Anda di halaman 1dari 84

1

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN

Masyarakat Islam, termasuk di Malaysia sedang berhadapan dengan berbagai

ancaman yang boleh mengelincirkan mereka kepada kesesatan dan kerosakan akidah

yang terpaksa diharungi atas nama kemajuan pada era globalisasi ini. Persoalan yang

berkaitan dengan aliran pemikiran menjadi satu ancaman sejak zaman awal Islam

lagi dengan kemunculan golongan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubai

yang cuba mengoncang akidah kaum muslimin ketika itu dengan argumentasi yang

bertujuan untuk meragukan akidah orang-orang mukmin.

Peranan Abdullah bin Ubai sebagai pencetus keraguan amat jelas seperti yang

dilakukannya di dalam kisah fitnah terhadap Saidatina Aisyah r.a (At-Thobari,

2011). Begitu juga peranannya dalam pembinaan sebuah masjid di Madinah yang

disebut di dalam Al-Quran sebagai Masjid Dhirar (Al-Taubah, 9:107) yang bertujuan

untuk mengintip dan meragukan pegangan akidah umat Islam ketika itu (Mohd Nasir

Masroom, 2006).

Persoalan fahaman yang cuba dikaitkan dengan Islam seperti Islam Liberal ini

sebenarnya merupakan salah satu dari apa yang disebut sebagai serangan pemikiran
2

dan kebudayaan (gazwah al-fikri wa al-thaqafi). Bentuk-bentuk serangan yang secara

tidak langsung dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama masyarakat Islam yang

boleh memberi kesan kepada keruntuhan Islam itu sendiri (Mohd Roslan, 2011).

Dalam membentengi akidah, umat Islam perlu mempunyai pengetahuan yang

cukupdalam memahami aliran pemikiran-pemikiran baru terutama yang berwajahkan

Islam.

Mohd Nasir Masroom (2006) berpendapat, jika umat Islam dihadapkan dengan

fahaman seperti sekularisme, komunisme dan kapitalisme, secara langsung mereka

dapat mengasingkan diri daripada terpengaruh dengan fahaman-fahaman ini kerana

ia merupakan fahaman yang secara jelas bertentangan dengan akidah Islam.

Akan tetapi serangan pemikiran yang berjenamakan Islam seperti Islam Liberal ini

amat payah untuk dikenalpasti. Ini kerana aliran pemikiran ini juga menggunakan

hujah yang disandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, Hadis, ulama’ Islam,

penggunaan istilah-istilah Islam, dipelopori oleh tokoh-tokoh yang

berlatarbelakangkan pendidikan Islam dan muncul di negara-negara Islam. Maka

umat Islam yang tidak mempunyai asas pengetahuan tentangnya, dibimbangi mudah

terjebak dan terpengaruh dengan pemikiran Islam Liberal.


3

1.2 LATAR BELAKANG KAJIAN

Gerakan liberalisme ini sebenarnya adalah pengaruh daripada falsafah liberalisme

yang berkembang di negara Barat yang telah masuk ke dalam seluruh bidang.

Bahayanya golongan ini adalah kerana mereka tidak menzahirkan diri sebagai orang

yang menolak agama, namun berselindung di sebalik gagasan mengkaji semula

agama, mentafsir semula al-Quran, menilai semula syariat dan hukum- hukum fikah.

Mereka menolak segala tafsiran yang dianggap lama dan kolot mengenai agama.

Bagi mereka agama hendaklah disesuaikan kepada realiti semasa, sekalipun terpaksa

menafikan hukum-hakam dan peraturan agama yang telah sabit dengan nas syarak

secara putus. Bagi mereka ini jika terdapat hukum yang tidak menepati hak-hak

asasi manusia dan tamadun global, maka hukum itu hendaklah ditakwilkan atau

sebolehnya digugurkan. Pemikiran ini telah menyelinap masuk dan tidak terkecuali

kepada para intelektual Islam (Riduan Mohd Noor, 2014).

Benih-benih pemikiran Liberal yang membimbangkan ini mula mencalar dalam

masyarakat Islam kesan dari pengaruh cara berfikir barat (Muammar, 2012). Mereka

terpengaruh dengan impian dan seruan yang meyakini bahawa corak kehidupan barat

adalah sebagai contoh yang terbaik dalam segenap lapangan kehidupan. Segala

sistem yang diamalkan oleh barat perlu diutamakan. Pemikiran mereka terus ditanam

dengan doktrin yang mengatakan bahawa sekiranya umat Islam ingin mencapai

kemajuan seperti barat maka pemikiran umat Islam perlu diubah. Lalu mereka

melontarkan buah pemikiran mereka sebagai pembaharuan dalam Islam walaupun

pada hakikatnya sangat menyimpang dari kebenaran.


4

1.3 PENYATAAN MASALAH

Menurut Muhammad Nur Manuty (2006), pemikiran liberalisme yang diadaptasi

daripada falsafah hanya bertuhan kepada akal (rasionalisme) semata-mata. Atas

nama objektiviti dan saintifik, golongan liberal terpengaruh dengan metodologi Barat

dan mahu meruntuhkan metodologi keilmuan Islam yang telah diterima pakai sejak

ribuan tahun lalu. Adalah suatu yang jelas kepada kita bahawa metodologi keilmuan

Islam masih terus utuh kerana ia bertunjangkan al-Qur'an dan al-Sunnah; dua sumber

epistemologi yang dapat menghadapi tentangan zaman.

Para ilmuan Muslim dalam semua bidang pengetahuan agama ('ulum naqliyyah) dan

('ulum aqliyyah) telah dapat mengembangkan ilmu-ilmu Islam seperti ilmu fiqh dan

usul fiqh pada tahap keilmiahan yang tinggi. Keupayaan mereka menghadapi

persoalan-persoalan baru yang timbul dalam masyarakat Islam pada zaman silam

sehingga ke hari ini adalah kerana mereka dapat memahami dengan jelas dan tepat

apa yang diistilahkan sebagai prinsip thabit (perkara yang tetap) dengan mutaghayyir

(perkara yang berubah-berubah) dalam sumber-sumber Islam.

Rasional bagi penulis memilih tajuk kajian ini adalah kerana penulis merasakan

bahawa perlunya pendedahan dan penelitian dilakukan bagi mengkaji pengaruh

liberalisme tersebar melalui media sosial, khususnya Facebook dan Youtube kerana

dua media sosial ini merupakan media sosial yang mempunyai kadar capaian trafik

yang tinggi setiap hari. Sehingga Januari 2012, statistik menunjukkan sebanyak 62%

daripada 29 juta rakyat Malaysia merupakan pengguna internet. Daripada peratusan

tersebut, 87.9% pengguna internet di Malaysia adalah pemilik Facebook, manakala


5

67% pengguna internet Malaysia pula penonton Youtube. Dianggarkan sebanyak 7.9

akaun baru facebook berjaya dibuka dalam setiap saat. Facebook mendahului senarai

pertama sebagai laman web rangkaian sosial paling popular di Malaysia. Facebook

mempunyai punyai 750 juta akaun aktif pendaftar, yang mana separuh daripada

jumlah tersebut melayari media sosial tersebut lebih daripada 12 jam sehari

(Perangkaan Statistik dan Data Facebook tahun 2011). Lebih membimbangkan lagi,

jumlah ini makin bertambah seiring dengan peredaran masa.

Masyarakat kini lebih memilih medium penggunaan media sosial bagi mendapatkan

maklumat kerana ianya lebih memudahkan dengan penggunaan sumber yang terhad.

Ini bermaksud, kemudahan yang ditawarkan kepada pengguna dapat disalahgunakan

dengan menyebarkan idealogi yang bertentangan dengan aqidah Islam seperti

liberalisme, sekularisme dan sebagainya. Jaringannya yang bersifat global turut

menyumbang kepada faktor penyebaran maklumat yang songsang dengan fahaman

Islam yang sebenar (Khutbah Multimedia JAIS, 2015).

Idea-idea provokatif liberalisme sememangnya dapat disanggah dengan

menggunakan manhaj pemikiran Islami yang muktabar. Kita perlu membahaskannya

secara terbuka dan objektif kerana faktor suasana yang semakin mencabar pada masa

kini. Barangkali antara pendekatan yang terbaik ialah dengan kembali mengkaji

metodologi Imam al-Ghazali (r.h).


6

1.4 TUJUAN DAN OBJEKTIF KAJIAN

Secara amnya, kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan pemikiran liberal dan

cabarannya kepada penghayatan aqidah melalui media sosial. Manakala objektif

kajian ini secara terperinci adalah seperti yang berikut:

a) Mengenal pasti sejarah dan asal usul fahaman liberalisme

b) Mengenal pasti pelopor, tokoh, dan sarjana Muslim serta bukan Muslim

dalam pemikiran liberalisme

c) Mengenal pasti pemikiran liberalisme dalam media sosial

1.5 PERSOALAN KAJIAN

Bagi mencapai tujuan dan objektif di atas, kajian ini dirangka bagi menjawab

beberapa persoalan kajian seperti berikut:

SK1 Apakah corak pemikiran yang tersebar luas dalam kalangan masyarakat?

SK2 Apakah cabaran-cabaran dan permasalahan yang akan timbul daripada

pemikiran liberalisme tersebut?

SK 3 Apakah rintangan dan halangan yang akan dihadapi dalam usaha untuk

membanteras pemikiran ini daripada disebarkan dengan lebih luas?

SK 4 Apakah kaedah dan metodologi pembanterasan terbaik dalam menangani

penyebaran fahaman liberalisme dalam media sosial?


7

1.6 KEPENTINGAN KAJIAN

Kajian ini dilakukan agar dapat mengenalpasti kepincangan fahaman liberalisme dan

mengenalpasti kaedah penyebarannya melalui media sosial. Dapatan kajian ini

diharapkan dapat menyumbang kepada percambahan ilmu dan pengetahuan dalam

bidang pengajian Islam. Antara pihak yang bakal mendapat manfaat daripada hasil

kajian ini ialah pelajar-pelajar, ulama, pemimpin serta ahli masyarakat umumnya.

1.7 METODOLOGI PENYELIDIKAN

Metodologi berasal daripada perkataan Greek dan ia terdiri daripada perkataan

“meta” yang bermaksud “dengan” dan “odos” yang bermaksud “jalan”. “Logos”

ialah ilmu atau aliran. Ia dapat diterjemahkan sebagai “ilmu dengan jalan”. Di dalam

“Kamus Dewan” metodologi bererti ilmu tentang metode atau sistem yang

merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan di dalam sesuatu kegiatan.

Perkataan metode pula bererti cara melakukan atau sistem (Teuku Iskandar. 2007).

Penyelidikan ialah sesuatu yang dijalankan sama ada untuk mengetahui apa yang

telah berlaku, sedang dan akan berlaku bagi menambah pengetahuan, dan ia berbeza

sekali dengan penemuan ilmu secara kebetulan atau spontan. Kesimpulannya,

metodologi penyelidikan ialah suatu kaedah mengkaji dan menyelidik sesuatu kajian

secara sistematik dan berobjektif bagi mengumpul data yang tepat serta berkesan

(Metodologi Kajian UM).


8

Penggunaan metodologi penyelidikan dalam menghasilkan kajian bersifat ilmiah

sangat penting. Suatu penyelidikan akan tinggi mutunya apabila metode yang

dipakai tepat dan sesuai dengan objek dan tujuannya. Berikut merupakan metodologi

yang penulis gunakan sewaktu menjalankan kajian ini:

1.7.1 Metode Penentuan Subjek Dan Reka Bentuk Kajian

Tajuk atau subjek kajian ini ialah Pemikiran Liberal dalam Media Sosial dalam

kalangan Umat Islam. Kajian ini dibuat dalam bentuk kajian kepustakaan kerana

penyelidikan kualitatif cenderung kepada metode pengumpulan data melalui

pemerhatian atau penganalisaan kandungan dokumen.

1.7.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk mengumpulkan data, beberapa metode atau kaedah lain

digunakan agar data yang tepat dapat dikumpulkan. Antara metode yang digunakan

dalam kajian ini ialah:

a) Metode Penyelidikan Sejarah

Sebagai kajian sejarah, kebenaran sejarah adalah perkara yang sangat

mustahak. Kebenaran sejarah, bergantung kepada sumber-sumber yang


9

diperolehi yang boleh memberikan maklumat iaitu salah satu daripada unsur

penting yang akan memperkukuhkan kebenaran penulisannya.

Metode ini digunakan untuk mengkaji sejarah kemunculan liberal sebagai

bukti kepada pemikiran agama dalam mengaitkan pada topik yang akan

dikaji. Penerangan ini akan diterangkan lebih lanjut pada bab dua dalam

kajian ini mengenai sejarah liberalisme.

b) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah cara pengumpulan data dengan mengadakan

penelitian dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang

diselidiki. Dokumen boleh berupa bahan-bahan yang bertulisan tangan atau

bercetak yang melaporkan sesuatu peristiwa.

Dokumen-dokumen yang penulis teliti kebanyakannya tulisan dalam bentuk

buku-buku, bahan-bahan cetakan artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan

kajian penulis. Kaedah ini bertujuan untuk menghuraikan konsep pemikiran

liberalisme yang sebenar.

Ketika melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen ini, penulis

menghadapi kesukaran untuk mendapatkan data-data berhubung dengan tajuk


10

kajian ini. Sumber-sumber mengenainya secara khusus terlalu sedikit

menyebabkan penulis khuatir menggunakan data yang tidak wajar ketika

membuat penafsiran.

1.7.3 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dan maklumat yang diperolehi, penulis akan menggunakan

metode seperti berikut:

a) Metode Deskriptif

Metode ini digunakan untuk menganalisis data-data yang berkaitan tentang

tokoh yang mempopularkan dan pandangan Islam terhadap liberalisme dalam

bab dua dan bab tiga.

b) Metode Pemilihan

Metode pemilihan ini digunakan pada buku-buku berkaitan dengan

liberalisme dan buku lain-lain supaya isi kandungan di dalam latihan ilmiah

akan lebih sempurna.


11

1.8 BATASAN KAJIAN

Di dalam menghasilkan kajian ini, penulis telah mengalami beberapa masalah untuk

menyelesaikannyaa. Di antaranya permasalahan yang penulis hadapi adalah:

I. Batasan Bidang Kajian

Kajian ini hanya memfokuskan kepada pernyataan-pernyataan berkaitan dengan isu

yang membawa kepada kontroversi kepada unsur liberal di kalangan umat Islam

melalui laman sesawang seperti facebook, blog dan seumpamanyaa mencakupi

bahan-bahan ilmiah seperti artikel dan kajian lapangan seperti kajian di laman sosial

dan laman sesawang.

II. Batasan Subjek Kajian

Sampel kajian ini terdiri daripada pengguna media sosial secara maya. Penulis tidak

mampu mengkaji dengan lebih teliti berikutan subjek yang tidak dapat dipastikan

secara jelas niat dan tujuan sebenar penulisan mereka.


12

III. Pendapatan data

Penulis menghadapi kesukaran dan kekurangan untuk memperolehi data yang

bersesuaian dengan tajuk kajian disebabkan kebanyakan data yang diperolehi adalah

lebih bersifat umum dan luas skopnya.

1.9 PENUTUP

Pengaruh Liberalisme merupakan fahaman yang berbahaya kepada umat Islam. Hal

ini demikian kerana fahaman ini bukan sahaja bersifat bebas dalam sudut politik,

ekonomi, sosial malahan bebas dalam sudut akidah Islam dengan menafsirkan

dengan menggunakan logik akal apabila bercanggah peredaran zaman (Ugi Suharto.

2007).

Oleh itu, pengkaji amat berharap bahawa kajian ini dapat dilaksanakan dengan baik,

berfokus serta dapat menjawab persoalan kajian yang dirancangkan. Kemudian hasil

kajian ini nanti diharapkan dapat memberi maklumat yang positif ke arah

penambahbaikan kepada akidah Islam, insha Allah.


13

BAB DUA

PENGENALAN KEPADA LIBERALISME

2.1 DEFINISI LIBERALISME DAN PEMBAHAGIANNYA

Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi (2012), perkataan liberal diambil daripada bahasa

latin liber bermaksud bebas dan bukan hamba atau sesuatu keadaan iaitu seseorang

itu bebas daripada kepemilikan orang lain. Menurut Kamus Dewan Bahasa, liberal

bermaksud bersifat condong kepada kebebasan dan pemerintahan yang demokratik,

bersifat atau pandangan bebas, berpandangan terbuka iaitu tidak terkongkong kepada

sesuatu aliran pemikiran. Manakala liberalis, orang yang menyokong fahaman

liberalisme. Liberalisme pula fahaman yang liberal, fahaman atau pendirian yang

mahukan demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi (Teuku Iskandar,

2007).

2.1.1 Hubungan antara Liberalisme & Humanisme

Liberalisme boleh dikatakan berasal daripada humanism, ideologi yang membawa

manusia kepada penolakan agama atau berpaling daripada konsep teologi (Hakeemi

Baseri, 2010). Ideologi ini lebih kepada budaya penganutnya mementingkan diri

sendiri. Kefahaman ini telah menjadi pegangan masyarakat Barat yang akhirnya

melahirkan berbagai-bagai isme yang lain.


14

Humanisme berasal dari Eropah. Ia mula berkembang pada zaman Renaissance pada

abad ke-15 dan 16 Masihi. Humanisme merupakan satu agenda yang memusatkan

kepada nilai manusia dalam membuat keputusan. Sementara itu, humanisme

merupakan satu ancaman ke atas agama Islam kerana fahaman ini menolak agama,

menafikan hak ciptaan Allah. Fahaman ini bukanlah satu fahaman yang baru muncul

tetapi ia berasal daripada doktrin Kabbalah, iaitu hasil peninggalan fahaman Raja

Mesir Kuno. Fahaman ini telah muncul lebih awal daripada falsafah Yunani yang

dibawa oleh Socrates, Plato dan Aristoteles. Oleh hal yang demikian, fahaman

liberalime lahir daripada kefahaman humanisme. Jika dilihat dari aspek istilah

nampak berbeza, tetapi sebenarnya fahaman dan ideologi itu mempunyai persamaan

iaitu bertentangan dengan ajaran Islam (M.Fauzani Taufiq, 2015).

2.2 SEJARAH PERKEMBANGAN LIBERALISME

M. Fauzani Taufiq (2015) berpendapat bahawa terdapat dua bentuk liberalisme iaitu

liberalisme klasik dan liberalisme moden. Liberalisme klasik muncul pada awal abad

ke-16. Liberalisme klasik lebih menekankan bahawa manusia mementingkan dirinya

sendiri, memenuhi diri sendiri dan juga bertanggungjawab keatas dirinya sendiri.

Pada intinya, liberalisme klasik memandang bahawa manusia memiliki hak dan

kesempatan yang sama dalam mengembangkan ekonomi tanpa adanya campur

tangan daripada pemerintah dan juga keberadaan individu dan kebebasannya sangat

diagungkan. Liberalisme moden muncul pada abad ke-20 tetapi tidak mengubah hal-

hal yang mendasar tetapi lebih menokok tambah dalam versi yang baru.
15

Jika diteliti daripada perkembangan ini, liberalisme secara umum memiliki dua

aliran utama yang saling bersaing dalam menggunakan sebutan liberal. Pertama

adalah Liberal Klasik yang kemudian menjadi liberal ekonomi yang menekankan

kepada kebebasan dalam usaha individu, dalam hak memiliki kekayaan, dalam

kebijakan ekonomi dan kebebasan melakukan kontrak serta menentang sistem

welfare state. Kedua, adalah liberal sosial. Aliran ini menekankan peranan negara

yang lebih besar membela hak individu, seringkali dalam bentuk anti-diskriminasi

(Hamid Fahmy Zarkasyi, 2012).

2.2.1 Liberalisme Klasik (The Early Liberalism)

Fahaman liberalisme yang membawa maksud kebebasan atau bebas menjadi sebuah

sikap kelas masyarakat terpelajar di Barat yang membuka pintu kebebasan untuk

berfikir. Daripada makna kebebasan berfikir inilah perkataan liberal berkembang

sehingga mempunyai pelbagai makna. Secara politik, liberalisme adalah ideologi

politik yang berpusat kepada individu, dianggap sebagai memiliki hak dalam

pemerintahan, termasuk persamaan hak dihormati, hak berekspresi dan bertindak

serta bebas daripada ikatan-ikatan agama dan ideologi. Dalam konteks sosial,

liberalisme diertikan sebagai suatu etika sosial yang membela kebebasan dan

persamaan secara umum. Menurut Alonzo L.Hamby, Phd, Profesor Sejarah di

Universiti Ohio, liberalism adalah fahaman ekonomi dan politik yang menekankan

pada kebebasan, persamaan dan peluang (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2012).


16

Fahaman Liberalisme umumnya memiliki tanggapan yang negatif terhadap segala

bentuk doktrin keagamaan dan penekanan yang diberikan kepada Tuhan sebagai

sumber kebenaran. Masyarakat Barat kerana itu dilihat perlu keluar daripada

kerangka ekslusivisme yang diajarkan oleh agama-agama kepada inklusivisme yang

diajarkan oleh liberalisme. Mereka beranggapan bahwa sikap eksklusif telah

menyebabkan masyarakat menjadi non-toleran dan tidak terbuka masyarakat luar

(Khalif Muammar A.Harris, 2015).

Sejarah liberalisme adalah tonggak baru bagi sejarah kehidupan masyarakat Barat

dan kerana itu, disebut dengan zaman pencerahan. Perjuangan untuk kebebasan

mulai dihidupkan kembali di Itali. Liberalisme lahir daripada sistem kekuasaan

sosial dan politik sebelum masa Revolusi Perancis berupa sistem merkantilisme,

feudalisme, dan gereja roman Katolik. Liberalisme pada umumnya meminimalkan

campur tangan negara dalam kehidupan sosial (Khalif Muammar A.Harris, 2015).

Golongan bijak pandai dikongkong oleh pihak gereja. Mereka disuruh untuk

menyumbangkan harta dan nyawa mereka atas nama agama, namun pihak geraja

dapat menikmati kesenangan sewenang-wenangnya. Ada yang dibunuh sesuka hati.

Kesengsaraan mereka berterusan selama beratus tahun sehingga timbullah idea untuk

kembali melawan arus. Ketika ini mereka melalui zaman kegelapan yang dikenali

sebagai Dark Age (WEBSITE JAIS).


17

Ada juga yang berpendapat sejarah fahaman liberalisme ini berasal daripada Yunani

kuno, salah satu elemen terpenting dalam peradaban Barat (Hamid Fahmy Zarkasyi,

2012). Namun di England, dengan dikeluarkannya Magna Charta pada tahun 1215

menandakan terjaminnya kebebasan individu. Isi daripada piagam tersebut

diantaranya adalah seseorang (kecuali hamba) tidak boleh untuk ditangkap,

dipenjara, diseksa, diasingkan atau pun disita kepemilikannya tanpa cukup alasan

menurut hukum yang berlaku (M.Fauzani Taufiq, 2015).

Menurut Hamid Fahmy Zarkasyi (2012), Magna Charta ini secara automatiknya

telah membatasi kekuasaan Raja John sendiri dan dianggap sebagai bentuk

liberalisme klasik. Perkembangan liberalisme selanjutnya ditandai oleh revolusi

tidak berdarah yang terjadi pada tahun 1688 yang kemudiannya dikenali dengan

sebutan The Glorious Revolution of 1688. Revolusi ini berhasil menurunkan Raja

James II daripada England dan Ireland, James VII daripada Scotland serta

mengangkat William II dan Mary II sebagai Raja.

Setahun setelah revolusi ini, parlimen England meluluskan undang-undang hak

rakyat (Bill Of Right) yang memuatkan penghapusan beberapa kekuasaan raja dan

jaminan terhadap hak-hak dasar dan kebebasan masyakat England.

Di Perancis dan beberapa negara monarki mutlak lainnya, kebebasan individu

sangatlah dikekang sehingga hal tersebut menimbulkan terjadinya revolusi (1789,

1830, 1848). Revolusi yang dipimpin oleh kaum borjuis akhirnya berhasil
18

mengalahkan kaum bangsawan dan juga agamawan yang sebelumnya menjadi

pemegang dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Setelah terjadinya revolusi

yang meluas diseluruh daratan Eropah pada tahun 1848 akhirnya fahaman

liberalisme berkembang dengan pesat. Kemudian liberalisme berkembang ke seluruh

penjuru dunia sebagai salah satu pandangan hidup (M.Fauzani Taufiq, 2015).

2.2.2 Liberalisme Moden

Hamid Fahmy Zarkasyi (2012) berpendapat bahawa pada abad ke-20, setelah

berakhirnya Perang Dunia pertama pada tahun 1918, beberapa negara Eropah

menerapkan prinsip pemerintahan demokrasi. Hak kaum wanita untuk

menyampaikan pendapat dan aspirasi di dalam pemerintahan pun akhirnya diberikan.

Menjelang tahun 1930-an, liberalisme mulai berkembang tidak hanya meliputi

kebebasan berpolitik sahaja, tetapi juga mencakupi kebebasan-kebebasan di bidang

lain misalnya ekonomi, sosial dan lain-lainnya.

Pada tahun 1941, Presiden Franklin D.Roosevelt mendeklarasikan empat kebebasan

untuk berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan

kepapaan, dan kebebasan daripada ketakutan . Pada tahun 1948, PBB mengeluarkan

Universal Declaration Of Human Right yang menetapkan sejumlah hak ekonomi

dan sosial serta hak politik. Terdapat juga liberalisme dalam pemikiran termasuklah

pemikiran keagamaan dan liberal dalam konteks kebebasan intelektual. Kebebasan

intelektual adalah aspek yang paling mendasar dalam liberalisme sosial dan politik.
19

Kelahiran dan perkembangan di Barat terjadi pada akhir abad ke-18, namun akar-

akarnya dapat dicacak seabad ke-17 (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2012).

Ketika Revolusi Perancis (1789), kebebasan mutlak dalam pemikiran, agama, etika,

kepercayaan, berbicara, media massa dan politik sudah dicanangkan. Bahkan ia

dianggap sebagai Magna Charta liberalisme.

Kesannya adalah penghapusan hak dan autoriti yang diperoleh daripada Tuhan,

penyingkiran agama daripada kehidupan masyarakat dan menjadikan sebagai bersifat

individual. Agama haruslah dipisahkan agar tidak menjadi panduan sosial.

Ciri liberalisme pemikiran dan keagamaan yang paling menonjol adalah

pengingkaran terhadap semua autoriti yang ada, sebab autoriti dalam pandangan

liberal menunjukkan wujudnya kekuatan di luar dan di atas manusia yang

mengikatnya secara moral. Ini sejalan dengan doktrin nihilisme yang merupakan ciri

khas pandangan hidup Barat pasca moden yang telah disebutkan di atas (Hamid

Fahmy Zarkasyi, 2012).


20

2.2.3 Liberalisme Pemikiran Keagamaan

Sememangnya, mula-mula yang muncul adalah liberalisme intelektual yang

mencuba untuk bebas daripada agama dan Tuhan. Namun, daripada situlah lahir dan

tumbuhnaya liberalisme pemikiran keagamaan yang disebut theological liberalism.

Perkembangan liberalisme pemikiran keagamaan ini dapat diklasifikasikan menjadi

tiga fasa perkembangan seperti berikut:

Fasa pertama, dari abad ke-17 yang diterajui oleh ahli falsafah Perancis Rene yang

mempromosikan doktrin rasionalisme atau Enlightment yang berakhir pada

pertengahan abad ke-18. Doktrin utamanya, percaya kepada akal manusia,

keutamaan individu, imanensi Tuhan dan Meliorisme (percaya kepada manusia itu

berkembang dan dapat dikembangakan). Fasa kedua, bermula pada akhir abad ke-18

dengan doktrin Romantisisme yang menekankan pada individulisme, bermaksud

individu dapat menjadi sumber nilai. Kesedaran diri (self-consciousness) itu dalam

pengertian agama dapat menjadi kesedaran ketuhanan (god-consciousness).

Tokohnya adalah Jean-Jacques, Immanuel Kant, dan Friedrich Schleiermacher dan

lain-lain lagi (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2012).

Fasa terakhir, bermula pada pertengahan abad ke-19 hingga abad ke-20 dimulai

dengan semangat modenisme dan pasca modenisme yang menekankan pada idea

tentang perkembangan (notion of progress). Agama kemudian diletakkan sebagai

sesuatu yang berkembang progresif dan disesuaikan dengan ilmu pengetahuan


21

moden serta diharapkan dapat merespon isu-isu yang diangkat oleh kultur moden.

Itulah sebabnya kajian mengenai doktrin-doktrin Kristian kemudian berubah menjadi

kajian psikologis pengalaman keagamaan (psychological study of religious

experience), kajian sosiologis badan-badan dan tradisi keagamaan (psychological

study of religious institution), kajian falsafah tentang pengetahuan dan nilai-nilai

keagamaan (philosophical inquiry into religious knowledge and values) (Hamid

Fahmy Zarkasyi, 2012).

Sementara itu, pada abad ke-19 liberalisme dalam pemikiran keagamaan Katholik

Rom berbentuk gerakan mendukung demokrasi politik dan reformasi gereja, namun

secara teologi tetap mempertahankankan nilai-nilai ortodok. Sedangkan dalam

pemikiran Kristian Prostestan, liberalisme merupakan perkembangan kebebasan

intelektual yang menekankan pada kewujudan ateis dan kemanusian Kristian dan

mengurangkan penekanan pada teologi yang dogmatis. Bermaksud dengan

masuknya fahaman liberalisme ke dalam pemikiran keagamaan maka banyak konsep

dasar agama Kristian yang berubah.

Maka, dalam liberalisme pemikiran keagamaan, masalah yang pertama sekali yang

dipersoalkan adalah konsep Tuhan (teologi) kemudian doktrin atau dogma agama.

Selepas itu, mempersoalkan dan memisahkan hubungan agama dengan politik

(sekularisme). Akhirnya, liberalisme pemikiran keagamaan menjadi sekularisme dan

dipandu oleh gelombang pemikiran pasca modenisme dan menjunjung tinggi

pluralisme, persamaan (equality) dan relativisme (Hamid Fahmy Zarkasyi, 2012).


22

2.3 ISLAM LIBERAL

2.3.1 Sejarah Perkembangan Islam Liberal

Istilah “Islam Liberal” pertama kali dipopularkan oleh Profesor Leonard Bailerd.

Beliau menggunakan istilah ini kerana mengikuti istilah Liberal Judaism yang

berkembang lebih dulu pada abad 19 di Jerman. Salah satu tokohnya bernama

Abraham Kaiger (Zainul Rijal Abu Bakar, 2012).

