Anda di halaman 1dari 1

1. Berikut yang bukan merupakan dasar penetapan hukum hukum syari adalah.

A. Al_qur’an
B. Pengalaman
C. Ijma’
D. Qias
E. Hadis
2. Objek kajian ushul fiqih adalah sebagai berikut, kecuali.
A. dalil –dalil syarak yang kulli
B. kehujahan dalil- dalil yang muttafaq alaih
C. persoalan yang berkenaan dengan ijtihat
D. kehujahan dalil-dalil yang mukhtalaffih
E. perbuatan muk