Anda di halaman 1dari 10

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kursus/Modul Kesihatan Diri dan Kecergasan


Personal Health and Fitness
2. Kod Kursus GKK1073

3. Nama Staf Akademik Ahmad Yani bin Mat Yusof

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai ilmu pengetahuan kepentingan
Kursus/Modul dalam aspek-aspek kesihatan diri dan kecergasan.
Program

5. Semester dan Tahun Semester 1


ditawarkan

6. Jumlah Jam Bersemuka Bukan Bersemuka Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 125
P = Pentaksiran
30 14 4 3 30 14 6 24

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menjelaskan kefahaman kaitan kesihatan diri dan kecergasan. (C2,A2,LO1)
CLO)
2. Mempamerkan ciri-ciri kebolehan melaksanakan tugas secara kumpulan melaksanakan
dan merancang ujian kecergasan.(C3,P3,A4,LO2,LO4,LO5,CS1,TS1)

3. Mengaplikasikan pelbagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah kesihatan dan


kecergasan.(C3,A3,LO3,LO6,CTPS1,LL1)

4. Merancang aktivi fizikal dan pengetahuan kesihatan dalam kehidupan seharian.


(C4,P7,A2,LO2,LO3,CTPS1)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X X

2 X X

3 X X

4 X X X

Berkuat kuasa Mulai Jun 2013


Kemas kini Jun 2016
1
10. Kemahiran Boleh Berkebolehan menyampaikan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah (CTPS1),
Pindah (Transferable Kemahiran komunikasi (CS1)
Skills, TS): Melakukan kemahiran berpasukan (TS1)
Pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat (LL1)
11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Tutorial
3. Amali

Strategi Pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan oleh kerja kursus (100%):

Strategi
Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pengajaran dan Pembelajaran
K uliah Laporan Refleksi
LO1 - Kefahaman fakta,
Tutorial Ujian Amali
konsep, prinsip dan proses
Amali
Kuliah
Pengelolaan
LO2 – Kemahiran Praktikal Tutorial
Ujian Amali
Amali
Kuliah
LO3 - Kemahiran Ujian Amali
Tutorial
penyelesaian masalah Laporan Refleksi
Amali
Tutorial Pengelolaan
LO4 - Kemahiran Komunikasi
Amali Ujian Amali
lisan atau tulisan
Kuliah
LO5 – Melaksanakan
Tutorial Ujian Amali
tanggungjawab sebagai satu
Amali Laporan Refleksi
pasukan

LO6 - Kemahiran Mencari Kuliah


Ujian Amali
Maklumat untuk Pembelajaran Tutorial
Laporan Refleksi
Sepanjang Hayat Amali

12. Sinopsis Kursus ini memfokuskan perbincangan berkaitan definasi dean kepentingan aspek-aspek
kesihatan diri dan kecergasan, elemen berkaitan sistem biologi manusia, perubahan fisiologi,
isu-isu kesihatan melibatkan pemakanan, penyakit berjangkit, penyalahgunaan bahan,
kecederaan ringan, perancangan fizikal dan pengurusan emosi.

This course focuses on aspects relating to fitness and health, apart from definations and the
importance of fitness and health, emphasis on human biological systems, physiological
changes, health related issues in volving diets, diseases, substance abuses, minor injuries,
physical activity planning and emotional manegements.

13. Mod Penyampaian Kuliah ,Tutorial dan Amali

Berkuat kuasa Mulai Jun 2013


Kemas kini Jun 2016
2
14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%
Pentaksiran

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Pengelolaan Ujian Amali 20

Ujian Amali 1 : SEGAK 30


Tugasan
Ujian Amali 2 : Bleep Test 30

Penulisan Refleksi 20

Berkuat kuasa Mulai Jun 2013


Kemas kini Jun 2016
3
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5
Learning
Outcomes, CLO) CLO1 x
dengan
Objektif Pendidikan CLO2 x x
Program
(Programme CLO3 x x
Educational
Objectives, PEO) CLO4 x

Objektif Pendidikan Program (PEO)

Berpengetahuan (LO1) dan dapat mengaplikasikan (LO2) prinsip asas


PEO1
dalam Pendidikan Jasmani.