Sejak lebih kurang satu abad yang lepas, terdapat dua fenomena yang banyak

mempengaruhi psikologi umat Islam. Pertama adalah fenomena ‘penjajahan’ oleh

negara-negara Barat ke atas hampir seluruh negara umat Islam. Kedua adalah

fenomena ‘ketinggalan’ dari sudut sains dan teknologi di belakang kebanyakan

negara-negara Barat. Apabila berhadapan dengan dua fenomena di atas, sikap umat

Islam boleh dibahagikan kepada empat (Hafiz Firdaus Abdullah, 2007):

i. Mereka yang merasa putus asa secara keseluruhan dan duduk diam

menerimanya sebagai satu ketentuan yang memundurkan mereka.

ii. Mereka berpendapat agama adalah faktor penghalang bagi mencapai

kekuatan dan kemajuan. Justeru untuk menjadi umat yang berkuasa dan

maju, Islam perlu dipisahkan daripada kehidupan harian.

iii. .Mereka yang juga berpendapat bahawa agama adalah faktor penghalang

bagi mencapai kekuatan dan kemajuan. Namun untuk menyelesaikan

faktor penghalang ini, mereka berpendapat caranya ialah membuka dan


23

membebaskan agama daripada ajaran dan tafsirannya yang sekian lama

telah menjadi pegangan umat.

iv. Mereka yang mengakui hakikat kelemahan dan kemunduran yang dialami

umat. Namun hakikat ini tidak mereka persalahkan kepada agama atau

selainnya kecuali terhadap diri mereka sendiri dan umat Islam seluruhnya

yang telah leka daripada berpegang dan mempraktikkan ajaran Islam

yang sebenar.

Mohd Arifin Ismail (2009) berpendapat bahawa antara bidang yang terlibat dalam

liberalisasi ialah:-

1. Liberalisasi bidang akidah dengan penyebaran faham pluralisme agama.

2. Liberalisasi bidang syariah dengan melakukan perubahan metodologi ijtihad.

3. Liberalisasi konsep wahyu dengan melakukan dekonstruksi terhadap al-Quran.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Islam Liberal

2.3.2.1 Liberalisasi Akidah

Liberalisasi akidah dilakukan dengan menyebarkan fahaman Pluralisme agama, iaitu

fahaman yang meyakini bahawa semua agama adalah sama-sama benar, dan

merupakan jalan untuk menuju kepada Tuhan yang sama. Ulil Absar Abdallah,

pengasas Jaringan Islam Liberal di Indonesia menyatakan bahawa “Semua agama

adalah sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan agama yang
24

paling benar. Beliau berkata: “Dengan tanpa rasa segan dan malu saya mengatakan

bahawa semua agama adalah tepat berada pada jalan seperti itu, jalan panjang

menuju Yang Maha Benar (Wan Adli Wan Ramli, 2012).

Semua agama, dengan demikian, adalah benar, dengan variasi, tingkat dan kadar

kedalaman yang berbeza-beza dalam menghayati jalan keagamaan itu. Semua agama

ada dalam satu keluarga besar yang sama iaitu keluarga pencinta jalan menuju

kebenaran yang tak ada penghujungnya (Mohd Arifin Ismail, 2009).

Budhy Munawar Rahman, pensyarah Universiti Paramadina menyatakan : “Teologi

pluralisme memberikan hak kepada kebenaran semua agama, dan semua penganut

agama layak dilabelkan sebagai orang yang beriman, dengan makna “orang yang

percaya kepada Tuhan ”, kerana sesuai dengan al-Quran Surah 49:10-12, sebab

mereka semua adalah bersaudara dalam iman. Oleh itu, hal yang diperlukan dalam

penghayatan Pluralisme agama adalah pandangan bahawa siapapun yang beriman

adalah sama di hadapan Allah, kerana Tuhan kita semua adalah Tuhan yang Satu”

(Mohd Arifin Ismail, 2009).

Cadangan Penubuhan InterFaith Comission (IFC)

Di Malaysia, gerakan Liberalisme dalam persamaan agama-agama dicadangkan

dengan penubuhan InterFaith Commision (IFC) atau nama asalnya Inter Religious
25

Council (IRC) atau Majlis Suruhanjaya Antara Agama-Agama. Badan ini berfungsi

seperti sebuah mahkamah dan segala keputusannya adalah muktamad ke atas

agama-agama yang terbabit. IRC juga berfungsi seperti SUHAKAM yang menerima

dan melayan aduan berkaitan dengan agama.

Jika diteliti, penubuhan IRC ini ditaja oleh Malaysian Consultative Council of

Budhism, Christianity, Hinduism, and Sikhs (MCCBCHS) atau Majlis Perundingan

Malaysia Agama Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh melalui memorandumnya

kepada Majlis Peguam bertarikh 21 Ogos 2001 (Mohd Arifin Ismail, 2009).

Kandungan memorandum tersebut adalah:

1. Orang Islam hendaklah diberi hak murtad tanpa permohonan ke

mahkamah Syariah. Ini adalah hak yang diberi Artikel 11 Perlembagaan.

Sebarang kes pertukaran agama orang Islam kepada bukan Islam tidak

sepatutnya dikendalikan oleh mahkamah sivil.

2. Seorang anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam tidak seharusnya

secara terus menjadi orang Islam.

3. Orang-orang bukan Islam yang telah memeluk agama Islam hendaklah

diberikan kebebasan untuk kembali kepada agama asal mereka (murtad)

dan tidak boleh dikenakan tindakan undang-undang.

4. Tidak perlu dicatat dalam kad pengenalan seseorang muslim bahawa ia

beragama Islam.

5. Orang bukan Islam tidak perlu menganut Islam sekiranya ingin

berkahwin dengan orang Islam. Orang Islam dibenarkan keluar daripada


26

Islam (murtad) sekiranya ingin berkahwin dengan orang bukan Islam

tanpa dikenakan apa-apa tindakan undang-undang.

6. Seseorang atau pasangan suami isteri yang menukar agamanya dengan

memeluk Islam tidak patut diberikan hak penjagaan anak.

7. Orang-orang bukan Islam yang mempunyai hubungan kekeluargaan

dengan seorang yang memeluk Islam hendaklah diberikan hak menuntut

harta pusakanya selepas kematiannya.

8. Kerajaan hendaklah menyediakan dana yang mencukupi untuk membina

dan menyelenggara rumah-rumah ibadat orang bukan Islam sebagaimana

kerajaan menyediakan dana yang sama untuk masjid. Kerajaan juga perlu

membenarkan pembinaan rumah-rumah ibadat orang bukan Islam tanpa

perlu adanya peraturan-peraturan tertentu.

9. Orang bukan Islam hendaklah dibenarkan dan tidak boleh dihalang

daripada menggunakan perkataan-perkataan suci Islam dalam percakapan

dan sebagainya.

10. Bible dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Indonesia sepatutnya

dibenarkan untuk diedarkan kepada umum secara terbuka.

11. Pelajaran agama bukan Islam untuk penganut agama itu hendaklah diajar

di semua sekolah.

12. Program-program berunsur Islam dalam bahasa ibunda sesuatu kaum

hendaklah ditiadakan. Program dakwah agama lain selain Islam pula

hendaklah dibenarkan untuk disiarkan dalam bahasa ibunda masing-

masing.
27

13. Orang-orang Islam yang membayar zakat tidak sepatutnya dikecualikan

daripada membayar cukai pendapatan dan wang sepatutnya digunakan

juga untuk keperluan orang-orang bukan Islam.

14. Sepatutnya Islam tidak disebut sebagai pilihan pertama masyarakat

Malaysia seperti dalam soal pakaian menutup aurat kepada pelajar

sekolah.

Daripada butiran memorandum di atas, dapat dilihat bahawa agenda utama

penubuhan IFC adalah meletakkan semua agama dalam kedudukan yang sama,

sehingga setiap orang bebas untuk menentukan status agamanya dan tidak ada

halangan bagi seorang muslim untuk murtad (Jabatan Agama Islam Selangor, 2014).

Penubuhan IFC ini ditaja oleh yayasan barat sebagaimana terbukti pada Persidangan

Kebangsaan “Towards the Formation of the Interfaith Commission of Malaysia”

yang berlangsung pada 24-25 Februari 2005 di Hotel Equatorial Bangi, Selangor di

mana terdapat Jawatankuasa Pemandu IRC iaitu Konrad Adeneur Foundation (KAF)

dan Malaysian Interfaith Network. Malaysian Interfaith Network (MIN) adalah

sebuah badan yang ditubuhkan pada 15 Februari 2003 khusus bertujuan untuk

menjayakan agenda pluralisme agama di Malaysia (Mohd Arifin Ismail, 2009).

Menurut Peter Schier ( wakil KAF Malaysia), yayasan itu telah bertapak di Malaysia

sejak 30 tahun lalu menaja badan pemikir Institut Kajian Dasar dan Institute of

Development Studies. Matlamat utama yayasan ini di seluruh dunia, dan di Jerman,
28

adalah untuk menggalakkan demokrasi, peraturan undang-undang, hak asasi manusia

dan konsep Jerman yang sangat unik iaitu ‘ekonomi pasaran sosial’, iaitu pasaran

ekonomi dengan sosial, ekologikal dan tanggungjawab yang beretika (Mohd Arifin

Ismail, 2009).

Cadangan penubuhan IFC tersebut akhirnya mendapat respon pertubuhan-

pertubuhan Islam di Malaysia sehingga tertubuhnya ACCIN (Allied Coordinating

Committee of Islamic NGOs) yang menyatakan bahawa penubuhan IRC akan

membahayakan agama Islam sebab:

1. Penubuhan IFC membuka ruang seluas-luasnya untuk orang bukan Islam

mencampuri hal-ehwal agama Islam

2. Penubuhan IFC menjadikan undang-undang Allah mesti tunduk kepada

norma antarabangsa yang menjejaskan akidah.

3. Penubuhan IFC akan menjadikan orang Islam bebas melakukan apa

sahaja.

4. Penubuhan IFC akan membuat orang Islam bebas untuk murtad.

5. IFC berhak menentukan status agama seseorang, sebab seseorang yang

ingin murtad boleh mengemukakan permohonannya kepada IFC.

2.3.2.2 Liberalisasi Syariah

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Greg Barton, antara tujuan Islam Liberal adalah

merubah hukum-hakam agama Islam sehingga dapat disesuaikan dengan


29

perkembangan zaman. Oleh sebab itu, Quran harus dikontekstualisasikan dan

pemahaman al-Quran harus disesuaikan dengan dengan lingkungan budaya

penganutnya, dimanapun dan bila-bila saja” (Mohd Arifin Ismail, 2009.

Di Malaysia perubahan hukum syariah khususnya yang berkaitan dengan persamaan

hak antara lelaki dan perempuan disuarakan oleh kelompok Sisters in Islam. Dalam

isu Rang Undang –Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan (Pindaan

2005) mereka bersama kumpulan wanita yang lain telah menentang kuat Rang

Undang-Undang tersebut atas dakwaan kononnya ia akan menzalimi perempuan.

Mereka juga menentang Rang Undang-Undang Jenayah Syariah Terengganu

(Hudud) dengan membangkitkan polemik kononnya undang-undang itu akan

menzalimi wanita yang dirogol. SIS juga terkenal sebagai kumpulan yang

menentang amalan poligami secara keseluruhannya dan pernah melancarkan kempen

monogami secara terbuka (Mohd Arifin Ismail, 2009.

2.3.2.3 Liberalisasi Al-Quran

Luti Syaukani berkata dalam uacapannya: “Sebahagian besar kaum muslimin

meyakini bahwa al-Quran dari halaman pertama hingga terakhir merupakan kata-

kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara langsung baik dalam

lafaz maupun dalam makna. Kaum muslimin juga meyakini bahwa al-Quran yang

mereka lihat dan baca hari ini adalah hampir sama seperti yang ada pada masa Nabi

lebih dari seribu empat ratus tahun silam.


30

Keyakinan semacam itu sesungguhnya lebih merupakan formulasi dan angan-angan

teologis yang dibuat oleh para ulama sebagai sebahagian daripada doktrin Islam.

Hakikat sejarah penulisan al-Quran sendiri sesungguhnya penuh dengan berbagai

keadaan yang kacau bilau dan tidak lepas dari perdebatan, pertentangan, tipu daya

dan rekayasa” (Mohd Arifin Ismail, 2009).

Kumpulan Islam Liberal dalam mengkritik al-Quran menggunakan metod

pentafsiran hermeneutika iaitu “to understand the discourse just as well as even

better than its creator” Pada awalnya Hermeneutika ini digunakan oleh pemikir

Barat untuk memahami kitab Bible, disebabkan kitab Bible merupakan kitab yang

mempunyai banyak persoalan yang tidak jelas. Islam Liberal menggunakanmetod

pentafsiran ini untuk mentafsirkan al-Quran. Malahan Nasr Hamid Abu Zayd telah

menjadikan hermeneutika dan “textual criticism” sebagai kaedah yang terbaik dalam

mentafsirkan al-Quran (Mohd Arifin Ismail, 2009).

2.3.3 Manhaj-manhaj Islam Liberal

i. Manhaj Islam Liberal tentang agama Islam.

Aliran Islam Liberal berpendapat agama Islam adalah agama yang benar. Namun

pada waktu yang sama aliran Islam Liberal juga berpendapat semua agama selain

Islam adalah benar juga. Apabila setiap penganut agama mendakwa hanya tuhannya

dan ajarannya sahaja yang betul, itu hanyalah dakwaan yang relatif dalam konteks

penganut dan agamanya itu sendiri sahaja. Jika dilihat daripada konteks keseluruhan
31

agama, maka semua agama yang memiliki konsep ketuhanan yang mengajar kepada

kebaikan adalah benar.

Manhaj seperti ini didirikan oleh Islam Liberal dengan tujuan supaya manusia yang

menganut agama Islam dapat menggunakan sepenuhnya masa dan tenaganya untuk

mencapai kemajuan tanpa dibazirkan kepada usaha membenarkan agamanya sahaja.

Manhaj kesamaan antara agama merupakan manhaj utama aliran Islam Liberal.

Bahkan ia adalah satu manhaj tersendiri yang unggul memandangkan agama-agama

lain di dunia, sama ada yang masih tulen atau yang telah diubah suai, tidak ada yang

mendakwa manhaj kesamaan antara agama. Keunggulan manhaj utama Islam Liberal

ini bukanlah menunjukkan keistimewaan mereka tetapi sebaliknya menunjukkan

keterdesakan mereka mengorbankan segala sesuatu demi mencapai kehendak akal

dan nafsu mereka (Hafiz Firdaus Abdullah, 2007).

ii. Manhaj Islam Liberal tentang al-Qur’an.

Aliran Islam Liberal membahagi wahyu kepada dua ketagori: wahyu bertulis dan

wahyu tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah al-Qur’an dan ia adalah teks semata-

mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya

menghidupkan teks al-Qur’an. Maka dengan itu al-Qur’an adalah sesuatu yang

hanya bersifat menerangkan tujuan agama manakala akal manusialah yang

menyesuaikannya selari dengan konteks zaman.


32

Sebagai contoh, terhadap firman Allah didalam Surah Al-Maidah ayat 38

maksudnya: “Dan orang lelaki yang mencuri dan orang perempuan yang mencuri

maka (hukumnya) potonglah tangan mereka sebagai satu balasan dengan sebab apa

yang mereka telah usahakan, (juga sebagai) suatu hukuman pencegah daripada

Allah.”

Tujuan yang sebenarnya dituntut oleh al-Qur’an adalah menjatuhkan hukuman

kepada pencuri. Bentuk hukuman boleh berubah-ubah selari dengan peradaban

manusia. Di zaman Rasulullah, bentuk hukuman adalah memotong tangan. Namun

pada zaman kini bentuk hukuman boleh berubah kepada hukuman penjara selari

dengan peradaban manusia (Hafiz Firdaus Abdullah, 2007).

