Anda di halaman 1dari 96

Dasar dan Hala Tuju

2021 – 2023

Sekolah Rendah Kebangsaan Kerambit


27200 Kuala Lipis,Pahang
(K-biTS25)

1
RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

Misi Visi Nilai

JANGKA MASA PANJANG JANGKA MASA PENDEK


(3 – 5 TAHUN) (1 TAHUN)

Matlamat / Bidang Pelan Operasi 1


Keberhasilan Utama Objektif 1 …
Inisiatif / Strategi 1 (Program, Projek,
(KRA) 1 Aktiviti, Tindakan)

Pelan Operasi 2
Matlamat / Bidang (Program, Projek,
Keberhasilan Utama Objektif 2 … Inisiatif / Strategi 2 Pelan Taktikal Aktiviti, Tindakan)
(KRA) 2
Operasi 1
Operasi 2
Inisiatif /Strategi 3 Pelan Operasi 3
Matlamat / Bidang Operasi 3
dan … (Program, Projek,
Keberhasilan Utama Objektif 3 … Operasi 4 Aktiviti, Tindakan)
(KRA) 3

Pelan Operasi 4
(Program, Projek,
Aktiviti, Tindakan)

2
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi


Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera”

3
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025
Sebelas Anjakan Untuk Transformasi Sistem

1  Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan standard antarabangsa. Melancarkan
Menyediakan Kesamarataan Akses Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang
Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf disemak semula pada 2017
Antarabangsa  Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) untuk meningkatkan secara
berperingkat peratusan soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.
 Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik
 Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan, bermula dengan pendidikan vokasional
 Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen sejagat menjelang 2020
 Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran untuk murid berkeperluan khusus
 Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula pada umur 6 tahun
2  Melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk Sekolah Jenis Kebangsaan dengan sokongan pemulihan yang
Memastikan Setiap Murid Menguasai intensif bagi murid yang memerlukan
Kemahiran Dalam Bahasa Malaysia  Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris
Dan Bahasa Inggeris Dan Digalakkan  Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris
Mempelajari Bahasa Tambahan  Menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus peringkat SPM dan memperluaskan peluang bagi
pendedahan terhadap bahasa Inggeris
 Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang 2025
3  Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan lebih tumpuan kepada perpaduan dan
Melahirkan Rakyat Yang Menghayati memupuk persefahaman yang erat antara murid
Nilai  Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan penyertaan murid dalam 1Sukan,
1Kelab, dan 1Badan Beruniform
 Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk memudah cara interaksi antara jenis sekolah
4  Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri daripada kalangan graduan 30% teratas
Mentransformasi Profesion Keguruan  Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia menjelang 2020
Menjadi Profesion Pilihan  Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional Berterusan (CPD) mulai 2013
 Memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran mulai 2013
 Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi menjelang 2016
 Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran, dan pakar bidang khusus menjelang
2016
 Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas dan proses pensijilan mulai 2025
5  Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013
Memastikan Kepimpinan Berprestasi  Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua / Guru Besar yang baharu secara berperingkat, dengan lebih sokongan
Tinggi Ditempatkan Di Setiap Sekolah dan kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan murid

4
6  Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di
Mengupaya JPN, PPD Dan Sekolah semua negeri menjelang 2014
Untuk Menyediakan Penyelesaian  Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi kepada sekolah yang memenuhi
Khusus Berasaskan Keperluan kriteria prestasi minimum
 Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan
Sarawak
 Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima sokongan kewangan yang saksama
7  Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000
Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan sekolah
Kualiti Pembelajaran Di Malaysia  Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video
guru terbaik menyampaikan pengajaran dalam Sains, Matematik, Bahasa Malaysia, dan Bahasa Inggeris
 Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran kadar kendiri untuk
memperluas akses kepada pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap kemahiran murid
8  Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan tentang bajet dan personel mulai
Mentransformasi Kebolehan Dan 2013, serta meningkatkan kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid
Keupayaan Penyampaian Kementerian  Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementerian dan JPN ditempatkan di PPD untuk memberi lebih
sokongan kepada sekolah menjelang 2014
 Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan kepimpinan utama mulai 2013
 Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013, dan pelaksanaan mulai 2016
9  Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa
Bekerjasama Dengan Ibu Bapa, dan akses dalam talian kepada kemajuan anak di sekolah
Komuniti, Dan Sektor Swasta Secara  Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru
Meluas mulai 2016
 Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang 2025 dengan melibatkan kumpulan alumni
dan NGO yang berpotensi sebagai penaja
10  Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan merasional program berimpak rendah
Memaksimumkan Keberhasilan Murid pada setiap tahun
Bagi Setiap Ringgit  Memanfaatkan peluang kecekapan, dengan mengagihkan peruntukan kepada bidang paling penting seperti
peningkatan kemahiran dan latihan guru
11  Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan
Meningkatkan Ketelusan Untuk Malaysia mulai 2013
Kebertanggungjawaban Awam Secara  Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025
Langsung

5
ASPIRASI SISTEM

Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020

Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka
mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari
peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5) menjelang 2020.

Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan
setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam
kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang
akan datang (TIMSS dan PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti
lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat
antarabangsa.

Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan
geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid
bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2020.

Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian

Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi
bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan
menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan
Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan
aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.

Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan keberhasilan murid masih tidak sepadan
dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa,
Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.

6
ASPIRASI MURID

Pengetahuan Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi
setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am
yangmenyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga digalakkan
mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.

Kemahiran Berfikir Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan
mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu
yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta
inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir
secara kritis di luar konteks akademik.

Kemahiran Memimpin Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah
amat penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang
yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan,
kepimpinan merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi
dengan berkesan.

Kemahiran Dwibahasa Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris
sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas
menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran
kerja. Di samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan.

Etika dan Kerohanian Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam
kehidupan dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada
prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk
membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara.

Identiti Nasional Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap
murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosio ekonomi. Semangat patriotik
perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan
negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional
akan dapat dicapai bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian.

7
PROGRAM TS25
(TRANSFORMASI SEKOLAH 2025)

KEMENJADIAN MURID SEKOLAH BERKUALITI


[BERFOKUSKAN MURID] [BERFOKUSKAN BUKAN MURID]

8
Pencapaian prestasi Pencapaian sahsiah Pencapaian prestasi Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan
akademik yang tinggi terpuji oleh semua murid. kokurikulum yang tinggi sekolah yang cemerlang
oleh semua murid oleh semua murid.
• Pentaksiran Bilik • Ujian Aptitud, • Pentaksiran • Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2
Darjah Tahun 6 Psikometrik (PPsi) Aktiviti Jasmani Sukan • Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) oleh
• Ujian Penilaian • Sikap dan dan Kokurikulum Guru
Sekolah Rendah Perlakuan Positif Murid (PAJSK) • Penilaian Pusat Sumber Sekolah
(UPSR) (Pembangunan • Pentaksiran • Prestasi Kewangan
• Pentaksiran Bilik Kemahiran Insaniah - Standard Kecergasan • Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan
Darjah Tingkatan 3 soft skill) Fizikal Kebangsaan Kantin / Dapur Asrama
• Pentaksiran Pusat • Salah Laku Disiplin (SEGAK) • Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas
Tingkatan 3 (PT3) • Kehadiran Ke • Pencapaian Sukan • Penarafan Prestasi Sekolah Selamat
• Sijil Pelajaran Sekolah dan Permainan • Kepuasan Pelanggan
Malaysia (SPM) – • Ujian PAFA • Pencapaian Ko- • Penglibatan Ibu Bapa
Tingkatan 5 Akademik • Hubungan Luar (Jaringan / Jalinan)
• Literasi dan • Pencapaian Badan • Sarana Sekolah
Numerasi Beruniform • Sarana Ibu Bapa
• Kemahiran • Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa
Dwibahasa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students,
Parents Voice)
• dll.

AMALAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

9
STRATEGI / INISIATIF ditentukan dan dipilih berdasarkan apa dan bagaimana amalan sekolah berprestasi tinggi lakukan. Amalan-amalan
(spesifikasi) inilah yang sekolah rancang, laksanakan, pantau dan ambil tindakan seterusnya bagi mencapai keberhasilan prestasi yang tinggi
berterusan.

BERFOKUSKAN PENGURUSAN-PENTADBIRAN BERFOKUSKAN MURID

1 Pemimpin Di Sekolah Sebagai Pemimpin dan Pengurus Berkesan 6 Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid
2 Guru Berkualiti Dalam PdPc, Pengurusan Kokurikulum, Pengurusan
Hal Ehwal Murid. 6.1 Tanggungjawab Sosial
3 Kurikulum, Pengajaran Dan Penilaian Selaras Dengan Standard 6.2 Menghargai Alam Sekitar
4 Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna 6.3 Etika, Moral dan Profesionalisme
5 Sokongan PIBG Dan Komuniti 6.4 Kerohanian / Spiritual
6.5 Komunikasi
6.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah
6.7 Kepimpinan
6.8 Kerja Sepasukan
6.9 Keusahawanan
6.10 Pengurusan
6.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi
6.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat
6.13 Globalisasi

10
VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

KECEMERLANGAN
KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN
KECEMERLANGAN AKADEMIK KEPIMPINAN DAN
SAHSIAH KOKURIKULUM
PENGURUSAN

KEMENJADIAN KEMENJADIAN KEMENJADIAN KEMENJADIAN SEKOLAH


MURID MURID MURID MURID BERKUALITI
Pentaksiran Bilik Pentaksiran Pusat Psikometrik (PPsi); Pentaksiran Aktiviti Standard Kualiti
Darjah (PP) Kehadiran; Salah Jasmani Sukan Dan Pendidikan Malaysia
(PBD) Laku Disiplin Kokurikulum (SKPMg2)
(PAJSK);
Pentaksiran
Standard
Kecergasan Fizikal
Kebangsaan
(SEGAK)

6. Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill)


1 Kepimpinan dan Pengurusan Berkesan
Murid

Tanggungjawab Sosial
2 Kualiti Guru
Menghargai Alam Sekitar
Etika, Moral dan Profesionalisme
Kerohanian / Spiritual 3 Kesejajaran antara Pedagogi dengan Dokumen Standard (Kurikulum) dan
Komunikasi Pentaksiran
Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah
Kepimpinan 4 Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna
Kerja Sepasukan
Keusahawanan
Pengurusan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi 5 Sokongan PIBG dan Komuniti

11
K-biTS25
K : KNOWLEDGE
B : BEST
I : INTELLIGENCE
T : TRANSFORMASI
S : SEKOLAH
25 : 2025

12
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu; keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2025.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15
tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2025.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

13
6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik
dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait
pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan
dan memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris,
digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan
dan membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai
anak Malaysia.

Sekolah Kebangsaan Kerambit (SKK) berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai
pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan dibangunkan oleh
SKK dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa dan makmur;
Selamat

14
SK Kerambit adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid
yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif Semua warga SKK mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SKK akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam


amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SKK akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah
elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga SKK akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SKK menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga SKK mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

15
PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Kebangsaan Kerambit komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. ERPH yang disemak dan disahkan akan diberikan sijil dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas dilaksanakan.

16
MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
3. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
KRA3 murid KRA2
Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan sahsiah terpuji
& kokurikulum oleh semua
yang tinggi murid
KRA4
oleh semua
Pencapaian
murid
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

17
OBJEKTIF
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Biik Darjah Tahun 6 (PBD)

1.1. 100.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya ‘Tahap 3’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik
Darjah Tahun 6 pada tahun 2023.
1.2. Sifar murid belum mencapai tahap penguasaan minimum Sekurang-kurangnya ‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2023.
1.3. Lebih daripada 4.00 peratus murid mencapai ‘Tahap 6’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2023.

1B Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.3 Lebih daripada 35.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya ‘D’ semua mata pelajaran dalam Ujian
Pencapaian Sekolah Rendah pada tahun 2023.
1.4 Kurang daripada 12.96 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian
Pencapaian Sekolah Rendah pada tahun 2023.
1.5 Kurang daripada 0.00 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum semua mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Pencapaian
Sekolah Rendah pada tahun 2023.
1.6 Lebih daripada 11.53 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah pada tahun 2023.
1.7 Kurang daripada 3.00 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah pada tahun 2023.

1C Kemahiran Dwibahasa

1.8 Lebih daripada 86.20 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2023.

2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

2A Pentaksiran Psikometrik, Ujian Aptitud (Inventori Kecerdasan Pelbagai, IKeP)

2.1 Lebih daripada 60.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Verbal Lingustik Inventori Kecerdasan
Pelbagai pada tahun 2023.
2.2 Lebih daripada 88.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Logik Matematik Inventori Kecerdasan
Pelbagai pada tahun 2023.
2.3 Lebih daripada 97.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Intrapersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai
pada tahun 2023.

18
2.4 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dan sederhana dalam konstruk Visual Ruang Inventori Kecerdasan Pelbagai
pada tahun 2023.
2.5 Lebih daripada 93.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Naturalistik Inventori Kecerdasan Pelbagai
pada tahun 2023.
2.6 Lebih daripada 96.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Interpersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai
pada tahun 2023.
2.7 Lebih daripada 89.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Kinestetik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada
tahun 2023.
2.8 Lebih daripada 59.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Muzik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada
tahun 2023.
2.9 Lebih daripada 96.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana dalam konstruk Eksistensial Inventori Kecerdasan Pelbagai
pada tahun 2023.

2B Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Pembangunan Kemahiran Insaniah - soft skill)

2.11 Lebih daripada 98.00 peratus murid mengamalkan sekurang-kurangnya 8 daripada 13 sikap dan perlakuan positif yang terpuji dan boleh
diteladani (berdasarkan senarai semak Pembangunan Kemahiran Insaniah – Soft Skill) pada tahun 2023.
[1 - Tanggungjawab Sosial; 2 - Menghargai Alam Sekitar; 3 - Etika, Moral dan Profesionalisme; 4 - Kerohanian / Spiritual; 5 - Komunikasi; 6 - Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
Masalah; 7 - Kepemimpinan; 8 - Kerja Sepasukan; 9 - Keusahawanan; 10 – Pengurusan; 11 - Teknologi Maklumat dan Komunikasi; 12 - Pembelajaran Sepanjang Hayat; 13 -
Globalisasi;.]
2.12 100.00 peratus murid menunjukkan Amalan Baik (Berdasarkan SSDM) pada tahun 2023.

2C Salah Laku Disiplin

2.13 Lebih daripada 100.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada tahun 2023.
2.14 Lebih daripada 100.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada tahun 2023.
2.15 Lebih daripada 100.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun 2023.

2D Kehadiran Ke Sekolah

2.16 Lebih daripada 96.00 peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2023.

2E Ujian PAFA

2.17 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2023.

3. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3A Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, PAJSK

3.1 Lebih daripada 98.00 peratus murid mencapai gred A atau B atau C pada tahun 2023.
19
3B Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, SEGAK

3.2 Lebih daripada 98.50 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) tahap normal pada tahun 2023.
3.3 Lebih daripada 94.00 peratus murid memperoleh tahap Kecergasan Sangat Tinggi atau Tinggi atau Cergas dalam Ujian Kecergasan Fizikal
Murid pada tahun 2023.

3C Pencapaian Sukan dan Permainan

3.4 5 atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam sukan dan permainan pada tahun 2021 – 2023.
3.5 5 atau lebih pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan permainan pada tahun 2021 – 2023.

3D Pencapaian Ko-Akademik

3.6 4 atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun 2021 – 2023.
3.7 4 atau lebih pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun 2021 – 2023.

3E Pencapaian Badan Beruniform

3.8 4 atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam badan beruniform pada tahun 2021 – 2023.
3.9 2 atau lebih pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam badan beruniform pada tahun 2021 – 2023.

4 Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4A Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2

4.1 Lebih daripada 91.20 peratus skor Taraf Sekolah berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2023.
4.2 Taraf Sekolah Cemerlang berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2023.

4B Pengajaran dan Pemudahan Cara (PdPc) oleh Guru

4.3 95.00 peratus guru memperolehi Taraf Cemerlang dalam PdPc (berdasarkan instrumen pencerapan PdPc atau Standard 4 SKPMg2 pada
tahun 2023.

4C Penilaian Pusat Sumber Sekolah

4.4 Pusat Sumber Sekolah memperoleh markah penilaian lebih daripada 90.00 peratus markah berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat Sumber
Sekolah Kebangsaan pada tahun 2023.

4D Prestasi Kewangan
20
4.5 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran Sangat Baik pada tahun 2023.

4E Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin / Dapur Asrama

4.6 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Kantin pada tahap Baik pada tahun 2023.
4.7 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Dapur Asrama pada tahap Baik pada tahun 2023.

4F Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas

4.8 Sekolah memperolehi Status Kebersihan Tandas pada tahap Baik pada tahun 2023.

4G Penarafan Prestasi Sekolah Selamat

4.9 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat pada tahap Baik pada tahun 2023.

4H Kepuasan Pelanggan

4.10 Kurang daripada 5 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada tahun 2023.
4.11 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor 3.90 pada tahun 2023.

4I Penglibatan Ibu Bapa

4.12 Lebih daripada 70.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun 2023.

4J Hubungan Luar

4.13 Lebih daripada 4 sekolah luar hadir melaksanakan penandaarasan pada tahun 2023.

4K Sarana Sekolah

Sekolah memperolehi ...

4.14 Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada tahun 2023.


4.15 Tahap Cemerlang aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2023.
4.16 Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun 2023.
4.17 Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2023.
4.18 Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama pada tahun 2023.
4.19 Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2023.

21
4L Sarana Ibu Bapa

Sekolah memperolehi ...

4.20 Kurang daripada 5.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2023.
4.21 45.00 peratus tahap Sederhana penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2023.
4.22 Lebih daripada 50.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2023.

4M Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students, Parents Voice)

4.23 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Guru Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2023
4.24 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Murid Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2023
4.25 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2023

22
Jadual 1_2021 - 2023

SK KERAMBIT 2021 – 2023

ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan

Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan Kerohanian;
ASPIRASI MURID
Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif


Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]

1. Pencapaian 1A Pentaksiran % Murid Mencapai 100.00 100.00 100.00 100.00 STRATEGI UTAMA
prestasi akademik Bilik Darjah Tahun Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ]
yang tinggi oleh 6 (PBD) Minimum Sekurang- S1 Meningkatkan Keberkesanan Kepimpinan dan Pengurusan
semua murid. kurangnya ‘Tahap 3’ S2 Meningkatkan Kualiti Guru
Semua Mata Pelajaran S3 Menjajarkan antara Pedagogi dengan Kurikulum dan
Pentaksiran
% Murid Belum 0.00 0.00 0.00 0.00 S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] Bermakna
Penguasaan Minimum S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti
Sekurang-kurangnya S6 Membangunkan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid
‘Tahap 2’ atau ‘Tahap [Tanggungjawab Sosial; Menghargai Alam Sekitar; Etika, Moral dan
1’ Satu Mata Pelajaran’ Profesionalisme; Kerohanian / Spiritual; Komunikasi; Berfikiran
Kritikal & Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja Sepasukan;
% Murid Mencapai 0.00 2.00 3.00 4.00 Keusahawanan; Pengurusan; Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
‘Tahap 6’ Semua Mata [ ] [ ] [ ] Pembelajaran Sepanjang Hayat; Globalisasi]
Pelajaran
NOTA TAMBAHAN
1B Ujian % Murid Mencapai 29.88 31.00 33.00 35.00
Pencapaian Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ] A. CIRI-CIRI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI
Sekolah Rendah Minimum Sekurang-
(UPSR) kurangnya ‘D’ Semua 1. Fokus Jelas dan Dikongsi [PB]
Mata Pelajaran 2. Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid [PPB]
3. Kepimpinan Sekolah Berkesan [PB]
% Murid Belum 18.98 16.96 14.96 12.96 4. Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi [PB, GQ, PPB, SIBK]
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] 5. Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard
Penguasaan Minimum [PKPS, GQ]
Sekurang-kurangnya 6. Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap [PB, GQ]
Satu Mata Pelajaran ‘E’ 7. Memberi Fokus Pembangunan Profesional [PB, GQ]
8. Persekitaran Pembelajaran Menyokong [PPB]
9. Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi [SPIBK]

23
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
PB - Pemimpin (dan Pengurusan ) Berkesan
% Murid Belum 0.00 0.00 0.00 0.00 GQ - Guru Berkualiti
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] PKPS - Menjajarkan Pedagogi, Kurikulum dan Pentaksiran
Penguasaan Minimum PPB - Persekitaran Pembelajaran Bermakna
Semua Mata Pelajaran SIBK - Sokongan Ibu Bapa dan Komuniti
‘E’
1 Fokus Jelas dan Dikongsi – Memastikan guru-kakitangan dan ibu
% Murid Memperoleh 0.00 3.84 7.69 11.53 bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
‘A’ Semua Mata [ ] [ ] [ ] mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka
Pelajaran dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan daripada
kepercayaan dan nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten
Gred Purata Sekolah 3.18 3.15 3.10 3.00 untuk semua yang terlibat.
[ ] [ ] [ ]
1C Kemahiran % Murid Menguasai a. Sekolah mempunyai tujuan kewujudannya (hala tuju) jelas.
Dwibahasa Bahasa Melayu dan 86.20 87.20 88.20 89.20 b. Guru-guru dan kakitangan mempunyai kefahaman yang jelas tentang
Bahasa Inggeris [ ] [ ] [ ] apa yang sekolah sedang cuba mencapainya.
(Tahap Minimum) c. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman tentang apa yang
pihak sekolah ingin mencapainya.
d. Guru-guru dan kakitangan adalah komited (menunjukkan sikap
memberikan sepenuh tenaga dan perhatian) untuk mencapai
2. Pencapaian 2A Pentaksiran % Murid Memperoleh matlamat sekolah.
sahsiah terpuji Psikometrik, Ujian Tahap e. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan matlamat sekolah di
oleh semua murid Aptitud (Inventori fikiran mereka apabila membuat keputusan penting.
Kecerdasan 1 Verbal Linguistik f. Penekanan utama sekolah adalah meningkatkan pembelajaran
Pelbagai, IKeP) Tinggi 24.20 26.00 28.00 30.00 murid.
[ ] [ ] [ ]
Sederhana 29.00 30.00 30.00 30.00 2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid –
[ ] [ ] [ ] Membina kepercayaan guru-guru dan kakitangan bahawa semua murid
Rendah 44.00 42.00 40.00 boleh belajar dan mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira
46.80 [ ] [ ] [ ] bahawa beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang
ketara, halangan-halangan ini tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi.
2 Logik Matematik Murid ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.
Tinggi 52.00 54.00 56.00
50.30 [ ] [ ] [ ] a. Semua murid dijangkakan mencapai standard yang tinggi.
Sederhana 32.00 32.00 32.00 b. Guru-guru buat apa sahaja untuk membantu semua murid mencapai
[ ] [ ] [ ] standard akademik yang tinggi.
31.10
Rendah 16.00 14.00 12.00 c. Guru-guru percaya semua murid boleh belajar konsep-konsep yang
[ ] [ ] [ ] kompleks.
3 Intrapersonal 18.60 d. Semua murid sentiasa dicabar oleh kurikulum yang rapi dan ketat.
Tinggi 79.00 81.00 83.00 e. Guru-guru menggunakan strategi yang berkesan untuk membantu
[ ] [ ] [ ] murid berprestasi rendah mencapai standard akademik yang tinggi.
Sederhana 77.30 16.00 15.00 14.00
[ ] [ ] [ ] 3 Kepimpinan Sekolah Berkesan – Membangunkan kepimpinan
Rendah 5.00 4.00 3.00 pengajaran dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk
16.70 [ ] [ ] [ ] melaksanakan proses perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif
mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program
6.00 pengajaran dan budaya sekolah yang kondusif untuk pembelajaran dan

24
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
4 Visual Ruang perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai gaya
Tinggi 45.00 47.00 49.00 dan peranan yang berbeza – guru dan kakitangan lain.
[ ] [ ] [ ]
Sederhana 34.00 34.00 34.00 a. Guru-guru dan kakitangan menunjukkan gaya kepimpinan mereka
43.40 [ ] [ ] [ ] dalam beberapa cara.
Rendah 1.00 19.00 17.00 b. Pemimpin sekolah menyokong pengajaran yang berkesan untuk
[ ] [ ] [ ] semua murid.
5 Naturalis 33.60 c. Mereka yang memimpin bertindak dengan integriti.
Tinggi 65.00 67.00 69.00 d. Pentadbir sekolah mengambil kira pelbagai pandangan apabila
23.00 [ ] [ ] [ ] membuat keputusan.
Sederhana 24.00 24.00 24.00 e. Pemimpin sekolah memastikan guru-guru bertanggungjawab untuk
[ ] [ ] [ ] meningkatkan pembelajaran murid.
Rendah 11.00 9.00 7.00 f. Guru-guru dan kakitangan berasa suka dengan kepimpinan sekolah
63.20
[ ] [ ] [ ] kerana mengambil berat tentang mereka.
6 Interpersonal
Tinggi 22.90 70.00 72.00 74.00 4 Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi – Membina kerjasama
[ ] [ ] [ ] yang kuat di kalangan guru-guru di semua peringkat dan dengan
Sederhana 13.90 22.00 22.00 22.00 kakitangan yang lain. Semua orang terlibat dan saling berkait antara satu
[ ] [ ] [ ] sama lain, termasuk ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal
Rendah 8.00 6.00 4.00 pasti masalah dan bekerja terhadap penyelesaian.
[ ] [ ] [ ]
7 Kinestetik 68.90 a. Sekolah ini menggunakan sistem bagi mendapatkan pelbagai
Tinggi 56.00 58.00 60.00 perspektif apabila membuat keputusan.
20.50 [ ] [ ] [ ] b. Guru-guru membincangkan isu-isu pengajaran secara tetap.
Sederhana 29.00 29.00 29.00 c. Guru-guru dan kakitangan bekerja bersama-sama untuk
10.60 [ ] [ ] [ ] menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu
Rendah 15.00 13.00 11.00 sekolah.
[ ] [ ] [ ] d. Guru-guru dan kakitangan bekerja dalam pasukan di semua
8 Muzik peringkat gred untuk membantu murid meningkatkan pembelajaran.
Tinggi 54.40 30.00 32.00 34.00 e. Guru-guru dan kakitangan secara tetap kerja bersama-sama untuk
[ ] [ ] [ ] merancang apa yang akan diajar.
Sederhana 27.90 25.00 25.00 25.00 f. Guru-guru berkomunikasi secara kerap dengan keluarga murid-murid
[ ] [ ] [ ] mereka.
Rendah 45.00 43.00 41.00 g. Guru-guru dan kakitangan mempercayai satu sama lain
17.70
[ ] [ ] [ ]
9 Eksistensial 5 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard –
Tinggi 79.00 81.00 83.00 Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
28.60 [ ] [ ] [ ] pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-
Sederhana 15.00 14.00 13.00 bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami
[ ] [ ] [ ] peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan
Rendah 24.10 6.00 5.00 4.00 bagaimana kerja murid dinilai.
[ ] [ ] [ ]
47.30 a. Pelaksanaan kurikulum di sekolah sejajar dengan standard
kebangsaan (kurikulum kebangsaan).
b. Guru-guru memahami dengan baik standard kebangsaan (kurikulum
77.70 kebangsaan) dalam bidang yang mereka mengajar.
] c. Bahan-bahan pengajaran yang sejajar dengan standard kebangsaan

