Anda di halaman 1dari 14

Menurut Howard Gardner, manusia mempunyai sembilan jenis kecerdasan tetapi

dalam kuantiti yang berbeza-beza. Sehubungan itu, guru-guru dapat


menggunakan teori kecerdasan tersebut dalam merancang proses pengajaran
dan pembelajaran.

Pengenalan

‘Kecerdasan’ boleh didefinisikan sebagai kebolehan untuk menyelesaikan masalah,


kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam
lingkungan sesuatu budaya. Dengan ini, Dr, Howard Gardner seorang Profesor
Pendidikan di Haward University dalam tahun1983 memberi sumbangan dalam
memperkembangkan teori kepelbagain kecerdasan (Multiple Intelligences). Beliau
berpendapat tanggapan tradisional tentang kecerdasan yang berdasarkan ujian IQ
adalah terlalu terhad yang digunakan dengan membahagikan umur mental dengan
umur kronologikal dan mendarabkan hasilnya dengan 100.

Namun, beliau mencadangkan Sembilan kecerdasan yang terdiri daripada


Kecerdasan Linguistik, Kecerdasan Logik-Matematik, Kecerdasan Ruang, Kecerdasan
Muzik, Kecerdasan Kinestetik, Kecerdasan Interpersonal, Kecerdasan Intrapersonal,
kecerdasan Alam Sekitar dan Kecerdasan Rohaniah yang berbeza bagi mengambil
kira kepelbagaian potensi manusia. Menurut beliau semua manusia mempunyai
kesemua kecerdasan tetapi berbeza mengikut kemampuan mereka. Setiap orang mesti
mempunyai kekuatan dalam mana-mana satu bidang dan mempunyai kekurangan
dalam bidang-bidang lain. Dengan ini, teori kecerdasan yang dikembangkan oleh
Gardner turut menjadi panduan bagi guru- guru untuk merancang proses pengajaran
dan pembelajaran.
1) Kecerdasan Verbal Linguistik

Menurut Gardner (2010), kecerdasan verbal linguistik mencerminkan kebolehan


seseorang dalam menggunakan bahasa dengan penuh efektif secara lisan dan bertulis.
Kecerdasan ini turut melibatkan kemahiran mendengar, bercakap, menulis, bercerita,
mengingat dan menerangkan sesuatu situasi dan juga memahami perkataan.
Seseorang yang dilengkapi dengan kecerdasan verbal linguistik dapat menunjukkan
kepakarannya dalam penguasaan kosa kata, memahami makna puisi dengan cekap
dan dapat berbicara ataupun berdebat mengikut intonasi dengan baik. Mereka juga
mampu mengungkapkan gagasan atau idea dalam bentuk tulisan, membuat penafsiran
dan mahir dalam mengembangkan argument logika dan retorika dalam sesuatu situasi.

Contohnya kecerdasan ini ternyata ketika seseorang berpidato sambil


menunjukkan kemahirannya dengan bermain kata-kata demi menarik perhatian orang
ramai. Biasanya kecerdasan ini dapat dilihat pada guru, peguam, editor, jurnalis,
penyair, pengacara majlis, penulis, penyiar radio dan televisyen.

Di sekolah, guru-guru perlu menyediakan peluang untuk pelajar berfikir tentang


sesuatu situasi dan minta mereka membuat penafsiran tentang situasi tersebut. Kaedah
ini boleh digunakan dengan memberi sebuah gambar kepada pelajar dan menggalakan
mereka untuk mengamati dan bercerita tentang gambar tersebut. Selain itu, guru-guru
tidak semestinya melekat pada teori sahaja malah perlu mangaplikasikan teori tersebut
dengan memberi aktiviti kepada murid-murid seperti berdiskusi tentang teori tersebut
dalam kumpulan dan membuat perdebatan antara mereka supaya mereka lebih
mendalami lagi teori tersebut. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh menganjurkan
pertandingan berpantun, berpuisi, bercerita dan sebagainya supaya murid- murid
mengambil inisiatif untuk mengetahui tentang hal tersebut dengan lebih lanjut lagi
dengan bantuan guru. Dengan ini mereka dapat menggunakan kosa kata dan struktur
bahasa yang betul. Namun, cara-cara sebegini secara tidak langsung dapat
mengasahkan kemahiran verbal dan linguistik dalam diri pelajar.
2) Kecerdasan Logik Matematik

