Anda di halaman 1dari 39

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SJK(C) TAHUN 4

MINGGU/ SISTEM PENGISIAN


UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD Catatan
KELOMPOK

1 Tema : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara Tatabahasa Pengetahuan Pengukuh


SAHABAT berkaitan dengan kehidupan seharian -Kata nama am -Kajian Tempatan an
AKRAB menggunakan kata, ungkapan, -Kata nama khas -Kata
ayat,sebutan, intonasi dan nada yang Nilai Murni nama am
Tajuk : sesuai. Sebutan dan -Semangat dan kata
Jiran Baharu Intonasi bermasyarakat nama khas
1.2 Bertanya dan menjawab tentang -menyebut ayat
sesuatu perkara secara bertatasusila. Peraturan
Kosa kata Sosiobudaya
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat -riuh-rendah -Kesantunan
dengan sebutan dan intonasi yang betul -anak sulung berbahasa semasa
dan memahami perkara yang dibaca. -harap-harap berhubung
dengan rakan-
rakan
8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat
tunggal dan ayat majmuk. KBT
-Kemahiran
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil Berfikir
penulisan. -Pembelajaran
Kontekstual
MINGGU/ SISTEM PENGISIAN
UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK

2 Tema : 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu Tatabahasa Pengetahuan Galeri
SAHABAT perkara secara bertatasusila. -Kata -Teknologi Multimedia
AKRAB tunggal maklumat -Video
1.4 Menyatakan permintaan secara berterus
Tajuk : terang dan meyakinkan dengan Kosa kata Nilai Murni Pautan
Hidup Saling menggunakan intonasi dan unsure -gerbang -Toleransi dalam Internet
Membantu paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan maklumat masyarakat -Portal
permintaan. -mengklik Pendidikan
-portal Peraturan Utusan
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan -CD-ROM Sosiobudaya
sebutan dan intonasi yang betul dan -dalam -Kesantunan
memahami perkara yang dibaca. talian berbahasa semasa
berhubung dengan
8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal Simpulan rakan-rakan
dan ayat majmuk. Bahasa
-ada akal KBT
-Kemahiran
Berfikir
-Belajar cara
belajar
-Kemahiran
Teknologi
maklumat dan
komunikasi
MINGGU/ SISTEM PENGISIAN
UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK

3 Tema : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan Tatabahasa Pengetahuan Galeri
SAHABAT kehidupan seharian dengan menggunakan -Ayat -Ilmu membaca Multimedia
AKRAB kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan tunggal peta -Tulisan
nada yang sesuai. berangkai
Tajuk : Sebutan dan Nilai Murni
Mencari Harta 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan Intonasi -Patuh kepada Pengukuhan
Karun sebutan dan intonasi yang betul dan lancar -membaca peraturan dan 2
serta memahami perkara yang dibaca. dialog undang-undang -Mengimlak

8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan Kosa kata Peraturan Pengayaan
berangkai yang kemas. -pembayang Sosiobudaya -
-berlengah -Kesantunan memadankan
9.1 Mengambil imlak bahan yang berbahasa semasa perkataan
diperdengarkan. berhubung dengan dengan
rakan-rakan maknanya

KBT
-Kemahiran
Berfikir
-Kecerdasan
pelbagai
MINGGU/ SISTEM PENGISIAN
UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK

4 Tema : 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu Tatabahasa Pengetahuan Galeri
SEKOLAH perkara secara bertatasusila -Kata ganti -Kajian Tempatan Multimedia
GEMILANG nama diri -Sajak
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan Nilai Murni
Tajuk : sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Sebutan dan -Semangat Pengukuhan
Pengakap serta memahami perkara yang dibaca. Intonasi bermasyarakat 1
Cemerlang -Melafazkan -bersoal
6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk ayat tanya KBT jawab
mendapatkan maklumat bagi tajuk yang -Kemahiran berfikir
sedang dikaji termasuk daripada internet. Kosa kata -Pembelajaran Pautan
-kawat Kontekstual Internet
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat -cerdas -Laman
tunggal dan ayat majmuk. -cergas web
-minda Pengakap

