Anda di halaman 1dari 17

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA


Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Telepon (02'l) 7203165, Faksimili (021) 7393938

Nomor oR olor-0b/ 1296 Jakarta, z9 t!o\,€{rLe r 2021


Sifat
Lampiran
Hal Penyampaian Keputusan Menteri PUPR Nomor: 1352.7 lKPTSlMl2O21
serta Penugasan Pejabat Yang Melakukan Serah Terima Jabatan
Pejabat Perbendaharaan
Yth.
'1. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Direktur Pembangunan Jalan
3. Direktur Jalan Bebas Hambatan
4. Direktur Kepatuhan lntern
5. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol
6. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara
7. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan
8. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat
9. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - D.l. Yogyakarta
10.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali
'll.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur
12.Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan
13.Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh
't 4. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat
l5.Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu
16.Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung
17.Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah
'lS.Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara
19.Kepala Balai Pelaksanaan Jatan Nasional Nusa Tenggara Timur
20. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah
21.Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara
2l.Kegala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara
23.Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku
24.Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Batat
25. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura
26. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena
27.Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke
di
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan


perumahan Rakyat nomor: '1352.7/KPTS/M12021 tanggal 29 Oktober 2021 Tentang
Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor:
57KPISM12O21, nomor: 58/KPTS/M/202'1, nomor: 531/KPTS/M/2021, dan nomor:
532/KPTS/M/2021 tentang Pengangkatan Atasani Atasan Langsung/ Pembantu Atasan
Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan Pejabat Perbendaharaan satuan Kerja
di lingkungan Ditjen. Bina Marga Kementerian PUPR (terlampio, bersama ini disampaikan
hal-hal sebagai berikut:
.1. Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR nomor: 532/KPrSMl2021 disebutkan pada
diktum ketiga Keputusan ini mulai berlaku sejak:
a. Serah terima jabatan Pejabat Pedcendaharaan; atau
b. serah terima Berita Acara Tim Ex-Offtcio untuk Pejabat Perbendaharaan yang
meninggal dunia.
2. Memperhatikan hal di atas, bersama ini kami menugaskan Direktur dan Kepala Balai
terkait untuk segera melaksanakan serah terima Pejabat Perbendaharaan sesuai
ketentuan yang sudah ditetapkan pada Keputusan tersebut di lingkungan kerjanya
masing-masing.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

tBina Mgga,
?

n
NIP 1 990031002

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
IEXIERI PEXERIMT UII'T DAII PERUIIAIIAI{ RAKYAT
REPUEUK lXOOitESt

KEPUTUSAII MENTERI PENERJAAN UMUM DAN PERI'MAIIAN RAI(YAT


NoMoR t' ., ". lKt't'slMl2O2t
I)

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RArryAl NoMoR s7 / Kprs/ Ml? g-2.!
NOMOR s32 Kvt s M 202 1 TENTANG PENGANGKATAN ATASAN ATASi,N'
xi i
rygyoR-s8 / Kprs / M / 202 1, NoMo R sz r l ij l zoz t
?AN I / / f
LANGSUNG / PEMBANTU ATASAN LANGSUNG KUASA PENGGU NA ANGGAR;AN
/ EARAI.IC
DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

MENTERI PEKERJAAI{ I' T,![ DAI{ PERUUAHAI{ RAKYAT,


Meuimbang a bahu,a dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan BelaDja
Negara diperlukan adanya pengangkatan Atasan/Atasan
l,angsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa pengguna
Anggaran / Ra61g dan Pejabat perbendahiraan Satuan fe4a ai
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
b bahwa nama-nama dan jabatan yang tertera pada kolom 5 sampai
dengan kolom 13 dari daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap
9., memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Atasa.r7At""u.,
l-angsung/ Pembantu Atasan ta.ngsung *r."" pengguna
Anggaran/ Barang dan Pejabat perbendaharaan Satuan Kerja di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga;
C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimara dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri pekerjaan
Umum dan Perurnahan Rakyat.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara


yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembiran
Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
3851);
2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara
(l,embaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Timbahan Lembaran
Negara RI Nomor 4286);
3 Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4355);
4 Undang-Undang Nomor l5 Tahun 2eO4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
RI Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara RI Nomor 44d0);
5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 202O tentang Anggaran pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 202 1;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun 2018 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ql3 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7 Peraturan Presiden Republik tndonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20lg tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2O2O tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ll3/p Tahun 2019
tentang Pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan Menteri
Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2Ol9 - 2O24;
lo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor l4/pRT/M/2Oll tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian peke{aan Umuri
yang merupakan Kewenangan pemerintah dan Dilaksanakan
Sendiri;
l1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 13
'Iahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian pekerjaan
Umum darr Perumahan Rakyat;
t2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Nomor 26
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas peraturan Menteri pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang
Organisasi darr Tata Kerja Unit pelaksana Teknis di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra\rat;
l3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17g/PMK.OS/2Olg tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor lgOlpMK.Osl2OLd
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
14. P^eratulT Menteri Keuangan Nomor 2O8/?MK.O2l2otg tentang
-
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggarai
Kementerian Negara/ t embaga dan pengesahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran.

MEMUTUSKAN:
Menetapkatr PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 57 IKPISIMI2O2|, NOMOR
s8/K?tslM/2o2r, NOMOR s3l/Kprs/M/2021 DAN NOMOR
532IKPTSIMI2O2I TENTANG PENGANGKATAN ATASAN/ATASAN
LANGSUNG/PEMBANTU ATASAN T.ANGSUNG KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA
DI LINCKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KESATU Mengubah Lampiran Keputusan Menteri pekerjaan Umum dan perumahan
Rakyat Nomor 57 lKmSlMl2O2t, Nomor 58/KPTS/M/2021, Nomor
53 I /KPIS/M/202 1 dan Nomor 532/KpTS I M I 2O2t tentang pengangkatan
Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kirasa Lriggr""
perbendaharaan Satuan kerja di lingkiigan
lnggaran / Barang dan Pejabat
Direktorat Jenderal Bina Marga.
KEDUA Segala ketentuan dalam keputusan Menteri pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Diktlm KESATU, tetap
berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Keputusan Menteri ini.
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak :
1. Serah Terima Pejabat Perbendaharaan, atau
2. Serah Terima BeriLa Acara Tim Ex-Officio untuk pejabat perbendaharaan
yang meninggal dunia,
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki
sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di
dalam penetapan ini.

TEMBUSAN
I Menteri Keuangan;
2 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAppENAS;
.) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4 Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5 Gubernur Provinsi yang bersangkutan;
6 Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat;
7 Inspektur Jenderal Kementerian pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat;
8 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya terkait di Kementerian pekerjaan Umnm dan perumahan
Rakyat;
9. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
I 0. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
1 l. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata l^aksana pUpR;
-Kementerian
12. Kepala fli;6 Keuangan Kementerian PUPR;
13. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan terkait di Kementerian pUpR;
14. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di kota tertera pada kolom 4 tampiran
Keputusan ini;
15. Yang b€rsangkutan tertera pada kolom 5 s.d. 13 Lampiran Keputusan ini, I s.d. 13 untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2r Oktober 2021

UMUM
DAN

M o
LEplru su.t l(.put!..! Ucnt.d Pclcrj.u UEum tl.! P.ruD.h.! Rrt nt
Its2.4I r*ts I y / zozt rirgrr Aohob.t 2qi r

L.nt urt/P.obstr At .c l..r.urt Ku... P.rraur. Lngr.relr/Brr.rt d.a P.lrb.t Pcrt.rd..bds arturr Kcdr dr ltnrlultE Dlt tto.rt J.rdcnl Bh. Il'1.

rtjabst Yang
t.angsung Pcjabat Penand8tnnSan
Lan8sung Kuasa Pengguna Mclakukan
Pcjahr P.mbuat Kornnmcn Surat Pcrintah
Nonrenklaru. SarDAn Xuasa AngAaran/ Batan8 Pcmuruutan
KPPN P.ngguna (KPA/BI IPPK} McEbayar (PITSPM)
P.nSauna
xcrja AnSaaran / Nctera
&rran6
B$an8 Ip.".-J
I ) I .l 7 lo !2 l3 ll
I .r97035 DiElt.,ral SB,enr dan Dirckrur lr. Miftachul MunI, MT syafaaNn Nalfiah, sT, Marjan, SE Pcrubahan Lrmpiran SK
Stralcti Penv.hngaaraan ,cn(tcrrl Bina MT t970I u92009I l l00l No.57ll(P'lS/M/2Oil
Jslrn ddn Jrxubrian lvlar8a 196305061997031002 198006 r6200s022002 Tangaal 22 Jnnuari 2021
Mllrta Halaman I
2) Xcgiahn Srratcgi, Arrl Artoto, sr, MPPU No. Urut : 2.2 & 2..r
Prqrsm dun Anttaran t95!Xr42s r 99603 I OO t
P.rttrltha PPK
4l Kedalan PenA.lolaan Rtr. XuB.l.r.d, aT, Xl
Pinj{man dan Hibah
Lunr Ncrcri
\9't20702t994o32oo6

) 400715 Dircktorat PeDtbangunan Dircknrr I)irektur Dwi Astuti, S.Sos. Sosalyna D€*i, SE Perubahan Lampiran SK
JalAn Jcnd.ral Bina M.En8.Sc., Ph.D. t97104252002t22004 tqa5t 1262010r22004 No.57lKPTS/il/2o21
Uina Marga 19620204198703 rOO2 TantSal 22 Janurri 20? |
IU.rrSa
Halaman : 2
3) Pc,DbLlaiD wilayah u ArGg ayrdp Hld.Ft, aT, No.Unrr | 3.3 & 3.4
X.EaI. Kolom i lO
196902 r4200:! 12loo3 P.Eatr Lr PPx

+l ll nl,rtnrr Wilayah lll I!. Zu.rtlr A.t f W.trb,


u1
1965120 r re9603 t(xxt

J 4007 !E Dirckronrr Jalan Bcbas Dirckrur Ir. Budi Harimawan Innakowati, SE Suhamo. S.Sog Pcrutqhan Lr.mpiran SK
Jalcna IV Scmihardjo, M.Ena.Sc 197003222008122001 19700810200a121o01 No.57/NPIS/M/lo2l
Uinu MarSa TanSaal l2 Jrouad ?021
196+032 9q t031004 HalamAn :I
Dcdy our.rra, st, [.S.. l.rrut : 7-l & 7.2
No.
P€Encanaan Tcknis Kolom : l0
Jahn llcbas Hambalao l9?trc l3 r2q)5021oo2 P.!ttu8.! PPX

2) Pembinaan Pcnasdaan Hcldro suj.qnrto,


3T, fA
t.,'f3t22A2()(,3()2Ll}ol
Lengsurrg
Kuasa PcogSuna Ilriabel Pcnandatangan
P€.jabat Pcltlbuai Komitocn
Nom.nklstur Satuan
KPPN
P.naauna
Pcng8una
Kue*r (r'PKl Surat PcrintAh
(erra / Output Membayer {PP-SPMI
Kerja
/ Baran8
Barang
ArSgllran / Nctara
Barant
I NamA/NlP
I 2 .l .l I,J ll l? l:]
.l20lt9 Direkkrrat Kapatuhan Dircktur Diraklur l, s"r'n,l'a Kipli, MT
lmran Filmaffiyeh, S.IP
Peruhhun l,alnf,iran SK
Gha Dinaruanti, SE, ME
I'xll) l0O2Irg lO32OO2 No. s7ll(PrS/M/2021
Eina MarSa l97AO lO 1200SO2200l 1985t I2820l0l2lOO3 TangS{l 22 Januari 2021
Marga

Y.n. Altual, alT, Uf U.ur : 9.2


No.
P.nE.ndalian r 9EOO r 222006(X2(x}6 Kolom lo
Keparuhsn lntcm dan
M{najcmcn Risiko

{9a721 S.krtrariet Pen8atur Jalan Kepala Kepala Badan l)r. Triono Junoasmo.o, SitiAlikah. Sl: Aji Maulena Rahadi, SE Pcniblrhtrn l-atnpiran SK
Tol Badan s T.. M.T. 19660403198903.100I No.;7/I:PTS/M/2021
Jalan Tol 19E401232009121001 Tangra.rl 22 .lanusi 2021
Jahn Toi
le7l060.1 1998031006 S
r{).3 & 10.5
l) aidanS Opcrasi dan A.li Rr.bn.dl, aa, [t to
tg'r4092s200r t2loo4 PP!(

,l lli(lant l,cndanaan Ir. Srt S!.loao, [T


t9660705t993121OO1

065l3l) Irala' Pclnksanaan Jahn Di!.kttrr Dir€ktur lr. t:lvi Roze, MT Ml lT. Amin Manuru08. Ba.t Bransah. A.Md Pcrubrh.n Lampiran S(
J.nderal trinA Ditj€n. Ilin. l96il1023 t992031o02 19681127200812r002 No. 57lxms/M/2021
tsina Mar8a 19690923200701 loO2 TenSsIl 12 Janrlan 2021
I MerSa
Diftkru. (lr
lintkun,lan No. Urur : I l.l. ll.r,
lJ PPl( Umum dan Tata Diljcn. tsL:1, I 1.3 & 11.4
R.E.dh.r, s,ao.., u.at. Kolom : lO
t 95a r r2t2003121m 1

2l PPK Kctcrpaduan Fitn AIrd, 4.T., X.?,


198r03092()05()2toot
lnfrestruktur Jalan

ii) PPK P.mbantunan Eet Efondi, aT, llT


,,alan dan J.mbatan l96607rOl99A03lOO3

r.. F.t.d, f,.f


19671 l2rt t99T(xt tqrl
Pcjabat Yanr
tangsung PejatEt Penandatangan
LangBunS
Pejabat Pembuat Komitmen
Nomcnklatur Satuan P.n88una AnSSaran/ Barang (PPK)
Surat Perintah
KI'PN P.ngSuna (KPA/BI Membayar (PP-SPM)
Kerja / Output Anggaran PenSguna
Keiq
/ Barans Barang
Netara
Barang
Nan'a/NII'
I 3 I lo II \2 t3 l4
Balai Bcser Pelaksanaan Direktur S?krclaris lr. Selsmat Rasidi, M.Sc Elsa Me8awati Siahaan, Syarifah Anna Zurina, PeruMhan Lampiran SK
Jalan Nasionel Sumat€m Jenderal Jendcral Bina Ditjen. llina stl SE No.57lKPrS/M/202I
Bina Marga 19630613rS9203r002 196705222002122001 1968IO I52002 t22001 Tang8al 22 Janusri 2o2l
Marya Halaman : 6
Dircktur di
lingkungan
No.Urut : 12.l & 12..1
Ditjerr. Bma Kolom : t0
l) PPK Umum dan Tata Mar8a T.utu Fkrrraryrt, AH, P.rgt rtl.a PPK
,flt
r9't(x,9r62(x)tt2roo2
tl PPK Prcser/asi I Ir. Yrrto Apul al'dt, M.Sc.

196709261994O31003

Balai Pclaksanaan Jalan l'Ildrln8 & Direktur ay.h Pttn A. G.!lj Suyadi, SE, M.Si Esthia Ratifolia Asn, SE, Perutmhan Lampiran SK
NasDnal Sudatera Barat Dil.i(n. ll'Da sf, MT 19700110200604I003 M.Si No.57lKPfS/M/202r
Bina Marya t97007071994031003 1969120420070 t2009 Taog8al22 Januad 2O2l
Marga
Direkrur di
IingkunFan
Diljcn. Uinrr Kolom : 8
PGata.dhr rPA/B

.1,t0I26 Balai Pelaksanaan Jahn Drektur Dircktur lr M. Diantoro Murod, Rudi Plrtra Ramadani, Erry Chnstisnty, S.Sos., PerubahAn tampiran SK
Nasional Bcngkulu Jcnd?ral Bina Ditjcn. Bhra MM. S.Sos MM No. s7lKPTS/M/2021
Bina MarAe l9640ao3l99l03too8 19660806?0070 1 1002 19790?O12003r 2 2007 TanStal 22 Jsnuari 2021
Marga Halaman : 8
Direktur di
lin6kunsan
No.Urut | 15.I
Ditlcn. uina Kolom : Io
Il PPI( Umud dan Tata LdLri6.r!. troEu, s.Sor., P.nta.rtlu PPK
M.Al
19741 r 192008 12lOO !
Palembars & Direktur Direktur lr. H.KGS.Saiful Anwar, 'tiLi Hariati. SD TstiJuriani, SE Perutahan Lampiran SK
Io 1479,10 B6lai Besar Pclaksanaan
Jalan Naiional Sumatcra Jenderal Btra Ditj.n. Bina MT 196504 t6200502200I 197808142008122001 No. s7lKPrs/M/2o21
Selatan Bina Mar8a r9621115199r031002 TanESal 22 Januari 20, I
Marga Halaman | 9
No. Urut : 18.2 & 18.3
UnBkuntnn
Ditlcn. Bina Kolom : l0
2l PPK Ketcrpaduan E[.. Putr. Ed.!dt, S.T., P.!I!.athlr PPK
M.ac., U.Eag.
Infr6struktur Jal,an l9al081420(}502lool

3) PPK Pembangunan
iyrldle !l..L!, S.T, !ll.T
Jolan dan Jembatan
r9700926200r t2roo2
Pcjebat YanS
L,an8sunS
l,antsunS Kuasa Pcn8Suna Mcldkukan Pcjabat Pcrundatangan
Pcjabat Pcmbuat KoDritmcn
NomcnlLtur Saluan PcnS8una Ansaaran/ BaranS surat Pcrintah
P.ngSun{ IPPK)
x.rja X.rjr / Outpur AnSSaren (KP^/B' M€mbayar {PP-SPMI
/ Barans
Bareng
N.Bara
BaranS
NAma/NlP
I 2 l 'I 7 l0 u t2 I3 l4

420127 Balai P.laks{naan Jalan PanSkal Dircktur D.dl X!n.i! aT, IT Samiul Hasani Hcnny Hayani, S.ST
Nasional Aangka B€ttun8 Pinary & J.ndcral Jcndeml BinB Drtjcn. Bin t97AOl r320g)t2roo.t r9690sl r2002r2ro03 19680r262007012001 57lKP-rSlMl2O2t
Aina Marxa Marga dan
Mar8a
Di!!ktur di l0
linakuntan UruI l9
Lritjcn. Bine 8
Marga

4.17956 Balai B.sar Pelaksanaan ll{ndung ll & Dir.klur Dircktur WU.n Ott.vt !, 9T, D.wi Rosmayanri, S.Si Mardino, S.AP, M.Si
n NasionRl vl Jakarur Jcnd.ral Bina Ditjcn. Bina fPPU t9651227199001 1002 57/|(PIS/M/202 r
Bina Marga 1971 tOO9l99703l(xn 198602 t320t0122004
Mnrga
Dircktur di : tl
hn*unran | 22 e,2',2.5
l)itt n. Bina :a&10

5l PPK ttcacrvasi ll
Rob..t nl6.!r.!r
Ilrol!.tro, a.T., U.T.
197ql6 102(105021oo I
035170 Balsi B€sar PcLksanann Diruktur Direktur Sck cteris Ir. Sat o Sug.ng Ra.hmeweti Perddi Moh. tuifm, SE
Jelen Nas'oml.lav, Jcndcral Oitjcn. Bina Prayitno, MM susidiyantj, SE, M.Ak r968 r014200701 1004
TcnSah - D.l. Yogakana Bina Marga
57 /KyfSlMl)O2t
Marya dan 19640801 1996031001 1986102820r0 t2200r ) 0.t I
MBrga
DiEkttrr di : t2
lintkun8an | 23.3
Ditjen. Bina rl0
Marga

3) PPK ftcs.Nasi I Ich. Iqb.l T.![hcr, Ar,


ta
l97.x)a2a2ool l2lOO4

245t61 Balai Pclaksanaan Jahn Kupan8 & Dircktur Sekrctaris Agu.trnu. Juotrrrto, Hcndrikus Bat6 TokAn, Raha ASustine Jacob,
Nasional Nusa TrngSara Jcndcral tsina Ditjcn. Bina s.T., u.T. SE SE
Timur Bine MarSa Marga dan 196906!Ol998()3tOtO 197104122007011003 19770405200901200r
MarSa
Dirtklur di l3
lin8t. Ditjcn. 25
Bina Ma4a 8
I
Pcjabat Yana
t]rnBsunS Pcjabat PcnandaBngan
Iangsung Pejabal Pcmbuat Kornrtmcn
NomenkLtur Satuan Su rat PcriDtah
KPPN P.DgAuna (KPA/llt {PPK) Il.mlnyar (PP'SPM)
K€rja / ()utput Pen8Suna
Kerja
I Baftns Barang
Ncgara

I ) I l0 u 12 Iu I+

DiFklur Ir. lvluhamnrarl lnsal U Hasn rwarr, SE, M.si hodhiah, SE, M.Si Perubahan Irrmpirun SK
I Balai B.sar PelaksarEan
Jalan Nssional Sulawcsi Ditjen. Bina 196812312008 r 22001 l9r l 1104200911200r No.57/K[TS/Nl/2021
Bina Marga Marga dan 196508t 0199I03t010 Tanggal 22 ,ranuan 2021
MarSa Halaman i l{,
Direktur di No.urur : 32.3 & 32 5
lingkungan
Ditj.n. Bina Kolom i lO
3l PPK l'j, mbanltunan Marga sutrty.rto Yrdi Ecrl s.pto, P.rIt rUra PPK
JalAn ,ltrtr,rcnbatan 6T
197507072003 t2 1(x)6

5l l,PK Presdlasi ll uuhrED.d a.L Drh.rt, aT,


Mt. M.Sc
l
1975060a2000(xl rooS

I ll]5169 R,lei PehkerD{an Jalan Dircktur Sekrctaris Muhammad Si"ukur, Nuryalii Abas, S.Kom Semsia, S.AP Perubahan Lampiran SK
Nasionat sulawesi Ten8ah .r.ndcral Bina Ditjcn. Bina ST, MM r9761 t()92008012009 r9rso427200812200t No- 57lKPIS/M/2021
Bina M arga MarSa dan I9640510l99 l03lOO9 l anggal 22 Januari 2021
Halamar : 17
Dir€ktur di
lingkun8an
No. urut : 3.t.2, 3t 3
2) l'PK (eterpRduan Ditj€n. Birla [lmy.!ti,sT,, M,T & 34.1
Marya 19A4091520tO1220(}2 Kolom I l0
lntrasrruktur Jslan
Poll3arltl.! PPK

3) PPX P(mbanSunan
Jalan dsn Jembatan 1964l(xx) 199703 I OO5

Brl,lbrla S. R.,rt, sT, lll


11760tos20(x)r2loo2

I 4rao l5 Balai PclAks{tnaan Jalan Dircktur Dir.ktur Sekr€laris Erik Aklrin Reift Achyat, SE Ir S, Astrll, gE P€rubahan i,arnprftrn SK
Nasional slllawcsi Utara Jcndcral Aina Ditjcn. Bina SinAanntbun, ST, MT 't967 t"!.2 I 2()()70 t200) r 9610 r 12200a 12200 r No. s7lKrrs/M/2021
Bina Marga MarSa drn l97Il0 t.lc703lo05 'Ibn88al 22 Jantl8.i 2021
Marta Halamar' : lS
Dircktur di
lingkunaan
No.Urut I 37 & 37.1
Ditjen. Bina Xolom : lO&13
ll PP( Umum dan Tata Mar8a J.rry WongL.t, SE lcrglratlr! PIK i
t97207 tO200701loo2 B.!al.h.tr P'trtolu.tr!
Lsngsun8 riuasa PcnSSuna Melakukan Pciabat P€nanlhlrr',{an
Lanasuna Pcj6bat Pcmbuat Komitnen
Nomenklatur Satuan Penrauna Sur.l Pconrah
l(I'PN PengSuna (KPA/B) IPPK) McmbaYar ll'P-sPrvll
Kerja / Output Peng8una
/ tsaran8
BRranE
Ncgara
Baran8 I

I 3 'I ll lt) !t t2 13 l-l


j Balai Pelakanaan Jalan I)ircLlirr Direktur lr. Jon Sudiman Sapi, Us.,n.l'u. SIi Nootjc Abraham Perubahan Lampiran SK
Jendcral Birlg Di(.len. Btta 19700() 1;-,r)r) ,rr ,.,r)i) r TehupurinS, sE, M.Si No.57lKP]S/M/2021
Mar8a ll)6+07I91994031007 197312r8200701 1001 Tanggal 22 Januari 2021
MarSa Halaman i l9
Direktur dr
Iingkungan
No.tJrut | 38.2
Ditjcn. Bina Kolom : l0
2l PPK Keterpadua0 Marga Jull. OUvl. Jorl., Sr, P.rgt l.! PPK
U,R.g.Dov.
Infrastruktur Jalan r9EOO70720050:1200 r

l l20r.l5 Elalai Pctrksanaan Jalan Di-rcktur Direktur S€krctans Z.pnat Kambu, ST Eutr Yuli.Ettdi, sE Edrn r. Yu.uf Pcrubahan l,ampiran SK
Jendeml aina Dirj€n. tJina t97305252000I21003 197lJ.,'f2o2(,()'zor200t 19641OO7200502 100I No.57l(PIS/M/2021
Bina 'lan*al 22 Junuari 2o2l
Marga Halaman : 2l
Direktur di
No. Urut : 42 & 42-l
lingkung:In
Ditj.n. Bina Kolom : 10, ll & 13
l) PPK Umum dan Tala MarSs Edi Purxoko, A.E. Pcrtt.liu.a PPX, PP1EPU
196712(}11993101OO2

l09s Balai Pelaksansan JalAn Dircktut Dir.ktur Sclnath T.F. womsilllor, Dehlan Buleuw, SE Perubahan Lsmpiran SK
)o 6J
Jendcral Bina Dit en. aina ST 19680503200701 lO52 19730915200612100I No.57lKPrS/M/202I
Bina MarSa 1070022019930310t2 Tang8al 22 Januali 2021
Marga llalaman : 22
Dircklur (li Urut : 43.1
No.
lingkungan Kolom : 10
Ditj6n. tsina
Marga
PlraaratlE PPt(
Il PPK Umun' dan Tata Kodnu. Ur.wcLlc, S.Eot
197tO3242(Xl7(,l tOO3

I .r9857t Pclalsanaan Jalan Dir.ktur Kepala Balai AErl Dllr.., ST, UX, Aa.i Utrra, SA, MU, MT
Melli JusMra. SE, AK. Dnnadian P.rubahan Lampiran SK
Naslonal wilayah I PrcvirBi Jend€ral lrlT [1 Si t967 t2t220070t200 | No. 58/KPIS/M/202I
Bina Jalan r9770a252o()s(yll(xxl r977o4252oi,6q2tOVz t97205052rn11r2002 TanggaL 22 Januari 2O2l
Marga
Urut | 4
No.
Kolom I a& IO
Pcatg.Dur! XPA/B i
PPx
t ngsu'rg
Ltnasunt Kuese P.ngguna r,.Flxtr I,enandaauan
Kodc Pljabat Pcmbuat t(omnnEn
Nomcn.klAtur Saiu.D
I(I'i'N Pcn8tunA
Pcntltuna (PP(j
su,ar Perinrrt
Kerta
l1'n6auna IKPA/B) r,lrurlla!^r (PP-SM)
Ncgtrra
Barana
tlAranS

I 2 3 7 ll lo lt t2 l3 1.1
22 Banda A.ch & Dir!klur Yusri2rrl Mahdy. ST, MT
Mul!xd!, S.S.r. &lrna, SE Pcrubshan hJnpiran SK
Nasional Wilayah Il
Yusrizrl Mahdy, ST, MT
l,)7rn) to 12007011007 19730509200604r022 No.5a/I(PIS/M/2O21
Bin, 196904 r02005021001 19690410200502 r00r Tangaal 22 Januari 2O2I
Marg6 HaLemen : 2
6) l,PK 2.6 Provinsi Ac.h Flrd.u., AT Urut : 5.6 & 5.7
No.
1969(,a 142(Xl6{!.ll(xt2 Kolo6 : l0
Pc!t!.!tL! P?|(
7l PPK 2.7 Provinsi Ac.h r.rd. ao..nq,9T, U?
t9t37920320LOt22oo5

2il .120136 P.lakernaan Jelsn Direktur licpAla liahi ZuIL.6.lnl, SP, sT. Zult rn.ld, aP, aT, U.Sl ArD ful. SE. M.Si. Marwa i, SE P.rubahen LampLan SK
Nasionsl wilayah III Dl.sll l,)7.,rxr0.]2007011004 19640a15200212 t0o4 No.5a/KPTS/M/2021
Bnra 1971I lOl2007lOlOOl t9Tlttot2qrTlot(xrl Tafl8aal 22 Januari 2021
HalaEnn : 2
No,Urut : 6
Kolom :8&10
P.rta.!tl.n KPA/B t
PPX

2.r .198.580 l'jelakenaan Jalan Dircktur K.pnh B{rlni Ardl Uuly. Bn.U, at, srri,
Nasionrl wilayah ll UT Ardl Utdy. Rudl, aT, rlT Widln S.506., MM Hasnah, S.Sos Pcrubahan lampban Sl(
l97l02l6200701200l No.58/KPIS/M/2021
Etin6 1985()912201O121@4 t965091220iO121OO4 1e720t) t720070t2001 Tanggal 22 Jenuari 2O2l
Marga HalaEan | 8
No.Urut : 17 & 17.4
4l PPK 2.4 Provinsi Kolom :E&10
Slnat m Rami os.tr, ntdy.it, al,, I" P.!rt rtr.r rPA/B r
l9zxta05200a 12 roor
)5 498594 Pchksnaan JalaI Pangkal Dircktur Fcrry Sutimataya, ST, Fcrry Sutimarja!a, sT, M1' Y'rlrus.3T Fsdilah, SE Pcrubahan Lampiran SK
NasionAlWilayah ll Pineng & MA 196507052006(X1003 r97 5060720070t2020 No. s8/KPrs/M/2021
Jalalta VI Bina 19730913199803 r008 197309r3199n031006 TanStal 22 Januari 2021
MarEa
aantka Halamrn I 13
l) PPK 2.1 Provinsi Bclitunt No. Urut : 32.1
BenAka Bclitun8
IEl.oE.d E lr.d, aT, rr Kolom : l0
r9470522:0tOl2lOOl P.raaud.n PPX
26 498606 Pelaksanaen Jslan tlandun8 & Diftktur Kepah a{hi AllL Murt.LtE, sT, llT A.llL Uu.t.th, AT, ltT Mulvana, SE EndanS Dwi Hastuti, SE Pcrubahan tampimn SK
Nalional Wilayah ll t 9a2090a2009 12 t @ l t9a2090a2009r2rmr I 06r)O3.rO?OO2 I 210O2 No.5a/KPTS/M/2021
Bina
Marga Jalan t972051720lJ6O42004 22 Januan 2021
Nasional DKI
llalaman : 16
No. Urut | 42
Kolom :8&lO
PclttrltLr RPA/B i I
P?B
Pcjabat Yarg
Lan8Bung Mehkukar Pejabat Pcmbust Komitmcn
Pcjabat Pcnandat!n8an
Nomcnklatur s6luan Surat Pcrintah
l(I'I'N (PPKI
Pcn&lunA tr(PA/rll Membayar IPP-SPM)
Kcrra
Angaaran / NcSara
l,'lmng
Uairnt I

NIP NIP NIP N II'


I l t0 ll l2 tl l.r
)7 4069.13 P.lak!anAan Jalan Dircklu, Krprla Balai Dedy Hariadi, ST, MT Iwan Sltiawan, SE Ascp Suherman, SE Perubahan lampiran sl(
Na.ional wilavnh lll I q770502200502 I OO I t9700303200710I00I 196906072002121004 No. s8/Kt TS/M/ 2021
I'mvinsi Jawa llaml Binlr
Marta TanS8al 22 Januar, .r0.? I
Nssional DKI
ll PPK 3.1 lbv rsi Jrwe Dtu K.ttar AdltF, at, Halamen : 16
Earat IT No.Urut r .r3 I
l9a3032(,tOO9l2 t00l Kolom : l0
P.laA.ltL! ?PX

2t\ 4749A I P.laksanaan .Jll," Dirckrur K.psh t3aiai Dcvi Alcitft (arxlM 'iT Devi AlciEa Candra ST, MT Ruri Ali Pangcatl, SS, t di Pumomo, S.Sos. Ptrubahan hmpirrn SK
Nasional wilavah ll MT MM 19700616200701 loos No.58/KPIS/M/2o21
Pmpinsi Jawa 'r(n8ah Brna t97t 07l0ll)on){ l() l5 197607t0200604t015 l9?7061220091 r20{) r TanSAAI 22 Januari rO2l
MarSa
llalaman r 19
T(xr8rh - D.l.
Yog' akarta
Koloat : lO
.ll PPX 2.4 Provo'siJawa .rutlt A.lltyr rurr.h., P.!atr!u.r PIK
Tcnaah 4.T., .E!a.
t9aaoo2420t402to(,{z

633079 PerDbentuoan,lalan Tol Drrckrur licF,ala Belel Yusrial l(irrnraq'du. S'1, Yusrizal Kumiawan, ST, Catur Widianto, SE T.3uh J.tElto, SE Pcrubahan Lnmpirdn Sh
S.maranr ' Demak M.Sc 198407192010r2r001 l975l2ll20l4tot@l No. sE/KPTS/M/2021
Bina l979O3O32O.r ,02lOO3 r9790303200so21003 Tan8Sal 22 Januan .2021
Mar& Halaman : 20
T.ngah - D.l.
Kolom : 13
P.nl.rthr B.Edrhrrr
P.it ll.tln

:]o :r88l.l I Surabaya & Dircklur K.pah aabi Adi Roledr. S'1, MT Adi Rosadi, ST, MT Tusla Ratne DurDilah, lla M. Gcrctta, SE Pcrubehan Lampiran SK
Nasional wllayah lll 197207252O0t,0410O5 197207252006041005 SE. MM 19691 l2320m r2 too4 No.58/(PTS/M/2021
Provirui Jawa Tunur Bing 196802182009t 12001 TangSal 22 J8nuari 2021
Halamen | 22
2l IIPK 3.2 t rovinsi Jawa finrur - BaU aupit dt, s.aT No. Urut : 57.2 & 57.5
Timur t9850905201O121q)2 Kolom : l0
I
P.ot3.ru.! l?K
5l PPK 3.5 Provinsi Jawa w.hyu wlbdo, at
Tlmur t9? tt 1222(x)7()1t(ng

I
Lan$unt L€ngsunB Kuasa Pcngtuns P.jsbrl P.nandAraqan
P.jabat P.mbuat Komitrrn
Nomcnklatur Setuen AntSrran/ BamnS Su ral Pcrhlah
KPPN P.n88una (PPKI
Keia / Output Pcngguna {liPA/Bl McrrlEyar tPP sPM)
Keta
/ Barant
llaranS
AryBarao / Nctara
I
Barant
Nanta/Nll' NI',
I rl ll l2 l:l tt
I 47173i Surabeya & Kcpah Balei A.lcd.ni, at., UT. A.t.rt..i, 9T., UT, Asrt Naharani. S.Sos trasanti Sctia D.wi. PcrrrlHhan l-{mpiran SK
Bcsat MT
Nasional I'rovinsi Jawa No. s8/Kl'tS/M/2O21
1974t22324o&U22anl r974\2232Go5U22o,0r
Nasional Jawe 1979r)22200912200I t87062420t Ot 22004 TanRAal 2? Jsnu6ri 2021
Timur - Beri Habman : 23
I
No. Urur : 60
Xolom : 8& l0
P.llf.rtl.r AIA/I i
PPX

3? r'.l.ks!nnan Jalan Kupang & K.pala Balai Ir. rltrnler Manurung Ir. Hllnl.r ManurunS Ncnci Dian! Matyon, lurri B. Ruku, S.Sos l,crubah:rn l-anrptan SK
Nnsbn.l Wilayah ll t96b lr).to 1994031006 1906 t0301994031006 SD riot2282005022006 No.5a/KPIS/M/20?l
1969r r25200a12200r 'tan&{rl 22.lanuari 2021
Na3ional NuBa
Tcng8ara No.trrut 70.3
Timur Kok,m r l0
3) l,PK 2.3 Pmvinsi Nus,a Ry.nto, aT, fT P.ntt ntha PPK
f.ntaara Timur 19a2012620!ol2loo3

33 1E5-l2l Dircktur Kcpala Balai chrl.ta.a. aT chrt.ta.!, aT Dwilil. Ekalama Wrty li P6rline. Kristianac. l'erubalun Lsmpiran SK
l9a4l2l920lo12loo3 l9a4t2l920lol2l@3 Adji, srl SE No. sE/XPTS/M/2O.21
Bine Jalan 197:t(1r202008122001 11502132007012002 Tan&aal J,l Jenuan 2O2l
Kalimantan Tcn8ah Mar8e Nasional
Kalimanun No.Urul 8l & 81.1
I
ll l'r'K P.rencanaAD T.ngah Trr K.t[, AT Kolom 9 & l0
19a7030520140111qx P.ltt.nur! rPA/l t
P?'I
J4 49rJ60 r P.lrkenaan Jemt)eian Balikpspan & Dir.ktur Kcpala B{lai A,!er A.lottl.tl 4.T., A@.r AdcLd.U a.?., l'cni :iu amr Ardin. Yrhyu Susilowati, BA Perubahan lrmpirrn SK
t,ul r BalttrrS Jakana vl Bcsar !t,&. llt,ltc. s!l No. s8/KPIS/M/2021
Bina r9a4rol52qr80l1(x)2 l9a4lol5200aol100rl t965t 017200212?00I 1560606200s022003 TanSSal 22 Januari 2021
Jalan Halaman r 34
NAsionel No. Urut | {t8. I
l) PPK Jembatan Pulcu
Kalimsntan Armcn Adckrbti S.T., M.Sc Kolom : l0
Belan8 Pmvinsl TiEur P.!ttt!ttr! lPr
Katimantan Timur t984lO l s20080I 1002

35 41781.r I,.laksanaan Jalan K.paLa Balai Arid i N uaroho Jati. ST, Andi Nugroho Jati, ST, MT Nur wahyudi. sE Naita Eka Wahyuni, SE Pcrubahan L€mpiran SX
Nasionel wihyah I Provinsi MT 1974052520091l LOOI No.5a/KPTS/M/202r
Bi'la Jalan r eE l o.r 26200502 I o02 l9a I 0426200502 1002 l73l r25200E122001 Tentaal 22 Januari 2O2l
lrlarga Nasional Halaman : 3s
No. Urut : 91.3
3) PPK 1..] Provinsi trurlq R.E.ilhr!, a.t., Kolom i l0
u.T P.irn-tl.r PPt(
l9a2(l5252(xxrlllool
LsngsunS
P?jaba' Y.r* I
L{nSsuna Kuass Penttuna Pcjabar &:nandolsn8an
Kuasa Ptjabat Pembuat Komilnrcn
Nomcnkhtur Sattran l\l,N Pcn8tuna
P.ngauna
A.sraran/ Beran8 Surar P(nntah
IPPKI
(.ia Kcrja / Outpur
BaranS
BaranE
(KPA/B}
*.**l Memba\ rr (PP.SPM)

Na NII' \rl Nlr) \ ]I' N NIP


I 3 I tl lo ll t2 t3 l4

Pclaksansan Jalan Direktur Kcpala Balai Rl .|roro. aT Rittmolro. aT SaLha, SE, MM Pcrubahen Lanrpiran SK
Nasional Wilayah ll VI Jcndcral t9't3o5272002t2to0it 1973o52720(nL2tA<rz t96707171r)u212 t006 t9740617200812200 t No. s8/KI,TS/M/2021
Pmvinsi Sultcng Bina Ton8gal z2 Januari 202I
MarSa Halaoran | 39
Tentah
No. Urut : lo2, lo2..r
& 102.5
4l PPK 2.4 Pmvinsi tlrtE.t,.tt, S.t., U.l[. xolom : E& l0
Sulaw.si TcnSah 19681221199aO32(,(,3 P.rta.ltLr KPA/B t
5) PPK 2.5 Provinsi
Sulawcsi TenSah
ArrLy A!.r.r., ST, il.Eaa
t9a4t2242()tOt22am3

Pclalsanaan Jahn Dircktur Kepala Bal.ai H.ryoao, aT, I[.sI. H.ryo!o! at, U.sl. DorEc Kalili Perubahrn Lampnan SK
Nasional Wilayah II r97OO.IO32OOa l2 lOO 1 1970011032004 12 I oo I t9641 t 20.loo70l1003 197105142007012002 No.58/K[TS/M/2021
Provinsi Sultra (Timur) Bina Jalan Tanttal 22 Januari 2021
Maraa
Sulawcsi No. Urut i 106
Tcntgare Kolom i8&lo
P.l8arrdl! lllAlB i
PFI(

Pclaksanaan Jahn Bau . lJau & Dir.ktur Kcpala Balai Luti. B.ntlE.u., sr, LrL.. B.nt{E.q., ar, Ls Ode Hamunda, SE, Pcrubahan Lampilan SK
Naslonal Wilayah lll u.at M.at 196.1 I 23L)0(){)l}.11034 MM No.58/KI,TS/M/2021
Provinsi Sultra (Butor, Bina 196905 132005qt 100I r969051320()SO2rOOr 197403 rs200911100, TEnSSal 22Januari 2021
Marga Hulaman : +2
Tcntarra
No.Urut : 107 &10?.3
3l PPK 3.3 ProviNi DllrrE, AT Kolom : 8& lO
Sulawcsi T€nSgara t979012320091I l@l P.oat !tL! I("A/l t

3r) Pclaksadaan Jalan Dirtklur K€pala Balai lndra Gunawan, ST., Indrs Ounawan, ST., M.Ent EEnd. Ll.ntj. &uck. Fran8isca Pcrubahan Lnmpiran SK
Nasional wilayah II Jcndcral M.En8 C.bri.n sd..tl., ltl Rompis, SE. No.5E/KPIS/M/2021
Pmvinsi Sulut Bina Jalan l97ao6la200502too3 197406182005021003 1967t2o420q2t22o{,7 r96409012006042002 Tanggal 22 Januari 2021
Marya Hahman :43
No.Urur : lto
Kobm :ll
P.ltauu.r IPIPI
L€n8sun8 Itiabat Penand&ngan
Pcjabat P€mbuat KomitDrcn
Nom.nklatur Saluan PenSguna Surat Pcrirhh
No KPPN {PPI()
Keria / Outpul AnSSaran P€n8tuoa (l(PA/ts) Menibavar (PPSPM)
Kcia
/ Balan8
ilnrllnt
Ncgara
Barang
Nanra/ NIP
I ) .l I 5 7 lr) lt l2 l.l t.t
'10 494b74 Direktur Muhamnad Ulwan Muhemmdd Ulwan Talaohu. .,uli.rnA E. Paiury, Munir Usemahu Pcrubahan Lampiran SK
Nasional w 6yahI Provinsi J€nd.rat 'lalaohu, ST, MT ST, MT S.Sos I97105192002121006 No. 58/KPTS/M/2021
Maluku Bina I qa40at 120Iol21001 1984081 l20l0l2 L00r r973tOI52008t22002 Tanggal 22 Januari 2021
Marga
r) PPK Ll Provinsi P6gglc olcdlcr H.hrDuB., No. Urur : I 15.l
Mhluku ST
l9as(xB 120()9 1220()I Kolom : l0
Pcratrrtlrn PPK

I 498675 Direktur Judlth W.tttrrury, sT Judlth W.ttituury, ST l' l|s Jo qSE Roniard T.rma€la. SE Perubahan Lan1piran Sh
Nasionalwilayah ll r97608r020080!2020 t9760ALUIOOAO12020 i()r,706292006{Xt004 19670906200604 l0 I 7 No. sE/XPIs/M/2021
Bina Tang8al 22 Januari 202l
Marga
Urut rl16
No.
Kolom :9&10
Po!gg.!d6 xPA/a &
PPK

il? Dir€ktur Teguhwiyono T6Suhwiyono Zaleha lrma B.!tam, Darmiati, SE, MM P.rubahan tampiran SK
Jcnd.ral PuNohafldoko, ST, Purwohandoko, S'1 , M Ena stl t96507',272007 0 t2002 No.58/KPTS/M/2021
Nasional Provinsi Mahku Bina M.En8 r97608032009112001 Tangaal 22 JaDuari 2O2l
MerSa 19740124201012100t 1978012420 tOt2 tOOl Halaman i 45
No.Urut I I la.,
2) PPK P.ntswasxl fohtoo W.ng.rn, s.T, !i.T Kolom : l0
P.n{ttntl.! PPK
r 9a5dxl320(l912loo I
43 49469 r Sorong & Dircktur Kepala lSalai Sonny Jacob Kudubun, sorDy Jacob Kudubun, S'1' lvo.i. t!frr.ilt M Ttttt H.nittl, a.AIl Perubrhan LamDiran SK
Nasional wilayah Il ST Il,rlahalu, SD.,L.Si r974o2252oo70L20[3 No 58/KPIS/M/2021
Prcvinsi Papua fural Bina Jalan 19781220200701l0 r I t97 ar220200'70 I to t I t97009I01993ilt2009 TangSal 22 Januari 2021
lsorons) Marga
No.Urut : 123
Kolom : 13
P.ltlutirll B.Ddrtar.

49E685 Direkrur Eko wldt hnto, s.T., Eto wldlrl3Eto, 4.T., M.& llona Rom6roF6, SE Mumi Jumi6ti, SE Pcrubahan Lampiran SK
Nasional wilayah VU U.Ac. 197404242007 t02001 19720609200812200r No. s8/KPIS/M/2021
Prcvinsi Papua (Nabir!) Bine 19',f412152l,o3t2t(xfi r974121E20()3t2t006 Tenaaal 22 Januari 2021
Marga Halaman r 49

Kolom : 9& lO
P.!3A.!UE IlPA/t L
Ptr
P.jabat YanS
l,antsutS
tan8sung Prjabat P.nandatangan
Peiabat P.mbuat Komitmen
Ndm.nklnrur Saruan Pcnttuna Surat P.rint -tr
KPPN I,cn88una {PPXI
PcnSSuna {KPA/B) Mcmbayar {PP-SPMI
XcrJa
/ B{rranr
Balang
AnBaran / NcEara
Barant
N II' Nll, Nlt, N NIP N NIP
,|
I I IO tt l-2 t3 ll

Pchksanaan Jalqn Direktur Kepala Balai Ovdc S. rMan8ontan, ST Ovide S. Manaorlan. ST Manuel waroi. SE Rusmian Silsban Pcrubahan LrDrl,irrn SK
Nasional wilaeah V t965070419900610O1 196505r92008r22001 No. sa/KSIS/M /.r021
Provinsi Papua (Purrcak Bitta Jalan l9a I toot2009l2l00l l98l loo 1200912100I Tinttal 22 J.nuan 2O2l
Jeyal Maraa Nasionel
No. Unrr l3.l.J
3) PPti t .! !'rovrnsr Papua Rollt6y luvy! sttoopul, Kolom lo
4.E., a.T. ?!!a3.!tl.! ?"r
1947072220 tOL2 t@5

,l +9rl{]47 Nabirc & Direklur Kcpala BeLli Usman AlTan l;lrucollsina, Umi Supiyah, SE ! rrl.n8 Pcrubahar l.anrpirrn SK
Ncan,nrlWildvah VUI l.rlu.onxinr. ST. M'l'. ST, MT 1965r,209200604200 r 197808 162009112001 No.5a/lil"fs/M/ll)21
ProviNi Papua (I'aniai) llina Jalan 1q790802200502 too2 r9 790802200502 I O02 Tan88el 22 Jrnuan 2021
MAr8a Nasional Halamr!) : il)

Kolom i l.t
P.n,-nth! a.od.ht

47 :r20I i]7 (epala Balai ,\ Ia(lh,ll l;.trim, ST A. Fadhoti Karinr. ST a.hrt tur PrEi Pcrulrahan,-rnrpu4n SK
t,ia50.] l ]lo l0l2 t00l t98503 t 320 r0l2l00l akdlnrrtoa, sE r97603232009112001 No. ia/ Kl,lS/ NI / 202l
Bann Jalan t97oo9242ooal2tOO2 Tan88al,l2,r.rnua.i 202 I
MarAA Naslond
No,trrut l.){)
Kolom Il
P.lttrntL! PPIPU

NE P.laksanaan Jalan K.pala Balsi E.iken Puire Erikson tutre Fonaraba, ST Kusmiett Numintsih, A.Md.Kcu P.rubahan limpn?n SK
Naslooal wilayah II t964 tO242002122001 No.532/Klnli/M/2021
Pmvinsi Papua lMcraukcl Jalan l97ao2 r42006051oo3 1978021-r2006051oo3 1972l2l12009t 1200r 'lbntaal .lO ,\pnl 2O2I
Mnrya Nasional
No. urur r ld 2
2l Pt'K 2..1 l'rcvinsi Papua Atny UulcEtG, sT XolorD l0
L969t LL5200irt2tot2 It Efa.!tr.! l9X
langsung P.jebat YanS
Xodc l(uasa Lengsung Iiuasa Prnggune Mclakukan Pcjaber P.nandstanSan
Noaranklatur Satuan Pcngguna Bendahara
No Satuan Xuasa AngSaran / Beran8 Pamungutan Surat Pcrintrh
Kcrja / Ourput PeBgguna Komitmcn (PPKJ lieteran8en
Kerja AnS8aran PcnSguna IKPA/BI M.mbayer (PP-SPMI
/ Barang
An8qaran / Ans$ran / Nc8ara
Bru'ang
BaranS
Nama/NlP Nama/NlP
I 2 3 5 6 a 9 t0 tl t2 13 I4
49 440357 Dir.ktur
lPcngada6n TaDah Jelan Dir.ktur Arth litrbtyrntl, A.f. Suwaninin8sih, S.Sos Gunadi, SE P.rubahan llJnpiran SX
wilaysh I Jcndcral Jalar Bebas r98!0520200E122q) 197003 t3200a t22001 1967 06202002 t2 iOOl No.53l/KP]'S/M/2021
Bine Hanlbatan Tang8al30 April 2021
lrol Marga
Halamen : 2
No.Urur :l&1.9
9) PPK P.nSadean Tanah Alth rtrbtyrrtt, s.T. Kolom i 8& I0
Jalan Tol Kcrtosono - t9Eros20200El2200r P.nIr lttra llr^/B t
Mojokcrto dan PPK
Surabaye - Mojokerro,
O.mpol - Pandaen dan
Oampol - Pasuruan

I,MUM
DATI RAI(YAT

Halaman.l3

Anda mungkin juga menyukai