Demikian manhaj ‘membuka dan membebaskan’ tafsiran al-Qur’an yang dipegang

oleh aliran Islam Liberal atas alasan untuk memajukan umat Islam. Manhaj ini juga

mereka guna pakai terhadap semua hukum-hukum al-Qur’an termasuk perkara

ibadah, sehingga apa yang dipraktikkan pada zaman Rasulullah tidak semestinya

dipraktikkan dalam bentuk yang sama pada zaman kini.

Selain itu, mereka turut menggariskan formula membaca al-Qur’an dengan

metodologi yang baru. Mereka berpendapat bahawa malaikat dan syaitan tidak

wujud sebagai makhluk yang tersendiri melainkan ia adalah sikap baik dan buruk

yang wujud saling bertentangan dalam setiap jiwa manusia. Syurga dan neraka tidak

wujud melainkan ia adalah kesan psikologi kegembiraan dan kesedihan manusia.


33

Hari akhirat juga tidak wujud melainkan ia adalah fasa manusia untuk berubah dari

satu tingkatan ke tingkatan lain yang lebih matang dan sempurna. Cerita-cerita al

Qur’an sebenarnya hanyalah strategi demi keberkesanan dakwah. Para Rasul, Nabi

dan umat terdahulu ini sebenarnya tidak wujud secara realiti. Sementara keimanan

kepada Qadar dan Qada’ serta takdir tidak wujud, hanya sekadar salah tafsiran.

Mempercayai malaikat, syaitan, syurga, neraka, hari akhirat, cerita umat terdahulu

serta takdir secara zahir hanyalah tahayul yang menghalang kemajuan umat. Selagi

mana umat percayakan unsur-unsur tahayul tersebut, selagi itulah mereka akan

terhalang daripada mencapai kejayaan yang bersifat hakiki. Demikianlah beberapa

takwilan dan manhaj sesat aliran Islam Liberal yang mereka bangunkan atas formula

re-reading the Quran (Hafiz Firdaus Abdullah, 2007).

iii. Manhaj Islam Liberal Terhadap Rasulullah s.a.w.

Sifat Nubuwah yang dimiliki oleh Rasulullah s.a.w. tidak lain hanyalah kemampuan

seorang manusia untuk memimpin manusia yang lain (leadership values). Oleh itu

siapa sahaja yang boleh memimpin boleh mengambil alih sifat nubuwah seumpama

Rasulullah s.a.w. dalam memimpin manusia ke arah ciri-ciri yang baik. Demikian

dakwa aliran Islam Liberal.

Tambahan itu, hanyalah manusia biasa yang lazimnya berbuat silap dan benar.

Namun umat Islam selama ini berpura-pura bahawa Baginda adalah manusia yang
34

sempurna, sehingga mereka juga selain daripada menyembah teks al-Qur’an juga

menyembah Rasulullah s.a.w. Yang benar peribadi Rasulullah s.a.w. tidak lebih

hanyalah sebagai manusia biasa yang boleh dipuji dan dikritik. Justeru umat dituntut

bersikap kritis untuk menimbang kelebihan dan kekurangan Baginda (Hafiz Firdaus

Abdullah, 2007).

iv. Manhaj Islam Liberal terhadap hadis-hadis

Aliran Islam Liberal memiliki beberapa manhaj terhadap hadis-hadis Rasulullah

s.a.w. sekalipun yang termuat di dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim.

Antaranya:

1. Hadis-hadis bukan berasal daripada Rasulullah melainkan hanya ciptaan

orang-orang yang memanfaatkan kepentingan sendiri.

2. Hadis-hadis yang benar hanyalah yang bersifat mutawatir manakala hadis

Ahad bersifat samar-samar dan tidak menjadi tuntutan untuk berpegang kepadanya.

3. Hadis-hadis yang mutawatir sekalipun, kebenarannya hanya dalam konteks

kehidupan masyarakat Arab pada zaman Rasulullah. Ia tidak lagi releven untuk

zaman kini kecuali sebagai kajian sejarah peradaban pada zaman baginda.

4. Hadis-hadis tentang azab kubur, suasana hari akhirat, fitnah-fitnah akhir

zaman dan sebagainya hanyalah cerita rekaan perawi hadis untuk memberi pengaruh

kepada orang ramai pada zaman mereka. Walaupun hadis tersebut terkandung dalam

kitab muktabar, namun kakikatnya semua penceritaan dalam hadis tersebut hanyalah

tahayul semata-mata.
35

5. Kesilapan paling besar yang dilakukan oleh para imam hadis adalah mereka

hanya memberi tumpuan kepada para perawi hadis dan tidak kepada matan hadis.

Seandainya mereka memerhati dan memberi kritik ke atas matan hadis, nescaya

cerita-cerita tahayul sepertimana di atas tidak akan mereka masukkan dalam kitab-

kitab mereka (Hafiz Firdaus Abdullah, 2007).

v. Manhaj Islam Liberal terhadap ilmu-ilmu Islam.

Ilmu-ilmu Islam seperti usul tafsir, usul fiqh, usul hadis, al-Jarh wa Ta’dil dan

sebagainya yang selama ini merupakan antara displin di dalam disiplin ilmu-ilmu

Islam diremehkan oleh aliran Islam Liberal sebagai buatan manusia yang tidak sunyi

daripada pelbagai kecacatan dan kesalahan. Oleh itu aliran Islam Liberal tidak

menghormati ilmu-ilmu di atas, jauh sekali daripada menggunakannya dalam tafsiran

mereka untuk “membuka dan membebaskan” Islam.

Atas dasar ini juga aliran Islam Liberal membuka semula perbincangan, tafsiran dan

ijtihad terhadap perkara-perkara qat’ie di dalam agama. Mereka mendakwa apa yang

selama ini dianggap qatie hanya relatif kepada pendapat manusiawi. Menurut aliran

Islam Liberal perkara-perkara yang dianggap qatie tersebut masih terbuka dan bebas

kepada pelbagai kemungkinan dan maksud. Atas kepelbagaian ini mana-mana pihak

tidak boleh mendakwa pendapatnya sahaja yang benar, bahkan semua pendapat

adalah benar tanpa mengira sebesar mana luasnya jurang pendapat tersebut.
36

Mereka juga tidak menghormati. Pada mereka, para ulama hanyalah manusia biasa

yang dibelenggui dengan tafsiran jumud akibat daripada “penyembahan mereka

terhadap teks dan kaedah-kaedah usul yang mereka cipta sendiri”. Jadi tidak hairan

apabila mereka menolak atau merendahkan pendapat seseorang ulama dengan alasan

“Itu hanya perkataan ulama yang boleh kita terima atau tolak” (Hafiz Firdaus

Abdullah, 2007).

vi. Hermenutika Al-Quran

Aliran Islam Liberal memiliki kaedah usul tersendiri apabila merujuk kepada

hukum-hukum fiqh, iaitu yang diambil adalah tujuan hukum dan bukan bentuk

hukum. Bagi mereka, tujuan hukum adalah menjaga kemaslahatan manusia. Justeru

bentuk hukum boleh diubah-ubah asalkan ia dapat menjaga kemaslahatan manusia

sesuai dengan zaman yang mereka hidup.

Sebagai contoh, pembahagian harta faraid boleh diubah suai kepada apa yang ‘adil’

antara ahli waris, hak suami menjatuhkan talak diangkat manakala kes-kes

penceraian hanya boleh diputuskan oleh hakim mahkamah, perkahwinan poligami

dilarang, hak persaksian wanita dalam kes-kes jenayah adalah sama dengan lelaki,

kes jenayah (hudud) dan sebagainya boleh diubah suai bentuk hukumannya kepada

peradaban sezaman malah asalkan sesebuah negara itu memiliki hukuman jenayah

tersendiri ia sudah dianggap menepati tuntutan agama.


37

Mereka turut memperjuangkan isu aurat wanita. Mereka mendakwa bahawa menutup

aurat khasnya pemakaian tudung hanyalah peradaban masyarakat ara. Selepas

kewafatan Rasulullah, bentuk pakaian bertudung dan menutup tubuh badan

seluruhnya telah menyelinap masuk ke dalam syari‘at Islam sehingga dianggap

sebagai salah satu kewajipan agama. Kewajipan yang sebenar menurut Islam Liberal

adalah apa sahaja bentuk pakaian yang dianggap sopan oleh masyarakat selari

dengan tuntutan zaman dan peradaban (Hafiz Firdaus Abdullah, 2007).


38

BAB TIGA

TOKOH-TOKOH LIBERALISME DAN PANDANGAN

ISLAM MENGENAINYA

3.1 TOKOH -TOKOH LIBERALISME

3.1.1 Tokoh Pelopor Liberalisme

Istilah liberalisme ini pertama kali dicetuskan oleh John Locke. Beliau beranggapan

bahawa terdapat peluang yang berpengaruh bagi perkembangan setiap individu

dalam kehidupan sosialnya dan perekonomian kapitalis baru. Oleh itu, John Locke

menjadi salah satu tokoh daripada liberal klasik.

Dalam ajarannya pula John Locke menerangkan bahawa setiap manusia memiliki

hak yang diperolehi dari alam dan harus dijamin dan dilindungi oleh pemerintah. Ini

ertinya pemerintah hanya berhak menjamin hak-hak warganegaranya tersebut

berjalan dengan baik dan juga menjamin keberadaan hak tersebut tanpa ada campur

tangan ataupun hingga membatasi hak-hak individu yang dilakukan oleh negara (M.

Fauzani Taufq, 2015).

Beliau juga berkata, setiap orang lahir dengan hak-hak dasar (natural right) yang

tidak boleh dirampas. Hak-hak dasar itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk
39

memiliki sesuatu, kebebasan membuat pendapat, beragama dan berbicara. Di dalam

bukunya, Two Treatises Of Government (1690), John Locke berkata, pemerintah

memiliki tugas utama untuk menjamin hak-hak dasar tersebut dan jika pemerintah

tidak menjaga hak-hak dasar itu, rakyat memiliki hak untuk melakukan revolusi

(Hamid Fahmi Zarkasyi, 2015).

3.1.2 Sifat Pemikiran Tokoh-Tokoh Liberal Amerika Syarikat

i. Percaya Tuhan tetapi bukan Tuhan dalam kepercayan Kristian Orthodok

ii. Memisahkan antara doktrin Kristian dan etika Kristian. Inilah yang

membawa kelompok liberal berkesimpulan bahawa orang ateis sekalipun moralis

iii. Tidak percaya kepada doktrin Kristian Orthodok. Menolak sebahagian atau

keseluruhan doktrin-doktrin Triniti, ketuhanan Jesus, perawan yang melahirkan,

Bible sebagai kata-kata Tuhan, takdir, neraka, syaitan, dan penciptaan daripada tiada.

Doktrin yang mereka percaya selain percaya adanya Tuhan adalah keabadian jiwa.

iv. Menerima secara mutlak pemisahan agama dan negara. Para pendiri negara

Amerika menyedari akibat daripada pemerintahan negara-negara Eropah yang

memaksakan doktrin sesuatu agamaa dan menekan agama lain. Maka daripada itu,

kata-kata “Tuhan” dan “Kristian” tidak terdapat dalam undang-undang.

v. Percaya sepenuhnya kepada kebebasan dan toleransi beragama. Maksudnya

bebas untuk beragama mahupun tidak.


40

Ketika fahaman liberalisme ini menyelinap masuk ke dalam pemikiran agama

Kristian baik aliran Katholik mahupun Protestan, ia secara tidak langsung telah

merendahkan kedudukan institusi gereja meletakkannya di bawah kepentingan

politik dan humanisme, serta mengurangkan kepentingan terhadap segala aspek yang

berkaitan teologi dalam apa jua bidang kehidupan (Hamid Fahmi Zarkasyi, 2012).

3.1.3 Pelopor Islam Liberal

Asaf Ali Ashgar Fyzee, yang dikatakan oleh Charles Kurzman sebagai Muslim

pertama yang mencadangkan nama “Islam liberal”, berpendapat bahawa wahyu perlu

ditafsirkan semula dalam kerangka pelbagai teori yang baru ditemui, seperti dalam

disiplin sejarah dan sains. Ini bermaksud, menurutnya, Islam perlu difahami semula,

bukan sekadar dalam kerangka ilmu yang sah diterima oleh Islam, malah dalam

kerangka semua bidang ilmu yang ada di dunia sekarang, sama ada ilmu tersebut

diterima atau tidak berdasarkan prinsip akidah, shari‘ah dan akhlak Islam.

Berlatar belakangkan seruan ini, Fyzee menulis: “If the complete fabric of the Shar‘a

is examined in this critical manner, it is obvious that in addition to the orthodox and

stable pattern of religion, a newer ‘protestant’ Islam will be born in conformity with

conditions of life in the twentieth century, cutting away the dead wood of the past

and looking hopefully at the future. We need not bother about nomenclature, but if

some name has to be given to it, let us call it Liberal Islam” (Wan Adli Wan Ramli,

2012).
41

3.2 TOKOH-TOKOH ISLAM LIBERAL

Aliran Islam Liberal wujud hampir di mana jua. Nama mereka mungkin berbeza-

beza, bahkan mungkin tindak dikenali dengan nama tertentu. Akan tetapi manhaj

mereka tetap sama iaitu membuka dan membebaskan tafsiran Islam demi mencapai

kejayaan ala kebaratan. Apabila menyebut tentang tokoh-tokoh aliran Islam Liberal,

terdapat satu kesamaan di antara mereka semua iaitu mereka pernah mendapat

didikan di negara Barat dan/atau pernah berkhidmat di mana-mana institusi

pengajian Barat. Pengalaman ini menyebabkan mereka amat cenderung kepada apa

sahaja yang berasal dari Barat tanpa memisahkan antara yang baik dan salah.

Di antara tokoh-tokoh aliran ini yang masyhur di Timur Tengah adalah Jamal al-Din

al-Afghani, Muhammad Abduh, Rifa‘at Bik al-Thantawi, Thaha Husein, Ali ‘Abd al-

Raziq, Mahmud Abu Rayya, Ahmad Amin, Hasan Hanafi, Farag Foudah, Naser Abu

Zaid, ‘Athif al-Iraqi dan sebagainya. Pendapat tokoh-tokoh aliran Islam Liberal di

atas banyak yang telah dijawab dan ditolak oleh tokoh-tokoh Ahli Sunnah Wal

Jamaah di Timur Tengah, bahkan sebahagian daripada mereka telah ditarik balik

ijazah kelulusan oleh universiti-universiti tempat asal pengajian mereka.

Antara pendapat mereka juga adalah bahawa kalangan Ahli Kitab: Yahudi dan

Nasrani, bukanlah kelompok kafir. Jika yang mereka maksudkan itu adalah Yahudi

dan Nasrani bukan kalangan ateis yang mengingkari Tuhan dan wahyu, tentu hal itu

benar dan tidak dipertentangkan lagi. Namun jika yang mereka maksudkan itu adalah
42

bahwa mereka (Yahudi dan Nasrani) tidak kafir terhadap agama Muhammad dan

risalahnya serta al-Qur'an dan penyifatan kafir yang disematkan kepada mereka itu

adalah dengan pengertian seperti ini, tentu pengakuan seperti itu adalah salah (Hafiz

Firdaus Abdullah, 2007).

