Anda di halaman 1dari 19

PENDIDIKAN SENI VISUAL

MATA PELAJARAN Pendidikan Seni Visual HARI

TOPIK/TEMA Bidang Menggambar - Tajuk Catan TARIKH

TAHUN/TINGKATAN Tahun 4 MASA/TEMPOH 60 minit


STANDARD KANDUNGAN:
1.1 Bahasa Seni Visual
2.1 Kemahiran Seni Visual
STANDARD PEMBELAJARAN:
1.1.1 Mengenal pasti dan membanding beza bahasa seni visual yang ada pada karya dalam Bidang Menggambar
(i) Catan

2.1.1 Mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya catan dalam Bidang Menggambar melalui penerokaan:
(i) media dan teknik basah atas basah.
(ii) proses pengkaryaan.

Murid diberikan lima soalan kuiz praujian yang berkaitan bahasa seni visual, penerokaan media,
PRAUJIAN
teknik dan proses penghasilan catan.
KUKUH I KUKUH I PENGAYAAN
Murid mengenal pasti dan Murid membuat penerokaan media 1. Murid menjana idea kreatif semasa
OBJEKTIF membanding beza bahasa seni basah, teknik catan dan proses proses pengkaryaan.
visual yang terdapat pada: penghasilan karya catan. 2. Murid memilih hal benda (subject
i. objek buatan manusia matter) sebagai sumber rujukan
ii. objek alam semula jadi untuk berkarya.
iii. karya seni 3. Murid meneroka media dan teknik
penghasilan catan mengikut
kreativiti.
SET INDUKSI Guru menunjukkan beberapa gambar karya seni melalui kad imbasan dan murid diminta mengenal pasti karya
tersebut.
1. Murid secara dalam 1. Murid secara dalam berkumpulan 1. Murid menghasilkan karya catan
berkumpulan mengenal membuat penerokaan dengan secara dalam berkumpulan
AKTIVITI PdP pastidan membanding beza bimbingan guru. berdasarkan penerokaan
(mengikut bahasa seni visual berdasarkan 2. Murid membuat penerokaan perkembangan idea berpandukan
urutan- aktiviti bahan ransangan guru: media basah, teknik catan dan proses pengkaryaan:
yang menarik i. objek buatan manusia proses penghasilan karya catan. i. hal benda (subject matter)
dan berkesan ii. objek alam semula jadi 3. Murid menganalisis media dan sebagai sumber rujukan.
dalam tempoh iii. karya seni teknik yang digunakan. ii. pengolahan komposisi, dan
masa yang 3. Murid membentangkan hasil 4. Murid membentangkan hasil reka letak.
realistik) dapatan dalam kumpulan. dapatan dalam kumpulan. 2. Murid membentangkan hasil
4. Murid menjalankan pascaujian. 5. Murid menjalani pascaujian. penerokaan dalam kumpulan.
3. Murid menjalani pascaujian.
GABUNG JALIN/PENERAPAN
Bahasa Kreativiti dan inovasi Kreativiti dan inovasi
EMK Kreativiti dan inovasi Sains dan teknologi Sains dan teknologi
Kelestarian alam sekitar Kelestarian alam sekitar Kelestarian alam sekitar
KECERDASAN Interpersonal, bahasa, Interpersonal, bahasa, Interpersonal, bahasa,
PELBAGAI visual-ruang visual-ruang visual-ruang
KBAT Mengaplikasi, menganalisis Mengaplikasi, menganalisis Menilai, mencipta
PAK-21 Kreativiti, pemikiran kritis, kolaboratif, komunikasi
Murid diberikan soalan dalam bentuk kuiz, lembaran kerja dan latihan amali berkaitan bahasa seni
JENIS
visual dan kemahiran seni visual. (Rujuk contoh aktiviti dalam Penerangan Panduan Perancangan
PASCAUJIAN
Pengajaran PSV)
Kaedah Pemerhatian : PdP secara amali seperti penerokaan dan pengkaryaan.
PENTAKSIRAN
Kaedah Lisan : PdP secara teori seperti soal jawab dan ulasan.
IMPAK/REFLEKSI Murid boleh menguasai Murid boleh menguasai
*Contoh penulisan pengetahuan asas pengetahuan dan kemahiran
CATATAN
*Contoh
Penulisan
MAKLUMAN:
1. Aktiviti pembelajaran ini merupakan contoh sahaja.

2. Guru boleh menggunakan contoh pengajaran semasa PdP dan digalakkan untuk merancang aktiviti
mengikut kesesuaian tahap murid masing-masing.
Dilaksanakan untuk mengesan pengetahuan sedia ada murid terhadap kandungan yang akan dipelajari.

Guru mengemukakan lima soalan lisan kepada murid merangkumi bidang menggambar aktiviti karya
catan bagi kefahaman murid tentang bahasa seni visual, penerokaan media, teknik dan proses
penghasilan.

1. Sila nyatakan bahasa seni visual yang kamu tahu.


2. Adakah bahasa seni visual wujud pada disekeliling kamu?
3. Apakah media yang sesuai untuk menghasilkan karya catan?
4. Senaraikan dua teknik penghasilan catan yang kamu tahu?
5. Berikan dua perbezaan antara lukisan dan catan?
1. Guru menunjukkan beberapa gambar karya seni melalui
kad imbasan dan murid diminta mengenal pasti karya
catan.

2. Murid mengenal pasti media untuk menghasilkan karya


catan dengan bimbingan guru.

