Anda di halaman 1dari 30

_HURAI'AN SUKATAN PELAJARAN ,:.

'~UTOMOTIF ELEKTRIK DAN OISElCetakan Pertama 2003

© Kementerian Pendidikan Malaysia 2003

ISBN 983-2357-18-7

huraian sukatan pelajaran - automotif eJektrik & diesel

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung clta-clta hendak meneapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat; memelihara satu eara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adll dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kay a dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai etta-etta tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut :-

o KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

o KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

o KELUHURAN PERLEMBAGAAN

o KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

o KESOPANAN DAN KESUSILAAN

huraian sukatan pelajaran - aulomotif eleklrik & diesel

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dad segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Us aha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sertamemberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

ii

huraian sukatan pelajaran - automotif elektrik & diesel

KATA PENGANTAR

Kurikulum allran pendidikan vokasional mendukung clta-cita murnl dan unggul selaras dengan has rat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi menyediakan warga Malaysia yang dapat menghadapi cabaran era globalisasi dalam abad 21.

Penggubalan kurikulum aliran pendidikan vokasionallni tetah mengambll kira keperluan tenaga kerja negara dan perkembangan teknolog1. Se[aras dengan matiamat pendldlkan vokaslonallaitu untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten bagi memenuhi keperluan industri, kurikulum ini juga dapat menyediakan seorang insan yang mempunyal nilal murni, etika kerja yang cemerlang dan bertanggungjawab terhadap persekitarannya.

Kurikulum ini disedlakan sebagai panduan kepada guru dalam usaha membimbing murid memperolehi pengetahuan dan kemahiran dengan berkesan. Penguasaan prinsip dan

konsep dalam mata pelajaran inl melalui pelbagai aktiviti pembelajaran akan dapat membantu murid menguasai pengetahuan asas bidang yang dipelajari bag! melahirkan tenaga kerja yang produktif dan kreatif.

Seliap murid mempunyai keupayaan dan cara be!ajar yang berbeza. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai perlu digunakan supaya proses penerimaan pengetahuan dan penguasaan kemahiran menjadi lebih berkesan. Justeru kurikulum berbentuk modular dan pendekatan kontekstual diperkenalkan bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan lebih fleksibel dan berkesan.

Kurikulum ini juga digubal untuk memenuhi keperluan artikulasi ke politeknik I kolej komuniti Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan memberi nilai tambah kepada semua kursus aliran pendidikan vokasional,

Bagi menjadikan kurlkulum allran pendidikan vokasional lni lebih mantap dan relevan, unsur keusahawanan diterap merentasi kurikulum bagi semua bidang kursus. Asas pengetahuan dan kemahiran keusahawanan yang dipelajari dapat membimbing murid ke arah berkerjaya kendiri.

Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan penghargaan kepada semua guru, pihak institusi pengajian tinggi awam dan swasta, pihak industri dan semua pihak yang telah menyumbangkan idea, kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya kurikulum inl,

Sahagian Kurikulum Teknikal dan Vokasional Jabatan Pendidikan Teknikal

Kementerian Pendidikan Malaysia.

iii

Huraian Sukatan Pelajaran Automotif Elektrik dan Diesel

PENDAHULUAN

MAT A PELAJARAN

Tujuan utama pendidikan vokasionar ialah untuk menyediakan bidang pendidikan dan latihan yang luas bag! memperkembangkan asas kemahiran vokas!onal dan kemah iran diri. Kurikulum aUran pendidikan vokasional mengandungi dua komponen yang meliputi mata pelajaran teras akademik dan mata pelajaran vokasional . Kurikulum untuk mata pelajaran vokasional meliputi teknologi kejuruteraan yang berkaitan dengan mata pelajaran berkenaan dan ketrampilan kemah iran dalam bidang yang tertentu. Tujuan aliran pendidikan vokasional ialah untuk memberi pengetahuan dan latihan yang luas kepada pelajar dalam bidang yang tertentu sebelum menceburi atam pekerjaan. Mata pelajaran akademik teras terdiri daripada mata pelajaran Bahasa Me!ayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Pengetahuan Agama Islam/Pendidlkan Moral, Sejarah, Sains Gunaan dan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

Mata pelajaran in! dirancang untuk pelajar yang telah tamat pelajaran menengah rendah serta mempunyai mlnat dan kecenderungan untuk memasuki pekerjaan dalam bidang teknikal. Mata pelajaran Ini juga disusun untuk member! peluang bagi pelajar melanjutkan pelajaran dan latihan di peringkat yang lebih tinggi.

MATLAMAT

Melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Automotif Elektrik dan Diesel dan menanamkan sikap positif yang boleh digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan memelihara alam sekltar yang dapat memberi kesejahteraan insan.