25
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
2B Sikap dan % Murid mengamalkan 14.70 94.00 96.00 98.00 (kurikulum kebangsaan) disediakan untuk guru.
Perlakuan Positif sekurang-kurangnya 8 [ ] [ ] [ ] d. Pengajaran diasaskan kepada apa yang murid-murid sudah tahu.
Murid daripada 13 sikap dan 7.60 e. Kerja sekolah adalah bermakna kepada murid-murid.
(Pembangunan perlakuan positif yang f. Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan aktiviti untuk
Kemahiran terpuji dan boleh membantu murid belajar.
Insaniah - soft diteladani (berdasarkan g. Aktiviti-aktiviti di bilik darjah merangsang intelektual.
skill) senarai semak h. Guru-guru tahu penyelidikan yang menjadi asas strategi pengajaran
Pembangunan yang digunakan.
Kemahiran Insaniah - i. Guru-guru menggunakan keputusan penilaian pembelajaran murid
soft skill) untuk membantu merancang aktiviti pengajaran.
1. Tanggungjawab 92.00
Sosial 6 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap –
2. Menghargai Alam Melaksanakan satu kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti
Sekitar murid yang memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa
3. Etika, Moral dan pengajaran disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar
Profesionalisme waktu persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan
4. Kerohanian / pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang kerap. Keputusan
Spiritual; penilaian digunakan untuk memberi tumpuan dan memperbaiki program
5. Komunikasi; pengajaran.
6. Berfikiran Kritikal
& Menyelesaikan a. Murid-murid menerima maklum-balas secara tetap mengenai apa
Masalah; yang mereka perlu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran
7. Kepimpinan; mereka.
8. Kerja Sepasukan; b. Murid-murid menerima bantuan lebih daripada biasa jika mereka
9. Keusahawanan; memerlukannya.
10. Pengurusan; c. Guru-guru mengubahsuai amalan pengajaran mereka berdasarkan
11. Teknologi maklumat penilaian bilik darjah.
Maklumat dan d. Guru-guru menerima maklum-balas secara tetap mengenai
Komunikasi; bagaimana mereka lakukan dalam pengajaran.
12. Pembelajaran e. Pengajaran dan pembelajaran adalah menjadi fokus pemerhatian
Sepanjang Hayat; dan penilaian kepada guru-guru.
13. Globalisasi;. f. Guru-guru memberi maklum balas antara satu sama lain untuk
membantu memperbaiki amalan pengajaran.
2C Salah Laku % Murid Menunjukkan 98.00 99.00 100.00 g. Hasil kerja yang berkualiti tinggi dijangka daripada orang dewasa
Disiplin Amalan Baik [ ] [ ] [ ] yang bekerja di sekolah.
(Berdasarkan SSDM)
7 Memberi Fokus Pembangunan Profesional – Memberi penekanan
% Murid Tidak Tercatat 100.00 100.00 100.00 pada latihan guru-guru dan kakitangan dalam bidang yang paling
Melakukan Kes Ringan [ ] [ ] [ ] memerlukan. Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus
penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan
% Murid Tidak Tercatat 100.00 100.00 100.00 itu juga sejajar dengan misi-visi dan objektif sekolah atau daerah.
Melakukan Kes [ ] [ ] [ ]
Sederhana a. Keputusan penilaian akan digunakan untuk menentukan aktiviti
10.85 pembelajaran profesional.
% Murid Tidak Tercatat 100.00 100.00 100.00 b. Guru-guru dan kakitangan akan dapat bantuan dalam bidang
Melakukan Kes Berat [ ] [ ] [ ] diperlukan untuk mempertingkatkan keupayaan mereka.
c. Aktiviti-aktiviti pembangunan profesional adalah konsisten dengan
100.00
26
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
2D Kehadiran Ke % Kehadiran 92.00 94.00 96.00 matlamat sekolah.
Sekolah * Indeks KPM *95.00 *95.00 *95.00 d. Saya mempunyai cukup peluang untuk berkembang secara
100.00 [ ] [ ] [ ] profesional.
e. Guru-guru dan kakitangan yang berbeza dari masa ke semasa
mengetuai aktiviti pembangunan profesional untuk guru-guru dan
kakitangan lain.
100.00 f. Guru-guru melihat diri mereka sebagai orang yang belajar dan juga
guru.
2E PAFA % Lulus 100.00 100.00 100.00
86.64 [ ] [ ] [ ] 8 Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah
*95.00 mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
3. Pencapaian 3A Pentaksiran % Murid Mencapai 97.60 97.80 98.00 merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai
prestasi Aktiviti Jasmani Gred A, B atau C [ ] [ ] [ ] hubungan dengan guru-guru dan kakitangan dan terlibat dalam
kokurikulum yang Sukan dan >Penglibatan; pembelajaran. Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran
tinggi oleh semua Kokurikulum >Penyertaan pembelajaran yang kecil meningkatkan hubungan murid dengan guru.
murid. (PAJSK) >Prestasi
>Nama Jawatan a. Murid-murid berasa selamat berada di sekolah sewaktu sesi
Sukan / >Anugerah Khas 100.00 persekolahan.
Permainan; >Khidmat Masy. b. Persekitaran sekolah adalah kondusif untuk pembelajaran.
Kelab / Persatuan; >Program Nilam c. Guru-guru menunjukkan sikap mengambil berat semua murid
Badan Beruniform Gred A 97.40 5.80 6.00 6.20 mereka.
Ekstra Kurikulum [ ] [ ] [ ] d. Guru-guru dan kakitangan menghormati warisan budaya murid.
Gred / Markah Gred B 68.90 68.90 69.10 e. Murid-murid menghormati murid lain yang berbeza daripada mereka.
[ ] [ ] [ ] f. Pengajaran disesuaikan untuk memenuhi keperluan individu murid.
A 80 - 100 Gred C 22.90 22.90 22.70 g. Masalah disiplin murid adalah diurus dengan baik.
B 60 - 79 [ ] [ ] [ ] h. Guru-guru dan kakitangan berasa bebas untuk menyatakan idea dan
C 40 - 59 Gred D 2.40 2.20 2.00 pendapat sesama mereka.
D 20 - 39 [ ] [ ] [ ]
E 00 – 19 Gred E - - - 9 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi –
5.60 [ ] [ ] [ ] Membangunkan rasa yang semua mempunyai tanggungjawab untuk
TL - - - mendidik murid, bukan hanya guru-guru dan kakitangan sekolah.
68.90 [ ] [ ] [ ] Keluarga, ahli perniagaan, agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan
‘ komuniti kolej / universiti semuanya memainkan peranan yang penting
3B Pentaksiran % Murid Memperoleh 22.90 65.00 70.00 75.00 dalam usaha ini.
Standard Indeks Jisim Badan [ ] [ ] [ ]
Kecergasan (BMI) Tahap Normal 2.40 a. Guru-guru dan kakitangan yakin yang murid-murid akan belajar
Fizikal dengan lebih baik melalui sokongan keluarga yang berkesan.
Kebangsaan % Murid Memperoleh 0.20 93.20 93.40 93.60 b. Sekolah ini bekerjasama dengan banyak organisasi komuniti untuk
SEGAK Tahap Kecergasan [ ] [ ] [ ] menyokong muridnya.
Sangat Tinggi atau - c. Sekolah membuat usaha khas untuk menghubungi keluarga murid
Tinggi atau Cergas yang sedang berhadapan masalah.
Ujian Kecergasan d. Guru-guru kerap berhubung dengan ibu bapa murid mereka.
Gred / Markah Fizikal 63.40 e. Sekolah ini menyediakan maklumat yang mencukupi untuk keluarga
A 18 – 20 KcST murid mengenai cara untuk membantu anak-anak mereka berjaya di
B 15 – 17 KcT Kecergasan STg 9.70 9.90 10.10 sekolah.
C 12 – 14 C [ ] [ ] [ ] f. Ramai ibu bapa terlibat sebagai sukarelawan di sekolah.
D 08 – 11 KC Kecergasan Tg 92.20 38.80 38.80 38.80

