Anda di halaman 1dari 6

Bahagian A [ 60 markah ]

Pilih jawapan yang paling tepat. 5. Kita perlu bertindak secara rasional terhadap
sesuatu perkara. Sekiranya seorang murid
Kemahiran pembelajaran kendiri menghadapi masalah, tindakan rasional yang
manakah perlu dilakukan?
Ciri-ciri A. Pendam dalam hati
pendidikan Kemahiran mengurus masa
B. Cari jalan penyelesaian sendiri
sepanjang
C. Berbincang dengan guru dan ibu bapa
hayat Kemahiran berfikir
D. Cuba sedaya upaya melupakan masalah
tersebut
Kemahiran menggunakan ICT
6. Pendidikan sepanjang hayat menjadi
kepentingan kepada golongan
Kemahiran membaca
I penagih dadah III usahawan
II peladang IV murid sekolah
1. Antara berikut, yang manakah benar tentang A. I, II dan III C. I, III dan IV
maksud pendidikan sepanjang hayat? B. I, II dan IV D. II, III dan IV
I. Berkeupayaan untuk menerima idea baru
untuk pembelajaran secara berterusan. 7. Apakah kaitan antara pendidikan sepanjang
II. Kebolehan mencari dan menguruskan hayat dengan pembangunan negara?
maklumat untuk menambahkan ilmu. A. Amalan pembelajaran sepanjang hayat
III. Kebolehan untuk meneruskan pengajian di membantu membangunkan sesebuah negara
institusi pengajian tinggi selama-lamanya. B. Negara yang maju memerlukan rakyat
IV. Kebolehan untuk meneruskan pembelajaran yang berkemampuan untuk belajar dan
secara kendiri untuk mencapai pengetahuan berpendidikan tinggi
dan kemahiran yang baru. C. Negara akan lebih maju dengan adanya
A. I, II dan III C. I, III dan IV pelbagai sumbangan idea dan kemahiran baru
B. I, II dan IV D. II, III dan IV oleh masyarakat yang berilmu
D. Pembangunan negara akan menjadi
lebih pesat apabila ramai individu meneruskan
2. Mengapakah pendidikan sepanjang hayat adalah pengajian dalam sesuatu bidang
penting?
A. Membimbing kita ke jalan yang benar. 8. Pendidikan sepanjang hayat berkaitan langsung
B. Membantu kita menjadi orang yang dengan pembangunan......
pandai A. modal insan
C. Menjadikan kita disegani dan disanjungi B. sosial negara
oleh orang ramai C. dasar kerajaan
D. Meningkatkan taraf pemikiran kita demi D. sistem pentadbiran negara
mencapai pengetahuan baru.

3. Antara berikut, yang manakah merupakan Murid-murid SMK Munshi Abdullah diajar
keperluan penting dalam menghayati konsep menggunakan komputer dan mengakses internet
pembelajaran sepanjang hayat? serta didedahkan dengan pelbagai bahan teknologi
I. Berfikiran kreatif dan kritis terkini.
II. Berkemahiran menggunakan ICT 9. Apakah tujuannya kemudahan tersebut
III. Berperasaan malu dan merendah diri disediakan?
IV. Bertindak secara rasional dalam A. Persediaan untuk alam kerjaya murid-
pelbagai situasi murid pada masa hadapan
A. I, II dan III C. I, III dan IV B. Memudahkan murid-murid
B. I, II dan IV D. II, III dan IV menggunakan komputer di kedai siber dan di
rumah
4. Apakah kelebihan orang yang pandai C. Tidak berasa bosan dan dapat
menguruskan masa? mengakses ke internet pada bila-bila masa
A. Sentiasa memperoleh kejayaan dalam D. Murid-murid mempunyai kesedaran
hidupnya tentang kepentingan ICT (Information and
B. Dapat melakukan banyak perkara Communication Technology) yang dapat
daripada orang lain menyediakan pelbagai bahan rujukan untuk
C. Dapat menjalankan aktiviti kehidupannya pembelajaran sepanjang hayat
dengan tenang dan terkawal
D. Tidak memerlukan bantuan orang lain
dalam melakukan sesuatu perkara
C. cekap mengendalikan motosikal
D. adalah kumpulan remaja yang membuat
10. Apakah bentuk bantuan yang boleh dihulurkan keputusan bijak
kepada golongan yang dilanda bencana dana
kesusahan? 15. Antara berikut, yang manakah menunjukkan
I. wang cara-cara menghargai diri dan nyawa?
II. pakaian I. Menyokong peperangan
III. makanan II. Hormati pendapat orang lain
IV. sokongan emosi III. Tangani masalah dengan baik
A. I dan II C. II dan III IV. Elakkan pertelingkahan dan pergaduhan
B. I, II dan III D. I, II, III dan IV A. I, II dan III C. I, III
dan IV
Perasaan empati
B. I, II dan IV D. II, III
dan IV
Konsep Menghargai nyawa
perikemanusiaan 16. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan
individu yang menghargai nyawa?
Menjaga maruah A. Eddy sentiasa bertolak ansur antara satu
sama lain
Cinta akan keamanan B. Anson selalu membiarkan orang lain
menindasnya tanpa melakukan apa-apa
11. Antara berikut, keadaan yang manakah C. Jamaluddin cepat marah dan tegas jika
menunjukkan seseorang itu mempunyai perasaan berlaku perbezaan pendapat dengan
empati? rakannya
A. Sanggup membantu sesiapa sahaja D. Ismail selalu menunjukkan perasaan
B. Membantu orang yang bermasalah untuk mendapatkan keadilan
tertentu sahaja
C. Membantu untuk mendapatkan pujian dan 17. Antara berikut, yang manakah boleh
ganjaran mengancam nyawa manusia?
D. Memberi bantuan hanya apabila berada A. Keruntuhan akhlak dan moral ahli
di khalayak ramai masyarakat
B. Kemerosotan ekonomi dan kejatuhan
12. Antara berikut,yang manakah menunjukkan nilai matawang
perlakuan yang dilakukan atas dasar perasaan empati? C. Pertambahan kemasukan warga asing
I. Membantu orang buta melintas jalan ke dalam negara
II. memberitahu jawapan peperiksaan kepada rakan D. Penyakit-penyakit kritikal seperti AIDS
sekelas dan Selsema Burung
III. Memberikan tempat duduk dalam bas kepada
orang tua 18. Apakah ciri-ciri yang harus dimiliki oleh
IV. Menderma kepada rumah-rumah kebajikan seseorang yang bermaruah?
A. I, II dan III C. I, III I. Kental fizikal
dan IV II. Bersopan santun
B. I, II dan IV D. II, III III. Berfikiran rasional
dan IV IV. Selalu melakukan perkara yang negatif
A. I, II dan III C. I, III
13. Antara berikut, yang manakah menunjukkan cara- dan IV
cara menghormati orang kurang upaya? B. I, II dan IV D. II, III
I. Mengasingkan tempat makan mereka dan IV
II. Berkongsi minat dan bakat mereka
III. Cuba memenuhi keinginan mereka 19. Bagaimana cara untuk menjaga maruah negara?
IV. Memahami perasaan mereka A. Meninggikan diri agar dihormati dan
A. I, II dan III C. I, III disegani orang lain
dan IV B. Sentiasa cuba untuk menyumbang
B. I, II dan IV D. II, III sesuatu untuk pembangunan negara
dan IV C. Membangkang pembaharuan yang
dilakukan untuk negara
14. Aktiviti lumba haram yang dilakukan oleh remaja D. Menjaga diri dan tidak bergaul dengan
menunjukkan mereka .............. kaum lain
A. tidak menyayangi nyawa
B. melakukan kegiatan yang positif
20. Antara yang berikut, yang manakah bukan faktor 25. Antara berikut, perlakuan yang manakah
yang diambil kira dalam persiapan membina menunjukkan sikap seorang isteri yang boleh
keluarga? dicontohi?
A. Restu ibu bapa atau penjaga A. Berbelanja tanpa had dan membeli
B. Ilmu keibubapaan barang-barang yang tidak penting
C. Pengurusan kewangan B. Selalu keluar rumah tanpa pengetahuan
D. Bilangan anak yang hendak dilahirkan suami
C. Tidak suka mendengar dan berbincang
masalah dengan suami
Ilmu ini dipelajari sebagai panduan D. Mengamalkan cara berkomunikasi yang
untuk menjadi ibu bapa cemerlang. baik dengan suami

