Anda di halaman 1dari 16

Adviezen

Adviezen van de vergadering van de Welstands- en Monumentencommissie gehouden op woensdag


20 april 2011 in kamer C01.09 van het Stadhuis, Spui 70.

Aanwezig:
Rainer Bullhorst voorzitter
Geert van Veersen lid
Ilse Castermans lid
Dickens van der Werff lid
Endry van Velzen lid
Emile Grotenbreg lid
Kirsten van der Plas secretaris
John Schnezler secretaris

1. Opening vergadering

2. Vaststelling adviezen
De commissie stelt de welstandsadviezen uit de volgende vergaderingen vast:
 13 april 2011

3. Spreekrecht
Indien gebruik gemaakt wordt van het spreekrecht, wordt dit bij het advies van het desbetreffende plan
gemeld.

1
4. Beginselplannen, bouwplannen en monumentenvergunningen

1. Bilderdijkstraat 104 en Bilderdijkstraat 104A, 106, 106A, 108, 110, 112 en


Elandstraat 26
Wcie 20110420/CSM201101218
Bouwplan: het gedeeltelijk in- en uitwendig veranderen van de woning en de bar met
ontmoetingsruimte.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie is van mening dat de geplaatste uitbreiding in volume en in
architectonische uitwerking met houten rabatdelen een aantasting is van de architectuur
en het binnengebied gelegen in een beschermd stadsgezicht.
Overigens sluit kunststofmateriaal voor de hemelwaterafvoer ook niet aan bij de
oorspronkelijke natuurlijke materialen van de woning.

2. Bronovolaan 5
Wcie 20110420/AKI201104548
Beginselplan: het oprichten van een milieudepot bij en ten behoeve van het ziekenhuis.

Akkoord
De commissie heeft het beginselplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie is van mening dat het voorgestelde milieudepot ter plaatse van de
noordoost gevel van het ziekenhuis in schaal, verschijningsvorm, materialisatie met
gevels van schanskorven gevuld met keien en een mos-sedum-dak, in detaillering en in
kleurstelling passend is bij de architectuur en de omgeving.

3. Cor Ruyslaan 10 en Jan Muschlaan 13 t/m 255


Wcie 20110420/JCZ201105612
Bouwplan: het afwijken van de vergunning welke bestaat uit het gewijzigd uitvoeren van
de begane grond en 6e verdieping van het appartementengebouw alsmede het veranderen
van de gevel.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Algemeen toetsingskader'
van de Welstandsnota. Op 2 februari 2011 is de commissie reeds akkoord gegaan met het
destijds getoonde ontwerp voor het wijzigen en vergroten van het bestaande
appartementengebouw in een ruimtelijke setting in het Benoordenhout. Zij constateert dat
het voorliggende ontwerp een aantal wijzigingen op de reeds verleende bouwvergunning
betreft. De geplande uitbreiding op de begane grond zal niet tussen stramien 9-13 maar
tussen stramien 19-23 plaatsvinden. De multifunctionele zalen schuiven mee naar
stramien 24-26. Het gevolg daarvan is dat de drie nieuwe appartementen en de drie
logeerkamers verplaatst zijn naar de andere zijde van het pand (tussen stramien 3-8) Voor
de vormgeving van de hoofdentree aan de Jan Muschlaan wordt de oude hoofdentree
hergebruikt. Dit betekent dat de entree iets kleiner wordt. De appartementen op de 6e
verdieping worden niet uitgebreid maar intern doorgebroken. De buitencontouren blijven
dus als bestaand.
De commissie kan instemmen met voornoemde wijzigingen die zij in positionering, maat
en verschijningsvorm passend acht bij de hoofdbebouwing.

2
4. Denneweg 112
Wcie 20110420/PHO201103349
Bouwplan: het in- en uitwendig veranderen, vergroten en opsplitsen van de winkel tot een
winkel en een benedenwoning.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie is van mening dat de uitbreiding van de bestaande serre en de voorgestelde
deur in de zijgevel ter plaatse van het binnengebied van het pand in schaal,
verschijningsvorm, materialisatie, detaillering en in kleurstelling op goede wijze zijn
gerelateerd aan de stijlkenmerken van de architectuur.

