Anda di halaman 1dari 12

“PERATURAN DAN TATACARA MENANGANI SALAH LAKU MURID : SATU

ANALISA KESAN DAN IMPLIKASI PERUNDANGAN”

ISU-ISU DISIPLIN DI SEKOLAH


• Ponteng sekolah / kelas
• Lewat sampai sekolah
• Kekemasan Diri
• Jenayah
• Kurang Sopan

ANALISA SALAH LAKU DISIPLIN MURID KAT.SEK. MENENGAH 2008


BIL SALAH LAKU JUMLAH PERATUS
1. JENAYAH 398 0.21

2. LUCAH 161 0.08

3. KEKEMASAN DIRI 1733 0.90

4. T.P MASA 1360 0.71

5. KURANG SOPAN 1426 0.74

6. T.LAKU MUSNAH 86 0.04

7. PONTENG 4519 2.34

8. KENAKALAN 579 0.30

Masalah Teknikal Tindakan Disiplin


• Lewat bertindak
• Surat menyurat tidak lengkap / selaras
• Guru kaunseling tidak banyak membantu
• Keputusan tindakan oleh Lembaga Disiplin Sekolah
• Pertuduhan masih boleh dicabar
• Pelajar tidak diberi peluang membela diri
• Keputusan tindakan masih boleh dicabar

TERAS 1: MEMBINA NEGARA BANGSA

Dasar
Menyokong hasrat negara untuk membina negara bangsa dengan masyarakat Bangsa
Malaysia bagi mengukuhkan perpaduan, membina identiti nasional dan semangat
kebangsaan serta membangunkan sumber manusia bersesuaian dengan keperluan
negara.
Matlamat
Melahirkan pelajar yang memiliki jati diri yang kukuh, patriotik, berpegang teguh kepada
ajaran agama dan nilai moral, hidup sebagai sebuah masyarakat yang penyayang,
demokratik, liberal, bertolak ansur, berfikiran dan berbudaya saintifik serta hidup
bersatu padu.

TERAS 2: MEMBANGUNKAN MODAL INSAN

Dasar
Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta
menghayati nilai-nilai murni.

Matlamat
Memupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi,
menerapkan nilai, moral dan sikap positif serta membina disiplin diri di kalangan
pelajar.

1. HUBUNGAN GURU – MURID YANG UNIK


. Pandangan Masyarakat
. Perubahan taraf pendidikan ibu bapa
. Kesedaran kepada hak di sisi undang-undang

GURU SEBAGAI “PENJAGA” / ”GUARDIAN “ KEPADA MURID


Akta Kanak-Kanak 2001.

“Guardian “ in relation to a child ; includes any person who, in the opinion of the Court
for children having cognizance of any case in relation to the child or in which the child is
concerned , has for the time being the charge of and control over the child. “ Child ” ,
means a person under the age of eigtheen years. Akta ini mengiktiraf hak kanak-kanak
untuk mendapatkan perlindungan mental dan fizikal dan bertujuan untuk memberi
penjagaan , perlindungan serta pemulihan kepada kanak-kanak serta perkara-perkara
yang berkaitan dengan hal ehwal kanak-kanak.

Definisi “ SEKOLAH ” sebagai segala aktiviti yang berkaitan dengan pembelajaran


dan menyumbang ke arah pendidikan dan pembelajaran. Guru bertanggungan di
bawah undang-undang terhadap keselamatan murid di bawah jagaannya, termasuk
dalam halehwal melaksanakan peraturan-peraturan sekolah.
. Liabiliti dari sudut undang-undang jenayah
. Tanggungan dari undang-undang sivil

Sekolah sebagai institusi yang “selamat” dan berfungsi sebagai institusi


pembelajaran

. Elemen-elemen yang terkandung dalam pembelajaran.


. Dera ?
. Tindakan disiplin yang keterlaluan.
. Tindakan diluar bidangkuasa .
. Tindakan disiplin tanpa mengikut prosedur.
. Tindakan yang tidak munasabah
Pengertian
Disiplin ialah “……kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi
undang-undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan
sendiri…….kesanggupan seseorang bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup
tertib ,kesanggupan menghormati hak individu lain,kesanggupan mengamalkan
tingkahlaku yang baik dan tidak mengganggu kepentingan orang lain,kesanggupan
hormat-menghormati diantara satu sama lain dan mempunyai semangat tolong-
menolong dan kesanggupan membaiki keadaan yang sedia ada menerusi usaha yang
membina serta sanggup berkhidmat kepada masyarakat.” ( Petikan daripada
Jawankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran )

1.1 Dalam konteks pendidikan formal di sekolah,Jawatankuasa Kabinet


Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran mendifinasikan disiplin sebagai…

(i) “Kesanggupan seseorang individu menghormati dan mematuhi undang-


undang sama ada disiplin itu dikenakan dari luar atau dengan kerelaan
sendiri….”