Kekafiran Yahudi dan Nasrani adalah sesuatu yang amat jelas terlihat bagi individu

Muslim yang memiliki ilmu keislaman, walaupun hanya sebesar atom. Hal ini juga

sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam daripada seluruh mazhab dan aliran

pemikir sepanjang masa, baik kalangan Ahli Sunnnah Wa Jamaah, Syiah, Mu’tazilah

dan Khawarij (Jabatan Agama Islam Selangor, 2014)

Demikian juga dengan seluruh aliran umat Islam yang ada pada saat ini: Ahli

Sunnnah Wa Jamaah, Zaidiyyah, Ja’afariyyah dan Ibadaniyyah, seluruhnya tidak

meragui kekafiran Yahudi danNasrani seluruhnya tidak meragui kekafiran Yahudi

dan Nasrani serta orang-orang yang tidak mengimani risalah Nabi Muhammad. Hal

ini merupakan sesuatu yang sudah pasti kebenarannya, baik secara teori maupun

praktikal (Mohd Nasir Masroom, 2006)

Selain itu terdapat juga beberapa tokoh aliran Islam Liberal yang menulis dalam

bahasa Inggeris seperti Muhammad Arkoun dan Fazlur Rahman. Di antara mereka

wujud juga tokoh seperti Fatima Mernissi yang tidak segan-segan membuat fitnah

dan tuduhan palsu ke atas para sahabat Rasulullah s.a.w.dan para ilmuan Islam demi

menjayakan alirannya (Hafiz Firdaus Abdullah, 2007).


43

3.2.1 Tokoh –Tokoh Islam Liberal Di Indonesia

Di Indonesia, tokoh aliran Islam Liberal yang paling menonjol adalah Harun

Nasution dan Nurcholis Majid. Menurut Hafiz Firdarus Abdullah (2007), daripada

mereka lahir ramai lagi tokoh-tokoh baru yang berbilang jumlahnya. Pelbagai buku

dan makalah ditulis untuk menjawab dan menolak manhaj mereka, antaranya:

1. Koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang “Islam Ditinjau dari berbagai

Aspeknya’ oleh Prof H.M. Rasjidi. (Bulan bintang, Jakarta 1977).

2. Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan oleh Dr. Daud Rasyid

(Akbar Media, Jakarta 2002) yang merupakan jawapan ilmiah lagi terperinci kepada

Nurcholis Majid.

3. Menelurusi Kekeliruan Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholish Majid oleh

Abdul Qadir Djaelani. (Penerbitan Yadia 1994).

4. Propaganda sesat Penyatuan Agama oleh Bakr bin Abdullah Abu Zaid.

(Darul Haq, Jakarta 2001)

5. Bahaya Islam Liberal oleh Hartono Ahmad Jaiz. (al-Kautsar, Jakarta 2002).

6. Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpanan dan Jawapannya oleh Adian

Husaini dan Nuim Hidayat (Gema Insani, Jakarta 2002).

7. Mewaspadai Gerakan Kontekstualisasi oleh al-Quran; Menanggapi Ulil

Absar Abdala oleh Agus Hasan Bashari (As-Sunnah, Surabaya 2003).

8. Anggapan Semua Agama Benar dalam Sorotan Al-Quran oleh Muhammad

Thalib (Menara Kudus, Jogjakarta 2003).


44

3.2.2 Tokoh –Tokoh Islam Liberal Di Malaysia

Di Malaysia, gerakan liberal tidak mempunyai kumpulan khas yang menggunakan

nama Islam Liberal, tetapi dilakukan oleh individu yang memperjuangkan

demokrasi, fahaman persamaan agama, persamaan hak wanita dan lelaki dan lain-

lain. Usaha ini dilakukan melalui tulisan-tulisan dalam akhbar, atau menerbitkan

buku-buku yang menyokong fahaman Islam Liberal. Sister In Islam adalah

kumpulan yang menyarankan persamaan hak antara wanita dan lelaki, di samping

mempromosikan demokrasi, dan kebebasan (Mohammad Arifin Bin Ismail. 2009)

Dalam laman webnya dinyatakan bahwa: “Sisters In Islam (SIS) is a group of

Muslim women committed to promoting the rights of women within the framework of

Islam. Our efforts to promote the rights of Muslim women are based on the

principles of equality, justice and freedom enjoined by the Qur’an as made evident

during our study of the holy text” (website SIS)

Misi gerakan Sister In Islam adalah untuk memahami ajaran Islam berasaskan

kesamaan hak, keadilan, kebebasan dan demokrasi: “Our mission is to promote an

awareness of the true principles of Islam, principles that enshrine the concept of

equality between women and men, and to strive towards creating a society that

upholds the Islamic principles of equality, justice, freedom and dignity within a

democratic state” (Mohd Arifin Ismail, 2009). Antara tokoh di Malaysia yang

melontarkan pandanngan berbaur liberalisme adalah:-


45

1. Tun Dr. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia

Mengulas mengenai tindakan Kelantan untuk membentangkan rang undang-undang

persendirian mengenai hudud di Dewan Rakyat Jun ini, Dr Mahathir berkata, ia perlu

dikaji secara mendalam dengan meletakkan keutamaan kepada prinsip keadilan

supaya undang-undang Islam itu tidak dilihat terlalu menitikberatkan soal

menghukum.“Dalam hendak potong tangan pun, kita kena fikirkan negara kita ini

mempunyai penduduk beragama Islam dan bukan Islam. “Kalau kita potong tangan

orang Islam, tetapi kalau orang bukan Islam mencuri dia cuma dapat dua bulan

penjara. Lama-lama orang Islam negara kita tidak ada tangan,”

(http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/article/abim-minta-dr-mahathir-

berhati-hati-beri pandangan tentang-hudud, 4 Mac 2015)

2. Dr. Ahmad Farouk Musa, Pengarah di Islamic Renaissance Front

“Sesungguhnya harus difahami bahawa negara bukanlah sesuatu daripada Tuhan

tetapi daripada rakyat. Negara harus melayani rakyat keseluruhannya dan bukan

hanya kumpulan tertentu berdasarkan agama mereka. Negara harus menjadi neutral

dalam semua aspek. Harus juga dinyatakan dengan jelas bahawa negara adalah

produk manusia dan menguruskan negara memerlukan daya usaha manusia dan

bukannya inspirasi wahyu. Mentadbir negara berada dalam wilayah politik dan

bukan dalam wilayah wahyu” (Norsaleha Mohd Salleh, 2015).


46

3. Datin Paduka Marina Mahathir, aktivis sosial SIS

Merupakan anak perempuan kepada mantan perdana menteri Malaysia, Tun Dr.

Mahathir dan pasangannya Tun Dr. Siti Hasmah. Beliau dilahirkan pada 11 Mei

1970 dan membesar di Alor Star, dan merupakan lulusan dari Universiti Sussex,

Britain. Beliau merupakan salah seorang ahli lembaga SIS yang mana secara jelas

memperjuangkan isu aurat dan hak androgoni wanita. Beliau dilihat mengeluarkan

kenyataan yang mana jelas bercanggah dengan syariat Islam

(http://www.sistersinislam.org.my/news.php?cat.45. 11 Febuari).

4. Dr. Kassim Ahmad, pendokong Parti Sosialis Rakyat Malaysia

Berasal dari Hutang Kampong, Langgar, Kedah dan mendapat pendidikan di

Singapura. Bekerja dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, di Young Road, Kuala

Lumpur dan kemudian ditawarkan menjadi pensyarah di Universiti London. Beliau

terkenal dengan memperjuangkan gerakan anti hadis dan memimpin Parti Sosialis

Rakyat Malaysia bersama Syed Hussin Ali selama 18 tahun. Gerakan Anti Hadis

dianggap dipelopori oleh Dr Kassim Ahmad dan dibantu oleh Osman Ali pada 1985.

Beliau terpengaruh dengan Dr Rashad Khalifa lalu menulis buku kontroversi 'Hadis :

Satu Penilaian Semula'. Buku ini diharamkan oleh Pusat Islam mengikut keputusan

Muzakarah Mufti-Mufti Negeri pada 6 September 1995. Selepas itu beliau

menubuhkan pertubuhan Jemaah Quran Malaysia tetapi pendaftarannya ditolak oleh

Pendaftar Pertubuhan Malaysia (Kasim Ahmad, 2014).


47

5. Benz Ali (Amir Hamzah), pengarang buku Antithesis

Merupakan individu yang sering mengeluarkan pandangan yang bertentangan

dengan aqidah Ahlus Sunnah wal-Jamaah. Beliau dilihat menafsirkan ayat al-Quran

berdasarkan akal fikiran dan nafsu. Beliau mempersoalkan hukum hakam, mnolak

autoriti keagamaan dan sebagainya. Selain daripada itu, beliau juga telah mengkritik

tentang cara kehidupan di para sahabat yang sememangnya berlandaskan syariah

(http://www.projekdialog.com/author/benz-ali.htm. Mac 11).

6. Khalid Mohd Ismath, pemuda Parti Sosialis Malaya (PSM)

Merupakan bekas jurusan undang-undang di UITM, beliau merupakan anak muda

yang aktif berpolitik dan dilihat menyebarkan dakyah syiah secara terang-terangan,

dan menolak syariat Islam atas dasar membela rakyat dan agama. Beliau mendakwa

ulama adalah sesat dan kafir. Kerap menulis dalam blognya dengan memuat naik

hasil tulisan yang mengelirukan (http://khairulryezal.blogspot.com/2012/10/khalid-

ismath-contoh-pemimpin-pelajar.html. 25 April)

7. Aisyah Tajudin, penyampai radio BFM 88.9

Merupakan anak kepada salah seorang pendokong liberalisme Prof. Dr. Ahmad

Tajuddin Mohd Rasdi. Aisyah telah memuatnaik video berdurasi 2 minit yang
48

mendakwa isu melaksanakan hukum hudud hanya sebagai agenda politik dan

menggunakan nama agama untuk mengaburi mata rakyat dari isu penting seperti

ekonomi dan pentadbiran (http://www.myartis.com/2015/03/mohon-maaf-aisyah-

tajudin-nafi-hina.html. 25 April)

3.3 PANDANGAN ISLAM MENGENAI LIBERALISME

3.3.1 Pandangan Umum

Menurut Muhammad Nur Manuty (2006), idea-idea provokatif liberalisme

sememangnya dapat disanggah dengan menggunakan manhaj pemikiran Islami yang

muktabar. Bagaimanapun, respons kita sebagai seorang Muslim tidak cukup dengan

emosi sahaja. Kita perlu membahaskannya secara terbuka dan objektif kerana faktor

suasana yang semakin mencabar pada masa kini.

Antara pendekatan yang terbaik ialah dengan kembali mengkaji metodologi Imam

al-Ghazali yang mana telah terbukti dapat menangkis serangan pemikiran khususnya

liberalisme yang dibawa oleh golongan filsuf pada zaman beliau (Mohammad Arifin

Bin Ismail. 2009)

Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya “Allah tidak mengijmakkan umat

Muhammadiyyah atas kesesatan, dan tangan Allah bersama-sama dengan jemaah,

dan sesiapa yang berpecah dia berpecah ke neraka”. Imam Al-Marbawi seterusnya
49

menghuraikan bahawa yang dimaksudkan melazimi jemaah dan tidak berpecah itu

ialah jemaah ulama. Secara lebih khusus, Yakni tiada berseorang diri daripada

mereka itu pada iktikad dan mazhab dan lainnya daripada fikiran, dan hukum-hukum

Allah yang terbit daripada al-Qur’an dan Hadis Rasulullah.

Dalam syarah yang lebih terperinci, al-Marbawi menjelaskan bahawa berpecah

daripada jemaah ulama merujuk kepada perbuatan berijtihad sendiri atau menurut

ijtihad puak yang berfikir sendirian. Sejauh berkait dengan pendirian liberal Muslim,

ijtihad telah dijadikan alasan dalam mengeluarkan pendapat-pendapat baru yang

kelihatannya amat jauh daripada kefahaman yang muktabar (Wan Adli Wan Ramli,

2012).

Dalam hal ini, Yusuf al-Qaradawi berpendirian bahawa al-Qur’an adalah asal-usul

bagi setiap rujukan, dengan maksud tiada rujukan lain yang sepatutnya menjadi

faktor kepada manusia dalam memahaminya. Sehubungan itu, teks wahyu mesti

dipelajari dan difahami dengan akal yang bersih daripada sebarang kepercayaan dan

pemikiran, praanggapan dan prejudis (Muhammad Nur Manuty, 2006).

Demikian juga, nas-nas wahyu tidak boleh dijadikan tempelan untuk mengesahkan

suatu sudut pandangan yang telah sedia dipegang, dengan tafsiran yang tidak.

Dengan kata lain, al-Qur’an adalah panduan yang diikuti, bukannya mengikuti

kenyataan pihak lain (Wan Adli Wan Ramli, 2012).


50

Sidang Muzakarah Ulama 2006 pada 14-16 Jamadilawal 1427H/11-13 Jun 2006

bahawa pemikiran liberal sebagai penyimpangan serius dan berbahaya. Ia adalah

sebahagian daripada agenda al-ghazw al-ikriyy (serangan pemikiran) yang didalangi

oleh kaum orientalis dan dilatari oleh pengaruh faham asing seperti sekularisme,

modenisme dan pascamodenisme (Mohd Arifin Ismail, 2009).

3.3.2 Pandangan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam

Malaysia Kali Ke-74 yang bersidang pada 25 -27 Julai 2006 (http://www.e-

fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/aliran-pemikiran-liberal-hukum-dan-implikasinya-

kepada-islam-di-malaysia. 22 Mac) telah memutuskan bahawa gerakan pemikiran

liberal adalah ajaran sesat dan menyeleweng daripada Syariat Islam berdasarkan

kepada ciri-ciri penyelewengan seperti yang berikut:

a. Berpegang kepada Konsep Pluralisme

Pluralisme agama berpendirian bahawa setiap agama mempunyai konsep, persepsi

dan respon yang tersendiri terhadap Realiti Yang Agung (ultimate reality). Semua

agama adalah sama tarafnya merujuk kepada Realiti Yang Agung.


51

b. Akal Manusia Adalah Wahyu

Aliran ini membahagi wahyu kepada dua kategori iaitu wahyu yang bertulis dan

wahyu yang tidak bertulis. Wahyu bertulis adalah al-Quran dan ia adalah teks

semata-mata. Wahyu tidak bertulis adalah akal manusia dan akallah yang sebenarnya

menghidupkan teks al-Quran berdasarkan tujuan, konteks suasana zaman.

c. Meragui Ketulenan Al-Quran

Aliran pemikiran ini mendakwa al-Quran diresapi dengan budaya Arab kerana orang

Arab menjadi pemilik bahasa itu, tambahan pula katanya Nabi Muhammad yang

menjadi pembawa risalah juga terdiri dari orang Arab. Mereka menyatakan bahawa

kesahihan risalah tersebut tidak ada lagi kerana sebenarnya yang ada hanyalah mesej

budaya Arab.

d. Mempersoalkan Metodologi Pentafsiran Al-Qur’an Dan Al-Hadith

Aliran pemikiran ini mempersoalkan cara atau methodologi pentafsiran al-Quran

yang digunapakai kini. Dengan slogan “membuka dan membebaskan tafsiran al-

Quran”, aliran pemikiran ini menggunakan pendekatan takwilan sendiri terhadap

beberapa ajaran al-Quran yang jauh berbeza dengan pegangan Ahli Sunnah wal

Jamaah.
52

e. Menggesa Tafsiran Baru Konsep Ibadat

Aliran pemikiran ini juga berpegang ‘membuka dan membebaskan' tafsiran al-

Quran, sebagai alasan untuk memajukan umat Islam dan menganjurkan agar teks-

teks al-Quran menempuh proses dekonstraksi bagi membolehkan tafsiran-tafsiran

baru dibuat.

f. Mempertikaikan Kriteria Dan Akhlak Kenabian

Aliran pemikiran ini secara sinis mengkritik sifat Nubuwwah yang dimiliki oleh

Rasululah s.a.w. dengan mengatakan ia tidak lain hanyalah sebagai kemampuan

kepimpinan seorang manusia ke atas manusia lain (leadership value). Justeru

sesiapapun boleh mempunyai sifat nubuwwah tersebut untuk memimpin manusia ke

arah ciri-ciri yang baik. Malah mukjizat seperti peristiwa Isra’ dan Mikraj dianggap

sebagai bahan cerita yang sengaja diperbesarkan (exageration) oleh pengikut baginda

yang taksub sedangkan ia hanyalah sekadar mimpi yang tidak terjadi di alam realiti.

g. Sikap Terhadap Ilmu-Ilmu Islam

Penentuan hukum yang telah qat’ie dan hukum yang tidak qat’ie menurut mereka

perlu dinilai semula dalam usaha merealisasikan konsep membuka dan

membebaskan Islam melalui tafsiran semula ajaran Islam.