OBJEKTIF

Objektif mata pelajaran Automotif Elektrik dan Diesel adalah untuk membolehkan pelajar:

Objektif 1

Objektif 2

Objektif 3

Objektif 4

Objektif 5

Objektif 6

Objektlf 7

melakukan kerja-kerja menyurih litar elektrik, memeriksa, menservls dan membaiki sistem-sistem dalarn kenderaan.

menggunakan alat-alat uii, penentukuran dan alat kelengkapan bengkel secara optimum dan berkesan.

mampu menyelesaikan masalah kerja mengikut prosedur yang ditetapkan.

membuat keputusan yang tepat dan raslonal semasa menyurih litar, menguji, membaiki dan mengganti komponen dan pendawaian dalam kenderaan.

mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran bidang automotif dalam menguruskan keria-ker]a yang berkaitan dengan industri automotif.

menyemai sifat bekerjasama, sikap bertanggungjawab dan mengamalkan langkah-Iangkah keselamatan diri dan insan lain.

memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran yang sediaada bagi menyesuaikan did di tempat kerja serta berupaya untuk memperluaskan pengetahuan dan kemahiran seterusnya.

Huraian Sukatan Pelajaran Automotif Elektrlk dan Diesel

Objektlf 8

mengenal pasti clrl-clrl dan peranan usahawan. agensi yang dapat membantu usahawan serta mematuhi prosedur penubuhan perniagaan dan seterusnya menyediakan rancangan perniagaan yang mudah berkaitan Automotif Elektrik dan Diesel yang dipelajari dalam usaha melahirkan usahawan.

PERUNTUKAN WAKTU

Mata pelajaran ini dirancang untuk diajar 10 waktu seminggu. 40 minit sewaktu dan berdasarkan kepada minima 35 minggu pengajaran setahun selepas mengambil kira masa yang hilanq oleh kerana kemasukan pelajar, cuti sekolah, cuti am, peperiksaan dan lain-lain. Jumlah bilangan waktu untuk tempoh tingkatan empat dan lima ialah 700 waktu.

Bilangan waktu yang dicadangkan untuk sesuatu modul/topik juga dicatatkan di dalam Sukatan PeJajaran lni, Bilangan waktu ini termasuk juga masa untuk menjalankan kerja-kerja amaH/projek tetapi tidak termasuk masa untuk lawatan atau lain-lain aktiviti pembelajaran seperti penyediaan kertas projek dan sebagainya.

MODUL I TOPIK AGIHAN JUMLAH
WAKTU WAKTU
Modul 1 : Sistem Elektrik Automotif
1.0 Bateri 20 150
2.0 Asas Elektrik Automotif 130
Modul 2 : Sistem Penyalaan
1.0 Sistem Penyalaan 120 130
2.0 Osiloskop 10
Modul 3 : Sistem Penghidup
1.0 Sistem Penghidup 5 100
2.0 Litar Sistem Penghidup 15
3.0 Jenis-Jenis Motor Penghidup 10
4.0 Kendalian Motor Penghidup 20
5.0 Penyenggaraan Motor Penghidup 50
Modul 4 : Sistem Pengecas
1.0 Sistem Pengecas 15 100
2.0 Alternator 15
3.0 Penyenggaraan Alternator 70
Modul 5 : Sistem Penyejukan Dan Pelinciran
1.0 Sistem Penyejukan 15 100
2.0 Rawatan Sistem 20
3.0 Kerja " Flushing" 10
4.0 Penyenggaraan Sistem Penyejukan 20
5.0 Sistem Pelinciran 15
6.0 Penyenggaraan Sistem Pelinciran 20 2

Huralan Sukatan Pelaiaran Automotif Elektrik dan Diesel

;:.": JlJMLAH'
MODUL I TOPIK AGIHAN
WAKTU WAKTU
". " .
Modul 6 : Enjin Diesel
1.0 Sistem Bahanapi Diesel 15 100
2.0 Rawatan 8istem Bahanapi Diesel 35
3.0 Ujian Dan Pelarasan 30
4.0 Penyenggaraan 20
Modul7: Keusahawanan
1.0 Pengenalan kepada keusahawanan 4
2.0 Milikan Perniagaan 3 20
3.0 Pemasaran 3
4.0 Rancangan Perniagaan 10
JUMLAH WAKTU 700 700 ORGANISASI KANDUNGAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Huraian Sukatan Pelajaran bag! mata peJajaran ini bertujuan untuk memberi maklumat terperinci tentang tajuk-tajuk yang dikemukakan dalam sukatan petajaran. Adalah diharapkan Huraian Sukatan Pelajaran ini akan dapat membantu sesiapa yang menggunakannya khususnya para guru, dalam pelaksanaan mata pelajaran lnl,

Semua tajuk-tajuk dihuraikan dengan dengan jelas dan disampaikan dalam tlga lajur laitu Bidang Pembelajaran, HasH Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Tajuk-tajuk yang terdapat dalam lajur Bidang Pembelajaran adalah selaras dengan setiap tajuk dalam sukatan pelajaran bag! mata pelajaran inl, Dalam lajur kedua HasH Pembelajaran dinyatakan ketrampilan atau kebolehan yang harus diperkembangkan dari tajuk-tajuk kandungan yang berkenaan. Lajur Cadangan Aktiviti Pembelajaran lebih ditumpukan kepada strateg1 pengajaran-pembelajaran yang dicadangkan bagi sesuatu tajuk. la merupakan cadangan aktiviti-aktiviti yang boleh memperkuatkan usaha pelajar menguasai sesuatu kemahiran. Lajur ini juga digunakan untu menyampaikan maklumat tambahan serta takritan khusus kepada tajuk-tajuk berkenaan.

