Anda di halaman 1dari 9

MZU 3104 : ASAS PENDIDIKAN MUZIK

IMPLIKASI DAN KEPENTINGAN FALSAFAH PESTALOZZI

DALAM PENDIDIKAN MUZIK

1.0 PENGENALAN

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) ialah seorang pendidik berbangsa Swiss

yang telah mempengaruhi banyak rasional dan prinsip asas dalam pendidkan muzik

di hampir seluruh dunia. Beliau telah berhujah tentang konsep yang menyatakan

bahawa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang diperolehi melalui

pancaindera manusia. Bagi Pestalozzi, para pelajar harus dididik mengikut

perkembangan semula jadi mereka. Pendapat-pendapat Pestalozzi seperti ini telah

banyak mempengaruhi dunia pendidikan di Eropah dan Amerika. Pestalozzi adalah

orang yang pertama membangunkan konsep pendidikan seperti latihan (training)

pada guru dan inovasi dalam kurikulum seperti kerja berkumpulan, kemampuan

dalam kelompok, dan memberikan kesempatan setiap individu untuk

mengembangkan potensi diri.

Pestalozzi mempunyai pandangan dasar baahwa pendidikan bukanlah

keupayaan melambakkan pengetahuan pada anak didik. Atas dasar pandangan ini,

beliau menentang pengajaran yang “verbalitis”. Pandangan ini melandasi

pemikirannya bahawa pendidikan pada hakikatnya merupakan satu usaha

pertolongan (bantuan) kepada murid agar mereka mampu menolong dirinya sendiri

yang dikenal dengan “Hilfe Zur Selfbsthilfe”


MZU 3104 : ASAS PENDIDIKAN MUZIK

Dilihat dari konsep tujuan pendidikan, Pestalozzi sangat menekankan

pengembangan aspek sosial pada anak didik sehingga mereka dapat melakukan

adaptasi dengan lingkungan sosialnya serta mampu menjadi anggota masyarakat

yang berguna. Pendidikan sosial ini akan berkembang jika dimulai dari pendidikan

keluarga yang baik. Peranan utama pendidikan keluarga yang sangat ditekankan

adalah ibu yang dapat memberikan pengetahuan dalam pendidikan jasmani, budi

pekerti agama.

Pestalozzi percaya bahawa tujuan pendidikannya ialah untuk mendedahkan

kuasa semulajadi, kemampuan atau kebolehan terpendam dalam diri manusia. Oleh

kerana pembangunan moral, sosial, emosi dan intelektual dalam diri setiap individu

terbongkar melalui pendidikan, masyarakat menjadi bertambah maju. Untuk

membantu kanak-kanak mencapai potensi yang penuh, Pestalozzi telah

mengembangkan kurikulum permulaan sekolah termasuk Geografi, Sains, Lukisan

dan Muzik.

Beliau menekankan bahawa guru tidak seharusnya mengajar dengan

perkataan apabila murid melihat, mendengar atau menyentuh objek. Beliau

menjangkakan murid-murid akan aktif secara berterusan melihat, membuat dan

membetulkan kesalahan, menerangkan pemantauan, menganalisis objek dan

memuaskan rasa ingin tahu seseorang. Beliau juga percaya bahawa bilik-bilik di

sekolah mesti mempunyai atmosfera yang mesra keluarga kristian, di mana ahli-

ahlinya sangat kooperatif, penyayang dan baik hati di antara satu sama lain. Teori

dan kaedah Pestalozzi terbukti sangat berjaya apabila asas-asas sistem permulaan

pendidikannya digunapakai diserata dunia.


