Anda di halaman 1dari 36

1

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC ANALISIS)


KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)

S1 Mempunyai pentadbir yang berpengalaman, W1 Sebahagian guru tidak mempunyai kepakaran dalam bidang
berpengetahuan, cekap, komited dan sangat prihatin. kokurikulum.

S2 Mempunyai 100% guru yang komited, rajin dan boleh W2 Murid-murid kurang pendedahan ilmu sukan dan kokurikulum.
bekerjasama dengan baik dalam menjalankan tugas. W3 Infranstruktur memerlukan baikpulih dan intensif.
S3 Sebahagian guru adalah terlatih dan berpengalaman luas
W4 Kewangan yang terhad untuk perbelanjaan penglibatan.
dalam bidang kokurikulum.
W5 Sebahagian murid dan tenaga pengajar/jurulatih tinggal jauh
S4 Sebahagian murid dan tenaga pengajar/jurulatih tinggal sekolah.
berhampiran sekolah.

 
PELUANG (OPPORTUNITY) CABARAN (THREAT)

O1 Jalinan dan sokongan PIBG yang baik. T1 Komuniti setempat tidak membudayakan sukan dan
O2 Jaringan yang baik dengan JKKK,NGO, PPD dan JPN. kokurikulum.
T2 Waris tidak menitikberatkan penglibatan dan kepentingan
O3 PIBG dan JKKK sentiasa menyokong program sekolah.
kokurikulum.
T3 Tahap sosio ekonomi waris yang rendah.
T4 Sumbangan agensi luar yang sangat minima.

STRATEGI MENGGUNAKAN C/TOWS MATRIKS


2

KEKUATAN KELEMAHAN
S1 Mempunyai pentadbir yang berpengalaman, W1 Sebahagian guru tidak mempunyai kepakaran
berpengetahuan, cekap, komited dan sangat prihatin. dalam bidang kokurikulum.
DALAMAN
S2 Mempunyai 100% guru yang komited, rajin dan W2 Murid-murid kurang pendedahan ilmu sukan
boleh bekerjasama dengan baik dalam menjalankan dan kokurikulum.

tugas. W3 Infranstruktur memerlukan baikpulih dan


intensif.
S3 Sebahagian guru adalah terlatih dan
LUARAN
berpengalaman luas dalam bidang kokurikulum. W4 Kewangan yang terhad untuk perbelanjaan
penglibatan.
S4 Sebahagian murid dan tenaga pengajar/jurulatih W5 Sebahagian murid dan tenaga
tinggal berhampiran sekolah. pengajar/jurulatih tinggal jauh sekolah.

PELUANG S+O ( SO ) W+O (WO)


O1 Jalinan dan sokongan PIBG yang baik. S3+ S4+O3 W2 + O1+O2
1. Meningkatkan prestasi kecemerlangan kokurikulum 3. Meningkatkan pengetahuan dan jalinan
O2 Jaringan yang baik dengan JKKK,NGO, PPD
dan JPN. dan penguasaan ilmu. kerjasama dengan PIBG dan agensi luar
sekolah melalui program-program
O3 PIBG dan JKKK sentiasa menyokong program S2 + 01 pembangunan kokurikulum.
sekolah. 2. Meningkatkan program -program berkualiti dan
berkesan. W1 + O2
4. Mengadakan LDP secara berfokus kepada
guru yang kurang mahir.

CABARAN S+T (ST) W+T (WT)


S1+S2 + T1 + T2
T1 Komuniti setempat tidak membudayakan sukan W1 + W2 + T1+T2
dan kokurikulum. 5. Meningkatkan pengetahuan murid melalui 6. Menggunakan tenaga pakar daripada luar
program-program peringkat dalaman sekolah. sekolah untuk meningkatkan pengetahuan,
3

T2 Waris tidak menitikberatkan penglibatan dan pendedahan dan pencapaian dalam


kepentingan kokurikulum. bidang kokurikulum.