Sinopsis modul-modul Automotif Elektrik dan Diesel adalah seperti berikut:

Sistem Elektrik Automotif

Modul ini mendedah pelajar kepada pengetahuan tentang fungsi dan kendalian bateri serta kerja-kerja pendawalan dan penyenggaraan sistem elektrik kenderaan.

Sistem Penyalaan

Modul ini mendedahkan pelajar kepada kendalian pelabagai jenls slstern penyalaan dan kerja-kerja merombak, memeriksa dan menguji komponen-komponen sistern tersebut. Pelajar juga berpeluang melakukan kerja-kerja pengujian pada sistem penyalaan dengan menggunakan pelabagi peralatan khas.

3

Huraian Sukatan Pelajaran Automotlf Elektrlk dan Diesel

Sistem Penghidup

Modul ini memberi makJumat tentang fungsi dan kendalian slstem penghidup dan kerja-kerja merombak, memeriksa, menguji dan memasang bahagian-bahagian tersebut. Pefajar juga akan berpeluang melakukan kerja-kerja mendiagnosis pada sistem penghidup.

Sistem Pengecas

Modul ini menerangkan kendalian sistem pengecas dan peJajar berpeluang melakukan kerjakerja merombak, memeriksa dan memasang alternator serta menguji keluaran dan kawalan alternator.

Sistem Penyejukan dan Pelinciran

Modul in! mendedahkanpelajar kepada fungsi dan kendalian sistem penyejukan dan pefinciran. Pelajar juga berpeluang merombak, memeriksa, menguji dan memasang komponen-komponen sistem penyejukan dan pelinciran serta mendiagnosis sistem tersebut.

Enjin Diesel

Modul lnl mendedahkan pelajar kepada fungsi dan kendalian bahagian-bahagian sistem bahanapi diesel. Pelajar akan berpeluang melakukan kerja-kerja mendiagnosis dan membaikpulih serta kerja-kerja menanggal, memeriksa, dan menguji pelbagai bahagian.

Keusahawanan

Modul ini disusun supaya bersifat 'hands-on' dan dinamik. la merangkumi 4 unit iaitu Pengenalan Kepada Keusahawanan, Milikan Perniagaan, Pemasaran dan Rancangan Perniagaan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pendekatan pengajaran adalah melalui penggunaan moduf-modul yang dibina bersifat bebas, "hands-on" dan disesuaikan dengan kandungan sukatan pelajaran yang disusun dalam bentuk modular. Kandungan setiap modul mengutamakan aplikasi pengetahuan dan penguasaan kompetensi yang perfu dicapai oleh pelajar bagi modul berkenaan. Pendekatan pengajaran dalam modul berasaskan kerja makmaJ/bengkel yang melibatkan tugasan/projek. Strategi ini adalah bertujuan memantapkan pemahaman pelajar terhadap konsep dan teori serta aplikasi prinsip-prinsip yang berkaitan. Dalam memperkembangkan minat terhadap mata pelajaran ini, pelajar didedahkan kepada beberapa topik yang merupakan elemen penting dalam kebanyakan bidang kejuruteraan mekanikal.

GARIS PANOUAN PELAKSANAAN MODUL

Mala pelajaran lni mengandungi tujuh modullatihan yang merangkumi ketrampilan kemahiran dalam bidang berkaitan. Modul1 merupakan modul teras dan menjadi pra-syarat kepada Modul2, Modul 3 dan Modul4. Pelajar seharusnya menguasai semua ketrampilan/kemahiran yang terdapat dl dalarn Modul 1 sebelum bergerak kepada modul-modul yang dimaksudkan. Manakala Modul 5, 6 dan Modul 7 tidak mempunyai pra-syarat dan boleh dilaksanakan secara serentak pada blla-bila masa,

Perlaksanaan modul-modul seharusnya mengambilkira peralatanfkemudahan sedia ada. Modul-modul tersebut seharusnya dilaksanakan menggunakan peralatan/kemudahan yang disediakan secara optimum dengan penjadualan yang terancang oleh guru sebagai fasilitator.

4

Huralan Suka1an Pelajaran Automotif Elektrik dan Diesel

MODUL1

SISTEM ELEKTRIK AUTO MOTIF

150 WAKTU

OBJEKTIF

Di akhir modul ini pelajar akan dapat:

1. menerangkan fungsi dan kendalian bateri;

2. menerangkan asas elektrik auto motif;

3. melakukan kerja-keria pendawaian elektrik kenderaan;

4. melakukan kerja-kerja penyenggaraan pada sistem elektrik kenderaan.