MZU 3104 : ASAS PENDIDIKAN MUZIK

Tretis Pestalozzi yang bertajuk “How Gertrude Teaches Her Children : An

Attempt to Give Directions To Mother on How to Instruct Their Own Children”

memberi penekanan kepada konsep bahawa pembelajaran harus berlaku melalui

penyertaan langsung dan dengan itu beliau merupakan antara pendidik yang

pertama sekali telah membezakan antara pengetahuan tulen dengan pengetahuan

daripada buku. Seorang pendidik muzik bernama Joseph H. Naef, telah berkhidmat

dibawah Pestalozzi di Switzerland sebelum berhijrah ke Amerika Syarikat pada tahun

1806.naef telah memulakan sebuah sekolah rendah di Amerika Syarikat pada tahun

1809 berasaskan prinsip-prinsip Pestalozzi. Pada tahun 1830, Naef telah

menghuraikan prinsip-prinsip Pestalozzi di Boston dengan tajuk “Principles of The

Pestalozzian System of Music”.

2.0 RINGKASAN PRINSIP-PRINSIP PESTALOZZI

Berikut merupakan ringkasan prinsip-prinsip tersebut.

1. Mengajar bunyi sebelum tanda atau simbol (kaedah hafalan sebelum

catatan) para pelajar didedahkan dengan nyanyian sebelum mempelajari

not muzik.

2. Kaedah discovery learning dipraktikkan dengan memberi peluang pelajar

menerokai bunyi, meniru bunyi dan seterusnya membuat kesimpulan

berkaitan bunyi yang didengar samada bunyi sekeliling atau bunyi yang

diciptakan. Perkara ini dilakukan dengan penerangand an panduan yang

paling minimum daripada guru. Ini bererti pembelajaran yang aktif dan

bukan berbentuk pasif.


MZU 3104 : ASAS PENDIDIKAN MUZIK

3. Pembelajaran mengikut peringkat yang sisitematik iaitu memahirkan

pelajar dengan aspek tertentu sebelum bertukar ke aspek lain. Contohnya

dalam aspek irama setelah pelajar menguasai aspek ini barulah bertukar

ke aspek melodi dan seterusnya secara berperingkat.

4. Pembelajaran secara praktikal atau amali diberi penekanan apabila pelajar

menguasai aspek amali tersebut. Aspek teori dan prinsip berkaitan

didedahkan. Pelajar digalakkan menghubungkaitkan amalan amali dengan

aspek teori dan prinsip ini dinamakan pembelajaran Heuristik.

5. Peluang latihan dan kajian berkaitan dengan elemen muzik dipraktikkan

melalui usaha sendiri dan seharusnya mencukupi dan ini berkaitan

pendekatan berkonsep.

6. Nama not untuk nyanyian dan muzik instrumental diselaraskan.Nyanyian

solfa tidak digalakan.

Jelaslah bahawa falsafah Pestalozzi untuk pendidikan muzik telah banyak

mempengaruhi profesion pendidikan muzik.


MZU 3104 : ASAS PENDIDIKAN MUZIK

3.0 IMPLIKASI DAN KEPENTINGAN FALSAFAH PESTALOZZI DALAM

PENDIDIKAN MUZIK

Dalam situasi bilik darjah pengajaran dan pembelajaran pendidikan muzik,seorang

pendidik muzik perlulah memahami asas falsafah dalam membantunya menjayakan

P&P dengan lebih menarik dan berkesan. Pemahaman yang jelas terhadap falsafah

akan dapat membantu pendidik muzik memahami isu asas dalam dalam kehidupan

sama ada dalam atau luar bilik darjah. Falsafah pendidikan muzik ini membantu

seorang pendidik muzik lebih berkeyakinan dan menjadikannya sebagai bahan

rujukan dalam memahami situasi pelajar dan pembaharuan dalam aspek pengajaran

di dalam bilik darjah. Melalui pengetahuan dalam falsafah juga membantu seseorang

pendidik dalam membuat keputusan yang memerlukan mereka berfikir secara

mendalam bagi mengelakkan kesan ke atas pelajarnya di masa hadapan.