T3 Tahap sosio ekonomi waris yang rendah.


T4 Sumbangan agensi luar yang sangat minima.

JENIS
STRATEGI YANG TELAH DIJANA
STRATEGI
4

1. Meningkatkan prestasi kecemerlangan kokurikulum dan penguasaan ilmu.

SO
2. Mewujudkan program-program berkualiti dan berkesan.

3. Meningkatkan pengetahuan dan jalinan kerjasama dengan PIBG dan agensi luar sekolah melalui program-program
pembangunan kokurikulum
WO
4. LDP kepada guru yang kurang mahir dalam bidang kokurikulum.

5. Meningkatkan pengetahuan murid melalui program-program peringkat dalaman sekolah.


ST

6. Menggunakan tenaga pakar daripada luar sekolah untuk meningkatkan pengetahuan, pendedahan dan pencapaian
WT dalam bidang kokurikulum.

PELAN STRATEGIK BIDANG : KOKURIKULUM


NKRA Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
SUB-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baharu
BIDANG KEUTAMAAN PPPM Meningkatkan Kualiti Sekolah
5

Indikator SASARAN
Strategi
Isu Masalah Matlamat Objektif Pencapaian
  TOV 2021 2022 2023
(KPI)

Meningkatkan Prestasi Meningkatkan 1.Mewujudkan 4


6 8
prestasi kecemerlangan pencapaian program Bilangan
8
kecemerlangan kokurikulum masih kokurikulum yang pembangunan pencapaian
tidak tinggi oleh semua sukan sekurang-
kokurikulum dan
membanggakan murid. kurangnya
penguasaan ilmu. 2.Latihan intensif tempat ke-3
berkala serta peringkat
berterusan daerah.
Meningkatkan
pencapaian sukan Bilangan 2
3 4 5
dan permainan mewakili daerah

Bilangan
mewakili negeri 1
2
3 3

Meningkatkan 1.Mengadakan Bilangan


pencapaian unit Program pencapaian
beruniform Kepimpinan sekurang-
Kokurikulum kurangnya
tempat ke-3
2.Mewujudkan peringkat
jaringan dengan daerah.
sekolah sekitar
Bilangan
mewakili
daerah
6

Bilangan
mewakili
negeri

Bilangan
pencapaian
sekurang-
kurangnya
tempat ke-3
peringkat
Memberi peluang
daerah.
kepada ramai murid
Meningkatkan
menyertai program
pencapaian kelab Bilangan
pertandingan
dan persatuan mewakili
anjuran PPD, JPN
daerah
dan KPM
Bilangan
mewakili
negeri

.
Masih terdapat guru Meningkatkan Meningkatkan 1. LDP untuk Kehadiran murid 80 90 95 100
yang kurang mahir kualiti guru dalam penglibatan murid pemantapan dalam
dalam kokurikulum kokurikulum dalam aktiviti kokurikulum guru kokurikulum
kokurikulum mencapai 100%
dengan aktiviti 2. Program menjelang 2023
berkualiti dan kokurikulum
menarik. berkualiti dan
menarik minat
murid
7

GPS yang besar – Penurunan GPS Meningkatkan Penyertaan murid Peningkatan


2.22 PAJSK kepada 1.7 pencapaian murid dalam program peratus
dalam PAJSK. /pertandingan yang pencapaian
menyumbang bilangan murid A
banyak markah dan B dalam
Bilangan gred A – Peningkatan gred dalam PAJSK PAJSK
8 orang A-20 orang Gred A: 1.6 2.0 3.0 4.0
Gred B: 25.5 30.0 33 38
Gred C: 60.3 58 53 50
Gred D: 12.7 10 9 8
Gred E:

Pencapaian Peningkatan Meningkatkan 1.Bengkel Bilangan 5 7 9 9


koakademik masih pencapaian bilangan kejurulatihan pencapaian
kurang di peringkat koakademik di pencapaian kepada guru sekurang-
daerah, negeri dan peringkat daerah, koakademik ke kurangnya
kebangsaan negeri dan peringkat tertinggi 2.Menyediakan tempat ke-3
kebangsaan intensif dan peringkat
galakkan kepada daerah.
penglibatan dan
pencapaian murid. Bilangan
mewakili daerah 2 4 6 6

Bilangan
2 3 3
mewakili negeri 1

PELAN STRATEGIK KOKURIKULUM


ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK
Meningkatkan prestasi kecemerlangan kokurikulum dan 1. Meningkatkan pencapaian kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
penguasaan ilmu. 2. Meningkatkan kualiti guru dalam kokurikulum
- Prestasi kecemerlangan kokurikulum masih tidak 3. Penurunan GPS PAJSK kepada 1.7 M
membanggakan . 4. Peningkatan gred A-20 orang
- Masih terdapat guru yang kurang mahir dalam kokurikulum 5. Peningkatan pencapaian koakademik di peringkat daerah, negeri dan
kebangsaan
8

OBJEKTIF

- GPS yang besar – 2.22 1. Meningkatkan pencapaian sukan dan permainan sehingga 20%
- Bilangan gred A – 8 orang menjelang 2023.
- Pencapaian koakademik masih kurang di peringkat daerah, 2. Meningkatkan pencapaian unit beruniform sehingga 40% menjelang
negeri dan kebangsaan. 2023
3. Meningkatkan pencapaian kelab dan persatuan sehingga 30%
menjelang 2023.
4. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum dengan
aktiviti berkualiti dan menarik.
5. Meningkatkan pencapaian murid dalam PAJSK.
6. Meningkatkan bilangan pencapaian koakademik ke peringkat tertinggi.

PERINGKAT BIDANG – KOKURIKULUM PERINGKAT UNIT – KOKURIKULUM

SASARAN SASARAN
(2021- 2023) ( HOKI )
KPI Strategi Pelan Taktikal (PT)
TOV 2021 2022 2023 TOV 2021 2022 2023

Bilangan pencapaian sekurang- Mewujudkan program PT1 – Program


kurangnya tempat ke-3 pembangunan sukan
peringkat daerah. Jejak Jaya
Latihan intensif berkala (Aspirasi)
Bilangan mewakili daerah serta berterusan

Bilangan mewakili negeri

% Kehadiran murid dalam


kokurikulum

% penglibatan murid dalam 1.Mengadakan Program


aktiviti kokurikulum Kepimpinan Kokurikulum
PT3 – Program
9

2.Mewujudkan jaringan Asuh Minda


dengan sekolah sekitar
% bilangan gred A dalam Memberi peluang kepada
pentaksiran - PAJSK ramai murid menyertai
program pertandingan PT4 –
anjuran PPD, JPN dan
KPM
% penurunan GPS 1. LDP untuk
pemantapan kokurikulum
guru

2.Program
kokurikulum berkualiti PT5 – Inhouse
dan menarik minat training
murid

Penyertaan murid dalam


program /pertandingan
PT6- Program
% murid D dan E Sifar peratus yang menyumbang
banyak markah dalam Cahaya Permata
PAJSK
% penyertaan dalam 1.Bengkel kejurulatihan
koakademik mendapat johan kepada guru
hingga tempat ke-3
2.Menyediakan intensif
dan galakkan kepada
penglibatan dan
pencapaian murid
10

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2021


BIDANG KOKURIKULUM : PERSATUAN BAHASA MELAYU
NKRA: Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan
Sub NKRA: LINUS, SBT dan Tawaran Baru

Kos/ Indikator
Bil. Program Objektif Tanggungjawab Sasaran Tempoh TOV ETR Pelan
Sumber Pencapaian
Kontigensi
Program 1.Guru Besar Murid Mac RM 85% murid boleh
kepimpinan 2.GPK Tahap 2 2500 menulis laporan Memberkan
1 Kokurikulum 3.Ketua Unit dan semua aktiviti kokurikulum. pencerahan
BKK melalui
4.Penyelaras unit guru
taklimat
terperinci.
11

Program 1.Guru Besar Murid yang 80% unit-unit


Jaringan dengan 2.GPK mewakili Februari- kokurikulum yang Perlawanan
Sekolah Sekitar. 3.Ketua Unit sekolah Oktober RM500 akan bertanding persahabatan
antara
2 mengadakan
BSS sekolah &
perlawanan dengan bekas
persahabatan antara pelajar
sekolah.

1.Guru Besar Jurulatih


2.GPK Peserta RM150 Penglibatan jemputan
Latihan Intensif 3.Ketua Unit program Januari - kumpulan sasaran dalam
Pembangu Oktober yang betul komuniti
Berkala melalui 4.Guru SUK
3 nan sukan sekitar dan
bertambah
Program guru yang
Pembangunan berpengalama
n.
Sukan.

100% guru
1.Guru Besar menggunakan ilmu
Inhouse training 2.GPK Semua April - pedagogi secara Pelan lain jika
guru aktiviti ini tidak
3 3.Ketua Unit sedar dan berkesan
dapat
4. Penyelaras didalam PdPc dijalankan
berdasarkan
Standard 4 SKPMg2

1.Guru Besar
4 Program Latihan 2.GPK
Teknikal Terkini 3.Ketua Unit Murid- Februari RM600 Peningkatan kualiti Jurulatih luar
dari pihak luar murid teknikal serta dan guru yang
4. Penyelaras
tahap 2 kemahiran peserta. bertauliah.
12

PELAN OPERASI UNIT : PERSATUAN BAHASA MELAYU


Nama Program Program Kepimpinan Kokurikulum

Objektif Menambah pengalaman dan kemahiran murid.

Tempoh Mac (1 hari )

Kumpulan Sasaran Murid Tahap 2 dan guru pembimbing.

Guru Terlibat 1.Guru Besar


2.GPK
3.Ketua Unit
4. Semua guru
13

Proses Kerja 1. Menyediakan kertas kerja


2. Mesyuarat Jawatankuasa
- Penetapan tarikh
- Lantikan AJK
- Bincang kos/sumber
- Agihan Tugas
3. Surat menyurat
4. Pelaksanaan aktiviti
5. Laporan aktiviti
6. Post mortem

(Mekanisma pemantauan di muka surat kedua pelan operasi)

Kekangan
1. Status motivasi murid rendah
2. Murid mempunyai kerja sekolah yang banyak

Pemantauan
Pihak pentadbir sekolah bersama penyelaras

Penilaian
Penilaian dijalankan semasa aktiviti dijalankan
14

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

PELAN OPERASI UNIT : PANITIA BAHASA MELAYU


Nama Program Program Sentuhan Kasih (Aspirasi)

Objektif Meningkatkan peratus pencapaian murid pada TP3 – TP6

Tempoh Januari – Jun dan Julai - Oktober

Kumpulan Sasaran Murid Tahun 3 dan 6


15

Guru Terlibat 1.Guru Besar

2.GPK

3.Ketua Panitia

4.Guru Bahasa Melayu Tahun 3 dan Tahun 6

Proses Kerja 1. Taklimat program


2. Kenal pasti kumpulan sasaran
- Murid yang tidak menguasai iaitu mendapat TP 1 dan 2
3. Perbincangan pelaksanaan bersama ahli panitia( agihan tugasan)
4. Penyediaan bahan
5. Mengeluarkan makluman kepada ibu bapa / murid terpilih
6. Pelaksanaan aktiviti
- Guru subjek akan mengadakan kelas bimbingan kepada murid terpilih
- Waktu kelas ditetapkan oleh guru tersebut
7. Bahan keperluan
- Modul Tahun 3 – 55 buah x RM8 = RM440
- Modul Tahun 6 – 25 buah x RM10 = RM250

Jumlah = RM690

(Mekanisma pemantauan di muka surat kedua pelan operasi)

Kekangan
1. Status motivasi murid rendah
2. Asas pengetahuan matematik yang sangat lemah
3. Murid kurang berminat membuat latih tubi soalan matematik
16

Pemantauan
Pihak pentadbir sekolah bersama Ketua Panitia

Penilaian
Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan.

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

PELAN OPERASI UNIT : PANITIA BAHASA MELAYU


Nama Program Program Asuh Minda

Objektif Dapat mengembangkan bakat murid sebagai pembimbing selain membantu guru

Tempoh Januari – Jun dan Julai - Oktober

Kumpulan Sasaran Murid Tahun 3, 4, 5 dan 6


17

Guru Terlibat 1.Guru Besar

2.GPK

3.Ketua Panitia

4.Guru Bahasa Melayu Tahun 3, 4, 5 dan 6

Proses Kerja 1. Taklimat program


2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan bersama ahli panitia( agihan tugasan)
4. Penyediaan bahan
5. Pelaksanaan aktiviti
- Murid-murid akan dibahagikan mengikut kumpulan kecil di dalam kelas masing-masing
- Setiap kumpulan akan disediakan kad belajar dan perlu ditanda setiap kali perjumpaan / perbincangan
dijalankan
- Kad belajar tersebut akan disemak oleh guru pada setiap bulan
- Kumpulan yang berjaya meningkatkan prestasi pencapaian dalam peperiksaan akan diberikan hadiah
6. Bahan keperluan
- Hadiah RM10 x 12 kelas = RM120

(Mekanisma pemantauan di muka surat kedua pelan operasi)

Kekangan
Murid kurang berminat membuat latih tubi soalan.

Pemantauan
Pihak pentadbir sekolah bersama Ketua Panitia

Penilaian
Peperiksaan / Ujian Bulanan
18

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan selepas peperiksaan / ujian bulanan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

PELAN OPERASI UNIT : PANITIA BAHASA MELAYU


Nama Program Bengkel Pedagogi Guru

Objektif Meningkatkan kemahiran pedagogi semua guru matematik

Tempoh April

Kumpulan Sasaran Semua guru bahasa melayu

Guru Terlibat 1.Guru Besar


19

2.GPK

3.Ketua Panitia

4.Guru Bahasa Melayu Tahun 1 - Tahun 6

Proses Kerja 1. Taklimat program


2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan bersama ahli panitia( agihan tugasan)
4. Penyediaan bahan
5. Pelaksanaan aktiviti
- Program dijalankan oleh guru-guru yang telah menyertai kursus anjuran PPD, JPN atau Kementerian
Pendidikan
- Perbengkelan dijalankan sekiranya memerlukan
- Laporan dibuat dalam tempoh seminggu
- Pembentangan laporan akan dibuat pada mesyuarat panitia berikutnya.
6. Bahan keperluan
- tiada

(Mekanisma pemantauan di muka surat kedua pelan operasi)

Kekangan
Guru kekurangan masa kerana banyak program lain yang terpaksa dijalankan

Pemantauan
Pihak pentadbir sekolah bersama Ketua Panitia

Penilaian
Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan
20

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

PELAN OPERASI UNIT : PANITIA BAHASA MELAYU


Nama Program Minggu Bahasa

Objektif Meningkatkan peratus pencapaian murid sekurang-kurangnya TP3

Tempoh Oktober

Kumpulan Sasaran Semua murid arus perdana, PPKI dan Pra Sekolah

Guru Terlibat 1.Guru Besar

2.GPK

3.Ketua Panitia
21

4.Guru Bahasa Melayu Tahun 1 - Tahun 6

5. Guru Pra Sekolah

6. Guru PPKI

Proses Kerja 1. Taklimat program


2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan bersama ahli panitia( agihan tugasan)
4. Penyediaan bahan
5. Mengeluarkan makluman kepada semua murid.
6. Pelaksanaan aktiviti
- Pelbagai aktiviti akan diadakan selama seminggu
- Hadiah akan diberikan kepada murid yang berjaya pada majlis penutup
7. Bahan keperluan
- Hadiah RM600 (wang PCG)
(Mekanisma pemantauan di muka surat kedua pelan operasi)

Kekangan
1. Murid kurang berminat mempelajari bahasa melayu
2. Asas pengetahuan bahasa yang sangat lemah

Pemantauan
Pihak pentadbir sekolah bersama Ketua Panitia

Penilaian
Aktiviti kumpulan / peperiksaan / ujian bulanan
22

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan selepas peperiksaan / ujian bulanan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

PELAN OPERASI UNIT : PANITIA BAHASA MELAYU


Nama Program Program Didik Bahasa

Objektif Meningkatkan peratus Tunjang Bahasa Melayu Pra Sekolah

Tempoh Mac - Julai

Kumpulan Sasaran Semua murid Pra Sekolah

Guru Terlibat 1.Guru Besar

2.GPK

3.Ketua Panitia

4.Guru Pra Sekolah


23

Proses Kerja 1. Taklimat program


2. Kenal pasti kumpulan sasaran
3. Perbincangan pelaksanaan bersama ahli panitia( agihan tugasan)
4. Penyediaan bahan
5. Mengeluarkan makluman kepada ibu bapa / murid terpilih
6. Pelaksanaan aktiviti
7. Bahan keperluan
- tiada

(Mekanisma pemantauan di muka surat kedua pelan operasi)

Kekangan
1. Murid kurang berminat mempelajari bahasa melayu
2. Asas pengetahuan bahasa yang sangat lemah

Pemantauan
Pihak pentadbir sekolah bersama Ketua Panitia

Penilaian
Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan
24

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

PELAN OPERASI UNIT : PANITIA BAHASA MELAYU


Nama Program Program Permata Cahaya

Objektif Meningkatkan peratus keupayaan murid menguasai asas numerasi

Tempoh Mac - Julai

Kumpulan Sasaran Murid Pemulihan

Guru Terlibat 1.Guru Besar

2.GPK

3.Ketua Panitia

4.Guru Pemulihan
25

Proses Kerja 1.
Taklimat program
2.
Kenal pasti kumpulan sasaran
3.
Perbincangan pelaksanaan bersama ahli panitia( agihan tugasan)
4.
Penyediaan bahan
5.
Mengeluarkan makluman kepada ibu bapa / murid terpilih
6.
Pelaksanaan aktiviti
- Murid dipulihkan di dalam kelas pemulihan
- Murid diajar dan dibimbing oleh guru pemulihan
- Murid yang telah dibimbing akan menduduki penilaian
- Murid yang lulus akan menghadiri kelas seperti biasa dan murid yang gagal akan menghadiri kelas pemulihan
semula
7. Bahan keperluan
- tiada
(Mekanisma pemantauan di muka surat kedua pelan operasi)

Kekangan
1. Status motivasi murid lemah
2. Murid akan ketinggalan kemahiran baru di dalam kelas ketika menduduki kelas pemulihan

Pemantauan
Pihak pentadbir sekolah bersama Ketua Panitia

Penilaian
Penilaian dijalankan setiap kali aktiviti dijalankan

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap kali aktiviti dijalankan

Tandatangan Penilai :
26

Nama Penilai :
Tarikh :

PELAN OPERASI UNIT : PANITIA BAHASA MELAYU


Nama Program Program Ingat Sejenak

Objektif Meningkatkan penguasaan murid dalam tatabahasa

Tempoh Januari - Oktober

Kumpulan Sasaran Semua murid arus perdana

Guru Terlibat 1.Guru Besar

2.GPK

3.Ketua Panitia

4.Guru Bahasa Melayu Tahun 1 - 6

Proses Kerja 1. Taklimat program


2. Kenal pasti kumpulan sasaran
27

3. Perbincangan pelaksanaan bersama ahli panitia( agihan tugasan)


4. Penyediaan bahan
5. Pelaksanaan aktiviti
- Murid akan mengingat semula tatabahasa yang telah dipelajari sebelumnya setiap kali sebelum sesi pdp
- Guru akan menyediakan soalan kepada murid sebelum memulakan pdp
6. Bahan keperluan
- Tiada

