mu sendid. Eagl-Mu segala pult
hlngga Engkau menyenanglnya',
.:;#V4W5'#JISIE Y I& *flj
?'lficksGryttsWtuCtgiJ:
:!i:
-.fvlU :. lti: y- tttr"al,
< t ;\\, < ,r Jti ;
.r-YV+ fD rii
Y WD . ,/ tltt,-. J l .
I

-". t'- ii
++\,) | ...... p)c+)*:*;
BISMILI-AAHIRRAHMMNI RRAHI IMA.
I LAA HADHARATI N NAB YYI LM U STHAFA SHALLALI.ALLAAHU
I
.ALAIHI WA SALLAMA ALFAATHIHA
TSUNA ILAA ARWAAHI
AASA^.I HI WA I KHWAANI HI M INAL.AN 8IYM.I WALMU RSALI NA
WASHSHAHMBAT AIMA.'IINA TSUMMA IIIA ARWMHI AABAA.
INAA WA UMMAHMTINM WAAJDMDINM WAJADOMTINM
TSUMM I LAA NNWNNX I JAMI JI LM U SLIM I t NA WA I.MUSLIMAATT
I

WAL MU'MINIINA WAL MU'MINMTI KHUSHUI'SHAN II-A RUUHL


.... ALFMTIHAH.

'Unluk atwah Nabl Muhammad. s,a,w,, scmoga unluk atwahnya


kedua onrg tuanya, leman-temannya datt pn Nabt cu,ra Rasul dan
para sahabal seluruhnya. Kemudtan utuk aruthnya pan Mpk lht
kaml, eyang-eyang kaml untuk anyahnya oa,ngezang lslam lakhlakl
maupun wanlta parc onng-orang mu'mln hkl-lakl maupun wanlta.
terutama..... (sebutkan namanya).
-r/slY\l
pt-e.tt
suRAT.At FATIHAH (PEMBUXAAII l.
Makkiyah. 7 ayat. Surat yang portama kali diturunkan secara lengkap

$
s o 2-ii1tc;-,J1r 9tt{,
1. Dengan nama Allah Yang BISMILLAHIR RAHMAANIR
$ Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang.
RAHIIM

irw ,. J )ttr/
9: l+*.'r1t
2. Segala puii bagiAllah Tuhan ALHAMDU LILLAAHI RABBIL
.AALAMIN
seluruh alam.

$ i,#yu*,:jt
t{ 3. Yang Maha Pemurah lagi AR AAHMAANIR RAHIIM.
if Maha Penyayang.

$ .l g";l tti#
s 4. Yang memilikl (moralai)had
psmbalassn.
MMLIKI YAUMIDOIIN.

.s
avy;.3-1l1 46,.1
"Lif
o (:,_,
IYYAAKA NA '8UDU WA
5. Hanya kePada Engkau kaml
menyembah dan hanYa IYYMKA NASTA'IIN.
kspada Engkau kami mohon

Tn:':T*' )
o h*irYletg*dl
6. Tunlukilah kaml Jalan yang IHOINASH SHIRAATHAL
lurus. MUS. TAOIIM.

z ,.rrl ,,.
c^.rrrgil{ Y9g

7. Yallu lalan orang-orang yang SHIRAATHAL LADZIINA


Engkau berl nl'mal atas AN'AMTA'ALAIHIM GHAIRIL
meroks, bukan (alan) orang- MAGHDUUBI 'ALAIHIM WA
orang yang dlbencl dan luga I-ADH DHMLLIIN.
bukan orang-orang yang
terso!at.

*-l
SURAT A[ TXHLASH (KEMURX|AN KEESMI| ALT AH)
Makkiyah, 4 ayat. Oiturunkan sesudah Sural An Naas.
tT
s o4i)'f),i,, .,,

i$ Blrmlilahlr Rahmarnlr Rahllm (l)


Dongan nama Allah Yang Maha pcmurah Lagl Maha pcnyayang

s
tf J Lii*"rli &
ifl
1i\l
l. Katakanlah : "Dia-lah Allah
adalah Maha Esa".
ouL HUWALT-AHU AHAD (UN).

$l 3 3*:r';(r
Hanya Allah-lah tempat ALLAHUSH SHAMAO (U).
-41 bergantung.

$l Dia tidak beranak dan tidak


43ftryJ
LAM YALID WA LAM YUULAD.
diperanakkan.

Dan tidak ada iatu pun yang


"'ffif;tL'6,&js
WA LAM YAKUL LAHUU
menyamal-Nya". KUFUWAN AHAO (UN).
(J{:r.rl
SURAT [ ru q $IITU S$rfil'ltl.
Makklyah. 5 ryal. Olturunken sosudah Sunt Al Flll.

,A,Fl,,rhL ,l
Elunllhhlr Rehmunlr Frhllm (ll
Dcngan nrmr Allth Yrng llrha Pcmunh trgl Hehe Ponyryrng

;{I*aIfi,il
1. Katakanlah : 'Saya OUL A'UUOEU BI RAEBIL
berllndung kepada Tuhan FAI-AO (r).
Yang memiliklShubuh.

Darl kelihatan apa MIN SYARdI MAA KHALAO


(makhluq) yang telah (A),
diclplakan-Nya.

i6$yvvt+t;
3. Dan darl kelahatan malam WA MIN SYARRI OHMSIOIN
apablla telah getap. rozAA wAoAB (A).
,*n;
,i ,$r+
4. Dan dari kejahatan wanila. WA MIN SYARRIN NAFFAA.
wanila penghembus (wanita TSAATT FrL'UOAD (t).
tukang sihir) pada ikatan.

