Anda di halaman 1dari 5

PENILAIAN TENGAH SEMESTER GASAL

SMAN GURUMAJU.COM
TAHUN PELAJARAN 20../20..
Satuan Pendidikan : SMAN Gurumaju.com Kelas : XII (Dua Belas)
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Waktu :

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat diantara huruf A, B, C , D atau E, dengan cara
memberi tanda silang pada lembar jawaban yang tersedia!
1. Kang diarani unggah-ungguh basa yaiku...
a. undhag-undhage basa kang ora ngandhut tata karma
b. undhag-undhage basa kang ngandhut tata karma
c. Undhag-undhage basa lisan kang ngandhut tata karma
d. undhag-undhage basa tulis ngandhut tata karma
e. undhag-undhage basa isyarat kang ngandhut tata karma
2. Ragam unggah-ungguh basa ana ing ngisor iki, kajaba.....
a. Ngoko lugu d. Ngoko Alus
b. Krama lugu e. Krama Alus
c. Krama madya
3. Ing ngisor iki kang dadi titikane basa ngoko alus yaiku...
a. basa ngoko kang kacampuran ragam basa krama alus
b. basa ngoko kang ora kacampuran ragam basa krama alus
c. basa ngoko kang ora kacampuran ragam basa ngko
d. basa ngoko kang tembunge dienggo saben dina
e. basa ngoko kang tembunge basa rinengga
4. Basa ngoko kang ora kecampuran tembung-tembung krama inggil tumrap wong sing diajak
guneman diarani…
a. ngoko alus d. krama lugu
b. krama alus e. krama inggil
c. ngoko lugu
5. Basa kang digunakake marang wong sing sadrajat amarga durung raket yaiku…
a. ngoko alus d. krama lugu
b. krama alus e. krama inggil
c. ngoko lugu
6. Mas, sampeyan mengko didhawuhi bapak menyang daleme pakdhe. Tataran basa kang
digunakake ing ukara kasebut yaiku...
a. krama d. krama alus
b. ngoko e. madya lugu
c. ngoko alus
7. Bapak nembe kemawon...kula mboten wantun nggigah. Ganepe ukara kasebut kang trep yaiku...
a. tilem d. bobok
b. turu e. merem
c. sare
8. Kula sampun.....menawi boten saged ndherek. Tembung kang trep kanggo ngganepi ukara
kasebut yaiku...
a. ngomong d. ngendika
b. kandha e. ngucap
c. matur
9. Ukara-ukara ing ngisor iki luput unggah-ungguhing basa, kajaba...
a. Eyang sakit waja sampun tigang dinten
b. Putranipun Bu Nanik dipuntampi wonten UGM
c. Kula badhe tindak dhateng Madiun
d. Ageman kula sampun kanthah
e. Adhik dhahar pisang goring
10. Menawa omongan karo wong sing luwih tuwa sing kurang pengalaman, prayogane kudu...
a. ngetokake kapinterane d. ngremehake
b. tetep andhap asor e. nganggep bodho
c. pamer kabisane
11. Eyang ngunjuk wedang jahe. Adhiku melu-melu...wedang jahe.
a. ngombe d. ngeglak
b. ngunjuk e. nenggak
c. nyruput
12. Bab kang ora digatekake nalika nulis teks pacelathon (drama) yaiku…
a. nggawe salah siji tema kang bakal digawe drama
b. nemtokake paraga lan wewatakane paraga kasebut
c. nggawe alur carita, adegan, lan pacelathon saka paraga
d. nulis ubarampe kang bakal digawe
e. nemtokake latar wektu lan papan panggonan carita
13. Adhiku durung gelem mlebu sekolah“. Yen disalin dadi basa krama alus yaiku...
a. Adhiku dereng gelem mlebet sekolah.
b. Rayi kula durung gelem mlebu sekolah
c. Adhi kula dereng gelem mlebet sekolah
d. Rayi kula dereng kersa mlebet sekolah
e. Rayi kula durung purun mlebet sekolah
14. Kang diarani cerkak yaiku karangan cekak kang awujud...
a. pawarta d. serat
b. guritan e. tembang
c. gancaran
15. Ciri-ciri cerkak yaiku…
a. critane ora dawa, ukarane ringkes, isine padhet nanging basane angel dingerteni
b. critane dawa, isine padhet, basane gampang dingerteni
c. critane cekak, isine padhet, ukarane ringkes, basane gampang dingerteni
d. critane dawa, isine cekak aos, basane mentes
e. critane sakeplasan, isine padhet, basane endah
16. Cerkak kabentuk saka unsur-unsur intrinsik kaya kang kasebut ing ngisor iki, kajaba...
a. latar d. tema
b. kondisi sosial e. plot
c. penokohan
17. Gagasan utawa pesen kang pengin dituturake dening pangripta sajrone cerkak yaiku…
a. alur d. amanat
b. tema e. latar
c. paraga
18. Unsur kang ana gegayutane karo wektu, swasana, lan lingkungan sosial ing cerkak diarani…
a. panggonan d. alur
b. latar e. tema
c. paraga

Wacanen teks ing ngisor iki kanthi trep!

Ayahe Sadewa
Dening: Eni Siti Nurhayati

Ngerti ora, Dhik, biyen nalika sampeyan sakos karo adhiku, sampeyan nate tak request dadi
pacarku? Eman, kalah cepet karo sapa iku?“
Atiku mbatin, masa ta, kok Yuni ora nate crita. Aku ora semaur nganti tekan ngarep
sekolahan. “Nuwun ya, Mas, wis diterke,” kandhaku.
Mas Bima mung mesem. Eseme wiwit dina iki bola-bali katon ing mripatku. Sesuk, sesuk, lan
sesuke maneh ana wae alesane Mas Bima methuki aku. Ngeterke sepedhah, takon perkembangane
Sadewa, lan mamitke Sadewa sing ijin diajak eyange. Aku seneng ae nampa tekane. Nganti wengi
iki ama SMS mlebu: Bu guru, eh Dhik Arini, saupama njenengan tak jak ning Bali piye? Kersa,
ta? Bales, hlo! Dudu merga aku nggolekne ibu kanggo Sadewa, nanging atiku kadhung kepilut
njenengan. Maca SMS sing keri iki, atiku kok sajake kapilut sisan. Hlo, mlebu maneh SMS: Nang
Bali iku kanggo bulan madhu. Hla, sadurunge ayo ijab dhisik. Yen wis ngene aku kudu piye?

19. Manut cerkak ing ndhuwur pakaryane paraga Arini, yaiku...


a. dokter d. karyawati swasta
b. guru e. karyawan kantor
c. bidan
20. Ing ngisor iki sing ora kalebu alesan Bima kerep methuki Arini yaiku...
a. ngeterake sepedhah d. ngeterake bukune Sadewa
b. takon perkembangane Sadewa e. ngeterake Sadewa sekolah
c. mamitke Sadewa
21. Isine SMS saka Bima marang Arini yaiku...
a. ngajak Arini bebrayan d. takon perkembangan Sadewa
b. ngajak Arini dolan e. nyritakake Sadewa diajak
c. mamitke Sadewa
22. Tumibaning udan riwis-riwis kang wiwit sore ora mandheg-mandheg nyebabake hawane sansaya
kekes. Tembung kekes ing ukara kasebut tegese...
a. sumuk d. wedi
b. panas e. sumelang
c. adhem banget
23. Sawise milih tema, bab kang ditindakake nalika nulis cerkak yaiku...
a. nemtokake paraga lan watak paraga d. nemtokake pamawas
b. nemtokake alur crita e. pilihan tembung
c. nemtokake latar crita
24. An, kapan kae aku krungu menawa ibumu gerah apa bener?“ pitakone Rani marang Ani. Ukara
kasebut menawa diowahi menyang ukara crita sing trep yaiku...
a. Rani takon marang Ani menawa ibune gerah
b. Rani takon marang Ani kapan ibune gerah
c. Rani takon marang Ani ngenani bener apa ora yen ibune gerah
d. Rani takon marang Ani yen ngerti ibune gerah
e. Rani takon marang Ani menawa apa ibune ora gerah
25. Bab kang pungkasan ditindakake nalika nulis cerkak yaiku...
a. nemtokake paraga lan watak paraga d. nemtokake pamawas
b. nemtokake alur crita e. Pilihan tembung
c. nemtokake latar crita
KUNCI JAWABAN

1. B
2. C
3. A
4. C
5. D
6. C
7. C
8. C
9. B
10. B
11. A
12. D
13. D
14. C
15. C
16. B
17. D
18. B
19. B
20. A
21. A
22. C
23. A
24. C
25. E

Anda mungkin juga menyukai