(Mekanisma pemantauan di muka surat kedua pelan operasi)

Kekangan
1. Murid kurang berminat mempelajari Bahasa Melayu
2. Asas pengetahuan bahasa yang sangat lemah

Pemantauan
Pihak pentadbir sekolah bersama Ketua Panitia

Penilaian
Peperiksaan / Ujian Bulanan

Penambahbaikan
Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan selepas peperiksaan / ujian bulanan
28

Tandatangan Penilai :
Nama Penilai :
Tarikh :

LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS ( JAN – JUN 2021)

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara


MISI Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk VISI JADUAL 1
Sejahtera
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
Negara
BIDANG KOKURIKULUM
UNIT PERSATUAN BAHASA MELAYU

MATLAMAT
KEY SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR
OBJEKTIF PERFORMANCE INISIATIF/TINDAKAN
INDICATORS TOV 2021 2022 2023 TOV 2021 2022 2023
(KPI)
Meningkatkan % murid peroleh A
Saya Aktif Saya Sihat
pencapaian sukan dan dalam PAJSK
permainan ( Program Aspirasi)

Meningkatkan % murid A dalam


Biar Tahu Jangan Keliru
pencapaian kelab dan PAJSK
persatuan
29

( Program Aspirasi)

Meningkatkan % murid A dalam


pencapaian unit PAJSK
beruniform

Meningkatkan Kemahiran ilmu


LDP Pemantapan Ilmu
kompentasi dan kokurikulum
kecekapan guru
Meningkat pencapaian % murid
Minggu Bahasa
murid dalam memenangi
pertandingan pertandingan

Disediakan :
Disediakan : Tarikh :
30

LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI PELAKSANA ( JAN – JUN 2021)


BIDANG KOKURIKULUM JADUAL 2

UNIT PERSATUAN BAHASA MELAYU

1. Meningkatkan prestasi kokurikulum dari segi kualiti


MATLAMAT
2. Meningkatkan prestasi kokurikulum dari segi kuantiti
3. Meningkatkan kemahiran ilmu kokurikulum oleh semua guru
4. Meningkatkan penglibatan dan kemenjadian murid

PRESTASI
ULASAN
OBJEKTIF KPI Pencapaian (Nyatakan outcome/ impak/ halangan
Sasaran ( ETR)
Sebenar yang berkaitan)

Meningkatkan pencapaian sukan % murid peroleh A dalam


dan permainan PAJSK
Meningkatkan pencapaian kelab % murid A dalam PAJSK
dan persatuan
Meningkatkan pencapaian unit % murid A dalam PAJSK
beruniform

Meningkatkan Kemahiran ilmu kokurikulum


kompentasi dan
kecekapan guru
31

Meningkat pencapaian murid % murid memenangi


dalam pertandingan pertandingan

Disediakan : Tarikh :
32

LAPORAN KEBERKESANAN PROGRAM 2020: Bidang /Unit PERSATUAN BAHASA MELAYU

(Jika tiada dokumentasi/pelaporan)

Tempoh
Nama Program Program Sinar Pagi Februari - Oktober
Laksana:

Objektif Meningkatkan penguasaan Bahasa Melayu

Pemantauan
Ketua Unit

1. Murid-murid dan guru yang kadang kala terlewat disebabkan kesesakan jalan
Kekangan 2. Sumber kewangan terhad

Penilaian Program berjalan dengan lancar dengan kerjasama penuh daripada guru-guru Bahasa Melayu dan murid-murid.

