Anda di halaman 1dari 3

Access quhet ndryshe edhe DBMS - Data base manegement system

-thjeshton strukturimin e informacionit


--shembuj, oracle, Microsoft sql server, IBM DB2, informix

Versioni i pare --Access 1.0, Access 1.1


Paketa Access permban
SQL - Structured Query language
QBE - Query by example
Komponetet e nje database
Cdo komponet quhet objekt
1.Tabelat ku ndodhen te dhenat aktuale dhe te futura me perpara ( perbeh
et nga rreshta dhe kolona)
2.Queries - jane kerkesat bazet baze rreth fushave dhe kolonave.
3.Forms jane bere per arsye thjeshtimi
4.Reports
5.Pages - jane krijuar per te punuar nga interneti
6.Macros - grup veprimesh qe performojne nje veprim te caktuar
7.modulet - grup aplikimesh dhe procedurash
1.Database ne access konstiston ne objekte (1.. 7)
2.Per te krijuar nje baze te dhenash te re FILE->NEW -> blank database
a.tabela
b.te krijohen lidhje(relationships)
c.futen te dhenat
d. krijimi i formulareve (forms dhe reports)
Tabelat jane zemra(pjesa kryesore) e access dhe perbehen nga fusha dhe recorde
nje record i korrespondon nje rreshti tabele dhe permban info rreth nje identite
ti te vetem.
Field - njesia baze e nje pjese te dhenash
tabelat perbehen nga
1.Datasheet View
2.Design View perdoret per te krijuar nje fushe tjeter ne tabele
3.Properties - qe perfshin input mask qe specifikon formatin e te dhenave - Capt
ion (per te krijuar lehtesi per leximin e nje teksti) - Validation Rule (Spec vl
erat e nje te dhene) -Validation Text
4.Indeksimi - specifikon nese fusha
5.Primary key - Eshte nje fushe ose disa te kombinuare qe ne menyre unike identi
fikon cdo rresht

Si krijohet nje tabele


1.Selektojme Tables me pas klikojme new ne dritaren Database
2 zgjedhim design view emrat e fushave nuk duhet te perfshijne hapesira dhe ne f
und 3.zgjedhim primary Key
Celesi kryesor i nje tabele indeksohet ne menyre automatike.
RELATIONSHIPS
jane lidhjet ndermjet tabelave - krijohen duke klikuar tek relaionships window
me pas aty zgjedhim tools- relationships
pra jane linja ose vija ndermjet fushave te tabeles
kur bejme double-click ne kuti na del nje tabele qe krijon ose shton lidhje te r
e
Accessi i krijo ne menyra auto keto relation ships kemi : nje ne shume ( fusha
t kane nje primary key ose indks unik), nje ne nje ( fusht jane disa primary key
dhe kane shume indekse unike) - kur nje relationship eshte krijuar me perpara(
nje nga fushat nuk ka indeksim unik) , fshirja realizohet duke klikuar tek lidh
ja dhe duke shtypur DEL

FORMS
Ato mund te hapen ne tre pamje - form view, design view, DataSHEET VIEW
kontrolli tek forms - fusht jane te paraqitura ne kontrolle, fushat jane te para
qitura ne textbox dhe cdo kontroll i korrespondo nje fushe te vecante
sub-forms -perdoren shpesh per 1 deri ne shume relationships
perparesite(properties) - duke klikuar tek design view ( shumica esjane krijuar
automatikisht) dhe keto perparesi mund te ndryshojne nese duam (madhesine..)
krijimi i nje formulari - menyra me e mire eshte duke perdorur forms wizard tip
et: tabular(nje linje per record) columnar (nje rregjistrim per formular, justif
ied(nje record per formular), datasheet(bejme edhe formatin)
sub-forms - jane nengrup i formularesve
Nqs relationships ndermjet tabelave jane vendosur ne meyre koorekte, nje form os
e subform ne menyre te suksesshme
futja e nje pamje(picture) - kjo mund te te realizohet duke perdorur OLE - Obje
ct Link Embedding pamjet nuk mund te shikohen ne nje datasheet dhe vendosja e sa
j behet duke klikuar ne pamje...
Queries
zgjedhja e tyre konsiston ne 1.Select parameter Crossed-up ketu mund te
perfshihen llogaritje 2.Dublikimi - gjejme ato rekorde te cilat kane te njejten
vlere ne fusha
Veprimet me query - Delete -Update -Krijimi i tabelave qe kate te beje me zgjedh
jen e disa rekordeve dhe ruajtja ne nje tabele te re
Mund te shikojme ne : 1. Design View(behet ne menyre automatike), 2.SQL View (pa
raqet resultatin e cdo query)3.Datasheet view
REPORTS
ato mund te hapen ne tre menyra 1.design view 2.Print view 3.Lay out view (nuk d
o te thote qe te dhenat jane korrekte)
Tipet e te dhenave nj=e nje database jane text (deri ne 255 char, emra, adresa,
jo llogaritje matematikore)
Memo - text te gjate deri ne 8200 char
data dhe koha autonumber(vendoset sa here qe krijome nje fushe te re)
OLE object
Perparesite fushave(FIELD PROPERTIES) madhesia(field size, max 50 char),
format, caption, validation text validation rule, indeksimi
Rregullat per emerimin e fushave dhe objekteve - asnjehere nuk duhet qe emri i n
je fushe te filloje me hapesire, emriduhet te jete unik, i shkurter dhe nuk duhe
t te jete nje emer qe te shkaktoje konflikt me emrat e krijuar nga vete access-i
, futja e te dhenave ne nje datasheet behet direkt ne rreshtat e nje datatasheet
, perdorim TAB per te levirur nga njera qelize ne tjtren, ne momentin qe ne levi
zim nga nje record ne tjetrin, Ms-Access i ruan ne men auto
opsini data entry aktivizohet direkt nga.. ne rast se duam ta heqim, (remove), v
eprimet cut, copy, paste njelloj
nje komande tjeter ditto, per te perseritur nje fushe nga nje record i meparshem
tek ai tani,
zgjedhja e rekordeve behet duke klikuar tek tabi ne te majte te cdo kolone, fshi
rja e kolenes (Delete)