Anda di halaman 1dari 1

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬

‫س ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه‬


َ ‫السالَ ُم َع َلى‬ َّ ‫َالصالَة َُو‬ َّ   , َ‫اَ ْل َح ْم ُد هَّلِل ِ َر ِّب ا ْل َعا َل ِم ْين‬
َ‫ص َح ِاب ِه أَ ْج َم ِع ْين‬ْ َ‫َوأ‬
‫ان َوالَ َت ْج َعلْ ف ِْي قـُلُ ْو ِب َنا‬ ِ ‫س َبقُ ْو َنا ِباإلِ ْي َم‬ َ َ‫اغف ِْر َل َنا ُذ ُن ْو َب َنا َوإلِ ْخ َوا ِن َناـ ا َّل ِذ ْين‬
ْ ‫ال َّل ُه َّم‬
‫ف َر ِح ْي ٌم‬ٌ ‫غِ الًّ لِ َّل ِذ ْينَ َءا َم ُن ْواـ َر َّب َناإ َّن َك َر ُء ْو‬
‫يا هللا يا رحمن يا رحيم‬
Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini, bagi melahirkan
rasa  kesyukuran di atas kurniaanMu yang tidak ternilai.Jadikanlah kami
hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di  atas nikmat yang melimpah
ruah kepada kami .

‫يا عليم‬  ‫يا فتاح‬


Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahawa kami di sini ingin
menimba ilmuMu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami
sebagai hambaMu yang Engkau redhai.
Justeru berkati dan rahmatilah Majlis Bicara Ilmu yang kami akan ikuti
pada pagi ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmuMu. Sinarilah
hati-hati kami dengan cahaya dan hidayahMu. Semoga dengannya kami
mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya.

‫يا ذا الجالل واالكرام‬


Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecergasan
minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami
mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat
martabat diri, keluarga,organisasi,
masyarakat dan negara kami.

ُ‫ص َّلى هللا‬


َ ‫ار َو‬ َ ‫س َنة ًَوقِ َنا َع َذ‬
ِ ‫اب ال َّن‬ َ ‫س َنة ً َوفِي األخ َِر ِة َح‬ َ ‫َر َّب َنا َءا ِت َنا فِي ال ُّد ْن َيا َح‬
، ‫س َّل َم‬
َ ‫ص ْح ِب ِه َو‬ َ ‫َع َلى ُم َح َّم ٍد َو َع َلى َءالِ ِه َو‬
َ ‫ َوا ْل َح ْم ُدهَّلِل ِ َر ِّب‬  
َ‫العا َل ِم ْين‬