Anda di halaman 1dari 13

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

BAHAGIAN A ( 60 markah )

Jawab semua soalan.

1. Pernyataan berikut adalah tentang takrif rekabentuk, teknologi dan rekabentuk teknologi.
Padankan pernyataan tersebut dengan takrif yang betul dengan menulis A, B dan C pada
petak yang disediakan.

Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang yang


A
mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik
Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk
B
menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan
Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan bahan
C
semulajadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem.

Padankan definasi berikut dengan menulis A, B dan C pada petak yang di sediakan.

Teknologi C
Reka Bentuk B
Reka Bentuk dan Teknologi A
(3 markah)

2. Rajah berikut menunjukkan perubahan sejenis bahan mentah.

Tandakan (√) bagi jenis perubahan yang betul dan (X) bagi yang salah dalam petak yang di
sediakan.

Teknologi √
Reka Bentuk X
Reka Bentuk danTeknologi √
(3 markah)

3. Tandakan (√) bagi elemen reka bentuk yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

1
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

Rupa √
Keringkasan X
Warna √
(3 markah)

4. Rajah berikut menunjukkan jenis garisan yang terdapat dalam elemen rekabentuk

A B C
Padankan jenis garisan itu dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan.

Menunjukkan pergerakan A
Menunjukkan keseimbangan C
Menunjukan perhubungan B
(3 markah)

5. Maklumat berikut adalah tentang rupa dalam elemen rekabentuk

A Rupa Geometri

B Rupa Organik

Padanankan jenis rupa itu dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan.

B A B

(3 markah)

6. Rajah berikut menunjukkan prinsip yang terdapat dalam elemen rekabentuk

A B C
Padankan jenis prinsip itu dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan.

2
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

Kepelbagaian C
Keringkasan A
Pengulangan B

(3 markah)

7. Rajah menunjukkan teknik pembinaan objek baru. Berdasarkan rajah yang diberi, tuliskan
teknik pembinaan objek baru pada ruang yang disediakan.

Rajah Teknik Pembinaan


a)
Pembuangan

b)
Penyatuan

c)
Pembenaman

(3 markah)

8. Berikan 3 komponen utama pengurusan projek rekabentuk.

i) Kos projek

ii) Skop kerja

iii) Tempoh masa

(3 markah)

9. Tandakan () bagi ciri projek brief yang betul dan tandakan (X) pada ciri yang salah.

Ciri Projek Brief Jawapan

a) Tajuk projek 

3
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

b) Pembahagiaan tugas x

c) Lakaran idea 

(3 markah)

10. Maklumat berikut menunjukkan anggaran kos bagi seunit almari hiasan

Nama Projek Almari hiasan


Kos bahan RM 350
Kos upah RM 200
Bil api dan bil air RM 20

Berdasarkan maklumat di atas, hitung

i) Jumlah kos modal bagi produk tersebut.

Kos bahan + Kos upah + Kos overhed

RM 350+ RM 200 + RM 20 = RM570

(2 markah)

i) Kos jualan bagi produk tersebut dengan 100% keuntungan.

RM 350 + RM 350 = RM 700

(1 markah)

11. Padankan perkataan dengan maksudnya yang betul.

Perkataan Maksud
a) Mock-up Model blok yang dihasilkan secara
berskala.
b) Model separa berfungsi Model berfungsi menyerupai objek
sebenar.
c) Model berfungsi Model olokan dan memberikan
sepenuhnya gambaran rupa bentuk produk.

(3 markah)

12. Tandakan () bagi peranan lakaran yang betul dan tandakan (X) pada yang salah.

4
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

Peranan Lakaran Jawapan


a) Medium komunikasi pelanggan 
b) Pembahagian tugas X
c) Mempercepatkan pembangunan konsep 

(3 markah)

13. Lakaran Piktorial merupakan ........................... yang menerangkan sesuatu perkara.

Lengkapkan pernyataan di atas dengan menandakan () pada kenyataan yang betul dan
(X) pada yang salah pada petak yang disediakan.

a) Contengan berbentuk garisan 

b) Gambar 

c) Penerangan lisan X

(3 markah)

14. Berikut adalah kenyataan tentang jenis-jenis lakaran. Padankan dengan menulis jenis
garisan pada ruang yang disediakan.

A. Lakaran Digital
B. Lakaran Perkembangan Idea
C. Lakaran Peribadi atau Contengan

Kenyataan Lakaran Jenis Lakaran

Lakaran ini tidak kemas, tidak tersusun dan C. Lakaran Peribadi atau Contengan
dilukis di dalam buku lakaran

Lakaran ini digunakan untuk menunjukkan B. Lakaran Perkembangan Idea


semua lakaran objek bermula daripada idea
pertama hingga ke objek sebenar

Teknik melakar secara tradisional dengan A. Lakaran Digital


menggunakan pensel dan kertas

5
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

(3 markah)

15. Berdasarkan gambaran rajah di bawah, pilih dan tuliskan teknik lakaran piktorial di bawah

a) Lakaran isometrik b) Lakaran oblik c) Lakaran perspektif

(3 markah)

16. Rajah menunjukkan lakaran beberapa objek. Kenalpasti lakaran tersebut sama ada lakaran
2D atau 3D.

Lakaran Objek Jenis Lakaran

2D

3D

6
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

2D

(3 markah)

17. Nyatakan tiga kelebihan sistem fertigasi.

i) Mengelakkan tanaman dijangkiti penyakit bawaan tanah

ii) Memudahkan pengawalan serangga dan perosak

iii) Pemberian baja dan air lebih berkesan

(3 markah)

18. Rajah berikut menunjukkan sistem hidroponik yang digunakan pada tanaman.

A B C

Padankan sistem itu dengan menulis A, B dan C pada petak jawapan yang disediakan.

Sistem hidroponik Jawapan

Teknik aliran dalam B

7
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

Aeroponik C

Teknik pengairan titis A

(3 markah)

19. Senaraikan tiga teknik cantuman dalam proses penyediaan rekabentuk fesyen.

i) Kaedah jahitan

ii) Kaedah sulaman

iii) Kaedah tampalan

(3 markah)

20. Maklumat berikut menunjukkan langkah membuat mockup kasut. Lengkapkan peta alir
berikut dengan menulis pada ruang yang disediakan.

Sediakan bahan dan alatan

Mengukur

a)Mendraf

b)Menanda

c)Memotong

8
Mencantum
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

(3 markah)

BAHAGIAN B ( 40 markah )

Jawab semua soalan.

21 a) Apakah perbezaan invensi dengan inovasi ? Terangkan secara ringkas .

Invensi : kaedah dan proses mencari jalan untuk menghasilkan produk atau
perkhidmatan yang baru .

Inovasi : pengubahsuaian terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik .

( 2 markah )

a) Terangkan secara ringkas perbezaan projek dengan pengurusan projek .

Projek : satu usaha sementara yang dilaksanakan untuk mewujudkan satu produk atau
perkhidmatan yang unik.

Pengurusan projek : merupakan satu disiplin dalam merancang ,mengatur menyelaras


serta mengurus sumber-sumber untuk menjayakan matlamat objektif.

( 2 markah )

c) Terangkan komponen-komponen utama yang terlibat dalam pengurusan projek

9
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

Skop projek : merujuk kepada bidang kerja sesuatu projek reka bentuk yang
terbahagi kepada skop projek dan skop produk . skop projek ialah kuantiti ,cirri-ciri dan
fungsi reka bentuk dan skop projek memenuhi tugasan dan kehendak pengguna .

Masa : menyiapkan kerja dalam masa yang di tetapkan. Biasanye melibatkan satu
jadual projek disediakan .

Kos projek : peruntukan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan projek reka
bentuk .kos melibatkan kos tenaga , kos peralatan dan kos bahan mentah yang perlu
diuruskan dengan baik untuk mengelakkan pembaziran .

( 6 markah )

22. Hasilkan lakaran 3D berdasarkan projek brief diatas

Perkara yg dinilai

1. Ada lakaran -2m


2. Ada label bahan – 1m
3. Sudut lakaran yang bersesuaian – 1m
4. Ada rendering – 2m

10
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

( 6 markah)

Nyatakan 2 elemen dan 2 prinsip reka bentuk berdasarkan rekaan anda di atas

Elemen 1) 2)

Prinsip 1) 2)

( 4 markah )

 Bergantung pada jawapan pelajar

23. Rajah yang berikut menunjukkan satu kaedah penanaman

Berdasarkan rajah di atas ,

a) Apakah nama system penanaman tersebut?


Sistem fertigasi
( 1 markah )
b) Namakan dua jenis medium yang digunakan dalam system tersebut .
i. Habuk sabut kelapa
ii. Sekam padi
( 2 markah )
c) Namakan dua jenis tanaman yang sesuai ditanam dengan cara ini .
i. Tomato
ii. Cili
( 2 markah )
d) Nyatakan tiga kelebihan menggunakan system tersebut .
i. Menjamin kebersihan dan menghindar penyakit
ii. Penggunaan baja yang cekap dan menjimatkan
iii. Mengurangkan penggunaan racun

11
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

( 3 markah )
e) Nyatakan dua kelemahan menggunakan system itu .
i. Modal yang tinggi bagi memulakan projek
ii. Kerosakan system boleh membawa kerugian

( 2 markah )

24. Penghasilan raka bentuk fesyen yang baik perlu mengikuti langkah-langkah tertentu .

Berdasarkan pernyataan di atas ,

f) Lengkapkan carta aliran langkah penghasilan reka bentuk fesyen di bawah .

Pemilihan tema

Tinjauan dan penyelidikan

Penjanaan idea

pembinaan mock-up projek

Pengujian dan
penambahbaikan
( 4 markah )
g) Huraikan setiap fasa dalam langkah penghasilan reka bentuk fesyen seperti yang
dinyatakan di ( a) .

Fasa 1 : Pilih tema dan reka bentuk produk


- Proses memilih tema untuk produk reka bentuk . – 1m
- Ch : alam semula jadi ,sejarah, budaya setempat,kehidupan, teknologi
dan muzik semasa . – 1m

Fasa2 : Tinjauan dan penyelidikan

12
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN RBT TINGKATAN 1 2018

- Proses untuk mendapatkan gambaran awal tentang reka bentuk projek


berdasarkan tinjauan projek sedia ada atau produk terdahulu.

Fasa 3 : Penjanaan idea

- Proses menterjemah idea reka bentuk produk atau lakaran .

Fasa 4 : Pembinaan mock up

- Mock up reka bentuk fesyen akan dibuat bagi melihat bentuk sebenar
rekaan yang telah dibuat .

Fasa 5 : Pengujian dan penambahbaikan .

- Proses pengujian dan penambahbaikan akan dibuat untuk menghasilkan


reka bentuk yang baik .

( 6 markah )

13

Anda mungkin juga menyukai