1.0 BATERI
1.1 Fungsi. 1. Menerangkan funqsi Sumber:
bateri.
1.2 Binaan. 2. Menerangkan binaan Bateri kenderaan
bated dan menamakan 'High Discharge'
1.3 Ujian. bahagian-bahagiannya. Tester'.
1.3.1 ketumpatan elektrolit 3. Menghuraikan tindak 'Hidrometer'.
1.3.2 voltan sel balas kimia dalam bater! Pengecas bated.
1.3.3 bated semasa cas dan Carta keratan bateri
nyahcas, Manual woksyop.
1.4 Alat ujian dan pengecas. 4. Menjelaskan istilah Alat uji meter
1.4.1 "high discharge " ampere hour" pelbagai.
tester" 5. Menghubungkaitkan
1.4.2 meter hidro bilangan sel dan plat Aktiviti:
(hydrometer) dengan voltan dan
1.4.3 alat uji meter keupayaannya. Tunjuk ajar fungsi,
pelbagai 6. Menguji ketumpatan blnaan, kendallan
elektroUt. dan penyenggaraan
1.5 Penyenggaraan Bateri 7. Menguji voltan sel, bateri.
1.5.1 Pemeriksaan 8. Menguji bateri
1.5.2 Mengecas menggunakan "high Latihan kerja
a. kaedah siri discharge tester. menguji dan
b. kaedah selari 9. Memeriksa keadaan mengecas bateri.
1.5.3 Keselamatan bateri.
10. Mengecas bateri
dengan alat pengecas
menggunakan kaedah
slrl dan selari.
11. Mengamalkan langkah-
langkah keselamatan
semasa menguji dan
mengecas bateri,
2.0 ASAS ELEKTRIK
AUTOMOTIF
2.1 Wayar. 1. Mengenal kod warna Sumber:
2.1.1 kod warna dan kod nombor
2.1.2 kod nombor pendawaian mengikut Pelbagai jenis wayar
2.1.3 saiz piawaian M.S. JIS dan mengikut warna dan
2.1.4 spesifikasi DIN. saiz.
Alat sebenar. 5

Huraian Sukatan Pelajaran Automotif Elektrlk dan Oiesel

2.2 Simbol-simbol elektrik 2. Memilih saiz wayar Carta litar elektrik
kenderaan. mengikut bebanan dan kenderaan.
spesifikasi. Alat-alat ujl
2.3 Pendawaian asas. 3. Membina fitar slrt, selari Manual woksyop
2.3.1 lltar slri dan gabungan siri!
2.3.2 litar selari selari. Aktivlti:
2.3.3 litar gabungan 4. Melukis rajah litar
siri!selari dengan simbol elektrik Tunjuk ajar
automotif. pengkelasan wayar.
2.4 Komponen-komponen 5. Mengenalpasti dan
elektrik. memilih jenis mentol, Latihan kerja
2.4.1 mentol flus dan geganti yang melakar dan membina
2.4.2 fius sesuai untuk pelbagai fitar-fitar.
2.4.3 geganti tugas.
2.4.4 SUIS 6. Mengamalkan langkah- Tunjuk ajar pelbagai
langkah keselamatan jenis litar elektrik
2.5 Pendawaian kenderaan. semasa melakukan kenderaan.
2.5.1 litar lampu utama pendawaian asas.
2.5.2 litar lampu isyarat 7. Melakar dan mendawai Latihan kerja
2.5.3 fitar lampu keel I litar lampu utama, litar pendawaian
2.5.4. litar lampu lampu isyarat dan fitar
kecemasan lampu ked I, litar lampu Kerja mendiagnosis
2.5.5 litar lampu brek kecemasan, hon dan Imenyurih fitar dan
2.5.6 litar hon brek. membaikl kerosakan
2.5.7 litar pengelap 9. Menyurih Iltar-ntar
2.5.8 litar aksesori pendawaian kenderaan.
10. Mendiagnosis punca
2.6 Penyenggaraan sistem pelbagai jenis
elektrik. kerosakan pada sistem
2.6.1 litar pintas elektrik.
2.6.2 litar terbumi 11. Membaiki kerosakan
2.6.3 litar terbuka pada sistem elektrik. 6

Huraian Sukatan Pelajaran Automotif Elektrik dan Diesel

MODUL2

SISTEM PENY ALAAN

130 WAKTU

1. menerangkan fungsi dan kendalian pefbagai jenis sistem penyalaan;

2. merombak, memeriksa dan menguji komponen-komponen sistem penyalaan;

3. menguji pelbagai sistem penyalaan dengan menggunakan alat-alat khas.

OBJEKT1F

Di akhir modul in! pelajar akan dapat:

1.0 SISTEM PENY ALAAN

1.1 Jenis sistem penyalaan. 1.1.1 magneto

1.1.2 bateri-titik sesentuh 1.1.3 elektronik

1.2 Sistem Penyalaan Magneto

1 .2.1 Bahagian-bahagian slstern penyalaan magneto.

a. gelung

b. magnet kekal

c. tltik sesentuh

d. nyahcas kapasitor (CDI)

1.2.2 Fungsi dan kendalJan sistem penyalaan magneto.

1.3. Sistem Penyalaan Bateri Titik Sesentuh

1.3.1 Binaan, fungsi dan

kendalian.

a. gelung

b. titik sesentuh

c. pengagih

d. pesawat mara bungapi

e. palam pencucuh

f. kapasitor 1.3.2 Alat uji.

a. meter sudut Owen

b. tachometer

c. lampu pemasaan 1.3.3 Merombak rawat sistem penyalaan.

1. Menyatakan peJbagai jenis sistem penyaJaan.

2. Menamakan bahagianbahagian pelbagai jenis

sistem penyalaan. .

3. Menghuraikan fungsi dan kendalian pelbagi sistem penyalaan.

4. Menerangkan kebaikan sistem penyalaan elektronik.

5. Menanggal dan memasang pelbagai sistem penyalaan.

6. Menjalankan kerja-kerja pelarasan sistern penyalaan.

7. Memeriksa sistem penyaJaan.

9. Membuat rumusan dad pemeriksaan palam pencucuh.

10. Melakukan kerja imbang masa statik dan imbang masa dinamik.

11. Menservis bahagianbahagian sistem penyalaan elektronik.

12. Melaras imbang masa penyalaan.

7

Sumber:

Enjin penyalaan magneto.

