Anda di halaman 1dari 16

Gratis tidak untuk diperjualbelikan

Judul Buku:

Penyusunan:

Penerbit:

Email: cs.belajartauhid@gmail.com
Telp: 087871995959
Medsos:

Dilarang memperbanyak isi buku ini


tanpa izin tertulis dari Tim Belajar Tauhid
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

Dzikir Pagi dan Petang1

Bacalah:
1. Surat al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Naas
sebanyak tiga kali setiap pagi dan petang.2
2. Membaca sebanyak satu kali di setiap pagi
dan petang:
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ
َّ‫ َر َّب‬،‫ض‬ ‫ر‬ْ ‫األ‬
ِ ‫ات و‬ ِ ‫اطر السمو‬ ِ ‫الله َّم ع ِالم الغي ِب والشهاد ِة ف‬
ُ َ َ
ْ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ
‫ أ ُع ْوذ ِب َك ِم ْن‬،‫ أش َه ُد أ ْن ال ِإل َه ِإال أن َت‬،‫ك ِل ش ْي ٍء َو َم ِل ْيك ُه‬
َ َ َْ َ َ َ َ َّ َ َ َ
‫ َوأ ْن أقت ِرف َعلى‬،‫ َو ِم ْن ش ِر الش ْيط ِان َوش َر ِك ِه‬،‫ش ِر ن ْف ِس ي‬
َ َ َ ً َ
‫ أ ْو أ ُج َّر ُه ِإلى ُم ْس ِل ٍ َّم‬،‫ن ْف ِس ْي ُس ْوءا‬

1
Seluruh dzikir pagi petang ini dikutip dari kitab Zaad al-
Muslim al-Yaumiy karya Syaikh Abdullah bin Jaarullah
rahimahullah dan merupakan bagian dari E-Book
berjudul Sakitmu, Ladang Pahala.
2
HR. Abu Dawud: 5082; at-Tirmidzi: 3575; an-Nasaa-i:
5428. Dinilai hasan shahih oleh at-Tirmidzi. Faedah
dzikir ini yang disebutkan dalam hadits adalah seorang
yang mengucapkannya masing-masing tiga kali ketika
pagi dan petang, maka segala sesuatu akan dicukupkan
untuknya.
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

Allahumma ‘aalimal ghoybi wasy syahaadah


faathiros samaawaati wal ardh. Robba kulli
syai-in wa maliikah. Asyhadu alla ilaha illa
anta. A’udzu bika min syarri nafsii wa min
syarrisy syaythooni wa syirkihi, wa an
aqtarifa ‘alaa nafsii suu-an aw ajurruhu ilaa
muslim
“Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib
dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit
dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang
merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada
ilah yang berhak disembah kecuali Engkau.
Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan
diriku, setan dan balatentaranya, dan aku
(berlindung kepada-Mu) dari berbuat
kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya
kepada seorang muslim.”3

3
HR. at-Tirmidzi: 3392 dari hadits Abdullah bin Amr
radhiallahu ‘anhu.
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

3. Membaca sebanyak sepuluh kali di setiap


pagi dan petang:
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ
َّ‫ ل َُّه اْلل ُكَّ َول َُّه ال َح ْم ُد‬،‫ك ل ُه‬
َّ ‫للا وحد َّه َّال ش ِري‬ َّ ‫َّال ِإل َّـه ِإ َّال‬
َ َ ُ َ
‫َو ُه َ َّو َعلى ك ِ َّل ش ْي ٍَّء ق ِد ْي ُ َّر‬
Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah,
lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala
kulli syai-in qodiir
“Tidak ada ilah yang berhak disembah selain
Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya.
Bagi-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah
yang berkuasa atas segala sesuatu.”4
4. Membaca seratus kali dalam sehari:
َّ‫للا َو ِب َح ْم ِد ِه‬ َّ َ ‫ُس ْب َح‬
َِّ ‫ان‬

