Anda di halaman 1dari 37

Assalamu'alaikum

Wr.Wb.

SEKAPUR SIRIH

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara syukuran yang kami selenggarakan pagi hari ini.

Berkat limpahan rakhmat-Nya semenjak pernikahan kami / anak

kami yang lalu Allah SWT telah berkenan memerikan kesempatan

kepada

kami untuk menantikan kehadiran anak / cucu dari isteri/anak kami yang bernama

Limpahan rakhmat Allah SWT tersebut sangat kami

syukuri dan

kami

jabang

tiada hentinya berdo'a dan memohon kehadirat-Nya semoga sang

bayi dan ibunya pada saatnya

nanti diberikan Allah SWT kemudahan

dan keselamatan menjadi anak yang dikemudian hari

tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh / solehah berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi Agama, Bangsa dan Negara,

sang bayi akan

Amin.

Untuk itu dengan

segala kerendahan hati, kami memohon

bersama - sama kami dan keluarga

memanjatkan do'a bagi sang jabang bayi dan lbunya beserta seluruh

kepada Bapak / lbu / Saudara untuk

keluarga dengan lanjutan Ayat - Ayat Suci Al-Qulan kiranya dapat

membawa berkah bagi Jabang Bayi, lbunya serta seluruh keluarga.

Akhirul kalam kami mengucapkan terima kasih atas

'kesediaan Bapak I lbu I Saudara yang telah berkenan msluangkan waktu Lntuk menghadlri acara pengaiian ini. Semoga Amal lbadah

Bapak / lbu / Saudara mendapat pahala yang lebih darlAllah SWT.

Amin.

W;ssaiamr r'alaikum Wr.Wb.

t"x

tr

$ Sekaour Sirih

0altar lsl

Daftar lsi

Doa Ponibuka

$ Surat AlFatihah

Doa Hadialr

1

2

3

4

6

Surat Al lklrlash

B

Surat Al Falaq

9

Surat An Naas

11

Ayal Kursi

13

Sural Yusul

15

Surah Mirryarn

n

Surah Ar Flahman

2.

Surah Luqman

26

Doa unluk Kandungan

28

Doa Orang Tua Kepada Calon Bayinya

8

Doa memohon porminlaan dikabulkan

30

Doa memohon agardiborikan kolurunan yang baik

30

Doa memohon agar dibori keselamalan selama kehamilan

33

Doa memohon agardiberi komudahan ketika akan melahlrkan

35

Doa solelah mslahirkan atau sotolah dibacakan Adzan

36

Doa Syrrkur

38

Dott Itttttttlrtlt

38

Doa Pembuka

J,vyJ;ttgi,Wht!:".#(i q,N;T(

tWfid:{rfiq*;'ii:6Kj";4WIE

s $

i5

$

65;,6;&1,W-.*-tu-SrG

/

v--

.

-

ta < /

.(s zt

{--

.G#'{1'4,.$aJ[.A1K,5

,-<

-

.r4'.

AL HAMOULLILLAHI RABBIL'ALAMIN. ITAMOAN KATSIRAN THAYYIBAN. MUBARAKAN. FIHI 'AI-A KULLI HAHALI. HAMDAN YUWAFI NI'AMAHU WAYUKAFI MAZIOAH, YA RABBANA LAKAT-

HAMDU KAMA YANBAGHI FIJALALI WAJHIKA WA'AZHIMI

SULTHANIK. SUBHANAKA I-A NUSHSHI TSANAAN 'AI.AIKAANTA

KAMA TSNAITA 'ALA NAFSIKA. WALAKAL HAMDU HATTA

TARDHA.

'Segala pul bagl.Mu ya Allah. Pemelihara alam ssmesta. Puii.puit yang banyak yatp amat Mlk, yang amat pe nuh dengan keberkahan atas segala keadaan. Pufl-pujlyang amil melongkap!segata karunia- Itya dan segala yang meliputi kelebihan-Nya.WahalTbhan kaml bagl- Mu segala putl sehgalmana yang patut bagl kemullaan walah-Mu clan keagungan-Mu seda kebesaran-Mu, Maha sucl Engkau,lakkan ftuDalasl *nlungan kamlkepda-Mu. Deml Engkau sebagalmana halnya Engkau menyanlung prlbadi-Mu sendid. Eagl-Mu segala pult hlngga Engkau menyenanglnya',

.:;#V4W5'#JISIE Y I& *flj

?

'lficksGryttsWtuCtgiJ:

Y -.f

vlU

:!i:

WD lti:

<

:.

y

-

-". t'- ii

++\,) |

;\\,

t t

ttr"al,

Jti

rii

.r-YV+ fD

<

. ,/ tltt,-. J

p)c+)*:*;

.

l

,r

;

I

BISMILI-AAHIRRAHMMNI RRAHI IMA.

I LAA HADHARATI N NAB I YYI LM U

STHAFA SHALLALI.ALLAAHU

.ALAIHI WA SALLAMA ALFAATHIHA TSUNA ILAA ARWAAHI

AASA^.I HI WA I KHWAANI HI M INAL.AN 8IYM.I WALMU RSALI NA

WASHSHAHMBAT AIMA.'IINA TSUMMA IIIA ARWMHI AABAA.

INAA WA UMMAHMTINM WAAJDMDINM WAJADOMTINM

TSUMM I LAA NNWNNX I JAMI I JI LM U SLIM I t NA WA I.MUSLIMAATT

WAL MU'MINIINA WAL MU'MINMTI KHUSHUI'SHAN II-A RUUHL

ALFMTIHAH.

'Unluk atwah Nabl Muhammad. s,a,w,, scmoga unluk atwahnya

kedua onrg tuanya, leman-temannya datt

para sahabal seluruhnya. Kemudtan utuk aruthnya pan Mpk lht kaml, eyang-eyang kaml untuk anyahnya oa,ngezang lslam lakhlakl

maupun wanlta parc onng-orang mu'mln hkl-lakl maupun wanlta.

pn

Nabt cu,ra Rasul dan

terutama

(sebutkan namanya).

