Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 36  
MATA PELAJARAN PENGURUSAN KEHIDUPAN Lelaki: 1 orang  
HARI / TARIKH SELASA / 2 NOVEMBER 2021 Perempuan: 2 orang  
KELAS 4BP Kehadiran Jumlah: 3 orang  
MASA 0740-0810 Tidak Hadir: orang
BIDANG
LATIHAN PENGAYAAN
PEMBELAJARAN
STANDARD
Latihan Pengayaan
KANDUNGAN

STANDARD Latihan Pengayaan


PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat menjawab latihan pengayaan dengan bimbingan
PEMBELAJARAN yang minimum daripada guru.
1. Guru mengedar soalan latihan kepada murid.
AKTIVITI
2. Murid mendengar penerangan yang disampaikan oleh guru.
PEMBELAJARAN &
3. Murid menjawab soalan latihan pengayaan.
PEMUDAHCARAAN
4. Murid dan guru membuat pembetulan bersama-sama.
ALAT BANTU MENGAJAR/ BAHAN BANTU MENGAJAR
/ Buku Teks   Nota   Carta/ Graf   Komputer/ Tablet
Buku Rujukan   Model   TV/Projektor   Internet/WiFi
Modul Subjek   Gambar   Pembesar Suara/Radio   Kalkulator
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
  Kretiviti & Inovasi / Bahasa   Pendidikan Alam Sekitar   Patriotisme
  Sains & Teknologi   Keusahawanan   Pendidikan Kewangan   TMK
Nilai Murni
  Baik Hati   Kerjasama   Bertolak Ansur   Keadilan
  Keberanian   Kejujuran   Bersyukur   Tolong-menolong
  Bertanggungjawab   Hemah Tinggi  / Hormat-menghormati / Kasih Sayang
  Kesabaran   Ketekunan   Berjimat Cermat    
Peta Pemikiran i-Think
  Peta Bulatan   Peta Buih   Peta Buih Berganda   Peta Pelbagai Alir
  Peta Titi   Peta Pokok   Peta Dakap   Peta Alir
Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21)
/ Komunikasi   Kolaborasi   Kreativiti   Pemikiran Kritikal
Tahap Pemikiran
Kemahiran Berfikir Aras Rendah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi  
  Mengingat   Mengaplikasi   Menilai
/ Memahami Menganalisis   Mencipta
Penilaian
  Buku Latihan   Buku Teks   Buku Kerja Lembaran Kerja
/ Pemerhatian /  Lisan   Pembentangan   Kerja Kumpulan
  Kuiz   Tugasan   Projek   Simulasi/Lakonan
Refleksi
  / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/pengukuhan
  / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
  Catatan:
  Tangguh: Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana
    Mesyuarat   Kursus
    Program Sekolah   Cuti Rehat/Cuti Sakit
    Projek   Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU 36  
MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK Lelaki: 1 orang  
HARI / TARIKH SELASA / 2 NOVEMBER 2021 Perempuan: 1 orang  
KELAS 4BD Kehadiran Jumlah: 2 orang  
MASA 0810-0910 Tidak Hadir: orang
BIDANG UNIT 9: KOTA CERIA
PEMBELAJARAN TAJUK: IRAMA PERKUSI
STANDARD
2.2 Kemahiran seni muzik
KANDUNGAN

STANDARD 2.2.5 Memainkan alat perkusi mengikut tempo


PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat memainkan alat perkusi mengikut tempo lagu yang
PEMBELAJARAN diperdengar