4
HR. Ahmad: 8704; at-Tirmidzi: 3534. Dinilai shahih
oleh Ibnu Hibban. Faedah dzikir ini adalah setiap orang
yang membaca dzikir tersebut di pagi hari sebanyak
sepuluh kali, Allah akan mencatatkan baginya 10
kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, ia juga
mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10
budak, Allah akan melindunginya dari gangguan setan
hingg petang hari. Siapa yang mengucapkannya di
petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan yang
semisal itu.
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

Subhanallahi wa bihamdihi
“Maha suci Allah, aku memuji-Nya.”5
5. Membaca sebanyak tiga kali di setiap pagi
dan petang:
َ َ َ ُ ‫الل َّه َّالذى ََّال َي‬
َّ
‫ض َو َّال ِفى‬ ْ ‫ضرَّ َم َ َّع‬
َّ ِ ‫اس ِم ِهَّ ش ْىءَّ ِفى األ ْر‬ ِ ِ ‫ِبس ِ َّم‬
ْ
ْ ُ َّ َ ُ َ َ َّ
َُّ ‫يع ال َع ِل‬
‫يم‬ َّ ‫اء وه َّو الس ِم‬ َِّ ‫السم‬
Bismillahilladzi laa yadhurru ma’asmihi syai-
un fil ardhi wa laa fis samaa’ wa huwas
samii’ul ‘aliim.
“Dengan nama Allah yang bila disebut, segala
sesuatu di bumi dan langit tidak akan
berbahaya, Dia-lah Yang Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahui.”6

5
HR. Muslim: 6784. Faedah dzikir ini adalah setiap orang
yang mengucapkannya di pagi dan petang hari
sebanyak 100 kali, niscaya tidak ada yang datang pada
hari kiamat yang lebih baik dari apa yang dilakukannya
kecuali orang yang mengucapkan semisal atau lebih
dari itu.
6
HR. Ibnu Majah: 3869. Faedah dzikir ini adalah setiap
orang yang mengucapkan dzikir tersebut sebanyak tiga
kali di pagi hari dan tiga kali di petang hari, maka tidak
akan ada bahaya yang tiba-tiba membahayakannya.
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

6. Membaca sebanyak satu kali:


di waktu pagi:
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ
َّ‫ك ن ُم ْو ُت‬
َّ ‫ و ِب‬،‫ك نحيا‬
َّ ‫ و ِب‬،‫ك أمسينا‬
َّ ‫ و ِب‬،‫ك أصبحنا‬ َّ ‫الله َّم ِب‬
ُ َ
‫ك النش ْو ُ َّر‬ َّ َ ‫َوِإل ْي‬
Allahumma bika ash-bahnaa wa bika
amsaynaa wa bika nahyaa wa bika namuutu
wa ilaikan nusyuur.
“Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-
Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan
rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki
waktu petang. Dengan rahmat dan
pertolongan-Mu kami hidup dan dengan
kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu
kebangkitan (bagi semua makhluk).”
di waktu petang:
ُ ‫ك َن ُم‬ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ
،‫وت‬ َّ َ ‫ َو ِب‬،‫ك ن ْح َيا‬
َّ ‫ و ِب‬،‫ك أصبحنا‬
َّ ‫ و ِب‬،‫ك أمسينا‬َّ ‫الله َّم ِب‬
َْ َ ْ َ َ
‫ك اْل ِصير‬َّ ‫وِإلي‬
Allahumma bika amsainaa wa bika
ashbahnaa wa bika nahyaa wa bika namuutu
wa ilaikal mashiir
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

“Ya Allah dengan kekuasaan-Mu aku


memasuki pagi dengan kekuasaan-Mu aku
memasuki petang dengan kekuasaan-Mu
aku hidup dengan kekuasaan-Mu aku mati
Dan kepada-Mu-lah tempat berpulang.”7
7. Membaca penghulu istighfar (Sayyid al-
Istighfar) sebanyak satu kali di setiap pagi
dan petang:
ََ ََ ََ ْ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ
‫ َوأنا‬،‫ خل ْق َت ِن َّْي َوأنا َع ْب ُد َك‬،‫ت َرِب َّْي َّال ِإل ََّـه ِإ َّال أن َت‬ َّ َ ‫الل ُه ََّّم أن‬
َ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َْ ََ
‫ن ش َِّر َما‬ َّ ‫ك ِم‬
َّ ‫ أعو َّذ ِب‬،‫ك ما استطعت‬ َّ ‫ك ووع ِد‬ َّ ‫على عه ِد‬
ْ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َُ ُ ْ َ َ
‫ َوأ ُب ْو َُّء ِبذن ِب َّْي فاغ ِف ْ َّر ِل َّْي‬،‫ك َعل َّي‬ َّ ‫ك ِب ِنعم ِت‬َّ ‫ أبو َّء ل‬،‫صنعت‬
ْ َ َّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َّ َ
َّ َ ‫ب ِإ َّال أن‬
.‫ت‬ َّ ‫ف ِإن َّه َّال يغ ِف َّر الذنو‬
Allahumma anta robbii laa ilaha illa anta,
kholaqtanii wa anaa ‘abduka wa anaa ‘ala
‘ahdika wa wa’dika mas-tatho’tu. A’udzu
bika min syarri maa shona’tu. Abu-u laka bi
ni’matika ‘alayya wa abu-u bi dzambii. Fagh-
firlii fainnahu laa yagh-firudz dzunuuba illa
anta.

7
HR. at-Tirmidzi: 391. Dinilai shahih oleh al-Albani.
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

“Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada


ilah yang berhak disembah kecuali Engkau,
Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah
hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku
pada-Mu (yaitu aku akan mentauhidkan-Mu)
semampuku dan aku yakin akan janji-Mu
(berupa surga untukku). Aku berlindung
kepada-Mu dari kejelekan yang kuperbuat.
Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku
mengakui dosaku. Oleh karena itu,
ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang
mengampuni dosa kecuali Engkau.”8

8
HR. al-Bukhari: 6306. Faedah dari dzikir ini adalah
setiap orang yang mengucapkan dzikir ini di pagi hari
dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia meninggal pada
hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk
penghuni surga. Barangsiapa yang mengucapkannya di
malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia
meninggal sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni
surga.
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

8. Membaca sebanyak satu kali di setiap pagi


dan petang:
َّ َ َْ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َّ ُ َّ َ
َّ‫ الل ُه َّم‬،‫آلخ َر ِة‬ ِ ‫ك العف َّو والعا ِفي َّة ِفي الدنيا وا‬ َّ ‫الله َّم ِإ ِن َّي أسأل‬
َ َ َُْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ َُ ْ َ ْ
‫اي َوأ ْه ِل َّْي َو َم ِال َّْي‬ َّ ‫ك ال َع ْف َ َّو َوال َع ِاف َي َّة ِفي ِدي ِن َّي ودني‬ َّ ‫ِإ ِن َّي أسأل‬
ْ َ ْ َّ ُ َّ َ ُ ْ َّ ُ َّ
‫ن َب ْي ِ َّن‬ َّ ْ ‫احفظ ِن َّْي ِم‬ ‫ الله َّم‬.‫ن َر ْو َعا ِتى‬ َّ ْ ‫است ْ َّر َع ْو َرا ِتى َو ِآم‬ ‫الله َّم‬
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ َّ َ َ
،‫ن ف ْو ِق ْي‬ َّ ‫ و ِم‬،‫ن ِشم ِالي‬ َّ ‫ن ي ِمي ِن َّي وع‬ َّ ‫ وع‬،‫ن خل ِفي‬ َّ ‫ و ِم‬،‫يدي‬
َ ْ َ َْ ُ ْ َ َ ََ َ ُ ْ ُ ََ
‫ن ت ْح ِت َّْي‬ َّ ‫ال ِم‬
َّ ‫ك أ َّن أ َّغت‬ َّ ‫وأعو َّذ ِبعظم ِت‬
Allahumma innii as-alukal ‘afwa wal ‘aafiyah
fid dunyaa wal aakhiroh. Allahumma innii as-
alukal ‘afwa wal ‘aafiyah fii diinii wa dun-
yaya wa ahlii wa maalii. Allahumas-tur
‘awrootii wa aamin row’aatii.
Allahummahfazh-nii mim bayni yadayya wa
min kholfii wa ‘an yamiinii wa ‘an syimaalii
wa min fawqii wa a’udzu bi ‘azhomatik an
ughtala min tahtii.
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon
kebajikan dan keselamatan di dunia dan
akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku
memohon kebajikan dan keselamatan dalam
agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah,
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang


tidak layak dilihat orang) dan
tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah,
peliharalah aku dari muka, belakang, kanan,
kiri dan atasku. Aku berlindung dengan
kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari
bawahku (oleh ular atau tenggelam dalam
bumi dan lain-lain yang membuat aku
jatuh).”9
9. Membaca sebanyak satu kali:
di waktu pagi:
َّ َّ َ َ َّ ْ
‫ك ِِ ِلله َوال َح ْم ُد ِلل ِه ال ِإل َه ِإال الل ُه‬
ُْ ْ ْ ‫ص َب ْح َنا َو َأ‬
َّ ُ ‫ص َب َح اْلل‬ ْ ‫َأ‬
ُ َ ْ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
‫ ل ُه اْلل ُك َول ُه ال َح ْم ُد َو ُه َو َعلى ك ِل‬، ‫يك ل ُه‬ ‫وحد ه َّال ش ِر‬
َ َ َ ُ َ َ َ َ
ََّّ ‫ َر ِب أ ْسأل َك خ ْي َر َما ِفى َهذا‬،‫ش ْى ٍَّء ق ِدير‬
‫الن َه ِار َوخ ْي َر َما‬
َ َ َّ َ َ َ ُ َ
،‫النها ِر َوش ِر َما َب ْع َد ُه‬ ‫ َوأ ُعوذ ِب َك ِم ْن ش ِر َما ِفى هذا‬،‫َب ْع َد ُه‬

9
HR. Abu Dawud: 5074 dan Ibnu Majah: 3871. Dinilai
shahih oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim. Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah pernah
meninggalkan do’a ini di pagi dan petang hari. Di
dalamnya berisi perlindungan dan keselamatan pada
agama, dunia, keluarga dan harta dari berbagai macam
gangguan yang datang dari berbagai arah.
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

ُ َ َ َ ْ ُ َ َ َْ َ َ ُ ُ َ
‫ب أ ُعوذ ِب َك ِم ْن‬ ِ ‫َر ِب أعوذ ِبك ِمن الكس ِل وس‬
َّ ِ ‫وء ال ِكب ِر ر‬
َْ َ َ َ َّ ََ
‫اب ِفى الق ْب َِّر‬
ٍ ‫اب ِفى الن ِار وعذ‬
ٍ ‫عذ‬
Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillah
walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa
syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa
huwa ‘ala kulli syai-in qodir. Robbi as-aluka
khoiro maa fii hadzal yaum wa khoiro maa
ba’dahu, wa a’udzu bika min syarri maa fii
hadzal yaum wa syarri maa ba’dahu. Robbi
a’udzu bika minal kasali wa su-il kibar. Robbi
a’udzu bika min ‘adzabin fin naari wa
‘adzabin fil qobri.
“Kami telah memasuki waktu pagi dan
kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi
Allah. Tidak ada ilah (yang berhak disembah)
kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya.
Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-
lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.
Wahai Rabb-ku, aku mohon kepada-Mu
kebaikan di hari ini dan kebaikan
sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari
kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya.
Wahai Rabb-ku, aku berlindung kepada-Mu
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

dari kemalasan dan kejelekan di hari tua.


Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu
dari siksaan di neraka dan siksaan di alam
kubur.”
di waktu petang:
َّ َّ َ َ َّ ْ َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ
‫ك ِلل ِه َوال َح ْم ُد ِلل ِه ال ِإل َه ِإال الل ُه َو ْح َد‬ َّ ‫أمسينا وأمس ى اْلل‬
َ ُ َ ْ َ ُْ َ َ َ َ َ ُْ
‫ ل ُه اْلل ُك َول ُه ال َح ْم ُد َو ُه َو َعلى ك ِل ش ْى ٍَّء‬، ‫يك ل ُه‬ ‫ه َّال ش ِر‬
َ َ َّ َ ُ َ َ َ
‫ق ِدير َر ِب أ ْسأل َك خ ْي َر َما ِفى َه ِذ ِه الل ْيل ِة َوخ ْي َر َما َب ْع َد َها‬
َ َ َّ َ ُ َ
‫َوأ ُعوذ ِب َك ِم ْن ش ِر َما ِفى َه ِذ ِه الل ْيل ِة َوش َِّر َما َب ْع َد َها َر ِب‬
ُ َ َ َ ْ ُ ‫وذ ب َك م َن َّْال َك َسل َو‬ ُ ُ َ
‫ب أ ُعوذ ِب َك ِم ْن‬ َّ ِ ‫وء ال ِكب ِر ر‬ ِ ‫س‬ ِ ِ ِ ‫أع‬
َْ َ َ َ َّ ََ
‫اب ِفى الق ْب َِّر‬ ٍ ‫اب ِفى الن ِار وعذ‬ٍ ‫عذ‬
“Kami telah memasuki waktu petang dan
kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi
Allah. Tidak ada ilah (yang berhak disembah)
kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya.
Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia-
lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.
Wahai Rabbku, aku mohon kepada-Mu
kebaikan di malam ini dan kebaikan
sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari
kejahatan malam ini dan kejahatan
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

sesudahnya. Wahai Rabb-ku, aku berlindung


kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di
hari tua. Wahai Rabb-ku, aku berlindung
kepada-Mu dari siksaan di neraka dan
siksaan di alam kubur.”10
10. Membaca sebanyak tiga kali di setiap
petang:
ََ َ ْ َّ
َّ ‫الل َّه‬ َ ُ ُ َ
َّ‫ن ش َِّر َما خل َق‬ َّ ِ ‫الت َّام‬
َّ ‫ات ِم‬ ِ ‫ات‬ َّ ِ ‫وذ ِبك ِل َم‬
َّ ‫أع‬
“Aku berlindung dengan kalimat-kalimat
Allah yang sempurna dari keburukan yang
tercipta.”11

10
HR. Muslim: 6846.
11
HR. Muslim: 6818 dan at-Tirmidzi: 3605. Faedah dari
dzikir ini adalah setiap orang yang membacanya pada
sore hari sebanyak tiga kali, sengatan binatang berbisa
tidak akan membahayakannya di malam hari.
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

Dzikir yang khusus diucapkan di pagi hari

1. Membaca sebanyak seratus kali dalam


sehari:
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ
َّ‫ ل َُّه اْلل ُكَّ َول َُّه ال َح ْم ُد‬،‫ك ل ُه‬
َّ ‫للا وحد َّه َّال ش ِري‬ َّ ‫َّال ِإل َّـه ِإ َّال‬
َ َ ُ َ
‫َو ُه َ َّو َعلى ك ِ َّل ش ْي ٍَّء ق ِد ْي ُ َّر‬
Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah,
lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala
kulli syai-in qodiir.
“Tidak ada ilah yang berhak disembah
selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-
Nya. Milik Allah kerajaan dan segala pujian.
Dia-lah yang berkuasa atas segala
sesuatu.”12

12
HR. al-Bukhari: 3293. Faedah dari dzikir ini adalah
setiap orang yang mengucapkannya dalam sehari
sebanyak 100 x, maka itu seperti membebaskan 10
orang budak, dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus
baginya 100 kesalahan, dirinya akan terjaga dari
gangguan setan dari pagi hingga petang hari, dan tidak
ada seorang pun yang lebih baik dari apa yang
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

2. Membaca sebanyak satu kali:


َ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ ْ ْ َْ ََ َ ْ َ ْ
‫ َو َعلى‬،‫ص‬ ِ ‫ال‬ ‫خ‬ ‫إل‬
ِ ‫ا‬ َّ
‫ة‬ ِ ‫م‬ ‫ل‬ ِ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫ل‬‫ع‬ ‫و‬ َّ
‫م‬ ‫ال‬
ِ ِ ‫س‬‫إل‬ ‫ا‬ َّ
‫ة‬ ِ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫ف‬ِ ‫ى‬ ‫ل‬‫صبحنا ع‬
َ َّ َ َّ َ ُ َّ َ َّ َ ُ َ َ ْ
‫ َو َعلى ِمل َِّة أ ِب ْي َنا‬،‫للا َعل ْي َِّه َو َسل َم‬ َّ ‫صلى‬ ‫ن ن ِب ِينا محم ٍَّد‬
َّ ِ ‫ِدي‬
ْ
ُْ َ َ َ ََ ً ْ ُ ًْ َ َْ َْ
‫ن اْلش ِر ِك ْي َ َّن‬ َّ ‫ان ِم‬
َّ ‫ ح ِنيفا مس ِلما وما ك‬،‫ِإبر ِاهيم‬
Ash-bahnaa ‘ala fithrotil islaam wa ‘alaa
kalimatil ikhlaash, wa ‘alaa diini nabiyyinaa
Muhammadin shallallahu ‘alaihi wa sallam,
wa ‘alaa millati abiina Ibraahiima haniifam
muslimaaw wa maa kaana minal musyrikin
“Di waktu pagi kami memegang agama
Islam, kalimat ikhlas (kalimat syahadat),
agama Nabi kami Muhammad shallallahu
‘alaihi wa sallam, dan agama bapak kami
Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus,
muslim dan tidak tergolong orang-orang
musyrik.”13

dilakukannya kecuali oleh orang yang mengamalkan


lebih dari itu.
13
HR. Ahmad: 15397. Dinili shahih oleh al-Arnauth.
Gratis tidak untuk diperjualbelikan

3. Membaca sebanyak tiga kali:


ََ َ َ ‫َر‬ َْ َ ََ
َّ‫ َو ِزنة‬،‫ضا ن ْف ِس ِه‬ ْ َ َ َِّ ‫ان‬
ِ ‫ و‬،‫ عد َّد خل ِق ِه‬:‫للا و ِبحم ِد َِّه‬ َّ َ ‫ُس ْب َح‬
َ َ َ َ َْ
‫اد ك ِل َما ِت ِ َّه‬
َّ ‫عر ِش ِ َّه و ِمد‬
Subhanallah wa bi-hamdih, ‘adada kholqih
wa ridhoo nafsih. wa zinata ‘arsyih, wa
midaada kalimaatih.
“Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak
makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat
timbangan ‘Arsy-Nya dan sebanyak tinta
tulisan kalimat-Nya.”14

═══ ¤❁✿❁¤ ═══


Facebook Fanspage: bit.ly/fb-belajartauhid
Instagram: bit.ly/ig-belajartauhid
Telegram: bit.ly/tg-belajartauhid
Blog: www.ayobelajartauhid.wordpress.com
Daftar Broadcast Harian via WhatsApp ke
087871995959
═══ ¤❁✿❁¤ ═══

14
HR. Muslim: 6851 dan Abu Dawud: 1503.

Anda mungkin juga menyukai