MINGGU/ SISTEM PENGISIAN


UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK

5 Tema : 1.5 Memberikan penjelasan mengenai sesuatu Tatabahasa Pengetahuan


SEKOLAH perkara yang tersurat dan tersirat dengan -Kata -Landskap
GEMILANG menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang berimbuhan
sesuai. awalan Nilai Murni
Tajuk : -Kebersihan dan
Sekolah di dalam 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat Kosa kata keindahan alam
Taman majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang -bersantai
sesuatu tajuk -pancuran KBT
air -Kemahiran berfikir
MINGGU/ SISTEM PENGISIAN
UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK

6 Tema : 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan Tatabahasa Pengetahuan Pengukuhan
SEKOLAH dengan kehidupan seharian menggunakan -Peluasan -Persediaan untuk 2
GEMILANG kata, ungkapan, ayat, sebutan,intonasi dan subjek berjaya -Membaca
nada yang sesuai. pelbagai
Tajuk : Sebutan dan Nilai Murni jenis ayat
Murid yang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan Intonasi -Tanggungjawab
Berjaya sebutan dan intonasi yang betul dan -Melafazkan terhadap Pengayaan
memahami perkara yang dibaca. pelbagai masyarakat -peluasan
jenis ayat. subjek
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan KBT
ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks Kosa kata -Kemahiran berfikir
tentang sesuatu tajuk. -ketua -Kajian masa depan
pengarang
-dorongan
-bersepah-
sepah
-prestasi
MINGGU/ SISTEM PENGISIAN
UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK

7 Tema : 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu Tatabahasa Pengetahuan Galeri
BUMI BERTUAH perkara secara bertatasusila. -Kata kerja -Pertanian Multimedia
transitif -Tulisan
Tajuk : 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan Nilai Murni beraangkai
Petani Jaya sebutan dan intonasi yang betul dan Sebutan dan -Kerajinan
memahami perkara yang dibaca. Intonasi Pengukuhan
-Menyebut Peraturan 1- Meneliti
6.1 Merujuk pelbagai sumber maklumat bagi ayat. Sosiobudaya maklumat
tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat -Menggunaan laras yang
daripada internet. Kosa kata bahasa yang sesua terdapat
-traktor semasa berbual sinopsis dan
9.1 Mengambil imlak bahan yang -sinopsis prakata
diperdengarkan. -glosari KBT
-bibliografi -kemahiran berfikr Pengayaan
-kandungan -kecerdasan -kata kerja
pelbagai transitif
-Belajar cara
belajar
MINGGU/ SISTEM PENGISIAN
UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK

8 Tema 1.4 Menyatakan permintaan secara terus terang Tatabahasa Pengetahuan Galeri
BUMI BERTUAH dan menyakinkan dengan intonasi dan -Kata bantu -Ekonomi Multimedia
paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan -ucapan
Tajuk : permintaan. Kosa kata Nilai Murni
Kampung Contoh -kampung -Kebersihan dan Pautan
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan contoh keindahan Internet
sebutan dan intonasi yang betul dan -anugerah persekitaran -Contoh
memahami perkara yang dibaca. -mencapai kampung
Peraturan yang maju
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat Peribahasa Sosiobudaya dengan
tunggal dan ayat majmuk. -dalam -Menggunakan pelbagai
tangan simpulan bahasa kegiatan
10.1 Menghasilkan pelbagai jenis genre (prosa -mencari
dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, jalan KBT
menarik dan bermakna. -titik peluh -Kemahiran berfikir
-Kajian masa depan

MINGGU/ SISTEM PENGISIAN


UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK

9 Tema 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu Tatabahasa Pengetahuan Galeri


BUMI BERTUAH perkara yang tersurat dan tersirat dengan -Peluasan -Hutan Multimedia
menggunakan ungkapan dan ayat yang predikat(frasa -ucapan
Tajuk : sesuai kerja) Nilai Murni
Hasil dari Bumi -Sayangi alam Pautan
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Kosa kata KBT Internet
-kitar semula -Kemahiran -Contoh
-diangkut berfikir kampung

