Anda di halaman 1dari 9

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

UNIVERSITI MALAYA
SEMESTER 1 ( 2008/2009)

FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU


JXEA 1104

TAJUK: PANTUN BUDI

NAMA: SITI SARIZAH BINTI MD. ISMAIL

NO MATRIKS: JEA 080137

NAMA PENSYARAH: DR. AMRAN BIN MUHAMMAD

NAMA TUTOR: CIK SITI HADIJAH BT. ABD. RAHMAN

1
PANTUN BUDI

Buah nanas dibawa belayar,


Dimakan sebiji di Tanjung Jati;
Hutang emas boleh dibayar,
Hutang budi dibawa mati.
( Pantun Melayu Sastera Rakyat, halaman 13)

Yang kurik hanya kundi,


Yang merah hanya saga;
Yang baik itu budi,
Yang indah hanya bahasa.
(Mastika, halaman 8-9)

Tegak rumah kerana sendi,


Runtuh sendi rumah binasa;
Tegak bangsa kerana budi,
Runtuh budi hilanglah bangsa.
( Kumpulan Pantun Melayu, 1983)

Cahaya redup menyegar pagi,


Ayam berkokoh mengikut tuah;
Jikalau hidup tidak berbudi,
Umpama pokok tidak berbuah.
(Kumpulan Pantun Melayu, 1983)

Bunga Cina di atas batu,


Jatuh daunnya ke dalam ruang;
Adat dunia memang begitu,
Sebab emas budi terbuang.
(Pantun Melayu Sastera Rakyat, halaman 13)

Buah cempedak di hutan duri,


Jatuh sebiji dimakan ulat;
Jikalau tidak bahasa dan budi,
Apa guna kaya berdaulat.
(Kumpulan Pantun Melayu,1983)

2
PENGENALAN

Pantun boleh dikonsepsikan sebagai satu pengucapan kemelayuan yang

terkandung di dalamnya seluruh kebijaksanaan, jiwa, seni, budi bahasa dan pandangan

Melayu. Menurut Dr Mohd Taib Osman, 1978 pantun juga termasuk dalam puisi Melayu

tradisional. Sebagai puisi ia merupakan pernyataan melalui bahasa indah yang

berperanan untuk berfalsafah terhadap hidup manusia, menyatakan isi hati, mengutarakan

nasihat atau sekadar menyerikan majlis. Pantun dianggap sesuatu yang konservatif

kerana ia menggambarkan ketajaman keintelektualan dan nilai-nilai masyarakat Melayu

tradisi. Sebagai salah satu bentuk puisi yang wujud dalam situasi kelisanan, pantun

memanifestasikan pemikiran, norma, dan puitika lisan. Kesinambungan pantun telah

mendorong masyarakat Melayu menelusuri pantun untuk menjadi wadah luahan rasa hati

dalam menyampaikan sesuatu mesej.

Pantun mempunyai pelbagai variasi seperti pantun budi, jenaka, dan nasihat.

Dalam hal ini, saya hanya memfokuskan kepada pantun budi. Persoalan yang timbul

adalah apakah yang dimaksudkan dengan budi dan mengapa masyarakat Melayu

menjadikan budi sebagai tradisi budayanya. Pengertian budi kepada orang Melayu

meliputi suatu ruang yang amat luas bagi menyatakan unsur-unsur kebaikan dan

kehalusan mengikut nilai-nilai yang dipupuknya. Nilai budi lahir dari akal pemikiran,

hati dan perasaan yang mahukan sesuatu kebaikan dari seseorang. Masyarakat Melayu

menganggap orang yang banyak berbudi akan dikenang sampai mati. Budi tidak hanya

tertumpu pada budi pekerti sahaja malahan mencakupi budi bicara atau bahasa dan hati

budi atau akal budi. Dalam pantun budi terkandung nasihat dan pengajaran kepada

manusia agar hidup berbudi dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam hidup.