(ii) “Kesanggupan seseorang itu bekerja atau membuat sesuatu dengan cukup
tertib…”

(iii) “Kesanggupan menghormati hak individu lain….”

(iv) “Kesanggupan mengamalkan tingkahlaku yang baik dan tidak menganggu


kepentingan orang lain…..”

(v) “Kesanggupan menghormati di antara satu dengan yang lain dan mempunyai
semangat tolong-menolong…”

(vi) “Kesanggupan membaiki yang sedia ada menerusi usaha yang membina “

(vii) “Sanggup berkhidmat kepada masyarakat…”

1.2 Matlamat : Membina disiplin kendiri iaitu disiplin yang timbul dari dalam diri
seseorang tanpa paksaan dari luar.

1.3 Konsep : i. Pembinaan disiplin kendiri melalui pendidikan dan


bukan hukuman. Pendidikan secara normal ( kurikulum ) dan tidak
formal ( kokurikulum )
ii. Disiplin dalam masyarakat.
iii. Disiplin dalam pembangunan.

Prinsip-Prinsip Disiplin
i. Keadilan yang menunujukkan layanan sama rata kepada semua
pelajar.
ii. Kebebasan juga perlu diambil kira tetapi harus diukur sejauh mana
kebebasan itu boleh diberi kepada pelajar.

iii. Menghormati hak individu termasuk hak pelajar sebagai individu


yang bermaruah, perlu diberi pertimbangan.

iv. Keharmonian dan keseimbangan pembentukan masyarakat sekolah


menjadi titik tolak dalam pelaksanaan disiplin.

v. Minat dan keperluan pelajar diberi tempat dalam usaha meningkatkan


disiplin pelajar.

vi. Nilai dan norma masyarakat luar dari mana pelajar-pelajar datang
amat penting dalam usaha memupuk nilai-nilai dan norma
masyarakat yang diingini oleh Falsafah Pendidikan Negara.

ORDINAN PELAJARAN,1957 PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN


( DISIPLIN SEKOLAH ) 1959

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 116 Ordinan Pelajaran,
1957, Menteri dengan ini membuat peraturan-peraturan yang berikut:

1. Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pelajaran (disiplin


Sekolah) 1959,dan hendaklah dipakai bagi semua sekolah daripada :-

(a) sekolah yang dikecualikan daripada pendaftaran di bawah seksyen 114(2)


ordinan dan
(b) sekolah gaya pos

ORDINAN PELAJARAN,1957 PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN


( DISIPLIN SEKOLAH ) 1959

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 116 Ordinan Pelajaran,1957,
Menteri dengan ini membuat peraturan-peraturan yang berikut:

1. Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pelajaran ( Disiplin


Sekolah ) 1959, dan hendaklah dipakai bagi semua sekolah daripada:-
(a) sekolah yang dikecualikan daripada pendaftaran di bawah seksyen 114(2)
ordinan dan
(b) sekolah gaya pos

ORDINAN PELAJARAN,1957 PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN


( DISIPLIN SEKOLAH ) 1959

Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh seksyen 116 Ordinan Pelajaran,1957,
Menteri dengan ini membuat peraturan-peraturan yang berikut:

1. Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pelajaran (disiplin


Sekolah) 1959,dan hendaklah dipakai bagi semua sekolah daripada:-
(a) sekolah yang dikecualikan daripada pendaftaran di bawah seksyen 114(2)
ordinan dan
(b) sekolah gaya pos
Tafsiran P.U.(A) 130 80
2. Dalam peraturan-peraturan ini,melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki
makna yang lain- “ Pihak Berkuasa melantik” ertinya orang atau badan yang
bertanggungjawab pada masa itu bagi melantik mana-mana orang menjadi Guru
Besar sesebuah sekolah. “ Pendaftar Besar” ertinya Pendaftar Besar Sekolah-
sekolah yang dilantik dibawah seksyen 57 (1) Ordinan. “ Pendaftar” ertinya
Pendaftar Sekolah-sekolah yang dilantik di bawah seksyen 57 (2) Ordinan.