5. Denneweg 17A
Wcie 20110420/BEN200907650
Bouwplan: het veranderen van de bovenwoning tot drie appartementen.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie is van mening dat de glazen doorvalbeveiliging te fors is en in
verschijningsvorm en in materialisatie in onvoldoende aansluiten op de beeldkenmerken
van het pand. Overigens zou de doorvalbeveiliging binnen de dagmaat van de
gevelopeningen aangebracht moeten worden, niet op het metselwerk.
De commissie kan ook niet instemmen met het dakterras met hekwerk op het dak van het
pand.
Zij kan wel instemmen met de voorgestelde dakkapel in het linker zijschild van het
hoekpand die in schaal, vormentaal, verschijningsvorm, materialisatie, detaillering,
kleurstelling en in positionering op goede wijze gerelateerd aan de architectuur.

6. Deventersestraat 38
Wcie 20110420/ORIJ201102957
Bouwplan: het vergroten van de eengezinswoning door het plaatsen van een dakopbouw.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Extra bouwlaag’ en
‘Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota en adviseert over het plan op zich en in
relatie met de omgeving en de verwachte toekomstige ontwikkelingen.
De commissie constateert dat de onderhavige dakopbouw afwijkt van de door haar
geaccordeerde dakopbouw ter plaatse van huisnummer 30.
Zij acht kunststofkozijnen van te lage architectonische kwaliteit bij deze architectuur en
ventilatieroosters in het vaste glas leiden tot een onwenselijke visuele verzwaring van het
kozijn. Voor het overige is de commissie akkoord.

7. Drapeniersgaarde 4
Wcie 20110420/MHE201011500
Beginselplan: het veranderen van het woongebouw met kantoor door het vergroten van de
receptie.

Niet akkoord
De commissie heeft het beginselplan getoetst aan de onderdelen ‘Cluster 5, de
Objectcriteria, de Reclamenota en het Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie kan niet instemmen met het gewijzigde voorstel betreffende de uitbreiding
van de receptie van het woongebouw.
Hoewel de verschijningsvorm eenduidiger is en meer aansluit op de architectuur acht de

3
commissie de voorgevel te dicht op de entreetrap gepositioneerd waardoor een
ondefinieerbare smalle strook vloer blijft bestaan.
Zij acht tevens de kleurstelling van de trapleuning en niet passend bij deze architectuur.

8. Exloostraat 121
Wcie 20110420/MHE201101858
Bouwplan: het vergroten van de eengezinswoning door het plaatsen van een aanbouw op
de begane grond en een uitbouw op de 2e verdieping aan de achterzijde.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie is van mening dat de voorgestelde aanbouw op de begane grond en de
uitbouw op de verdieping qua volume, open dicht verhouding, materialisatie, detaillering
en kleurstelling goed aansluit bij de bestaande architectuur.

9. H. Marsmanplantsoen 12
Wcie 20110420/WAK201104914
Bouwplan: het vergroten van de eengezinswoning door het plaatsen van een dakopbouw.

De plannen Hendrik Marsmanplantsoen 12 en 22 zijn samen behandeld.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Extra bouwlaag’ van de
Welstandsnota en adviseert over het plan op zich en in relatie met de omgeving en de
verwachte toekomstige ontwikkelingen.
De commissie is van mening dat de gewijzigde extra bouwlaag in onvoldoende mate is
ontworpen volgens de nota.
De bestaande brede woningscheidende gemetselde schijven zorgen voor een duidelijke
ritmiek en plastiek in de voorgevel, waartussen de gevels zich bevinden.
Dit thema zou eveneens in de dakopbouw terug te zien moeten zijn, waarbij alle
gevelelementen en ook de balustrade van het terras zich tussen de schijven moeten
bevinden.
Hoewel hout in de architectuur voor komt, acht de commissie hout als materiaal voor de
gevels van te lage architectonische kwaliteit bij deze voornamelijk bakstenen
architectuur.
Met de gevelindeling kan de commissie instemmen.

