Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENYESUAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DARI RUMAH (PDPR)

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Kelas : Tahun 5 Delima
Medium PdPR : Aplikasi What’sapp (offline)
Tempat : Sekitar rumah masing-masing.
Hari : Khamis
Tarikh : 12 Ogos 2021
Bil Murid : 28 orang
Masa : 11.30 am – 12.00 tghari
Unit 5 : Olahraga Asas
Tajuk : Bahagian Lompatan (Kaki gunting).
Standard Kemahiran
Aspek 1 : Kemahiran Pergerakan (Psikomotor)

Aspek 2 : Aplikasi Pengetahuan Dalam Pergerakan (Kognitif)

Aspek 3 : Kesukanan (Afektif)


Standard Kandungan 1.10 Melakukan kemahiran asas lompatan dengan lakuan yang betul.
2.10 Mengaplikasikan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas lompatan.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.

Standard Pembelajaran : 1.10.2 Berlari dan melompat pada satu ketinggian dengan gaya gunting.
2.10.2 Menjelaskan lakuan yang betul kemahiran berlari dan melompat dengan gaya gunting.
5.1.4 Mengenal pasti ruang selamat untuk melakukan aktiviti.

Standard Prestasi : Tahap Penguasaan :


 Berlari dan melompat pada satu ketinggian dengan gaya gunting dan menjelaskan lakuan yang
betul kemahiran berlari, melonjak, layangan dan mendarat. (TP2)
 Mengaplikasi pengetahuan tentang perkaitan berlari, melonjak, layangan dan mendarat semasa
melompat dengan gaya gunting. (TP3)
 Boleh mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti olahraga asas dalam
kemahiran lompatan (TP5)

Hasil Pembelajaran Pada akhir sesi pengajaran dan pemudahcaraaan murid dapat :
Psikomotor : Berlari dan melompat pada satu ketinggian dengan gaya gunting dan menjelaskan lakuan yang betul
kemahiran berlari, melonjak, layangan dan mendarat sekurang-kurangnya 2 kali lakuan.
Kognitif : Mengaplikasi pengetahuan tentang perkaitan berlari, melonjak, layangan dan mendarat semasa
melompat dengan gaya gunting.
Afektif : Boleh mematuhi peraturan keselamatan di tempat melakukan aktiviti olahraga asas dalam kemahiran
lompatan

Tema : Perancangan
Kemahiran Insaniah : Kemahiran Sosial – kerja berpasukan
Elemen Merentas Kurikulum : Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Aplikasi whatapps dan rakaman video)
(EMK)
Kemahiran Berfikir : Mengaplikasi pengetahuan tentang perkaitan berlari, melonjak, layangan dan mendarat semasa
melompat dengan gaya gunting.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid pernah menyertai acara lompat tinggi semasa kejohanan olahraga sekolah.
Penerapan Nilai : Mematuhi arahan, keyakinan
Penilaian Pdpc : Senarai semak (Rekod Prestasi Murid),.
Bahan Bantu Belajar : Laptop, Video pengajaran, youtube, Google form
Langkah/ Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi kelas Catatan
Masa
Permulaan Aktiviti pemanasan badan
(5 minit) 1. Bertujuan untuk
 Telefon
i. Guru menyediakan satu memastikan otot-otot
bimbit
video pemanasan badan. murid bersedia.
ii. Murid melakukan aktiviti 2. Guru mengambil  Laptop
pemanasan badan di kehadiran murid.
rumah masing-masing.
Perkembangan
Aktiviti Penerangan Konsep
Langkah 1
i. Guru memberi pendedahan  Telefon
(10 minit) 1. Murid menonton video acara
tentang tajuk yang akan bimbit
lompat tinggi medium
dipelajari. “youtube”.  Aplikasi
ii. Guru menghantar video acara whatsapp
lompat tinggi melalui medium
whatapp

Aktiviti 1 : Aktiviti 1: BBM:


Perkembangan i. Murid kehendaki
 Telefoon
Langkah 2 menyediakan alatan yang 1. Murid melakukan lakuan
bimbit
(10 Minit) diperlukan. lompat tinggi menggunakan
ii. Murid perlu memulakan peralatan yang ada dirumah  Aplikasi
larian dari sudut kiri atau whatsapp
kanan mengikut 2. Murid dapat meningkatkan
 Tilam
keselesaan. kemahiran dalam acara
iii. Muris perlu melompat lompatan.  2

batang penyampu dengan KERUSI

mengangkat kaki dengan  Batang


kaki sebelah lagi penyapu.
iv. Tendang ke atas kaki
 Rakaman
yang sebelah lagi ketika
video
kaki hadapan berada di
atas palang.
v. Mendarat dengan sebelah
kaki tanpa menjatuhkan
badan dan fleksikan lutut.
vi. Murid perlu melakukan
lakuan tersebut sekurang-
kurangnya 3 kali lakuan.

Aktiviti 2:
Aktiviti 2 :
1. Menguji kefahaman murid
tentang tajuk yang
i. Murid dikehendaki untuk
dipelajari.
menjawab “Quizziz” yang
2. Murid dapat merujuk buku
disediakan.
teks.
ii. Murid menghantar skor
3. Murid meningkat kemahiran
yang diperoleh dalam
lompatan
medium “whatsapp
4. Murid melakukan kemahiran
group”.
dengan lebih baik
berbanding video pertama.

Penutup
(5 minit) Rumusan PDPR : 1. Murid-murid melakukan
 Telefon
i. Pengukuhan psikomotor aktiviti cooling down
bimbit
 Guru meminta murid berdasarkan video yang
 Aplikasi
membuat refleksi tentang disediakan.
whatsapp
lakuan lompat tinggi 2. Dengan bimbingan guru,
ii. Pengukuhan Kognitif : murid melakukan lembaran
 Guru bertanyakan kepada kerja yang diberikan dalam
murid tentang anggota Google Form.
yang terlibat semasa 3. Murid-murid menghantar
melakukan lompatan. rakaman video yang
 Contoh soalan : dilakukan di dalam “group
Apakah gaya terdapat whatapps”

dalam lompat tinggi selain 4. Guru memberi maklum


gaya gunting ? balas tentang refleksi murid.

iii. Pengukuhan Afektif :


 Murid dapat mematuhi
peraturan keselamatan di
tempat aktiviti semasa
melakukan lompat tinggi

Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran

Kekuatan Isu / Perkara yang difokus:


Murid berjaya menunjukkan lompatan lakuan betul menerusi rakaman video yang telah di muat naik menerusi
google form.

Kelemahan Isu / Perkara yang difokus:

Tidak menyatakan refleksi pengajaran di akhir pdp. Hal ini kerana, saya terlupa untuk membuat rumusan
berkaitan PdP yang telah dilakukan. Kesannya menyebabkan saya tidak dapat menganalisis dan membuat
pemerhatian yang baik terhadap kefahaman murid-murid saya tentang pelajaran yang telah dilaksanakan.
Imbas kembali terhadap pembelajaran juga tidak berlaku

Cadangan Bagi memperbaiki kelemahan saya adalah dengan menambah bahagian “short answer” di google form supaya
untuk
saya dapat menganalisis kefahaman murid murid berkaitan dengan topik pembelajaran dan pengajaran,
memperbaiki
kelemahan

Disemak oleh Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia Disahkan oleh Guru Besar

Tandatangan : Tandatangan :

Nama : Nama :

Tarikh : Tarikh :