Anda di halaman 1dari 5

Latihan soal PPKN

1. Suatu perhimpunan dari negara -negara merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai
kepentingan bersama disebut ...
a. hubungan internasional
b. perjanjian internasional
c. majelis internasional
d. badan internasional
e. organisasi internasional

2. Bentuk dari hubungan internasional dapat berupa hubungan individual seperti....


a. Hubungan antar lembaga keagamaan
b. Mahasiswa yang belajar di negara lain
c. Kerja sama ekonomi antar negara
d. Hubungan antar lembaga sosial
e. Kerja sama politik antar negara
 
3. Berikut yang bukan syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi anggota PBB adalah ...
a. negara yag merdeka
b. mencintai perdamaian
c. harus menjadi negara maju
d. bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PBB
e. mendapat persetujuan dari Dewan Keamanan PPB dan Majelis umum PBB
 
4. Indonesia pernah keuar dari anggota PBB dan masuk kembali menjadi anggota PBB pada
tanggal ...

a. 28 September 1950
b. 15 Agustus 1962
c. 7 Januari 1965
d. 28 September 1966
e. 8 Agustus 1967
 
5. Pertemuan internasional yang mendorong kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk lepas
dari cengkraman imperialisme dan kolonialisme barat adalah ...

a. PBB
b. ASEAN
c. UNESCO
d. KAA
e. GNB
 
6. Organisasi internasional yang berperan penting dalam proses kembalinya Irian Jaya (Papua)
kepada Indonesia adalah ...

a. PBB
b. KTT
c. AFTA
d. GNB
e. ASEAN
 
7. Hubungan Internasional atau hubungan antar bangsa dapat berupa hubungan antara....
a. Orang per orang
b. Kelompok orang
c. Negara
d. Orang per orang atau antar kelompok
e. Orang per orang, kelompok, atau antar negara
 
8. Organisasi internasional diakui keberadaannya sebagai subjek hukum internasional karena ...
a. kesepakatan pengurus organisasi internasional untuk menjadi subjek hukum
b. keberadaan organisasi internasional sejajar dengan negara
c. organisasi internasional sejajar dengan tahta suci vatikan
d. anggota organisasi internasional adalah negara yang berdaulat
e. dalam melakukan hubungan dengan subjek hukum yang lainnya dapat melahirkan prinsip dan
kaidah hukum internasional baru
 
9. Masuknya negara Indonesia menjadi anggota PBB merupakan bentuk kerjasama ...
a bilateral
b. regional
c. multilateral
d. internasional
e. transnasional
 
10. Berikut ini yang bukan termasuk peran Indonesia dalam Asean adalah ...
a. sebagai salah satu pendiri ASEAN
b. sebagai penyelenggara KTT ASEAN I
c. mendorong perselisihan dengan negara tetangga
d. berperan dalam pembentukan komunitas ASEAN
e. pemicu konflik antara kamboja dan vietnam
 
11. Salah satu asas dalam hubungan internasional adalah kekuasaan  negara mencakup seluruh
wilayah negara tersebut. Asas ini disebut....

a. Asas kebangsaan
b. Asas kepentingan umum
c. Asas teritorial
d. Asas keterbukaan
e. Asas pacta sun servanda

12. Di bawah ini yang bukan salah satu fungsi perwakilan diplomatik adalah ....
a. Mewakili negara pengirim di dalam negara penerima
b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-
batas yang diizinkan oleh hukum internasional
c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima
d. Memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara
e. Mengadakan perjanjian internasional

13. Hubungan internasional dapat menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan setiap
bentuk bencana serta rehabilitasnya merupakan manfaat di bidang ...
a. ekonomi
b. politik
c. sosial
d. perdamaian
e. keamanan

14. Sarana-sarana dalam hubungan internasional yang digunakan secara luas dalam hubungan
internasional baik dalam masa damai maupun masa perang merupakan sarana ...

a. politik
b. diplomasi
c. propaganda
d. ekonomi
e. kekuatan militer dan perang
 
15. Berikut yang bukan termasuk kesadaran saling menghormati dalam hubungan internasional
adalah ...

a. menciptakan ketentraman
b. mendukung peperangan
c. menciptakan ketertiban
d. menghindari pertentangan
e. menghindari perselisihan
 
16. Tujuan bangsa indonesia dalam lingkup internasional sesuai dengan pembukaan UUD 1945
Negara Republik Indonesia berbunyi ...

a. memajukan kesejahteraan sosial


b. mencerdaskan kehidupan bangsa
c. melindungi segenap bangsa indonesia
d. melindungi seluruh tumpah darah indonesia
e. ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial
 