53

BAB EMPAT

BENTUK-BENTUK LIBERALISME DI DALAM MEDIA SOSIAL

4.1 DEFINISI MEDIA SOSIAL & KLASIFIKASINYA

Menurut Kamus Dewan Bahasa Edisi keempat, media bermaksud alat atau

pengantara dalam komunikasi ataupun perhubungan. Manakala sosial bermaksud

segala hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan (Teuku Iskandar, 2007). Oleh itu,

media sosial secara mudahnya membawa erti instrumen sosial dalam berkomunikasi

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein (2010), mereka mendefinisikan

media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berasaskan internet yang

membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan

penciptaan dan pertukaran user-generated content.

Jejaring sosial adalah kaedah yang sering digunakan oleh masyarakat di dunia.

Media biasa seperti surat khabar atau televisyen memberi limitasi kepada para

pengguna kerana para pengguna sukar untuk memberi pendapat atau pandangan

bebas terhadap sesuatu perkara yang disiarkan. Dengan adanya media sosial, para

pengguna dengan mudah dapat melemparkan pendapat masing-masing dan dapat

berkomunikasi ke seluruh dunia tanpa halangan. Berikut merupakan pembahagian

media sosial menurut pandangan Kaplan dan Haenlein (2010):


54

4.1.1 Projek Kolaborasi

Laman sesawang ini bertindak sebagai ensiklopedia atas talian yang tersedia untuk

pengguna. Kolaborasi yang dimaksudkan adalah pengguna boleh mengubah suai

kandungan dan maklumat yang terdapat di laman ini untuk tujuan penambahbaikan

mahupun sebaliknya. Antara contoh media sosial projek kolaborasi yang umum

adalah Wikipedia.com

4.1.2 Blog dan microblog

Dalam laman ini, pengguna bebas mengekspresikan apa sahaja yang mereka

inginkan di dalam blog peribadi milik mereka. Manakala microblog pula merupakan

generasi ke dua selepas blog, namun menawarkan ciri-ciri yang lebih ringkas dan

minimalis daripada blog yang biasa. Contoh microblog yang popular adalah Twitter

dan Tumblr.

4.1.3 Communities Content (kandungan daripada komuniti)

Laman ini membernarkan pengguna website untuk saling bertukar kandungan media

seperti gambar, video, ebook, audio dan sebagainya. Dalam laman ini juga turut

menyediakan ruangan komen yang bertindak sebagai forum mini untuk pengguna

berkomunikasi. Contohnya communities content adalah Youtube (Kaplan dan

Haenlein , 2010).
55

4.1.4 Laman jejaring sosial

Laman ini menyediakan ruangan perhubungan secara langsung kepada pengguna..

Laman jejaring sosial beroperasi seperti mana communities content, namun

menyediakan ciri-ciri yang lebih kepada pengguna seperti menyediakan ruangan

informasi peribadi, ruangan komentar yang lebih baik dan sebagainya. Contohnya

laman jejaring sosial adalah Facebook, Myspace dan lain-lain.

4.1.5 Virtual game world

Laman sosial ini menawarkan pengalaman dunia virtual kepada pengguna, dimana

pengguna dapat merasai suasana 3D penuh imaginasi dengan tampil dalam bentuk

avatar serta dapat menjelajah dalam dunia yang lain disamping dapat berinteraksi

dengan lain-lain pengguna laman tersebut. Antara contoh laman sosial ini adalah

Ragnarok Online.

4.1.6 Virtual social world

Laman sosial ini menawarkan konsep yang hampir serupa dengan virtual game

world, namun virtual social world lebih bebas, iaitu lebih ke arah reality kehidupan

semasa. Dalam erti kata lain, dapat menjalani kehidupan yang diidamkan secara

maya. Contohnya laman sosial ini adalah The Sims dan Second Life (Kaplan dan

Haenlein, 2010).
56

4.2 REALITI MEDIA SOSIAL MASA KINI

Satu kajian terhadap golongan belia di Malaysia menunjukkan bahawa golongan

belia menghabiskan masa mereka selama kira-kira 32.6 jam setiap hari melakukan

aktiviti yang berkaitan media. Teknologi membolehkan kita untuk membuat pelbagai

tugasan pada satu masa yang sama. Ketika kita sedang bercakap di telefon, kita juga

sedang menonton televisyen, membalas pesanan ringkas atau mendengar muzik

pada masa yang sama. Walau bagaimanapun, kajian menunjukkan bahawa daripada

32.6 jam tersebut, 26.8 jam telah digunakan untuk melakukan aktiviti berbentuk

sedentari atau aktiviti secara bersendirian, tanpa adanya interaksi dengan orang lain

(Paul Selva Raj, http://www.malaysiakini.com/letters/196023, 30 Jan)

Secara purata rakyat Malaysia melayari Internet selama lebih kurang 20 jam setiap

minggu. Lebih daripada separuh, iaitu 53 peratus pengguna digital di Malaysia

melayari Internet setiap hari, manakala 35 peratus melayari Internet beberapa kali

dalam seminggu. Telefon pintar dan komputer berbentuk tablet semakin diminati di

Malaysia. Dalam satu kajian terhadap isi rumah pengguna digital, pemilikan telefon

pintar dijangkakan menghampiri dua kali ganda dalam tempoh 12 bulan akan datang,

iaitu mencapai 89 peratus (meningkat daripada 48 peratus pada masa ini), kepada

semua pengguna digital yang berumur 15 tahun dan ke atas. Manakala pengguna

tablet pula meningkat sebanyak 75 peratus (18 peratus pada masa ini). Ini bermakna

rakyat Malaysia akan menghabiskan lebih banyak masa mereka dengan Internet

(Paul Selva Raj, http://www.malaysiakini.com/letters/196023, 30 Jan).

.
57

Satu kajian antarabangsa yang telah dijalankan mendapati rakyat Malaysia paling

ramai mempunyai rakan Facebook, iaitu purata 233 orang dalam setiap akaun.

Rakyat Malaysia juga telah menghabiskan masa selama 9 jam seminggu di

Facebook, yang merupakan antara yang tertinggi berbanding dengan negara-negara

lain. Pada masa ini terdapat lebih daripada 10 juta pengguna Facebook di Malaysia

(Paul Selva Raj, http://www.malaysiakini.com/letters/196023, 30 Jan).

Penggunaannya yang meluas merupakan faktor terbesar berjayanya Facebook dalam

penyebaran maklumat, lebih tepat lagi penyebaran dakwah. Boleh kita perhatikan

sendiri, masukkan sahaja kata kunci kedalam enjin carian Facebook, semuanya boleh

diperolehi dengan mudah. Disebabkan tinggi kadar kejayaannya sebagai medium

penyampaian dakwah yang berkesan, maka tinggi juga lah kadar kejayaannya dalam

menyebarkan dakyah (Khutbah Multimedia Jabatan Agama Islam Selangor, 2015).

Media sosial kini menjadi medium buat sesetengah pihak yang tidak

bertanggungjawab bertujuan memutar belitkan fakta seterusnya merosakkan agama,

bangsa dan negara. Mereka secara terang-terangan mengeluarkan kenyataan yang

menyalahi pegangan umat Islam sebenar. Menurut Naib Canselor Universiti

Teknologi Mara (UiTM), Tan Sri Prof Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar, agenda pihak

berkenaan seterusnya mengakibatkan kecelaruan maklumat sahih. "Sebab itu

pengamal media sosial ini percaya kepada benda yang karut. Banyak 'spinner' di

dalam media sosial ini, putar belit fakta bertujuan merosakkan negara"

(http://www.rakyatnews.my/index.php/ekslusif/media-sosial-medium-putar-belit-

fakta-pemimpin-liberal-ambil-kesempatan. Jan 25)


58

Dalam kajian ini, penulis telah melakukan penelitian berkenaan sensitiviti

masyarakat terhadap fahaman liberalisme melalui kenyataan yang terakam di dalam

media sosial seperti Facebook, Twitter, blog, laman sesawang, sidang media dan

sebagainya. Hasil kajian tersebut, penulis dapati bahawa penularan fahaman ini

tersebar secara meluas. Lebih memeranjatkan lagi, tokoh-tokoh di Malaysia yang

beragama Islam juga telah mengeluarkan pandangan-pandangan yang cukup

kontroversi yang menentang arus akidah umat Islam pada hari ini.

4.3 BENTUK-BENTUK LIBERALISME DI DALAM MEDIA SOSIAL

4.3.1 Meragukan Al-Quran & As-Sunnah

Seperti yang sedia maklum, Benz Ali sering memuatnaik status di akaun Facebook

peribadi beliau yang mana bertentangan dengan ajaran Islam yang hakiki. Antara

posting beliau seperti berikut: “Islam yang saya percaya membebaskan manusia

untuk memilih apa jua kepercayaan yang ingin dianutinya. Quran sendiri memesan

bahawa (mafhum) jika Allah mahu mahu seluruh penduduk di langit dan di bumi

beriman, siapakah yang mampu menghalangnya? Tetapi Allah telah memberikan

pilihan (free choice, bukan free will) kepada manusia itu sendiri, sama ada untuk

menjadi kafir, atau iman, memilih untuk syurga atau neraka”.

Kenyataan diatas menunjukkan beliau mentafsirkan ayat al-quran dengan pendapat

sendiri dan berhujah tentang Qada' Allah secara berbelit-belit. Ini kerana bagi

sebahagian pendapat ulama' tentang ayat al-Quran yang dinyatakan diatas adalah
59

untuk tujuan bagi orang Islam mengajak orang yang bukan Islam kepada Islam atau

lebih dikenali sebagai "berdakwah". Dan bagi pendapat pengkaji bahawa hidayah itu

hanya milik Allah dan orang Islam hendaklah berusaha dalam menyampaikan Islam

ke pelusuk dunia.

Tentang hujah beliau tentang 'kebebasan memilih' (free will) adalah tidak relevan

kerana ia membahaskan tentang perbezaan "free choice" dan "free will" yang sangat

memeningkan. Walaupun keduanya membawa sedikit perbezaan dari segi

maksudnya tetapi kenyataan Benz Ali adalah tidak masuk akal lebih-lebih lagi

pilihan syurga dan neraka. Bagi kebanyakan orang yang sihat akal pemikiran

pastinya akan memilih syurga dari neraka. Tiada siapa yang sihat pemikirannya ingin

memasuki neraka.

Pada 17 Ogos 2008, Kassim Ahmad menyatakan perlu penilaian semula terhadap

hadis. Menurut posting tersebut, beliau menyatakan hadis ada terdapat percanggahan

dengan sains, sejarah dan akal. Beliau telah mempertikaikan hadis-hadis yang telah

diriwayatkan oleh para sahabat dan seumpamanya.

Perkara tersebut boleh dianggap sebagai mempertikaikan kriteria dan akhlak

kenabian iaitu merupakan salah satu ciri liberalisme. Hal ini kerana, hadis

merupakan sebahagian daripada kenabian Nabi Muhammad SAW. Secara tidak

langsung beliau telah mengkritik kenabian baginda dan tidak memahami ajaran dan

akidah Islam yang sebenar.


60

4.3.2 Mempersoalkan Akidah

Pada 20 Ogos 2014 jam 1.45 pagi, Benz Ali memuatnaik status yang berbunyi: “aku

pun tak faham kenapa orang-orang kita nak bising sangat perihal Melayu yang

nak murtad, aku tak akan cakap pasal kebebasan tengah hari buta ni. Bagi aku,

syurga bukan untuk Melayu sahaja, kalau Melayu nak masuk neraka sangat, buat

apa kita nak halang? Kalau semua orang nak masuk syurga, neraka nanti nak

bakar siapa? Rugi sahaja Allah cipta neraka, tapi tak ada apa-apa untuk dibakar”

Benz Ali juga ada memuatnaik status yang berikut: “Berkenaan babi, siapa yang

cipta babi? Tuhan atau manusia? Kau yang ciptakan, pastu kau haramkan orang

dekati apa yang kau ciptakan. Berkenaan seks bebas pula, yang menciptakan

ransangan-ransangan semua ini Tuhan juga. Kalau tak nak orang buat seks bebas

tak payahlah cipta manusia. Nak buat apa?”

Kenyataan diatas menunjukkan berlakunya penolakan syariah kerana beliau

mempertikaikan kejadian yang dicipta oleh Allah berdasarkan hukum

pengharamannya. Tambahan itu, beliau juga mempertikaikan sebab penciptaan

manusia dan pensyariatan pemakaian tudung yang merupakan sesuatu perkara yang

telah digariskan di dalam Islam (al-quran dan hadis) tentang hukum-hakam dan

pensyariatannya.
61

Selain daripada itu, beliau juga telah mengkritik tentang cara kehidupan di zaman

khulafa’ ar-rasyidin dan zaman para sahabat yang sememangnya kehidupan mereka

berlandaskan syariah Islam kerana zaman mereka adalah zaman yang paling dekat

dengan zaman Rasulullah selain mereka telah dijanjikan syurga oleh Allah seperti di

dalam firmannya yang bermaksud “mereka digembirakan oleh Tuhan mereka dengan

pemberian rahmat daripada-Nya dan keredhaan serta syurga” (At-Taubah; 20-22).

Perkara tersebut juga menunjukkan beliau telah menolak autoriti keagamaan. Hal ini

kerana, pada zaman tersebut telah berlaku ijtihad tentang hukum-hukam tertentu

mengikut syarat-syarat tertentu, termasuk perkara-perkara di dalam sistem

pemerintahan. Jika beliau pertikai dan mengkritik sistem pemerintahan tersebut,

secara tidak langsung beliau telah mempertikai ijtihad para sahabat dan perintah

Rasulullah S.A.W, bahkan perintah Allah Subhanahu Wata’ala.

Pada 10 Mac 2013, jam 5.53 petang, Khalid Ismath telah memuatnaik status di

Twitter milik beliau yang berbunyi: “ Saya tidak kisah pemimpin saya LGBT, tak da

agama atau sosial, yang penting, dia laksanakan amanah rakyat dan Negara serta

tidak salah guna kuasa”.

Status tersebut menunjukkan beliau telah menyokong LGBT secara tidak langsung.

Selain itu, beliau juga tidak mementingkan ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang

pemerintah termasuk tentang kepentingan keagamaan dan batasan sosial. Semua

perkara tersebut, telah menyebabkan beliau melakukan penolakkan terhadap syariah


62

kerana pemikiran beliau seolah-olah membela rakyat dan negara, walhal perkara

tersebut boleh menyebabkan perpecahan rakyat dan menyelewengkan pemahaman

terhadap agama Islam kerana telah mempermainkan hukum syariah.

