Anda di halaman 1dari 27

BAB 5:

PENGHAYATAN KONSEP INSAN


Disediakan Oleh:

Abd Shukor Mohd Ali


Siti Khurshiah Mohd Mansor
Syuhaida Idha Abd Rahim
• Pengertian Manusia dan
Insan
• al-Insan al-Kamil
• Konsep Fitrah
• Hubungkait antara Ruh
KANDUNGAN dan Jasad
• Tujuan penciptaan Insan
• Perbahasan tentang Insan:
• ‘Nature vs Nurture’
• ‘Creation vs Evolution’
1 Pengertian Manusia
Etimologi Terminologi
- Dari sudut istilah:
- Istilah manusia berasal
Manusia sebagai gagasan realiti,
dari perkataan manu dari
kelompok (genus) atau seorang
bahasa Sanskrit serta
individu.
mens dalam bahasa
- Menurut Kamus Dewan: Manusia
Latin
sebagai makhluk yang mempunyai
- Ia bermaksud berfikir,
akal budi, insan, orang.
berakal budi atau
- Manusia membawa maksud homo
makhluk yang berakal
makhluk yang mempunyai budi.
budi (mampu menguasai
- Manusia adalah animal rational,
makhluk lain).
yang membawa maksud binatang
yang berfikir.
Pengertian Insan
Dari Sudut Etimologi
- Istilah al-insan dari sudut etimologi bermaksud harmoni,
lemah lembut, tampak atau pelupa.
- Al-Quran menyebut manusia dengan istilah yang pelbagai.
Istilah basyar 35 kali dalam bentuk mufrad dan sekali dalam
bentuk muthanna.
- Istilah al-ins 18 kali.
- Istilah al-insan 65 kali.
- Istilah an-nas 240 kali
- Bani Adam 7 kali.
- Zuriyah Adam 1 kali.
- Istilah al-insan digunakan dalam al-Quran untuk menunjuk
kepada manusia dengan jiwa dan raganya
Surah an-Nisa’: 1
“Wahai sekalian manusia! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu
yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu
(Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya
(isterinya - Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya -
zuriat keturunan - lelaki dan perempuan yang ramai. Dan
bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan
menyebut-yebut namaNya, serta peliharalah hubungan
(silaturrahim) kaum kerabat; kerana sesungguhnya Allah
sentiasa memerhati (mengawas) kamu.”
2 Al-Insan al-Kamil
- Dari sudut etimologi berasal dari gabungan 2
perkataan bahasa Arab al-insan dan al-kamil
yang bermaksud:
Al-Insan al-Insan bermaksud manusia
al-kamil bermaksud sempurna

al-Kamil - Yang dimaksudkan dengan manusia


sempurna adalah sempurna dalam hidupnya.
- Seseorang dianggap sempurna dalam
hidupnya apabila memenuhi kriteria-kriteria
tertentu.

6
Istilah Insan Kamil dari satu sudut, merujuk
kepada Baginda Nabi SAW yang
Al- Insan menggambarkan kesempurnaan yang dimiliki
Baginda.
al-Kamil Oleh itu adalah wajar untuk Baginda SAW
dijadikan sebagai contoh ikutan dari segenap
sudut dan seluruh aspek kehidupan.

7
3
KONSEP FITRAH

HUBUNGKAIT ANTARA ROH DAN


JASAD
Kejadian Insan

Jasad
Ruh
(Body/
Physical (Soul/
spirit)
Manusia
being)

Al-Mithaq (Perjanjian asali)


Cabaran
Kewujudan;
Tanggungjawab
5. Lupa (nisyan) 7. Halatuju
Dan Hala Tuju menjadikan manusia keberadaan dan
Insan Di Dunia tidak taat; seterusnya kehidupan manusia di
cenderung
kepadakezaliman dunia sebagai
1. Kenal (zulm) dan kejahilan persediaan ke Akhirat
Diri (jahl)