MINGGU/ SISTEM PENGISIAN


UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK
10 Tema : 2.1 Bercerita menggunakan kata,frasa, Tatabahasa Pengetahuan Galeri
MENUJU KE ayat serta sebutan dan intonasi yang Morfologi: -Pekerjaan Multimedia
PUNCAK JAYA baik dan jelas. -Kata kerja -Pantun
tak transitif. Nilai Murni
Tajuk: A 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi -Kasih saying Pengayaan
Berusaha Demi dengan sebutan dan intonasi yang Sebutan dan terhadap keluarga. -Kata kerja
Kejayaan betul dan lancar serta memahami Intonasi tak
perkara yang dibaca. -Membaca Kemahiran transitif.
pantun Bernilai
8.1 Membina dan menulis perkataan, Tambah
ayat tunggal, dan ayat majmuk. Kosa Kata
-liburan Kemahiran
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan -gamat Berfikir
menggunakan tulisan berangkai yang -palas -Mengumpul dan
kemas. -kelinci mengelaskan.

Pembelajaran
Kontekstual
MINGGU/ SISTEM PENGISIAN
UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK
11 Tema: 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, Tatabahasa Pengetahuan
MENUJU KE ayat serta sebutan dan intonasi yang -Ayat -Pekerjaan Galeri
PUNCAK JAYA baik dan jelas. songsang Multimedia
Nilai Murni -ucapan
Tajuk: B 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Sebutan dan -Kerajinan
Tukang Masak dengan sebutan dan intonasi yang Intonasi Pautan
betul dan memahami perkara yang -Membaca Kemahiran Internet
dibaca. perkataan Bernilai -Contoh
dan ayat Tambah kampung
10.1 Menghasilkan pelbagai genre
( prosa dan puisi ) termasuk e-mel Kosa Kata Kemahiran
yang mudah, menarik dan bermakna. -muruku Berfikir
-menguli -Menyusun
-tose mengikut
-capati keutamaan
-chef
Pembelajaran
Konstruktivisme
MINGGU/ SISTEM PENGISIAN
UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK
12 Tema: 1.2 Bertanya dan menjawab tentang Tatabahasa Pengetahuan Pengukuhan
MENUJU KE sesuatu perkara secara bertatasusila. -Peluasan -Tokoh Seni Bina 1
PUNCAK JAYA subjek dan -Membina
6.2 mengenal pasti pelbagai genre predikat. Nilai Murni ayat
Tajuk: C penulisan. -Tanggungjawab topik dan
Hijjas Kasturi Kosa Kata terhadap ayat
10.1 Menghasilkan pelbagai genre -arkitek masyarakat. huraian.
( prosa dan puisi ) termasuk e-mel -pelan
yang mudah, menarik dan bermakna. -rebung Kemahiran Pengukuhan
-berilhamkan Bernilai 2
Tambah -Menyusun
bahagian-
Kemahiran bahagian
Berfikir surat
-Membanding dan kiriman
membezakan. rasmi
dan tak
Belajar Cara rasmi.
Belajar
-Berbincang Pautan
untuk Internet
membuat -Laman Web
keputusan. Hijjas
Kasturi
Associates
Sdn. Bhd.
MINGGU/ SISTEM PENGISIAN
UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK
13 Tema: 3.2 Menghuraikan maklumat dengan Tatabahasa Pengetahuan Pengukuhan
TEKSTIL alasan yang menyakinkan. -Kata adjektif -Seni dan budaya 1
KEBANGAAN -Kata
KITA 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat Sebutan dan Nilai Murni adjektif
dengan sebutan dan intonasi yang Intonasi -Kesederhanaan
Tajuk: A betul dan memahami perkara yang -Membaca
Cantik dan dibaca. pelbagai Kemahiran
Menawannya jenis ayat. Bernilai
Sari 8.1 Membina dan menulis perkataan, Tambah
ayat tunggal, dan ayat majmuk. Kosa Kata
-dihebahkan Kemahiran Berfikir
-tradisional -Menghubung kait
-berfikiran
sempit Kajian Masa Depan
MINGGU/ SISTEM PENGISIAN
UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK
14 Tema: Tatabahasa Pengetahuan Pengukuhan
TEKSTIL 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Morfologi: -Seni dan Budaya 2
KEBANGAAN sessuatu perkara -Kata -Menyusun
KITA penguat Nilai Murni ayat
6.1 Merujukpelbagai sumber untuk -Kasih saying mengikut
Tajuk: B mendapatkan maklumat bagi tajuk Kosa Kata urutan
Tanda Mata dari yang sedang dikaji. -kain Kemahiran
Sarawak samping Bernilai Pengayaan
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan -flora Tambah -Simpulan
menggunakan tulisan berangkai yang -pua kumbu bahasa
kemas. Kemahiran
Peribahasa Berfikir Pautan
-ada akal -Menyusun Internet
-lepas mengikut -Laman web
tangan keutamaan. Muzium
-cari jalan Sarawak
Belajar Cara
Belajar
MINGGU/ SISTEM PENGISIAN
UNIT/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MyCD
KELOMPOK
15 Tema: 3.1 Menyampaikan maklumat tentang Tatabahasa Pengetahuan Galeri
TEKSTIL sesuatu perkara atau tajuk dengan -Tanda baca -Seni dan Budaya Multim
KEBANGAAN menggunakan kata, istilah, frasa, edia
KITA struktur ayat yang betul, dan laras Kosa Kata Nilai Murni -Audio-
bahasa yang sesuai. -warisan -Cinta akan Lagu
Tajuk: -raja sehari negara
Songket Tenunan 6.2 mengenal pasti pelbagai genre -terpaut hati Pautan
Melayu penulisan. -taklimat Kemahiran Interne
Bernilai t
9.1 Mengambil imlak bahan yang Tambah -Laman
diperdendarkan. web
Kemahiran tentang
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil Berfikir kraf
penulisan. -Menganalisis tangan

Kecerdasan
Pelbagai
-Muzik
MINGGU/UNIT/ SISTEM PENGISIAN MYCD
KELOMPOK TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM

16 Tema : 1.3 Memberikan dan memahami arahan Tatabahasa Pengetahuan Galeri


SENI dan pesanan - Kata sendi - Seni dan Multimedia
MEMPERTAHAN- nama Budaya - Video
KAN DIRI 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat penyampaian
dengan sebutan dan intonasi yang Sebutan dan Nilai Murni berita
Tajuk : betul dan memahami perkara yang Intonasi - Kebersihan
Wushu dibaca. - Membaca fizikal dan Pengukuhan 1
teks mental - Mengecam
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal arahan dan
dan majmuk dalam sesuatu Kosa Kata Peraturan Sosio- pesanan
penulisan teks tentang sesuatu tajuk. - merangkul budaya
- jangkaan - Kesantunan Pengayaan
- menyumbang berbahasa - Kata sendi
- mengulas semasa menya- nama
- perangsang takan arahan
dan pesanan

KBT

Kemahiran
Berfikir
- Menganalogi

Kecerdasan
Pelbagai
- Kinestatik
MINGGU/UNIT/ SISTEM PENGISIAN
KELOMPOK TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MYCD

17 Tema : 1.3 Memberikan dan memahami arahan Tatabahasa Pengetahuian Galeri


SENI serta pesanan tentang sesuatu - Kata pemeri - Seni dan budaya Multimedia
MEMPERTA- perkara. - Animasi
HANKAN DIRI Kosa Kata Nilai Murni silambam,
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi - silambam - Kebersihan wushu, dan
Tajuk utama dan isi sampingan daripada fizikal dan silat
Silambam teks. mental
Pautan
10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( KBT Internet
prosa dan puisi ) termasuk e-mel - Laman web
yang mudah, menarik dan Kemahiran tentang
bermakna. Berfikir silambam
- Membuat
keputusan