\of tfsz
lz ut/J t

tlt;r;y
5. Dan dari kejahatan orang WA MIN SYARRI HAASIDIN
yang dengkl apabila la rozAA HASAD (A).
dengki".
suf,tT Ail xr^s (lrAxlFlll
tt.udrh SwrlAl Febq
Mahklyrh. 6 ryet. Dlturunken

#lfl,r\', 'l
Blrmlllrhlr Rehmmnlr Rrhllm (l)
Drngrn nrmr Allrh Yrng llrhe Pomunh Lrgl llrhr Penyrylng

1. Katakanlah : 'SaYa
berllndung kopada Tuhan
manusia.

JoEtqi

,,q(^1,r;(,i.il*e2
MIN SYARRIL WASWAASIL
KHAN NAAS (l).
,r(trr$JlQri"ricl,fir
5. Yang membisikkan (kebu- AL LAOZil yUWASwtSU Fil
rukkan) dalam dada SHUOUURIN NAAS (t).
manusia.

6. Darijin dan manusia..


,ALtJtu{HUUtu\
| LIJM H UWAL HAYYU L OAYYU U MU, t,{A
LAA HAI
TA'KHUDZUHU SINATUN WALAA NAUUM. LAHUU MAA
FI SSAMMWMTI WA MM FI L ARDHI MAN DZAL I.AOZI I YASYFA'U
,INOAHU
LI.AA BI IDZNIHI I YA'I.AMU MM BAI NA AI DIHIM WAMM
I

KHALFAHUM WAI-AA YUKHITIHUUNA BISYAI . IN MIN 'ILMIHII


ILI.AA B MAA SYM.A. WASI'A KU RS YYU H US SAMMWMTI WAL
I I

ARDHA WALAA YA.UUDUHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL


'ALIYYUL'AZHIEM'. (AL-BAOARAH : 255).
A4lnya
'Allah. tiada Tuhan kocuari Dia, Dzat yang Maha Hidup lagi Bordiri
sondiri, tidak pernah dihinggapi kantuk apalagi tidur. bagiNya
Penguasa apa saia yang ada di langit dan dibumi, tiada yang dapat
membari syafa'at (portolongan) kecuali atas izinNya, yang Maha
Mangelahul apa saja yang torjadidihadapan mereka atau dibetakang
mereka.
Tiada yang dapat mengotahui itmu Ailah kocuati atas kehondakNya:
KursiAllah sangat luas meliputitangit dan bumi.
Dan Allah tiada merasa borar unluk memetihara koduanya (langit
dan bumi). Dan Maha Tinggi lagi Maha Besar,.

6{dc+1d'sfisF+tl
t .r lit l:
C-.0^rt
-4a-t'
P
snff lug,r
Makllydr. T ryel. Sunt kc 12

t+fltFt$b 'l
Blgnllhhlr Rrtuunlr Rehttm (tf
Dongan nemr Allrh Y.ng loh. Prmunh t gl laha prnyeyang

ALIF .LAAM RAA. TILKA


AAYAATUL KITMBIL MUBIINI.

Wut;!I{iG)
2. Sesungguhnya Kaml monu.
runkannya berupa At er.rran
INNAA ANZALNAAHU
OURAANAN ARIEIYYAN
oengan berbahaaa Arab, agnr I.A'ALIAKUM TA'QI LUU NA"
kamu memahamlnya.
(,:{rUto,;X

Y(ri;At.ilAjj
irl*X;r&oY;

Kaml moncorltorakan NAHNU NAQUSH.SHU'AI.AIKA


kopadamu kieah yang pallng AHSANAL OASHASHI BIMAA
balk dongan mewahyukan Al AUHAINAA II.AIKA HAADZAL
Quran kepadamu. sosung- QUB.AAN. WA IN KUNTA MIN
gul'nya kamu sebelum (Kaml OABLIHII LAMINAL
mowahyukan)nya adalah GHMFILIIN.
lormasuk orang-orang yang
b€lum mengetahul.

;td:t,iirrt
'r:it;;,.iAfW
6$4tli&r:
4. (lngatlah) mellhat gebelac IOZ OA^T.A \UUSUFU LI.AEIIHI
buah bintang. mrtaharl dan YAA ABATI IN.NII RA.AITU
bulan: kullhat oomuanya AHADA 'ASYARA KAUKA.
sujud kepadaftu'. BAWWASY.SYMSA WAL
OAMARA RA.AITUHUM LII
SAAIOIN..

ttt t-2 t.t


v*e j&
5. Ayahnya berkala. 'Hal OAALA YAA BUNAY.YA LAA
anakku, langaQlah kamu TAOSHUSH RU' YMI(A'AI.AA
cerlterakan mlftplmu ltu IKHWATIIq FAYAKIOUU' I-AKA
kepada eaudara-aaildsramu, IN.NASY.SYAITHANA
maka mereka membuat '(AIDM.
L|L-INSAANt'AOUWW.WUM
makar (untuk memblna. MUBIIN.
sakan)mu. Sesungguhnya
cyallqn ltu adalah muouh
yang nyah bagl manirle.'
't&Hs#;Kyi