Tafsiran P.U.(A) 130 80

2. Dalam peraturan-peraturan ini,melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki


makna yang lain- “ Pihak Berkuasa melantik” ertinya orang atau badan yang
bertanggungjawab pada masa itu bagi melantik mana-mana orang menjadi Guru
Besar sesebuah sekolah. “ Pendaftar Besar ” ertinya Pendaftar Besar Sekolah-
Sekolah yang dilantik dibawah seksyen 57 (1) Ordinan. “ Pendaftar” ertinya
Pendaftar Sekolah-sekolah yang dilantik di bawah seksyen 57 (2) Ordinan.

Tafsiran P.U.(A) 130 80

2. Dalam peraturan-peraturan ini,melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki


makna yang lain- “ Pihak Berkuasa melantik” ertinya orang atau badan yang
bertanggungjawab pada masa itu bagi melantik mana-mana orang menjadi Guru
Besar sesebuah sekolah. “ Pendaftar Besar ” ertinya Pendaftar Besar Sekolah-
sekolah yang dilantik dibawah seksyen 57 (1) Ordinan. “ Pendaftar” ertinya
Pendaftar Sekolah-sekolah yang dilantik di bawah seksyen 57 (2) Ordinan.

1. Apabila melantik seseorang menjadi Guru Besar sesebuah sekolah, pihak


berkuasa pelantik hendaklah dengan seberapa segera yang oleh,memberitahu
Pendaftar tentang perlantukan itu.

2. Pendaftar hendaklah mencatatkan nam Guru yang dilantik menjadi Guru Besar
di mana-mana sekolah dalam daftar sebagai nama guru besar sekolah itu.

3. Apabila Guru Besar sesebuah sekolah bersara atau berhenti bertindak sebagai
Guru Besar,badan berkuasa pelantik hendaklah dengan seberapa segera yang
boleh melaporkan hal itu secara bertulis kepada Pendaftar,yang hendaklah
dengan membuat apa-apa catatan dalam daftar itu sebagaiman perlu.

4. Hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang Guru atau lain-lain
kakitangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan
ditapak tangan ataupun dipunggung yang berlapik dengan pakaian dan
hendaklah dijalankan hanya oleh Guru Besar ataupun dengan kuasa nyata yang
diberi olehnya dalam hal yang tertentu.

5. Satu rekod mengandungi semua hukuman yang dijalankan dibawah perenggan


hendaklah disimpan secara sulit mengikut bentuk yang diluluskan oleh
Pendaftar.

Tanggungjawab Guru Besar atas Disiplin Kuasa-kuasa Guru Besar / Pengetua


1. Guru Besar sesebuah sekolah adalah bertanggungjawab atas disiplin sekolah
dan bagi maksud itu hendaklah mempunyai kuasa ke atas Guru-Guru dan murid-
murid sekolah itu.

2. Bagi menjaga maksud disiplin di kalangan murid-murid,Guru Besar hendaklah


mempunyai kuasa menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa
sebagaimana perlu atau bermanfaat: dengan syarat bahawa- ( hukuman dera
kepada murid-murid perempuan adalah dilarang : )

3. Guru Besar sesebuah sekolah boleh dari semasa ke semasa,tertakluk kepada


apa-apa syarat dan hal yang difikirkan patut,mewakilkan kuasa disiplin sekolah
dan kuasa menjalankan hukum kepada Guru-Guru lain di sekolah itu atau
kepada murid-murid yang ditetapkan olehnya bagi maksud itu , tetapi kecuali
yang disebut di atas tidak seorang pun Guru atau murid boleh menjalankan
kuasa itu melainkan dengan arahan tertentu.Dengan syarat bahawa kuasa
menjalankan hukuman dera tidak boleh diwakilkan kepada mana-mana orang
selain daripada guru berdaftar.

