Anda di halaman 1dari 19

KURIKULUM STANDARD

PRASEKOLAH KEBANGSAAN
(SEMAKAN 2017)
Peneraju Pendidikan Negara
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

Peneraju Pendidikan Negara


Matlamat Objektif
1. Menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan
Memperkembangkan potensi murid berkesan.
berumur empat hingga enam tahun secara 2. Mengamalkan nilai-nilai Islam
menyeluruh dan bersepadu dalam dalam kehidupan seharian untuk
aspek jasmani, emosi, rohani, intelek
murid beragama Islam.
dan sosial melalui persekitaran pembelajaran 3. Mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia.
yang selamat dan menyuburkan serta aktiviti 4. Menghargai dan peka terhadap persamaan dan
pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan perbezaan budaya masyarakat Malaysia.
bermakna. Ini adalah untuk meningkatkan 5. Menyayangi dan menghargai alam sekitar.
kemahiran, menanam keyakinan dan 6. Memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan
keyakinan diri.
membentuk konsep kendiri yang 7. Mempraktikkan amalan kesihatan, membina
positif pada diri murid agar mereka bersedia kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri.
untuk menghadapi cabaran dan 8. Mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif
serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam
mengikuti pembelajaran seterusnya. pembelajaran dan kehidupan seharian.

Peneraju Pendidikan Negara


Mengaplikasi Menganalisis

KBAT
Kurikulum Prasekolah berfokus untuk Mencipta Menilai
melahirkan murid yang mempunyai
kebolehan berkomunikasi dan
Mengaplikasi: Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan
bersosialisasi dengan yakin. nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu
Di samping itu, kurikulum ini perkara
menghasratkan murid yang mampu Menganalisis: Mencerakinkan maklumat kepada bahagian
menghadapi cabaran, kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung
kait antara bahagian berkenaan
menyelesaikan masalah,
Menilai: Membuat pertimbangan dan keputusan
berkeinginan untuk belajar dan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan
bersedia untuk pembelajaran nilai serta memberi justifikasi
seterusnya. Mencipta: Menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang
kreatif dan inovatif
Peneraju Pendidikan Negara
KERANGKA KSPK
(SEMAKAN 2017)

Keterampilan Diri

Peneraju Pendidikan Negara


Standard Kandungan
Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut
ketahui dan boleh lakukan dalam tempoh persekolahan
merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai

Kandungan
Organisasi
Standard Pembelajaran
Suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti
pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi
setiap standard kandungan

Standard Prestasi
Suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap
prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa
sesuatu perkara itu telah dikuasai murid
Peneraju Pendidikan Negara
SPI KPM BIL 7 TAHUN 2016

SPI KPM BIL 2 TAHUN 2015

Peneraju Pendidikan Negara


PERUNTUKAN WAKTU SEMINGGU
120
60 minit
• Bahasa Melayu minit
• Bahasa Inggeris
• Bahasa Cina/ Bahasa Tamil Pendidikan Islam/
Pendidikan Moral
Matematik
Awal

40 1200
minit minit

Pembelajaran Bersepadu

800
minit Aktiviti Luar

120
minit
TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP
DAN NILAI

Al-Quran Akidah Ibadah Sirah Akhlak Jawi


Peneraju Pendidikan Negara
Standard
Kandungan &
Standard
Pembelajaran

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Peneraju Pendidikan Negara
Pernyataan Tahap Penguasaan Umum
Standard Prestasi

Tahap Penguasaan Tafsiran

Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas


1
atau memberi respons terhadap perkara yang asas

Murid boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk


2
melaksanakan sesuatu

Murid boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran untuk


3 melaksanakan sesuatu dalam situasi baharu atau secara kreatif
dengan tertib atau beradab

Peneraju Pendidikan Negara


Standard
Prestasi

Al-Quran

Al-Quran

Al-Quran
Peneraju Pendidikan Negara
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
http://bpk.moe.gov.my

Peneraju Pendidikan Negara

Anda mungkin juga menyukai