Anda di halaman 1dari 11

BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

AKTIVITI : CETAKAN

BAND : BAND 1

EVIDENS : B1D1E2
Menamakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam bidang membuat corak
dan rekaan iaitu cetakan.
B1D1E5
Menyebut contoh-contoh bahasa seni visual dari
persekitaran.
PERNYATAAN STANDARD : B1- Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,
media dan nilai baik.
DESKRIPTOR : B1D1- Persepsi Estetik
Tahu bahasa seni visual.
OBJEKTIF KURIKULUM
4. Mengenali asas seni rekadan olahan serta dapat menggunakannya.
7. Memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri, dan bertanggungjawab.

AKTIVTI
1. Guru menayangkan slide tentang contoh-contoh rupa organik dan
geometri.
2. Murid bersoal jawab dengan guru:
2.1 Apakah yang kamu lihat pada paparan skrin sebentar tadi?
2.2 Cuba namakan rupa yang kamu lihat?
(bunga, daun, pokok, segi tiga, segi empat dan bulat)
2.3 Dapatkah kamu kenal rupa organik dan geometri itu?
(Jawapan yang rasional diterima)
2.4 Adakah terdapat rupa yang sama di dalam tayangan slide tadi?
(Jawapan yang rasional di terima)

BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


AKTIVITI : CETAKAN
BAND : BAND 1
EVIDENS : B1D2E2
Menamakan alat dan bahan dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu
cetakan.

PERNYATAAN STANDARD : B1- Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,


media dan nilai baik.
DESKRIPTOR : B1D2- Aplikasi Seni
Mengenal media
OBJEKTIF KURIKULUM
5. Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual.
7. Memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri, dan bertanggungjawab.

AKTIVTI
Pilih dan susunkan perkataan dibawah mengikut ALAT dan BAHAN .

BONGKAH KAYU GAM UHU

KERTAS LUKISAN TALI PARCEL

BERUS LUKISAN WARNA POSTER

PALET SURAT KHABAR

ALAT BAHAN

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


AKTIVITI : CETAKAN
BAND : BAND 2
EVIDENS : B2D1E2
Membezakan unsur seni dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu
cetakan
PERNYATAAN STANDARD : B2- Mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media dan nilai-nilai baik.
DESKRIPTOR : B2D1- Persepsi Estetik
Memahami bahasa seni visual
OBJEKTIF KURIKULUM
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual media serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak teknik cetakan.

AKTIVTI
Tandakan (/) bagi warna-warna primer.

BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


AKTIVITI/TAJUK : CETAKAN
BAND : BAND 2
EVIDENS : B2D2E2
Menamakan media yang sesuai dalam bidang membuat corak dan
rekaan iaitu cetakan.

PERNYATAAN STANDARD : B2- Mengetahui dan memahami bahasa seni visual,


media dan nilai-nilai baik.

DESKRIPTOR : B2D2- Aplikasi seni


Memahami media yang sesuai untuk berkarya
OBJEKTIF KURIKULUM
2. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan
menyeronokkan
10. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan
yang berfaedah.

AKTIVITI
Namakan pada media yang digunakan untuk membuat cetakan.

BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


AKTIVITI : CETAKAN
BAND : BAND 3
EVIDENS : B3D1E2

pensel palet
Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya dalam bidang membuat
corak dan rekaan iaitu cetakan.

PERNYATAAN STANDARD : B3- Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan


kemahiran bahasa seni visual serta
mempamerkan nilai-nilai baik dalam
menghasilkan karya.
DESKRIPTOR : B3D1- Persepsi Estetik
Berkarya menggunakan bahasa seni visual
OBJEKTIF KURIKULUM
2. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif ,kritis , kreatif dan
menyeronokkan.
6. Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur , cermat dan
Selamat.

AKTIVTI
Warnakan rupa geometri berdasarkan contoh yang diberi .

BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


AKTIVITI : CETAKAN
BAND : BAND 3
EVIDENS : B3D4E2
Menghasilkan karya yang menggunakan bahan yang sesuai dalam bidang
membuat corak dan rekaan iaitu cetakan.
PERNYATAAN STANDARD : B3- Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual serta
mempamerkan nilai-nilai baik dalam
menghasilkan karya.
DESKRIPTOR : B3D4- Ekspresi Kreatif
Mengetahui dan memilih bahan yang sesuai
dalam penghasilan karya
OBJEKTIF KURIKULUM
2. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif ,kritis , kreatif dan
menyeronokkan.
6. Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur , cermat dan
Selamat.

AKTIVTI
Hasilkan blok dengan melekatkan tali parcel mengikut lakaran yang diberi.

TALI PARCEL

LAKARAN

BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


AKTIVITI : CETAKAN
BAND : BAND 4
EVIDENS : B4D1E2
Menghasilkan karya dalam bidang membuat corak dan rekaan iaitu
cetakan yang mempamerkan unsur seni dan prinsip rekaan yang betul.
PERNYATAAN STANDARD : B4- Menghasilkan karya menggunakan media, teknik dan
proses yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni
visual di samping menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan.
DESKRIPTOR : B4D1- Persepsi Estetik
Menggunakan bahasa seni visual yang betul
dalam penghasilan karya.
OBJEKTIF KURIKULUM
7. Memupuk nilai-nilai kerjasama , yakin diri , disiplin diri dan bertanggungjawab

AKTIVTI
Hasilkan corak dengan menggunakan blok yang telah dihasilkan.

BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


AKTIVITI : CETAKAN
BAND : BAND 5
EVIDENS : B5D3E2
Menghasilkan karya seni secara menarik dan kreatif dalam bidang
membuat corak dan rekaan iaitu cetakan.

PERNYATAAN STANDARD : B5- Menghasilkan karya yang menarik menggunakan pelbagai


media, teknik dan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dan mengamalkan nilai baik dalam semua aspek
kehidupan.
DESKRIPTOR : B5D3- Ekpresi Kreatif
Mengguna, memanipulasi dan
mempelbagaikan media yang bersesuaian
secara kreatif dalam penghasilan karya.
OBJEKTIF KURIKULUM
2. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif ,kritis , kreatif dan
menyeronokkan .
6. Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur , cermat dan
selamat .

AKTIVTI

Pembinaan item : Lisan / Soal jawab

1. Apakah yang kamu buat semasa kamu menjalankan aktiviti tadi ?


a. Menolong kawan
b. Hanya tumpukan pada hasil karya

2. Pada pendapat kamu , berapa nilai /harga bahan yang kamu hasilkan ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


AKTIVITI : CETAKAN
BAND : BAND 6
EVIDENS : B6D6E1
Mempamerkan karya yang dihasilkan.

PERNYATAAN STANDARD : B6- Menghasilkan karya yang menarik menggunakan pelbagai


media, teknik dan proses penghasilan yang betul dengan mengaplikasikan pengetahuan,
kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dan mengamalkan nilai baik dalam semua aspek
kehidupan.

DESKRIPTOR : B6D6- Ekpresi Kreatif


Mengguna, memanipulasi dan
mempelbagaikan media yang bersesuaian
secara kreatif dalam penghasilan karya.
OBJEKTIF KURIKULUM
9. Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual.
10. Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah.

AKTIVTI

LANGKAH – LANGKAH MENGHASILKAN KARYA


CONTOH HASIL KARYA