4. Murid-murid tidak boleh mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti pilihanraya


atau politik.Tiada seorang pun murid yang berumur kurang daripada dua puluh
satu tahun yang belajar di mana-mana sekolah boleh

(a) merayu undi bagi pihak mana-mana parti atau pertubuhan politik , atau
mana-man calon dalam sesuatu pilihanraya ;
(b) dengan tujuan menyokong atau menentang mana-man parti atau
pertubuhan politik, atau pencalonan mana-man individu dengan
menentang seorang atau beberapa orang lain dalam sesuatu
pilihanraya,berucap atau mengganggu mana-mana perjumpaan awam
yang sah ;

Kuasa Guru Besar menggantung persekolahan atau membuang murid dari sekolah :

1. Dalam peraturan ini “pilihanraya” ertinya pemilihan seseorang ahli untuk Dewan
Rakyat,Dewan Undangan Negeri atau mana-man pihak berkuasa tempatan.
Pada bila-bila masa sahaja didapati dengan memuaskan hati Guru Besar
sesebuah sekolah-
(a) sebagai perlu atau dikehendaki bagi maksud menjaga disiplin atau
ketenteraman di mana-man sekolah yang seseorang murid patut
digantung persekolahan ataupun dibuang sekolah; atau

(b) yang seseorang murid telah melanggar peruntukan-peruntukan 7,ia boleh


dengan perintah menggantung murid itu dari hadir sekolah selama suatu
tempoh yang difikirkan patut atau membuang murid itu dari sekolah.
pembuangan murid dari sekolah

Kuasa pendaftar mengarahkan pada bila-bila masa sahaja-

(a) Didapati dengan memuaskan hati Pendaftar sebagai perlu atau


dikehendaki bagi maksud menjaga disiplin atau ketenteraman dimana-
mana sekolah: atau
(b) Pendaftar diarahkan sedemikian oleh Pendaftar Besar : atau
(c) Pendaftar berpuas hati bahawa telah berlaku pelanggaran terhadap
peraturan 7.
Rayuan

1. Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang dibuang sekolah mengikut mana-
mana perintah yang dibuat dibawah peraturan 9 boleh, dalam tempoh satu bulan
dari tarikh murid itu dibuang sekolah atau dari tarikh perintah yang disebut dalam
peraturan 9(2) disampaikan kepadanya,mengikut mana yang lebih lama,merayu
kepada Menteri mengikut peruntukan-peruntukan seksyen 90 dan 91 Ordinan.

2. Ibu bapa atau penjaga mana-mana murid yang digantung persekolahan atau
dibuang sekolah di abawah peraturan 8 (a) boleh merayu kepada Pendaftar yang
boleh membuat suatu perintah mengenainya sebagaimana yang difikirkannya
patut : catatan dibuang sekolah dalam sijil berhenti sekolah dan syarat masuk
balik sekolah.

3. Sijil berhenti sekolah tiap-tiap murid yang dibuang sekolah di bawah peruntukan-
peruntukan peraturan 8 atau 9 hendaklah dicatat oleh Guru Besar dengan
catatan yang menyatakan murid itu telah dibuang sekolah di bawah peruntukan-
peruntukan Peraturan ini.

4. Seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan perintah yang dibuat
dibawah peraturan 9 tidak boleh selepas itu,(melainkan jika perintah itu telah
terlebih dahulu dimansuhkan oleh pihak berkuasa yang membuatnya).
(a) masuk atau dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah itu;atau
(b) diterima masuk sebagai seorang murid di mana-mana sekolah lain,tanpa
kebenaran Pendaftar Besar.

Kuasa menutup sekolah dalam hal tertentu.

1. Jika, pada pendapat Pendaftar,perlu atau dikehendaki oleh kerana apa-apa hal
tak tenteram atau ketiadaan disiplin di pihak murid atau pelajar sesebuah
sekolah yang sekolah itu patut ditutup sementara waktu, maka Pendaftar
boleh,dengan perintah secara menulis,menutup sekolah itu selama suatu
tempoh,tidak melebihi satu bulan dan difikirkan perlu.

2. Tiada seorang pun boleh tanpa sebab yang munasabah masuk atau cuba masuk
atau tinggal di premis itu yang digunakan sebagai atau berkaitan dengan
sesebuah sekolah yang mana suatu perintah yang dibuat di bawah perenggan
(1) adalah berkuatkuasa.

