Anda di halaman 1dari 1

PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL

Nama :

NIM :

Program Studi : ...

Judul LTA :

No Dokumen Paraf
1 Fotocopy Logbook
2 Surat pernyataan kesediaan menjadi pembimbing
3 Lembar pengesahan proposal yang telah ditandatangani oleh
Pembimbing dan Ka. Prodi
4 Fotocopy SPP semester 1-5
5 Fotocopy KRS semester 1-5
6 Surat kesediaan menguji dari penguji
7 Surat formulir usulan jadwal ujian
8 Surat formulir jadwal ujian proposal
NB :
1. Dokumen dalam bentuk:
a. Hardcopy : Masing-masing dokumen 1 rangkap kemudian dikumpulkan ke Koordinator
KTI Prodi
b. Softcopy : Dokumen disatukan dalam 1 file PDF kemudian dikirim di email Prodi
(tlmwiyata@itkeswhs.ac.id) dengan subjek dan nama file Permohonan
Seminar Proposal_Nama Mahasiswa

Samarinda,
Koordinator KTI,

Rifky Saldi A. Wahid, S.Farm., M.Kes


NIK. 1141049219148

Anda mungkin juga menyukai