Pada 20 September 2013, jam 1.50 petang, beliau menyatakan di akaun Twitter

beliau: “Dah x wajib solat jumaat zaman ini kiranya kita berimamkan imam yg

redha dan kagum dgn kezaliman pemerintah”.

Posting ini turut menimbulkan perdebatan hangat antara pengguna Twitter yang

lain. Ada yang membangkang penyataan beliau, tidak kurang juga ada yang

menyokong. Ini jelas menunjukkan beliau dengan sewenang-wenangnya menukar

hukum fardhu atau wajib terhadap solat Jumaat kepada tidak wajib dengan

mengemukakan pendapat mengikut akal dan boleh menyesatkan tanpa merujuk

sumber-sumber Islam iaitu al-Quran dan Al-sunnah, disamping dapat membuktikan

kedangkalan pemikiran segelintir umat Islam yang ada di Malaysia

Oleh hal yang demikian, beliau sekali lagi telah melakukan penolakkan terhadap

syariah, kerana beliau secara terang telah melontarkan idea yang berpincangan

dengan hukum di dalam syariah Islam.

Selain itu, kumpulan yang menggelarkan diri mereka Sisters In Islam (SIS), yang

mana kononnya memperjuangkan isu hak asasi wanita dan feminity juga turut
63

mengeluarkan pendapat-pendapat yang nyata tidak patuh syariah. Antara kenyataan

yang di buat bahawa, ‘Faith by compulsion may lead to hypocrisy‘ dan ‘Islam is not

a one-way street’ membawa maksud bahawa orang yang sudah beragama Islam juga

mempunyai kebebasan memilih agama lain selain daripada Islam, adalah kenyataan

yang lahir daripada tidak memahami dengan jelas mengenai konsep kebebasan

beragama dalam Islam.

Adalah amat tidak patut kenyataan yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi yang

menggunakan nama “Islam” pada tubuhnya ini sebenarnya akan lebih mengelirukan

orang ramai terutama mereka yang bukan Islam mengenai konsep tauhid di dalam

agama Islam.

Kenyataan SIS dalam percubaannya untuk mengintepretasikan istilah ‘tidak ada

paksaan dalam memasuki ugama’ telah mengelirukan lebih ramai pihak disebabkan

kejahilan mereka di dalam agama yang tidak mereka sendiri fahami. Kenyataan

berkenaan amat tidak bertanggungjawab, mencemarkan kesucian agama Islam,

menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Islam sendiri serta cuba mewujudkan

keadaan yang tidak stabil di dalam masyarakat yang berbliang kaum dan agama di

Malaysia.

Isu berkaitan agama Islam bukanlah isu yang remeh-temeh yang boleh diintepretasi

dengan pemikiran logika semata-mata kerana ia berkaitan dengan aqidah ahlul

sunnah wal-jamaah; bukan diinterpretasikan oleh golongan cendekiawan ataupun


64

aktivis sosial yang tidak memahami selok-belok peradaban dan hukum-hakam

keagamaan para penganut agama Islam itu sendiri. Perkara ini tidak boleh di ambil

mudah.

Seorang pemilik akaun Facebook, Iltizam Iman Abdul Jalil memuatnaik status beliau

seperti berikut: “Ini soal akidah. Kau bebas mempercayai apa sahaja. Kalau kau

malas bereksperimen agama dan jalan yang sesuai untuk jiwa kau, jadi macam aku.

Ikut masa agama lahir, dan cari esensi revolusi dalam agama kau. Setiap agama

ada nilai aestetik yang unik dan revolusioner yang tersendiri” (Iltizam Iman. 18 Dis

2014 https://www.facebook.com/iltizam.iman/posts/806892386014175, 11 Mac).

Kenyataan beliau ini menunjukkan adanya unsur-unsur pluralisme iaitu menyamakan

semua agama kerana ia menyatakan manusia bebas dalam beragama mengikut

kepercayaaan masing-masing. Ini menyalahi agama Islam kerana kerana akidah

Islam berasaskan iman kepada tuhan yang esa sedangkan agama-agama lain bersifat

polytheism yang mana mempercayai lebih dari satu tuhan, sedangkan di dalam Islam

kita wajib percaya kepada tuhan yang Maha Esa

Selain itu, beliau juga ada memuatnaik status yang berikut: “Syurga dan neraka

sesuatu yang tak valid untuk kuatkan akidah”. Kenyataan beliau menunjukkan

bahawa betapa kekurangan asas ilmu tentang agama Islam menurut pendapat

pengkaji dan menunjukkan bahawa penulis menafsirkan al-quran menurut pendapat


65

sendiri kerana banyak didalam al-quran membawa khabar berita gembira tentang

orang beriman.

Ini kerana dalam Islam ada 6 rukun dan salah satunya ialah beriman dengan kitab-

kitab Allah. Ini bermakna, ingatan tentang syurga dan neraka adalah salah satu cara

untuk menguatkan akidah, sedangkan penulis status tersebut mempertikai dan tidak

mempercayai tentang syurga dan neraka dapat menambah kekuatan akidah.

4.3.3 Isu Berkenaan Wanita

Sisters in Islam turut mengeluarkan kenyataan yang mengatakan hudud tidak adil

kepada wanita sepertimana yang dapat kita petik di dalam web SIS: “SIS menentang

perundangan itu kerana ia akan menafikan hak kaum wanita selain bertentangan

dengan perlembagaan persekutuan dan melanggar jaminan berperlembagaan yang

diperuntukkan” (https://www.sistersinislam.org.my/news.php?item.187.27. 22 Mac)

Selain itu, Datin Paduka Marina Mahathir juga membuat satu kenyataan kontroversi

melalui Twitter dengan mempertikaikan laporan akhbar Sinar Harian berkenaan cuti

rehat pada hari Jumaat. Sinar Harian dalam laman webnya menulis artikel bertajuk

“Cuti Jumaat Beri Manfaat Buat Umat Islam” memetik kenyataan ilmuwan Islam

dan pendakwah Datuk Hassan Mahmud Al-Hafiz.


66

Datin Marina dalam twit beliau dengan lantang membidas dengan mengatakan

“Mengarut!” dan berbalas twit dengan pengguna lain dengan mengeluarkan

kenyataan yang berbunyi “Tolong tunjuk kat mana dalam Quran dikatakan mesti

cuti hari Jumaat” (https//:www.twitter.com/netraKL/status/605183137258151936.

12 Mac)

Berdasarkan kenyataan tersebut, Datin Paduka Marina Mahathir dapat di golongkan

dengan kelompok orang-orang yang menolak terhadap autoriti keagamaan. Status

beliau yang tidak bersetuju dengan cuti pada hari Jumaat seperti beliau menolak

pandangan Datuk Hassan Mahmud Al-Hafiz yang merupakan ilmuan Islam dan

pendakwah. Hal ini dapat dikenalpasti bahawa beliau tidak menghormati dan tidak

menggunakan hal-hal keilmuan Islam di dalam sesuatu penafsiran seperti golongan

liberalisme

4.3.4 Mempertikaikan Perlembagaan & Syariat Islam

Selain itu, negara pernah digemparkan dengan penganjuran program “I Want to

Touch A Dog” yang dianjurkan oleh seorang aktivis yang bernama Syed Azmi. Di

dalam akaun Facebooknya, beliau menyatakan tujuan penganjuran program tersebut

adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat khususnya kepada umat Islam

bertujuan mengatasi rasa takut terhadap anjing, cara membantu anjing yang berada

dalam kesulitan dan batasan bersama anjing dalam konteks Islam.


67

Beliau menegaskan: “Segala pencerahan mengenai hukum-hakam pengendalian

anjing telah diterangkan semasa program tersebut. Ingin saya tekankan sekali lagi

program ini adalah proses pembelajaran. Kaedah sertu juga telah diterangkan dan

amali dikendalikan”

4.3.5 Mempersoalkam Ulama

Pada 31 oktober 2014, Kassim Ahmad telah menyatakan di laman blog tentang

“ulama sebagai para saintis seperti yang ditakrifkan dalam quran dan ulama

sebagai satu kasta paderi”. Di dalam kenyataan ini, beliau telah bebas mentafsirkan

ayat al-Quran mengikut hawa nafsu dan akal pemikiran manusia. Penafsiran tersebut

adalah merupakan salah satu ciri di dalam liberalisme.

Berdasarkan ayat tersebut, Ibn Katsir telah menafsirkan ulama sebagai orang yang

akan merasa takut kepada Allah iaitu ulama yang ma’rifat iaitu mengenal kekuasaan

Tuhan dan kebesaran-Nya yang mempunyai segala sifat kesempurnaan dan apabila

ma’rifat bertambah sempurna dan ilmu terhadap-Nya bertambah matang, maka

ketakutan kepada-Nya bertambah besar dan bertambah banyak. Kesimpulannya,

ulama yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut bukanlah sebagai para saintis

ataupun kasta paderi, tetapi ulama tersebut adalah orang yang mengetahui secara

mendalam tentang kebesaran dan kekuasaan Allah.


68

BAB LIMA

KESIMPULAN DAN SARANAN

5.1 PENDAHULUAN

Liberalisme merupakan antara fahaman yang boleh mengugat akidah umat Islam

tanpa disedari jikalau individu umat Islam itu “menganut” fahaman ini. Hal ini

demikian kerana fahaman boleh membawa seseorang itu bebas menafsir semua

perkara dalam kehidupan tidak kiralah samada berkaitan politik, ekonomi, sosial

maupun agama Islam itu sendiri. Daripada fahaman ini juga boleh individu Islam itu

sendiri berusaha menafsir agama Islam mengikut citarasa sendiri antaranya dalam

bidang akidah, syariah maupun penafsiran semula kitab suci Al-Quran. Oleh itu, bab

ini membincangkan cabaran pemikiran liberal kepada penghayatan akidah umat

Islam dan cadangan dalam menangani fahaman ini.

5.2 CADANGAN

Antara usaha dalam menangani fahaman liberal ini ialah:

5.2.1 Peranan Golongan Ulama & Intelektual

Golongan ulama dan Intelektual Islam adalah tunjang bersama dalam memainkan

peranan yang lebih sinergi mendidik dan memberi kefaqihan kepada generasi baru

era ini berkaitan bahaya gejala penularan yang boleh merosakkan akidah masa kini
69

agar mereka lebih berwaspada dengannya. Golongan ini juga perlu turut bekerjasama

dengan agensi-agensi Islam dalam memurnikan pola pemikiran umat Islam yang

menyeleweng daripada dasar syariatnya sebenar pembawaanya terutama tentang

salah faham yang berlaku terhadap agama Islam hari ini. Segala perancangan halus

gerakan-gerakan terancang ini terhadap umat Islam perlu dibongkar hingga ke akar

umbi dan didedahkan secara berterusan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih

mengetahui dan peka terhadap dakyah yang disebarkan oleh mereka (Mohd Syukri,

2015).

Secara tuntasnya golongan intelektual dan ulama Islam mereka seharusnya

menyebarluaskan dan berani tampil ke hadapan bagi membanteras jalur jaringannya

penyebaran kepahaman gerakan melalui method serangan pemikiran (Ghuzwah al-

Fikri) ini kepada masyarakat Islam dalam konteks yang luas bagi mencapai skala

objektif “ mencegah lebih baik daripada mengubati” antaranya:-

1. Memahami secara mendalam dan holistik pengertian terminologi yang

berkaitan dengan politik antarabangsa, serantau dan peringkat nasional

seperti, globalisasi, neo-kolonialisme atau imeprialisme dan skala pengaruh

gerakan tersebut terhadap akidah, sosial, budaya, pendidikan, politik dan

ekonomi umat. Tanpa kefahaman yang mendalam menyebabkan segala usaha

kita menghadapi cabaran ini akan gagal atau kurang berkesan. Untuk itu

mereka wajar menjadi warga dunia yang serba ‘interconnected’ paling cakna

dengan sumber maklumat terkini dan menguasai kaedah berkomunikasi

secara eistari dan mutakhir.


70

2. Dalam konteks globalisasi golongan alim ulama dan cendekiawan Islam

wajar merumuskan dasar-dasar dan nilai-nilai Islamisasi yang lebih

mendukung keadilan sejagat, berpandukan syariat yang mencakupi ekonomi,

melindungi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Mereka boleh menyakinkan

umat dan orang masyarakat tentang keburukan ekonomi yang berteraskan

dasar kapitalis yang lebih mementingkan kefahaman kebendaan dan

semangat lintah darat yang menafikan dan menindas hak orang lain.

3. Kembali kepada neraca Islam yang sebenar dalam melihat dan mengamati

sesuatu isu atau tindakan yang berbangkit melibatkan Agama.

4. Umat Islam di negara ini hendaklah bersatu padu untuk mempertahankan

agama Islam dan menolak fahaman yang memesongkan akidah serta

menyimpang dari landasan syariat Islam.

5. Membina dan memupuk tahap politik kepartian yang berkadar agar lebih

berperanan sebagai ‘check and balance’ dalam tindakannya.

6. Mendokrinkan kesepakatan ummah Islam yang bersifat membangun dan

kesedaran hakiki terhadap nilai-nilai wasatiyah yang diaplikasikan (Mohd

Syukri, 2015).
71

7. Mereka perlu menampilkan asas dan dasar keadilan Islam, pembelaan

terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai peradaban tinggi dan mulia yang

boleh menjanjikan kesejahteraan dalam Agama.

8. Golongan ulama dan Intelektual Islam perlu memperkasa pegangan umat

terhadap akidah dan nilai-nilai budaya Islam. Mereka wajib

menjustifikasikan dasar pendidikan Islam agar jati diri umat dan dasar

budaya Islam tidak tergugat.

9. Golongan ulama dan entelektual hendaklah bersikap proaktif untuk

mengukuhkan budaya murni dalam lapangan teknologi dan informasi dan

lain-lain demi menegakkan keadilan dan menyemai kesejahteraan hidup di

dalam dan di luar negara (Mohd Syukri, 2015).

5.2.2 Peranan Agensi Agama Kebangsaan

Secara umumnya di peringkat kebangsaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

(JAKIM) terlibat secara terus dalam menangani gerakan liberalisme dan

pragmatisme ini. JAKIM yang mempunyai objektif antara lain memastikan ajaran

Islam tersebar luas kepada seluruh masyarakat mempunyai beberapa bahagaian yang

boleh digerakkan untuk tujuan ini seperti Bahagian Dakwah, Bahagian

Pembangunan Pendidikan Islam, Bahagian Penyelidikan & Latihan, Bahagian

Penyelarasan & Penguatkuasaan Undang-Undang dan lain-lain bahagian mahupun

jabatan yang bertanggungjawab mengelola hal-hal keagamaan.


72

Dalam konteks Malaysia, penubuhan beberapa badan merupakan manifestasi

kesungguhan kerajaan untuk menangani isu ini, antaranya penubuhan Yayasan

Dakwah Islam Malaysia (YADIM), Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM),

Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dan banyak lagi. Badan-badan ini

seharusnya memainkan peranan aktif menangani isu-isu moral di Malaysia.

Namun adalah tidak adil bagi penulis membebankan peranan menangani gerakan

liberalisme dan pragmatisme ini hanya kepada badan atau agensi agama sahaja.

Badan dan agensi lain di bawah Persekutuan dan Negeri juga seharusnya memainkan

peranan membantu agensi-agensi agama ini. Badan-Badan seperti Polis DiRaja

Malaysia, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam

Negeri Kemerterian Pelajaran Malaysia dan banyak lagi perlu membantu agensi-

agensi agama dalam isu ini. Agensi bukan agama ini juga sebenarnya tertakluk

kepada Perlembagaan Persekutuan yang memperuntukkan Islam adalah agama bagi

Persekutuan dan sumpah Yang Di Pertuan Agong memelihara Islam pada setiap

masa (Mohd Syukri, 2015).