3. Mana-mana pegawai polis boleh, tanpa waran, masuk dan menggeledah mana-
mana sekolah atau mana-mana bangunan premis yang digunakan sebagai atau
berkaitan dengan sekolah itu yang suatu perintah telah dibuat di bawah
perenggan (1) peraturan ini dan boleh menghalau keluar sesiapa juga yang
terjumpa dalamnya; dan; untuk memasuki mana-mana bahagian premis
itu,pegawai polis boleh menggunakan kekerasan yang perlu untuk memecah
buka pintu atau tingkap yang di luar atau di dalam jika,setelah menunjukkan
kuasa dan tujuannya dan izin masuk telah dibuat dengan sempurnanya,ia tidak
dapat dengan cara itu masuk premis itu.

Penalti

1. Apa-apa perintah yang dibuat di bawah perenggan (1) boleh pada bila-bila masa
semasa masih berkuatkuasa dibatalkan oleh Menteri, tetapi tanpa menyentuh
sahnya perintah yang lalu atau apa-apa jua yang dilakukan di bawahnya atau
kuasa Pendaftar untuk membuat perintah baru di bawah peraturan ini.

2. Mana-mana murid yang tidak mematuhi mana-mana perintah yang di buat di


bawah peraturan 8 atau 9, atau yang melanggar peruntukan-peruntukan
peraturan 12 dan sesiapa jua yang tidak mematuhi peruntukan-peruntukan
peraturan 11 atau peraturan 13 (2) boleh dikenakan denda tidak melebihi
daripada satu ribu atau penjara tidak lebih daripada enam bulan atau kedua-dua
denda atau penjara itu; dan sesiapa jua

3. Menyebar atau menyebab disebarkan apa-apa penulisan politik,dokumen atau


lain-lain propaganda bagi pihak atau untuk menyokong sesuatu parti atau
pertubuhan politik atau yang ada hubungan dengan mana-mana calon yang
sedang bertanding dalam sesuatu pilihanraya.
4. Mengganggu perjalanan sesuatu perjumpaan awam yang sah dengan cara yang
mungkin menghalang perjalanan urusan perjumpaan yang diadakan itu;

5. Mengambil bahagian dalam mana-mana perarakan atau perhimpunan yang


dikelolakan atau diadakan dengan tujuan untuk menyokong atau menentang
mana-mana parti atau pertubuhan politik atau apa-apa pendapat politik atau
mana-man calon dam sesuatu pilihanraya

6. Kuasa memberi pengecualian yang tidak mematuhi peruntukan-peruntukan


mana-mana peraturan lain boleh dikenakan denda tidak lebih daripada satu ratus
ringgit bagi kesalahan pertama dan dua ratus bagi kesalahan kali kedua atau
yang berikutnya.

7. Menteri boleh dengan perintah mengecualikan mana-mana sekolah atau


golongan sekolah semua atau mana-mana peruntukan Peraturan-Peraturan
ini,sama ada dengan mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang
difikirkannya patut dikenakan,dan boleh pada bila-bila masa menurut
budibicaranya membatalkan mana-mana pengecualian itu atau memansuhkan
atau meminda atau menambah kepada syarat-syarat itu.

Pembatalan. L.N. 452/56 Peraturan-peraturan (Disiplin) Sekolah 1956 adalah dengan


ini dibatalkan.
Diperbuat pada 20hb Februari,1959.
(M.E. 040;AG.FM.Y/26/64/8;AG/FM/Y/98/6-Vol. III/4)
MOHAMED KHIR JOHARI
Tafsiran P.U.(A) 130 80
1. Dalam peraturan-peraturan ini,melainkan jika kandungan ayatnya menghendaki
makna yang lain- “ Pihak Berkuasa melantik” ertinya orang atau badan yang
bertanggungjawab pada masa itu bagi melantik mana-mana orang menjadi Guru
Besar sesebuah sekolah. “Pendaftar Besar” ertinya Pendaftar Besar Sekolah-
sekolah yang dilantik dibawah seksyen 57 (1) Ordinan. “Pendaftar” ertinya
Pendaftar Sekolah-sekolah yang dilantik di bawah seksyen 57 (2) Ordinan.

UNDANG – UNDANG : Keperluan kepada peraturan dan undang – undang

. Mewujudkan keharmonian bermasyarakat.


. Memastikan kelancaran hidup bersosial.
. Sebagai acuan pembinaan insan.

Tamadun
. Peraturan dan undang-undang menggambarkan ketamaddunan sesuatu bangsa.
. Sebagai pengukur kemajuan.

Ideologi negara, “The supremacy of laws and rule of laws “


. Semangat perlembangan.
. Hak-hak asasi , Bahagian II , Artikel 5-13 Perlembangan Persekutuan.