Penambah- Tambah baik aktiviti yang lebih menarik minat murid


baikan

Tandatangan Penilai : Nama Penilai : Tarikh :


33

Tempoh
Nama Program Program Aspirasi Sepanjang tahun
Laksana:
1. Meningkatkan tahap penguasaan di dalam mata pelajaran Bahasa Melayu.
Objektif
2. Meningkatkan prestasi lulus Bahasa Melayu .

Ketua Panitia
Pemantauan

1. Murid datang tidak menepati masa


2. Kehadiran kurang memuaskan
Kekangan 3. Masa yang singkat untuk melaksanakan program memandangkan penutupan sekolah akibat kes Covid 19

Penilaian Murid yang telah dan dapat mengikuti sepenuhnya program ini mengikut masa dan hari yang ditetapkan telah dapat mencapai
objektif

Program ini dapat diteruskan lagi untuk tahun depan


Penambah-
baikan

Tandatangan Penilai : Nama Penilai : Tarikh :


34

Tempoh
Nama Program Minggu Bahasa Februari 2020
Laksana:
1. Meningkatkan minat murid
Objektif 2. Meningkatkan motivasi murid supaya berminat terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu
3. Meningkatkan pencapaian akademik murid dan mencapai target yang telah ditetapkan

Ketua Panitia
Pemantauan

1. Kekangan masa dengan aktiviti pembelajaran


2. SOP yang sedia ada sedikit membatasi pergerakan murid untuk menjalankan aktiviti kumpulan, pameran dan permainan
Kekangan

Penilaian Program berjalan dengan lancar dengan kerjasama penuh daripada guru-guru dan murid-murid.

1. Pelbagaikan aktiviti yang lebih kreatif supaya lebih menarik


Penambah- 2. Tingkatkan promosi dan hebahan untuk mengingatkan murid dan warga sekolah tentang sambutan Minggu Bahasa
baikan

Tandatangan Penilai : Nama Penilai : Tarikh :


35

Tempoh
Nama Program Ceramah Motivasi April
Laksana:
1. Meningkatkan minat murid
Objektif 2. Meningkatkan motivasi murid supaya berminat terhadap mata pelajaran Bahasa Melayu
3. Meningkatkan pencapaian akademik murid dan mencapai target yang telah ditetapkan

Ketua Panitia
Pemantauan

1. Kekangan masa dengan aktiviti pembelajaran


2. SOP yang sedia ada sedikit membatasi pergerakan murid untuk menjalankan aktiviti kumpulan, pameran dan permainan
Kekangan

Penilaian Program berjalan dengan lancar dengan kerjasama penuh daripada guru-guru dan murid-murid.

1. Pelbagaikan aktiviti yang lebih kreatif supaya lebih menarik


Penambah- 2. Tingkatkan promosi dan hebahan untuk mengingatkan murid dan warga sekolah tentang sambutan Minggu Bahasa
baikan

Tandatangan Penilai : Nama Penilai : Tarikh :

Rekod Keberkesanan Program 2020 Bidang/Unit*:PERSATUAN BAHASA MELAYU


36

Tempoh Tarikh Penilaian Cadangan


Bil Program Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Keberkesanan Program Penambahbaikan

Aktiviti yang lebih menarik


Februari - Sepanjang Mendapat sambutan dan Boleh dilaksanakan pada
1 Sinar Pagi dan ganjaran disediakan
Oktober tahun capai objektif tahun 2021
untuk murid yang terlibat

Aspirasi Sepanjang Sepanjang Murid berminat dan Tiada Boleh dilaksanakan pada
2
tahun tahun bersungguh-sungguh tahun 2021

Sepanjang
Minggu Feb Mendapat sambutan dan Aktiviti yang lebih menarik Boleh dilaksanakan pada
3 program
Bahasa capai objektif minat murid tahun 2021
dijalankan

Tandatangan GPK : Nama GPK : Tarikh: