Anda di halaman 1dari 7

INCLUDEPICTURE "../../../../../user/user/Documents/Logo_IPG.

gif"
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN \* MERGEFORMAT
TUGASAN KERJA KURSUS
TAHUN AKADEMIK: 2021
INCLUDEPICTURE "../../../../../user/user/Documents/Logo_IPG.gif" \* MERGEFORMAT

Program : Diploma Pascasiswazah Nama Pelajar:


Pendidikan
Kod : EDUP2132 Semester/Tahun: Semester 2/Tahun 1
Nama Kursus : PROFESIONALISME Ambilan: JUN 2021
KEGURUAN Kumpulan: PDPP KDC BAHASA ARAB
(MEN), DINI (MEN), PENDIDIKAN ISLAM
(MEN), PENDIDIKAN ISLAM (REN),
SEJARAH (REN), TAHFIZ (MEN)

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar


1. PENULISAN 21 Oktober 2021 18 November 2021
2. PERSEMBAHAN 25 Oktober 2021 06 November 2021

Hasil Pembelajaran Kursus:

1. Menganalisis ciri-ciri profesional dan akauntabiliti guru dalam meningkatkan perkembangan serta
pembangunan profesionalisme guru. (C4, A3, HP2, HP10, KKG2, KEP10)
2. Menilai kualiti guru, peranan guru sebagai pemimpin instruksional dan dalam pembangunan tadbirurus
insan dan kewarganegaraan. (C5, HP2, KKG7)
1. Membentangkan analisis isu-isu semasa berkaitan etika dan perundangan dalam pendidikan. (C4, A3,
HP2, HP5, KKG2 , KIK2)

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1 dan 3.

Objektif Kerja Kursus:

Pelajar dapat:

1. Menganalisis ciri-ciri profesional dan akauntabiliti guru dalam meningkatkan perkembangan dan
pembangunan profesionalisme guru melalui komuniti pembelajaran professional (PLC).
2. Membuat pembentangan analisis secara berkumpulan tentang isu-isu semasa berkaitan etika
dan perundangan dalam pendidikan.

(KPBB – Objektif 1 : Tugasan 1)


BIG IDEA : INTEGRASI DIGITAL PEMANGKIN PROFESIONALISME GURU ABAD KE-21
ESSENTIAL QUESTION : Bagaimanakah penguasaan teknologi digital mampu meningkatkan
profesionalisme guru berkualiti dalam mendepani cabaran abad ke-21?
Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

TUGASAN 1 (INDIVIDU) : PENULISAN (40%)

Pedagogi masa kini memerlukan anjakan transformasi yang berteraskan teknologi dalam mendepani
cabaran pendidikan global

Berdasarkan penyataan di atas, analisis ciri-ciri profesional dan akauntabiliti seseorang guru abad ke-21
melalui amalan pedagogi yang bermakna dalam meningkatkan perkembangan dan pembangunan
profesionalisme guru dengan memfokuskan kepada dua aktiviti Komuniti Pembelajaran Profesional
(Professional Learning Community/ PLC).

Panjang esei ialah 1000 patah perkataan.

TUGASAN 2 (BERKUMPULAN : 2 - 3 ORANG PELAJAR): PERSEMBAHAN (20%)

Isu-isu etika yang berpunca daripada segelintir guru telah mencalar imej profesion perguruan. Perkara ini
secara tidak langsung telah menyebabkan pandangan masyarakat terhadap profesion perguruan turut
tercalar

Analisis isu-isu semasa berkaitan etika dan perundangan dalam pendidikan serta buat rumusan tentang
cara yang efektif bagi meningkatkan imej profesion perguruan.

Persembahkan jawapan anda melalui satu pembentangan yang kreatif dan menarik. Masa maksimum
yang diperuntukan untuk persembahan satu kumpulan ialah 45 minit, namun setiap pelajar dinilai
secara berasingan. Rakamkan persembahan tersebut.

Arahan Pelaksanaan Tugasan:

Tugasan 1:
a. Tugasan ini adalah tugasan individu.
b. Rujuk Lampiran Kriteria Rubrik Pemarkahan bagi menghasilkan projek yang amat cemerlang.
c. Amalan plagiat adalah dilarang. Tugasan pelajar akan digagalkan sekiranya plagiat didapat
berlaku.
Analisis plagiat boleh diperoleh dari https://plagiarismdetector.net/.
d. Petikan dalam teks dan rujukan perlu mengikut format APA edisi terkini (APA Style 7, namun APA
Style 6 juga diterima) dan mengandungi sekurang-kurangnya 10 rujukan ilmiah.
e. Gunakan font Arial bersaiz 11 dan langkau 1.5 baris.
f. Muka depan kerja kursus hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut:
i. Nama Pelajar
ii. Angka Giliran
iii. Nombor Kad Pengenalan
iv. Kumpulan/Unit
v. Kod dan nama Kursus
vi. Nama Pensyarah
vii. Tarikh Hantar
viii. Perakuan Penerimaan Maklum Balas. Sila tulis ”saya faham maklum balas yang diberikan
oleh pensyarah”
Tugasan 2:
a. Tugasan ini adalah tugasan berkumpulan, iaitu satu kumpulan terdiri daripada 2 atau 3 orang
pelajar.
b. Rujuk Lampiran Kriteria Rubrik Pemarkahan bagi menghasilkan projek yang amat cemerlang.
c. Petikan dalam teks dan rujukan perlu mengikut format APA edisi terkini (APA Style 7, namun APA
Style 6 juga diterima).
d. Sila hantar grafik dan video rakaman yang dipersembahkan dengan mengandungi maklumat muka
depan kerja kursus yang lengkap sepertimana tugasan 1.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

(DR. MASHIRA BINTI YAHAYA) (EN. SAIFUDIN AZAM SHAH BIN AHMAD)
Pensyarah/Penyelaras Kursus EDUP2132 Pakar Bidang (SME) Kursus EDUP2132
Jabatan Ilmu Pendidikan Jabatan Ilmu Pendidikan
IPG Kampus Darulaman IPG Kampus Darulaman

Disahkan oleh:

___________________________
(DR. AZIZAH BINTI SARKOWI)
Ketua Jabatan Ilmu Pendidikan
IPG Kampus Darulaman
PROGRAM DIPLOMA PASCASISWAZAH PENDIDIKAN
SEMESTER 2 AMBILAN JUN 2021
EDUP2132 PROFESIONALISME KEGURUAN

RUBRIK PEMARKAHAN

TUGASAN 1: PENULISAN (Wajaran 40%)

TAHAP PENCAPAIAN
KRITERIA Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Gagal
PENILAIAN 36.0 – 40.0 30.0 – 35.9 24.00 – 29.9 20.0 – 23.9 <20.0
(A+) (A, A-) (B+, B, B-) (C+, C) (C-, D, D, F)
LIPUTAN DAN  Mempamerkan satu  Mempamerkan satu  Mempamerkan satu  Mempamerkan  Tidak mempamerkan
KANDUNGAN pemahaman yang jitu, pemahaman yang pemahaman yang kualiti perbincangan kualiti perbincangan
(A3, HP10, KKG2) tepat dan menyeluruh menyeluruh terhadap sederhana terhadap yang kurang baik yang tepat terhadap
terhadap ciri-ciri ciri-ciri professional ciri-ciri profesional dan terhadap ciri-ciri ciri-ciri profesional
profesional dan dan akauntabiliti guru akauntabiliti guru professional dan dan akauntabiliti guru
akauntabiliti guru serta serta impak terhadap serta impak terhadap akauntabiliti guru serta impak terhadap
A3: Menilai
impak terhadap pelaksanaan PdP pelaksanaan PdP serta impak pelaksanaan PdP
HP10: Etika dan
pelaksanaan PdP ketika berhadapan ketika berhadapan terhadap ketika berhadapan
profesionalisme
ketika berhadapan dengan cabaran dengan cabaran pelaksanaan PdP dengan cabaran
KKG2: Kemahiran
dengan cabaran semasa (HP10). semasa (HP10). ketika berhadapan semasa (HP10).
Menganalisis
semasa (HP10). dengan cabaran
Maklumat
 Pemahaman yang  Pemahaman yang  Pemahaman agak semasa (HP10).  Tiada pemahaman
sangat mendalam mendalam tentang mendalam tentang  Pemahaman kurang tentang aktiviti
* Unsur KBAT tentang aktiviti aktiviti pembangunan aktiviti pembangunan mendalam tentang pembangunan
pembangunan profesionalisme guru profesionalisme guru aktiviti profesionalisme guru
profesionalisme guru yang dirancang yang dirancang pembangunan yang dirancang
yang dirancang khususnya berkaitan khususnya berkaitan profesionalisme khususnya berkaitan
khususnya berkaitan aktiviti PLC. aktiviti PLC. guru yang dirancang aktiviti PLC.
aktiviti PLC. khususnya berkaitan
 Langkah dan tindakan aktiviti PLC.
 Langkah dan  Langkah dan tindakan  Langkah dan
yang dicadang bagi tindakan yang bagi meningkatkan  Langkah dan tindakan yang
meningkatkan dicadang bagi pembangunan tindakan yang dicadang bagi
pembangunan meningkatkan profesionalisme guru dicadang bagi meningkatkan
profesionalisme guru pembangunan sederhana kreatif dan meningkatkan pembangunan
sangat kreatif dan profesionalisme guru inovatif. pembangunan profesionalisme guru
inovatif. kreatif dan inovatif. profesionalisme tidak kreatif.
 Liputan kandungan  Liputan kandungan  Liputan kandungan guru kurang kreatif  Liputan kandungan
sangat komprehensif, komprehensif, tepat, masih komprehensif, dan inovatif. tidak tepat
tepat, terperinci dan terperinci dan tepat dan relevan.  Liputan kandungan  Tidak berkebolehan
relevan dengan soalan. relevan dengan  Masih berkebolehan kurang tepat dan untuk membuat
 Sangat berkebolehan soalan untuk membuat kurang relevan. perkaitan dan
untuk membuat  Berkebolehan untuk perkaitan dan  Kurang menganalisis isu atau
perkaitan dan membuat perkaitan menganalisis isu atau berkebolehan untuk kesamaan data
menganalisis isu atau dan menganalisis isu kesamaan data membuat perkaitan berasaskan maklumat
kesamaan data atau kesamaan data berasaskan maklumat dan menganalisis (KKG2).
berasaskan maklumat berasaskan (KKG2). isu atau kesamaan
(KKG2). maklumat (KKG2). data berasaskan
maklumat (KKG2).