a{i:LWs
t/,)t.t,
tr- lt_
ccLt*.4&
L4,G (2t1t -.1!t.-,
o 4r>* syJsjj
Dan demlklanlah Tuhanmu, WA I(ADZAALII(A YAJTABIIIG
msmilih kamu (untuk menJadl RAB.BUKA WA YU'AL.LIMUIG
Nabl), dan dialarkan-Nya MIN
xepadamu sebaolan darl tablr TAWIILIL AHAADIITSI WA
YUTIM.MU NI'MATAHUU
mlmpl.mlmpl dan dlsem- .ALAIKA
purnakan.Nya nlkmat WA 'AI.AI AALI
xepadamu dan kogada YA'QUUBA KAMAA ATAM.
l(elujtrga Ya'qub, eebagirlma- MAHM'AI-AA ABAWAIIG MIN
OABLU IBRAAHIIMA WA
na Dla tolah menyempuma-
kan .nlkmanNyri kopada ISHAAQ. IN.NA RAB.BAKA
oapakmu s€bolum ltu, (yattu) 'ALIIMUN HAKIIM.
lbrahlm dan lshak. Sosung-
puhnya Tuhanmu Mah-a
S9ngotahut
E tlaKsana.
lagt Maha
n- rrft.a hir-titr
cl),r\&lr 4,plys
7. Sesungguhnya ada bebe. LAQ$ fceeNe Ftl YUUSUFA
rapt bndr.hnda kekus!8an . WA IKHWATIHI I AAYAATUL.
. Allah pada (klcah) Yuguf dan U15.S1,1-tLllN.
eaudarE gaudan bagl orang.
orang yang bcrtrnyr.
SUITAII MARYAM

oE4*)tg)eg 9!l+--^t
4i v *''FU^{5 tW "yt gY *i,6N
6K*t;,Jf;bilr r#S \lv; 06 aWil,si
dJt r q$ ss 6$oq g\A3.q$ c,"br
Ag:v$victgtr*U5G;tjtU!,$rel;
,Vd{/;r,4Yiq'$Jt,U ui$,#ffilSA U
c{#twtJ4$w-a!,^:jq$H!t1wl
Jrj. WF Wt eviilb p,,fr6\uj J\5
6c s^ aTj 0\t
''lt;il
J\tuI.''$tu 6511
v'r JVgs$ 6s$i &s,U a4q5;63iW
4fUkicsclYtg1taElOtt''tut1talqr
fI,W 5t.d.lltrXl vF{ \ e u} U, t4c
Vltffi,#Mtl'if1yhtgr
'}3 s!# ert;{;S
r)v|c#As^j.q,;,hsbw6dgJJirlolet
&igse't{-?g;a:?fr.*4;A,:rr"r7A
6w
i&'s.!d'+ldsdE
SI.|RAHII.ARYAM

' IttSIItLLA^HIR RAIIMAAI{TR RAINTM


t. tilA.F|lAA YM.AN SrrMp.
I ,, DZIKNU RAHMATI RASBTI(A'AIIDAHUU ZAKARN'YA
t. IDZNMDAARAIIBAHUUNtDM.At{ tOlA.FIyyM(n)
I .. QMtA RAIIEI INNU WAHAfiAL'AZHMU MTNNIWASYTA
.ALAR RA'SU STATBAN WALAT{ AKUN IttDU'AA.IKA NAIIBI
sYAKryrM
TYA A{M KItrFTUL MAWML]YAMIN.WARM.II
'. ' ''rVAKAAI{ATIMRA.ATn,AAQnAN
FAHAT Ltr iilN.LADt t{tq
IYALTTI.YM(nI
6. YARITSUNII WAYARITSU MtN AlLt YA. eUttB(r), lyN .
ALIIU RAIIDI RHADTYYM(n)
7. YAAZAXAn]YTA INNA NU0ASySynUt(^ ntcttuLA^ftit
NtsMutruu yAill,^A, LAtt NAJ.AI. LAltwttilN QAnLUU
sA.trtffAA(nl
t. QAALA H0ttttt ANNAAf'AKUUNU t.ll cttULAAtvtUN.rtA. .
KAANATnIRA.ATII MQIHANlr'AKAD nALACtrrr I rilN r I
KlltARl IftIYYAA(nl
e. QAAL KAD?,AAL!M(r), QAALA nonnUKA HU$ ALA\al,A
HAyytNUN. WA|(AD KttALAQTUtq Mn QAnLU rVAl,Anr TAXU
Sl'Al.AA(ir)
10. t
QAAI RAllEU .ALLUMyAH(trn),eAALAAYATUMALLA
'ruKAt.t.tMAN NAASA TSA!.ATSA LATAALt.tN .SAlvtyTi(,r)
I ll. l"AKllARAlA'ALAA QAIIII'IUttt ttilNAL itftntAAU FA.AUil A
I s^ttl il tUU tru K ttATAN. rv^ ASi'n I'AA(||)
t.An t tM AN
;
ll. YAAYAIIYAA KllUttZlL KfrAA[A t[KUtVA[(ttrr), lvA
AATAINAtIUL ltUKlflA SHAtttYYAA(n)
ll. lt'AIIANAANANMIN.t.ADUNNNAA TVAZAKAAtt(rrr0,
IIhKAANA't'AQtWtrtn)
r{. rl,NtARtt^l{.ntwAALtDAuil WALAnt yAKUN JAIDAttAAN
.ASIITYTAA
ts. IYAsALAAtttuN,ALAnilyAUt\tAIVULIDA, IVAYAUMA
YAMUUTU IVAYAUI\|A YUB.ATSU t tAlayAA(nl
c$ t;jlc.Hgtglt*--.ef
SURAII AR RATIMAN