Kecerdasan
Pelbagai
- Kinestatik
MINGGU/UNIT/ SISTEM PENGISIAN
KELOMPOK TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MYCD

18 Tema : 1.5 Memberikan penjelasan tentang Tatabahasa Pengetahuan Pengukuhan 2


SENI sesuatu perkara yang tersurat dan - Peluasan - Seni dan - Menyatakan
MEMPERTA- tersirat. subjek dan Budaya isi tersurat
HANKAN DIRI preddikat dan isi
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi Nilai Murni tersirat
Tajuk : utama dan isi sampingan daripada Kosa Kata - Kebewrsihan
Belajar Bersilat teks. - warisan fizikal dan Pautan
- serangan mental Internet
10.1 Menghasilkan pelbagai genre ( - bunga gerakan - Laman web
prosa dan puisi ) termasuk e-mel - silat olahraga KBT persatuan
yang mudah, menarik, dan seni silat
bermakna. Kemahiran gayung
Berfikir
- Membuat
ramalan
MINGGU/UNIT/ SISTEM PENGISIAN
KELOMPOK TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MYCD

19 Tema : 1.3 Memberikan dan memahami arahan Tatabahasa Pengetahuan Galeri


CINTAILAH serta pesanan tentang sesuatu - Kata bilangan - Alam sekitar Multimedia
ALAM KITA perkara. - Pandu
Penjodoh Nilai tunjuk arah
Tajuk : 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi Bilangan - Menyayangi
Sungai Nadi utama dan isi sampingan daripada alam sekitar Pengukuhan 1
Kehidupan teks. Sistem Ejaan - Mengimlak
- Mengimlak KBT
9.1 Mengambil imlak bahan yang dengan ejaan Pengayaan
diperdengarkan. dan tanda Kemahiran - Penjodoh
baca yang berfikir bilangan
10.1 Menghasilkan pelbagai jenis genre betul - Membanding
( prosa dan puisi ) termasuk e-mel dan membeza-
mudah, menarik, dan bermakna. Kosa Kata kan
- nadi
- toksik Pembelajaran
Kontekstual
MINGGU/UNIT/ SISTEM PENGISIAN
KELOMPOK TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MYCD

20 Tema : 1.4 Menyatakan permintaan secara Tatabahasa Pengetahuan Galeri


CINTAILAH berterus-terang dan menyakinkan - Imbuhan - Alam sekitar Multimedia
ALAM KITA dengan menggunakan intonasi akhiran - Tulisan
dan paralinguistic yang sesuai Nilai berangkai
Tajuk : untuk menguatkan permintaan Kosa Kata - Peka terhadap
Cintai Alam Yang - pusat isu alam sekitar Pengukuhan 2
Indah 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre peranginan - Menulis
penulisan - sanjung tinggi KBT surat rasmi

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal Peribahasa Kemahiran


dan ayat majmuk dalam sesuatu - bagai bulan Berfikir
penulisan teks tentang sesuatu jatuh ke riba - Membanding
tajuk. - yang indah dan
khabar membezakan
8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan daripada rupa
tulisan berangkai yang kemas dan - sambil Pembelajaran
cantik. menyelam Kontekstual
minum air
- buah mulut
MINGGU / UNIT / SISTEM PENGISIAN
KELOMPOK TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MYCD

21 Tema : 1.5 Memberikan penjelasan tentang Tatabahasa Pengetahuan


CINTAILAH sesuatu perkara yang tersurat - Ayat penyata - Alam sekitar
ALAM KITA dan tersirat.
Kosa Kata Nilai
Tajuk : 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi - jerebu - Peka terhadap
Jerebu dan Hujan dengan sebutan dan intonasi yang - jarak isu alam sekitar
Asid betul dan lancar serta memahami penglihatan
perkara yang dibaca. - asid KBT

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil Kemahiran


penulisan. Berfikir
- Mensintesis

Pembelajaran
Konstruktivisme
MINGGU / UNIT / SISTEM PENGISIAN
KELOMPOK TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MYCD

22 Tema : 3.2 Menghuraikan maklumat dengan Tatabahsa Pengetahuan Galeri


HARGAILAH alas an yang menyakinkan. - Kata tanya - Sains perubatan Multimedia
KESIHATAN - Animasi
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Peribahasa Nilai pembiakan
Tajuk : dengan sebutan dan intonasi yang - Simpulan - Kebersihan kutu kepala
Aduh, Gatalnya betul dan lancar serta memahami bahasa fizikal dan
Kepala ! perkara yang dibaca. mental Pengukuhan 1
Kosa Kata - Kata tanya
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal - bintik-bintik KBT
dan ayat majmuk dalam sesuatu - parasit Pengukuhan 2
penulisan teks tentang sesuatu tajuk. - perumah Kemahiran - Membina
Berfikir ayat tunggal
- Mengimlak dan ayat
majmuk
Pembelajaran
konstruktivisme
MINGGU / UNIT / SISTEM PENGISIAN
KELOMPOK TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MYCD

23 Tema : 3.2 Menghuraikan maklumat dengan Tatabahasa Pengetahuan Galeri


HARGAILAH alas an yang menyakinkan. - Kata penegas - Sains perubatan Multimedia
KESIHATAN - Video Bilik
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi Kosa Kata Nilai ENT
Tajuk : dengan sebutan dan intonasi yang - resdung - kebersihan
Penjagaan Hidung betul dan lancar serta memahami - mukus fizikal dan Pautan
perkara yang dibaca. - penyedut mental Internet
hampa gas - Laman web
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal KBT tentang
dan ayat majmuk dalam sesuatu penjagaan
penulisan teks tentang sesuatu Kemahiran kesihatan
tajuk. Berfikir
- Menjanakan
idea

Kecerdasan
Pelbagai
- Interpersonal
MINGGU / UNIT / SISTEM PENGISIAN
KELOMPOK TEMA / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BAHASA KURIKULUM MYCD

24 Tema : 3.2 Menghuraikan maklumat dengan Tatabahasa Pengetahuan Galeri


HARGAILAH alasan yang menyakinkan. - Ayat tanya - Sains perubatan Multimedia
KESIHATAN - Animasi
6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk Kosa Kata Nilai kepentingan
Tajuk : mendapatkan maklumat bagi tajuk - organ deria - Kebersihan bersenam
Badan Cergas yang sedang dikaji termasuk - organ fizakal dan
Minda Sihat maklumat daripada internet. pernafasan mental Pengayaan
- ilustrasi - Ayat tanya
11.1 Menyatakan pandangan tentang KBT
perkara yang menarik dalam
sesebuah karya. Kemahiran
Berfikir
- Membuat
inferens

Belajar Cara
Belajar
- Merujuki kamus
dan halaman
kandungan
MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN MyCD
UNIT/ BAHASA KURUKULUM
KELOMPOK
25 Tema: 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa Tatabahasa Pengetahuan Galeri
MAKANAN menjalankan transaksi dalam urusan harian - Kata seru - Kesihatan Multimedia
BERKHASIAT untuk mendapatkan barangan dan - Video
HIDUP SIHAT perkhidmatan. Sebutan dan Nilai urusan
intonasi - Hemah tinggi jual beli
Tajuk: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan - Membaca
Sayur-sayuran sebutan dan intonasi yang betul dan lancar teks KBT Pengukuhan
serta memahami perkara yang dibaca. pelbagai 1
laras Kemahiran berfikir - Menulis
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat - Membuat karangan
tunggal dan ayat majmuk. Kosa kata keputusan
- dicelur Pengukuhan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat - serat Pembelajaran 2
majmuk dalam sesuatu penulisan teks - kerdas Kontekstual - Kata seru
tentang sesuatu tajuk. - kacang
kelisah
26 Tema: 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa Tatabahasa Pengetahuan Pautan
MAKANAN menjalankan transaksi dalam urusan harian - Apitan - Pendidikan Internet
BERKHASIAT untuk mendapatkan barangan dan Jasmani dan -Laman
HIDUP SIHAT perkhidmatan. Kosa kata Kesihatan web
- diabetes Nilai tentang
Tajuk: 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk - sejat - Patuh kepada pemakanan
Susu mendapatkan maklumat bagi tajuk yang peraturan dan berkhasiat
sedang dikaji termasuk maklumat daripada undang-undang.
internet. Pergayaan
6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. KBT - Perumpa-
9.1 Mengambil imlak bahan yang Kemahiran berfikir maan
diperdengarkan. - Membuat
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan hipotesis
puisi) termasuk e-mel yang mudah, Belajar cara belajar
menarik, dan bermakna. - Membuat
rujukan

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN MyCD


UNIT/ BAHASA KURUKULUM
KELOMPOK
27 Tema: 4.1 Mengemukakan idea, pandangan, dan Tatabahasa Pengetahuan
MAKANAN pendapat tentang sesuatu perkara secara - Ayat - Pendidikan
BERKHASIAT terperinci, tepat, dan tersusun. seruan Jasmani dan
HIDUP SIHAT Kesihatan.
6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan Kosa kata
Tajuk: isi sampingan daripada teks. - jus Nilai murni
Buah-buahan - halwa - Peka terhadap
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil - ulser isu sosial
penulisan. - difteria
KBT
Kemahiran Berfikir
- Menjana idea
Belajar Cara
Belajar
- Meringkaskan
maklumat
28 Tema: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan Tatabahasa Pengetahuan Pengukuhan
WIRA NEGARA menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. - Kata - Sejarah sukan 2
perintah - Membina
Tajuk: 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Nilai: perenggan
Jaguh Olahraga Kosa kata - Cinta akan negara dengan
8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat - pelari ayat
majmuk dalam sesuatu penulisan teks pecut Kewarganegaraan tunggal
tentang sesuatu tajuk. - gergasi dan ayat
olahraga KBT majmuk
semangat Kemahiran Berfikir
waja - Membanding dan
- saingan membezakan
Kajian Masa
Depan

MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN MyCD


UNIT/ BAHASA KURUKULUM
KELOMPOK
29 Tema: 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa Tatabahasa: Pengetahuan Galeri
WIRA NEGARA yang sesuai dan tepat. - Kata - Geografi Multimedia
terbitan - Animasi
Tajuk: 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan berapitan Nilai liputan
Menawan Puncak isi sampingan daripada teks. - Cinta akan negara wartawan
Dunia Kosa kata: televisyen
10.2 Mengedit dan memurnikan hasil - jurusan Patriotisme
penulisan. - gamelan Pengukuhan
- sirih KBT 1
junjung -Membetul-
Kemahiran Berfikir kan
- Membuat kesilapan
Kesimpulan ejaan dan
tanda baca
Kecerdasan
Pelbagai Pengayaan
- Interpersonal - Kata
terbitan
berapitan
MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM PENGISIAN MyCD
UNIT/ BAHASA KURUKULUM
KELOMPOK
30 Tema: 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa Tatabahasa Pengetahuan Pautan
WIRA NEGARA menjalankan transaksi dalam urusan harian - Tanda - Sejarah Internet
untuk mendapatkan barangan dan sempang - Laman
Tajuk: perkhidmatan. Nilai murni web
Pejuang Tanah Air Kosa kata - Keamanan dan tentang
6.3 Membaca den mengenal pasti isi utama dan - tragis keharmonian sejarah
isi sampingan daripada teks. - gugur polis
- mengintip Patriotisme
10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan - penjena-
puisi) termasuk e-mel yang mudah, yah KBT
menarik, dan bermakna.
Kemahiaran
berfikir
- Menjana idea