UNDANG-UNDANG SIVIL : PERLINDUNGAN DARI SEGI UNDANG-UNDANG TORT

Guru sebagai penjaga di bawah prinsip “common law”. In Loco Parentis. Duty of
Care.
. Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk berjaga-jaga terhadap mereka yang
berada di dalam lingkungan tindakannya.

. Guru sebagai seorang yang “munasabah” ( Reasonable person )

. Guru tidak cuai dalam melaksanakan tanggungjawab atau tidak melanggar /


memecahkan tugasnya untuk berjaga-jaga.

. Apabila tugas untuk berjaga-jaga ini dilanggar atau pecah mengakibatkan kerugian
atau kecederaan terhadap orang yang berada di dalam lingkungan
tanggungjawabnya, maka guru tersebut dianggap cuai.

. Cuai = “Pelanggaran tugas berjaga-jaga” + “Kerugian”.

The relationship between a teacher and a pupil is a special one in which the pupil is a
forseeable person likely to be affected by the teacher’s conduct.

In Zazlin Zahira Hj.Kamarulzaman ( Budak ) Menuntut Melalui Bapa Dan


Penjaganya Hj Kamarulzaman bin Mohd Ali lwn Louis Marie Neube Rt Ambrose
a/l J Ambrose & 2 lagi, the infant plaintiff, a seven year old girl,was injured during a
music class.The issue was weather D1,the class teacher,owed a duty of care and if so
weather the injury was caused by her failure to adequately supervise and organise the
class.
The court dismissed the plintiff’s claim as the nature of the music class was not one
which posed danger and was not forseeable to cause injury to pupils. The apparatus
used in the form of a cassette and a radio cassette were not dangerous in nature and
accordingly the duty of D1 would to give ordinary supervision, which she had
discharged in the circumstances.
The case failed on the issue of causation but the principle of law laid down was that a
teacher owes a duty to his or her pupil to take reasonable care for the safety of the
latter. This duty must be proportionate to his or her oppurtunity and ability to protect the
pupil from known or forseeable dangers, and the degree of supervision depends on the
age of the pupil and the activity that the pupil is engaged in at the material time

Elemen-elemen di dalam undang-undang Tort


. Kewujudan tugas berhati-hati.
. Pelanggaran tugas tersebut.
. Kecederaan hasil dari pelanggaran tersebut.
. Pertalian kedekatan yang munasabah diantara pelanggaran dan kecederaan.

Guru tidak boleh melakukan kecederaan secara langsung dalam


menguatkuasakan hukuman / mengambil tindakan disiplin.
. Kesalahan “ hentaman “ ( battery )
. Kesalahan “ serangan “ ( assault )
. Kesalahan “ penahanan tak sah “ ( false imprisonment )

Pendakwaan peribadi oleh mangsa dalam bentuk saman untuk menuntut


kerugian terhadap guru secara peribadi atau kerajaan atau kedua-duanya sekali.
• The most important function of the law of tort is compensation,or loss distribution.
• According to Rogers,

The law of tort is concern with the redress of wrongs or injuries by means of a civil
action brought by the victim. This redress most commonly takes the form of damages
that is to say monetary compensation.

UNDANG-UNDANG SIVIL : HAK-HAK DIBAWAH PRINSIP KEADILAN


SEMULAJADI

Keadaan Semulajadi : Hak untuk dibicarakan.

“Audi alteram partem” [Duty to hear parties] “Keadilan semulajadi menuntut bahawa
pihak yang mendengar sesuatu prosiding, terutama prosiding yang melibatkan
tatatertib, berikan hak untuk dibicarakan kepada tertuduh..“ Seseorang itu tidak
bersalah sehinggalah ianya dibuktikan bersalah. Pelanggaran hak ini akan
mengakibatkan segala prosiding yang telah diambil terbatal dengan sendirinya dan
menjadi tidak sah.

Mahadevan v.Anandarajan & Ors (1974) 1 MLJ 1 Fakta : Pelajar telah dibuang
sekolah oleh Guru Besar. Persoalan : sama ada kegagalan Guru Besar tersebut
memberitahu pelajar terbabit bahawa dia akan dibuang sekolah kecuali satu penjelasan
yang munasabah boleh diberikan terjumlah kepada pelanggaran Kaedah Keadilan
Semulajadi.
Keputusan : Majlis Privy berpendapat bahawa tiada pelanggaran kaedah Keadilan
Semulajadi kerana Guru Besar tersebut telah memberikan hak untuk membela diri
dan kegagalannya memberitahu pelajar tersebut mengenai hukuman yang mungkin
dijatuhkan tidak terjumlah kepada pelanggaran kaedah Keadilan Semulajadi.