3
KUPASAN PANTUN BUDI DARI SUDUT FALSAFAH

Apakah yang dimaksudkan dengan budi dan mengapa budi begitu dijunjung

tinggi dalam masyarakat Melayu. Manusia mempunyai perspektif yang tersendiri dalam

memperlihatkan nilai budi dalam hidup. Budi mempunyai pengertian falsafah yang

tersendiri iaitu kebaikan manakala dari sudut epistemologi, budi disingkap daripada

perkataan Sanskrit yang bermaksud asas hikmah. Konsep budi sebagai ‘alam jiwa’

terdapat dalam lingkuangan budaya. Budi adalah alam jiwa dan daya adalah gerak laku

fizikal. Masyarakat Melayu tradisional menganggap konsep budi bukan sekadar sebagai

struktur dalaman bahkan juga dapat digunakan di dalam hubungan social mereka.

Menurut Zainal Kling (1995), beliau berpendapat bahawa manusia Melayu melihat rupa

berbentuk budi iaitu sifat peribadi yang mengandungi pemikiran dan rasa.

Budi mengandungi rangkaian yang bersiratan iaitu akal budi, hati budi, budi

bicara, budi bahasa, dan budi pekerti. Keseluruhan rumpun budi dapat dikesan di dalam

konteks kehadiran dan kewujudan manusia serta masyarakat dan budaya. Gugusan budi

meliputi hubungan sosio-budaya dan spiritual. Manusia berbudi kepada Tuhan, bangsa

dan tanah air, alam,masyarakat, keluarga dan diri sendiri. Manusia mengukur

keperibadian seseorang berdasarkan budinya sehinggakan mengenang orang yang

berbudi sampai mati. Persoalan budi dibawa mati pada rangkap pertama pantun Melayu

Sastera Rakyat bukan sekadar membawa maksud budi bahasa dan budi pekerti sahaja

tetapi keseluruhan konsep budi yang berpaksikan ketuhanan kerana budi merupakan

4
pancaran dalaman(batiniah). Orang Melayu sering diingatkan agar melakukan kebaikan

sama ada menerusi amal ibadat, amal jariah, doa dan pembacaan talkin.

Dalam tradisi masyarakat Melayu, budi dilihat sebagai sesuatu yang amat tinggi

nilainya sehingga tidak mampu ditandingi dengan kemewahan material semata-mata.

Penerapan nilai budi untuk melahirkan masyarakat Melayu yang berhati mulia, beradab,

bijaksana dan tahu membalas budi adalah satu aspek yang amat penting. Budi dan

budiman merupakan teras humanisme, moraliti dan etika Melayu yang bertunjangkan

akidah yang mampu meletakkan manusia ke darjat tertinggi. Manusia yang berbudi akan

menjaga segala adab dalam pertuturan dan percakapan. Seperi yang dilihat dalam Pantun

Mastika halaman 8-9 rangkap pertama iaitu yang baik hanya budi, yang indah hanya

bahasa. Di sini budi bahasa ialah di antara aspek peribadi sesorang yang dinilai tinggi

oleh masyarakat. Kehalusan peribadi tersebut dapat di lihat dalam pertuturan dan

pemilihan kata-kata yang digunakan. Orang yang berbudi bahasa akan menggunakan

ganti nama yang sesuai apabila berbicara dan bahasa yang diucapkan penuh dengan

keindahan, benar dan baik.

Selain itu, budi juga menjadi struktur yang menjadi penghubung dan pembimbing

kepada masyarakat, bangsa dan negara. Seperi yang dipaparkan dalam pantun budi

Kumpulan Pantun Melayu (1983) iaitu tegak bangsa kerana budi, runtuh budi hilanglah

bangsa. Menerusi baris pantun ini, budi ialah orientasi nilai yang mengukuhkan setiap

bangsa. Budi dan bangsa sering dikaitkan bersama ibarat isi dengan kuku. Hal ini

disebabkan manusia menilai kekuatan sesuatu bangsa berdasarkan budi anggota

5
masyarakatnya. Tanpa orientasi nilai ini, keseluruhan batas-batas kehidupan akan runtuh.

Aspek kehidupan berbudi begitu penting di dalam kehidupan seperti yang diungkapkan

dalam dalam pantun ini dan jelas menunjukkan bahawa budi adalah antara aspek utama

dalam mewujudkan interaksi serta hubungan sesame manusia.