Falsafah Pestalozzi merupakan salah satu daripada falsafah yang amat

terkenal dan sangat berpengaruh dalam profession pendidikan muzik. Berdasarkan

prinsip Pestalozzi yang pertama yang telah dijelaskan dalam ringkasan prinsip-

prinsip Pestalozzi, guru boleh menggunakan teknik mengajar bunyi terlebih dahulu

sebelum tanda atau simbol. Kaedah ini disebut kaedah hafalan sebelum catatan

yang mana para pelajar didedahkan dengan nyanyian sebelum mempelajari not

muzik. Hal ini kerana, apabila individu telah berjaya mengenal bunyi dan menghafal

bunyi-bunyi tersebut, adalah mudah bagi individu tersebut untuk mengecam simbol

yang akan dijelaskan oleh guru kemudiannya. Sekiranya guru memulakan

pengajaran dengan memperkenalkan simbol atau tanda, adalah sukar untuk murid

mengaitkan simbol tersebut dengan bunyi yang diajar kemudian.


MZU 3104 : ASAS PENDIDIKAN MUZIK

Falsafah Pestalozzi juga memberi penekanan kepada kaedah pembelajaran

secara penemuan sendiri dimana murid-murid dididik dan diberi galakan supaya

mereka memerhati, mendengar, meniru serta membezakan bunyi-bunyi yang

didengarinya seterusnya mementukan sendiri sama ada bunyi tersebut sama atau

berlainan, dan seronok atau tidak untuk didengar. Melalui kaedah ini, penerangan

dan panduan adalah pada tahap minima untuk membolehkan pembelajaran secara

aktif berlaku dan bukan secara pasif. Kaedah ini membolehkan murid-murid

memperoleh sendiri pengalaman meneroka ilmu dan juga mempelajari sesuatu

dengan lebih mendalam.

Melalui falsafah Pestalozzi, guru-guru dapat mempraktikkan kaedah

pengajaran secara urutan iaitu kaedah pengajaran dari satu aspek ke satu aspek

dan bukan secara serentak. Murid perlu menguasai serta mahir dalam satu aspek

muzik serta melalui latihan yang mencukupi sebelum beralih kepada aspek yang

berikutnya. Dengan itu, murid akan menguasai sepenuhnya kemahiran yang

diajarkan oleh guru sebelum mempelajari kemahiran yang berikutnya. Sebagai

contoh, guru mengajar aspek irama sehingga murid dapat menguasainya kemudian

setelah murid menguasai aspek ini barulah bertukar ke aspek melodi dan seterusnya

secara berperingkat.

Kepentingan falsafah Pestalozzi yang seterusnya ialah pembelajaran secara

praktikal atau amali diberi penekanan apabila pelajar menguasai aspek amali

tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa segala teori dan prinsip hanya diberikan

setelah amalan praktik dijalankan. Pelajar digalakkan menghubungkaitkan amalan

amali dengan aspek teori dengan usaha sendiri. Prinsip ini dinamakan pembelajaran

Heuristik.
MZU 3104 : ASAS PENDIDIKAN MUZIK

Falsafah Pestalozzi turut memberi penekanan terhadap peluang yang

mencukupi untuk murid-murid meneroka dan mengkaji muzik melalui usaha mereka

sendiri. Murid-murid jua digalakkan membuat latihan-latihan dengan elemen-elemen

muzik melalui usaha sendiri supaya dapat dipraktikkan dalam seni muzik. Kaedah ini

disebut kaedah pendekatan berkonsep. Adalah penting bagi seorang guru

mendorong murid-muridnya mengakaji muzik dengan usaha sendiri seterusnya

membuat latihan sendiri tanpa bimbingan guru terutamanya ketika berada dirumah.

Hal ini membolehkan murid-murid sentiasa membuat latihan kerana pendidikan

muzik tidak dapat dikuasai hanya dengan menghafal teori tetapi perlulah

mengadakan latihan yang kerap.