Keadilan Semulajadi : “ Rule Against Bias “

Dalam melaksanakan tindakan disiplin, guru mestilah tidak berat sebelah terhadap
pihak-pihak yang dibicarakan. Kedua-dua pihak mesti didengar.

Kes : Surinder Singh Kanda v The Government of the Federation of Malaya : As per
Lord Denning “ The rights to be heard carries with it the right of the accused to know
the case made against him , the evidence given and the statements made affecting
him ; and he must be given fair opportunity to correct them.The judge or whoever has to
adjudicate must not hear evidence or receive representations from one side behind the
back of the other “

UNDANG – UNDANG JENAYAH

Perbuatan yang melampaui batas dalam melaksanakan tindakan disiplin atau


menguatkuasakan hukuman melampaui batas boleh mengundang kepada beberapa
kesalahan jenayah seperti yang diperuntukkan di bawah Kanun Keseksaan ( Akta 574 )

s. 304A Causing death by negligence


s. 319 Hurt
s. 320 Grievous hurt
s. 334 Voluntarily causing hurt on provocation
s. 335 Causing grievous hurt on provocation
s. 336 Punishment for act which endangers life or the personal safety of others.

BAGAIMANA MENGELAKKAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG DALAM


MENANGANI MASALAH DISIPLIN DI SEKOLAH

Sentiasa mematuhi segala pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran


berkenaan keselamatan dan disiplin di sekolah. “ Sesuatu yang dilarang adalah ditegah
disisi undang-undang dan segala sesuatu yang tidak dilarang itu dibolehkan di sisi
undang-undang “

Menguatkuasakan peraturan yang sedia ada


- The School (General) Regulations 1951
- The Education (School Discipline) Regulations 1959
- The School (Societies) Regulations 1956
- The School (Tours) Regulations 1957
- The School (Magazines) Regulations 1958
. Menjalankan budibicara dengan semangat “ Keadilan Semulajadi ”
- seseorang itu tidak boleh diadili tanpa sebab dan seseorang itu tidak boleh dihukum
tanpa diberikan hak untuk membela diri mereka.
Memberikan hak untuk didengar ( NaturalJustice )
- Seseorang itu hendaklah diberikan hak untuk didengar, iaitu hak untuk diadili
mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan

- Tertuduh mesti maklum akan tuduhan terhadapnya


- Ianya bertujuan untuk memberikan pertimbangan yang adil dalam setiap
pembelaan beserta dengan keterangan-keterangannya
- Peluang yang diberikan kepada tertuduh tersebut mestilah munasabah di mana
fakta dakwaan diberikan dengan jelasnya termasuk kesan sabitan sesuatu
kesalahan

Memberikan peluang tertuduh untuk memberikan penjelasan

- Hak untuk didengar boleh berbentuk lisan atau dalam bentuk tulisan
- Hak untuk didengar ini terpakai untuk kedua-dua pihak
. Langkah – langkah yang perlu diambil
- Rekod yang teratur
- Aduan yang munasabah (ada prima facie)
- Siasatan terhadap aduan
- Tuduhan dan tunjuk sebab
- Meneliti pembelaan
- Membuat keputusan setelah mendengar dari kedua pihak

KESAN TINDAKAN UNDANG–UNDANG TERHADAP GURU

. Tanggungan peribadi
. “ Vicarious liability “ (Tanggungan Kerajaan)
. Pelanggaran tugas mengikut Bab D ( Kelakuan & Tatatertib ), Perintah-Perintah Am
. Surcharge di bawah Akta Kewangan
. Gangguan Psikolgi
. Gangguan Emosi
. Rekod yang tercemar
. Hilang hak pencen
. Kerugian hasil / pendapatan kerajaan
. Menjatuhkan maruah

RUMUSAN

Guru-guru - In Loco parentis - Duty of care


Hukuman - Natural Justice
- Audi Alteram Partem ( Duty to hear parties )
- Rule against bias
- Reasonable person

SEKIAN TERIMA KASIH & SABAR MENJALANKAN TUGAS

Anda mungkin juga menyukai