Howard Gardner menyatakan bahawa kecerdasan logik matematik amat penting bagi
seseorang kerana ia dapat membantu mengembangkan ketrampilan berfikir dan logika
seseorang. Seseorang individu yang mempunyai kecerdasan ini mampu berinteraksi
dengan nombor dan bilangan, berfikir logis dan ilmiah iaitu pengungkapan masalah,
pembentukan hipotesis, pengamatan dan penafsiran data. Kecerdasan ini
menyebabkan seseorang belajar operasi bilangan dengan pantas, cepat memahami
konsep waktu dan menjelaskan konsep secara logis atau mampu menyimpulkan
informasi secara matematik.

Kecerdasan logik matematik berkonsepkan penggunaan logika deduktif iaitu


dimulai dengan peraturan umum dan kemudian berusaha untuk membuktikannya
dengan data-data konsisten berserta idea satu generalisasi. Logika induktif pula
mempertimbangkan kenyataan fakta-fakta khusus untuk menuju kepada kesimpulan
secara umum. Kecerdasan ini turut menggalakan penggunaan peratusan, pengukuran,
perhitungan dan geomatri. Seseorang yang mahir dengan kecerdasan ini dapat
mengkategorikan dan mengklasifikasikan informasi yang diperolehi dan bermotivasi
untuk menyelesaikan masalah perhitungan matematik yang rumit.

Dengan ini, guru-guru memainkan peranan penting dalam melahirkan perasaan


ingin tahu pelajar yang mendorong kepada sifat penyelesaian di kalangan murid-murid.
Dengan ini, guru-guru perlu kerap memberi latihan pengiraan dalam kelas supaya dapat
mempraktikan dengan penggunaan nombor dengan betul. Latihan yang membuatkan
pelajar cari jalan penyelesaian amat penting bagi mengukuhkan kecerdasan ini. Guru-
guru perlu menerapkan kecerdasan logik matematik dalam membangunkan sistem
pengurusan pangkalan data. Dengan ini pelajar diperlukan mencipta sesuatu kuiri yang
membawa kepada kefahaman tentang logik apabila memilih aspek-aspek yang terdapat
dalam jadual tersebut.
3) Kecerdasan Visual Spasial

Visual bermaksud gambar dan Spasial berkaitan dengan ruang atau tempat.
Menurut Howard Gardner kecerdasan ini memberi kesedaran akan warna, garis,
bentuk, ruang, ukuran dan juga hubungan antara elemen-elemen tersebut. Ini
menyebabkan seseorang individu melihat sesuatu objek dengan pelbagai sudut dan
mampu membari penakrifan tentang objek tersebut. Kecerdasan ini merangkumi aktiviti-
aktiviti seperti mencorak, melukis, mengukir, mencipta dan sebagainya. Aktiviti seperti
ini akan mendorong seseorang untuk berfikir secara kreatif dalam membentuk sesuatu
objek. Biasanya, kecerdasan visual dan spasial jelas dapat dilihat pada seorang
seniman yang melihat sebuah lukisan dengan adanya perbezaan yang tampak di
antara goresan-goresan yang tidak membawa sebarang maksud kepada orang lain.

Namun demikian, kecerdasan visual dan spasial sangat penting kepada pelajar
sejak kecil lagi. Ini dapat meningkatkan daya pemikiran dan pengamatan. Ia juga akan
mencerminkan keperibadian seseorang pelajar. Pembelajaran beraraskan pengalaman
sebenar adalah lebih bermakna dalam kefahaman konsep. Oleh itu, di sekolah guru-
guru perlu menggunakan barang – barang maujud dalam perlaksanaan pengajaran dan
pembelajaran. Apabila guru menggunakan barang maujud bagi menerangkan tentang
sesuatu topik, pelajar-pelajar dapat menghayati rupa bentuk, warna dan saiz objek
tersebut dengan mata mereka sendiri. Selain itu, guru-guru perlu menggalakan pelajar
untuk membawa barang-barang kitar semula ke sekolah. Dengan menggunakan
barang-barang tersebut pelajar boleh membentuk semula kepada bentuk lain.
Contohnya, kotak air kosong boleh dijadikan sebagai bekas untuk letak alat tulis.
Penggunaan perisian multimedia dalam menunjukkan bahan-bahan grafik, cara melukis
peta, pelan dan sebagainya turut menjadi cara yang paling efektif dalam pengaplikasian
kecerdasan visual dan spasial di kalangan pelajar.
4) Kecerdasan Musik

Pada umumnya, musik yang bernada teratur dipercayai amat mempengaruhi


perkembangan IQ (Intelligent Quotient) EQ (Emotional Quotient). Menurut Gardner,
kecerdasan musik seseorang individu dapat mempelajari memiliki irama, ritme, tempo,
instrument dan ekspresi dari musik yang didengar. Seseorang individu yang peka
dalam kecerdasan musik biasanya mempunyai kemampuan untuk menikmati,
membezakan, mengarang, membentuk dan mengekspresikan bentuk musik. Mereka
juga mempunyai kebolehan kebolehan memainkan alat-alat musik. Kecerdasan musik
bukan sahaja mendorong perkembangan kognitif tetapi mereka juga dapat mengenal
dan menghafal pelbagai nada. Dengan ini, boleh dikatakan bahawa musik amat
mempengaruhi daya imajinasi seseorang sehingga menjadi lebih kreatif.

Dalam konteks sekolah biasanya murid-murid gemar mendengar nada dan


intonasi pelbagai jenis semasa belajar di dalam kelas. Mereka juga sangat suka untuk
mendengar puisi, sajak, nyanyian dan dendangan lagu. Namun demikian, guru-guru
boleh merancang pengajaran yang melibatkan alunan muzik supaya dapat menarik
perhatian pelajar. Dengan ini, guru-guru boleh merancang aktiviti seperti mengeja
huruf-huruf dengan rentak nyanyian dan membaca sesuatu bahan bacaan bersama-
sama dengan korus yang sama demi mengukuhkan latihan kelancaran dan intonasi.
selain itu, guru-guru juga boleh mengadakan pertandingan menyanyi sambil
membimbing mereka supaya meningkatkan kemahiran dalam bidang musik.
Seterusnya, guru juga boleh mengajar sesuatu dengan iringan musik yang lembut. Ini
akan menyebabkan pelajar –pelajar dalam kelas tersebut memfokuskan musik bersama
dengan bahan pengajaran.
5) Kecerdasan Kinestetik

Kecerdasan kinestetik adalah kebolehan seseorang individu mengguna dan


mengkoordinasi bentuk badan dengan mahir. Selain mengkoordinasi, kecerdasan ini
juga termasuklah kebolehan kanak-kanak menggunakan kemahiran fizikal seperti
fleksibiliti, kepantasan dan keseimbangan tubuh badan. Ia juga merujuk kepada
penggunaan anggota badan untuk melakukan sesuatu aktiviti, menyatakan idea atau
meluahkan sesuatu perasaaan.. Melalui kecerdasan kinestetik ini, seseorang individu
dapat membuat aktiviti seperti main bola, renang, tarian kreatif, drama, aktiviti jasmani,
latihan fizikal, pemain sukan, seni pertahankan diri dan sebagainya. Kerjaya yang
berkaitan dengan kecerdasan ini adalah atlit sukan, penari, pelakon, polis, tentera dan
sebagainya.

Ciri – ciri individu yang memiliki kecerdasan kinestetik adalah terlalu aktif dalam
kegiatan luar, suka kegiatan fizikal, tubuh fizikal yang kuat, menarik perhatian orang
ramai dalam pandangan pertama, tidak cepat letih dan sebagainya. Pergerakan yang
aktif oleh kanak-kanak ini akan melatih otot-otot mereka berfungsi dengan lebih baik
dan fleksibel. Seseorang itu akan dapat memanipulasi objek dan aktiviti yang
melibatkan kemahiran motor halus dan motor kasar mereka. kecerdasan kinestetik
merupakan salah satu kecerdasan berkaitan pergerakan dan kemahiran fizikal yang
boleh dipelajari dan ditingkatkan ke tahap yang lebih mahir. Individu yang mempunyai
kecerdasan kinestetik yang tinggi akan cekap melakukan pergerakan tubuh badan
mereka. Mereka juga cenderung untuk melakukan aktiviti yang berkaitan dengan
pergerakan badan.

