Anda di halaman 1dari 9

944/1 SMK IBRAHIM SUNGAI PETANI

PERCUBAAN STPM 2020

SKEMA PEMARKAHAN

Bahagian B [40 markah]

1. (a) Terangkan kaitan diantara kos lepas dengan bentuk-bentuk keluk kemungkinan pengeluaran
– kos lepas meningkat akan membentuk KKP cembung- menambahkan sesuatu barang (X), negara perlu
melepaskan barang lain (Y) dgn kadar yg semakin meningkat (1)
– kos lepas malar akan membentuk KKP garis lurus- menambahkan sesuatu barang (X), negara perlu
melepaskan barang lain (Y) dgn kadar yg sama (1)
(b) Dengan menggunakan gambarajah keluk kemungkinan pengeluaran, terangkan keadaan sesebuah
ekonomi yang memilih tingkat pengeluaran barang kepenggunaan masa kini terhadap kemungkinan
pengeluaran masa depan berbanding pemilihan pengeluaran barang modal masa kini terhadap keluk
kemungkinan masa depan. [8]
Barang pengguna

C Keluk 1m

A Z

B D Barang modal
Huraian (3M)
- Asal- KKP asal di AB
- Pilihan barang pengguna melebihi barang modal di titik Z (1)
- Peralihan- KKP beralih ke kanan dari AB ke CD (1)
- Kesan – kt barang modal dan pengguna meningkat sedikit sahaja (1)

Barang pengguna

Keluk 1m

Percubaan STPM 2020 [Lihat Sebelah]


Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT
944/1 SMK IBRAHIM SUNGAI PETANI
PERCUBAAN STPM 2020
0 B D barang modal
Huraian (3M)
- Asal- KKP asal di AB
- Pilihan barang modal melebihi barang pengguna di titik Z (1)
- Peralihan- KKP beralih ke kanan dari AB ke CD (1)
- Kesan – kt barang modal dan pengguna meningkat dengan banyak (1)

2. Dengan menggunakan gambar rajah yang sesuai, huraikan kesan keatas harga dan kuantiti
keseimbangan sesuatu barang di pasaran sekiranya kerajaan mengenakan cukai ke atas input
pengeluaran barang itu. [10]

harga
S1

D S

P1 e1

P0 e0 Rajah 2M

0 Q1 Q0 kuantiti

Huraian
- Asal – keseimbangan dititik e0 (1) Harga P0 kuantiti di Q0 (1)
- Fakta- cukai input meningkat- kos pengeluaran meningkat (1) – penawaran berkurang (1)
- Peralihan – keluk penawaran beralih ke kiri dari S0S0 ke S1S1 (1)
Kesan- keseimbangan baru di titik e1 (1)
Harga meningkat dari P0 ke P1 (1)
Kuantiti berkurang dari Q0 ke Q1 (1)

3. (a) Jelaskan maksud keanjalan permintaan harga [2]


Mengukur peratus perubahan kuantiti sesuatu barang yang diminta akibat daripada perubahan harga
barang itu sendiri (2)

(b) Huraikan empat faktor yang menentukan keanjalan permintaan harga [8]
1. Jika sesuatu barang itu mempunyai banyak pengganti –anjal dan sebaliknya
2. Bahagian pendapatan yang dibelanjakan untuk membeli barang itu adalah besar –anjal
dan sebaliknya
3. Jangka masa panjang -permintaan sesuatu barang adalah anjal dan sebaliknya
4. Banyak kegunaan- anjal dan sebaliknya
5. Kepentingan barang – barang x penting – anjal dan sebaliknya
Isi 1m
Huraian 1m
4 isi + huraian = 8M

Percubaan STPM 2020 [Lihat Sebelah]


Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT
944/1 SMK IBRAHIM SUNGAI PETANI
PERCUBAAN STPM 2020

4. Gambarajah dibawah menunjukkan keluk kos purata jangka panjang (LAC) bagi sebuah firma
Kos (RM) LAC0

LAC1

0 kuantiti
Huraikan lima faktor keluk kos purata jangka panjang (LAC) firma tersebut beralih dari LAC0 ke LAC1
[10]
Ekonomi Penempatan
Apabila firma-firma ditempatkan disesuatu kawasan perindustrian, maka firma akan menikmati pelbagai
kemudahan seperti senang mendapat bahan mentah, bekalan buruh, kemudahan perhubungan dll yang
membolehkan firma mengurangkan kos dalam jangka panjang LAC turun dari LAC0 keLAC1
ekonomi perkembangan infrastruktur
Perkembangan diluar membolehkan firma menikmati kemudahan infrastruktur seperti bekalan air dan eletrik
serta kemudahan kemudahan pengangkutan yang membolehkan firma mengurangkan kos dalam jangka
panjang keluk LAC turun dari LAC0 keLAC1
Ekonomi buruh mahir
Penempatan firma di sesuatu kawasan perindustrian membolehkan firma mendapat kemudahan tenaga
buruh/bahan mentah dengan mudah dan murah, Firma dapat menjimatkan kos kerana tidak perlu melatih buruh
kerana senang mendapat buruh mahir panjang LAC turun dari LAC0 keLAC1
Ekonomi teknologi maklumat
Perkembangan teknologi firma-firma dan kejayaan R&D membolehkan firma-firma lain menikmati faedah drpnya.
Firma dapat menjimatkan kos dan keluk LAC turun dari LAC0 keLAC1
ekonomi intergrasi
Perkembangan yang berlaku di kawasan setempat membolehkan firma-firna dalam industri yang sama
bekerjasama dalam memperluaskan pasaran seperti melakukan promosi bersama, bekerjasama dalam
pembelian bahan mentah supaya mendapat harga yang lebih murah. Firma dapat menjimatkan kos dan keluk
LAC turun dari LAC0 keLAC1
Isi 1m + huraian 1m
5 isi + huraian = 10 M

Percubaan STPM 2020 [Lihat Sebelah]


Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT
944/1 SMK IBRAHIM SUNGAI PETANI
PERCUBAAN STPM 2020

5. Dengan menggunakan gambar rajah yang sesuai , huraikan bagaimana firma bermonopoli dalam
jangka pendek mendapat
(a) Untung lebih normal [5]

Harga (RM) MC AC

P A

C B Rajah = 1m

AR
MR
0 Q output (unit)
Huraian
Keseimbangan MR=MC (1)
Firma mendapat untung lebih normal apabila P/AR > AC atau TR>TC (1)
Hasil firma sebanyak OPAQ (1)
Kos sebanyak OCBQ (1)
Untung sebanyak CPAB (1)
Max 4 markah

(b) untung normal


AC
Harga (RM) MC

P A

Rajah = 1m

AR
MR
0 Q output (unit)
huraian
Keseimbangan MR=MC (1)
Firma mendapat untung normal apabila P/AR = AC atau TR=TC (1)
Hasil firma sebanyak OPAQ (1)
Kos sebanyak OPAQ (1)
Untung sebanyak RM 0 (1)

Percubaan STPM 2020 [Lihat Sebelah]


Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT
944/1 SMK IBRAHIM SUNGAI PETANI
PERCUBAAN STPM 2020

6. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kesatuan sekerja? [2]


Merupakan sebuah organisasi yang anggotai oleh pekerja untuk mewakili mereka dalam sebarang
rundingan bagi memperjuangkan kepentingan ekonomi ahlinya (2)

(b) Dengan bantuan gambar rajah, terangkan cara kesatuan sekerja


menuntut kenaikan tingkat upah melalui,
(i)meningkatkan daya pengeluaran sut buruh [4]
Upah (RM) SL

W1 e1
W0 e0 rajah 1m

MRP1
MRP0

0 QL0 QL1 Kt buruh


Huraian
Keseimbangan asal -
Faktor - daya pengeluaran buruh dapat ditingkatkan dengan memberi latihan kemahiran, kursus dsb. Ini
akan meningkatkan MRP/ permintaan buruh bertambah (1)
Peralihan - MRP beralih ke kanan ke MRP 1 (1)
Kesan – upah meningkat dari w0 ke w1 (1)

(ii) mengurangkan penawaran buruh [4]

Upah (RM) SL1 SL0

W1
W0 e0 rajah 1m

MRP1
MRP0

0 QL1 QL0 Kt buruh


Huraian
Keseimbangan asal -
Faktor - mengurangkan penawaran buruh boleh dilakukan melalui kouta ahli,hadkan kemasukan
sebagai ahli kesatuan, memanjangkan masa latihan/kursus dsb. (1)
Peralihan - SL beralih ke kanan dari SL0 ke SL1 (1)
Kesan – upah meningkat dari w0 ke w1 (1)

Percubaan STPM 2020 [Lihat Sebelah]


Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT
944/1 SMK IBRAHIM SUNGAI PETANI
PERCUBAAN STPM 2020
Bahagian C [20 markah]

7. Diberi persamaan permintaan dengan penawaran barang X masing-masing


seperti berikut :
Px = 50 - 3Qx
Px = 20 + 2Qx
Dengan Px = harga ikan (RM)

Qx = kuantiti ikan (kg)

a) Hitung harga dan kuantiti keseimbangan ikan. [2]


DD=SS
50 – 3Qx = 20 +2Qx
30 = 5Qx
Qx = 6 kg (1)
P = 50- 3Q
P= 50 – 3(6)
P= RM 32 (1)

b) Jika kerajaan mengenakan cukai jualan sebanyak RM8 (kg),


i) Nyatakan persamaan penawaran ikan selepas cukai. [1]
ii) i. Persamaan selepas cukai
Px = 20 +2Qx
Px – 8 = 20 + 2Qx
= 20+2Qx+8
Px1= 28 +2Qx (1)

iii) Hitung harga dan kuantiti keseimbangan baharu ikan. [2]