a(it+r"+5e6otc j r S54("J,tr{l{,4trw)
.l6riovu*A6g5,tt"\C[4;*)r;6-$it
6itltti*Jq;,rV#tOWS166zS)r:s'''Wi
Q+i 6 r:h$u#;&5r;os Yiwi# Ss
&oVS:t;,_l.aA, ptlj
4\
g ..1gJ lj 6 r,Eri Jgyit,q^t
L[hV A 6\A$ tleqi Kt#i 5f ,+q
WEtWbJ$. .r:g!,ue,g$,grt'" jljJv
Wiait:glj6c#;,a1'+il&r4rd.,.i@cl.iG
t+i{tUtWi'cffiAgltg@\i{r!
.$^_q.rF9v'!&rWti5.pct&s;Sis-tJ
.6.$ygp.c,&lurtirt'i;eci..ifi W
j;g
Gtci#6crl3Wp,g&6"i,W$lt,#
d*- q+ +e W $ 64 6,trjfJv cMVt 4j
,yr'Itl.J6crE, c)tLig t-etsrieskrrL! r,
Wsr5l'fr$6dt1llr'$WW.c},*W
utffid$sV*telri j66,/;j1 4.qr1'1g
glSAUJS)gsffi.!1;61jr5c,e-SrrqpllgJlrtrri
aqti*g&vt$ustAwuyki.wgl
6 c.,Jr,$r B { t'); €rW ffl'l*S r 6gqcj. AeWn
6;
SI6It4t,if ,Y9,EyS%i.$rcW;NrCj
ww'39;r$8;rP4'g4l.€;,$t6lqgk
#6+ I *t$f W$,lt{,.,rui3 r cptdt !
6al'fft#rW11g,s{p-itr,#4tfu'+rtfi61
l'
ocl$W5r5t'cr,q6cg6t6tii{1,ffi i$l
&,UW9{j,&WE\c{iad"F$eW
Ut,yW@d&'W$ta,qq*5:r?1,^1
W"iSt,6lacJ td|gJ t
WqffiyUW.
S3/$N,&t(i$#jJLiJgre,r,i;@pcf
d,Jg#t;&$tjr60tsQi.&W$f qlid&,Ti
&
fu ua$St;,utgr[J<.,5%i,j3$s;gtdq
W,itg]c6ctl".Wt'UtW.i&WtXt,S-Vl,
,;rqtA*&wrst6v.q#B6r6tii-ir.
?ruf'0tflffgtu+{ett..i6W5$tc}l6crisgt
!: r-J f s.Li6 &tr+ t # WP i,$$W;iUU
W, m gU6rV$t ci e$ thsigqci {KW
;$*Wn,6#ilq.frlfiverA)g,W,irs*t'is
lr9tlcr,tjfut r,*9t3+#,i$,e Gg
6jjju.l,Jq,lrdy[S-*uAi{;ocy..&.
SUITAHAR RA}IMAN

ursMTLLAAtu.RAltMA NtR.RAtiltMI
AnnAHMAANU' ALLAMAL.QUII.AANA . KI|ALAQAL.INSAANA .,
ALLA.tvtA I IUL.DAYAANA. ASY. SYAMS U WAL. QAIT4ARU B I truSDAAN
r WAI{ . NAJMU IV^SY \$YA'ARU YASJUDAN WAS . SAMAA
' A NAFA
'ATLAA IVA WADLA.AL.IVInZAAN. ATLAT TTIGAW FtL . MSZAN r
1v4 AqtrMUL WAZNA DrL.QEntI wA LAATUKiljnUL.MtZAA]r
. \ryAL. AITDLA WADT.A'AIIAALIL. AI{AAM r FTUT^FAKtrIATUW
. WAI{.NAKTILU DZAATUL.AKMAAM' WAL.ITAIIBU DZUL'AStTFt
wln RAyHAAN . FA 0t AyyI AALAA I RAIBTKUMAA
TUKADZDZTDAAN . Kn LAQAL. INSAANA MlI\l StIAuttAlLtN t(l.L.
rAKIIKITAAR ' IVA KHALAQAL.JAANNA MIM. MAARUIM.. MINNMR
. }A DI AIryI AALAA I RADBIKUMAATUIqDZDZMMN N^IIDUL
. ruAsYtQAlNt r#A RAItruL UACilRIIIAIN I FA.Dt Alryt 'AALAA I
.RAONIKUM^A
TUKADT,DZIDA^N ' MIHAJAL . DAITNA!\I
yALTAeryAAN.' uAtNAuuAtAh [ARzAKnuL . LAA yAJ]gHrvAAN.
FA 01. AlTt t t{ABUtKttMAA TUT(^DZDZII|AAN ' IAK|I|TUJU
LU , LU U rvAL. MATUAAN .. FA Dt Ayyt AALAA. t
Mq|luMAL.^ALAA
nAD0IKUMAA TUKADZDZTSAAN' WALAttUL.JAWAARIL.
MUNSYA'AATU FIL.NAIIRI KAL.A 'LAAM I FA NI AYYI AALL,\ J
nADnlKtlylAA TUK DZD?.IIIAAN. KULLU MAN ,'ALAI|AAFAAI{ .
rvAYAllQAAWAJlru nADBlt(A DZUL. JALAALT lYA. TK&IAM . FA
lll
.MAN AYYI.AALAA t RAIIBIKUM/|A TUMDZDZCIMN . YAS.ALUHIru
FtS . SAI,IAAWAATI WA.ARDLI KULLA YAUI\TII{ HUWA FII
SYA'NIN FA Nt ATYI AALAA I RAI}DIKUMAE TUXEPZDZTIIAAN
' '
sA.NAFRUcrrU LA KUM AyYUT|ATS.TSAQALAAI{ . rA D I Ay.yI A LAA t
. TTA O D I KUM AA TU t(A DZDZTIIAAN' YAA MA' SYARAL. J D{NT IVAL.D{SI

INISTATII.A' TUM AN TAi{FUD7,W MTN . AQTTIAARIS . SAJ\{AAWATI


WAL.AADLI FANR'DZUU LAA TANFUDZUI'NA ILT.^A BI SIIT.'LTITAA}I
. FA DIAYYI AALAA I RAOOTKUMAA TUIqDZDZITAAI{. YURSALU
. AI.AIKUMAA STW^AZIIT'M .MINNAARTW. WA NUIIAASUN FALM
TANTAS|IIRAAN. FA nt Ayyt AALAA t nAnntKUMAA
. rA TDZAN SYAQQATIS.SAMAA.U FA tqANAT
TUKADZDZIUAAN
WARDATAN KAD.DIIIAAN
' FA NI AALA^ t RADOTKUMAA
TUX^DZDZIIIAAN ' FA YAUMA TDLIL.^YYt
LAA YUS ALU'AN OZAMNTIItr
INSUW.WALAA JAAN ' FA DI AYYI AALAA I RADTIIKUMAA
TUKADZDZTNAAN ' YU'RAfUI.. MUJNTMUUNA DI STNIAAITOII rA
r
YU'KIlAllzt, lllN . NAlvMstul lvAL.,\QDAAil FA 0t Aryt AALAA t
R^trBTKT,MAA TUIqDZDZTMI{ TIAADATIu JAHAI{NAIITJL .
'
LATllYUKADZDZIIU B|HAL.MUJnIMUUN . YATIUUTUqNA
TIAINAIIAA WA IAINA EA"WTMIN AAN ' FA tT ATYI AALAA I
RADrlKtIr{A TUTADU)ZrEr.lfle WrLDt^'t{ IAAAT M QAAT}|A
RAEBtrU JANNATAAN ' FA BI AYYI AAI.AA I MIEIrT'MA
TUIqDZDZTIAAI.I ' DZAWAATAA ATilAAN ' FA II AALAA I
RATI EIKI'T{AA TU IqDZDZIDMN' FMIIIM^A'NNAANI^rNTNRIYMI{'
I FAIIAY'TIMI.^A I RAIIIKMA^ TUIqDzl)zIDMN. MUTAXI M{A
, ALAA Ft RUSYtM.tAttrr.A,II\fuMA MtN tST InAQlN WA JAfiAL
JANNATAINI DAAN FA EI AYYT AALAA I RAIBITUMAA
'
TUKADZDZIDAAN' FIIHINNA QASRIRAATUTII.TIIARFI LAM
YATNMTTEtrUNNA NSUN QABI,iAI,M WAI.^AJTTI'{ '
FA EI AYYT AALAA T RAEBTKUMAA TUKADZDZI8AAN '
!(A'ANNATII NNA!-YM QUUTU WAL. MA&IAAN . FA Et Ayyl MLAA I
RAEBTKT'M^ATUI(^DZDZIEAAN ' I1AL JAZAA'UL. UISMNI TLTJLA
.UISAAN.FA ET ATN AAI.^A T NAEDIKT'MATUIqDZDZTIIMI{' WA
I{IN DIruNIEIMM JANNATA N' FA BIAY'YI AAIJA TRAIIDIKT'MA^
TUKADZDZIEAAN
' FA Et AYYI AALAA I
MUDIIAAMMATAAN.
NABBIKUMAA TUKADZDZIBAAN. FIIHIMAA 'AINAANt
NZTIZHAAKTIATAAN ' FA BI AYYI AALAA t RAIIDIKUMAA
TUKADZDZIITAAN
' FIIITIIMA FAAKITTATUW.WAI{ . NAKITLUW .
WARUMMAAN ' FA BT AYYI AALAA I RABDTKUMAA
TUKADZDZtsMN
' FItrIINNA IqI^MMTUN HISMN ' FA It AYYI
AALAA I RADDIKUMAA TUKADZDT,TBAAN ' TIUURUM.
MAQST TUUMATUN FIL.K|UYA M . r.^ nt Ayy t AALAA I trAtrs TKUMAA
TUKADZDZEAAN . LAlvl YATHMITSIIUNNA INSUN QAELAIIUM
rYALA JAAN . FA IIt AYYI AALAA I RAEIIKUMAA
TUIqDZDZTBA N . MUTTAKI'M{A'AI.^A &AfNAFTN xlN'DLRtw
. IYA 'AIIQARIYTIN tllSSAN . FA nl AYal A,,ttJlA I IAE0IKUMAA
TUKADZDZtsAAI{ ' TADMRAIqSMU RADNIKA DZIL.JALAALI WAL.
IKRAAM'
SURAII LUQMAN

,JVlVa"i*Sttsv,JPrsir4---'i
AAt,SWVspSgr)-6W15*tYCiij
|gt'd6J€9i.cr)rt6\.,3 j\W6d;t#tl${
q6,Y)s,JSAt
6,#V O:< hfr ,& LyW
'et,AV,Cis#,5,&')r(^Y,SbEi&ltdl
e6ti$'ffiUJ.6r\,J@W\($$jfl'..a
o6!wls4it+qs$t;;iIyfiiiroY{st
W8.,#r)tF,U-#JW&6W&
d5',i,r,3J'airl t6.,s.'!. G!>t,gig-:^glt drl
(*'r3tt+3t4VYg''PW&.dj#
iI + F v 6)\,it6liL6l k,J4rs; ;(.jEil
Gi>tr).As9;r-Yfli,il:ii'+'d'5Sbs;!lt
$ O,,.i"?s rSbtlaQW rY qt ait\6Y\{r,
s a;5vt:.'lJfilef,+Frf >'ALVd#i
6-#t
SUR,{HLUQMAN