Enjin penyalaan titik sesentuh,

Enjin penyalaan elektronlk,

Osiloskop.

Manual woksyop. Carta peJbagai jenis litar sistem penyalaan Alat uji

Aktiviti:

Tunjuk ajar sistem penyalaan magneto,

sistem penyalaan titik sesentuh dan sistem penyalaan elektronik.

Latihan kerja menanggal, memasang dan menguji.

Perbincangan kelas; fungsi dan kendalian sistem penyalaan baterl.

Latihan kerja pelarasan.

Perbincangan kalas: kendalian sistem penyalaan elektronik

Huraian Sukatan Pelajaran Automotif Elektrik dan Diesel

1.4 Sistem Penyalaan Elektronik

1.4.1 Jenis

a.C.D.1

b. "transistor assisted" dan "contact breaker point' c.'1ully electronic

ignition system" d. "hall effect" e."igniter"

1.4.2 Menservis

1.4.3 Pelarasan

2.0

OSllOSKOP

2.1 Kegunaan.

2.2 Tafsiran 'pattern' 2.2.1 bacaan surih fitar primer

2.2.2 bacaan surih litar

sekunder

2.2.3 "firing line voltage" 2.2.4 "spark line duration" 2.2.5 "dwell duration" 2.2.6 "resume voltage"

1. Menggunakan osiloskop untuk melakukan ujian.

2. Mendiagnosis kerosakan sistem penyalaan dengan osiloskop.

3. Menganalisis dan mentafsirkan graf "pattern".

Sumber:

Kenderaan lengkap. Enjin lengkap. Osiloskop.

Aktiviti:

Tunjuk ajar kaedah menggunakan Osiloskop,

Latihan kerja menggunakan Osiloskop.

8

Huraian Sukatan Pelajaran Automotif Elektrik dan Diesel

MODUL3

SISTEM PENGHIDUP

100 WAKTU

1. menerangkan fungsi dan kendalian sistem penghidup;

2. menerangkan jenis-jenls motor penghidup;

3. merombak, memeriksa, menguji dan memasang bahagian~bahagian sistem penghidup;

4. melakukan kerja-kerja mendiagnosis pada sistem penghidup.

OBJEKTIF

Di akhir modul ini pelajar akan dapat :

1.0 SISTEM PENGHIDUP

1.1 Fungsi dan kendalian.

2.0 LIT AR SISTEM PENGHIDUP

2.1 Komponen sistem penghidup.

2.1.1 suis penyalaan 2.1.2 kabel

2.1.3 motor penghidup 2.1.4 'solenoid'

3.0 MOTOR PENGHIDUP

3.1 Jenis.

3.1.1 pacuan inertia-

"bendix drive" 3.1.2 solenoid

3.1.3 "gear reduction" 3.1.4 "overrunning clutch"

1. Menerangkan fungsi dan prinsip kendalian sistem penghidup

1. Mengenalpasti pelbagai komponen sistem penghidup.

2. Menyurih litar pendawaian sistem motor penghidup.

1 . Menyenaraikan pelbagai jenis motor penghidup.

9

Sumber:

Carta komponen motor penghidup

Aktiviti:

Perbincangan kelas; fungsi dan kendalian.

Sumber:

Enjin lengkap. Carta litar sistem Penghidup Komponen sebenar

Aktiviti:

Perbincangan kelas; mengenal pasti

kom ponen-kom ponen.

Latihan kerja menyurih [itar.

Sumber:

Motor penghidup sebenar.

Carta motor penghidup

Huralan Sukatan Pelalaran Automotif Elektrlk dan Diesel

Aktiviti:
Perbincangan kelas;
jenis-jenis motor
penghidup
4.0 KENOALIAN MOTOR
PENGHIDUP
4.1 Kendalian "solenoid". 1. Menerangkan kendalian Sumber:
4.1.1. 'pull in' 'solenoid'
4.1.2. hold in' 2. Menanggal, menguji Motor penghidup.
dan memasang kernbali 'Solenoid.
4.2 Sambungan medan motor 3. Mengenal pasti Alat uji/meter pelbagai.
penghidup. pelbagai jenis Carta lltar 'solenoid'.
4.2.1 Jenis sambungan medan
a. siri motor penqhidup, Aktivitl:
b. sirl-selarl 4. Mengenal past!
bahagian-bahagian Tunjuk ajar
4.3 Bahagian-bahagian motor penghidup. - kendalian 'solenoid'
motor penghidup. 5. Memeriksa dan menguji - bahagian-bahagian
4.3.1. Angker bahagian-bahagian motor penghidup,
4.3.2. Gelung medan motor penghidup. fungsi dan
4.3.3. 'Commutator' 6. Menghuraikan fungsi kendalian.
4.3.4. Berus karbon dan kendalian - merombak,
4.3.5. 'Solenoid' bahagian-bahagian memeriksa, menguji
4.3.6. Giar pinan motor penghidup. dan memasang
4.3.7. 'Overrunning kembali motor
Clutch' penghidup.
4.4 Fungsi dan kendalian
motor penghidup.
5.0 PENYENGGARAAN MOTOR Sumber:
PENGHIDUP
5.1 Merombak rawat. 1. Merombak motor Kenderaan lengkap.
5.1.1 angker penghidup Enjin lengkap.
5.1.2 . gelung medan 2. Mendlagnosis 'Growler".
5.1.3. 'commutator' kerosakan motor Meter pelbagai.
5.1.4 . 'berus karbon penghidup. Lampu ujL
5.1.5. 'solenoid' 3. Menguji susutan voltan Aktiviti:
5.1.6 .glar pinan bated semasa enjin
5.1.7 'overrunning clutch' diengkol. Latihan kerja
5.1.8. 'gear reduction' merombak,
mendiagnosis dan
membaiki kerosakan. 10