-r/slY\l

pt-e.tt

suRAT.At FATIHAH (PEMBUXAAII l.

Makkiyah. 7 ayat. Surat yang portama kali diturunkan secara lengkap

$

s

$

ir

1. Dengan nama Allah Yang

Maha Pemurah lagi Maha

Penyayang.

w

 

2.

Segala puii bagiAllah Tuhan seluruh alam.

$

t{

if

3. Yang Maha Pemurah lagi

 

Maha Penyayang.

$

s

4.

Yang memilikl (moralai)had

.s

psmbalassn.

o 2-ii1tc;-,J1r 9tt{,

BISMILLAHIR RAHMAANIR

RAHIIM

J

)ttr/

9: l+*.'r1t

,.

ALHAMDU LILLAAHI RABBIL

.AALAMIN

i,#yu*,:jt

AR AAHMAANIR RAHIIM.

.l g";l tti#

MMLIKI YAUMIDOIIN.

5. Hanya kePada Engkau kaml

dan hanYa

kspada Engkau kami mohon

menyembah

Tn:':T*'

)

o

6. Tunlukilah kaml Jalan yang

lurus.

7. Yallu lalan

orang-orang yang

Engkau berl nl'mal atas

meroks, bukan (alan) orang-

luga

orang yang dlbencl dan

bukan orang-orang yang

terso!at.

avy;.3-1l1 46,.1

"Lif

o

(:,_,

IYYAAKA NA '8UDU WA

IYYMKA NASTA'IIN.

h*irYletg*dl

IHOINASH SHIRAATHAL

MUS. TAOIIM.

z ,.rrl ,,.

{

c^.rrrgil Y9g

SHIRAATHAL LADZIINA

AN'AMTA'ALAIHIM GHAIRIL MAGHDUUBI 'ALAIHIM WA

I-ADH DHMLLIIN.

*-l

tT

s

i$

s

tf

ifl

1i\l

$l

-41

$l

SURAT A[ TXHLASH (KEMURX|AN KEESMI| ALT AH)

Makkiyah, 4 ayat. Oiturunkan sesudah Sural An Naas.

o4i)'f),i,, .,,

Blrmlilahlr Rahmarnlr Rahllm

(l)

Dongan nama Allah Yang Maha pcmurah Lagl Maha pcnyayang

l. Katakanlah : "Dia-lah Allah

adalah Maha Esa".

Hanya Allah-lah tempat

bergantung.

Dia tidak beranak dan tidak

diperanakkan.

Dan tidak ada iatu pun yang

menyamal-Nya".

J Lii*"rli &

ouL HUWALT-AHU AHAD (UN).

3 3*:r';(r

ALLAHUSH SHAMAO (U).

43ftryJ

LAM YALID WA LAM YUULAD.

"'ffif;tL'6,&js

WA LAM YAKUL LAHUU

KUFUWAN AHAO (UN).

(J{:r.rl

SURAT [ ru q $IITU S$rfil'ltl.

Makklyah. 5 ryal. Olturunken sosudah Sunt Al Flll.

,A,Fl,,rhL ,l

Elunllhhlr Rehmunlr Frhllm (ll Dcngan nrmr Allth Yrng llrha Pcmunh trgl Hehe Ponyryrng

1. Katakanlah :

'Saya

berllndung kepada Tuhan

Yang memiliklShubuh.

Darl kelihatan apa

(makhluq) yang telah

diclplakan-Nya.

3. Dan darl kelahatan malam apablla telah getap.

;{I*aIfi,il

OUL A'UUOEU BI RAEBIL

FAI-AO (r).

MIN SYARdI MAA KHALAO

(A),

i6$yvvt+t;

WA MIN SYARRI OHMSIOIN rozAA wAoAB (A).

4. Dan dari kejahatan wanila.

wanila penghembus (wanita

tukang sihir) pada ikatan.

5. Dan dari kejahatan orang

yang dengkl apabila la

dengki".

,*n;

,i ,$r+

WA MIN SYARRIN NAFFAA.

TSAATT FrL'UOAD (t).

\of

lz

ut/J

tfs

t

z

tlt;r;y

WA MIN SYARRI HAASIDIN rozAA HASAD (A).

suf,tT Ail xr^s (lrAxlFlll

Mahklyrh. 6 ryet. Dlturunken tt.udrh SwrlAl Febq

#lfl,r\',

'l

Blrmlllrhlr Rehmmnlr Rrhllm (l)

Drngrn nrmr Allrh Yrng llrhe Pomunh Lrgl llrhr Penyrylng

1. Katakanlah :

'SaYa

berllndung kopada Tuhan

manusia.

JoEtqi

,,q(^1,r;(,i.il*e2

MIN SYARRIL WASWAASIL

KHAN NAAS (l).

5. Yang membisikkan

rukkan) dalam

manusia.

6. Darijin dan manusia

,r(trr$JlQri"ricl,fir

(kebu- AL LAOZil yUWASwtSU Fil

dada

SHUOUURIN NAAS (t).

,ALtJtu{HUUtu\ | LAA HAI LIJM H UWAL HAYYU L OAYYU U MU, t,{A

TA'KHUDZUHU SINATUN WALAA NAUUM. LAHUU MAA

FI SSAMMWMTI WA MM FI L ARDHI MAN DZAL I.AOZI I YASYFA'U ,INOAHU I LI.AA BI IDZNIHI I YA'I.AMU MM BAI NA AI DIHIM WAMM

KHALFAHUM WAI-AA YUKHITIHUUNA BISYAI . IN MIN 'ILMIHII

I LI.AA B I MAA SYM.A. WASI'A KU RS I YYU H US SAMMWMTI WAL ARDHA WALAA YA.UUDUHUU HIFZHUHUMAA WAHUWAL

'ALIYYUL'AZHIEM'. (AL-BAOARAH : 255).

A4lnya

'Allah. tiada Tuhan kocuari Dia, Dzat yang Maha Hidup lagi Bordiri

sondiri, tidak pernah dihinggapi kantuk apalagi tidur. bagiNya

Penguasa apa saia yang ada di langit dan dibumi, tiada yang dapat

membari syafa'at (portolongan) kecuali atas izinNya, yang Maha

Mangelahul apa saja yang torjadidihadapan mereka atau dibetakang

mereka.