Kepentingan seterusnya melalui falsafah Pestalozzi penyelarasan nama-nama

not untuk nyanyian dan muzik instrumen. Hal ini untuk memudahkan murid-murid

mempelajari dan mengingati nama-nama not untuk nyanyian dan muzik instrumen.

Oleh itu, nyanyian solfa adalah tidak digalakkan menturut Pestalozzi.

Di samping itu, Pestalozzi percaya bahawa falsafah dalam pendidikan muzik

akan mendedahkan kuasa semulajadi, kemampuan atau kebolehan terpendam

dalam diri manusia dengan sendirinya. Hal ini menunjukkan bahawa Pestalozzi yakin

akan kemampuan muzik untuk menzahirkan kuasa semula jadi dan kebolehan muzik

yang terpendam dalam diri manusia. Sebagai seorang pendidik, adalah perlu untuk

mencungkil bakat terpendam murid supaya bakat tersebut tidak disia-siakan. Oleh

kerana pembangunan moral, sosial, emosi dan intelektual dalam diri setiap individu

terbongkar melalui pendidikan, masyarakat akan menjadi bertambah maju.


MZU 3104 : ASAS PENDIDIKAN MUZIK

Falsafah Pestalozzi turut menekankan bahawa guru tidak seharusnya

mengajar dengan perkataan sahaja apabila murid melihat, mendengar atau

menyentuh objek. Beliau menjangkakan murid-murid akan aktif secara berterusan

apabila melihat, membuat dan membetulkan kesalahan, menerangkan pemantauan,

menganalisis objek dan memuaskan rasa ingin tahu seseorang. Apabila murid

berpeluang untuk meneroka sendiri, mereka dapat mencapai potensi diri yang

penuh dan aktif secara berterusan. Guru perlu bijak meranang P&P yang sesuai dan

menarik supaya tumpuan dan perhatian yang sepenuhnya diberikan oleh murid

ketika di dalam kelas. P&P juga perlulah memberi peluang kepada murid-murid

meneroka sendiri supaya penyerapan ilmu berlaku dengan lebih pesat.

Beliau juga percaya bahawa bilik-bilik di sekolah mesti mempunyai atmosfera

yang mesra keluarga di mana ahli-ahlinya sangat kooperatif, penyayang dan baik

hati di antara satu sama lain. Hal ini untuk membolehkan murid-murid belajar dalam

suasana yang kondusif dan selesa.

Muzik mempunyai banyak potensi dan skop untuk mempengaruhi kelakuan

dan pemikiran manusia sama ada secara positif atau negatif. Oleh itu, kita boleh

menggunakan muzik secara positif untuk beberapa keperluan kebangsaan semasa

seperti menanamkan rasa taat setia dan cinta akan nusa dan bangsa serta

meningkatkan lagi perpaduan negara. Perpaduan negara merupakan salah satu

matlamat utama dalam pendidikan di Malaysia sejak merdeka lagi seperti yang

terkandung dalam Laporan Razak (1956).

. Muzik juga boleh digunakan untuk membantu pengajaran mata-mata

pelajaran yang lain di Malaysia, khasnya pada peringkat sekolah rendah. Lagu The

Alphabet Song, misalnya, boleh digunakan oleh guru Bahasa Inggeris. Muzik juga
MZU 3104 : ASAS PENDIDIKAN MUZIK

boleh digunakan dalam konteks Pendidikan Jasmani dalam aktiviti-aktiviti seperti

gimrama, aerobik, dan tarian-tarian rakyat. Muzik boleh disifatkan sebagai "jendela

dunia" kerana muzik boleh digunakan untuk lebih memahami kebudayaan asing.

Selain itu, muzik juga boleh membantu para pelajar menyedari serta memahami

konsep persaudaraan antara manusia sejagat.

Teori dan kaedah Pestalozzi terbukti sangat berjaya apabila asas-asas sistem

permulaan pendidikannya digunapakai diserata dunia.

Anda mungkin juga menyukai