Anda di halaman 1dari 9

BAHAGIAN A (70 MARKAH)

I) OBJEKTIF (30 MARKAH) (HITAMKAN RUANGAN JAWAPAN DI M/S 3)

1) Kita digalakkan berusaha sendiri tanpa


bergantung kepada orang lain.

Pernyataan di atas merujuk kepada nilai .


A. amanah. C. hemah tinggi.
B. berdikari. D. bertanggungjawab.

2) Selain harga diri, setiap belia perlu mempunyai______________untuk menghadapi


kehidupan yang mencabar.
A. wang yang banyak C. keyakinan yang tinggi
B. kenalan yang ramai D. badan yang sihat

3) Garis panduan tentang bentuk perkhidmatan kepada pelanggan dalam sesebuah


organisasi dikenal sebagai______________________.
A. peraturan pejabat. C. piagam pelanggan.
B. akujanji perkhidmatan. D. buku panduan pejabat.

4) Konflik antara dua pihak boleh diselesaikan secara _______________________.


A. toleransi. C. perbalahan.
B. bersederhana. D. berdiam diri.

5) Individu yang mengamalkan hubungan seks bebas secara rambang berisiko tinggi
menghadapi_________________.
A. HIV. C. kanser paru-paru.
B. demam rubella. D. barah otak.

6) Bagaimanakah cara anda menunjukkan penghargaan terhadap ibubapa anda?


A. Mengupah pembantu menjaganya.
B. Melawan cakap ibubapa.
C. Menegur mereka apabila mereka membuat kesilapan.
D. Menyambut hari-hari istimewa bersama mereka.

7) Antara berikut, yang manakah menunjukkan masyarakat menghormati hak golongan


kurang berupaya?
A. Membiarkan orang cacat berdiri di dalam komuter.
B. Memerhati orang buta melintas jalan.
C. Mengambil golongan kurang berupaya bekerja.
D. Meletakkan kereta di tempat letak kereta orang kurang berupaya.
1
8) Harga diri sangat penting bagi seseorang. Oleh itu kita patut menjaganya
supaya_____________.
A. dapat menonjolkan diri kepada orang lain.
B. mendapat duit yang banyak.
C. hidup kita sentiasa bahagia.
D. orang akan berkawan dengan kita.

9) Penggunaan kad kredit tanpa kawalan akan menyebabkan seseorang itu terjebak
dengan______________________.
A. penagihan dadah. C. beban hutang.
B. aktiviti vandalisme. D. aktiviti lumba haram.

10) Apakah tanggungjawab seseorang anak terhadap ibubapa?


A. Menjelaskan hutang ibubapa.
B. Melahirkan anak yang sihat.
C. Menjaga nama baik dan maruah keluarga.
D. Berkerja untuk menambah sumber ekonomi.

11) Apakah bentuk pengiktirafan kerajaan kepada pekerja terhadap sumbangan mereka
dalam pembangunan negara?
A. Cuti umum Hari Pekerja. C. Melancong secara percuma.
B. Pemberian gaji. D. Pemberian hadiah.

12) Puan Aminah memasukkkan anaknya ke kelas


seni selepas melihat anaknya gemar melukis.

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah peranan Puan Aminah terhadap anaknya?


A. Mengasuh. C. Membina personaliti.
B. Mendidik. D. Menegur dan menasihati.

13) Apakah erti kasih sayang yang utama yang harus dicurahkan oleh ibubapa terhadap
anak-anak?
A. Merawat mereka jika sakit.
B. Belaian dan perhatian untuk perkembangan emosi.
C. Mengawal pergerakan anak-anak.
D. Menegur perbuatan mereka yang salah.

14) Nyatakan kepentingan sungai kepada manusia.


A. Sebagai tempat mandi jika bekalan air terputus.
B. Sumber bekalan air bersih untuk kegunaan seharian.
2
C. Dijadikan kawasan rekreasi pada waktu lapang.
D. Satu khazanah alam yang tidak ternilai.

15) Menangani isu-isu alam sekitar adalah menjadi tanggungjawab ________________.