10. H. Marsmanplantsoen 22
Wcie 20110420/WAK201104915
Bouwplan: het vergroten van de eengezinswoning door het plaatsen van een dakopbouw.

De plannen Hendrik Marsmanplantsoen 22 en 12 zijn samen behandeld.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Extra bouwlaag’ van de
Welstandsnota en adviseert over het plan op zich en in relatie met de omgeving en de
verwachte toekomstige ontwikkelingen.
De commissie is van mening dat de gewijzigde extra bouwlaag in onvoldoende mate is
ontworpen volgens de nota.
De bestaande brede woningscheidende gemetselde schijven zorgen voor een duidelijke
ritmiek en plastiek in de voorgevel, waartussen de gevels zich bevinden.
Dit thema zou eveneens in de dakopbouw terug te zien moeten zijn, waarbij alle
gevelelementen en ook de balustrade van het terras zich tussen de schijven moeten
bevinden.

4
Hoewel hout in de architectuur voor komt, acht de commissie hout als materiaal voor de
gevels van te lage architectonische kwaliteit bij deze voornamelijk bakstenen
architectuur.
Met de gevelindeling kan de commissie instemmen.

11. Johan de Wittlaan 22


Wcie 20110420/ORIJ201105130
Bouwplan: het veranderen van de gevel van de school door het vervangen van kozijnen.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Cluster 1 en het Algemeen
toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie kan in beginsel instemmen met de voorgestelde kozijnvervangingen van
het schoolgebouw. Zij is echter van mening dat de ventilatieroosters in het vaste glas tot
onwenselijke visuele verzwaringen van de kozijnen leiden. De ventilatie zou via de brede
tussendorpels gerealiseerd kunnen worden.

12. Kapelweg 35
Wcie 20110420/ANE201104649
Bouwplan: het gedeeltelijk slopen en veranderen van het café/restaurant met 1e
etagewoning ten behoeve van de aanbouw.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie is van mening dat de gewijzigde uitbreiding van het café-restaurant in
schaal, verschijningsvorm, materialisatie, detaillering en in kleurstelling in voldoende
mate passend is bij de architectuur.

13. Lange Lombardstraat 36


Wcie 20110420/AAK201012617
Bouwplan: het veranderen van een ruimte welke behoorde tot het pand Lange
Lombardstraat 34 tot twee woningen.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Algemeen toetsingskader’
van de Welstandsnota.
Ter plaatse van de achtergevel kan de commissie instemmen met de gewijzigde
ventilatievoorziening die nu via muurroosters in de gevel tussen de vensters worden
aangebracht. Zij acht de onderhavige roosters passend bij de architectuur.

14. Laurenburgstraat 13
Wcie 20110420/ANE201101871
Bouwplan: het vergroten van de eengezinswoning door het plaatsen van een dakopbouw.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Extra bouwlaag’ en
‘Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota en adviseert over het plan op zich en in
relatie met de omgeving en de verwachte toekomstige ontwikkelingen.
De commissie is van mening dat de voorgestelde dakopbouw qua volume, open dicht
verhouding, materialisatie, detaillering en kleurstelling voldoende aansluit bij de
oorspronkelijke beeldkenmerken van deze architectuur.