KUALITI  Mempamerkan kualiti  Mempamerkan kualiti  Mempamerkan kualiti  Mempamerkan  Mempamerkan kualiti
PERBINCANGAN perbincangan yang perbincangan yang perbincangan yang kualiti perbincangan perbincangan yang
(C4, HP2, KEP10) sangat baik dalam baik dalam agak baik dalam yang kurang baik tidak baik dalam
menganalisis ciri-ciri menganalisis ciri-ciri menganalisis ciri-ciri dalam menganalisis menganalisis ciri-ciri
C4: Analisis profesional dan profesional dan profesional dan ciri-ciri profesional profesional dan
HP2: Kemahiran akauntabiliti guru serta akauntabiliti guru akauntabiliti guru dan akauntabiliti akauntabiliti guru serta
Kognitif cadangan aktiviti PLC serta cadangan serta cadangan aktiviti guru serta cadangan cadangan aktiviti PLC
KEP10: Prinsip- (C4) aktiviti PLC (C4) PLC (C4) aktiviti PLC (C4) (C4).
Prinsip Perilaku  Menunjukkan  Menunjukkan  Menunjukkan  Tidak menunjukkan
Yang Menjadi  Menunjukkan kematangan dalam kematangan dalam kematangan dalam kematangan dalam
Amalan di Tempat kematangan dalam mengaplikasikan mengaplikasikan idea mengaplikasikan mengaplikasikan idea
Kerja atau mengaplikasikan idea idea yang relevan yang relevan idea yang relevan yang relevan
Persekitaran yang relevan berkaitan kehendak berkaitan kehendak berkaitan kehendak berkaitan kehendak
berkaitan kehendak tugasan dengan tugasan dengan agak tugasan dengan tugasan (HP2)
tugasan dengan amat cemerlang (HP2) baik (HP2) kurang baik (HP2)  Tidak beretika dalam
cemerlang (HP2)  Beretika dalam  Agak beretika dalam  Kurang beretika menggunakan bahan
 Sangat beretika dalam menggunakan bahan menggunakan bahan dalam rujukan atau prinsip-
menggunakan rujukan atau prinsip- rujukan atau prinsip- menggunakan prinsip perilaku yang
bahan rujukan atau prinsip perilaku yang prinsip perilaku yang bahan rujukan atau menjadi amalan di
prinsip-prinsip perilaku menjadi amalan di menjadi amalan di prinsip-prinsip tempat kerja atau
yang menjadi amalan tempat kerja atau tempat kerja atau perilaku yang persekitaran (KEP10)
di tempat kerja atau persekitaran persekitaran (KEP10) menjadi amalan di
persekitaran (KEP10) (KEP10) tempat kerja atau
persekitaran
(KEP10)
ORGANISASI  Susun atur yang  Susun atur yang jelas  Susun atur yang agak  Menjawab dengan  Menjawab dengan
MAKLUMAT sangat jelas dengan dengan mengaitkan jelas dengan kurang tepat dan tidak tepat dan idea
mengaitkan setiap setiap maklumat aktiviti mengaitkan setiap idea agak terhad. sangat terhad.
maklumat aktiviti yang dirancang maklumat aktiviti yang  Idea  Idea tidak
yang dirancang bagi bagi meningkatkan dirancang bagi dikembangkan dikembangkan
meningkatkan profesionalisme guru meningkatkan dengan beberapa dengan contoh,
profesionalisme guru dengan tepat. profesionalisme guru contoh, penerangan dan
dengan sangat tepat  Idea dikembangkan dengan agak tepat. penerangan dan huraian yang tidak
 Idea dikembangkan masih menyeluruh dan  Idea dikembangkan huraian tambahan relevan.
secara menyeluruh jelas, memberikan dengan beberapa kurang relevan.  Tidak dapat mencari
dan jelas dengan penerangan dan contoh, penerangan  Dapat mencari dan dan mengurus
contoh yang sesuai, huraian tambahan yang dan huraian tambahan mengurus maklumat yang
penerangan dan relevan yang masih relevan. maklumat yang relevan daripada
huraian tambahan  Berkebolehan mencari  Berkebolehan secara relevan daripada pelbagai sumber.
yang sangat relevan dan mengurus sederhana mencari pelbagai sumber
 Amat berkebolehan maklumat yang relevan dan mengurus iaitu sekurang-
mencari dan daripada pelbagai maklumat yang kurangnya 5
mengurus maklumat sumber iaitu sekurang- relevan daripada sumber rujukan.
yang relevan dan kurangnya 10 sumber pelbagai sumber iaitu
autentik daripada rujukan. sekurang-kurangnya 7
pelbagai sumber sumber rujukan.
iaitu sekurang-
kurangnya 10
sumber rujukan dan
sumber bagi yang
berkaitan tidak lebih
daripada lima tahun.