A. individu. C. media massa.
B. kerajaan. D. semua pihak di atas.

Jawapan Objektif (HITAMKAN RUANGAN JAWAPAN)


BIL JAWAPAN BIL JAWAPAN BIL JAWAPAN
1 A B C D 6 A B C D 11 A B C D
2 A B C D 7 A B C D 12 A B C D
3 A B C D 8 A B C D 13 A B C D
4 A B C D 9 A B C D 14 A B C D
5 A B C D 10 A B C D 15 A B C D

II) Tuliskan nilai yang tepat bagi kata kunci berikut: (10 M)

16) Usaha yang berterusan


Berdaya maju

17) Perasaan cinta yang mendalam


Berkekalan

18) Menerima / menghormati / mengamalkan


Adat diwarisi turun temurun

19) Melindungi wanita


Mengiktiraf sumbangan wanita

20) Kebebasan mengamalkan agama


Kebebasan menganut agama

III) Soalan 21 hingga 25, padankan (dengan garisan) maksud dengan nilai di
bawah. (5 M)

3
2 Kebebasan berucap dan mengeluarkan Melindungi hak kanak-
1 fikiran dengan batasan tertentu bagi kanak
menjaga keselamatan dan keamanan.
2 Kerelaan melakukan dan menyerahkan Menghormati hak
2 sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda golongan kurang
kebaktian untuk negara. berupaya
2 Memberi layanan yang bersopan kepada
3 golongan kurang berupaya supaya tidak Kebebasan bersuara
berasa tersisih dan mengiktiraf mereka
sebagai insan ciptaan tuhan.
2 Membela, memberi naungan dan
4 memelihara hak kanak-kanak bagi Mematuhi peraturan
menjamin kehidupan mereka yang dan undang-undang
sempurna.
2 Menerima dan mematuhi peraturan dan
5 undang-undang yang telah ditentukan Sanggup berkorban
tanpa mengira sesiapa dan di mana untuk negara
seseorang itu berada.
IV) Pilih dan tandakan ( ) pada pilihan nilai yang sesuai. (5 M)

PERNYATAAN JAWAPAN NILAI


2 Gejala buang bayi sering berlaku dalam Kasih sayang
6 masyarakat remaja hari ini Harga diri
2 Siva telah berjaya menjadi seorang akauntan. Kasih sayang
7 Menurutnya, kejayaan yang dicapai adalah terhadap keluarga
dorongan kasih sayang kedua-dua orang ibu Kasih sayang
bapanya. kepada keluarga
2 Setiap hari selepas pulang dari sekolah, Hadi Kerajianan
8 akan membuat tugasannya tanpa disuruh oleh Berdikari
ibunya.
2 Murid-murid itu melakukan kegiatan gotong- Peka kepada isu-
9 royong untuk menjamin keceriaan sekolah isu alam sekitar
mereka. Peka terhadap isu-
isu alam sekitar

30 Majalah pengguna diterbitkan supaya para Melindungi


pengguna mendapat maklumat terkini tentang hak pengguna
barangan di pasaran.
Menghormati
hak pengguna

4
V) Senaraikan nilai-nilai dalam bidang pembelajaran berikut. (10 M)

31) 32)

Bidang berkaitan dengan


Kekeluargaan

33) 34)

35)

Bidang berkaitan dengan Hak


Asasi

36) 37)

38)

Bidang berkaitan dengan 5


Patriotisme
39) 40)
BAHAGIAN B : SOALAN STRUKTUR (20 MARKAH)

Ukurlah baju di badan sendiri!


Berbelanjalah mengikut kemampuan.

1 (a) Huraikan satu nilai mengenai ayat di atas.


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
(2 markah)

(b) Jelaskan maksud “ukur baju di badan sendiri”

(2 markah)

(c) Nyatakan dua kesan jika kita berbelanja tidak mengukur baju di badan sendiri.
i.

ii.

(2 markah)

(d) Beri dua kebaikan mengamalkan sikap bersederhanaan semasa berbelanjaan.


i.

ii.

(4 markah)
6
2 (a) Kasih sayang sangat penting dalam sesebuah keluarga. Kasih sayang akan
mengeratkan hubungan antara ahli keluarga.

Bagaimanakah cara anda menunjukkan kasih sayang kepada ibubapa?


i.
ii.
iii.
iv.
(4 markah)

(b) Nyatakan peranan ibubapa terhadap anak-anak mereka.


i.

ii.

(2 markah)

(c) Ramalkan dua kesan jika tiada kasih sayang dalam sesebuah keluarga.
i.

ii.

(4 markah)

BAHAGIAN C : SOALAN ESEI (10 MARKAH)


1) Penderaan kanak-kanak berpunca daripada kelalaian ibubapa dalam menjalankan
tanggungjawab terhadap keluarga.
Jelaskan niali-nilai yang perlu ada pada ibubapa untuk mengurangkan jumlah penderaan
ke atas kanak-kanak.

7
8
9