5
15. Loevesteinlaan 885
Wcie 20110420/MHE200708727
Bouwplan: het gedeeltelijk vergroten van het sportcentrum (ondergronds zwembad).
Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Algemeen toetsingskader’
van de Welstandsnota. Op 9 februari 2011 kon de commissie niet instemmen met de
positionering, maat, verschijningsvorm en materialisatie van de twee ontluchtingskasten
op het maaiveld op de grens met de oprenbare ruimte. In het voorliggende aangepaste
ontwerp worden de ontluchtingskasten met groen ingepakt. De commissie kan niet
instemmen met dit voorstel dat zij een te cosmetische en weinig structurele oplossing
acht. Mede door de schijnbaar willekeurige positionering ogen de kasten als twee
“incidenten” en gaan geen relatie met elkaar of met de openbare ruimte aan. Met name de
kleinere ontluchtingskast is storend tegen de groenstrook aan gepositioneerd. De
commissie mist een duidelijke ordening in de positionering van de ontluchtingskasten.
Een duidelijke ordening zou meer samenhang opleveren op het maaiveld.
Wat betreft de vormgeving van de ontluchtingskasten acht de commissie de kasten erg
dominant in het straatbeeld aan de Loevesteinlaan. Zorg voor een minder dominant beeld
óf maak er een ontwerpopgave van waarbij je juist duidelijk laat zien dat het om
ontluchtingskasten gaat.

16. Luxemburgstraat 18
Wcie 20110420/ANE201102552
Bouwplan: het samenvoegen van de benedenwoning en bovenwoning en het realiseren
van een dakopbouw op de woning.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Extra bouwlaag’ en
‘Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota en adviseert over het plan op zich en in
relatie met de omgeving en de verwachte toekomstige ontwikkelingen.
De commissie is van mening dat voorgestelde dakopbouw weliswaar qua volume
voldoende aansluit bij de bestaande woning maar voor wat betreft materialisatie en
detaillering in rabatdelen te schraal is bij de onderliggende baksteen-architectuur.
Bovendien kan zij ook niet instemmen met de open dicht verhouding van de achtergevel
die zij te gesloten acht bij de onderliggende gevels.

17. Meer en Boslaan 111


Wcie 20110420/FJB201103347
Bouwplan: het vergroten van de eengezinswoning aan de achter- en oostzijde en het
slopen en opnieuw bouwen van de garage.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie is van mening dat de gewijzigde uitbreidingen aan de villa, doordat die nu
meer los komen van het hoofdvolume, in schaal, vormentaal, verschijningsvorm,
materialisatie, detaillering en in kleurstelling passend zijn bij de architectuur.
De commissie doet een pleidooi om de dichte deur in de transparante tussengevel ook
meer transparantie te geven.

18. Miamihof 57
Wcie 20110420/WAK201102964
Bouwplan: het veranderen van de eengezinswoning door het maken van een dakterras.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het

6
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie kan instemmen met het voorgestelde dakterras dat in afmetingen,
positionering, materialisatie en ontsluiting via een dakluik, goed aansluit bij de
onderliggende architectuur en voldoet aan de nota.

19. Nieuwlandstraat 6 en 8/Oudaenstraat 7


Wcie 20110420/WAK201103983
Beginselplan: het oprichten van een kinderdagverblijf en 36 starterswoningen ter plaatse
van de te slopen percelen.

Insprekers: de inspreekteksten van dhr. Goedhart en mevr. Berkelder zijn achter de


adviezen bijgevoegd.

Niet akkoord
De commissie heeft het beginselplan getoetst aan het onderdeel ‘Karaktergebied
Wederopbouw ‘ van de Welstandsnota. De commissie constateert dat het programma past
in de door DSO vastgestelde contouren maar kan niet instemmen met de inpassing,
volumeopbouw en architectonische uitwerking van het voorgestelde
appartementencomplex met kinderdagverblijf. De inpassing op maaiveld overtuigt de
commissie niet. Zij mist een duidelijke verankering van het bouwwerk op deze plek in de
stad. Het ontwerp is los ingepast en vertoont weinig samenhang met de directe bebouwde
omgeving. De ernaast gelegen kerk, het bouwwerk zelf en het parkeren vormen drie losse
onderdelen waardoor de omgeving verbrokkelt. Deze drie onderdelen dienen sterker aan
elkaar te worden gekoppeld ten behoeve van een eenduidige ruimtelijke samenhang.
Wat betreft de architectonische uitwerking acht de commissie alle gevels onvoldoende
alzijdig en overhoeks ontworpen in relatie tot de omgeving. Het ontwerp lijkt hierdoor uit
elkaar te vallen. De zijgevels komen hard over, met name het tweelaagse dichte vlak is
erg gesloten. De begane grondzone opent zich wel naar de omgeving maar de zijgevel
keert zich af van zijn omgeving.
De commissie acht de zuidoost gevel te expressief en monumentaal vormgegeven om te
werken als achtergrond of coulisse voor de kerk. De commissie acht een rustige sober
vormgegeven gevel dan ook passend in relatie tot de kerk. De commissie constateert dat
de lift in de zuidoost gevel symmetrisch is geplaatst terwijl de kerktoren waar de
vormgeving van de liftschacht aan refereert asymmetrisch is gepositioneerd.
De commissie acht het parkeren nog niet overtuigend opgelost. Vooral de drie
“restplekken” aan weerszijden van het pand zorgen voor fragmentatie van het maaiveld.
Bij een volgende behandeling van dit plan vraagt de commissie om meer informatie
aangaande de inrichting van het maaiveld, waaronder het speelplein, en duidelijke
straatprofielen, die de overgangselementen tussen nieuwbouw en omgeving tonen.

20. Parkweg 28
Wcie 20110420/ORIJ201105043
Bouwplan: het wijzigen van de erfscheiding van de eengezinswoning.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie kan in beginsel instemmen met de gewijzigde erfscheiding van de woning.
Doordat het bovendeel onvoldoende doorzicht heeft, is de opbouw in hiërarchie niet
logisch en te afwijkend van het oorspronkelijke ontwerp.

7
21. Plein 10K
Wcie 20110420/AAS201103209
Bouwplan: het verbouwen van de kiosk.

Plan is behandeld op 6 april jl.

22. R.J. Schimmelpennicklaan 10B


Wcie 20110420/JLA201104949
Bouwplan: het veranderen van de 2e etagewoning door middel van het plaatsen van een
dakkapel aan de achterzijde.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie is van mening dat de voorgestelde dakkapel in het achterschild van de
woning te fors is en te dicht tegen de nok ligt. Bovendien ontbreekt raamhout.

23. Singravenstraat 23
Wcie 20110420/MHE201103363
Bouwplan: het vergroten van de eengezinswoning door middel van het plaatsen van een
dakkapel op het achterdakvlak.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie is van mening dat de voorgestelde dakkapel op het achter dakvlak qua
volume, open dicht verhouding, materialisatie, detaillering en kleurstelling voldoende
aansluit bij de architectuur van de onderliggende woning en de gerealiseerde dakkapellen
op dezelfde architectuur in de directe omgeving.

24. Spuistraat 14
Wcie 20110420/AAS201101057
Bouwplan: het in- en uitwendig veranderen van de winkel met magazijn.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Cluster Binnenstad, de
Reclamenota en het Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie kan niet instemmen met de gewijzigde winkelpui en de voorgestelde
reclame. Zo is de voorgestelde plint in maat te gering en zou geen bovenlicht toegepast
moeten worden.
De reclame-uitsteekbak voldoet vanwege de ligging in de verdieping niet aan de
reclamenota.
De commissie is wel akkoord met de keuze van het materiaal en het getoonde
glasmonster voor de gevelelementen en eveneens met de aluminium kozijnen in de zwarte
kleurstelling.

25. Van Hoornbeekstraat 5


Wcie 20110420/JLA200802232
Bouwplan: het gedeeltelijk vernieuwen en verbouwen van de school tot school met
buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Karaktergebied niet
planmatige 19e eeuwse stadsuitbreidingen’ en het ‘Algemeen toetsingskader’ van de

8
Welstandsnota. Op 19 november 2008 is de commissie reeds akkoord gegaan met een
aantal wijzigingen aan de bestaande Annie M.G. Schmidt school in Scheveningen. Zij
constateert dat het voorliggende ontwerp een wijziging op de reeds verleende
bouwvergunning betreft. De lichtkap ter plaatse van de achtergevel (tegen de bestaande
tuinmuur) is aangepast in een dichte dakconstructie met zes lichtkoepels. De commissie
kan instemmen met de positionering, maat en verschijningsvorm van deze lichtkoepels.
Ook de detaillering en materialisatie zijn akkoord.

26. Van Lansbergestraat 115


Wcie 20110420/JHA201102958
Bouwplan: het veranderen van de bovenwoning door het plaatsen van een dakterras.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie is van mening dat het voorgestelde dakterras qua positionering,
materialisatie en detaillering en qua ontsluiting via een uitstapluik voldoende aansluit bij
de oorspronkelijke beeldkenmerken van deze architectuur.

27. Van Montfoortlaan 6


Wcie 20110420/JCZ201103389
Bouwplan: het vergroten van de eengezinswoning aan de achterzijde door het plaatsen
van een uitbouw.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Cluster 3, de Objectcriteria
en het Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie is van mening dat de open-dichtverhouding van de voorgestelde aanbouw
aan de achterzijde van de woning in voldoende mate reageert op de gevelindeling van de
architectuur.
Zij acht de onderhavige uitbreiding in schaal en architectonische uitwerking op goede
wijze gerelateerd aan de stijlkenmerken van de architectuur.

28. Vigelandstraat 31
Wcie 20110420/FJB201104425
Bouwplan: het vergroten van de eengezinswoning middels het plaatsen van een uitbouw
met balkon aan de voorzijde.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie kan instemmen de voorgestelde uitbouw met balkon aan de voorzijde die
qua volume, materialisatie, detaillering en kleurstelling voldoende aansluit bij de
architectuur van de woning en de standaard meerwerkoptie.

29. Visafslagweg 1 vak 22/23


Wcie 20110420/ANE201101932
Bouwplan: het plaatsen van reclame-uitingen aan de voor- en achterzijde van de
bedrijfsruimte.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Reclamenota’ van de
Welstandsnota.
De commissie kan instemmen met de voorgestelde reclame-uitingen aan de voor- en

9
achterzijde van de bedrijfsruimte die qua hoeveelheid, positionering en afmetingen
voldoende zijn gerelateerd aan de architectuur.

30. Waalsdorperweg 261


Wcie 20110420/AKI201104912
Bouwplan: het veranderen van de bovenwoning door het plaatsen van een dakkapel.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie is van mening dat de voorgestelde dakkapel in het achterdakvlak van de
woning te fors is, deze zou in afmetingen moeten aansluiten op die van de buren.
De voorgestelde kunststof materialen zijn van te lage architectonische kwaliteit bij deze
architectuur en daarnaast is het boeiboord te vlak. Hierin zou meer reliëf aangebracht
moeten worden.

31. Wateringse Binnentuinen blok F bouwnummers 1 t/m 16


Wcie 20110420/PAR201100204
Bouwplan: het oprichten van 12 eengezinswoningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Karaktergebied eind 20ste
begin 21ste eeuw’ van de Welstandsnota.
De commissie kan instemmen met de positionering, volumeopbouw en architectonische
uitwerking van de voorgestelde twaalf eengezinswoningen in Wateringse Binnentuinen
(Blok F). Zij acht de vormgeving van de woningen passend in deze omgeving. Zowel de
detaillering als de materialisatie van de woningen zijn passend bij deze architectuur.

32. Wateringse Binnentuinen blok I


Wcie 20110420/PAR201100285
Bouwplan: het bouwen van twaalf eengezinswoningen.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Karaktergebied eind 20ste
begin 21ste eeuw’ van de Welstandsnota.
De commissie kan instemmen met de positionering, volumeopbouw en architectonische
uitwerking van de voorgestelde twaalf eengezinswoningen in Wateringse Binnentuinen
(Blok I). Zij acht de vormgeving van de woningen passend in deze omgeving. Zowel de
detaillering als de materialisatie van de woningen zijn passend bij deze architectuur.

33. Wateringse Binnentuinen fase 1, blok H


Wcie 20110420/ROD201100322
Bouwplan: het bouwen van twee woningen inclusief erfscheiding, berging en vlonders.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Karaktergebied eind 20ste
begin 21ste eeuw’ van de Welstandsnota. De commissie kan niet instemmen met de
inpassing en architectonische uitwerking van de voorliggende twee woningen onder één
kap in Wateringse Binnentuinen. De commissie acht de woningen onvoldoende
overtuigend ingepast in deze omgeving. Het kappenplan is onevenwichtig en past
onvoldoende bij deze typologie villa’s. Onder andere door het wolfsend en de sprong in
de goot tussen het rechter en linkerdeel van de gevel. Ook de onevenwichtige
materialisatie draagt hiertoe bij. De kap wordt aan de rechterzijde ongenuanceerd en hard
beëindigd hetgeen de relatie met het belendende pand niet ten goede komt.

10
34. Withuysstraat 147
Wcie 20110420/AKA201100574
Bouwplan: het veranderen van de bovenwoning door het plaatsen van een dakkapel aan
de voor- en achterzijde.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Objectcriteria’ van de
Welstandsnota.
De commissie is akkoord met de afmetingen van de gewijzigde dakkapellen in het voor-
en achterschild van de woning die nu in goede verhouding staan tot de dakvlakken.
Zij blijft echter van mening dat ventilatieroosters tot onwenselijke visuele verzwaringen
van de kozijnen leiden. Met het overige is zij akkoord.

35. Wolweversgaarde en Zwaardvegersgaarde


Wcie 20110420/MHE200857833
Bouwplan: het oprichten van 58 grondgebonden woningen en 18 parkeerplaatsen (op de
voormalige locatie van de Pleijsierschool).

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Karaktergebied
Wederopbouw ‘ van de Welstandsnota.
Op 29 juli 2009 is de commissie akkoord gegaan met de positionering en architectonische
uitwerking van 58 eengezinswoningen. Het voorliggende ontwerp betreft een wijziging
op de reeds verleende bouwvergunning. Eén blok woningen wordt herontwikkeld. In
plaats van het oorspronkelijk ontworpen platte dak wordt nu een zadeldak voorgesteld en
betreft het tevens een kleiner woningtype. De blokken aan de buitenrand die als
“boekensteunen” fungeren blijven in tact (drie lagen met een plat dak) evenals de breedte
van de woningen.
De commissie kan instemmen met de wijziging van de kap van een plat dak naar een
zadeldak. Ook de wijziging van het profiel inclusief de voorgevelrooilijn stuit niet op
bezwaren.

36. Zuidwerflaan 9
Wcie 20110420/AKI201104440
Bouwplan: het plaatsen van een blokhut ten behoeve van de eengezinswoning in de
achtertuin.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie kan in beginsel instemmen met het initiatief. Zij is echter van mening dat
hout voor de berging niet passend is bij de voornamelijk bakstenen architectuur.
De commissie is wel akkoord met de vormentaal maar de kolom zou in
verschijningsvorm en in materialisatie ook moeten aansluiten op de architectuur.

37. Anna van Buerenplein ong.


Wcie 20110420/AAK201009077
Bouwplan: het oprichten van een woongebouw bevattende 395 woningen alsmede
onderwijs- en detailhandelfuncties.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Karaktergebied bijzondere
stedelijke gebieden’ van de Welstandsnota. Op 5 januari 2011 is de commissie akkoord
gegaan met de positionering, volumeopbouw en architectonische uitwerking van het
ontwerp voor een woongebouw aan het Anna van Buerenplein. Zij constateert dat het

11
voorliggende ontwerp een wijziging betreft. Ter plaatse van de entree van de universiteit
worden een hellingbaan en trappartij voorgesteld. De commissie kan instemmen met de
positionering en vormgeving van dit ontsluitingsgebied bestaande uit een hellingbaan en
trap om het niveauverschil ter plaatse op te lossen. De commissie acht de vormgeving van
dit entreegebied passend bij de architectuur van het hoofdgebouw en acht het een mooie
bijdrage vormen aan de inrichting van het plein.