21. Pernyataan di atas merujuk kepada ilmu ....... 26. Mengapakah perolehan sumber kewangan atau
A. ekonomi pendapatan yang stabil turut menjadi keperluan
B. kewangan penting sebelum pasangan mendirikan rumah
C. keibubapaan tangga?
D. komunikasi A. Supaya dapat menghindari bebanan
masalah kewangan pada masa hadapan.
22. Mengapakah bakal pasangan suami isteri perlu B. Supaya pasangan dapat berbelanja
mematuhi peraturan perkahwinan mengikut besar dalam persediaan hari perkahwinan
undang-undang? C. Untuk hidup dalam kemewahan dan
A. Untuk mendapatkan pengiktirafan disanjung tinggi oleh masyarakat
daripada sanak saudara D. Dapat berbelanja sesuka hati selepas
B. Untuk memastikan perkahwinan tersebut berkahwin
sah dan diiktiraf oleh agama serta
pentadbiran negeri
Memahami kesedihan, kesengsaraan
C. Untuk memudahkan Jabatan
dan keperitan yang dialami oleh
Pendaftaran Negara mendapat statistik
golongan yang dilanda kesusahan
perkahwinan tahun semasa
D. Untuk membantu mendapatkan 27. Pernyataan di atas berkaitan dengan sifat......
kewarganegaraan kepada anak-anak A. kasih sayang
mereka B. empati
C. bertanggungjawab
23. Restu ibu bapa perlu diperoleh sebelum D. menghargai nyawa
dilangsungkan perkahwinan supaya
A. wujudnya persefahaman antara 28. Sebagai seorang remaja, apakah perkara yang
golongan ibu bapa dengan bakal menantu dapat dilakukan untuk memelihara maruah dan nama
B. pasangan boleh meminta bantuan keluarga?
daripada mereka sekiranya dalam keadaan A. Elakkan diri daripada terlibat dengan
terdesak gejala sosial seperti penggunaan dadah
C. ibu bapa tahu siapa yang patut B. Bekerja sambilan selepas waktu
dipersalahkan jika berlaku perkara tidak persekolahan untuk menambahkan pendapatan
diingini C. Menyebarkan maklumat penting negara
D. anak dan bakal menantu dapat hidup melalui internet kepada rakan di luar negara
dalam keadaan bahagia D. Belajar bersungguh-sungguh utnuk
menyambung pengajian di luar negara dan
24. Apakah ciri-ciri utama seorang calon pasangan menyertai gerakan anti kerajaan
yang baik?
A. Mempunyai rupa, gaya dan kaya 29. Antara berikut, perkara yang manakah harus
B. Berperwatakan menarik, kurang didikan dihindarkan dalam melengkapkan diri kita dengan
agama dan panas baran ilmu pengetahuan
C. Berpegangan agama, berpengetahuan A. Berusaha dengan lebih gigih lagi
dan mempunyai kedudukan kewangan yang B. Sabar dan tabah dalam menghadapi
stabil cabaran
D. Pilihan ibu bapa, masih menuntut di C. Bertenang dan berdoa untuk berjaya
institusi pengajian tinggi dan berasal dalam kehidupan
daripada keluarga kaya D. Berputus asa apabila tidak dapat
melaksanakan sesuatu perkara
30. Antara berikut, yang manakah perlu dilakukan
untuk mengelakkan berlakunya perselisihan dalam
keluarga?
I. Bersama-sama mengambil berat tentang
perkara berkaitan dengan anak-anak
II. Selalu syak wasangka terhadap
pasangan dan ahli keluarga yang lain
III. Bertanggungjawab bersama-sama dan
memainkan peranan masing-masing
IV. Pasanan suami isteri membincangkan
masalah dan mencari penyelesaian
bersama
A. I, II dan III C. I, III dan IV
B. I, II dan IV D. II, III dan IV
Bahagian B [ 10 markah ]

Tandakan √ pada penyataan yang menerangkan sikap yang perlu diamalkan dalam konsep pembelajaran
sepanjang hayat

Menggunakan ICT sebagai rujukan dan untuk menyebarkan maklumat


1.
terkini.
2. Mengumpul harta yang banyak untuk memastikan kecemerlangan diri.
Berusaha memperbaiki kelemahan diri demi mencapai kejayaan dalam
3.
kehidupan.
4. Membahagikan masa dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah.

5. Membuat keputusan yang terburu-buru tanpa berfikir panjang.

Bahagian C [ 30 markah ]

Teliti gambar di bawah ini. Berdasarkan perasaan empati, nyatakan tindakan sesuai yang dapat dilakukan.

SITUASI TINDAKAN

(i) ____________________________________

______

__________________________________________

(ii) ____________________________________

______

_________________________________________

(iii) ____________________________________

______

__________________________________________

(i) __________________________________________

__________________________________________

(ii) __________________________________________

_________________________________________

(iii) __________________________________________

__________________________________________
(i) __________________________________________

__________________________________________

(ii) ____________________________________

______

_________________________________________

(iii) ____________________________________

______

__________________________________________

(i) __________________________________________

__________________________________________

(ii) ____________________________________

______

_________________________________________

(iii) ____________________________________

______

_____________________ _____________________

(i) __________________________________________

__________________________________________

(ii) ____________________________________

______

_________________________________________

(iii) ____________________________________

______

__________________________________________