TUGASAN 2: PERSEMBAHAN (Wajaran 20%)


SKALA
KRITERIA
PENILAIAN Amat Cemerlang Cemerlang Kepujian Lulus Lemah

17.0 - 20.0 Markah 14.0 – 16.9 Markah 10.0 – 13.9 Markah 8.0 – 9.9 Markah < 7.9 Markah
(A+) (A, A-) (B+, B, B-) (C+, C) (C-, D+, D, F)
LIPUTAN DAN  Amat berkebolehan  Berkebolehan mengenal  Berkebolehan mengenal  Boleh menyatakan dan  Tidak dapat
KANDUNGAN mengenal pasti dan pasti dan menganalisis pasti dan menganalisis menganalisis isu-isu mengenal pasti dan
(C4, A3, HP2, menganalisis isu-isu isu-isu berkaitan etika isu-isu berkaitan etika berkaitan etika dan menerangkan isu-isu
KKG2) berkaitan etika dan dan perundangan dan perundangan perundangan berkaitan etika dan
C4: Analisis perundangan berdasarkan berdasarkan sumber- berdasarkan sumber- berdasarkan sumber- perundangan
A3: Menilai sumber-sumber yang sumber yang relevan sumber yang relevan sumber yang relevan berdasarkan sumber-
HP2: Kemahiran relevan dengan sangat dengan jelas dan dengan jelas tetapi tetapi tidak jelas. sumber yang dipilih.
Kognitif jelas dan sangat terperinci. terperinci. kurang terperinci.  Menghasilkan satu  Menghasilkan satu
KKG2: Kemahiran  Menghasilkan satu  Menghasilkan satu  Menghasilkan satu kesimpulan yang kurang kesimpulan yang
Menganalisis kesimpulan yang amat kesimpulan yang baik kesimpulan yang baik tentang cara yang lemah bagi
Maklumat baik tentang cara yang tentang cara yang efektif sederhana tentang cara efektif bagi meningkatkan meningkatkan imej
efektif bagi meningkatkan bagi meningkatkan yang efektif bagi imej profesion perguruan. profesion perguruan.
imej profesion perguruan. imej profesion perguruan. meningkatkan imej
profesion perguruan.

ORGANISASI  Mempamerkan satu  Mempamerkan satu  Mempamerkan satu  Mempamerkan satu  Mempamerkan satu
DAN pembentangan yang pembentangan yang pembentangan yang pembentangan yang pembentangan yang
KEMAHIRAN sangat menarik dan kreatif menarik dan kreatif masih menarik dalam kurang jelas dalam tidak jelas dalam
KOMUNIKASI dalam membantu dalam membantu membantu membantu membantu
(HP5, KIK2) meningkatkan daya meningkatkan daya meningkatkan daya meningkatkan daya meningkatkan daya
tarikan. tarikan. tarikan. tarikan. tarikan.
HP5: Kemahiran
Komunikasi  Sangat berkebolehan  Berkebolehan dalam  Berkebolehan dalam  Kurang berkebolehan  Tidak berkebolehan
KIK2: Kebolehan dalam komunikasi serta komunikasi serta komunikasi tetapi kurang dalam komunikasi dan dalam komunikasi
Menyampaikan mempersembahkan idea mempersembahkan idea dapat tidak dapat serta tidak dapat
Idea yang Berkesan dengan berkesan dengan berkesan mempersembahkan idea mempersembahkan mempersembahkan
Berdasarkan Bukti berdasarkan bukti. berdasarkan bukti. dengan berkesan. idea dengan berkesan. idea dengan
berkesan.

Anda mungkin juga menyukai