Tiada yang dapat mengotahui itmu Ailah kocuati atas kehondakNya:

KursiAllah sangat luas meliputitangit dan bumi. Dan Allah tiada merasa borar unluk memetihara koduanya (langit

dan bumi). Dan Maha Tinggi lagi Maha Besar,.

6{dc+1d'sfisF+tl

t .r lit l:

C-.0^rt P

-4a-t'

snff lug,r

Makllydr. T ryel. Sunt kc 12

t+fltFt$b 'l

Blgnllhhlr Rrtuunlr Rehttm (tf

Dongan nemr Allrh Y.ng

loh. Prmunh t gl laha prnyeyang

2. Sesungguhnya Kaml monu. runkannya berupa At er.rran

oengan berbahaaa Arab, agnr

kamu memahamlnya.

ALIF .LAAM RAA. TILKA

AAYAATUL KITMBIL MUBIINI.

Wut;!I{iG)

INNAA

ANZALNAAHU

OURAANAN ARIEIYYAN

I.A'ALIAKUM TA'QI LUU NA"

Kaml

moncorltorakan

kopadamu kieah yang pallng balk dongan mewahyukan Al

Quran kepadamu.

sosung-

gul'nya kamu sebelum (Kaml

mowahyukan)nya adalah

lormasuk orang-orang yang

b€lum mengetahul.

(,:{rUto,;X

Y(ri;At.ilAjj

irl*X;r&oY;

NAHNU NAQUSH.SHU'AI.AIKA

AHSANAL OASHASHI BIMAA

AUHAINAA II.AIKA HAADZAL

QUB.AAN. WA IN KUNTA MIN

LAMINAL

OABLIHII

GHMFILIIN.

;td:t,iirrt

'r:it;;,.iAfW

6$4tli&r:

4. (lngatlah) mellhat gebelac

buah

bulan:

bintang. mrtaharl dan

kullhat oomuanya

sujud kepadaftu'.

5. Ayahnya berkala. 'Hal

anakku, langaQlah kamu

cerlterakan mlftplmu ltu

kepada eaudara-aaildsramu,

maka mereka membuat makar (untuk memblna.

sakan)mu. Sesungguhnya

cyallqn ltu adalah muouh yang nyah bagl manirle.'

IOZ OA^T.A \UUSUFU LI.AEIIHI

YAA ABATI IN.NII RA.AITU

AHADA 'ASYARA KAUKA.

BAWWASY.SYMSA WAL

OAMARA RA.AITUHUM LII

SAAIOIN

ttt t-2

v*e

j&

t.t

OAALA YAA BUNAY.YA LAA

TAOSHUSH RU' YMI(A'AI.AA

IKHWATIIq FAYAKIOUU' I-AKA

IN.NASY.SYAITHANA

'(AIDM.

L|L-INSAANt'AOUWW.WUM

MUBIIN.

Dan demlklanlah Tuhanmu,

msmilih kamu

Nabl),

xepadamu

mlmpl.mlmpl

(untuk

menJadl

dan dialarkan-Nya

sebaolan darl tablr

dan dlsem-

nlkmat

kogada

purnakan.Nya

xepadamu

dan

l(elujtrga

Ya'qub,

na

kan

oapakmu

lbrahlm dan

eebagirlma-

Dla tolah menyempuma-

.nlkmanNyri

kopada

s€bolum ltu, (yattu)

lshak.

Sosung-

Mah-a

Maha

puhnya Tuhanmu

S9ngotahut

E tlaKsana.

lagt

't&Hs#;Kyi

a{i:LWs

t/,)t.t,

ccLt*.4&

tr-

lt_

L4,G

o

4r>*

(2t1t -.1!t.-,

syJsjj

WA I(ADZAALII(A YAJTABIIIG RAB.BUKA WA YU'AL.LIMUIG

MIN TAWIILIL AHAADIITSI WA

YUTIM.MU NI'MATAHUU

.ALAIKA

YA'QUUBA KAMAA ATAM.

MAHM'AI-AA ABAWAIIG MIN

OABLU IBRAAHIIMA WA

ISHAAQ. IN.NA RAB.BAKA

'ALIIMUN HAKIIM.

WA 'AI.AI AALI

n- rrft.a hir-titr

cl),r\&lr 4,plys

7. Sesungguhnya ada bebe. LAQ$ fceeNe Ftl YUUSUFA

rapt bndr.hnda kekus!8an . WA IKHWATIHI I AAYAATUL.

. Allah pada (klcah)

Yuguf

dan U15.S1,1-tLllN.

eaudarE gaudan bagl orang.

orang yang bcrtrnyr.

SUITAII MARYAM

oE4*)tg)eg 9!l+--^t

tW

gY

"yt

\lv;

4i v *''FU ^{5

*i,6N

6K*t;,Jf;bilr r#S

06 aWil,si

dJt r q$ ss 6$oq

g\A3.q$ c,"br

Ag:v$victgtr*U5G;tjtU!,$rel;

,Vd{/;r,4Yiq'$Jt,U ui$,#ffilS

A

U

c{#twtJ4$w-a!,^:jq$H!t1wl

Jrj. WF Wt eviilb p,,fr6\uj J\5

6c s^ aTj 0\t

J\tuI.''$tu 6511

&s,U a4q5;63i W

''lt;il

v'r JVgs$ 6s$i

4fUkicsclYtg1taElOtt''tut1talqr

fI,W 5t.d.lltrXl

vF{

\ e u} U, t4c

'}3

s!# ert;{;S

Vltffi,#Mtl'if1yhtgr

r)v|c#As^j.q,;,hsbw6dgJJirlolet

&igse't{-?g;a:?fr .*4;A,:rr"r7A

i&'s.!d'+ldsdE

6w

I

I

SI.|RAHII.ARYAM

' IttSIItLLA^HIR RAIIMAAI{TR RAINTM

t. tilA.F|lAA YM.AN SrrMp.

t. ,,

DZIKNU RAHMATI RASBTI(A'AIIDAHUU

ZAKARN'YA

IDZNMDAARAIIBAHUUNtDM.At{

QMtA RAIIEI INNU WAHAfiAL'AZHMU MTNNIWASYTA

tOlA.FIyyM(n)

.ALAR

RA'SU STATBAN WALAT{ AKUN IttDU'AA.IKA NAIIBI

sYAKryrM

'.