5.2.3 Peranan Agensi Agama Negeri

Di bawah lembayung Sultan sebagai Ketua Agama Islam Negeri, Majlis Agama

Islam Negeri berperanan secara terus membantu Sultan meningkatkan syiar Islam

dengan mengemaskinikan pentadbiran pusat pemahaman akidah agar segala aktiviti

dan program yang dibuat lebih tersusun dan berjaya mencapai objektif

penubuhannya. Sistem pengoperasian yang lebih sistematik dan efisien dapat


73

memulihkan keyakinan golongan yang tersasar jauh daripada landasan Agama Islam

agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar yang berlandaskan akidah Ahli

Sunnah Wal-Jamaah.

Majlis Agama Islam Negeri sebagai sebuah ‘kerajaan Islam’ perlu bebas daripada

kongkongan dan ideologi politik kerajaan negeri tersebut kerana Majlis Agama Islam

berada terus di bawah Sultan sesebuah negeri. Ini bagi menjamin kedudukan Majlis

Agama Negeri tidak dikongkong oleh pentadbiran kerajaan negeri.

Selain Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri dan Mahkamah

Syariah Negeri juga memainkan peranan penting menangani isu gerakan liberalisme

dan pragmatisme ini. Namun latihan yang mantap terhadap gerakan ini perlu

diberikan kepada penjawat yang akan melaksanakan tugas-tugas ini khususnya

daripada sudut kesan undang-undang (Mohd Syukri, 2015).

Oleh itu, memandangkan masalah berkaitan akidah umat Islam ini semakin

meningkat, diharapkan pihak kerajaan negeri dan persekutuan dapat menjalinkan

kerjasama yang erat membina pusat pemahaman akidah di setiap negeri-negeri bagi

memperkasakan pencerahan dan pemurnian minda kepada golongan-golongan yang

telah tersasar jauh dari dakyah gerakan pembawaan Agama Islam yang sebenar.
74

Penulis mencadangkan suatu pusat pemulihan akidah secara khusus ditubuhkan di

setiap negeri bagi menangani gejala ini. Pusat ini bukan sekadar mengurung orang

yang bersalah tetapi melaksanakan ‘proses istitabah’ kepada penghuninya. Bagi

orang yang tidak disabitkan atas apa-apa kesalahan aqidah pula mereka boleh ke

pusat ini mendalami pengetahuan Islam sebenar.

5.2.4 Peranan Institusi Pengajian Tinggi

Muktakhir kini ramai mahasiswa-mahasiswi yang mula terpengaruh dengan fahaman

Liberal iaitu “Atas dasar individual autonomy, setiap orang memiliki kebebasan

penuh untuk mempunyai pendapat dan pendirian sendiri dalam semua hal, terlepas

daripada sebarang ikatan pendapat apa pun dan siapa pun. Jika dilihat daripada sudut

pandangan Islam, idea autonomi individu seperti ini cukup membahayakan kerana ia

berimplikasi penolakan terhadap segala autoriti termasuk ijma (Mohd Syukri, 2015).

Intitusi pengajian tinggi sama ada IPTA / IPTS sewajarnya memainkan peranaan

melalui dasar penyelidikan yang komprehensif dengan mensiapsiagakan para ahli-

ahli akademik dalam bidang tertentu yang mempunyai kepakaran masing-masing

satu badan ‘think thank’ bagi membentuk Mahasiswa dengan idealismenya dan

keazaman yang tinggi yang mampu untuk menjadi agen bagi mencorak pemikiran

masyarakat terhadap kefaqihan Agama melibatkan akidah umat Islam dengan lebih

tepat (Mohd Syukri, 2015).


75

Sejarah peradaban dunia sentiasa meletakkan golongan anak muda yang terpelajar

sebagai watak utama suatu bangsa untuk maju kehadapan. Lihat sahaja sejarah

bagaimana Sultan Muhammad Al-Fateh yang menaiki takhta kerajaan Turki

Uthmaniyyah pada usia yang muda mampu memimpin tentera dan kerajaan untuk

membebaskan Kota Kostantinopel. Usaha ini bukanlah datang daripada semangat

kepemudaan semata-mata, namun ianya memerlukan kekuatan nilai-nilai keilmuan,

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt untuk menjayakannya.

Baron Carra De Vaux ketika menceritakan mengenai keunggulan Sultan Muhammad

Al-Fateh beliau berkata “Sebenarnya penaklukan kota Kostantinopel oleh Sultan

Muhammad Al-Fateh bukanlah secara kebetulan. Ia mengadakan segala macam

persiapan dan perhitungan yang matang sebelum memulai pekerjaannya itu. Ia

menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan yang telah dicapai pada masa itu”.

5.2.5 Peranan Agensi / Badan Lain

Dalam usaha membenteras gerakan ini, ia tidak terbatas kepada pihak-pihak dalam

kerajaan negeri mahupun persekutuaan yang memainkan peranan namum ia perlu

menjangkau skop jaringan yang besar dengan melibatkan badan-badan bukan

kerajaan menjadi bagi mengerakkan usaha bersama memberi informasi bermanfaat

kepada masyarakat yang mana modus operandi yang boleh dilakukan untuk

meluaskan maklumat semasa dengan cara yang berkesan di antaranya:


76

1. Penglibatan pihak media massa sama ada media cetak mahupun media

elektronik dalam menyebar luas bahaya gejala gerakan memesongkan akidah

ini jika berkembang dalam masyarakat. Ini kerana media mempunyai kuasa

dalam membentuk pandangan masyarakat umum. Program-program agama

dengan meningkatkan jumlah program dan mengurangkan rancangan-

rancangan yang berbentuk hiburan yang lebih kepada hendontisme. Dalam

hal keadaan ini kesedaran dan pemahaman masyarakat akan bercambah.

2. Mengadakan konvensyen, wacana ilmu, seminar serta bengkel berkenaan isu

gerakan dakyah yang membelenggu umat Islam ini secara kolektif dan

berterusan. Medan sebegini kebiasaannya adalah berkesan untuk menarik

golongan elit dan kelas pertengahan turut serta membincangkan

permasalahan yang berbangkit terhadap Agama Islam.

3. Mengadakan ceramah, forum, kuliah serta tazkirah dari masa ke semasa.

Metod ini biasanya menjadi kegemaran dan sasaran kelompok masyarakat

biasa yang sudah biasa mengunjungi masjid, ceramah politik, surau, kelas-

kelas pengajian agama (Mohd Syukri, 2015).

4. Penyebaran Islam perlu dilakukan melalui dialog secara terbuka. Walaupun

dialog seumpama ini banyak dilakukan oleh badan-badan dakwah, tetapi

dalam kalangan jabatan kerajaan mahupun NGO Islam yang berautoriti

kurang dilakukan bahkan mereka gagal untuk turun padang bersama-sama


77

melakukan tanggungjawab tersebut. Percambahan idea dan pandangan

melalui dialog boleh menyelesaikan banyak masalah yang berhubung dengan

perbezaan pandangan terhadap teologi, budaya, adat serta toleransi beragama.

Kebanyakan dialog seumpama ini dianjurkan oleh NGO bukan Islam seperti

IFC dan Majlis Peguam yang majoritinya dikuasai oleh orang bukan Islam

sehingga mereka berani mencampuri hak orang Islam, termasuk mempertikai

artikel 11 (4) berkenaan hak kebebasan beragama (Mohd Syukri, 2015).

NGO-NGO Islam juga telah menubuhkan gabungan NGO Islam yang diberi

nama PEMBELA. PEMBELA yang mempunyai keahlian lebih dari 80 NGO

Islam menjuarai isu-isu Islam dan memberi penerangan dari masa ke semasa

berkaitan dengan agama Islam. Dari sudut NGO perundangan pula Persatuan

Peguam-Peguam Muslim Malaysia (PPMM) ditubuhkan bagi antara lain

menjuarai isu-isu Islam di dalam Negara dan di luar Negara. Pelbagai aktiviti

dilakukan bagi member pendedahan berkaitan dengan keistimewaan Islam di

dalam Perlembagaan Persekutuan dan tindakan mewakili beberapa Majlis

Agama bagi mengenengahkan isu-isu Islam juga dilakukan.

Selain dari PPMM terdapat juga Persatuan Pegawai-Pegawai Syariah

Malaysia (PPSM) dan Persatuan Peguam Syarie Malaysia (PGSM) yang juga

terlibat secara langsung dalam isu-isu Islam. Kesepakatan masyarakat Islam

dalam mempertahankan kedaulatan agama Islam dan hak beragama umat

Islam di Malaysia dituntut dan dialog seumpama ini mampu menjawab


78

segala kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang bukan Islam sekaligus

menyedarkan masyarakat Islam tentang dakyah agama lain.

5.3 PENUTUP

Dengan demikian secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah

kumpulan gagasan, idea-idea, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematik,

yang menyangkut pelbagai bidang kehidupan manusia. Ideologi cerminan cara

berfikir orang atau masyarakat yang sekaligus membentuk orang atau masyarakat itu

menuju cita-citanya.

Ideologi berlandaskan seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam

yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan

atau pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian nilai itu mereka mengetahui

bagaimana cara yang paling baik, iaitu secara moral dianggap benar dan adil, dalam

bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan, membangun

kehidupan duniawi bersama dengan pelbagai dimensinya (Indah Maisuri, 2015).

Ideologi akan terus berkembang sesuai kemajuan zaman dan kepedulian masyarakat

terhadap pemerintahan. Pada umumnya ideologi muncul disebabkan kerana adanya

ketidaksamaan atau pertentangan terhadap ideologi yang ada, sehingga terciptalah

pemahaman atau pegangan baru yang mana diharapkan mampu menjadi anutan yang

lebih baik daripada sebelumnya.


79

Namun tidak dapat dipungkiri setiap ideologi selalu ada campur tangan kepentingan

pribadi atau kelompok tertentu, sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai kerana

tidak berjalan dengan semestinya.

Oleh itu, fahaman liberalisme bukanlah perkara yang remeh ataupun boleh

mengambil sikap acuh tidak acuh tetapi merupakan pemikiran yang mempengaruhi

penghayatan akidah umat Islam itu sendiri. Hal ini demikian fahaman ini mampu

memesongkan akidah secara halus dan merosakkan kesucian agama Islam itu sendiri

sebagaimana yang berlaku kepada agama Kristian maupun Yahudi yang mengalami

perubahan mengikut peredaran zaman. Oleh itu, semua pihak haruslah menangani

fahaman setegas agar kesucian agama Islam maupun akidah umat Islam keseluruhan

dapat dilindungi (Indah Maisuri, 2015).


80

BIBLIOGRAFI

Buku

Hafiz Firdaus Abdullah. 2007. Membongkar Aliran Islam Liberal. Johor:

Perniagaan Jahabersa

Hamid Fahmy Zarkasyi. 2012. Misykat; Refleksi Tentang Westernisasi,

Liberalisasi, dan Islam. Cetakan Kedua. Jakarta. INSISTS.

Kaplan, Andreas M; Michael Haenlein. 2010. Users of The World, Opportunities

of Social Media. Bloomington: Business Horizons

Mohammad Arifin Bin Ismail. 2009. Cabaran Akidah; Pemikiran Islam Liberal.

Wilayah Persekutuan: Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan.

Teuku Iskandar. 2007. Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat. Kuala Lumpur:

Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ugi Suharto. 2007. Pemikiran Islam Liberal; Pembahasan Isu-Isu Sentral. Shah

Alam: Dewan Pustaka Fajar.

Wan Adli Wan Ramli. 2012. Bahaya Liberalisme Dan Pluralisme Agama

Terhadap Akidah Belia Muslim. Johor: Majlis Agama Islam Negeri Johor.
81

Kertas Kerja

Muhammad Nur Manuty. 2006. Fenomena Pemikiran Islam Liberal dan

Implikasinya Kepada Kedudukan Islam dan Penganutnya di Malaysia. Kertas

kerja dibentangkan di Seminar Ancaman Islam Liberal, anjuran Kerajaan

Kelantan, 3 Jun, Kota Bharu

Zainul Rijal Abu Bakar. 2012. Peranan Secara Kolektif Agensi Agama Dan Para

Intelektual Islam Menangani Gerakan Liberalisme & Pragmatisme. Kertas kerja

dibentangkan di Seminar Pemikiran Liberalisme dan Pragmatisme anjuran JAIS,

28 Jun, Shah Alam

Makalah

Mohd Nasir Masroom. 2006. Cabaran Islam Liberal Kepada Umat Islam.

Fakulti Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia

Mohd Syukri. 2007. Penjelasan Tentang Fatwa Pluralisme, Liberalisme dan

Sekularisme Agama. Universiti Pendidikan Sultan Idris

Riduan Mohd Noor. 2014. Mendobrak Kesesatan Islam Liberal. Harakah,

November.
82

Dokumen Awam

Jabatan Agama Islam Selangor. 2014. Liberalisme & Pluralisme Agama:

Hakikat & Impak. Shah Alam. Percetakan Majlis Agama Islam Selangor

Sumber Internet

Fatwa Kebangsaan. 2012. http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/aliran-

pemikiran- liberal-hukum-dan- implikasinya-kepada- islam-di- malaysia. 10 Mei

Hakeemi Baseri. 2010.

https://www.academia.edu/5626729/Serapan_Ideologi_Asing. 2 Mac 2015.

Hakeemi Baseri. 2010. https://www.academia.edu/ 5626729 /Serapan_

Ideologi_Asing. 2 Mac 2015

Indah Maisuri. Liberalisme, Komunisme. https://www.academia.edu /4728323/

Liberalisme_Komunisme. 5 Mac 2015.

Khalif Muammar A. Harris. 2015. https://www.google.com.my/

#q=Khalif+Muammar+A.+Harris+Pluralisme+Dan+Kesatuan+Agama+:+Tan

ggapan+Kritis 2 Mac
83

Khutbah Multimedia Jabatan Agama Islam Selangor. 2015. http://e-

masjid.jais.gov.my/index.php/ekhutbah/rumi.htm. 10 April

M. Fauzani Taufiq. LIberalisme dan Demokrasi http://www.academia.edu/

7199749/ LIberalisme_ dan_Demokrasi. 1 Mac 2015

Metodologi Kajian. 2007.. http://studentsrepo.um.edu.my/1191/6/BAB_3.pdf. 16

Januari

Mohd. Syukri. https://www.academia.edu/ 5451842/ Membendung_ Arus_

Liberalisme_ di_ Indonesia_Membendung_Arus_Liberalisme_di_Indonesia. 5

Mac 2015.

Norsaleha Mohd. Salleh. 2014. https://www.academia.edu/ 9853453/

PENGARUH_ HUMANISME_ DALAM_MASYARAKAT_ISLAM. 1 Mac

Paul Selva Raj. 2012. http://www.malaysiakini.com/letters/196023, 30 Jan

themalaysianinsider.com. 2014. http://www.themalaysianinsider.com/bahasa/

articl/abim-minta-dr-mahathir-berhati-hati-beri pandangan tentang-hudud. 4

Mac 2015.
84

http://www.facebook.com

http://www.rakyatnews.my/index.php/ekslusif/media-sosial-medium-putar-belit-

fakta-pemimpin- liberal-ambil-kesempatan

http://www.sistersinislam.org.my/news.php?cat.45. 11 Febuari

http://www.twitter.com

http://www.youtube.com/bfmkupas

Anda mungkin juga menyukai