Anda di halaman 1dari 14

PENGAKUAN

Karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan, ringkasan dan rujukan yang
tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Oktober 2010 --------------------------------------------


JAGGIL BIN APAK
PT20088319C

i
PENGESAHAN

NAMA : JAGGIL BIN APAK

NO. MATRIK : PT20088319C

TAJUK : SIKAP GURU TERHADAP AKTIVITI


KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA DENGAN
AMALAN PENGURUSAN KOKURIKULUM DALAM
KALANGAN GURU SEKOLAH MENENGAH

IJAZAH : SARJANA PENDIDIKAN


(PENGURUSAN PENDIDIKAN)

TARIKH : OKTOBER 2010

DISAHKAN OLEH

PENYELIA DISERTASI Tandatangan

Prof. Madya Dr. Hj. Baharom Mohamad ……………………………..

ii
PENGHARGAAN

Setinggi-tinggi penghargaan saya tujukan kepada semua yang terlibat sepanjang


proses menyelesaikan disertasi ini:

 Prof. Madya Dr. Hj. Baharom Mohamad kerana meneruskan penyeliaan


terhadap saya sehingga selesainya disertasi ini. Segala waktu yang diluang,
nasihat, teguran, cadangan, komen dan bimbingan amat saya hargai.

 Prof. Madya Dr. Salleh Abd Rashid kerana tunjuk ajar, motivasi, galakan,
dorongan, cabaran dan nasihat yang telah diberikan untuk saya menyiapkan
tiga bab awal (proposal) disertasi ini.

 Dekan Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial, Prof. Madya Dr. Yusof
Abdullah atas layanan dan bimbingan profesional selama berurusan dengan
beliau.

 Semua pensyarah SPPS bagi Kursus Sarjana Pendidikan (Pengurusan


Pendidikan): Profesor Dr. Zulkifli Mohamed, Prof. Madya Dr. Yusof Abdullah,
Prof. Madya Dr. Salleh Abd Rashid, Profesor Madya Dr. Hamzah Omar,
Profesor Madya Dr. Hj. Baharom Mohamad, Dr. Christina Ligadu, Dr. Khalid
Johari dan Dr. Shukri Zain.

 Panel yang membantu dalam proses pembinaan instrumen kajian: Dr. Shukri
Zain (SPPS), Profesor Dr. Md Shuaib Che Din (Sekolah Psikologi dan Kerja
Sosial), Cik Getrude Cosmos (Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial), En. Awang
Seman Ag. Tahir (Unit Bahasa dan Kesusasteraan, Sektor Pengurusan
Akademik, Jabatan Pelajaran Sabah),

 Kementerian Pelajaran Malaysia kerana memberi Biasiswa Hadiah Latihan


Perkhidmatan (HLP) peringkat sarjana di Universiti Malaysia Sabah.

 Jabatan Pelajaran Negeri Sabah, para pengetua dan ketua-ketua guru


penasihat persatuan kokurikulum daerah Kudat. Dengan keizinan dan
kerjasama, proses pengumpulan data berjalan dengan lancar.

 Tunang tersayang, Cik Philippa Nasir kerana sokongan dan dorongan yang
ditunjukkan.

 Rakan karib, Cik Patricia Joseph Kimong (SPKS) kerana banyak membantu
dalam disertasi ini.

 Rakan-rakan MEM UMS (2008-2010) atas sokongan dan bantuan anda.