Harga dan kuantiti keseimbangan baharu
DD =SS1
50 – 3Qx = 28 +2Qx
22 = 5Qx
Qx = 4.4 kg (1)
P = 50- 3Q
P= 50 – 3(4.4)
P= RM 36.80 (1)
iv) Hitung jumlah cukai yang ditanggung oleh penjual dan pembeli. [2]

Jumlah cukai ditanggung pengguna = P1- P0 x Q1


=RM4.80 X 4.4 unit
=RM21.12 (1)
Jumlah cukai ditanggung penjual = [ T – (P1 – P0) x Q1
= [8– (36.8- 32)] X 4.4

Percubaan STPM 2020 [Lihat Sebelah]


Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT
944/1 SMK IBRAHIM SUNGAI PETANI
PERCUBAAN STPM 2020
=RM14.08 (1)
.
v) Hitung peratusan perubahan perbelanjaan pembelian selepas cukai dikenakan. [2]
% perubahan perbelanjaan pembelian
Asal = RM32 X 6 = 192 (1)
Baru =RM36.8X4.4unit=RM161.92
= 161.92 – 192 X100 = 15.% (1)
192
c) Jelaskan satu faktor lain yang menyebabkan peralihan keluk penawaran ikan pada arah yang sama
seperti pengenaan cukai jualan. [1]
- Harga input meningkat
- Keusangan teknologi
- Dll yang berkaitan
28. Gambar rajah di bawah menunjukkan keadaan keseimbangan bagi sebuah pasaran.
Harga (RM)

MC AC AVC

20
18
17

11
10
8

AR
MR

1 15 17 22 Keluaran (unit)

(a) Nyatakan harga dan kuantiti keseimbangan firma. [2]


harga = RM 20 (1) kuantiti keseimbangan = 15 unit (1)
(b) Hitungkan jumlah kos tetap firma. [2]
TFC = TC - TVC
=( AC XQ) – (AVCXQ)
= (18 X 15) – (10 X 15)
= 270 – 150 (1)

Percubaan STPM 2020 [Lihat Sebelah]


Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT
944/1 SMK IBRAHIM SUNGAI PETANI
PERCUBAAN STPM 2020
= RM 120 (1)

(c) Hitung untung atau rugi yang diperoleh. [2]


Untung/rugi= TR – TC
=( 20 X 15) – (18 X 15)
= 300 – 270 (1)
= RM 30 (1)

(d) Untuk memastikan masyarakat mendapat tingkat harga optimum sosial, berapakah tingkat
harga yang perlu di tetapkan oleh kerajaan bagi firma ini [2]
Tingkat harga optimum sosial = P=MC (1) = RM 17 (2)

(e) Adakah firma ini mengalami kecekapan peruntukan. [2]


Tidak (1)
Berikan alasan anda.
Semasa keseimbangan P > MC (1)

8. Jadual di bawah menunjukkan hubungan antara buruh dengan jumlah keluaran


fizikal.

Buruh (orang) Jumlah keluaran fizikal (TPP)


(unit)

0 0
1 200
2 320
3 420
4 500
5 560
6 600
7 620

(a) Hitung keluaran fizikal sut (MPP) pada setiap tingkat buruh. [2]

Buruh (orang) Jumlah keluaran fizikal keluaran fizikal sut (MPP)


(TPP) (unit) (unit)

Percubaan STPM 2020 [Lihat Sebelah]


Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT
944/1 SMK IBRAHIM SUNGAI PETANI
PERCUBAAN STPM 2020
0 0 -
1 200 200
2 320 120
3 420 100
4 500 80
5 560 60
6 600 40
7 620 20
(2)

(b) Jika harga per unit keluaran ialah RM2.00, hitung


(i) Keluaran hasil sut (MRP) [2]
(ii) Keluaran hasil purata (ARP) [2]

Buruh Jumlah Harga TRP Keluaran Keluaran


(orang) keluaran (RM) (RM) hasil hasil ACF =MCF
fizikal(TPP) sut(MRP) purata(ARP)
(unit) (RM) (RM)
0 0 2 0 - - 160
1 200 2 400 400 400 160
2 320 2 640 240 320 160
3 420 2 840 200 280 160
4 500 2 1000 160 250 160
5 560 2 1120 120 224 160
6 600 2 1200 80 200 160
7 620 2 1240 40 177.14 160
(2) (2)

(c) Sekiranya kos purata buruh ialah RM160 ,


(i) Hitung keuntungan atau kerugian firma pada tingkat keseimbangan [2]
Untung = TRP – TCF
= 1000 – 160 x 4
= 1000 – 640 (1)
= RM 360 (1)
(ii) Berapakah kuantiti buruh yang memaksimumkan untung [2]
MRP =MCF (1)
= 4 orang buruh (1)

Percubaan STPM 2020 [Lihat Sebelah]


Kertas ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT