Anda di halaman 1dari 15

1.

Kumpul maklumat tidak kurang daripada tiga sumber berkaitan dengan


berfikir dan bekerja secara saintifik. Daripada maklumat tersebut, kelaskan
kemahiran proses sains kepada kemahiran proses sains asas dan
kemahiran proses sains bersepadu.

1.0 KEMAHIRAN PROSES SAINS

KEMAHIRAN PROSES
SAINS ASAS
K
E  Memerhatikan
M Langkah kajian atau  Mengelaskan
A penyelidikan  Mengukur menggunakan
H yang melibatkan nombor
I kemahiran tertentu  Membuat inferens
R serta yang memerlukan  Meramalkan
A langkah-langkah berikut:  Komunikasi
N  Menggunakan hubungan
 Perancangan masa dan ruang
P  Melaksanakan
R aktiviti
O  Mengumpul data
S  Pengorganisasian
E dan intepretasi data KEMAHIRAN PROSES
S  Kesimpulan SAINS BERSEPADU

S Kemahiran ini dapat  Mentafsir maklumat


A diklasifikasikan kepada :  Mendefinisi secara operasi
I  Mengawal pembolehubah
N  Membuat hipotesis
S  Mengeksperimen

1
1.1 KEMAHIRAN PROSES SAINS ASAS

a) MEMERHATI

MEMERHATI Menggunakan deria penglihatan, pendengaran,


sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan
maklumat tentang objek dan fenomena.

 Hasil pemerhatian merupakan fakta sains yang boleh digunakan


untuk melakukan proses sains asas yang lain.
 Melibatkan semua deria secara bersama untuk mengesan
maklumat yang sebanyak mungkin tentang objek yang
diperhatikan - pemerhatian secara langsung.
 Perlu cuba menyatakan ukuran yang spesifik tentang objek yang
diperhatikan.
 Pemerhatian kuantitatif (pemerhatian secara tidak langsung) -
mengukur objek dengan alat
 Pemerhatian negatif boleh diterima, contohnya ‘tidak berbau’
 PERINGATAN
 Jangan menambah tafsiran berdasarkan pengalaman.
 Tidak perlu menyatakan sebab mengapa sesuatu objek
kelihatan begitu.
 Tidak perlu memberi pendapat.

2
b) MENGELASKAN

MENGELASKAN Menggunakan pemerhatian untuk mengasing


atau mengumpul objek atau fenomena
berdasarkan ciri yang sama.

 Dibuat berdasarkan ciri yang dapat diperhatikan


 Penggunaan diktomi semasa menyisih objek-objek ke dalam
kategori tertentu.
 Satu objek hanya boleh dikelaskan di bawah satu kategori, iaitu
kriteria yang digunakan dapat membezakan objek-objek yang
dikelaskan.
 Kriteria yang berlainan boleh digunakan untuk mengelas set objek
yang sama untuk menghasilkan pengelasan yang berlainan.
 Contoh : Mengelas warna dan bentuk

Bahan : satu set bentuk yang diperbuat daripada kad manila


- segitiga hijau, segitiga oren, segiempat hijau, segiempat kuning,
bulatan hijau dan bulatan biru.

Bentuk-bentuk

Hijau Bukan Hijau

Bukan segitiga Bukan segitiga


H O
hijau oren

H H B K

H = Hijau, O = oren, B = Biru, K = Kuning


3
c) MENGUKUR DAN MENGGUNAKAN NOMBOR

MENGUKUR DAN Membuat pemerhatian secara kuantitatif dan


MENGGUNAKAN
menggunakan nombor atau alat berunit piawai
NOMBOR
atau alat yang diseragamkan sebagai unit
rujukan.

 Merupakan proses mencari setakat mana, atau sebanyak berapa


sesuatu bahan.
 Melibatkan kuantiti dan menggunakan nombor.
 Asas ukuran ialah ulangan suatu unit berkali-kali.
 Untuk menguasai kemahiran mengukur, membuat anggaran
adalah penting.
 Untuk membuat anggaran, benda yang dianggar itu dibandingkan
dengan imej mental tentang sesuatu objek yang diketahui
ukurannya.
 Alat ukuran terdiri daripada dua jenis iaitu piawai(pembaris, bikar,
neraca dan sebagainya) dan bukan piawai (jengkal, kaki, hasta
dan sebagainya).

4
d) MEMBUAT INFERENS

MEMBUAT Membuat kesimpulan awal yang munasabah,


INFERENS
yang mungkin benar atau tidak benar untuk
menerangkan sesuatu peristiwa atau
pemerhatian.

 Inferens dibuat secara tidak langsung manakala pemerhatian


adalah secara langsung dan ternampak.
 Inferens yang berkait dengan dengan pemerhatian secara logic
adalah munasabah dan boleh diterima, walaupun inferens itu
mungkin benar atau sebaliknya.
 Untuk menguji kebenaran inferens, eksperimen perlu dijalankan.
 Inferens juga boleh dikaitkan dengan pengalaman.
 Digunakan untuk membuat pemerhatian yang lanjut dengan cara
memberi penerangan kepada sesuatu fenomena.

5
e) MERAMAL

MERAMAL Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa


berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang
lalu atau berdasarkan data.

 Pengalaman boleh merujuk kepada pengetahuan sedia ada yang


dimiliki oleh pembuat ramalan. Data yang boleh dipercayai pula
merujuk kepada set data yang dikumpulkan secara sah.

