Anda di halaman 1dari 7

KepadaYt

h.
Bapak/I
buPi
mpi
nanYayasanMi
tr
aMul
i
a
Di
Banyuasi
n

Denganhor
mat
,
Sehubungandengani
nfor
masiyangsayadapat
,bahwaadanyal
owonganpeker
jaansebagai
t
enagaper
awatdi
YayasanMi
tr
aMul
i
a,makadengani
nisaya:
Nama :Aj
isaput
ra
Tempat
/Tanggal
Lahi
r :JayaLoka,23Mar
et2000
Jeni
sKel
ami
n :Laki
-Laki
Agama :
Isl
am
Al
amat :
Jayal
oka1RT01/RW 01kec.Tebi
ngTi
nggi
kab.EmpatLawang
Pendi
dikan :D-
II
IKeper
awat
an
No.Tel
p :0895-
3241
-9501
0

Dengani
nisayamengaj
ukanper
mohohanl
amar
anpeker
jaandiYayasanMi
tr
aMul
i
a.Adapun
beber
apaber
kasyangsayal
ampi
rkans
ebagai
per
ti
mbangan,sebagai
ber
ikut
:
1
.Sur
atLamar
anPeer
jaan
2.Cur
ri
cul
um Vi
tae
3.Fot
ocopyi
j
azaht
erakhi
r
4.Fot
ocopyTr
anskr
ipNi
l
ai
5.Fot
ocopyKTPdanKar
tuKel
uar
ga
6.Pasf
otowar
naukur
an4x62l
embar
7.Ser
ti
fi
katKompet
ensi
8.Ser
ti
fi
katBasi
cTr
aumaAndCar
diacLi
feSuppor
t(BTCLS)
Demi
ki
ansur
atper
mohonani
nisayabuat
,besarhar
apansayaagarki
ranyaBapak/
Ibudapat
memper
ti
mbangkanl
amar
ansayai
ni.At
asper
hat
iannyasayaucapkant
eri
makasi
h.

Pal
embang,1November2021
Hor
matsaya,

Aj
iSaput
ra
AJISAPUTRA

FreshgraduateofNurse
PROFI
L PENDI
DIKAN

Sayaper awatyangmenyukai hal-hal Akademi Keper


awat
anKesdam I
I/
Sri
wij
aya
2018-2021
barudans enangmencar i D-I
IIKeperawat
an
pengalaman.Sayadi nasprakti
kdi
RumahSaki tmulaidarisemes t
er2 SMANegeri
2Tebi
ngTi
nggi
sampai semester6.Sayabanyak 201
5-201
8

belaj
arbagaimanaber komunikasi SMPNegeri
5Tebi
ngTi
nggi
yangbaikdengankl i
en.Pekerjakeras 201
2-201
5
daninginmemper luasketeramplan.
SDNeger
i1Tebi
ngTi
nggi
DATAPRI
BADI 2006-
201
2

TTL :JayaLoka,23Mar et2000


PENGALAMANPRAKTI
KKERJA
Agama :I sl
am
Alamat :Jln.Lint
astengahsumater
a,jaya RSTK.I
IDR.AKGANIPALEMBANG
l
oka1RT01/RW 01kec.Tebi ng RSUDSITIFATI
MAHPROV.SUMATERASELATAN
Ti
nggi kab.EmpatLawang. RSERNALDIBAHARPROV.SUMATERASELATAN
RSBHAYANGkARA
CONTACT PUSKESMASPADANGSELASA

0895-3241-
95010
PELATI
HAN
aj
i.
saputr
a232000@gami
l
.com
BASI
C:
- Komunikasi
teraupeti
k
- Vit
alSi
gnAs sesment
- Immobil
it
yandpos it
ioning
- ManajemenKeper awat an
- KemampuanKomput er(Ms.Wor
d,Ms.Excel
,Ms
.PowerPoi
nt)

Anda mungkin juga menyukai