Anda di halaman 1dari 6

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan

Pengajaran mata pelajaran Bahasa Melayu mencakupi aspek tatabahasa, pamahaman

dan penulisan karangan. Dalam Kurikulum Sekolah Rendah (KBSR), Kemahiran

penulisan karangan amat ditekankan kerana ia merupakan kertas Bahasa Melayu

yang wajib dijawab oleh para pelajar dalam mana-mana peperiksaan awam yang

dianjurkan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Kemahiran menulis juga bermaksud kebolehan murid-murid mencipta,

menggubah dan menyusun idea dan bentuk penulisan yang dianggap lengkap dan

sempurna. Kesempurnaan sesebuah karangan bergantung kepada ketepatan dan

keluasan isi, pengolahan dan penyusunan cara penyampaian isi dan keberkesanan

gaya bahasa serta format yang betul dan tepat. Abdul Aziz (1994) mengkategorikan

karangan (penulisan) kepada lima jenis iaitu naratif, deskriptif, perbincangan dan

perbahasan.

Penulisan merupakan aktiviti yang melibatkan proses mental yang kompleks.

Aktiviti penulisan turut melibatkan kemahiran menyelesaikan masalah dan

kebolehan berkomunikasi. Tambahan pula, penulisan melibatkan kemahiran menulis

1
untuk pelbagai tujuan mengikut konteksnya. Justeru proses pengajaran dan

pembelajaran tidak sekadar mempelajari struktur dan perbendaharaan kata sesuatu

bahasa itu sahaja. Kanak-kanak bukanlah penerima bahasa yang pasif tetapi

berperanan sebagai interaktor aktif yang saling bertindak dengan bahasa yang

digunakannya.

Bidang penulisan merupakan kemahiran penting dalam interaksi pengajaran

dan pembelajaran di bilik darjah dan komunikasi keseluruhannya. Dalam Ujian

Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), bidang penulisan karangan Bahasa Melayu

menjadi teras untuk mengukur pencapaian murid dalam bidang bahasa. Lazimnya,

murid-murid yang lemah dalam bidang ini menyebabkan mereka gagal mencapai

keputusan cemerlang untuk mencapai tahap cemerlang.

Kelemahan murid untuk mencapai kecemerlangan dalam penulisan karangan

ada kaitannya dengan faktor kaedah dan strategi pengajaran guru dan kelemahan

pelajar itu sendiri. Justeru sebagai pendidik, guru hendaklah melaksanakan pelbagai

strategi untuk meningkatkan prestasi murid dalam penulisan karangan terutama di

peringkat sekolah rendah.

1.2 Pernyataan masalah

Dalam sistem pendidikan di Malaysia, Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar,

sama ada di sekolah-sekolah khasnya, dan di pusat pengajian tinggi amnya. Justeru,

kemampuan dan ketepatan berbahasa sepatutnya bukan merupakan suatu masalah

yang serius. Walau bagaimanapun dalam proses pengajaran dan pembelajaran di

sekolah, guru-guru mata pelajaran Bahasa Melayu telah mengesan berlaku kesilapan

ejaan yang dilakukan oleh murid terutama dalam penulisan karangan. Ini

2
menunjukkan bahawa masalah ketepatan berbahasa merupakan suatu perkara yang

tidak boleh dipandang ringan.

Hasil dari laporan yang diberikan oleh guru-guru dalam mesyuarat Panitia

Bahasa Melayu, mereka menyatakan bahawa terdapat beberapa kelemahan murid-

murid yang ketara dari aspek ejaan telah dikenal pasti. Antaranya adalah penggunaan

ejaan berdasarkan vokal, pengejaan kata pinjaman, pengejaan kata terbitan, dan

pengejaan kata ganti singkat serta awalan ’di’ dan ’ke’.

Oleh hal yang demikian, kajian secara ilmiah tentang kelemahan sistem ejaan

yang disenaraikan tadi perlu dilaksanakan. Dengan adanya kajian seperti ini, masalah

yang wujud itu dapatlah dikurangkan dan seterusnya membantu memupuk

penggunaan ejaan yang tepat dalam penulisan murid.

1.3 Tujuan kajian

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesilapan ejaan yang sering dilakukan oleh

pelajar-pelajar dalam penulisan karangan Bahasa Melayu, terutamanya dalam

penulisan. Walaupun telah berada di Tahun Enam, tetapi pelajar-pelajar masih

melakukan kesilapan daripada aspek ejaan. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk

mengenal pasti jenis kesilapan ejaan yang kerap dilakukan oleh murid dalam

penulisan. Adakah faktor jantina boleh menyebabkan wujudnya kesilapan

penggunaan ejaan yang berlainan dalam kalangan pelajar? Sejauh manakah faktor

pengkhususan pelajar boleh menyebabkan wujudnya kesilapan penggunaan ejaan

yang berlainan dalam kalangan mereka dalam penulisan? Secara khususnya, kajian

ini bertujuan untuk:

1.3.1 Mengenal pasti kekerapan kesilapan ejaan yang dilakukan oleh

pelajar dalam penulisannya.

3
1.4 Persoalan kajian

Kajian ini bertujua menjawab persoalan kajian yang dikemukakan

sebagaimana berikut:

1.4.1 Apakah jenis-jenis kesilapan ejaan yang dilakukan oleh pelajar dalam

penulisannya?

1.4.2 Adakah terdapat perbezaan di antara jantina dari segi kesilapan ejaan

dalam penulisan dalam kalangan pelajar?

1.4.3 Adakah faktor menyebabkan wujudnya kesilapan menggunakan ejaan

yang berlainan dalam pelajar dalam penulisannya?

1.5 Kerangka Konseptual Kajian

Kerangka konseptual ini untuk menerangkan mengenai hubungan antara

pemboleh ubah bersandar.

1.5.1 Pemboleh ubah bersandar kajian ini adalah kategori kekerapan

kesilapan yang dilakukan secara individu oleh subjek kajian. Untuk

memperoleh kategori kekerapan kesilapan tersebut, pengkaji akan

mengunakan bahan penulisan karangan berbentuk gambar bersiri dan bahan

penulisan calon berbentuk karangan dalam kertas jawapan Bahasa Melayu,

Peperiksaan Akhir Tahun. Oleh itu dua jenis bahan bertulis telah digunakan

bagi setiap sampel. Semua bahan bertulis tersebut diperiksa dan kesilapan

ejaan berdasarkan jenis yang ditentukan.

4
1.6 Hipotisis kajian

Kajian tentang penguasaan tatabahasa dalan menjawab soalan penulisan yang

dijalankan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dibina pada peringkat awal

kajian.

Hipotesis statistik : Analisis kesalahan tatabahasa dalam penulisan karangan.

1.7 Batasan kajian

Jenis kemahiran Bahasa Melayu yang dianalisis bagi maksud kajian ini ialah

kemahiran menulis (karangan). Hasil penulisan dalam jawapan kertas soalan Ujian

Bahasa Melayu yang diduduki oleh semua sampel akan dikaji. Selain itu, hasil

penulisan karangan cerita bergambar sepanjang 120 patah perkataan turut dikaji.

Kajian ini dijalankan di sebuah sekolah Kebangsaan Gunong Semanggol di

Semanggol, Perak. Seramai 30 orang pelajar Tahun Enam dijadikan responden. Oleh

yang demikian, generalisasi yang dibuat hanyalah untuk kajian dan dapatan tidak

mewakili keseluruhan sekolah dan pelajar Tahun Enam di sekolah itu.

Jenis-jenis kesalahan Bahasa Melayu yang dikaji dalam bahan bertulis

(karangan) yang dihasilkan oleh sampel kajian ialah kesalahan penggunaan ejaan,

iaitu:

E1: Kesilapan penggunaan ejaan berdasarkan sistem keselarasan huruf

vokal

E2: Kesilapan penggunaan ejaan kata pinjaman

E3: Kesilapan penggunaan ejaan kata terbitan

E4: Kesilapan penggunaan kata depan ‘di’ dan ‘ke’

Buku rujukan yang dijadikan panduan bagi kajian ini ialah buku Daftar Ejaan

Rumi Bahasa Malaysia (1987) terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini kerana buku

5
inilah yang dijadikan asas rujukan sebagai sebuah daftar ejaan Rumi yang dianggap

paling lengkap berdasarkan ejaan Rumi yang diisytiharkan pemakaiannya secara

rasmi sejak 16 Ogos 1972.

1.7 Definisi Konsep

1.7.1 Analisis Kesilapan

Analisis kesilapan ialah teknik mengukur kemajuan bahasa secara merakam,

mengklasifikasikan. Menginterpretasikan serta mencari punca-punca

kesilapan bahasa yang dilakukan oleh pelajar sama ada sebagai individu atau

kumpulan.

1.7.2 Kesilapan Ejaan

Kesilapan ejaan bermaksud penggunaan ejaan yang tidak betul oleh para

pelajar menggunakan perkataan atau ayat lain daripada yang sepatutnya. Di

samping itu, perbuatan meninggalkan sesuatu huruf atau menulis lebih huruf

di dalam sesuatu perkataan juga ditakrifkan sebagai kesalahan ejaan kerana ia

boleh menyebabkan perkataan-perkataan tersebut tidak dapat memberi makna

sebenar. Kesalahan penggunaan imbuhan walan dan kesalahan penggunaan

keselarasan vokal dan konsonan mengikut Sistem Ejaan Baharu Bahasa

Melayu juga dapat diketogerikan sebagai kesalahan ejaan.

1.8 Kesimpulan

Bab ini menghuraikan kepentingan kajian ini untuk perkembangan bidang

penulisan karangan yang baik.