27
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
E 04 – 07 TC [ ] [ ] [ ] B. CIRI-CIRI MURID BERPRESTASI TINGGI
Cergas 44.70 44.70 44.70
[ ] [ ] [ ] Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skill) Murid
Kurang Cergas 6.20 6.20 6.20
[ ] [ ] [ ] 6.1 Tanggungjawab Sosial
Tidak Cergas 0.60 0.40 0.20
9.50 [ ] [ ] [ ] a. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri.
Tidak Lengkap - - - b. Bertanggungjawab terhadap orang lain.
38.80 [ ] [ ] [ ] c. Prihatin terhadap masalah sendiri.
d. Prihatin terhadap masalah orang lain.
Bilangan Pencapaian 43.90 3 3 3 e. Bersemangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang berkaitan.
3C Pencapaian Sekurang-kurangnya [ ] [ ] [ ] f. Menghormati orang lain.
Sukan dan Tempat Ke Tiga Di 6.20 g. Toleransi terhadap kepelbagaian budaya.
Permainan Peringkat Daerah
(Ruj. Lamp. XX) Dalam Tempoh 3 0.80 6.2 Menghargai Alam Sekitar
Tahun
0.80 a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan alam
sekitar.
Bilangan Pencapaian 1 2 2 b. Memberi respons positif terhadap keperluan menjaga alam sekitar.
Tempat Pertama Di 3 [ ] [ ] [ ] c. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar.
Peringkat Daerah Bola d. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara
Dalam Tempoh 3 Sepak berterusan.
Tahun Bola
Jaring
Bilangan Pencapaian Kriket 2 3 3 6.3 Etika, Moral dan Profesionalisme
3D Pencapaian Sekurang-kurangnya Bola [ ] [ ] [ ]
Ko-Akademik Tempat Ke Tiga Di Baling a. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan.
(Ruj. Lamp. XX) Peringkat Daerah b. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya.
Dalam Tempoh 3 c. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah.
Tahun 1 d. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri.
Kriket e. Mengurus dan menepati masa.
Bola
Bilangan Pencapaian Jaring 6.4 Kerohanian / Spiritual;
Tempat Pertama Di 1 1 2
Peringkat Daerah [ ] [ ] [ ] a. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak sekolah.
Dalam Tempoh 3 b. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama (contoh:
Tahun 0 sabar, bersopan, lemah lembut dan tabah)
Bercerita c. Bertingkah laku secara jujur dalam semua keadaan.
Bilangan Pencapaian Public d. Memberi respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian.
3E Pencapaian Sekurang-kurangnya speaking 1 1 2
Badan Beruniform Tempat Ke Tiga Di Nilam [ ] [ ] [ ] 6.5 Komunikasi;
(Ruj. Lamp. XX) Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3 a. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh
Tahun dan nada suara).
0 b. Memberi maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan pada
Bercerita setiap peringkat melalui saluran yang sedia ada (melalui peti aduan
Tarannum dll.)

28
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
Bilangan Pencapaian - 1 1 c. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan.
Tempat Pertama Di [ ] [ ] [ ] d. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan.
Peringkat Daerah e. Membuat pembentangan secara menyakinkan dan berkesan.
Dalam Tempoh 3 f. Melakukan perundingan sehingga mencapai matlamat yang
Tahun 1 dikehendaki.
Pengakap g. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan.
4. Pencapaian Penarafan Sekolah TKRS Baik Baik Cem. h. Membuat rumusan dengan berkomunikasi.
prestasi 4A Penarafan Berdasarkan SKPMg2 Puteri - - -
kepimpinan dan Sekolah Islam [ ] [ ] [ ] 6.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah;
pengurusan Berdasarkan Taraf Sekolah PBSM [ ] [ ] [ ]
sekolah yang SKPMg2 a. Mengenal pasti dan mensintesiskan (proses menyatukan pelbagai
cemerlang % Standard 1 – 97.14 97.28 97.50 unsur, bahagian, bahan, dsb menjadi suatu kesatuan atau
Cemerlang Kepimpinan 0 [ ] [ ] [ ] keseluruhan yg kompleks, penyatuan, penggabungan, pemaduan;)
(90 – 100%) masalah dengan tepat.
Baik % Standard 2 – 92.50 92.70 93.00 b. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan
(80 – 89%) Pengurusan Oganisasi [ ] [ ] [ ] menyeluruh.
Sederhana c. Membezakan dengan jelas fakta dengan pendapat.
(50 – 79%) % Standard 3 – 90.50 92.00 93.00 d. Mengenal pasti konteks serta skop isu / permasalahan yang dikaji
Lemah Pengurusan Kuri., Baik [ ] [ ] [ ] dengan jelas.
(20 – 49%) Koku. dan HEM - e. Mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakadilan atau bias.
Sangat Lemah (00 f. Membuat keputusan dengan tepat.
– 19%) % Standard 4 – 92.50 93.00 93.50 g. Menjelaskan implikasi keputusan yang dibuat.
Pembelajaran dan [ ] [ ] [ ] h. Mempersembahkan maklum balas terhadap keputusan secara
Pemudahcaraan 97.14 objektif.

% Standard 5 – - - - 6.7 Kepimpinan;


Kemenjadian Murid 92.35 [ ] [ ] [ ]
a. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab
yang diberikan sehingga selesai).
90.00 b. Menerima dan mengambil kira pandangan orang lain.
c. Berkebolehan merancang dan mengurus dengan cekap dan
% Peratus Guru 92.50 93.00 93.50 berfokus pada matlamat kumpulan organisasi.
4B PdPc Guru Memperolehi Tahap [ ] [ ] [ ] d. Kebolehan memberi arahan dengan jelas dan mengagihkan tugas
Cemerlang PdPc 92.17 dengan baik.
(berdasarkan e. Kebolehan memimpin perundingan secara bijaksana sehingga
instrumen pencerapan mencapai persetujuan.
PdP) f. Berkebolehan membuat keputusan untuk kepentingan bersama.
- 70.00 80.00 90.00 g. Berkebolehan mengenal pasti dan mengembangkan potensi ahli
4C Penilaian % Markah [ ] [ ] [ ] yang dipimpin.
Pusat Sumber (Berdasarkan h. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan masalah multi
Sekolah Instrumen Penilaian dimensi.
Pusat Sumber Sekolah
Kebangsaan) 6.8 Kerja Sepasukan;
92.17 TT_B TT_B TT_SB
Laporan Audit [ ] [ ] [ ] a. Kebolehan membina kerja sepasukan untuk mencapai matlamat
4D Prestasi yang disepakati.
Kewangan T_TM – Berteguran, b. Berkebolehan menjadi pemimpin atau menjadi pengikut mengikut

29
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
Tidak Memuaskan kesesuaian konteks.
T_KM – Berteguran, c. Menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan orang lain.
Kurang Memuaskan 65.00 d. Boleh menerima kepelbagaian ahli kumpulan atau pasukan.
TT_M – Tanpa e. Berkebolehan menyumbang kepada perancangan serta
Teguran, Memuaskan menyelaraskan usaha kumpulan atau pasukan.
TT_B – Tanpa f. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.
Teguran, Baik g. Membantu rakan-rakan secara proaktif (bersikap positif dengan
TT_SB – Tanpa merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan jauh lebih awal
Teguran, Sangat Baik TT_M daripada jangkaan akan berlakunya sesuatu perkara atau kejadian).
Baik Baik Baik
Status Keselamatan [ ] [ ] [ ] 6.9 Keusahawanan;
4E Penarafan Makanan Kantin
Prestasi Baik Baik Baik a. Mencambahkan idea atau cadangan atau perancangan setelah
Keselamatan Status Keselamatan [ ] [ ] [ ] meneliti pelbagai pilihan.
Makanan Kantin Makanan Dapur Kantin b. Mencadangkan idea atau inovasi baharu.
c. Memilih maklumat yang sesuai dan mengaplikasikannya dalam
Baik Baik Baik kertas cadangan.
Status Kebersihan [ ] [ ] [ ] d. Membentangkan cadangan yang menyakinkan berasaskan fakta dan
4F Penarafan Tandas penghujahan.
Prestasi e. Mempamerkan kebabasan dalam mengurus sumber dan
Kebersihan melaksanakan perancangan.
Tandas Memuas. Memuas. Baik Baik f. Menilai pulangan atau hasil kepada cadangan dan perancangan
Status Sekolah [ ] [ ] [ ] yang dibuat.
4G Penarafan Selamat
Prestasi Sekolah Memuas. 6.10 Pengurusan;
Selamat 3 2 1
Bilangan Aduan [ ] [ ] [ ] a. Pempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan aktiviti
4H Kepuasan Pelanggan secara sistematik.
Pelanggan Memuas. 3.80 3.85 3.90 b. Mempamerkan kemampuan untuk menyusun aktiviti dan tugasan
Skor Tahap Kepuasan [ ] [ ] [ ] yang diberi.
Pelanggan c. Penurunan kuasa dan kebertanggungjawaban kepada individu lain.
65.00 68.00 70.00 d. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten bersesuaian
% Kehadiran Ibubapa [ ] [ ] [ ] dnegan perancangan atau objektif.
4I Penglibatan Ke Program Sekolah Memuas. e. Mengkoordinasi aktiviti atau individu untuk membolehkan
Ibubapa 2 3 4 pelaksanaan tugasan secara berkesan.
Bil. Sekolah Luar Hadir [ ] [ ] [ ] f. Membentangkan idea atau cadangan atau perancangan secara
4J Hubungan Luar Penandaarasan yegas berasaskan fakta serta penghujahan.
5 Seder. Seder. Baik
Tahap Pencapaian [ ] [ ] [ ] 6.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
4K Sarana Aspek Iklim Sekolah
Sekolah 3.75 Seder. Seder. Baik a. Menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasi.
Tahap Pencapaian [ ] [ ] [ ] b. Mengamalkan penggunaan komputer secara berkesan.
Aspek Komunikasi c. Menguruskan fial elektronik secara cekap dan berkesan.
Berkesan 35.00 d. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan.
Seder. Seder. Baik e. Menggunakan teknik yang berkesan semasa melakukan
Tahap Pencapaian [ ] [ ] [ ] penyelidikan elektronik.
Aspek Sokongan Tiada f. Menghasilkan dokumen atau bahan menggunakan perisian-perisian