Pantun budi Melayu dipetik daripada Kumpulan Pantun Melayu memaparkan

kepada kita bahawa di dalam kehidupan ini manusia yang tidak mempunyai nilai budi

bahasa atau budi pekerti yang tinggi ibarat pokok yang tidak berbuah. Dalam konteks ini

berbudi dalam kehidupan umpama pokok kerana pokok yang berguna adalah pokok yang

berbuah. Manusia yang berbudi akan disanjung tinggi oleh masyarakat sekelilingnya dan

mereka yang tidak berbudi dianggap sebagai satu penghinaan. Hal ini disebabkan hidup

berbudi sudah menjadi suatu yang fitrah atau semulajadi yang tidak dapat dielakkan dan

perrlu dilaksanakan. R.O Winstedt menamakan ini sebagai intelligent common sense dan

merupakan satu-satunya asas yang harus dimiliki oleh setiap orang. Perasaan kasih, cinta

dan sayang akan terbit daripada ketulusan hati manusia yang berbudi. Di sini,

keperibadian seseorang dapat diukur melalui kehalusan budi yang dimiliki.

Walaupun nilai budi tidak kelihatan namun perkara yang nyata ialah budi tidak

lagi ditempatkan pada tahap tertinggi di dalam hirarki nilai orang Melayu pada masa kini.

Apabila jasa dan tenaga telah dijualbeli, konsep budi masyarakat Melayu turut

mangalami banyak perubahan. Status seseorang itu kini dinilai dari segi harta, wang

ringgit dan pangkat. Mereka yang berharta itulah dianggap tinggi martabatnya dan budi

pekerti akan ditolak ke tepi. Lambang perubahan itu ditunjukkan dalam baris Pantun

6
Melayu Sastera Rakyat halaman 13 iaitu sebab emas budi terbuang. Dalam konteks

perbincangan ini, penjelasan diberikan bahawa sungguhpun masyarakat Melayu

mementingkan kolektisme dalam kehidupan, namun terserlah jua bahawa materialisme

begitu penting sehingga mampu mengatasi nilai-nilai murni. Walaupun harta itu perlu di

dalam kehidupan, tetapi jika kesemua ini diberikan perhatian yang lebih hingga

mengabaikan budi juga boleh merosakkan kehidupan manusia.

Persoalan kebudian juga dinyatakan dalm pantun budi dalam rangkap enam yang

dipetik daripada Kumpukan Pantun Melayu (1983). Peribadi yang terpancar daripada

gugusan budi tidak hanya menuntut manusia untuk berbudi dan berjasa bahkan juga

memiliki satu sifat merendah diri. Sikap merendah diri dalam masyarakat Melayu

haruslah menunjukkan kehalusan peribadi yang telah diterapkan oleh adab dan adat.

Persoalan jikalau tidak bahasa dan budi, apa guna kaya berdaulat ini menyatakan

mengenai orang yang kaya dan berkuasa turut tidak terlepas daripada memiliki budi.

Mereka yang berkuasa juga perlu memiliki sikap merendah diri sesuai dengan kedudukan

mereka sebagai orang yang berkuasa dan kaya-raya.

7
KESIMPULAN

Secara tuntasnya, saya memilih pantun budi kerana terdapat elemen yang

dikemukakan. Pantun ini mengandungi nilai-nilai sepeti pengajaran, nasihat dan adab

berbudi mengikut cara Melayu. Masyarakat Melayu tradisional menganggap orang yang

memiliki nilai etika dan moral yang tinggi akan digelar sebagai orang yang budiman.

Dalam erti kata ini, manusia yang budiman ialah manusia yang sebenarnya yang tahu

mengenali dirinya, tahu menjaga harga diri dan memiliki kekuatan diri sehingga menjadi

role model yang selalu diidamkan. Sehingga kini, pantun budi masih lagi digunakan

untuk mengapresiasi mereka yang banyak berbudi kepada masyarakat.

8
BIBLIOGRAFI

Awang Sariyan. 2007. Falsafah dan Logika Melayu. Kuala Lumpur: Synergymate
Sdn. Bhd.

Hashim bin Haji Musa. 2001. Falsafah, Logik, Teori Nilai dan Etika Melayu Suatu
Pengenalan. Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Kamus Dewan ( Edisi Ketiga ). 1996. Kula Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noriah Mohemed. 2006. Sentuhan Rasa dan Fikir dalam Puisi Melayu Tradisional.
Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Wan Ab. Kadir Wan Yusoff. 1996. Pantun Manifestasi Minda Masyarakat. Kuala
Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Zainal Abidin Bakar. 1983. Kumpulan Pantun Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.

http:// melayuonline.com/ bookreview/