' ''rVAKAAI{ATIMRA.ATn,AAQnAN

IYALTTI.YM(nI

TYA A{M KItrFTUL

MAWML]YAMIN.WARM.II

FAHAT Ltr iilN.LADt t{tq

6. YARITSUNII

7.

ALIIU RAIIDI

WAYARITSU MtN AlLt YA. eUttB(r), lyN .

RHADTYYM(n)

YAAZAXAn]YTA INNA NU0ASySynUt(^ ntcttuLA^ftit

NtsMutruu

yAill,^A, LAtt NAJ.AI. LAltwttilN QAnLUU

t. sA.trtffAA(nl QAALA H0ttttt ANNAAf'AKUUNU

t.ll

KAANATnIRA.ATII MQIHANlr'AKAD nALACtrrr I rilN r I

KlltARl IftIYYAA(nl

e. QAAL KAD?,AAL!M(r), QAALA nonnUKA HU$ ALA\al,A

HAyytNUN. WA|(AD KttALAQTUtq Mn QAnLU rVAl,Anr TAXU

I

;

Sl'Al.AA(ir)

10. QAAI t

ll.

ll.

RAllEU .ALLUMyAH(trn),eAALAAYATUMALLA

NAASA TSA!.ATSA LATAALt.tN .SAlvtyTi(,r)

'ruKAt.t.tMAN

l"AKllARAlA'ALAA QAIIII'IUttt ttilNAL itftntAAU FA.AUil A

I t.An

t tM AN s^ttl il tUU tru K ttATAN. rv^ ASi'n I'AA(||)

YAAYAIIYAA KllUttZlL KfrAA[A t[KUtVA[(ttrr), lvA

ll.

r{.

ts.

AATAINAtIUL ltUKlflA SHAtttYYAA(n)

lt'AIIANAANANMIN.t.ADUNNNAA

IIhKAANA't'AQtWtrtn)

rl,NtARtt^l{.ntwAALtDAuil WALAnt yAKUN JAIDAttAAN

TVAZAKAAtt(rrr0,

.ASIITYTAA

IYAsALAAtttuN,ALAnilyAUt\tAIVULIDA,

IVAYAUMA

YAMUUTU IVAYAUI\|A YUB.ATSU t tAlayAA(nl

c$

SURAII AR RATIMAN

t;jlc.Hgtglt*--.ef

j

r

a(it+r"+5e6otc

S54("J,tr{l{,4trw)

.l6riovu*A6g5,tt"\C[4;*)r;6-$it

6itltti*Jq;,rV#tOWS166zS)r:s'''Wi

Yiwi# Ss 4\

Q+i 6 r:h$u#;&5r;os

&oVS:t;,_l.aA, g

1gJ

lj 6

L[hV A 6\A$

WEtWbJ$.

ptlj r,Eri Jgyit,q^t

Kt#i 5f ,+q

tleqi

.r:g!,ue,g$,grt'" jljJv

Wiait:glj6c#;,a1'+il&r4rd.,.i@cl.iG

t+i{tUtWi'cffiAgltg@\i{r!

.$^_q.rF9v'!&rWti5.pct&s;Sis-tJ

j;g

.6.$ygp.c,&lurtirt'i;eci ifi

W

Gtci#6crl3Wp,g&6"i,W$lt,#

d*- q+ +e W

,yr'Itl.J6crE,

$

64 6,trjfJv cMVt 4j

c)tLig t-etsrieskrrL! r,

Wsr5l'fr$6dt1llr'$WW.c},*W

utffid$sV*telri

j66,/;j1

4.qr1'1g

glSAUJS)gsffi.!1;61jr5c,e-SrrqpllgJlrtrri

aqti*g&vt$ustAwuyki.wgl

6 c.,Jr,$r B { t'); €rW ffl'l*S r 6gqcj. AeWn 6;

SI6It4t,if ,Y9,EyS%i.$rcW;NrCj

l'

ww'39;r$8;rP4'g4l.€;,$t6lqgk

*t$f W$,lt{,.,rui3 r cptdt

#6+ I

6al'fft#rW11g,s{p-itr,#4tfu'+rtfi61

!

ocl$W5r5t'cr,q6cg6t6tii{1,ffi i$l

&,UW9{j,&WE\c{iad"F$eW

Ut,yW@d&'W$ta,qq*5:r?1,^1

W"iSt,6lacJ td|gJ t

WqffiyUW.

&

qlid&,Ti

S3/$N,&t(i$#jJLiJgre,r,i;@pcf

d,Jg#t;&$tjr60tsQi.&W$f

fu ua$St;,utgr[J<.,5%i,j3$s;gtdq

W,itg]c6ctl".Wt'UtW.i&WtXt,S-Vl,

,;rqtA*&wrst6v.q#B6r6tii-ir.

?ruf'0tflffgtu+{ett i6W5$tc}l6crisgt

!:

r-J f s.Li6 &tr+ t #

WP i,$$W;iUU

W, m gU6rV$t ci e$ thsigqci {KW

;$*Wn,6#ilq.frlfiverA)g,W,irs*t'is

lr9tlcr,tjfut r,*9t3+#,i$,e

Gg

6jjju.l,Jq,lrdy[S-*uAi{;ocy &.

SUITAHAR RA}IMAN

ursMTLLAAtu.RAltMA NtR.RAtiltMI

AnnAHMAANU' ALLAMAL.QUII.AANA . KI|ALAQAL.INSAANA .,

ALLA.tvtA I IUL.DAYAANA. ASY. SYAMS U WAL.

B I truSDAAN

r WAI{ . NAJMU IV^SY \$YA'ARU YASJUDAN ' WAS . SAMAA A NAFA 'ATLAA IVA WADLA.AL.IVInZAAN. ATLAT TTIGAW FtL . MSZAN r

QAIT4ARU

1v4

.

.

wln

AqtrMUL WAZNA DrL.QEntI

wA LAATUKiljnUL.MtZAA]r

RAIBTKUMAA

\ryAL. AITDLA WADT.A'AIIAALIL. AI{AAM r FTUT^FAKtrIATUW

WAI{.NAKTILU DZAATUL.AKMAAM' WAL.ITAIIBU DZUL'AStTFt

RAyHAAN . FA 0t AyyI AALAA I

TUKADZDZTDAAN . Kn LAQAL.

INSAANA MlI\l StIAuttAlLtN t(l.L.

rAKIIKITAAR ' IVA KHALAQAL.JAANNA

MIM. MAARUIM

MINNMR

. }A DI AIryI AALAA I RADBIKUMAATUIqDZDZMMN ' N^IIDUL

ruAsYtQAlNt r#A RAItruL UACilRIIIAIN I

.

.RAONIKUM^A

TUKADT,DZIDA^N

FA.Dt Alryt AALAA I

' MIHAJAL . DAITNA!\I

yALTAeryAAN.' uAtNAuuAtAh [ARzAKnuL . LAA yAJ]gHrvAAN.

FA 01. AlTt

Mq|luMAL.

t t{ABUtKttMAA

TUT(^DZDZII|AAN ' IAK|I|TUJU

FA Dt Ayyt AALAA. t

^ALAA LU

,

LU U rvAL. MATUAAN

nAD0IKUMAA

TUKADZDZTSAAN' WALAttUL.JAWAARIL.

I

FA NI AYYI AALL,\ J

,'ALAI|AAFAAI{ .

MUNSYA'AATU FIL.NAIIRI KAL.A 'LAAM

nADnlKtlylAA TUK DZD?.IIIAAN. KULLU MAN

rvAYAllQAAWAJlru nADBlt(A DZUL. JALAALT lYA. TK&IAM . FA

lll

.MAN

AYYI.AALAA t RAIIBIKUM/|A TUMDZDZCIMN . YAS.ALUHIru

FtS . SAI,IAAWAATI WA.ARDLI KULLA YAUI\TII{ HUWA FII

SYA'NIN ' FA Nt ATYI AALAA I RAI}DIKUMAE TUXEPZDZTIIAAN ' sA.NAFRUcrrU LA KUM AyYUT|ATS.TSAQALAAI{ . rA D I Ay.yI A LAA t

. TTA O D I KUM AA TU t(A DZDZTIIAAN' YAA MA' SYARAL. J D{NT IVAL.D{SI

INISTATII.A'

WAL.AADLI FANR'DZUU LAA TANFUDZUI'NA ILT.^A BI SIIT.'LTITAA}I

TUM AN TAi{FUD7,W MTN . AQTTIAARIS . SAJ\{AAWATI

. FA DIAYYI AALAA I RAOOTKUMAA

TUIqDZDZITAAI{. YURSALU

. AI.AIKUMAA STW^AZIIT'M .MINNAARTW. WA NUIIAASUN FALM

TANTAS|IIRAAN .

TUKADZDZIUAAN .

FA nt Ayyt

AALAA t nAnntKUMAA

FA tqANAT

rA TDZAN SYAQQATIS.SAMAA.U

FA NI

WARDATAN KAD.DIIIAAN '

AALA^ t RADOTKUMAA

TUX^DZDZIIIAAN ' FA YAUMA TDLIL.

^YYt

LAA YUS ALU'AN OZAMNTIItr

RADTIIKUMAA

INSUW.WALAA JAAN ' FA DI AYYI AALAA I

TUKADZDZTNAAN '

YU'RAfUI

MUJNTMUUNA DI STNIAAITOII rA

YU'KIlAllzt, lllN . NAlvMstul lvAL.,\QDAAil r FA 0t Aryt AALAA t

R^trBTKT,MAA TUIqDZDZTMI{ '

TIAADATIu JAHAI{NAIITJL .

I

LATllYUKADZDZIIU B|HAL.MUJnIMUUN . YATIUUTUqNA

TIAINAIIAA WA IAINA EA"WTMIN AAN ' FA tT ATYI AALAA I

RADrlKtIr{A TUTADU)ZrEr.lfle WrLDt^'t{ IAAAT M

QAAT}|A

RAEBtrU JANNATAAN '

FA BI AYYI AAI.AA I MIEIrT'MA

TUIqDZDZTIAAI.I '

DZAWAATAA ATilAAN '

FA II

RATI EIKI'T{AA TU IqDZDZIDMN' FMIIIM^A'NNAANI

AALAA I

^rN

TNRIYMI{'

FAIIAY'TIMI.^A I RAIIIKMA^ TUIqDzl)zIDMN. MUTAXI M{A

, ALAA Ft RUSYtM.tAttrr.A,II\fuMA MtN tST InAQlN WA JAfiAL

JANNATAINI DAAN '

TUKADZDZIDAAN' FIIHINNA QASRIRAATUTII.TIIARFI LAM

FA EI AYYT AALAA I

RAIBITUMAA

YATNMTTEtrUNNA

NSUN QABI,iAI,M WAI.^AJTTI'{ '

FA EI AYYT AALAA T RAEBTKUMAA TUKADZDZI8AAN ' !(A'ANNATII NNA!-YM QUUTU WAL. MA&IAAN . FA Et Ayyl MLAA I

RAEBTKT'M^ATUI(^DZDZIEAAN ' I1AL JAZAA'UL. UISMNI TLTJLA

.UISAAN.FA ET ATN AAI.^A T NAEDIKT'MATUIqDZDZTIIMI{' WA

I{IN DIruNIEIMM JANNATA N' FA BIAY'YI AAIJA TRAIIDIKT'MA^

TUKADZDZIEAAN '

MUDIIAAMMATAAN. FA Et AYYI AALAA I

NABBIKUMAA TUKADZDZIBAAN. FIIHIMAA 'AINAANt

NZTIZHAAKTIATAAN

'

FA BI AYYI AALAA t

RAIIDIKUMAA

TUKADZDZIITAAN ' FIIITIIMA FAAKITTATUW.WAI{ . NAKITLUW .