Berkomunikasi (LO4) secara berkesan sama ada lisan atau penulisan


PEO2
dalam Pendidikan Jasmani.

PEO3 Berupaya menyelesaikan masalah (LO3) dalam Pendidikan Jasmani.

Bekerjasama dalam kumpulan (LO5) bagi membentuk budaya


PEO4
pembelajaran yang sihat.

Berkemahiran mencari maklumat untuk pembelajaran sepanjang


PEO5
hayat(LO6).

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan kefahaman kaitan kesihatan diri dan kecergasan.


CLO1
(C2,A2,LO1)

Mempamerkan ciri-ciri kebolehan melaksanakan tugas secara kumpulan


melaksanakan dan merancang ujian
CLO2
kecergasan.(C3,P3,A4,LO2,LO4,LO5,CS1,TS1)

Mengaplikasikan pelbagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah


CLO3
kesihatan dan kecergasan.(C3,A3,LO3,LO6,CTPS1,LL1)

Merancang aktivi fizikal dan pengetahuan kesihatan dalam kehidupan


CLO4
seharian. (C4,P7,A2,LO2,LO3,CTPS1)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2013


Kemas kini Jun 2016
4
16. Pemetaan Hasil LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6
Pembelajaran
Kursus (Course CLO 1 x
Learning
Outcomes, CLO) CLO 2 x x x
dengan Hasil CLO 3 x x
Pembelajaran
(Learning CLO 4 x x
Outcomes, LO)

Domain Pembelajaran Program

LO1 Kefahaman fakta, konsep, prinsip dan proses

LO2 Kemahiran menggunakan prisip atau peralatan asas

LO3 Kemahiran penyelesaian masalah

LO4 Kemahiran Komunikasi lisan atau tulisan

LO5 Kemahiran bekerjasama dalam kumpulan

LO6 Kemahiran Mencari Maklumat untuk Pembelajaran Sepanjang Hayat

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

Menjelaskan kefahaman kaitan kesihatan diri dan kecergasan.


CLO1
(C2,A2,LO1)
Mempamerkan ciri-ciri kebolehan melaksanakan tugas secara
kumpulan melaksanakan dan merancang ujian
CLO2
kecergasan.(C3,P3,A4,LO2,LO4,LO5,CS1,TS1)

Mengaplikasikan pelbagai pendekatan dalam menyelesaikan masalah


CLO3
kesihatan dan kecergasan.(C3,A3,LO3,LO6,CTPS1,LL1)

Merancang aktivi fizikal dan pengetahuan kesihatan dalam kehidupan


CLO4
seharian. (C4,P7,A2,LO2,LO3,CTPS1)

Berkuat kuasa Mulai Jun 2013


Kemas kini Jun 2016
5
Interaksi
Interaksi Bersemuka
Bukan Bersemuka

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran Jumlah

Pentaksiran

Pentaksiran
17.
Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk SLT

Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Kesihatan Diri
 Definasi kesihatan dan kesejahteraan diri
 Konsep kesihatan menyeluruh
 Definasi konsep senaman dan aktiviti fizikal 2 1 2 1 6
 Kesihatan Jasmani,Emosi,Rohani,Intelek dan
sosial
 Konsep kesejahteraan
 Mengenalpasti status kesihatan diri
(BMI,KNR,Tekanan Darah)

 Kematangan dan perbezaan individu


 Perubahan jasmani,emosi,rohani,intelek dan
sosial seiringan kematangan
 Kematangan sistem sistem otot, rangka dan 2 1 2 1 6
sendi
 Faktor yang mempengaruhi perbezaan
keupyaan sistem tubuh badan manusia

 Isu kesihatan diri dan langkah pengawatan


 Penyakit berjangkit
 Pengaruh persekitaran 1 1 1 1 4
 Obesiti
 Penyakit kelamin
 Penyalahgunaan dadah
 merokok

 Pemakanan dan diet seimbang


 Piramid makanan
 Keperluan diet harian
 Kepentingan eletrolit 1 1 1 1 4
 Pengiraan kalori asas

 Penyalahgunaan bahan kesihatan terlarang


 Jenis dan penyalah gunaan uta-
ubatan,makanan kesihatan, kosmetik dan
bahan terlarang 1 1 1 1 4
 Pengesanan komposisi bahan pada label

 Tindakan kecemasan
 Langkah keselamatan untuk memberi bantuan
awal 1 1 1 1 4
 Kecederaan ringan semasa bersenam

Berkuat kuasa Mulai Jun 2013


Kemas kini Jun 2016
6
2. Kecergasan

 Definasi dan kepentingan kecergasan


2 1 2 1 6
 Definasi kecergasan
 Konsep kecergasan menyeluruh
 Kepentingan kecergasan

 Sistem biologi manusia


 Sistem kardio respiratori 2 1 2 1 6
 Sistem perkumuhan

 Aktiviti fizikal dan perubahan fisiologi tubuh badan


 Indicator kecergasan
 Piramid aktiviti fizikal 2 1 2 1 6
 Mengesan perubahan fisiologi
 Kesan jangka panjang perubahan fisiologi

 Menjaga dan mengekal kecergasan


 Merancang dan melaksana aktiviti aerobik
 Keperluan memanaskan badan sebelum
menyertai aktiviti fizikal yang agresif serta lasak 2 1 2 1 6
 Mengesan perubahan denyutan nadi
 Mengira dan merumuskan perbezaan kadar
nadi rehat dengan kadar nadi senaman
 Pengesanan tekanan sistolik dan diastolik

3. Gaya Hidup dan Amalan Bersenam

 Persediaan diri untuk aktiviti fizikal


 Perubahan kepada sistem tubuh badan apabila
mula bersenam
 Aktiviti memanaskan badan 2 1 2 1 6
 Aktiiti erisiko kecederaan semasa memanaska
badan
 Peruahan kadar di, kadar nadi maksimum
latihan dan rehat

 Merancang dan melaksankan aktiviti fizikal sebagai


hobi dan kesenggangan
 Jenis-jenis aktiviti
 Prinsip latihan
 Pengurusan rekod dan data latihan 2 1 2 1 6

 Kepentingan
 Perubahan pada sistem tubuh badan
sebaiksahaj berhenti melakukan aktiviti fizikal
 Pengesanan kadar nadi pemulihan
 Hubungkait kadar nadi pemulihan dengan 2 1 2 1 6
kecergasan kardiovaskular

Berkuat kuasa Mulai Jun 2013


Kemas kini Jun 2016
7
 Kecergasan emosi dan sosial
 Pengurusan emosi
 Konflik sosial 2 2 4

 Konflik sosial dan emosi


 Punca-punca konflik
 Langkah-langkah untuk mengelak konflik 2 2 4

 Pengurusan emosi dan stress


 Diagnosis kecergasan emosi
 Pengurusan stress dan terapi 2 2 4

 Ujian kecergasan
 Ujian SEGAK
 Ujian Bleep Test 2 1 4 2 1
6
16

Kerja Kursus 6 6

amali 3 18 21

peperiksaan

Jumlah 30 14 4 3 30 14 6 24 125

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 14 14

Amali 4 6

Pengelolaan Ujian Amali 1 6

Ujian Amali 1
SEGAK
1 6
(individu)
Pre/post

Ujian Amali 2
1 6
Bleep Test

Penulisan refleksi
- 6

Jumlah 51 74

Jumlah Jam
Pembelajaran Pelajar 125
(SLT)

Jam Kredit 3

Berkuat kuasa Mulai Jun 2013


Kemas kini Jun 2016
8
18. Rujukan Asas Corbin, C.B. et al. (2013). Concepts of fitness and wellness; a comprehensive
lifestyle approach (10 ed.). New York, NY: McGraw-Hill.

Fahey, T.D., Inseil, P.M., Roth, W.T. (2010). Fit & well: core concepts and labs in
physical fitness and wellness (9th ed.). New York, NY: McGraw Hill.

Greenberg, J.S., Dintiman, G.B., & Oakes, B.M. (2004). Physical fitness and wellness
(3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Rujukan Tambahan Borghuis, J., Hof, L.A., Koen, A. P. M., & Lemmink. (2008). The importance of sensory-
motor control in providing core stability. Sport Med, 38 (11): 893-916.

Hibbs, A. E., Thompson, K. G., French, D., Wrigley, A., & Spears, I. (2008). Optimizing
performance by improving core stability and core strength. Sport Med, 38 (12):
995 – 1008.

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2007). Developmental physical education for all
children (4 ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

Gray, O. (2012). Energise You; The ultimate health & energy plan. Great Britain : Bell &
Bain Ltd.

Mohad Anizu Mohd. Nor. (2011). Kecergasan fizikal ke arah hidup sihat sepanjang hayat.
Johor Bahru, Penerbit UTM Press.

Sharkey, B.J., & S. Gaskill. (2007). Fitness & health ( 6th ed.). Champaign, IL: Human
Kinetics.

Maklumat
19.
Tambahan

Berkuat kuasa Mulai Jun 2013


Kemas kini Jun 2016
9
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN
GKK1074 KESIHATAN DIRI DAN KECERGASAN (3 KREDIT)

HASIL PEMBELAJARAN Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
dan
LO1 LO2 LO3 LO4 L05 LO6
Pembelajaran
1. Menjelaskan kefahaman kaitan
Kuliah
kesihatan diri dan kecergasan. Laporan Refleksi
X Turorial
(C2,A2,LO1) Ujian Amali
Amali
2. Mempamerkan ciri-ciri kebolehan
melaksanakan tugas secara
kumpulan melaksanakan dan
Kuliah Laporan Refleksi
merancang ujian
X X X Turorial Pengelolaan
kecergasan.(C3,P3,A4,,LO2,LO4,L
Amali Ujian Amali
O5,CS1,TS1)

3. Mengaplikasikan pelbagai
pendekatan dalam menyelesaikan
Kuliah Laporan Refleksi
masalah kesihatan dan
X X Turorial Pengelolaan
kecergasan.(C3,A3,LO3,LO6,CTP
Amali Ujian Amali
S1,LL1)

4. Merancang aktivi fizikal dan


pengetahuan kesihatan dalam Kuliah
Laporan Refleksi
kehidupan seharian. X X Turorial
Pengelolaan
(C4,P7,A2,LO2,LO3,CTPS1) Amali
Ujian Amali

Kuliah
Laporan Refleksi
KESELURUHAN X X X X X X Turorial
Pengelolaan
Amali
Ujian Amali

Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik

Sarjana Sains Sukan - UPM 2003


1 Ahmad Latfi bin Latif
Sarjana Muda Pendidikan Jasmani dan Pend Kesihatan-UM 2000
Sarjana Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan –UPM 2009
2 Zulkefly bin Jamil
Sarjana Muda Pendidikan Sains Sukan- UPSI, 2002.
Sarjana Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan-UPM 2009
3 Jalil Bin Hj Osman
Sarjana Muda Pendidikan Sains Sukan - UPSI, 2002.
Ahmad Yani bin Mat Yusof
Sarjana Pendidikan Jasmani Kesihatan UM 2003
4 Pegawai Penyelaras
Sarjana Muda Pendidikan Jasmani Kesihatan UM 1999
Institut Pendidikan Guru Malaysia

Berkuat kuasa Mulai Jun 2013


Kemas kini Jun 2016
10

Anda mungkin juga menyukai