DrsMrl. LAilIR n.AlrM^AfitR nAltrtM

tJ. wA tzQALA LUQMAfiU LIDNUU WAJTUWA yA lDlrt ttUU


YAA B UNAYYA L^ ATUSYSY R"| K 8 ILLA II INNASYSY TR KA
LADHULMUNADHIIM
r{.' 'wlwASSAtNAt
TNSA.^NA EtwALrDAttl tlAMA LATTTUMMUHU
WAHNAN 'ALAA WAITNIN WAfISALUIIU fN AMAINI
ANISYKURLI WALI TYATTD^I K TLAYTAI. MASIItrR
I 5. WAINJMIIADAAI(A'AI.AA ANTUSYRIIq EUMMLATSA T-AIq
Btmni{uN FALAA TUTHT lruMAA wA SA}ttDtiltt,MAA
FIDUNYAA M A' RUFAA TVATTAII I'SATI t ILA.IT{AN AI{MEA
ILAYTA. SU}OIA ILAY'YA TYIARTruKUM FAAT,NADDruKU}I
8 TMAA KUNTUM T^. MAI.UUN

16. yM luNAyrA tNNAtrA TNTAKU ilrnnetw


M INKIIA RD^LTN FATA KUM FTISA ^useolA
KI IR ATIN A UFIS NI IAIYATI
AUFILARDTYA ,Tt DfiULLAl|
tNNALLAttA LITIFUIT! KttADtR
t7. Y^A EUNAyTA AQIMIS||ALATA WAMUR8IL MA. RUF!
wAfinA ANIL tttuNtqru lvAsEIR .ALAA M,{A ASASAK
INNA zAt.n<r unr rzuit UMtruR

I I'. WALAATUSTIA'IR KIIADDAKALINNASI WALAATAAISYI


FILARDI MARAIIA. INNAL LAII^ LAAYU IITITBU
KUILAMUTTKIIATALTN FAIIKUUR,
t9. wAscQtD FttMASytKA WAQDUD trilNSAUTtt( INNA
ANKARAL ASTYAATI LASAUTUL tf AMfR
Doa untuk Kandungan
Allahumma innias-aluka an laj-'alahu ummalan wahidatan
wa antaj-'alahu musliman mu'minan, wa antaj-'glshu
minaddu'atishoodiqiinal mukhlishina, wa antaj-'alahu qurrota
ainin lii waliwaalidihi wa ikhwatihi wal muslimiina wa antar
zuqohus-gyahadata baUa tuuli'umurin wa husni'amala.
Allahumma inni'audzhubika wadzur-dyatahu minasyaithoonirroJim.
Allahumma sahhil hamlahu wa sahhil wiladalahu wa yassirsabiilahu
antal-ladzi kholaqotalru wa antal-ladzi ansya'tahu wa saw-wailahu
wa-'ad-daltahu.
Allahumma inni abaro-u ilaikamin haulii wa quw-wati
la ilaaha illa anta. Allahumma ladzhu mim baini yadaihiwa mim
kholfihi'an wa yaminihi wa-'an syimalihi wa min tahtihl waqdzifit'
tauhiida fi qolbihi wa-a'inni'ala tarbiyatihi waj-'alhu
minal mujad-didiina lidiinika waminal muhib'biina lisunnati
nabiyika Muhammadin Sholallohu'alaihi wa salam.
Artinya:
"Ya Allah, aku mohon kepadaMu agar Engkau ladikan anakku
sebagai orang yang sekualitas ummat, Engkauiadikan sebagai
mu'min yang borcerah dii, Engkau iadikan dia sebagal penyoiuk hati
bagiku bagi orang luanya, bagi saudaranya dan bagi soluruh orang
tstam, Engkau rizkikan kepadanya sebagai orang yang syahid
setelah borumur panjang dan beramalbaik.
Ya Altah, aku bertindung kepadaMu atas dia dan anak'anaknya dari
godaan sotan yang lerkutuk.Ya Allah, mudahkanlah dalam
mongandungnya dan di dalam kelahirannya. Ringankanlah ialannya'
Engkaulah penciptanya dan Engkaulah yang monumbuhkannya,
Engkaulah yang membaguskan dan Engkau pula yang
mompobaikinya.
Ya Altah, aku kembalikan kepadaMu sogala daya dan kekuatanku,
liadaTuhan yang patut disembah kecuali Engkau.Ya Allah, lagalah
dia dail dopAn,iotakang, samplng kanan, samplng kitl, dad atas dan
darl bawahnya.Tanamkanlah kalimat tauhlld dihatinya, bantulah aku
di datam tatuiyahny a dan iadikanlah dia sebagal muJahld agamaMu
dan sobagalponcinta sunnah nabiMu Muhammad SAW.'
Doa 0rang Tua Xepada Calon Baylnya

Bismillahirahmanlrrahim

Allahummahfadz waladil maadaama fil bathni zaujatil


wasyfihiiantasysyaafillaa syifaa a itaa syifaa uka syifaa an laa
yughoodiru saqoman
Allahumma showwirhu shurolan hasanalan wa tsabblt
qolbahuu limaanan bika wa birosuulika
Allahummaj'alhu shohiihan kaamilan, haadiqon,, aaqilan,
'aaliman,'aamilan
Allahumma thowwil' umrohuu wa shohhih Jasadahuu wa
hassin khuluqohuu wa afshoh lisaanahuu liqiroatil hadiitsl wal
qu/aani bi barokati Muhammadin Basuutillaahi shallallaahu'alaihl wa
sallama

Ya Allah,Tuhan fumetihan Atam


Limpahkanlah penjagaan terhadap anakku selama ia
berada dalam kandungan lstriku.
Ya Hlah, Zat Maha Penyembuh Sakit
Karunlakanlah kesehatan kepada anakku. Sungguh
Engkau.Zat Penyembuh dan pemberi Kesehatan yarg thla disertai
penyakit sesudah-Mu,
Ya All ah, Tuhan Yang Maha Ku asa
Jadikanlah anakku dalam bentuk jasad yang batk dan
s?mp_urna: Tetapkanlah hatinya dalam ke adaan be riman kopad a. Mu
dan Rasul-Mu.
Ya Allah, Zat Maha pencipta
Jadikanlah anakku senantiasa dalam keadaan sehat lahir
lqtinnya, gempu ma bentuk lisiknya etok, cantik rupa dan tingkah
lakunya. Benka| berilmu serta be nmal yang bali,
Y-a Allah,Yang MahaKasih dan Maha Sayang

Anugerahkanlah kepada anakku badan yang sehat lagt


semp.uma, akhlakyang bagus, ucapan yang tasih aan
letas un-tuk
membaca ahQulandan hadist Rasut.
Dan kaml senantiasa berharap mendapat koberkahan Rasul-Mu,
MuhamnndSAW
llo'a mcmohon pormlntaan dltrbullan

'#g;'&1-:6t*lF---gl;;FS
.)/ta1
- t1\ ""'o

ALT.AHUMMA INNI A'UDZU BIKA MtN 'ILMIN LA YANFA'U WA


OALBIN LA YAKHSYA'U WA DU'A.I t.A VUSMA'U WA NAFSIN LA
TASYABA'U.
'Ya Allah, aku bertindung kepada Engkau dari ilmu yang lak be rguna,
dan haliyang lak pernah lenang, dari do'a yang lak dldongar dan
darl nalsu yang tak pernah kenyang'.

0o'a momohon agsr dlborl koturunrn yang balk

,rt"$W'CiVr,i'{16
RABBI I.ATDZARNI FAROAN WAANTA KHAIRUL WARITSINA.
'Ya Tuhanku, langantah Engkau tlnggalkan aku seorang dlrl, dan
Engkaulah waris yang paling balk'.
(QS. AlArlblya' : 89)
l/4n,r, / < ia,a.:t ?<-2. arttl . ,t . .. -.,/
a

RABBI HABLI MIN I.AOUNI(A OZURRIYYATAN THAYYIBATAN


INNAIGSAMI'UO OI'A.I.
'Ya Tuhan kam{ hedlah aku darl sisi-Mu, kelurunan yang baik.
Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar (mempe rkenatkan) do,a.
(QS.'Ali lmnn: 38)

RABBIHAB LI MINASH SHALIHINA.


'Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (anak) yang termasuk
golongan onng<'nng yang saleh'.
(OSAsi Shatfat: |N)
,,e'ffi'V6J:lntp&';f(;:i'
RABBIJ'AINI MUOIMASH SHALATI WA MIN DZURRIYYATI
MBBANA WA TAOOABBAL DU'A.I.
'Ya Tuhan kaml,ladikanlah aku &n anak+ucuku orangonng yang
lelap mendiriken shalal, ya Tuhan kami pedcenankanlah-do'aku'.
(QS.lbnhim: a0)

/:
I ll
. Lar^,

RABBANA HAB LANA MIN AZWAJINA WA DZURRIYYATINA


OURRATA A'YUNIN WA"J'ALNA LIL MUTTAOINA IMAMAN.
'Tuhan kam[ karunlakanlah kepda kaml dad lslrl-lstd kaml dan anak-
cucu kaml menyonangkan kaml dan ladlkanlah kaml sebagal
pemimpln Mgl onng-orang yang berlaqwa'.
(QS. Al-Furgan:74)
0o'r manrohon lgrr dlbcll leeclmtu ralran tchemlha

;AU:IArAeE'6ffi {$,i:fri,

'e6*Jfgtr!$(l}St'y;,
*fi69i;;5r0.c-i'&J#,
.:eggrg'15-:..{,jft-'^Wf/.i#.",^t\5
ALI.AHUMMAHEAZH WALAOI MAOAMA FI BATI'INI WASYFIHI
ANTA SYAFIN LA SYIFA.A ILLA SYIFA.AN LA YUGHADIRU
SAOAMAN. ATIJHUMMA SHAWWIRHU HASANATAN WA TSABIT
OALBAHU IMANAN BIKA WA BIRASULIKA. ALLAHUMMA
AKHRIJHUMIN BATHNI WAOTA WALAOATI SAHLAN WA
FASLIMAN. ALLAHUMMAJ'ALHU SHAHI HAN KAMILAN
WA'AOILAN HADZIQAN'ALIMAN'AMILAN. ALLAHUMMA
THAWWII'UMRAHU WA SHAHIH JASAOAHU WA HASSIN
KHULUOAHU WAFSHAH LISANAHU WA AHSIN SHURATAN
LIOI RA.ATI L HADTTS I WAL OU R.AN I BI BARAI(ATI MUHAMMADIN
sHALLALI-AHU 'ALAlHl wA sALI-AMA wAL HAMMDuLltr.ekt
RABBIL'ALAMINA.

'Ya A!!ah, perlihatah anakku selama berada dalam kadunganku'


Dan sehaikanlah dia, karena sesungguhnya Engkau adalah Dzat
yangblsEmenyehatkan.Tiadakesembuhanyangtida!melalnkan
'keimbuhan
dart'Mu, kesembuhan yang E&k maninggalla n penyakl
$ xdikitpun. Ya Altah, bentuklah dia datam perutku dalam Mntuk yang
Dagus, dan tatapkanlah rahtmiu pada saat'kelahlran1u dengan '
mudah dan dalam keadaan selamat. Ya Attah, ladlkanlah Ia amk

$ yang sohat dan sempuma, yang benkal, yang cr,rdal,.yang alim'


'daimau
mengamalkan llmunya. Ya, Allah, panlangkanlah umumya'
s eharkantah tibuhnya, bagusianl ah akhlaknya, I asthkanlah ll*nnya,
i{ ian baguskantah Oer*,an Nabt Muhammad &w. Oan scgala pul Mgl
Allah Tuhan sornosfa alam'.
'
0o'r mlon rgf,r dlbcrl kcnrdrhrn tctlkr rttn mclrhlrttn

#$l]q$r6,*-8;;ir-:Jju
HANNA WAI-AOAT MARYAM WA MARYAM WALADAT'ILSAA
UKHRUJ AYYUHAL MAULUUDU BIOUAORATIL MALIKIL
MA'BUUOI.
'Hanna lolah melahirkan Maryam dan Maryam telah motahtrkan lsa.
Keluarlah, hal anak (yang masih dalam kandungan) dengan
kekuasaan Allah, Penguase yang dlsembah'.

-#&ifybepi;,$l'ii$t
U'ILDZUHU BILWMHIOISH SHAMADI MIN KULLI SYARRI OZII
HASADIN.
'Aku bedhdtng kep&NlahYary Malu Es*, tcmptbergantungnya
Eemua makhluk untuR Myl (yang al<an lahk) &rl kelahatan semua
makhluk yang mempunyal silat dengkl,.
llo'r'ratd* rletlrtu rtro trt Li dlhcdrn Adzrn

WA INNI U'ILOZUHU BIKA WA DZURRTYYATAHU MINASY


SYAITI.IAANTR RA'IIM.
'Sungpuh tku mohott kcpada-Mu pcrltndungan unluknya dan anak
kelurunannya darl sotan yang lerl<utuk .
(OS. All lmnn: fi)

i; dq #i,K;-*6 r
jr e
r
W!4t
A'UDZU BIIGUMATILI-AHITTAMMATI MIN KULLI SYAITHANIN WA
I"I.AMMATIN WA MIN'AININ I.AMMATIN.
'Aku berlindung dengan kattmat Ailah yang amat sempuma darl
cogala g ngg.nn setan dan luga darl sogala hewan yang befulsa,
cttn tuqs dad pandanqan mala yang lahat.,
'*:i:ffiySa,g:ryr;;S:,ir{;(r-r_
6j;rci), $+$:;i;5"8(;tiatj;Wgt

.'i#)(i}{fu(ffi ,(]::,ifi6
ALI.AHUI,IMN'ALNI WA AUW)I WA OZURRITYATI MIN AHLIL'
KHAI RI WA tA Tru ALNI WA N^TAHUMMIN AHUS SU.I WAAHLI OH.
DHAIRI WARZUONI WA MYA}IUM 1LMAN NAFI'AN WA RIZOAN
WA SI'AN WA KHLUOAN HASAT{AN ATTAUFIOA ILTTI.THA'ATI WA
FAHMAN.NABIYYINA.

'Ya Allah, taai\antan aku, ahak-atakku, dan kctuargaht lermasul.


dad goloqganbrang yang Mrttnu ctan gotongu oing yang Mlk,
Dan luganlah Engkau ladlkan aku srta menlca datun g*agan
onng lahal'dan orang ytng mcmbuat mudhznt. Ecdtah rezekl
kep&ku dan kepada mcrelu bcntp ilmu yang Drlrmanhal, rczekt
yang lapang, budl pekcrtl yatq bak, pcrtobngan untuk taat, dan
kopluman mengenal pae nail,.
t'
$ 0o'a Snrlw

li:&x;ettY*;6Y.-ti;'#::6eit;w,.
Ji6 j,;i"!:*i; jI...+*y:CjvLJ*'
s
s
s RAB B I AWZ l'N I AN ASYKU RA N I'MATAI(A uTl AN'A[,ffA'ALffA
WA'AI.A WA LIOAYYA WAAN A'MATA SHALIHAN TARDHAHU WA
ADKHILNT BI RAHMATII(A FI'IBAOII(ASH SHALIHINA.
iT
jii 'Ya Tuhanku, borilah aku ilham untuk mensyttkud nlkmal-Mu yang
lelah Engkau bedkan kapdaku dan kepda MpaR ibuku &n agar
aku Mlfr,ual amal kebalkan yang Engkau rldhol, berilanlah koMikan
kepadaku dengan memberl kebalkan Rcpada anah-cucuku.
*sungguhnya aku 0ortauMt kapda-Mu dan sesungguhnya aku
lermasuk ol;ang-o'r,ng yang ber.sr,nh dhl'.
(QS.NAhqal: 15)

s 0o'r Pcnufup

+s
A1f:;Ur'.ii3$t$:;fJcifi;G;
ii RAEBANA ATINA FIODUN.NYA HASANATAN. WAFIL AKHIRATI

s I-I.ASANATAN, WA OI NA ADZAEAN NAR.


ala Tlthanku, hrtkanlah kefr.ltkan il aunn darr W tcctrlltkan dl
tt at<hlnt kolak, serta llndungllah kaml dag! azab ncm,lto'.
(OS.At tuqanh:201)

Anda mungkin juga menyukai