Pengaplikasian teori kecerdasan oleh guru dalam pengajaran adalah penting


untuk memboleh kanak – kanak mengembangkan kecerdasan yang sedia ada dalam
diri mereka. Biasanya, seorang kanak – kanak berkebolehan untuk belajar melalui
perbuatan dan pergerakan seperti meniru, main peranan, lakonan atau belajar dalam
bermain. Justeru guru perlu bersedia dengan pelbagai aktiviti bagi menggalakkan
pembelajaran murid yang dapat melibatkan pergerakan tubuh badan mereka.
Contohnya, bagi menggalakkan kanak-kanak menguasai kemahiran membaca, guru
boleh merancang aktiviti yang melibatkan pergerakan tubuh badan seperti menari
sambil menyanyi dan mengerakkan anggota badan mereka.

Sekiranya guru dapat memanipulasikan kemahiran kinestetik ini dalam


pembelajaran kanak-kanak, pastinya proses pembelajaran kanak-kanak ini akan
memberikan pengalaman yang menyeronokkan bagi kanak- kanak tersebut. Kanak-
kanak akan lebih terdorong dan bermotivasi menggunakan kebolehan pergerakkan dan
koordinasi badan mereka dalam proses pembelajaran. Keadaan ini akan
memungkinkan kanak- kanak lebih berminat untuk belajar dan lebih mudah mengikuti
pelajaran.

6) Kecerdasan Hubungan Antara Manusia (Interpersonal)

Kecerdasan interpersonal secara amnya boleh didefinisikan sebagai kemahiran


atau kebolehan seseorang individu untuk berkomunikasi dan menjalinkan hubungan
dengan orang lain. Individu yang cerdas secara interpersonal memiliki kemampuan
untuk mempersepsikan dan menangkap perubahan atau perbezaan mood orang lain
serta mampu mengatahui tujuan, motivasi dan peresaan – perasaan orang lain. Individu
yang mempunyai kecerdasan interpersonal biasanya peka terhadap perasaan orang
lain, mudah berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, cepat menjalinkan
persahabatan, mampu memimpin atau mempengaruhi orang lain tentang sesuatu
perkara, cepat menarik perhatian orang lain dengan cara berkomunikasi dan
sebagainya.

Kecerdasan Interpersonal memiliki ciri – ciri seperti mempunyai banyak teman,


suka bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya, banyak terlibat
dalam kegiatan yang melibatkan orang ramai, berperanan sebagai orang tengah ketika
terjadi konflik antara dua pihak, bersimpati besar terhadap perasaan atau penderitaan
orang lain, menikmati pekerjaan yang berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang
lain, dan berbakat menjadi pemimpin dan berprestasi dalam mata pelajaran ilmu sosial.
Kerjaya yang boleh dikaitkan dengan kecerdasan intersersonal adalah ahli politik,
peniaga, pengacara, usahawan dan banyak lagi.
Guru – guru boleh mengaplikasikan teori ini melalui penggunaan teknik
bertindak dalam kumpulan misalnya lakonan drama, latihan dalam kumpulan,
pembentangan berkumpulan dan sebagainya dalam pengajaran dan pembelajaran
kerana ia mampu melatih murid berkerja dalam kumpulan dan berkomunikasi antara
satu sama lain. Melalui kerja secara berkumpulan ini, mereka akan lebih mudah
bertukar idea, pengalaman dan saling bekerjasama antara satu sama lain.

7) Kecerdasan Dalaman Diri (Intrapersonal)

Kecerdasan Intrapersonal merupakan kebolehan seseorang untuk menilai diri


sendiri dari semua aspek. Seseorang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal
biasanya mempunyai gambaran yang tepat tentang diri sendiri, kesedaran terhadap
mood dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan dan kemampuan untuk
mendisiplinkan diri dan jati diri. Seseorang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal
dalam diri mereka biasanya seorang yang penghargai diri mereka, sentiasa yakin pada
diri sendiri, mempunyai tahap kesedaran diri yang tinggi, berkebolehan untuk mengawal
emosi diri, berdikari, dan sentiasa percaya pada diri sendiri.

Ciri – ciri kecerdasan intrapersonal adalah memahami perasaan diri,


menggunakan pengetahuan yang ada untuk membimbing diri sendiri dan berkebolehan
untuk membimbing orang lain, selalu berwaspada, tidak mudah dipengaruhi oleh orang
lain, lebih suka berkerja sendiri dan sebagainya. Kecerdasan intrapersonal merupakan
kecerdasan yang biasanya ada dalam diri mereka dan ianya boleh dikembangkan
melalui pelbagai cara.