iii
ABSTRAK

SIKAP GURU TERHADAP AKTIVITI KOKURIKULUM DAN HUBUNGANNYA


DENGAN AMALAN PENGURUSAN KOKURIKULUM DALAM KALANGAN
GURU SEKOLAH MENENGAH

Kajian semasa menunjukkan guru bersikap negatif terhadap aktiviti kokurikulum


dan tidak melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Kesannya, pelajar tidak
berminat menyertai aktiviti kokurikulum. Berlandaskan latar belakang tersebut,
kajian ini dilakukan bertujuan mengenal pasti sikap guru terhadap aktiviti
kokurikulum dan amalan pengurusan kokurikulum dalam kalangan guru. Kajian
deskriptif ini menggunakan reka bentuk korelasi dan mengaplikasikan metodologi
tinjauan. Data dikumpul menggunakan satu set soal selidik berstruktur. Seramai 186
orang ketua guru penasihat persatuan dari 11 buah sekolah menengah dalam
daerah Kudat, Sabah terlibat sebagai responden kajian. Data dianalisis secara
deskriptif dan inferensi bagi menjawab soalan-soalan kajian dengan menggunakan
program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 16.0. Berdasarkan
analisis deskriptif, didapati guru mempunyai tahap sikap yang positif terhadap
aktiviti kokurikulum. Amalan pengurusan kokurikulum dalam kalangan guru juga
berada pada tahap yang tinggi. Analisis Ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan
yang signifikan sikap guru berdasarkan jantina dan kehadiran berkursus. Analisis
ANOVA sehala pula menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan sikap
guru berdasarkan tempoh penglibatan dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum.
Ujian Korelasi Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan tetapi
lemah di antara komponen sikap (kognitif, afektif dan tingkah laku) dengan amalan
pengurusan kokurikulum. Kajian ini merumuskan bahawa sikap positif dan amalan
pengurusan kokurikulum yang tinggi dalam kalangan guru adalah saling berhubung.
Justeru, kursus berkaitan kokurikulum perlu diberi kerana data menunjukkan
majoriti responden tidak pernah menghadirinya. Perlantikan ketua guru penasihat
juga harus mengambil kira minat, kebolehan dan jantina. Akhir sekali, dicadangkan
keperluan melantik jurulatih khas bukan guru untuk mengendalikan kegiatan
kokurikulum secara profesional supaya lebih mendatangkan impak terhadap pelajar.

iv
ABSTRACT

TEACHER’S ATTITUDE TOWARDS CO-CURRICULAR ACTIVITIES AND ITS


RELATION WITH CO-CURRICULAR MANAGEMENT PRACTICES AMONG
SECONDARY SCHOOLS TEACHERS IN KUDAT, SABAH

Current study indicates that teachers show a negative attitude towards co-curricular
activities and teachers do not carry out their entrusted duty. Consequently, students
show lack of interest to participate in co-curricular activities. This study aims to
identify the correlation between attitude towards co-curricular activities and co-
curricular management practices among teacher. This descriptive study uses
correlation design and survey method. The data, which consisted of the heads of
associations of teachers advisors from 11 schools in the Kudat district is collected
through a structured questionnaire technique. SPSS (Statistical Package for Social
Science) version 16.0 was used to analyze the data with descriptive and inferential
statistics to answer research questions. Based on the descriptive analysis, it is found
that teachers have a positive attitude towards co-curricular activities. Co-curricular
management practices among teachers was also at a high level. T-test analysis
showed significant differences in teachers' attitudes on gender and the presence of
a course. ANOVA analysis showed no significant differences in teachers' attitudes on
the participation in the implementation of co-curricular activities. Pearson
Correlation test showed a significant correlation but weak between components of
attitudes (cognitive, affective and behavioral) with co-curricular management
practices. This study concludes that positive attitudes and co-curricular
management practices among teachers are highly interrelated. However, co-
curricular course should be provided to teachers because the data shows that
majority of the respondents have never attended. Appointment of the heads of
associations of teachers advisors should also consider the teachers’ interest, ability
and gender. Finally, it is also suggested that school appoints a special coach; a non-
teacher, to conduct the activities in a professional manner so that the co-curricular
activities will give more impacts to the students.

v
ISI KANDUNGAN

Halaman
PENGAKUAN i
PENGESAHAN ii
PENGHARGAAN iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
ISI KANDUNGAN vi
SENARAI SINGKATAN xi
SENARAI RAJAH xii
SENARAI JADUAL xiii
BAB 1: PENGENALAN KAJIAN 1
1.1 Pengenalan 1
1.1.1 Kokurikulum Dalam Pendidikan Di Malaysia 3
1.1.2 Pengurusan Kokurikulum Sekolah Menengah 5
1.2 Latar Belakang Kajian 6
1.3 Pernyataan Masalah 10
1.4 Tujuan Kajian 13
1.5 Objektif Kajian 14
1.6 Soalan Kajian 15
1.7 Hipotesis Kajian 16
1.8 Kerangka Konseptual Kajian 17
1.9 Kepentingan Kajian 18
1.1 Batasan Kajian 20
0
1.1 Definisi Operasional 21
1
1.11.1 Sikap Guru 21
1.11.2 Amalan Pengurusan Kokurikulum 22
1.1 Kesimpulan 23
2
BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 24

2.1 Pengenalan 24
2.2 Definisi Konsep 24
2.2.1 Sikap 24
2.2.2 Kokurikulum 26
a. Falsafah dan Matlamat Pelaksanaan 27
Kokurikulum Di Malaysia
2.2.3 Pengurusan 29
2.2.4 Pengurusan Kokurikulum Di Sekolah 30
2.3 Teori dan Model 34
2.3.1 Teori dan Model Sikap 34

vi
a. Teori Percanggahan Kognitif 35
b. Teori Tindakan Bersebab 37
c. Teori Tingkah Laku Terancang 38
d. Model Sikap Sebagai Gabungan Tiga 40
Komponen
2.3.2 Implikasi Teori dan Model Sikap Terhadap Kajian 42
2.3.3 Teori dan Model Pengurusan 46
a. Teori Pengurusan Saintifik 47
b. Teori Organisasi Klasik 47
c. Teori Pendekatan Hubungan Manusia 48
d. Model Pengurusan Gagasan Stoner dan 49
Wankel (1996)
2.3.5 Implikasi Teori dan Model Pengurusan Terhadap 53
Kajian
2.4 Kajian-Kajian Lepas 53
2.4.1 Kajian Dalam Negara 53
2.4.2 Kajian Luar Negara 61
2.5 Kesimpulan 65

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN 66


3.1 Pendahuluan 66
Reka Bentuk Kajian 66
3.3 Lokasi Kajian 68
3.4 Populasi Kajian 68
3.5 Sampel Kajian 69
3.6 Reka Bentuk Alat Penyelidikan 70
3.7 Pembinaan Soal Selidik 71
3.8 Format Soal Selidik 71
3.9 Instrumen Kajian 72
3.1 Kajian Rintis 76
0
3.1 Kesahan dan Kebolehpercayaan Alat Ukur Kajian 77
1
3.1 Hasil Kajian Rintis 79
2
3.12.1 Bahagian A 79
3.12.2 Bahagian B 80
3.12.3 Bahagian C 81
3.1 Prosedur dan Takwim Kajian 83
3
3.1 Analisis Data 84

vii
4
3.14.1 Analisis Data Deskriptif 84
3.14.2 Analisis Data Inferensi 86
3.1 Kesimpulan 88
5

BAB 4 DAPATAN KAJIAN 89


4.1 Pendahuluan 89
4.2 Pemeriksaan Data Kajian 90
4.3 Analisis Kebolehpercayaan Instrumen Kajian 92
4.4 Latar Belakang Responden 93
4.5 Analisis Soalan dan Hipotesis Kajian 95
4.5.1 Soalan Kajian 1: Apakah Guru Mempunyai Sikap 96
Yang Positif Terhadap Aktiviti Kokurikulum Di
Sekolah Menengah Daerah Kudat.

4.5.2 Soalan Kajian 2: Apakah Guru Mempunyai Tahap 99


Amalan Yang Tinggi Terhadap Pengurusan
Kokurikulum Di Sekolah Menengah Daerah
Kudat.

4.5.3 Soalan Kajian 3: Adakah Terdapat Perbezaan 102


Dalam Sikap Guru Terhadap Aktiviti Kokurikulum
Berdasarkan Jantina?

4.5.4 Soalan Kajian 4: Adakah Terdapat Perbezaan 104


Sikap Guru Terhadap Aktiviti Kokurikulum
Berdasarkan Kehadiran Berkursus?

4.5.5 Soalan Kajian 5: Adakah Terdapat Perbezaan 107


Sikap Guru Terhadap Aktiviti Kokurikulum
Mengikut Tempoh Penglibatan Dalam
Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum?.

4.5.6 Soalan Kajian 6: Adakah Terdapat Hubungan 108


Antara Komponen Kognitif Dengan Amalan
Pengurusan Kokurikulum Dalam Kalangan Guru?.

4.5.7 Soalan Kajian 5: Adakah Terdapat Hubungan 110


Antara Komponen Afektif Dengan Amalan
Pengurusan Kokurikulum Dalam Kalangan Guru?.

4.5.8 Soalan Kajian 8: Adakah Terdapat Hubungan 111


Antara Komponen Tingkah Laku Dengan Amalan
Pengurusan Kokurikulum Dalam Kalangan Guru?.

4.6 Rumusan Keputusan Analisis Hipotesis Kajian 113


4.7 Kesimpulan 115

viii
BAB 5 RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN 116

5.1 Pendahuluan 116


5.2 Rumusan Dapatan 116
5.3 Perbincangan Dapatan Kajian 118
5.3.1 Analisis Demografi Responden 118

5.3.2 Sikap Guru Terhadap Aktiviti Kokurikulum 119

5.3.3 Amalan Pengurusan Kokurikulum Dalam 122


Kalangan Guru

5.3.4 Terdapat Perbezaan Yang Signifikan Dalam Sikap 126


Guru Terhadap Aktiviti Kokurikulum Berdasarkan
Jantina (HA1)

5.3.5 Terdapat Perbezaan Yang Signifikan Sikap Guru 127


Terhadap Aktiviti Kokurikulum Berdasarkan
Kehadiran Berkursus (HA2)

5.3.6 Tidak Terdapat Perbezaan Sikap Guru Terhadap 128


Aktiviti Kokurikulum Mengikut Tempoh
Penglibatan Dalam Pelaksanaan Aktiviti
Kokurikulum (HO3)

5.3.7 Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara 129


Komponen Kognitif Dengan Amalan Pengurusan
Kokurikulum Dalam Kalangan Guru (HA4).

5.3.8 Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara 132


Komponen Afektif Dengan Amalan Pengurusan
Kokurikulum Dalam Kalangan Guru (HA5)

5.3.9 Terdapat Hubungan Yang Signifikan Antara 134


Komponen Tingkah Laku Dengan Amalan
Pengurusan Kokurikulum Dalam Kalangan Guru
(HA6).

5.4 Implikasi Kajian 137


5.4.1 Implikasi Terhadap Teori 137
5.4.2 Implikasi Terhadap Penyelidikan 139
5.4.3 Implikasi Terhadap Pengamalan dan Tindakan 140
Susulan
5.5 Cadangan Kajian Masa Hadapan 144
5.6 Kesimpulan 146

RUJUKAN 147

ix
LAMPIRAN
Lampiran A - Soal Selidik
Lampiran B - Surat Kebenaran Menjalankan Kajian (KPM)
Lampiran C - Surat Kebenaran Menjalankan Kajian (JPNS)
Lampiran D - Kebolehpercayaan dan Normaliti Kajian
Lampiran E - Analisis Deskriptif Skala Sikap Guru dan Amalan
Pengurusan Kokurikulum

SENARAI SINGKATAN

ABC Affective, Behavior and Cognitive


ANOVA Analysis of Varians
FPK Falsafah Pendidikan Kebangsaan
HA Hipotesis Alternatif
HO Hipotesis Nul
IPPK Instrumen Pemantauan Pengurusan Kokurikulum
IPSPPK Instrumen Pemastian Standard Pengurusan Program Kokurikulum
JPNS Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
KPM Kementerian Pelajaran Malaysia
KPT Kementerian Pengajian Tinggi
PIPP Pelan Induk Pembangunan Pendidikan
SPSS Statistical Package of Social Science
TOK Teori Organisasi Klasik
TPHM Teori Pendekatan Hubungan Manusia
TPK Teori Percanggahan Kognitif
TPS Teori Pengurusan Saintifik
TTB Teori Tindakan Bersebab
TTT Teori Tingkah Laku Terancang
WPEAI Wear’s Physical Education Attitude Inventory

x
SENARAI RAJAH

Halaman

Rajah 1.0 Kerangka Konseptual Kajian 18

Rajah 2.1 Model Konsep Kurikulum dan Kokurikulum 29


Disesuaikan daripada Hussein Mahmood (1985)

Rajah 2.2 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 32


Disesuaikan Daripada Kementerian Pelajaran
Malaysia (2008)

Rajah 2.3 Teori Tindakan Bersebab diubahsuai daripada 37


Bohner dan Wankle (2001)

Rajah 2.4 Teori Tingkah Laku Terancang disesuaikan dari 39


Bohner dan Wankle (2001)

Rajah 2.5 Model Sikap Rangkaian Tiga Komponen 41


Disesuaikan Dari Smith dan Mackie (1995)

Rajah 2.6 Hubungan Pemboleh Ubah Bebas Dengan Teori 46


dan Model Sikap

Rajah 2.7 Model Pengurusan Disesuaikan Daripada Stoner 49


dan Wankel (1996)

Rajah 2.8 Hubungan Pemboleh Ubah Bersandar Dengan 53


Teori dan Model Pengurusan

xi
SENARAI JADUAL

Halaman

Jadual 3.1 Indek Kekuatan Korelasi Disesuaikan Dari Ary 67


et al. (2002)

Jadual 3.2 Bilangan Unit Kokurikulum Sekolah Menengah 69


Harian Biasa Daerah Kudat Januari 2010

Jadual 3.3 Keterangan Skala Likert Bagi Instrumen Kajian 74

Jadual 3.4 Pembahagian Item Soal Selidik 75

Jadual 3.5 Bilangan Responden Berdasarkan Jantina Dalam 76


Kajian Rintis

Jadual 3.6 Pekali Alpha Cronbach Kajian Rintis Mengikut 78


Skala

Jadual 3.7 Nilai Alpha Cronbach Mengikut Item Sikap Guru 81

Jadual 3.8 Nilai Alpha Cronbach Mengikut Item Amalan 82


Pengurusan Kokurikulum

Jadual 3.9 Prosedur dan Takwim Pelaksanaan Kajian 83

Jadual 3.10 Soalan Kajian dan Jenis Pengukuran 85

Jadual 3.11 Pemeringkatan Skor Tahap Sikap Guru Terhadap 86


Aktiviti kokurikulum

Jadual 3.12 Pemeringkatan Skor Tahap Amalan Pengurusan 86


Kokurikulum

Jadual 3.13 Hipotesis Kajian, Jenis Pengukuran Pemboleh 86


Ubah Dan Jenis Analisis Statistik

Jadual 4.1 Ujian Normaliti Taburan Data Kolmogorov- 92


Smirnov dan Shapiro-Wilk

Jadual 4.2 Pekali Alpha Cronbach Kajian Rintis dan Kajian 92


Sebenar

xii
Jadual 4.3 Taburan Responden Mengikut Sekolah Di 93
Daerah Kudat

Jadual 4.4 Taburan Responden Mengikut Jantina 94

Jadual 4.5 Taburan Responden Mengikut Kehadiran 94


Berkursus

Jadual 4.6 Taburan Responden Mengikut Tempoh 95


Penglibatan Dalam Pelaksanaan Aktiviti
Kokurikulum Di Sekolah

Jadual 4.7 Tahap Pemeringkatan Sikap Guru Terhadap 96


Aktiviti Kokurikulum Berdasarkan Kekerapan dan
Peratusan

Jadual 4.8 Skor Min Sikap Guru Terhadap Aktiviti 97


Kokurikulum

Jadual 4.9 Tahap Amalan Pengurusan Kokurikulum Dalam 99


Kalangan Guru Berdasarkan Kekerapan dan
Peratusan

Jadual 4.10 Min Amalan Pengurusan Kokurikulum Dalam 100


Kalangan Guru

Jadual 4.11 Min Perbezaan Sikap Guru Terhadap Aktiviti 103


Kokurikulum Berdasarkan Jantina

Jadual 4.12 Ujian-t Perbezaan Sikap Guru Terhadap Aktiviti 104


Kokurikulum Berdasarkan Jantina

Jadual 4.13 Min Perbezaan Sikap Guru Terhadap Aktiviti 105


Kokurikulum Berdasarkan Kehadiran Berkursus

Jadual 4.14 Ujian-t Perbezaan Sikap Guru Terhadap Aktiviti 106


Kokurikulum Berdasarkan Kehadiran Berkursus

Jadual 4.15 Min Perbezaan Sikap Guru Terhadap Aktiviti 107


Kokurikulum Berdasarkan Tempoh Penglibatan

Jadual 4.16 ANOVA Satu Hala Perbezaan Sikap Guru 108


Terhadap Aktiviti Kokurikulum Berdasarkan
Tempoh Penglibatan

Jadual 4.17 Perbezaan Min Komponen Kognitif Dengan 109


Amalan Pengurusan

Jadual 4.18 Analisis Korelasi Pearson Hubungan Antara 109

xiii
Komponen Kognitif Dengan Amalan Pengurusan

Jadual 4.19 Perbezaan Min Komponen Afektif Dengan 110


Amalan Pengurusan Kokurikulum

Jadual 4.20 Analisis Korelasi Pearson Hubungan Antara 111


Komponen Afektif Dengan Amalan Pengurusan

Jadual 4.21 Perbezaan Min Komponen Tingkah Laku Dengan 112


Amalan Pengurusan

Jadual 4.22 Analisis Korelasi Pearson Hubungan Antara 112


Komponen Tingkah Laku Dengan Amalan
Pengurusan

Jadual 4.23 Ringkasan Dapatan Kajian 113

xiv