Huralan SUkatan Pelajaran Automotif Elektrik dan Diesel

MODUL4

SISTEM PENGECAS

100 WAKTU

OBJEKTIF

Oi akhir modul ini pelajar akan dapat:

1. mengenal pasti bahagian-bahagian alternator;

2. menerangkan kendallan sistem pengecas;

3. merornbak, memeriksa dan memasang alternator;

4. menguji keluaran dan kawalan alternator.

11

Huralan Sukatan Pelajaran Automotif Elektrlk dan Diesel

3.0 PENYENGGARAAN
ALTERNATOR
3.1 Pemeriksaan dan ujian. 1. Merombak alternator Sumber:
3.1.1 terbumi mengikut prosedur yang
3.1.2 litar terbuka betul. Kenderaanlengkap
3.1.3 lltar plntas 2. Me!akukan kerja Alternator
pemeriksaan dan ujian Mater pelbaqal
3.2 merombak, memeriksa, keatas stator dan rotor, Lampu uji
menguji dan menservis 3. Menguji diod. Manual woksyop
komponen·komponen 4. Memeriksa dan
alternator. menukar komponen Aktiviti:
alternator,berus karbon
3.3 kerja-kerja mendiagnosis dan galas. Latihan kerja
kerosakan. 5. Memasang kembali merombak,
alternator. mendiagnosis,
6. Menguji keluaran arus membaiki dan
dan voltan memasang alternator.
menggunakan alat yang
betu!. Latihan kerja
7. Mendiagnosis memeriksa, menguji
kerosakan sistem dan menservis
pengecas di dalam komponen.
kenderaan.
8. Memeriksa dan melaras Latihan kerja
talisawat. memeriksa dan
melaras talisawat. 12

Huralan Sukatan Pelajaran Automotlf Elektrik dan Diesel

MODUL5

SISTEM PENYEJUKAN DAN PELINCIRAN

100 WAKTU

OBJEKTIF

01 akhir modul ini pelajar akan dapat:

1. menerangkan fungsi dan kendalian slstem penyejukan dan pelinciran;

2. merombak. memeriksa, menguji dan memasang komponen-komponen sistem penyejukan dan pelinciran;

3. melakukan kerja-keria mendiagnosis pada slstem;

4. menservis sistem penyejukan dan pelinciran.

1.0 SISTEM PENYEJUKAN
1.1 Fungsi. 1. Menerangkan fungsi dan Sumber:
kendalian sistem
. 1.2 Kendalian. penyejukan. Carta sistem
2. Mengenal pasti dan penyejukan udara dan
1.3 Jenis dan perbezaan. membezakan jenis-jenis cecair.
1.3.1 penyejukan udara sistem penyejukan.
1.3.2 penyejukan cecair 3. Mengenal pasti bahagian- Aktiviti:
bahagian sistem
1.4 Bahagian-bahagian sistem penyejukan. Perbincangan kelas;
penyejukan dan fungsi. 4. Menerangkan tungsi, tungsl, kendalian dan
1.4.1 tangki air/penutup binaan dan kendalian jenis sistem
tekanan bahagian-bahagian sistem penyejukan.
1.4.2 pam air penyejukan.
1.4.3 hos-hos air 5. Menerangkan kendalian Tunjuk ajar fungsl,
1.4.4 talisawat sistem semasa larasuhu binaan dan kendalian
1.4.5 kipas elektrik tertutup dan terbuka. bahagian-bahaglan
1.4.6 penderia kipas sistem penyejukan.
Tunjuk ajar kendalian
larasuhu.
2.0 RAWAT AN SISTEM
2.1 Ujian kebocoran 1. Menguji kebocoran sistem Sumber:
dan bahagian-bahagian
2.2 Kipas elektrik. dengan alat penguji. Kenderaanlengkap.
2. Memeriksa dan menguji Alat uji tekanan.
2.3 Larasuhu kendalian kipas elektrik radiator.
dan suis larasuhu. Termometer.
2.4 Pam air. 3. Menguji kendalian Manual woksyop.
larasuhu dengan air
2.5 Penutup tekanan radiator panas. Aktiviti:
4. Menguji penutup tekanan
radiator dengan alat Latihan meriksa dan
penguji menguji bahagian-
5. Menganalisis hasil ujian. bahagian sistem
6. Memeriksa, mengganti penyejukan.
dan mefaras talisawat.
Latihan kerja
merombak, menservis
komponen-komponen
sistem ukan.
13 Huraian Sukatan Pelajaran Automotif Elektrik dan Diesel

14

Huralan Sukatan Pelajaran Automotif Elektrik dan Oiesel

6.0 PENYENGGARAAN SISTEM PELINCIRAN

6.1 Diagnosis kerosakan.

6.2 Kerja baikpulih kerosakan.

1. Melakukan kerja-kerja mendiagnosis kerosakan

2. Membaiki kerosakan pada sistem pelinciran.

3. Melakukan kerja-kerja menservis sistem pelinciran.

Sumber:

Kenderaan lengkap. Manual woksyop.