3. Kenal
2. Kembali Tuhan
kepada 8. Khalifah dan
(ma‘rifah) 6. Manusia diberi amanah serta
Fitrah pilihan, memilih yang tanggungjawab
baik (ikhtiyar);
dibekalkan dengan mentadbir
upaya memahami berdasarkan
dan akal hukum Allah SWT
4. Matlamat
penciptaan
manusia
Hakikat Keruhanian Insan

Berilmu – “God
taught him the
Insan dari names Jiwa manusia
nasiya-nisya (al-asma’) of dari alam
n (Lupa) everything” dan malakut dan
berpotensi untuk amr
memperolehi
ilmu
Asal usul kejadian Manusia

Di antara dua unsur ini


terdapat satu bentuk
hubungan yang khusus.
Terdapat dua Kewujudan hubungan
Manusia adalah unsur yang yang khusus ini
makhluk yang membentuk diri menjadikan manusia itu
hidup. Apabila berlaku
diberikan manusia iaitu perceraian di antara roh
kemuliaan oleh unsur rohani (roh) dan jasad ini maka
Allah. dan jasmani berlakulah kematian.
(jasad) Paduan dua unsur ini
membentuk manusia
yang sempurna
kejadiannya.
Asal usul kejadian Manusia

Dan (ingatlah peristiwa) tatkala


Al-Quran telah menjelaskan Tuhanmu berfirman kepada para
tentang paduan dua unsur ini malaikat “sesungguhnya Aku
seperti yang terdapat (Allah) hendak menciptakan
keterangannya dalam firman manusia daripada tanah liat yang
Allah s.w.t: kering berasal daripada tanah
kental yang berubah warna dan
baunya. Maka apabila Aku
(Surah al-Hijr, 28-29) sempurnakan kejadiannya, serta
Aku tiupkan padanya roh (ciptaan)
Ku lalu mereka (para malaikat)
sujud kepadanya”
Elemen Utama dalam
diri Manusia

Hati Akal

Nafsu
Hakikat Kejadian Manusia menurut Islam

- Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT ialah Adam a.s.
Daripada Adam, Allah menciptakan Hawa dan dari kedua-duanyalah berkembang biak
zuriat keturunan manusia hingga ke hari ini.
- Al-Quran memberikan penjelasan yang terperinci tentang proses penciptaan Adam
a.s iaitu dari air, tanah (at-turab), dari pati tanah (at-tin), dari tanah (tin) yang liat dan
sebati (tin al-lazib), dari tanah yang panas dan berbau (hama'in masnun), dari tanah
yang keras seperti tembikar (salsal kalfakkhar) dan meniupkan roh.
Firman Allah S.W.T:

al-Hijr: 26

• "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat yang kering,
yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya."
Manusia menurut Pandangan Alam Islam
Mereka Penciptaan
Manusia akan manusia
menurut kembali diperjelaskan
pandangan menemui dengan mantap
Islam adalah Tuhan melalui Al-Quran
dan begitu juga
makhluk mereka tanggungjawab
yang paling setelah yang perlu
mulia mati dilakukannya

Diciptakan oleh Manusia mempunyai


Allah s.w.t dan tanggungjawab dan
diturunkan ke amanah yang mesti
muka bumi untuk: dipikul iaitu melakukan
• melaksanakan kebaikan di muka bumi
ibadat dan ini untuk mendapat
• berkhidmat balasan yang baik di
kepada Allah akhirat.
s.w.t
Manusia sebagai Hamba dan Khalifah

Firman Allah SWT:

al-Dzariyat: 56

• “Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka
menyembah dan beribadat kepadaKu.”

al-Baqarah : 30

• “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku


hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". Mereka bertanya (tentang hikmat
ketetapan Tuhan itu dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak
menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan
darah (berbunuh-bunuhan), padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan
mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang
kamu tidak mengetahuinya"
Peranan
Hamba Allah

Patuh Beribadah Tinggalkan


kepada hanya segala
segala kepada larangan
suruhan Allah
4 Tujuan Penciptaan Insan

Penciptaan Insan

Pandangan Pandangan
Islam lain

Hamba Khalifah Barat

Hindu

Konfusianisme
5 Perbahasan Tentang Insan
Nature vs Nurture Creation vs Evolution

• Nature bermaksud baka • Creation adalah istilah


atau heredity yang berasal teologi yang mengakui
daripada perkataan Latin semua yang wujud dicipta
heres. oleh Pencipta (Allah).
• Nurture pula bermaksud • Evolution merujuk kepada
persekitaran. faham yang mengatakan
bahawa alam dan manusia
wujud secara semulajadi
melalui proses evolusi.
Hakikat Keinsanan di dalam Islam

Dari Ke
Mana? Mana?

Untuk
Apa?
Dari Mana Manusia Datang?
Al-Quran dan para Rasul untuk memberikan penjelasan dalam menjawab pertanyaan ini. Seluruh
manusia berasal dari Allah, dalam erti bahawa Allah yang menciptakan dan menghidupkan
mereka dari asalnya tidak ada.

Firman Allah SWT:

al-Insan: 1-2

• “Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa (yang
beredar), sedang ia (masih belum wujud lagi, dan) tidak menjadi sesuatu
benda yang disebut-sebut, (maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari
hari akhirat)?
• Sesungguhnya Kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari
air mani yang bercampur (dari pati benih lelaki dan perempuan), serta Kami
tetap mengujinya (dengan kewajipan-kewajipan); oleh itu maka Kami jadikan
dia berkeadaan mendengar dan melihat.”
Untuk Apa Manusia Diciptakan

Firman Allah SWT:

al-Zariyat: 56

• “Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk
mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.”

Ad-Dukhan : 38-39

• “Dan tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di
antara keduanya, secara main-main;
• Tidaklah Kami menciptakan keduanya (serta segala yang ada di antaranya)
melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar; akan tetapi
kebanyakan mereka tidak mengetahui (hakikat itu).”
Kedudukan Manusia dalam Al-Quran

Tugas utama manusia ialah abdikan diri kepada Allah


•“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu.”
(az-Zariyat : 56)

Makhluk termulia
• “Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami
telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan
di laut; dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari
benda-benda yang baik-baik serta Kami telah lebihkan mereka dengan
selebih-lebihnya atas banyak makhluk-makhluk yang telah Kami
ciptakan.” (al-Isra’ :70)
Makhluk yang paling indah bentuk kejadiannya.
•“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (dan berkelengkapan sesuai dengan
keadaannya).” (at-Tin :4)
Matlamat pembangunan insan adalah untuk melahirkan manusia
yang seimbang dan harmonis dari semua aspek kemanusiaan.

Ke arah Melahirkan
Insan Sejahtera
Terdapat 3 unsur penting yang berkaitan dengan pembangunan insan

membangunkan membangunkan membangunkan


intelek rohani dan emosi jasmani

Elemen-elemen ini penting disepadukan bagi membangunkan insan


agar tidak berlaku kepincangan kejadian terhadap makhluk ciptaan
Allah s.w.t.

25
- Pembangunan insan ini akan melahirkan
golongan manusia yang bergelar insan serta
terangkum padanya nilai-nilai murni sama ada
Pembangunan Insan aspek rohani, emosi, jasmani dan
Sejahtera pemikirannya.
- Ke semua elemen inilah yang menjadikan
manusia itu sebaik-baik kejadian (ahsani
taqwim) dengan menjadikan Nabi Muhammad
SAW sebagai model Insan Kamil.

26
Di dalam tajuk ini, kita sudah mempelajari
tentang:

Pengertian Insan dan Konsep Fitrah dan


01 Tujuan Penciptaannya 03 Hubungkait Ruh dan
Jasad

Maksud al-Insan Perbahasan


02 al-Kamil 04 tentang Manusia

Anda mungkin juga menyukai