Guru – guru di sekolah harus memainkan peranan utama dalam mewujudkan


atau mengembangakan kecerdasan intrapersonal dalam diri murid – muridnya. Guru –
guru harus menerapkan kecerdasan intrapersonal dalam pengajaran dan pembelajaran
melalui aktiviti – aktiviti yang sesuai. Contohnya guru – guru harus memberi peluang
kepada murid – murid untuk bercakap di hadapan kelas, kerap Tanya soalan kepada
murid – murid, memuji mereka dalam kelas, mengadakan pertandingan yang boleh
meningkatkan kecerdasan intrapersonal seperti pertandingan bersajak, syarahan,
berpidato dan sebagainya. Aktiviti – aktiviti sebegini boleh meningkat keyakinan dalam
diri murid – murid dan menghilangkan rasa takut dan malu berhadapan dengan
kumpulan yang besar.

8) Kecerdasan Alam Sekitar

Menurut Gardner (2010), individu – individu yang mempunyai kecerdasan ini


amat sensitif kepada isu – isu alam persekitaran dan sangat berminat untuk
mempelajari tentang pelbagai jenis flora dan fauna. Ciri – ciri seorang individu yang
mempunyai kecerdasan alam sekitar adalah menikmati kegiatan di alam bebas seperti
kegiatan mengumpulkan serangga, bunga atau batu-batu, memiliki minat untuk
menyelidiki berbagai hal yang ia temukan di alam bebas, suka mengamati fenomena
alam seperti siklus siang malam, mengamati kecantikan bulan, bintang, awan, planet,
memiliki minat yang kuat untuk belajar sesuatu dari alam dan sebagainya.

Penjagaan alam sekitar adalah amat penting pada masa kini kerana pencemaran
dan kepupusan flora and fauna kini berlaku dengan berleluasa. Maka guru – guru patut
mengambil iktibar untuk memberi kesedaran kepentingan alam sekitar dengan
mengembangkan kecerdasan alam sekitar dalam diri murid – murid. Aktiviti yang boleh
diaplikasikan oleh guru – guru untuk mengembangkan kecerdasan tersebut adalah
menunjukkan video yang berkaitan pencemaran yang sedang berlaku di dunia, aktivit
penanaman tumbuh – tumbuhan di sekitar sekolah atau rumah, penggunaan bahan
kitar semula dan sebagainya.
9) Kecerdasan Rohaniah

Menurut Gardner (2010), seseorang yang mempunyai kecerdasan rohaniah akan


menunjukkan kekhuatiran tentang persoalan – persoalan asas kewujudan kehidupan
manusia dan ala mini. Murid – murid yang mempunyai kecerdasan ini sangat peka
kepada dan keupayaan mengkaji soalan – soalan yang mendalan tentang kewujudan
manusia, seperti makna kehidupan dan mengenai konsep hidup dan mati.

Ciri – ciri individu yang mempunyai kecerdasan Rohaniah adalah individu yang
boleh mengaitkan kewujudan manusia dan Tuhan dengan pelbagai kemungkinan,
memikirkan dan memberi pendapat tentang kehidupan selepas kematian, Tuhan dan
sebagainya. Mereka adalah orang yang gemar berdebat tentang hal – hal keagamaan,
kepercayaan, Tuhan dan sebagainya.

Pengaplikasian Kecerdasan ini juga penting untuk murid – murid mengetahui


atau mendalami kecerdasan yang sedia ada dalam diri mereka. Kecerdasan ini boleh
diterapkan dalam pengajaran keagamaan maka murid – murid tidak keliru dan mudah
faham apa yang di ajar oleh guru.
Implikasi Pelbagai Kecerdasan

Antara implikasi atau kesan penggunaan kecerdasan pelbagai dalam pengajaran dan
pembelajaran adalah:

 Membuktikan bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang
berlainan.