Diorama Lukisan Catan Arca


Pendekatan PdP yang menyokong dan membantu murid agar
mereka dapat menguasai standard kandungan yang ditetapkan.

B A B
Murid mendengar penerangan guru berkaitan bahasa seni
visual iaitu warna dan imbangan: A A

• Warna primer (A) ialah warna yang tidak dapat


dihasilkan daripada campuran warna lain dan Warna B
sekunder (B) ialah warna hasil campuran dua warna
asas.

• Imbangan simetri (Objek rama-rama) ialah


gubahan yang kelihatan sama antara bahagian kiri
dan kanan objek manakala Imbangan tidak simetri
(objek pokok) ialah tidak sama di kedua-dua
bahagian tetapi mempunyai ciri-ciri yang
menimbulkan kesan keseimbangan.
Imbangan simetri Imbangan tidak simetri
Pendekatan PdP yang menyokong dan membantu murid agar
mereka dapat menguasai standard kandungan yang ditetapkan.

Membanding Beza Bahasa Seni Visual


1. Guru menunjukkan bahan rangsangan seperti
Objek Alam Semula Jadi.
objek buatan manusia, objek alam semula jadi
• warna - sekunder
dan karya seni: • ruang - rata
• kontra - jalinan
2. Murid bersoal jawab dengan guru tentang • imbangan - tidak simetri
bahasa seni visual yang ada pada objek yang
ditunjukkan:
i. objek buatan manusia
ii. objek alam semula jadi

Objek Buatan Manusia


• warna - primer
• ruang - nyata
• kontra - warna
• imbangan - tidak simetri
Pendekatan PdP yang menyokong dan membantu murid agar
mereka dapat menguasai standard kandungan yang ditetapkan.

Warna
- Primer,
tertier

1. Murid melihat contoh karya


catan (gambar burung) yang
ditunjukkan oleh guru.
Imbangan Bahasa Ruang
- Tidak Seni - Ilusi
2. Murid mengenal pasti bahasa simetri
Visual
seni visual yang terdapat pada
karya tersebut.

3. Murid membentangkan hasil Kontra


dapatan dalam kumpulan - Warna
menggunakan peta buih.
Murid diberi tugasan dalam kumpulan untuk mewarnakan B A B
lembaran kerja menggunakan cat air mengikut:
• A untuk warna primer
• B untuk warna sekunder
A A

B
Murid diberi tugasan dalam kumpulan untuk menunjukkan prinsip imbangan dalam gambar pada lembaran
kerja. Garisan ‘axis’ dilukis di tengah-tengah pembahagian tersebut oleh murid.

Contoh:
Pendekatan PdP yang menyokong dan membantu murid agar
mereka dapat menguasai standard kandungan yang ditetapkan.

1. Murid secara dalam kumpulan


mengaplikasi pengetahuan bahasa seni
visual iaitu warna primer, warna sekunder
dan warna tertier melalui penerokaan
Cat Poster Cat Air
media dengan bimbing guru.

2. Murid meneroka jenis media seperti:


i. cat poster
ii. cat air
iii. cat tempera
iv. cat minyak

Cat Tempera Cat Minyak


Pendekatan PdP yang menyokong dan membantu murid agar
mereka dapat menguasai standard kandungan yang ditetapkan.

1. Murid secara dalam kumpulan mengaplikasi bahasa


seni visual melalui penerokaan teknik dan proses Contoh Teknik Penghasilan Catan
penghasilan karya catan dengan bimbangan guru.

2. Murid menganalisis:
1. Teknik basah atas basah - sapuan warna di atas
permukaan basah atau lembap.

2. Teknik kering atas basah - sapuan warna cat air ke


atas permukaan kertas yang telah dibasahkan
terlebih dahulu atau disapu dengan warna yang
cair. Teknik Basah Atas Basah Teknik Basah Atas Kering

3. Murid membentangkan hasil dapatan dalam kumpulan.


1. Nyatakan perbezaan kamu lihat kesan penggunaan media di bawah:
i. cat poster
ii. cat air
iii. cat tempera
iv. cat minyak

2. Apakah perbandingan antara teknik basah atas basah dengan teknik kering atas basah yang kamu
dapat lihat?
Pendekatan PdP yang dapat mencabar pemikiran, menarik minat dan meningkatkan motivasi
agar potensi dan keupayaan mereka dapat dioptimumkan.

1. Murid secara dalam kumpulan membuat penerokaan hal


benda (subject matter) objek alam semula jadi iaitu daun
sebagai sumber rujukan pengkaryaan.

2. Murid cuba membuat peniruan objek tersebut dari segi


penggunaan warna sekunder dan imbangan tidak simetri.

3. Murid membentangkan hasil penerokaan dalam kumpulan.


Pendekatan PdP yang dapat mencabar pemikiran, menarik minat dan meningkatkan motivasi
agar potensi dan keupayaan mereka dapat dioptimumkan.

1. Murid secara dalam kumpulan membuat penerokaan


hal benda (subject matter) objek buatan manusia iaitu
beg sekolah sebagai sumber rujukan pengkaryaan.

2. Murid cuba membuat peniruan objek tersebut dari segi


penggunaan unsur ruang ilusi dan prinsip kontra warna.

3. Murid membentangkan hasil penerokaan dalam


kumpulan.
1. Murid menceritakan berkaitan bahasa seni visual pada karya catan yang telah dihasilkan?

2. Apakah elemen yang boleh membuatkan karya catan itu lebih menarik?