Anda di halaman 1dari 3

Jelaskan perkembangan masyarakat Islam pada zaman khalifah al-rasyidin.

Pengenalan  Terdapat dua golongan masyarakat Islam semasa pemerintahan


Khalifah al-Rasyidin, iaitu masyarakat di Semenanjung Tanah
Arab dan di luar Semenanjung Tanah Arab.
 Komposisi masyarakat terdiri daripada masyarakat Arab dan
bukan Arab.
 Perluasan wilayah Islam ke luar Semenanjung Tanah Arab
seperti Iraq, Syria dan Mesir telah mempengaruhi corak
masyarakat Islam.
 Terdapat perkembangan masyarakat Islam pada zaman khalifah
al-rasyidin.

Isi 1: Orang  Orang Arab terdiri daripada orang Arab Utara dan Arab Selatan.
Arab  Rasullah telah berjaya menyatupadukan masyarakat Arab seperti
kaum Muhajirin dengan Ansar.
 Pembukaan kota Makkah telah menyebabkan Arab Quraisy
menerima Islam dan memberi sumbangan yang besar kepada
negara Islam.
 Pada zaman Khalifah al –Rasyidin, orang Arab Madinah dan
Arab Quraisy merupakan golongan yang penting membantu
pentadbiran negara.
 Sebagai contohnya, Khalifah Abu Bakar merupakan panglima
perang telah berjaya mengatasi golongan Ar Riddah.
 Oleh itu, jelaslah bahawa golongan orang Arab merupakan salah
satu perkembangan masyarakat Islam pada zaman Khalifah al-
Rasyidin.

Isi 2: Golongan  Golongan tersebut wujud pada zaman Khalifah Abu Bakar al –
Al-Riddah Siddiq. Mereka terdiri daripada tiga golongan, iaitu :

A) Golongan yang tidak mahu mengeluarkan zakat.


 Mereka berpendapat zakat merupakan cukai yang hanya dibayar
kepada Nabi Muhammad.
 Mereka terdiri daripada penduduk Bahrin, Yammah dan Hirah.

B) Golongan Nabi palsu dan para pengikutnya.


 Nabi-nabi palsu ini seperti Sajah dan Musailammah al – Kazab
merupakan nabi palsu yang berpengaruh.
 Mereka mendakwa menerima wahyu untuk mendapatkan
pengaruh dan kepentingan peribadi.

C) Golongan Murtad.
 Mereka terdiri daripada kabilah-kabilah Arab yang menerima
Islam dengan tujuan mendapatkan perlindungan politik daripada
negara Islam.
 Setelah nabi wafat mereka kembali semula kepada amalan
jahiliah.
 Oleh itu, jelaslah bahawa golongan al-Riddah merupakan salah
satu perkembangan masyarakat Islam pada zaman Khalifah al-
Rasyidin.

Isi 3: Golongan  Golongan ini wujud pada zaman pemerintahan Umar al- Khatab.
Ahl- Al-Ayyam  Khalifah Umar telah membuka tanah di wilayah Iraq, Syria dan
Mesir.
 Orang-orang Arab yang menyertai pasukan tentera membuka
dan menetap di wilayah tersebut dikenali sebagai golongan ahl-
al-Ayyam yang lain terutamanya bekas golongan Murtad.
 Golongan ini diberi kuasa untuk mentadbir ladang dan tanah di
wilayah Iraq dan memungut cukai sebagai mengenang jasa
mereka dalam pentadbiran.
 Oleh itu, jelaslah bahawa golongan Ahl-Al-Ayyam merupakan
salah satu perkembangan masyarakat Islam pada zaman
Khalifah al-Rasyidin.

Isi 4: Golongan  Golongan ini berasal daripada golongan ahl-al-Ayyam yang


Al-Qurra diberikan amanah untuk menguruskan tanah di Iraq.
 Mereka menggelarkan diri mereka sebagai al-Qurra bagi
menjaga status dan membezakan daripada golongan ahl-al-
Ayyam yang lain terutama bekas golongan murtad.
 Pada zaman Khalifah Uthman, sebahagian besar mereka
memberontak kerana pengambilan kuasa pentadbiran tanah dan
cukai di wilayah Iraq oleh Bani Umaiyyah.
 Golongan ini bertanggungjawab menyebabkan pembunuhan
Khalifah Uthman.
 Mereka memberikan sokongan yang kuat kepada Khalifah Ali
terutamanya Perang Jamal dan Perang Siffin.
 Oleh itu, jelaslah bahawa golongan Al-Qurra merupakan salah
satu perkembangan masyarakat Islam pada zaman Khalifah al-
Rasyidin.

Isi 5: Golongan  Mereka terdiri daripada bekas penyokong Khalifah Ali yang
al-Khawarij terlibat dalam Perang Jamal dan Perang Siffin.
 Mereka tidak bersetuju dengan tindakan Khalifah Ali menerima
perdamaian dengan tentera Muawiyyah dalam Perang Siffin dan
rundingan Majlis Tahkim.
 Kegagalan Majlis Tahkim menyebabkan golongan ini
menggelarkan diri mereka sebagai golongan Khawarij.
 Mereka berpendapat bahawa perpecahan sepatutnya
dipertanggungjawabkan ke atas Khalifah Ali, Muawiyyah bin
abu Sufyan dan Amru al-As.
 Mereka membunuh Khalifah Ali dan melancarkan gerakan
menentang kerajaan Bani Umaiyyah.
 Oleh itu, jelaslah bahawa golongan al-Khawarij merupakan
salah satu perkembangan masyarakat Islam pada zaman
Khalifah al-Rasyidin.

Isi 6: Golongan  Golongan bukan Arab juga dikenali sebagai golongan Mawali.
bukan Arab  Golongan ini terdiri daripada kaum Parsi yang telah memeluk
agama Islam.
 Kebanyakan masyarakat Islam bukan Arab menetap di Iraq,
Syam, dan Mesir.
 Pada zaman ini, mereka tidak dikenakan bayaran cukai jizyah.
 Oleh itu, jelaslah bahawa golongan bukan Arab merupakan
salah satu perkembangan masyarakat Islam pada zaman
Khalifah al-Rasyidin.

Kesimpulan  Kesimpulannya, berlakunya perkembangan masyarakat Islam


pada zaman khalifah al-rasyidin.
 Masyarakat pelbagai bangsa dan keturunan ini berjaya disatukan
melalui pembentukan ummah berdasarkan aqidah Islamiah.