Aktiviti:

Mendiagnosis dan membaiki kerosakan.

Latihan kerja menservis dan memeriksa.

15

Huralan Sukatan Pelalaran Automotif Elektrik dan Diesel

MODUL6

ENJIN DIESEL

100 WAKTU

OBJEKTIF

Di akhir modul ini pelajar akan dapat:

1. menerangkan fungsi dan kendalian bahagian-bahagian sistem bahanapi diesel;

2. melakukan kerja-kerja menanggal, memeriksa, dan menguji bahagian-bahagian.

3. melakukan kerja-kerja mendiagnosis dan membaikpulih.

16

Huraian Sukatan Pelajaran Automotif Elektrik dan Diesel

17

Huraian Sukatan Pelajaran Automotif Elektrik dan Diesel

MODl)L7

KEUSAHAWANAN

20 WAKTU

OBJEKTIF

Oi akhir modul inl pelajar akan dapat:

1. menerangkan definisi peniaga, usahawan dan keusahawanan;

2. mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri usahawan yang berjaya;

3. mengenal pasti agensi-agensi dan bagaimana agensi tersebut membantu usahawan;

4. mengenal pasti bentuk milikan perniagaan yang mudah diceburi;

5. mematuhi prosedur penubuhan perniagaan;

6. mengenal pasti unsur-unsur dalam pemasaran;

7. membina strategi pemasaran;

8. menyedlakan Rancangan Perniagaan dan menllal fisibiliti sesuatu peluang perniagaan.

CADANGAN AKTIVlTl
BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
1.0 PENGENALAN KEPADA
KEUSAHAWANAN
1.1 DefinisL 1. Menerangkan definisi
1.1.1 Peniaga Sumbangsaran
1.1.2 Usahawan peniaga,usahawan dan
1.1.3 keusahawanan keusahawanan. Perbincangan
2. Membezakan antara
1.2 Perbezaan peniaga peniaga dan usahawan. Soal seJidik.
dan usahawan. 3. Mengenal pasti ciri-ciri
usahawan Keratan akhbar
1.3 Ciri-ciri usahawan 4. Menerangkan peranan
berjaya. usahawan Kajian kes
5. Menyenaraikan agensi dan
1.4 Peranan usahawan. peranannya dalam Kajian profil
membantu pembangunan usahawan
1.4.1 mewujudkan usahawan
peluang Suai dan padan.
perniagaan. Aktiviti pendekatan
1 .4.2 memenuhi
kehendak dan pembelajaran
keperluan terbimbing (GLA).
masyarakat.
1.4.3 menyumbang
kepada
pembangunan
ekonomi.
1.4.4 meningkatkan
taraf hidup.
1.4.5 penemuan dan
ciptaan baru. 18

Huraian Sukatan Pelajaran Automotif Elektrik dan Diesel

BIDANG PEMBE~AJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
PEMBELAJARAN
',
1.5 Aqensi- agensi
membantu
pembangunan
Lisahawan.
1.5.1 latihan dan
pengurusan.
1.5.2 pembiayaan
1.5.3 infrastruktur dan
ruang niaga
1.5.4 pemasaran
1.5.5 penyelidikan dan
pembangunan
2.0 MIUKAN PERNIAGAAN
2.1 Bentuk milikan. 1. Mengenal pasti clrl-clri asas Perbincangan.
milikan tunggal dan
2.1.1 milikan tunggal perkongsian. Sumbangsaran.
2.1.2 perkongsian 2. Mengenal pasti dan mengisi
borang-borang pendaftaran Mengisi borang.
2.2 Prosedurpenubuhan perniagaan.
milikan tunggal dan 3. Menerangkan prosedur Melayari internet.
perkongsian pendaftaran perniagaan
"on-line",
2.3 Cara memulakan 4. Menerangkan cara -cara
perniagaan usahawan memulakan
perniagaan.
2.3.1 perniagaan
baru
2.3.1 ambil alih
perniagaan
sedia ada
2.3.1 perniagaan
francais
3.0 PEMASARAN
3.1 Definisi. 1. Menerangkan definisi Perbincangan.
pemasaran.
3.2 Tujuan. 2. Menerangkan tujuan Sumbangsaran.
pemasaran.
3.2 Konsep. 3. Membezakan konsep Aktiviti berkumpulan
pemasaran berorientasikan untuk menghasilkan
3.2.1 berorientasikan produk dan pengguna. satu brosur berkaitan
produk. 4. Mengenal pasti dan produk yang hendak
3.2.2 berorientasikan menerangkan unsur-unsur dikeluarkan.
pengguna pernasaran,
5. Membina strategi
3.3 Unsur-unsur pemasaran bagi sesuatu
pemasaran. produk.
3.3.1 produk
3.3.2 harga 19

Huraian Sukatan Pelajaran Automotif Elekttik dan Diesel

':, "
BlDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI
PEME3ElAJARAN
3.3.3 agihan (saluran
pemasaran)
3.3.4 promosi
4.0 RANCANGAN
PERNIAGAAN
4.1 0 efinisi. 1. Mendefinisikan Perbincangan.
Rancangan Perniagaan.
4.2 Tujuan. 2. Mengena[ pasti tujuan Format rancangan
Rancangan Perniagaan. perniagaan.
4.3 Format. 3. Mengena[ pasti format
Rancangan Perniagaan. Sumbangsaran.
4.4 Unsur-unsur dalam 4. Menyediakan ringkasan
Rancangan Perniagaan. eksekutif dan objektif Lakaran carta aliran
Rancangan Perniagaan proses penqeluaran,
4.4.1 ringkasan yang sesuai.
eksekutif dan 5. Menerangkan prod uk atau Perbincangan mengikut
objektif perkh1dmatan yang akan bidang kursus,
rancangan dikeluarkan.
perniagaan 6. Melukis carta aliran proses Mengumpul
4.4.2 rancangan pengeluaran. maklumat dan
pengeluaran 7. Membina strateg1 menyediakan
4.4.3 rancangan pemasaran untuk sesuatu rancangan organisasi
pemasaran produk yang akan yang terdiri daripada:
4.4.4 rancangan dikeluarkan.
organisasi 8. Menerangkan latar w latar belakang
4.4.5 rancangan belakang pemilik dan - carta organisasi
kewangan organisasi perniagaan. ~ senarai Jawatan
9. Melakarkan carta dantugas
4.5 Penyediaan Rancangan organisasi perniagaan. - menyenaraikan
Perniagaan. 10. Menyenarai jawatan dan perbelanjaan operasi
senarai tugas. yang terlibat.
11. Mengenal pasti
perbelanjaan yang wujud di Penyediaan Pro-Forma:
dalam sesebuah organisasi - belanjawan tunal.
( contoh: gaji bulanan, - untung rugi
sewa, caruman KWSP) - kunci kira-kira,
12. Menyediakan rancangan
kewangan. Aktiviti berkumpulan.
13. Menyediakan Rancangan
Perniagaan berasaskan Contoh rancangan
produk yang dipHih. perniagaan yang sesuai
dengan bidang kursus. 20

Huralan Sukatan Pelajaran Automotif Elektrik dan Diesel

Bahan Rujukan:

1. Asas Kajisawat Motor: Dewan Bahasa dan Pustaka

2. Automotive Mechanlcs- William H.Crouse : McGraw"Hili Book Company, Inc.

3. Auto & Mechanics Fundamentals - Martin W. Stockel

4. Hassan Kemat , Kajisawat Motor : Dewan Bahasa dan Pustaka

5. Mohd. Bahaman Mohd. Rajuli • Teknologi Automotif : IBS

6. Fred Pearse, Fundamentals of Engine Tuning- : Sample Industries Ptd. Ltd.

7. CaliHord M. Tempest, Automotive Service Technology (Book I, Ii & III)

8. J. A Dolan. Motor Vehicle Technology & Practical Work: Heinemann Educational Books Ltd.

9. Jain, P.C ( Ed.), Handbook for New Entrepreneurs, (1998); I?elhi Oxford University Press, Entrepreneurs Development Institute of India.

10. Kao, W.Y dan Tan Wee Liang, Entrepreneurship and Enterprise Development in Asia, (2001) Singapore, Prentice Hall.

11. Steinhoff D dan Burgess J.F, Small Business Management Fundamentals. (1993), , Singapore, McGraw Hill International Edition.

12. Saridan Abu Bakar, Penyediaan Rancangan Perniagaan, (1998). Shah Alam, Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC).

13. Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC), Keusahawanan, (1998), Shah Alam, MEDEC.

14. Kaplan.w.Y, Getting Started in Entrepreneurship.(2001), United States of America, John Wiley & Sons Inc.

21

Huraian Sukatan Pelajaran Automotif Elelctrik dan Diesel

Senarai Ahli Jawatankuasa Mata Pelajaran

1. En. P.Periasamy,

Sekolah Menengah Teknik Port Dickson. Km.S, Jalan 8eremban,

71000 Port Dickson.

2. En. Mohd.Kaman bin Hj.Yusof, PoHteknik Ungku Omar,

.Jalan Diary,

314001poh.

3. En. Badderol bin Hashim,

Sekolah Menengah Teknik Kajang, .Jalan Semenyih,

43000 Kajang.

4. En.Fakarudin bin Abd.Manaf, Politeknik Port Dickson, Km.14, Jalan Pantai,

71050 81 Rusa.

5. En.lsmail bin 8alleh, Sekolah Menengah Teknlk, Lorang Batu Lanchang, 11600 Pulau Pinang.

6. En. Abu Bakar bin JeJas,

Sekolah Menengah Teknik Ampangan, Ampangan,

70400 Seremban.

7. En. Yeow Eng Leong,

Sekolah Menengah Teknik Port Dickson, Km.5, Jalan Seremban,

71000 Port Dickson.

8. En. Azizan b. Hamat,

Sekofah Menengah Teknlk Butterworth, Telok Air Tawar,

13050 Butterworth.

22