AKTIVITI
1. Murid dibimbing untuk memainkan alat perkusi mengikut tempo lagu yang
PEMBELAJARAN &
diperdengar.
PEMUDAHCARAAN
ALAT BANTU MENGAJAR/ BAHAN BANTU MENGAJAR
/ Buku Teks   Nota   Carta/ Graf   Komputer/ Tablet
Buku Rujukan   Model   TV/Projektor   Internet/WiFi
Modul Subjek   Gambar   Pembesar Suara/Radio   Kalkulator
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
  Kretiviti & Inovasi / Bahasa   Pendidikan Alam Sekitar   Patriotisme
  Sains & Teknologi   Keusahawanan   Pendidikan Kewangan   TMK
Nilai Murni
  Baik Hati   Kerjasama   Bertolak Ansur   Keadilan
  Keberanian   Kejujuran   Bersyukur   Tolong-menolong
  Bertanggungjawab   Hemah Tinggi  / Hormat-menghormati / Kasih Sayang
  Kesabaran   Ketekunan   Berjimat Cermat    
Peta Pemikiran i-Think
  Peta Bulatan   Peta Buih   Peta Buih Berganda   Peta Pelbagai Alir
  Peta Titi   Peta Pokok   Peta Dakap   Peta Alir
Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21)
/ Komunikasi   Kolaborasi   Kreativiti   Pemikiran Kritikal
Tahap Pemikiran
Kemahiran Berfikir Aras Rendah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi  
  Mengingat   Mengaplikasi   Menilai
/ Memahami Menganalisis   Mencipta
Penilaian
  Buku Latihan   Buku Teks   Buku Kerja Lembaran Kerja
/ Pemerhatian /  Lisan   Pembentangan   Kerja Kumpulan
  Kuiz   Tugasan   Projek   Simulasi/Lakonan
Refleksi
  / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/pengukuhan
  / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
  Catatan:
  Tangguh: Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana
    Mesyuarat   Kursus
    Program Sekolah   Cuti Rehat/Cuti Sakit
    Projek   Guru Pengiring

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU 36  
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU Lelaki: 3 orang  
HARI / TARIKH SELASA / 2 NOVEMBER 2021 Perempuan: orang  
KELAS 5BP Kehadiran Jumlah: 3 orang  
MASA 1030-1130 Tidak Hadir: orang
BIDANG
UNIT 2: KEJAYAAN KELUARGA
PEMBELAJARAN
STANDARD 3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna
KANDUNGAN 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera
3.2.1 Membina dan menulis (i) ayat
STANDARD
4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun (i) simpulan
PEMBELAJARAN
bahasa

Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi
OBJEKTIF
yang sesuai (i) ayat tunggal dan ayat majmuk serta memahami dan menggunakan
PEMBELAJARAN
golongan kata nama mengikut konteks (i) kata nama am (ii) kata nama khas
1. Guru mengedar lembaran kerja kepada murid.
AKTIVITI
2. Murid mendengar penerangan yang disampaikan oleh guru.
PEMBELAJARAN &
3. Murid menjawab lembaran kerja yang diberi dengan bimbingan guru.
PEMUDAHCARAAN
4. Murid dan guru membuat semakan dan pembetulan bersama-sama.
ALAT BANTU MENGAJAR/ BAHAN BANTU MENGAJAR
/ Buku Teks   Nota   Carta/ Graf   Komputer/ Tablet
Buku Rujukan   Model   TV/Projektor   Internet/WiFi
Modul Subjek   Gambar   Pembesar Suara/Radio   Kalkulator
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
  Kretiviti & Inovasi / Bahasa   Pendidikan Alam Sekitar   Patriotisme
  Sains & Teknologi   Keusahawanan   Pendidikan Kewangan   TMK
Nilai Murni
  Baik Hati   Kerjasama   Bertolak Ansur   Keadilan
  Keberanian   Kejujuran   Bersyukur   Tolong-menolong
  Bertanggungjawab   Hemah Tinggi  / Hormat-menghormati / Kasih Sayang
  Kesabaran   Ketekunan   Berjimat Cermat    
Peta Pemikiran i-Think
  Peta Bulatan   Peta Buih   Peta Buih Berganda   Peta Pelbagai Alir
  Peta Titi   Peta Pokok   Peta Dakap   Peta Alir
Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21)
/ Komunikasi   Kolaborasi   Kreativiti   Pemikiran Kritikal
Tahap Pemikiran
Kemahiran Berfikir Aras Rendah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi  
  Mengingat   Mengaplikasi   Menilai
/ Memahami Menganalisis   Mencipta
Penilaian
  Buku Latihan   Buku Teks   Buku Kerja Lembaran Kerja
/ Pemerhatian /  Lisan   Pembentangan   Kerja Kumpulan
  Kuiz   Tugasan   Projek   Simulasi/Lakonan
Refleksi
  / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/pengukuhan
  / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
  Catatan:
  Tangguh: Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana
    Mesyuarat   Kursus
    Program Sekolah   Cuti Rehat/Cuti Sakit
    Projek   Guru Pengiring
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU 36  
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU Lelaki: orang  
HARI / TARIKH SELASA / 2 NOVEMBER 2021 Perempuan: 1 orang  
KELAS 3BL Kehadiran Jumlah: 1 orang  
MASA 1130-1200 Tidak Hadir: orang
BIDANG
UNIT 2: KEJAYAAN KELUARGA
PEMBELAJARAN
STANDARD 3.2 Menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna
KANDUNGAN 4.1 Mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera
3.2.1 Membina dan menulis (i) ayat
STANDARD
4.1.1 Bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun (i) simpulan
PEMBELAJARAN
bahasa

Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi
OBJEKTIF
yang sesuai (i) ayat tunggal dan ayat majmuk serta memahami dan menggunakan
PEMBELAJARAN
golongan kata nama mengikut konteks (i) kata nama am (ii) kata nama khas
1. Guru mengedar lembaran kerja kepada murid.
AKTIVITI
2. Murid mendengar penerangan yang disampaikan oleh guru.
PEMBELAJARAN &
3. Murid menjawab lembaran kerja yang diberi dengan bimbingan guru.
PEMUDAHCARAAN
4. Murid dan guru membuat semakan dan pembetulan bersama-sama.
ALAT BANTU MENGAJAR/ BAHAN BANTU MENGAJAR
/ Buku Teks   Nota   Carta/ Graf   Komputer/ Tablet
Buku Rujukan   Model   TV/Projektor   Internet/WiFi
Modul Subjek   Gambar   Pembesar Suara/Radio   Kalkulator
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
  Kretiviti & Inovasi / Bahasa   Pendidikan Alam Sekitar   Patriotisme
  Sains & Teknologi   Keusahawanan   Pendidikan Kewangan   TMK
Nilai Murni
  Baik Hati   Kerjasama   Bertolak Ansur   Keadilan
  Keberanian   Kejujuran   Bersyukur   Tolong-menolong
  Bertanggungjawab   Hemah Tinggi  / Hormat-menghormati / Kasih Sayang
  Kesabaran   Ketekunan   Berjimat Cermat    
Peta Pemikiran i-Think
  Peta Bulatan   Peta Buih   Peta Buih Berganda   Peta Pelbagai Alir
  Peta Titi   Peta Pokok   Peta Dakap   Peta Alir
Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21)
/ Komunikasi   Kolaborasi   Kreativiti   Pemikiran Kritikal
Tahap Pemikiran
Kemahiran Berfikir Aras Rendah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi  
  Mengingat   Mengaplikasi   Menilai
/ Memahami Menganalisis   Mencipta
Penilaian
  Buku Latihan   Buku Teks   Buku Kerja Lembaran Kerja
/ Pemerhatian /  Lisan   Pembentangan   Kerja Kumpulan
  Kuiz   Tugasan   Projek   Simulasi/Lakonan
Refleksi
  / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/pengukuhan
  / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
  Catatan:
  Tangguh: Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana
    Mesyuarat   Kursus
    Program Sekolah   Cuti Rehat/Cuti Sakit
    Projek   Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai