Anda di halaman 1dari 1

m

6 6 


 6 
 

66 

6

6 

66
6
  
Úm Œ  

m 
  

  6 
 mm mmm 
 m m m


 

6  m m 
 m m m

 6

6
6
  m m 
 mm
Diet tepat bagi DM:
m 
  
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ m epat Jadwal/Waktu
mm mmm 
 m m m
ntuk ee taankan kada
 
 m 
m m m m m
Úm Gejala abetes elltus: glukosa da a teta stabl,
 m m
ende ta a us akan seca a
m leb banyak 
buang a kecl) te atu
teat jadal)
m leb banyak akan m epat Jenis/Macam
m ende ta e lu
m leb banyak nu
m kada gula tngg dala u ne m ee atkan jens baan
m elangan be at badan yang tdak akanan yang bole dl
jelas sebabnya Úm Ñ m m m enggunakan dafta baan
 m m m mmmmmmmmm akanan enuka 
m eseutan/at asa ada ujung
 m 

 m  m mm m epat Jumlah
sya af dtelaak tangan kak
m eat lela dan lea seta aktu m  
 m
 m m
m ende ta a us
m engala abun englatan m m 
 mm
m mm engkonsus akanan sesua
m abla luka/te go es
ko engan) dengan kebutuan tubunya
labat enyebuannya m  m
m m m m
muda te kena nfeks te utaa m m
 m m
ada kult  m 
mm m
m
m m
m
m
GGGGGGGGGG
m