 Panduan ketika membuat ramalan:


1. Menggunakan bukti atau data semasa
2. Menentukan hasil mungkin dari tindakan
3. Yakin dengan ketepatan jangkaan yang dibuat
4. Mengesahkan jangkaan daripada bukti dan pengalaman lepas
5. Semakin banyak data yang diperoleh, semakin berkeyakinan
untuk membuat ramalan.

6
f) BERKOMUNIKASI

BERKOMUNIKASI
Menerima, memilih, menyusun dan
mempersembahkan maklumat atau idea dalam
bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah, atau
model.

 Komunikasi merupakan cara untuk mengemukakan idea atau


menyampaikan maklumat dalam pelbagai bentuk seperti : Lisan,
tulisan, lukisan, jadual, graf, gambarajah, model, carta, peta,
simbol, persamaan matematik dan sebagainya

 Kepentingan Berkomunikasi
1. Menyampai idea, perasaan, dan keperluan kepada orang lain
2. Menguasai cara yang pelbagai bagi menyampaikan
maklumat
3. Maklumat perlu jelas, tepat dan ringkas
4. Menyusun dan menyisih data dengan kemas dan teratur

7
g) MENGGUNAKAN PERHUBUNGAN RUANG DAN MASA

BERKOMUNIKASI Memerihalkan perubahan parameter seperti


lokasi, arah, bentuk, saiz, isipadu, berat, dan
jisim dengan masa.

 Merupakan konsep paling asas dalam sains fizikal.


 Menceritakan objek dengan merujuk kepada ruang dan masa
melibatkan pemerihalan dan perbandingan objek berkenaan dari
segi saiz, kedudukan, arah pergerakan, dan perubahan bentuk
atau pola sepanjang suatu jangka masa.
 Kepentingan kemahiran ini:
a) Menyedarkan kita bahawa setiap perubahan itu adalah
mengikut masa
b) Membantu kita menyusun peristiwa mengikut kronologi

8
1.2 KEMAHIRAN PROSES SAINS BERSEPADU

Mentafsir maklumat
K
E
M
A
H
I
R
A Mendefinisikan secara operasi
N

P
R
O
S
E
S
Mengawal pemboleh ubah
S
A
I
N
S

B Membuat hipotesis
E
R
S
E
P
A
D
U Mengeksperimen

9
a) MENTAFSIR MAKLUMAT

Memberikan penerangan yang rasional tentang objek,


peristiwa atau pola daripada data yang dikumpul.

Kepentingan mentafsir data membolehkan kita:


a) Mendapat sebanyak mungkin maklumat dari jadual, graf
M dan gambarajah
E
N b) Melihat hubungan antara pembolehubah yang terlibat
T c) Membuat sesuatu rumusan.
A
F
S
I
R Data yang dikumpul boleh berbentuk : kualitatif ataupun
kuantitatif
M
A
K
L Jenis-jenis data
U
M
A
T
Gambar Graf Jadual Tulisan

Garisan Bar Carta pai

10
b) MENDEFINISI SECARA OPERASI

Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan


menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Tujuan : memberikan konsistensi dan ketepatan 
M
E dalam penyelidikan saintifik
N
D
E
F Digunakan untuk mendefinisikan pembolehubah atau 
I fenomena yang tidak dapat diukur secara langsung
N
I
S
I
CONTOH 1
S
E Berikut adalah dua kenyataan mengenai asid :
C A : Asid ialah bahan yang mengandungi hidrogen
A
R B : Asid adalah bahan yang menukarkan kertas litmus biru
A kepada merah.

O
P Apakah perbezaan kenyataan di atas?
E
Tentukan yang mana satu definisi secara operasi?
R
A
S Jawapan:
I
Kenyataan B : Asid menukarkan kertas litmus boleh
dilakukan dan diperhatikan manakala kenyataan A tidak
boleh diperhatikan.
Kenyataan B ialah definisi secara operasi.

11
c) MENGAWAL PEMBOLEHUBAH

Definisi : mengenalpasti dan mengawal pembolehubah


yang boleh mempengaruhi eksperimen.

M
E
N Dalam sesuatu penyiasatan, satu pembolehubah
G dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya
A dengan pembolehubah bergerak balas.
W
A
L
Jenis-jenis pembolehubah
P
E
M
B
O
L
E Dimalarkan Manipulasi Bergerak balas
H
U
B
A
H
Dikekalkan Berubah Hasil
sepanjang sepanjang keputusan
eksperimen eksperimen

12
d) MEMBUAT HIPOTESIS

Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan


antara pembolehubah yang difikirkan benar bagi
menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pernyataan
ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya.
M
E
M
B Hubungan antara pembolehubah bergerak balas dan
U
A pembolehubah dimanipulasikan.
T

H
I
P LANGKAH MENGUJI KESAHIHAN HIPOTESIS
O
T
E 1. Mengenalpasti pembolehubah
S
I 2. Merancang aktiviti/eksperimen yang akan dijalankan
S 3. Menguji hipotesis yang dibina
4. Mengenalpasti maklumat/data
5. Membuat kesimpulan mengenai hipotesis

13
d) MENGEKSPERIMEN

Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji


sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data
sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu.
M
E
N
G
PELAN EKSPERIMEN
E
K
S
1. Objektif
P
E 2. Hipotesis
R
3. Langkah-langkah perlaksanaan
I
M 4. Menyiasat
E
5. Memerhati dan mentafsir data
N
6. Keputusan
7. Kesimpulan

14
15

Anda mungkin juga menyukai