Anda di halaman 1dari 7

Bab 3: Kata Nama / Bab 4: Kata Kerja / Bab 5: Kata Adjektif (Bentuk Kata)

Kata Tunggal

Kata Nama
Kata Nama Tunggal -dalam bentuk akronim (cth: Petronas – Petroleum Nasional Berhad)
- kata nama yang tidak -penjodoh bilangan (cth: dua buah rumah, tiga ekor monyet)
mengalami apa-apa -kata ukuran (cth: tingginya dua kaki, dua guni gandum)
proses morfologi

Kata Nama Terbitan -kata dasar dalam kata nama terbitan


-kata nama yang 1. kata akar (tapa > pertapa, tani > pertanian, juang > pejuang)
diterbitkan daripada 2. kata tunggal (lari > pelari, kedai > pekedai)
beberapa jenis kata 3. kata terbitan (beruntung > keberuntungan, terlanjur > keterlanjuran)
dasar dengan 4. kata majmuk (naik taraf > penaiktarafan, kuat kuasa > penguatkuasaan, kenal pasti >
penggunaan imbuhan pengenalpastian)
kata nama 5. frasa (tidak adil > ketidakadilan, ke tepi > pengetepian, tidak stabil > ketidakstabilan)

-awalan kata nama dalam bahasa Melayu

1. awalan peN- (pe-, pen-, pem-, peny-, peng-, penge-)


Makna
a) orang yang melakukan sesuatu (pemantau, pemotong)
b) orang yang melakukan sesuatu pekerjaan (pensyarah, pentadbir)
c) alat untuk melakukan sesuatu (penyangkut, penyepit)
d) ukuran (sepemeluk, sepengayuh)
e) orang yang suka melakukan sesuatu sehingga menjadi tabiat (perokok, penidur)
f) benda yang menjadikan sesuatu seperti maksud kata dasar (pengeras, pewangi)
g) sesuatu yang abstrak (pemanis, penawar)
h) orang yang memiliki sifat seperti kata dasar (pemalas, pemarah)
*boleh dijadikan kata adjektif apabila menerima kata penguat

2. awalan pe-
Makna
a) orang yang melakukan sesuatu pekerjaan (peguam, petani)
b) orang atau benda yang mengalami perbuatan atau keadaan yang dimaksudkan oleh
kata dasar (pesakit, pesara)

3. awalan peR-
Makna
a) menunjukkan alat dan tempat (perasap – tempat untuk mengasap, pertaruh – barang
yang menjadi taruhan)
b) orang yang melakukan sesuatu perbuatan (pertapa – orang yang bertapa, perburu –
orang yang berburu)

4. awalan ke-
Makna
a) orang yang yang diberikan tumpuan maksud kata dasar (ketua, kekasih)
b) sesuatu yang abstrak (kehendak, kerangka)

5. awalan juru-
Makna
a) orang yang ahli dalam melakukan sesuatu pekerjaan (juruterbang, jururawat)
-awalan kata nama pinjaman daripada bahasa asing

1. Bahasa Sanskrit
a) tata- (sistem atau peraturan tentang sesuatu) Cth: tatabahasa, tatatertib
b) pra- (sebelum) Cth: prasejarah, prafrasa
c) maha- (besar/agung) Cth: maharaja, mahasiswa)
d) eka- , dwi-, tri-, dan panca- (satu, dua, tiga, dan lima) Cth: ekabahasa, dwibentuk,
tribahasa, pancakembar
e) swa- (sendiri) Cth: swalayan, swafoto)
f) tuna- (tanpa) Cth: tunanetra – buta, tunabusana – tanpa pakaian
g) pasca- (selepas) Cth: pascamati, pascapandemik

2. Bahasa inggeris
a) sub- (tingkat bawah dalam tatatingkat pembahagian) Cth: subdialek, subtajuk
b) supra- (tingkat atas) Cth: supragolongan, supranasional
c) pro- (bertindak sebagai) Cth: procanselor, prokonsulat)
d) poli- (banyak) Cth: poliklinik, politeknik
e) multi- (banyak) Cth: multibahasa, multibudaya
f) infra- (bawah) Cth: inframerah, infrabunyi)

3. istilah dalam bidang tertentu


a) auto- (dengan sendiri) Cth: autofocus, autobiografi
b) ko- (bergabung) Cth: kokurikulum, coordinator)
c) para- (separuh) Cth: parabola, paralimpik)
d) bio- (berkaitan dengan benda hidup) Cth: biometric, biodiesel
e) foto- (tentang cahaya) Cth: fotosintesis, fotostet
f) hiper- (lebih) Cth: hiperaktif, hiperinflasi
g) tele- (hubungan jauh) Cth: telefon, telegraf
h) meta- (berubah kedudukan/keadaan) Cth: metabolisme, metadata

-akhiran kata nama Bahasa Melayu

1. akhiran an-
a) hasil daripada melakukan sesuatu seperti maksud kata dasar (masakan, lukisan)
b) kumpulan (angkatan, pasangan)
c) kawasan yang luas (daratan, lapangan)
d) banyak (deretan, jutaan)
e) alatan (saringan, tapisan)
f) orang atau haiwan yang menjadi penderita sesuatu perbuatan (tangkapan, tebusan)
g) benda yang menjadi penderita sesuatu perbuatan (rampasan, taruhan)
h) mempunyai sifat seperti kata dasar (lapisan, sinaran)
i) tempat melakukan sesuatu (ampaian, buaian)
j) kiraan (puluhan, bulanan)

-akhiran kata nama pinjaman

1. Bahasa Sanskrit
a) –wan, -man (lelaki) Cth: budiman, wartawan
b) –wati, -nita (perempuan) Cth:

*menunjukkan pelaku pekerjaan (senaman, seniwati, peragawan)


*menunjukkan maksud orang yang memiliki sifat (dermawan, budiman)

2. Bahasa arab (tidak diimbuhkan pada perkataan asli bahasa Melayu)


a) –in (lelaki) Cth: muslimin, musyrikin
b) –at, -ah (perempuan) Cth: muslimat, muslimah
3. Bahasa Inggeris
a) –isme (fahaman) Cth: komunisme, nasionalisme
b) –ik (bidang kajian) Cth: linguistik, elektronik
c) –is (orang yang mahir dalam sesuatu perkara) Cth: dentis, geologis
d) –si (hasil sesuatu perbuatan – abstrak) Cth: reputasi, organisasi
e) –logi (bidang kajian) Cth: hidrologi, kardiologi

-apitan kata nama

1. apitan kata nama peN-…-an (pe-…-an, pen-…-an, pem-…-an, peny-…-an, peng-…-an,


penge-…-an)
Makna
a) memberikan (penyemburan, pengairan)
b) memasukkan ke (pengetinan, pembotolan)
c) menjadikan sesuatu seperti maksud kata dasar (pembesaran, pembersihan)
d) perihal tentang sesuatu (pemakanan, pelaburan)
e) tempat (petempatan, pelabuhan)

2. apitan kata nama pe-…-an


Makna
a) menunjukkan tempat (pedalaman, pekarangan)
b) menunjukkan keadaan (peperangan)
c) menunjukkan makna khusus dari aspek peristilahan (peperiksaan, peparitan)

3. apitan kata nama peR-…-an


Makna
a) hal atau keadaan (perdamaian, pergolakan)
b) tempat (persisiran, perkhemahan)
c) bidang ilmu (perakaunan, perundangan)
d) hasil daripada sesuatu perbuatan (pertemuan, perbahasan)
e) benda yang dijadikan (persembahan, pertaruhan)
f) makna khusus (perbadanan, peradilan)

4. apitan ke-…-an
a) hal yang berkaitan dgn sesuatu abstrak (keagamaan, kesultanan)
b) tempat (kediaman, kementerian)
c) sifat (kemelayuan, keegoaan)
d) keadaan (kemunduran, kemelesetan)

-sisipan kata nama


a) –em- (kuncup > kemuncup, kuning > kemuning, turun > temurun, tali > temali, gambir
> gelambir)
b) –el- (patuk > pelatuk, tunjuk > telunjuk, gigi > geligi, ganggang > gelanggang, kelawar >
keleawar)
c) –er- (jejak > jerejak, gigi > gerigi, suling > seruling, kuping > keruping)
Kata Kerja Terbitan -awalan kata kerja

1. awalan beR- (ber-, be-)

Makna
a) melakukan sesuatu yang terkandung dalam kata dasar (bermain, berjalan)
b) melakukan perbuatan untuk diri sendiri (berdiri, berdiam)
c) perbuatan menyaling (berbual, bersalam)
d) keadaan yang sedia ada (berhidang, berjawab)
e) mempunyai (berharta, berpendidikan)
f) memakai atau menggunakan (berkasut, berbaju)
g) mengerjakan (berkebun, bertani)
h) menghasilkan/melahirkan/mengeluarkan (berbunyi, bertelur)
i) meminta bantuan daripada seseorang/sesuatu (berguru, bernomoh)
j) berada dalam keadaan (berduka, bersemangat)
k) mendapat (beruntung, bernasib)
l) bilangan dalam kumpulan (berdua, bersatu)
m) memberikan sesuatu (berjasa, berkhidmat)
n) menjalani/menghadiri (bersekolah, bermesyuarat)
o) bersama-sama (berserta)

2. awalan meN- (me-, mem-, men-, meng-, meny-, menge-)

Makna
a) melakukan sesuatu
b) menjadi seperti maksud kata dasar
c) menjadi seperti
d) menjadikan sesuatu sebagai
e) menggunakan alat untuk sesuatu tujuan
f) mencari/mengumpul/membuang sesuatu (merotan, mendamar, merumput)
g) menuju ke sesuatu arah (mendarat, menyeberang)
h) mengeluarkan bunyi (mengilai)
i) memberi/mengenakan (menghukum, memuji)
j) menyatakan keadaan/hidup sebagai (membujang, menyendiri)

3. awalan teR- (ter-, te-)


a) membentuk kerja kerja aktif tak transitif (Pelajar itu tersandar di tepi dinding.)
b) membentuk kerja kerja aktif transitif (Ibu terpandang budak itu tadi.)
*awalan teR- boleh digantikan dengan meN-
c) membentuk kata kerja pasif (Buku guru itu terambil oleh pelajarnya.)
*awalan teR- boleh digantikan dengan di-

Makna
a) ada keupayaan (terangkat, terbeli)
b) perbuatan tidak sengaja (terminum, terambil)
c) sudah selesai (tersebar, terkunci)
d) berlaku secara tiba-tiba (terlepas, terduduk)
e) sesuatu telah tersedia (terbaring, tertutup, tersusun)

4. awalan di-
a) membentuk kata kerja pasif

Makna
a) sesuatu dilakukan dengan menggunakan alat
b) sesuatu yang dikenakan kepada sesuatu (dibalut, dibungkus)
c) perbuatan yang dilakukan kepada sesuatu (dicubit, dilipat)

5. awalan mempeR- (memper-)


Makna
a) menjadikan sebagai (memperalat, mempersatu)
b) menjadikan lebih (mempermudah, memperbesar)
c) mendapat (memperoleh)

6. awalan dipeR- (diper-)


Makna
a) menjadikan sebagai (dipersatu, diperalat)
b) menjadikan lebih (dipermudah, diperindah)
c) mendapat (diperoleh)
-akhiran kata kerja

1. akhiran –kan
a) membentuk kata kerja aktif transitif (Berikan buku itu kepada guru kita.)
b) membentuk kata kerja pasif bagi diri orang pertama dan orang kedua (Wang itu sudah
kubelanjakan.)

Makna
a) menyebabkan jadi …. seperti kata dasar (asingkan, keringkan)
b) melakukan sesuatu seperti kata dasar (jualkan, sembunyikan)
c) melakukan sesuatu untuk orang lain (kirimkan, masakkan)
d) membawa ke …… tempat (penjarakan, ketengahkan)

2. akhiran –i
a) membentuk kata kerja aktif transitif (Jangan ikuti perangai buruknya.)
b) membentuk kata kerja pasif (Kamu hampiri dia dengan hati-hati. / Saya akhiri ceramah
saya dengan ucapan terima kasih.)

Makna
a) menyebabkan jadi … seperti kata dasar (penuhi, baiki)
b) memberikan sesuatu seperti maksud kata dasar (sirami, bajai)
c) menyatakan unsur tempat (hampiri, naiki)
d) menyatakan perbuatan berulang-ulang (ikuti, pukuli)

-apitan kata kerja

1. apitan kata kerja beR-…-an


Makna
a) bersifat jamak (Daun berguguran, Kertas bertaburan)
b) perbuatan menyaling (bersalaman, berebutan)
c) perbuatan berterusan, berpanjangan, berulang (Masalah itu bertentetan hingga
sekarang, Bendera berkibaran di kabanyakan rumah.)

2. apitan kata kerja beR-…-kan


a) membentuk kata kerja aktif tak transitif

Makna
a) menjadi sesuatu sebagaimana maksud kata dasar (Mereka tidur berbantalkan lengan.)

3. apitan kata kerja meN-…-kan (me-…-kan, men-…-kan, mem-…-kan, meny-…-kan,


meng-…-kan, menge-…-kan)
a) membentuk kata kerja aktif transitif dengan satu objek & dua objek (Abu menjelaskan
masalahnya. & Kakak merebuskan kucing ikan.)
b) biasanya diikuti oleh benda tak bernyawa

Makna
a) melakukan sesuatu sebagaimana maksud kata dasar (membenarkan, menyerahkan)
b) kausatif--menyebabkan sesuatu menjadi seperti maksud kata dasar (menurunkan
membesarkan)
c) benefaktif – melakukan sesuatu untuk orang lain (mencarikan, memasakkan)
d) memasukkan ke dalam (mengetinkan, menyarungkan)

4. apitan kata kerja meN-…-I (me-…-i, men-…-i, mem-…-i, meny-…i, meng-…-i, menge-…-i)
a) membentuk kata kerja aktif transitif dengan satu objek & dua objek (Abu sentiasa
cuba menangani masalahnya. & Guru menghadiahi adik sebuah buku cerita.)
b) diikuti oleh benda bernyawa
Makna
a) melakukan sesuatu sebagaimana maksud kata dasar (mematuhi, menjalani)
b) kausatif – menyebabkan sesuatu menjadi maksud kata dasar (menjauhi, membaiki)
c) benefaktif – melakukan sesuatu untuk orang lain (menyirami, mewarnai)
d) menyatakan unsur tempat (menaiki, mengelilingi)
e) menyatakan perbuatan berulang-ulang (memukuli, mencemari)

5. apitan kata kerja di-…-kan (melarikan > dilarikan)

6. apitan kata kerja di-…-i (melalui > dilalui)

7. apitan kata kerja mempeR-…-kan


Makna
a) Kausatif – menjadikan sesuatu sebagai (Dia mempertaruhkan wangnya untuk
mencapai hasrat.)
b) menyebabkan orang lain melakukan sesuatu (Dia memperlihatkan kecekapan bersilat.
– menyebabkan orang lain melihat dia bersilat)

8. apitan kata kerja mempeR-…-i


a) membentuk kata kerja aktif transitif

Makna
a) melakukan sesuatu seperti maksud kata dasar (mempelajari, memperingati)
b) menjadikan…sebagai (memperisteri, mempersuami)

9. apitan kata kerja ke-…-an


a) membentuk kata kerja pasif
b) boleh digantikan oleh kena dan di-

Makna
a) membawa makna berasa, kena/terkena, mengalami (Emak keberatan untuk mengikut
kami. / Mereka keracunan makanan.)

9. apitan kata kerja dipeR-…-kan


a) membentuk kata kerja pasif diri orang ketiga (mempertontonkan > dipertontonkan)

Makna
a) sesuatu dijadikan sebagai ….seperti maksud kata dasar (Perkara yang mengaibkan
janganlah diperguraukan.)
b) menyebabkan sesuatu perbuatan seperti maksud kata dasar dilakukan oleh orang lain
(Drama bersiri itu dipertontonkan kepada khalayak.)

10. apitan kata kerja dipeR-…-i


a) membentuk kata kerja pasif diri orang ketiga (bentuk pasif kata kerja mempeR-…-kan)

Makna
a) melakukan sesuatu seperti maksud kata dasar (Ilmu harus dipelajari oleh sesiapa juga.)
b) menjadikan sebagai (diperisteri, dipersuami)

11. apitan kata kerja teR-…-kan dan teR-…-i


a) membentuk kata kerja pasif yang lazimnya didahului oleh kata nafi (Tak tergambarkan
olehku betapa dahsyatnya kesan peperangan.)
b) dapat melakukan sesuatu yang dimaksudkan oleh kata dasar (Syukur, akhirnya
terpenuhi segalanya hajatnya sebelum dia pergi.)

-sisipan kata kerja


a) kata nama dan kata adjektif yang menerima sisipan –em-, -er-, -el- boleh menjadi kata
kerja

Kata adjektif terbitan -awalan kata adjektif

1. awalan teR- (perbandingan paling atau tiada yang melebihinya) Cth: tercantik,
terbesar
2. awalan se- (membawa maksud sama) Cth: setinggi, sepantas
3. awalan pro- (memihak atau menyatakan tanda bersetuju) Cth: prokomunis,
prokerajaan
4. awalan anti- (tidak suka, tidak bersetuju, menentang sesuatu perkara) Cth: antidadah,
antirasuah
5. awalan bi- (tidak) Cth: biadab

-akhiran kata adjektif

1. akhiran –iah (memberikan sifat) Cth: jahiliah


2. akhiran –i dan –wi (memberikan sifat) Cth: insani – kemanusiaan, duniawi – berkaitan
dengan kehidupan di dunia
3. akhiran –is dan –ikal (boleh bertukar ganti) Cth: ekonomis, ekonomikal)

-apitan kata adjektif

1. apitan ke-…-an (menunjukkan sifat) Cth: Walaupun wajahnya kecinaan, Haris orang
Melayu. Laaimnya, orang kenamaan diberikan layanan istimewa

-sisipan kata adjektif

1. sisipan –er- (sabut > serabut, kelip > kerlip)


2. sisipan –el- (serak > selerak, gembung > gelembung, kebak > kelebak)
3. sisipan –em- (guruh > gemuruh, gilang > gemilang, kilau > kemilau, serbak > semerbak,
ketot > kemetot)
4. sisipan –in- (sambung > sinambung,

Anda mungkin juga menyukai