WARUMMAAN ' FA BT AYYI AALAA I RABDTKUMAA

TUKADZDZtsMN ' FItrIINNA IqI^MMTUN HISMN '

AALAA I

RADDIKUMAA TUKADZDT,TBAAN '

FA It AYYI

TIUURUM.

MAQST TUUMATUN FIL.K|UYA M . r.^ nt Ayy t AALAA I trAtrs TKUMAA

TUKADZDZEAAN .

rYALA JAAN .

LAlvl YATHMITSIIUNNA INSUN

QAELAIIUM

FA IIt AYYI AALAA I

RAEIIKUMAA

TUIqDZDZTBA N . MUTTAKI'M{A'AI.^A &AfNAFTN xlN'DLRtw

. IYA 'AIIQARIYTIN tllSSAN .

FA nl AYal A,,ttJlA I IAE0IKUMAA

TUKADZDZtsAAI{ ' TADMRAIqSMU RADNIKA DZIL.JALAALI WAL. IKRAAM'

SURAII LUQMAN

,JVlVa"i*Sttsv,JPrsir4---'i

AAt,SWVspSgr)-6W15*tYCiij

|gt'd6J€9i.cr)rt6\.,3j\W6d;t#tl${

q6,Y)s,JSAt 6,#V O:< hfr ,& LyW

'et,AV,Cis#,5,&')r(^Y,SbEi&ltdl

e6ti$'ffiUJ.6r\,J@W\($$jfl' a

o6!wls4it+qs$t;;iIyfiiiroY{st

W8.,#r)tF,U-#JW&6W&

iI

$

s

d5',i,r,3J'airl t6.,s.'!.

G!>t,gig-:^glt drl

(*'r3tt+3t4VYg''PW&.dj#

+ F

v 6)\,it6liL6l k,J4rs; ;(.jEil

Gi>tr).As9;r-Yfli,il:ii'+'d'5Sbs;!lt

O,,.i"?s rSbtla QW rY qt

ait\6Y\{r,

a;5vt:.'lJfilef,+Frf >'ALVd#i

6-#t

SUR,{HLUQMAN

DrsMrl. LAilIR n.AlrM^AfitR nAltrtM

tJ.

wA tzQALA LUQMAfiU LIDNUU WAJTUWA yA lDlrt ttUU

YAA B UNAYYA L^ ATUSYSY R"| K 8 ILLA II INNASYSY TR KA

LADHULMUNADHIIM

r{.' 'wlwASSAtNAt TNSA.^NA EtwALrDAttl tlAMA LATTTUMMUHU

I 5.

WAHNAN 'ALAA WAITNIN WAfISALUIIU fN AMAINI

ANISYKURLI WALI TYATTD^I K TLAYTAI. MASIItrR

WAINJMIIADAAI(A'AI.AA ANTUSYRIIq EUMMLATSA T-AIq

Btm ni{uN FALAA TUTHT lruMAA wA SA}ttDtiltt,MAA

FIDUNYAA M A' RUFAA TVATTAII I'SATI t ILA.IT{AN AI{MEA

ILAYTA. SU}OIA ILAY'YA TYIARTruKUM FAAT,NADDruKU}I

8 TMAA KUNTUM T^. MAI.UUN

16. yM luNAyrA tNNAtrA TNTAKU

ilrnnetw

t7.

I I'.

t9.

M INKIIA RD^LTN FATA KUM FTISA KI

IR

^useolA

ATIN A UFIS NI IAIYATI

AUFILARDTYA ,Tt DfiULLAl| tNNALLAttA LITIFUIT! KttADtR

Y^A EUNAyTA AQIMIS||ALATA WAMUR8IL MA. RUF! wAfinA ANIL tttuNtqru lvAsEIR .ALAA M,{A ASASAK

INNA zAt.n<r unr rzuit UMtruR

WALAATUSTIA'IR KIIADDAKALINNASI WALAATAAISYI

FILARDI MARAIIA. INNAL LAII^ LAAYU IITITBU KUILAMUTTKIIATALTN FAIIKUUR,

wAscQtD FttMASytKA WAQDUD trilNSAUTtt( INNA

ANKARAL ASTYAATI LASAUTUL tf AMfR

Doa untuk Kandungan

Allahumma innias-aluka an laj-'alahu ummalan wahidatan wa antaj-'alahu musliman mu'minan, wa antaj-'glshu minaddu'atishoodiqiinal mukhlishina, wa antaj-'alahu qurrota ainin lii waliwaalidihi wa ikhwatihi wal muslimiina wa antar zuqohus-gyahadata baUa tuuli'umurin wa husni'amala.

Allahumma inni'audzhubika wadzur-dyatahu minasyaithoonirroJim. Allahumma sahhil hamlahu wa sahhil wiladalahu wa yassirsabiilahu antal-ladzi kholaqotalru wa antal-ladzi ansya'tahu wa saw-wailahu wa-'ad-daltahu.

Allahumma inni abaro-u ilaikamin haulii wa quw-wati la ilaaha illa anta. Allahumma ladzhu mim baini yadaihiwa mim kholfihi'an wa yaminihi wa-'an syimalihi wa min tahtihl waqdzifit' tauhiida fi qolbihi wa-a'inni'ala tarbiyatihi waj-'alhu minal mujad-didiina lidiinika waminal muhib'biina lisunnati nabiyika Muhammadin Sholallohu'alaihi wa salam.

Artinya:

"Ya Allah, aku mohon kepadaMu agar Engkau ladikan anakku sebagai orang yang sekualitas ummat, Engkauiadikan sebagai

mu'min

bagiku bagi orang luanya, bagi saudaranya dan bagi soluruh orang

yang borcerah dii, Engkau iadikan dia sebagal penyoiuk hati

tstam, Engkau rizkikan kepadanya sebagai orang yang syahid setelah borumur panjang dan beramalbaik.