17. Bagi bangsa indonesia politik luar negeri merupakan penjabaran dari ...
a. pancasila
b. cita-cita dan tujuan nasional bangsa indonesia
c. pembukaan UUD 1945 Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi bangsa
d. bentuk pemerintahan republik
e. sistem demokrasi yang dijalankan bangsa indonesia
 
18. Politik luar negeri bangsa indonesia adalah bebas aktif. politik aktif artinya ...
a. menjadi provokator
b. penengah konflik negara lain
c. aktif melawan penjajah
d. ikut menyelesaikan masalah internasional
e. melakukan kerjasama dengan negara serumpun
 
19. Seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya
dengan negara dan bangsa lain merupakan sarana dalam hubungn internasional yang disebut ...
a. diplomasi
b. ekonomi
c. propaganda
d. hukum peperangan
e. pertahanan dan keamanan
 
20. Perjuangan bangsa indonesia melawan penjajah sesuai dengan asas piagam PBB adalah ...
a. ikut mewujudkan ketertiban dunia
b. merdeka dan persamaan martabat
c. berserikat berpolitik dan bernegara secara bebas
d. menolak segala bentuk ketertiban orang asing
e. berusaha untuk memenuhi kesejahteraan rakyat
 
21. Berikut yang bukan termasuk politik luar negeri yang bebas aktif adalah ...
a. bersahabat dengan segala bangsa
b. mengangkat sendi-sendi hukum internasional
c. hanya berhubungan dengan negara yang menguntungkan indonesia
d. membantu pelaksanaan keadilan sosial
e. menjalankan politik damai
 
22. Tujuan politik luar negeri Indonesia adalah ...
a. memenuhi kepentingan nasional
b. memperhatikan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
c. mendukung netralitas wilayah internasional
d. menciptakan masyarakat yang adil dan makmur
e. menggalang kerjasama negara yang netral
 
23. Manfaat yang dirasakan bangsa indonesia sebagai anggota PBB adalah ...
a. dapat mengenal budaya bangsa lain
b. masuknya wisata asing ke indonesia
c. mengharapkan bantuan dari negara lain
d. memperlancar hubungan dengan negara lain
e. menyelesaikan sengketa irian jaya
 
24. Berikut yang bukan peran indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia adalah ...
a. menyelenggarakan KAA
b. mengirimkan pasukan perdamaian
c. mendirikan gerakan Non-Blok
d. mempelopori berdirinya ASEAN
e. menimbulkan ketegangan antara Blok Timur dan Blok Barat
 
25. Peran Indonesia sebagai anggota ASEAN dalam membantu menyelesaikan masalah kamboja
adalah ...

a. membantu masalah kamboja ke PBB


b. mendukung pasukan kamboja di vietnam
c. menyelenggarakan Jakarta Informal Meeting
d. memberi bantuan logistik kepada kamboja
e. menampung penduduk kamboja di indonesia
 
26. Salah satu bentuk peranan indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif di era
globalisasi adalah ...

a. bebas tidak ikut campur tangan dalam urusan perdamaian


b. ikut menyelesaikan perselisihan negara yang sedang bersengketa
c. ikut campur tangan dalam urusan pemerintahan negara lain
d. memberikan bantuan senjata terhadap negara yang bertikai
e. bebas menjajah negara lain
 
27. Gerakan Non-Blok terdiri atas negara-negara yang ...
a. masuk ke dalam Blok Timur
b. masuk ke dalam Blok-Barat
c. masuk ke Blok Barat dan Blok Timur
d. berada di tengah Blok Barat dan Blok Timur
e. menolak masuk ke dalam Blok Barat dan Blok Timur
 
28. Peran politik luar negeri indonasia dalam Gerakan Non-Blok adalah ...
a. menjadi pemimpin GNB tahun 1991
b. diangkat menjadi dewan keamanan PBB
c. menyetujui komitmen Bogor
d. menjadi tuan rumah KTT ASEAN
e. menggalang kerjasama Asia Afrika
 
29. Berikut yang termasuk sikap positif warga negara terhadap usaha pemerintah yang berusaha
meningkatkan hubungan internasional adalah ...

a. mengikuti perkembangan zaman


b. tidak peduli karena bukan urusannya
c. membiarkan terjadi seperti adanya
d. mengkritisi pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan
e. mendukung tetapi tidak mengkritisi karena pemerintah lebih tahu segalanya
 
30. Indonesia mempelopori berdirinya ASEAN merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia ...
a. berusaha agar membangun Indonesia berjalan lancar dan aman
b. ingin mewujudkan persahabatan dan perdamaian di Asia Tenggara
c. ingin mewujudkan pertahanan bersama di Asia Tenggara
d. berupaya untuk memajukan perekonomian indonesia di segala bidang
e. berupaya agar tidak ada perbedaan pendapat di antara negara anggota
 

Anda mungkin juga menyukai