38. Aanvullend
Lange Poten 9 - 11
Wcie 20110420/WSL201102538
Bouwplan: het verbouwen van de winkel met 2e etagewoning door het vervangen van de
kozijnen in de voorgevel, het plaatsen van daklichten en het veranderen van de 2e
etagewoning tot kantoor.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Cluster Binnenstad en het
Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie kan instemmen met het gewijzigde voorstel. Zij acht de drie gewijzigde
dakramen in het voorschild van het pand nu in goede verhouding staan tot het resterende
dakvlak.
De gewijzigde houten vensters in de bestaande uitbouw aan de achterzijde van het pand
zijn nu in schaal en in architectonische uitwerking met raamhout op goede wijze
gerelateerd aan de architectuur.

39. Aanvullend
Schenkkade 47
Wcie 20110406/JCZ201101156
Bouwplan: het veranderen van het kantoor op de 3e etage door het plaatsen van een
hekwerk op het dak van de parkeergarage ten behoeve van een dakterras.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Objectcriteria’ van de
Welstandsnota.
De commissie kan instemmen met het onderhavige voorstel.
Zij acht het voorgestelde hekwerk op het dak van de parkeergarage in schaal,
verschijningsvorm, materialisatie, detaillering en in kleurstelling in RAL 9006 blank
aluminium passend bij de architectuur, waarin de kozijnen van blank geanodiseerd
aluminium zijn.

40. Aanvullend
Frederik Hendriklaan 63
Wcie 20110420/PKR201103101
Bouwplan: het wijzigen van de voorgevel van de winkel door het plaatsen van een
uitvalscherm en een lichtbak.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Reclamenota’ en
‘Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie kan instemmen met het gewijzigde voorstel, waarbij het voorgestelde
uitvalscherm zich nu ter plaatse van de bovenlichten bevindt en de beide
verlichtingsarmaturen niet meer worden aangebracht.
De reclametekst op het doek is akkoord.

12
41. Vondelstraat 184, 198 en 200
Wcie 20110420/BEN201100640
Bouwplan: het vergroten van de winkel met magazijn door het plaatsen van een uitbouw
op de begane grond.

Akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan de onderdelen ‘Objectcriteria
en het Algemeen toetsingskader’ van de Welstandsnota.
De commissie kan instemmen met het gewijzigde voorstel en is van mening dat de hoogte
van de voorgestelde uitbouw voldoende aansluit bij de aanwezige uitbouw.
Met het volume, de open-dicht verhoudingen, de materialisatie, de detaillering en de
kleurstelling overeenkomstig de reeds bestaande uitbouw, is zij eerder akkoord gegaan.
De commissie acht de onderhavige aanbouw in schaal en architectonische uitwerking op
goede wijze gerelateerd aan de architectuur.

42. Waldorpstraat ong. naast 521


Wcie 20110420/AKA201103075
Bouwplan: het plaatsen van reclame-uitingen aan de gevel.

Niet akkoord
De commissie heeft het bouwplan getoetst aan het onderdeel ‘Reclamenota’ van de
Welstandsnota.
De commissie is van mening dat de voorgestelde reclame-uiting boven de overheaddeur
van het bedrijfspand te fors is en niet reageert op de belijning van de architectuur.
De achterliggende geveldeel wordt teveel aan het zicht onttrokken.
De commissie zou zich kunnen voorstellen dat de reclame-uiting substantieel kleiner
wordt, waarbij die in breedte strookt met de deur en waarbij rondom de
reclamevoorziening voldoende gevel zichtbaar blijft.
De reclame-uiting zal zich vrij in het gevelvlak moeten bevinden.

Bovenstaande adviezen zijn vastgesteld op woensdag 27 april 2011.

Rainer Bullhorst Kirsten van der Plas John Schnezler

w.g. w.g. w.g.

De voorzitter Secretaris Secretaris

13