Ya Altah, aku bertindung kepadaMu atas dia dan anak'anaknya dari godaan sotan yang lerkutuk.Ya Allah, mudahkanlah dalam

mongandungnya dan di dalam kelahirannya. Ringankanlah ialannya' Engkaulah penciptanya dan Engkaulah yang monumbuhkannya,

Engkaulah yang membaguskan dan Engkau pula yang mompobaikinya.

Ya Altah, aku kembalikan kepadaMu sogala daya dan kekuatanku, liadaTuhan yang patut disembah kecuali Engkau.Ya Allah, lagalah

dia dail dopAn,iotakang, samplng kanan, samplng kitl, dad atas dan

darl bawahnya.Tanamkanlah

di datam tatuiyahny a dan iadikanlah dia sebagal muJahld agamaMu

dan sobagalponcinta sunnah nabiMu Muhammad SAW.'

kalimat tauhlld dihatinya, bantulah aku

Doa 0rang Tua Xepada Calon Baylnya

Bismillahirahmanlrrahim

Allahummahfadz waladil maadaama fil bathni

zaujatil

wasyfihiiantasysyaafillaa syifaa a itaa syifaa uka syifaa an laa

yughoodiru saqoman

Allahumma showwirhu shurolan hasanalan wa tsabblt qolbahuu limaanan bika wa birosuulika Allahummaj'alhu shohiihan kaamilan, haadiqon,, aaqilan, 'aaliman,'aamilan

Allahumma thowwil' umrohuu wa shohhih Jasadahuu wa hassin khuluqohuu wa afshoh lisaanahuu liqiroatil hadiitsl wal qu/aani bi barokati Muhammadin Basuutillaahi shallallaahu'alaihl wa sallama

Ya Allah,Tuhan fumetihan Atam Limpahkanlah penjagaan terhadap anakku selama ia berada dalam kandungan lstriku. Ya Hlah, Zat Maha Penyembuh Sakit

Karunlakanlah kesehatan

kepada anakku. Sungguh

Engkau.Zat Penyembuh dan pemberi

penyakit sesudah-Mu,

Kesehatan yarg thla disertai

Ya All ah, Tuhan Yang Maha Ku asa

Jadikanlah anakku dalam bentuk jasad yang batk dan Tetapkanlah hatinya dalam ke adaan be riman kopad a. Mu

s?mp_urna:

dan Rasul-Mu.

Ya Allah, Zat Maha pencipta

Jadikanlah anakku senantiasa dalam keadaan sehat lahir

lqtinnya, gempu ma bentuk lisiknya etok, cantik rupa dan tingkah

lakunya.

Benka| berilmu serta be nmal yang bali,

Y-a Allah,Yang MahaKasih dan Maha Sayang

Anugerahkanlah

kepada anakku badan yang sehat lagt

ucapan yang tasih aan letas un-tuk

semp.uma, akhlakyang bagus,

membaca ahQulandan hadist Rasut.

Dan kaml

senantiasa berharap mendapat koberkahan Rasul-Mu,

MuhamnndSAW

llo'a mcmohon pormlntaan dltrbullan

'#g;'&1-:6t*lF---gl;;FS

.)/ta1 -

t1\

""

'o

ALT.AHUMMA INNI A'UDZU BIKA MtN 'ILMIN LA YANFA'U WA

OALBIN LA YAKHSYA'U WA DU'A.I t.A VUSMA'U WA NAFSIN LA

TASYABA'U. 'Ya Allah, aku bertindung kepada Engkau dari ilmu yang lak be rguna,

dan haliyang lak pernah lenang, dari do'a yang lak dldongar dan darl nalsu yang tak pernah kenyang'.

0o'a momohon agsr dlborl koturunrn yang balk

,rt"$W'CiVr,i'{16

RABBI I.ATDZARNI FAROAN WAANTA KHAIRUL WARITSINA.

'Ya Tuhanku, langantah

Engkau tlnggalkan aku seorang dlrl, dan

Engkaulah waris yang

paling balk'.

(QS. AlArlblya' : 89)

a

l/4n,r, /

< ia,a.:t ?<-2. arttl .

,t

-.,/

RABBI HABLI MIN I.AOUNI(A OZURRIYYATAN THAYYIBATAN INNAIGSAMI'UO OI'A.I.

'Ya Tuhan kam{ hedlah aku darl sisi-Mu, kelurunan yang baik.

Sesungguhnya

Engkau Maha Mendengar (mempe rkenatkan) do,a.

(QS.'Ali lmnn: 38)

RABBIHAB LI MINASH SHALIHINA.

'Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (anak) yang termasuk

golongan

onng<'nng

|N)

yang saleh'.

(OSAsi Shatfat:

,,e'ffi'V6J:lntp&';f(;:i'

RABBIJ'AINI MUOIMASH SHALATI WA MIN DZURRIYYATI

MBBANA WA TAOOABBAL DU'A.I. 'Ya Tuhan kaml,ladikanlah aku &n anak+ucuku orangonng yang lelap mendiriken shalal, ya Tuhan kami pedcenankanlah-do'aku'.

(QS.lbnhim: a0)

/:

I

ll

. Lar^,

RABBANA HAB LANA MIN AZWAJINA WA DZURRIYYATINA

OURRATA A'YUNIN WA"J'ALNA LIL MUTTAOINA IMAMAN. 'Tuhan kam[ karunlakanlah kepda kaml dad lslrl-lstd kaml dan anak-

cucu kaml menyonangkan kaml dan ladlkanlah kaml sebagal

pemimpln Mgl onng-orang yang berlaqwa'. (QS. Al-Furgan:74)

0o'r manrohon lgrr dlbcll leeclmtu ralran tchemlha

;AU:IArAeE'6ffi {$,i:fri,

'e6*Jfgtr!$(l}St'y;,

*fi69i;;5r0.c-i'&J#,

.:eggrg'15-:

{,jft-'^Wf/.i#.",^t\5

ALI.AHUMMAHEAZH WALAOI MAOAMA FI BATI'INI WASYFIHI

ANTA SYAFIN LA SYIFA.A ILLA SYIFA.AN LA YUGHADIRU

SAOAMAN. ATIJHUMMA SHAWWIRHU HASANATAN WA TSABIT

OALBAHU IMANAN BIKA WA BIRASULIKA. ALLAHUMMA

AKHRIJHUMIN BATHNI WAOTA WALAOATI SAHLAN WA

FASLIMAN. ALLAHUMMAJ'ALHU SHAHI HAN KAMILAN

WA'AOILAN HADZIQAN'ALIMAN'AMILAN. ALLAHUMMA

THAWWII'UMRAHU WA SHAHIH JASAOAHU WA HASSIN

KHULUOAHU WAFSHAH LISANAHU WA AHSIN SHURATAN

LIOI RA.ATI L HADTTS I WAL OU R.AN I BI BARAI(ATI MUHAMMADIN

sHALLALI-AHU 'ALAlHl wA sALI-AMA wAL HAMMDuLltr.ekt

RABBIL'ALAMINA.

'Ya A!!ah, perlihatah anakku selama berada dalam kadunganku' Dan sehaikanlah dia, karena sesungguhnya Engkau adalah Dzat

'keimbuhan yangblsEmenyehatkan.Tiadakesembuhanyangtida!melalnkan
$

dart'Mu, kesembuhan yang E&k maninggalla n

penyakl

xdikitpun.

Dagus,

Ya Altah, bentuklah dia datam perutku dalam Mntuk yang

saat'kelahlran1u dengan '

amk

dan tatapkanlah rahtmiu pada

Ya Attah, ladlkanlah Ia

mudah dan dalam keadaan selamat.

$ 'daimau

yang

i{

sohat dan sempuma, yang benkal, yang cr,rdal,.yang alim'

mengamalkan llmunya. Ya, Allah, panlangkanlah umumya'

I asthkanlah ll*nnya,

s

eharkantah tibuhnya, bagusianl ah akhlaknya,

ian baguskantah Oer*,an Nabt Muhammad

Allah Tuhan sornosfa alam'.

&w. Oan scgala pul Mgl '

0o'r mlon rgf,r dlbcrl kcnrdrhrn tctlkr rttn mclrhlrttn

#$l]q$r6,*-8;;ir-:Jju

HANNA WAI-AOAT MARYAM WA MARYAM WALADAT'ILSAA

UKHRUJ AYYUHAL MAULUUDU BIOUAORATIL MALIKIL

MA'BUUOI.

'Hanna lolah melahirkan Maryam dan Maryam telah motahtrkan lsa.

Keluarlah, hal anak (yang masih dalam kandungan) dengan

kekuasaan Allah, Penguase yang dlsembah'.

-#&ifybepi;,$l'ii$t

U'ILDZUHU BILWMHIOISH SHAMADI MIN KULLI SYARRI OZII

HASADIN.

'Aku bedhdtng kep&NlahYary Malu Es*, tcmptbergantungnya

Eemua makhluk untuR Myl (yang al<an lahk) &rl kelahatan semua makhluk yang mempunyal silat dengkl,.

llo'r'ratd* rletlrtu rtro trt Li dlhcdrn Adzrn

WA INNI U'ILOZUHU BIKA WA DZURRTYYATAHU MINASY

SYAITI.IAANTR RA'IIM.

'Sungpuh tku mohott kcpada-Mu pcrltndungan unluknya dan anak

kelurunannya

(OS.

darl

sotan yang lerl<utuk .

All lmnn: fi)

i; dq #i,K;-*6 r jr r e W!4t

A'UDZU BIIGUMATILI-AHITTAMMATI MIN KULLI SYAITHANIN WA

I"I.AMMATIN WA MIN'AININ I.AMMATIN.

'Aku berlindung dengan

kattmat Ailah yang amat sempuma darl

darl sogala hewan yang befulsa,

cogala g ngg.nn setan dan

luga

cttn tuqs dad pandanqan mala yang lahat.,

'*:i:ffiySa,g:ryr;;S:,ir{;(r-r_

6j;rci),$+$:;i;5"8(;tiatj;Wgt

.'i#)(i}{fu(ffi ,(]::,ifi6

ALI.AHUI,IMN'ALNI WA AUW)I WA OZURRITYATI MIN AHLIL'

KHAI RI WA tA Tru ALNI WA N^TAHUMMIN AHUS SU.I WAAHLI OH.

DHAIRI WARZUONI WA MYA}IUM 1LMAN NAFI'AN WA RIZOAN

WA SI'AN WA KHLUOAN HASAT{AN ATTAUFIOA ILTTI.THA'ATI WA FAHMAN.NABIYYINA.

'Ya Allah, taai\antan aku, ahak-atakku, dan kctuargaht lermasul.

t'

dad goloqganbrang yang Mrttnu ctan gotongu oing

Dan luganlah Engkau ladlkan aku srta menlca

onng lahal'dan

orang

yang Mlk,

datun g*agan

ytng mcmbuat mudhznt. Ecdtah rezekl

kep&ku dan kepada mcrelu bcntp ilmu yang Drlrmanhal, rczekt yang lapang, budl pekcrtl yatq bak, pcrtobngan untuk taat, dan

kopluman mengenal pae nail,.

$

0o'a Snrlw

li:&x;ettY*;6Y.-ti;'#::6eit;w,.

s

s

s

iT jii

Ji6 j,;i"!:*i; jI

+*y:CjvLJ*'

RAB B I AWZ l'N I AN ASYKU RA N I'MATAI(A uTl AN'A[,ffA'ALffA

WA'AI.A WA LIOAYYA WAAN A'MATA SHALIHAN TARDHAHU WA

ADKHILNT BI RAHMATII(A FI'IBAOII(ASH SHALIHINA.

'Ya Tuhanku, borilah aku ilham untuk mensyttkud nlkmal-Mu yang lelah Engkau bedkan kapdaku dan kepda MpaR ibuku &n agar

aku Mlfr,ual amal kebalkan yang Engkau