-Terutamanya, pengaplikasian kepelbagaian kecerdasan dapat menunjukkan


persamaan dan perbezaan antara individu yang membuktikan bahawa setiap
murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan. Selain itu,
pengajaran dan pembelajaran yang memfokuskan semua kecerdasan yang
disarankan oleh Gardner turut mendorong murid-murid menonjolkan bakat yang
ada pada diri mereka dan membantu dalam meningkatkan harga diri, kreativiti
dan motivasi mereka

 Guru dapat mengetahui potensi murid

– Penggunaan teori kecerdasan dalam pengajaran dan pembelajaran, guru


dapat mengetahui tahap potensi setiap murid. Guru boleh memahami murid
mereka dengan lebih dekat. Contohnya, kecerdasan yang dimiliki oleh setiap
murid. Hal ini kerana tahap setiap kecerdasan adalah berbeza antara setiap
individu. Contohnya, ada murid yang suka aktiviti yang melibatkan pergerakan
fizikal seperti menari tetapi mungkin ada murid lain yang tidak suka aktiviti
pergerakan fizikal tetapi mereka suka aktiviti dalam kumpulan contohnya
berbincang dalam kumpulan, pembentangan dan sebagainya. Maka
pengaplikasian teori kecerdasan membolehkan guru memahami murid – murid
mereka dengan lebih mendalam.

 Memberi petunjuk kepada guru untuk merancang pengajarannya

- Penggunaan teori kecerdasan juga membolehkan guru menyediakan


rancangan pengajaran mengikut tahap kecerdasan murid. Penyediaan
rancangan pengajaran mengikut kecerdasan murid boleh menjadikan pengajaran
dan pembelajaran lebih menyeronokan dan lebih efektif. Contohnya, jika
seseorang murid itu mempunyai kecerdasan muzik dan guru mengendalikan
pelajaran menggunakan lagu, maka murid itu akan tumpukan perhatian dan akan
mengambil bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran dengan lebih aktif.

 Menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan


pembelajaran

- Penggunaan kecerdasan juga menggalakkan kreatif, inovasi dan penyelidikan


yang baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Pelajar akan berfikir dan
bertindak dengan kreatif dan inovatif mengikut kecerdasan masing – masing. Ia
akan mengembangkan kecerdasan yang sedia ada dalam diri murd – murid.
Penggunaan teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut kecerdasan murid –
murid juga akan mengalakkan mereka berfikir dan membuat penyelidikan
tentang pengajaran tersebut.

 Kewujudan sekolah kolaboratif di sekolah


- Penggunaan kecerdasan membawa kepada kewujudan suasana kolaboratif di
sekolah iaitu guru dan pelajar berusaha sama mencapai tujuan sesuatu
matapelajaran. Keadaan sebelum ini yang menerangkan guru sahaja bercakap
dalam kelas tentang sesuatu topik kini berubah menjadi pelajar-pelajar turut
melibatkan diri dengan memberi respon dan membuat penakrifan serta
melakonkan situasi tersebut supaya lebih mendalami isi pengajaran guru.
Rumusan

Secara keseluruhannya, cara pengajaran tradisional yang hanya memfokuskan


linguistik dan logikal-matematik yang kini mengalami transformasi baru membawa
kepada pelbagai pendekatan yang baru dalam sistem pengajaran dan pembelajaran.
Dengan ini, kita dapat sedar bahawa usaha guru-guru yang bertindak demi mencungkil
bakat pelajar menerusi kecerdasan pelbagai dapat membantu melahirkan generasi
yang berintelek, berinovasi tinggi dan juga berkemahiran luas.
RUJUKAN

Malcolm Hardy Steve Heyes, 1985, Pengantar Psikologi, Penerbit Erlungga.

Mohamad Daud Hamzah, 1994, Perkembangan Kanak-Kanak dan Pembelajaran,


Utusan Publications & Distribution SDN BHD.

Ragbir Kaur Joginder Singh, 2010, Panduan Ilmu Pendidikan Komprehensif,


KumpulanBudiman SDN BHD.

Raymond E. Fancher, 1994, Perintis Psikologi, Dewan Bahasa dan Pustaka,


Kementerian Pendidikan Malaysia.

http://s6.zetaboards.com/DRAGONIZER/topic/760348/1/

http://www.scribd.com/doc/16051322/Teori-Kecerdasan-Pelbagai-Gardner-dan-Teori-Kecerdasan-
Emosi-Goleman

http://www.scribd.com/doc/28374972/Teori-Kecerdasan-Pelbagai-Seni-dalam-Pendidikan

http://www.scribd.com/doc/16051322/Teori-Kecerdasan-Pelbagai-Gardner-dan-Teori-Kecerdasan-
Emosi-Goleman

http://www.staripoh.com/muat_turun/Bahan%20PPK/bsk/bpanduan/teori_kecerdasan.pdf

http://www.scribd.com/doc/6460562/TEORI-KECERDASAN-

Anda mungkin juga menyukai