Anda di halaman 1dari 7

Sifat Malaikat

Sifat-Sifat Malaikat, Jumlah Malaikat, Buah Iman kepada


Malaikat,dan Kaitan Malaikat dengan Manusia

Malaikat memiliki 12 sifat yang


tidak dimiliki oleh makhluk
selainnya

Yunita Anggraini
X Multimedia 2
[Pick the date]
12 Sifat Malaikat

Manusia tidak dapat mengetahui hakekat malaikat kecuali apa yang datang .
Oleh karenanya kita mencukupkan diri dengan apa yangρ dari Rasulullah ada
nashnya tidak mengatakan kecuali ada dalil tentangnya. Di antara sifat yang
disebutkan di dalam nash adalah sebagai berikut:

1. Mereka diciptakan dari cahaya

‫ن َناٍر َو‬
ْ ِ‫ج م‬
ٍ ‫ن َماِر‬
ْ ‫ن ِم‬
ّ ‫جا‬
ِ ‫ق ال‬
َ ‫خِل‬
ُ ‫لِئَكُة ِمنْ ُنْوٍر َو‬
َ ‫ت اْلَم‬
ِ ‫خِلَق‬
ُ ‫سّلَم‬
َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬
ُ ‫ىا‬ ّ ‫صل‬
َ ‫ل‬
ِ ‫لا‬
ِ ‫سْو‬
ُ ‫ن َر‬
ْ‫ع‬َ ‫عْنَها‬
َ ‫ل‬
ُ ‫يا‬
َ‫ض‬
ِ ‫شَة َر‬
َ ‫عاِئ‬
َ ‫ن‬
ْ‫ع‬
َ
‫ف َلُكْم ) رواه مسلم‬ َ ‫ص‬َ ‫ق آَدَم ِمّما ُو‬ ُ)
َ ‫خِل‬

bersabda: Dari 'Aisyah berkata, dari rasulullah "Malaikat diciptakan dari


cahayat, dan jin diciptakan dari kilatan api, sedangkan manusia diciptakan (H.R.
Muslim)

2. Mereka tidak dapat dilihat

,‫لَم‬
َ‫س‬ّ ‫ك ال‬
َ ‫ل َيْقَرُئ‬
ُ ‫جْبِرْي‬
ِ ‫شَة َهَذا‬ َ ‫ َيا‬:‫سّلَم‬
َ ‫عاِئ‬ َ ‫عَلْيهَ َو‬
َ ‫ل‬
ُ ‫صّلى ا‬
َ ‫ل‬ ِ ‫لا‬ ُ ‫سْو‬
ُ ‫ل َر‬َ ‫ت َقا‬
ْ ‫عْنَها َقاَل‬
َ ‫ل‬
ُ ‫يا‬ َ‫ض‬ ِ ‫شَة َر‬
َ ‫عاِئ‬
َ ‫ن‬
ّ ‫سَلَمَة َأ‬
َ ‫ي‬
ْ ‫ن َأِب‬
ْ‫ع‬
َ
‫ل َأَرى )متفق عليه‬ َ ‫ل َو ُهَو َيَرى َما‬ِ ‫حَمُة ا‬
ْ ‫لَم َو َر‬َ‫س‬ َ ‫ َو‬: ‫ت‬
ّ ‫عِلْيِه ال‬ ْ ‫)َقاَل‬

Dari Abu bersabda: "Wahai Salamah bahwasanya 'Aisyah berkata, rasulullah


'Aisyah, ini Jibril datang dan dia menyampaikan salam kepadamu! 'Aisyah pun
menjawab: Begitu pula 'alaihis salam wa rahmatullah (baginya keselamatan dan
rahmat Allah), dia dapat melihatku sedangkan aku tak dapat melihatnya.
(Muttafaq 'Alaihi)

3.Malaikat dapat berubah wujud.

- Sebagaimana kisah pada hadits islam, iman, dan ihsan

-Turunnya Jibril yang mendatangi Maryam.

"Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al Qur'an, yaitu ketika ia


menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia
mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh
Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia
yang sempurna. Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu
kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa."
(Maryam: 16-19)
- Kisah tamunya nabi ibrahim.

"Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-


malaikat) yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu
mengucapkan: "Salaaman", Ibrahim menjawab: "Salaamun" (kamu) adalah
orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui
keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar), lalu
dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata: "Silakan kamu makan".
(Tetapi mereka tidak mau makan), karena itu Ibrahim merasa takut terhadap
mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu takut," dan mereka memberi kabar
gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak)." (Adz
Dzariyat: 24-28)

- Kisah tamu yang mendatangi nabi Luth

Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Lut, dia
merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia
berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit." Dan datanglah kepadanya kaumnya
dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-
perbuatan yang keji. Lut berkata: "Hai kaumku, inilah putri-putri (negeri) ku
mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu
mencemarkan (nama) ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu
seorang yang berakal?" (Hud: 77-78)

- Kisah tentang dua orang yang berselisih dan mendatangi nabi Daud

Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika


mereka memanjat pagar? Ketika mereka masuk (menemui) Daud lalu ia terkejut
karena (kedatangan) mereka. Mereka berkata: "Janganlah kamu merasa takut;
(kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat
lalim kepada yang lain; maka berilah keputusan antara kami dengan adil dan
janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang
lurus. (Shod: 21-22)

4. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa

- Dengan jumlah mereka yang sedikit mampu mengangkat 'Arsy Allah


Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada
hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru
langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arasy Tuhanmu di
atas (kepala) mereka". (Al Haqqoh: 15-17)

- Mampu meniup sangsakala sehingga seluruh penduduk langit dan bumi


mati
Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali
siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka
tiba-tiba mereka berdiri menunggu (putusannya masing-masing). (Az Zumar:
68)

- Utusan kepada nabi Luth yang membalikkan bumi bagian atas menjadi
bagian bawah.

Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di
atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah
yang terbakar dengan bertubi-tubi". (Hud: 82).

5. Mereka taat kepada Allah dan bersegera melaksanakan perintah-Nya


- Mereka tidak sombong, tidak capai, dan mereka senantiasaa bertasbih kepada
Allah siang malam.

"Dan kepunyaan-Nyalah segala yang di langit dan di bumi. Dan malaikat-


malaikat yang di sisi-Nya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk
menyembah-Nya dan tiada (pula) merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam
dan siang tiada henti-hentinya." (Al Anbiya': 19-20)

- Kisah penciptaan Adam

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya


Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Al
Baqoroh: 30)

- Mereka tidak beramal kecuali atas perintah-Nya

Dan mereka berkata: "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil


(mempunyai) anak", Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu),
adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nya
dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya. (Al Anbiya:
26-27)

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan." (At Tahrim: 6)
6. Mereka senantiasa mendekatkan diri kepada Allah

"Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa


enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-
Nya lah mereka bersujud." (Al A'rof: 7)

7. Mereka tidak menikah dan tidak memiliki keturunan

- Allah mencela orang-orang kafir yang menyebut malaikat sebagai anak


perempuan dan mengancam atas persaksian mereka yang dusta, serta akan
menanyakan tentang kedustaan mereka di hari kiamat kelak
"Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-
hamba Allah Yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah
mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan dituliskan
persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban." (Az
Zukhruf: 19)

8. Ada di antara mereka yang menjadi utusan Allah untuk


menyampaikan syariat kepada para nabi

"Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat
sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang
mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah
menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Fathir: 1)

9. Mereka mampu naik turun antara langit dan bumi

"Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari


yang kadarnya lima puluh ribu tahun". (Al Ma'arij: 4)

10. Mereka takut kepada Allah walaupun mereka tidak bermaksiat dan
senantiasa beribadah

"Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) para
malaikat karena takut kepada-Nya" (Ar Ro'd: 13)

"Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan
semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka
(malaikat) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang
di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)".
(An Nahl: 49-50)

11. Mereka diciptakan sebelum diciptakannya Adam


Kisah akan diciptakannya manusia (Al Baqoroh: 30)

12. Mereka memiliki sayap dua, tiga, empat, dan lebih

"Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat
sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang
mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat. Allah
menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Fathir: 1)

‫سّد‬
َ ‫ح َقْد‬
ٍ ‫جنَا‬ ُّ ‫ َلُه‬,‫ن‬
َ ‫ستِماَئِة‬ ِ ‫صْوَرِتِه َمّرَتْي‬ُ ‫ي‬ ْ ‫لَم ِف‬َ‫س‬ّ ‫عَلْيِه ال‬
َ ‫ل‬َ ‫جْبِرْي‬
ِ ‫سّلَم َرَأى‬َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬ِ ‫صّلى ا‬َ ‫ل‬ َ ‫سْو‬
ُ ‫ن الّر‬ّ ‫ َأ‬: ‫شَة‬ َ ‫عاِئ‬
َ ‫ن‬ْ‫ع‬ َ ‫ح‬
ِ ‫حا‬
َ‫ص‬
ّ ‫ي ال‬
ْ ‫ِف‬
ْ ‫سُمُه "َأ‬
‫جَياد‬ ْ‫نا‬ ٍ ‫ل َمّكَة ِبَمَكا‬
ِ ‫سَف‬
ْ ‫خَرى ِْفي َأ‬ ْ ‫سْدَرِة ْالُمْنَتَهى َو أ‬
ِ ‫عْنَد‬
ِ ‫سَماِء‬ّ ‫ج ِبِه ِإَلى ال‬ ُ ‫ َمّرٌة َلْيَلَة‬:‫ق‬
َ ‫عِر‬ َ ‫"ْا‬
َ ‫لَف‬

Dalam hadits shahih dari 'Aisyah melihat Jibril dalam bentuk aslinya sebanyak
bahsawanya rasulullah dua kali, dan dia memiliki 600 sayap yang menutupi
ufuk (langit). Yang pertama ketika malam mi'roj dari langit ke sidrotul muntaha
dan yang lain ketika di makkah di tempat "Ajyad"

َ ‫ َفِإَذا َو‬,‫ل الّذْكِر‬


‫جُدْوا َقْوًما‬ َ ‫ن َأْه‬
َ ‫سْو‬
ُ ‫ق َيْلَتِم‬
ِ ‫طُر‬
ّ ‫ي ال‬
ْ ‫ن ِف‬
َ ‫طْوُفْو‬
ُ ‫لِئَكًة َي‬
َ ‫ن لِّ َم‬ ّ ‫ ِإ‬:‫سّلَم‬َ ‫عَلْيِه َو‬
َ ‫ل‬ ُ ‫صّلى ا‬
َ ‫ل‬ ِ ‫لا‬ ُ ‫سْو‬
ُ ‫ل َر‬َ ‫ َقا‬:‫ل‬
َ ‫ي ُهَرْيَرَة َقا‬
ْ ‫ن َأِب‬
ْ‫ع‬َ
‫إلى آخر الحديث‬.......... ‫سَماِء الّدْنَيا‬ ّ ‫حِتِهْم ِإَلى ال‬
َ ‫جِن‬ ُ ‫ َفَي‬:‫ل‬
ْ ‫حّفْونَُهْم ِبَأ‬ َ ‫ َقا‬,‫جِتُكْم‬ َ ‫ َهّلُمْوا ِإَلى‬:‫ل َتَناَدْوا‬
َ ‫حا‬ َ ‫نا‬َ ‫َيْذُكُرْو‬

Dari Abu Hurairah bersabda: "Sesungguhnya Allah memiliki malaikatρ dia


berkata Rasulullah yang senantiasa berkeliliing di jalan-jalan untuk mencari
kaum yang berdzikir. Apabila mereka mendapatkan kaum tersebut maka mereka
saling menyeru: 'kemarilah untuk memenuhi hajat kalian. Beliau bersabda:
"Maka merekapun mengepakkan sayap mereka hingga menutupi langit dunia".
(H.R. Bukhori)

Jumlah mereka
Jumlah malaikat merupakan rahasia ilahi. Tidak ada seorang pun yang
mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah :

31 :‫شِر )الدثر‬
َ ‫ل ِذْكَرى ِلْلَب‬
ّ ‫ي ِإ‬
َ ‫ل ُهَو َوَما ِه‬
ّ ‫ك ِإ‬ ُ ‫)َوَما َيْعَلُم‬
َ ‫جُنوَد َرّب‬

"Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu melainkan Dia sendiri." (Al
Mudatsir: 31)

Di dalam hadits rasulullah bersabda:

‫جٌد َأْو َراِكٌع )جاء الحديث بروايات متقاربة اللفاظ عند‬


ِ ‫سا‬
َ ‫ك‬
ٌ ‫ل َو ِفْيِه َمَل‬ ِ ‫ َما ِفْيَها َمْو‬,‫ط‬
ّ ‫ضَع َقٍَدم ِإ‬ َ ‫ن َتِئ‬
ْ ‫ق َلَها َأ‬
ّ‫ح‬ُ َ ‫سَماَء و‬
ّ ‫ت ال‬
ِ ‫ط‬
ّ‫أ‬
‫)المام أحمد و الترمذي و انب ماجه و أبي القاسم الطبراني‬
"Langit berdengung (karena penuh dengan malaikat) dan pasti akan bergerak,
tidaklah ada di langit setiap jengkal kaki berpijak kecuali di sana terdapat
malaikat yang bersujud dan ruku'".

Buah iman kepada mereka

Sesungguhnya beriman kepada mereka berbuah beberapa hal:

1. Mengetahui keagungan (kebesaran) Allah, sesungguhnya agungnya


ciptaan menunjukkan agungnya sang pencipta.

2. Bersyukur kepada Allah atas penjagaan mereka terhadap anak adam


(manusia). Sesungguhnya setiap dari mereka diberi tugas untuk menjaga
mereka, mencatat amal mereka, dan tugas-tugas lainnya.

3. Mencintai malaikat karena mereka senantiasa beribadah kepada Allah.

Kaitannya dengan manusia

Allah memberi tugas malaikat kepada seluruh manusia. Oleh karena mereka
memiliki kaitan yang sangat erat sejak masih berupa embrio. Sebagaimana
disebutkan oleh Ibnul Qoyyim al Jauziyah dalam kitabnya "Ighotsatul Lahfan":

"Sesungguhnya mereka ditugaskan dalam penciptaan manusia dari setiap


fase ke fase selanjutnya, dalam pembentukannya serta, penjagaannya di dalam
3 masa gelap, menuliskan rizqinya, amalnya, ajalnya, dan nasibnya –sengsara
dan bahagianya-, dan senantiasa bersamanya dalam setiap keadaan, mencatat
seluruh perkataan dan amalnya, menjaga mereka dalam ketika hidup, mencabut
nyawa mereka ketika mati, mengembalikan mereka kepada Sang Pencipta,
mengadzab mereka di alam barzakh dan sesudah hari kebangkitnan.

Kaitannya dengan orang mukmin: mereka meneguhkan hati mereka dengan


izin Allah, menolong mereka, membunuh musuh-musuh, mereka adalah wali-
wali orang mukmin di dunia dan di akhirat, menyeru kepada kebaikan dan
mencegah dari keburukan serta menghindarkannya dari marabahaya. Mereka
memintakan ampun kepada Allah dan mendoakan manusia selama berada
dalam ketaatan kepada-Nya, memberi kabar gembira dalam tidurnya, ketika
kematiannya, ketika hari kebangkitan. Mereka mengingatkan ketika lupa,
memberi semangat ketika malas, meneguhkan hati ketika bimbang, dan
berusaha untuk kemaslahatan mukmin di dunia dan di akhirat.

Kaitannya dengan orang kafir: mereka tidak menyukai orang kafir dholim
serta pendosa bahkan memerangi serta memusuhi mereka dan
menggoncangkan hati mereka, menurunkan adzab dengan perintah Allah serta
melaknat mereka.