30
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
Terhadap Kejayaan Microsoft.
Murid g. Menghasilkan penerbitan menggunakan prisian penerbitan mesa
Asas Seder. Seder. Baik (Microsoft Publisher).
Tahap Pencapaian [ ] [ ] [ ] h. Menjelaskan isu kesahihan, sosial dan etika berkaitan teknologi
Aspek Tanggungjawab maklumat dan komunikasi.
Bersama Asas
Seder. Seder. Baik 6.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat;
Tahap Pencapaian [ ] [ ] [ ]
Aspek Keputusan a. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan.
Bersama Asas b. Meneroka isu atau masalah yang memerlukan penyelesaian
Seder. Seder. Baik masalaah secara kendiri.
Tahap Pencapaian [ ] [ ] [ ] c. Mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber.
Aspek Kerjasama d. Memilih sumber yang berkualiti dengan cekap secara kendiri.
Dengan Komuniti e. Menentukan maklumat yang diperoleh mencukupi utuk menyokong
Asas 40.00 30.00 20.00 kesimpulan.
% Tahap Asas [ ] [ ] [ ] f. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.
4L Sarana Ibu Penglibatan Ibu Bapa g. Membina struktur koheren (ada kesinambungan; keterikatan antara
Bapa Dalam Pembelajaran satu ayat dengan ayat yang lain supaya mudah difahami) dan
Anak-anak. Asas berfokus.
45.00 45.00 45.00 h. Menggabungkan maklumat untuk membut keputusan dan
% Tahap Sederhana [ ] [ ] [ ] penyelesaian.
Penglibatan Ibu Bapa i. Menyusun semula maklumat penting supaya mudah dicapai bagi
Dalam Pembelajaran Asas meningkatka kefahaman.
Anak-anak.
15.00 25.00 35.00 6.13 Globalisasi;
% Tahap Cemerlang [ ] [ ] [ ]
Penglibatan Ibu Bapa 50.00 a. Kecekapan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dan selesa
Dalam Pembelajaran berhadapan dengan khalayak.
Anak-anak. b. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan.
c. Segera menyesuaikan diri dalam persekitaran pelbagai budaya.
d. Gigih meneroka ilmu baharu secara kendiri.
45.00 4.00 4.25 4.50 e. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas tanpa
Skor Persepsi Guru [ ] [ ] [ ] gentar dan gementar.
4M Suara-suara Terhadap Iklim f. Menjangkakan tekanan pada maa akan datang dan menyesuaikan
Guru, Murid dan Sekolah perancangan untuk menghadapinya.
Ibu Bapa 4.00 4.25 4.50
Terhadap Iklim Skor Persepsi Murid 5.00 [ ] [ ] [ ]
Sekolah Terhadap Iklim
(Teachers, Sekolah
Students, Parents 4.00 4.25 4.50
Voice) Skor Persepsi Ibu [ ] [ ] [
Bapa Terhadap Iklim
Sekolah
3.74
1 – Sangat Rendah
2 – Rendah
3 – Sederhana

31
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV 2021 2022 2023
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
4 – Tinggi 3.90
5 – Sangat Tinggi

3.93

Dasar dan Hala Tuju


2021 – 2023

Sekolah Kebangsaan Kerambit

Pelan Tahunan
2021

32
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi


Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

33
“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera”

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu;


keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.

34
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15
tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik
dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait
pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan
dan memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris,
digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan
dan membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai
anak Malaysia.

Sekolah Kebangsaan Kerambit (SKK) berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai
pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan dibangunkan oleh
SKK dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

35
Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa dan makmur;
selamat

SKK adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang
mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif Semua warga SKK mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SKK akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam


amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SKK akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah
elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga SKK akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru

36
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SKK menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga SKK mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Kebangsaan Kerambit komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami

Murid

7. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
8. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

9. eRPH yang disemak dan disahkan akan diberikan sijil dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
10. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

11. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
12. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas dilaksanakan.

37
MATLAMAT STRATEGIK

5. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


6. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
7. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
8. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
KRA3 murid KRA2
Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan sahsiah terpuji
& kokurikulum oleh semua
yang tinggi murid
KRA4
oleh semua
Pencapaian
murid
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
38
sekolah yang
cemerlang
Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Biik Darjah Tahun 6 (PBD)

1.4. Lebih daripada 100.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum (sekurang-kurangnya ‘Tahap 3’ semua mata pelajaran) dalam
Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2021.
1.5. Kurang daripada 0.00 peratus Murid Belum Mencapai Tahap Penguasaan Minimum Sekurang-kurangnya ‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ Satu Mata
Pelajaran’ dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2021
1.6. Lebih daripada 2.00 peratus murid mencapai ‘Tahap 6’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2021.

1B Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.3 Lebih daripada 31.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum (sekurang-kurangnya ‘D’ semua mata pelajaran) dalam Ujian
Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2021.
1.4 Kurang daripada 16.96 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian
Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2021.
1.5 Kurang daripada 0.00 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum semua mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Penilaian Sekolah
Rendah pada tahun 2021.
1.6 Lebih daripada 3.84 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2021.
1.7 Kurang daripada 3.15 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2021.

1C Kemahiran Dwibahasa

1.10 Lebih daripada 86.20 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2021.

39
2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

2A Pentaksiran Psikometrik, Ujian Aptitud (Inventori Kecerdasan Pelbagai, IKeP)

2.1 Lebih daripada 30.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Verbal Lingustik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun
2021.
2.2 Lebih daripada 56.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Logik Matematik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun
2021.
2.3 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Intrapersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.
2.4 Lebih daripada 49.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Visual Ruang Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.
2.5 Lebih daripada 69.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Naturalistik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.
2.6 Lebih daripada 74.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Interpersona Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.
2.7 Lebih daripada 60.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Kinestetik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.
2.8 Lebih daripada 34.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Muzik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.
2.9 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dalam konstruk Eksistensial Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2021.

2B Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Pembangunan Kemahiran Insaniah - soft skill)

2.10 Lebih daripada 94.00 peratus mengamalkan sekurang-kurangnya 8 daripada 13 sikap dan perlakuan positif yang terpuji dan boleh diteladani
(berdasarkan senarai semak Pembangunan Kemahiran Insaniah – Soft Skill) pada tahun 2021.
1 - Tanggungjawab Sosial; 2 - Menghargai Alam Sekitar; 3 - Etika, Moral dan Profesionalisme; 4 - Kerohanian / Spiritual; 5 - Komunikasi; 6 - Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
Masalah; 7 - Kepemimpinan; 8 - Kerja Sepasukan; 9 - Keusahawanan; 10 – Pengurusan; 11 - Teknologi Maklumat dan Komunikasi; 12 - Pembelajaran Sepanjang Hayat; 13 -
Globalisasi;.]

2.18 98.00 peratus murid menunjukkan Amalan Baik (Berdasarkan SSDM) pada tahun 2021.

2C Salah Laku Disiplin

2.12 Lebih daripada 100.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada tahun 2021.
2.13 Lebih daripada 100.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada tahun 2021.
2.14 Lebih daripada 100.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun 2021.

2D Kehadiran Ke Sekolah

40
2.15 Lebih daripada 92.00 peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2021.

2E Ujian PAFA

2.16 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2021.

3. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3A Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, PAJSK

3.1 Lebih daripada 97.40 peratus murid mencapai gred A atau B atau C pada tahun 2021.

3B Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, SEGAK

3.2 Lebih daripada 97.50 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) tahap normal pada tahun 2021.
3.3 Lebih daripada 94.00 peratus murid memperoleh tahap Kecergasan Sangat Tinggi atau Tinggi atau Cergas dalam Ujian Kecergasan Fizikal
Murid pada tahun 2021.

3C Pencapaian Sukan dan Permainan

3.5 3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam sukan dan permainan pada tahun 2021.
3.6 1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan permainan pada tahun 2021.
3D Pencapaian Ko-Akademik

3.7 2 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun 2021.
3.8 1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun 2021.

3E Pencapaian Badan Beruniform

3.9 1 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam badan beruniform pada tahun 2021.
3.10 Tiada pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam badan bernuform pada tahun 2021 (sedang dalam pembentukan pasukan yang
mantap).

4. Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4A Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2

4.26 Lebih daripada 91.20 peratus skor Taraf Sekolah berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2023.

41
4.27 Taraf Sekolah Baik berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2021.

4B Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh Guru

4.3 92.50 peratus guru memperolehi tahap cemerlang pengajaran dan pembelajaran (berdasarkan instrumen pencerapan PdP) pada tahun 2021.

4C Penilaian Pusat Sumber Sekolah

4.4 Pusat Sumber Sekolah memperoleh markah penilaian lebih daripada 70.00 peratus markah berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat Sumber
Sekolah Kebangsaan pada tahun 2021.

4D Prestasi Kewangan

4.5 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran Baik pada tahun 2021.

4E Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin

4.6 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Kantin pada tahap memuaskan pada tahun 2021.

4F Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas

4.7 Sekolah memperolehi Status Kebersihan Tandas pada tahap baik pada tahun 2021.

4G Penarafan Prestasi Sekolah Selamat

4.8 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat pada tahap memuaskan pada tahun 2021.

4H Kepuasan Pelanggan

4.9 Kurang daripada 3 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada tahun 2021.
4.10 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor >3.80 pada tahun 2021.

4I Penglibatan Ibu Bapa

4.11 Lebih daripada 65.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun 2021.

4J Hubungan Luar

42
4.12 Lebih daripada 2 sekolah luar hadir melaksanakan penandaarasan pada tahun 2021.

4K Sarana Sekolah

Sekolah memperolehi ...

4.13 Tahap Sederhana aspek Iklim Sekolah pada tahun 2021.


4.14 Tahap Sederhana aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2021.
4.15 Tahap Sederhana aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun 2021.
4.16 Tahap Sederhana aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2021.
4.17 Tahap Sederhana aspek Keputusan Bersama pada tahun 2021.
4.18 Tahap Sederhana aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2021.

4L Sarana Ibu Bapa

Sekolah memperolehi ...

4.19 Kurang daripada 40.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2021.
4.20 45.00 peratus tahap Sederhana penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2021.
4.21 Lebih daripada 15.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2021.

4M Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students, Parents Voice)

4.22 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Guru Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2021
4.23 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Murid Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2021
4.24 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2021

43
44
Jadual 1A_2021

SK KERAMBIT 2021

ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan

Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan Kerohanian;
ASPIRASI MURID
Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif


Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]

1. Pencapaian 1A Pentaksiran % Murid Mencapai 100.00 - - 100.00 STRATEGI UTAMA


prestasi akademik Bilik Darjah Tahun Tahap Penguasaan [ ]
yang tinggi oleh 6 (PBD) Minimum Sekurang- S1 Meningkatkan Keberkesanan Kepimpinan dan Pengurusan
semua murid. kurangnya ‘Tahap 3’ S2 Meningkatkan Kualiti Guru
Semua Mata Pelajaran S3 Menjajarkan antara Pedagogi dengan Kurikulum dan
Pentaksiran
% Murid Belum 0.00 - - 0.00 S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran
Mencapai Tahap [ ] Bermakna
Penguasaan Minimum S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti
Sekurang-kurangnya S6 Membangunkan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid
‘Tahap 2’ atau ‘Tahap
1’ Satu Mata Pelajaran’ NOTA TAMBAHAN

% Murid Mencapai 0.00 - - 2.00 A. CIRI-CIRI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI


‘Tahap 6’ Semua Mata [ ]
Pelajaran 10. Fokus Jelas dan Dikongsi [PB]
11. Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid [PPB]
1B Ujian % Murid Mencapai 29.88 30.00 30.90 31.00 12. Kepimpinan Sekolah Berkesan [PB]
Pencapaian Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ] 13. Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi [PB, GQ, PPB, SIBK]
Sekolah Rendah Minimum Sekurang- 14. Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard
(UPSR) kurangnya ‘D’ Semua [PKPS, GQ]
Mata Pelajaran 15. Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap [PB, GQ]
16. Memberi Fokus Pembangunan Profesional [PB, GQ]
% Murid Belum 18.98 17.50 17.10 16.96 17. Persekitaran Pembelajaran Menyokong [PPB]
Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] 18. Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi [SPIBK]
Penguasaan Minimum
Sekurang-kurangnya PB - Pemimpin (dan Pengurusan ) Berkesan
Satu Mata Pelajaran ‘E’ GQ - Guru Berkualiti
PKPS - Menjajarkan Pedagogi, Kurikulum dan Pentaksiran
PPB - Persekitaran Pembelajaran Bermakna
SIBK - Sokongan Ibu Bapa dan Komuniti
45
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]

% Murid Belum 0.00 0.00 0.00 0.00


Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] 1 Fokus Jelas dan Dikongsi – Memastikan guru-kakitangan dan ibu
Penguasaan Minimum bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
Semua Mata Pelajaran mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka
‘E’ dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan daripada
kepercayaan dan nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten
% Murid Memperoleh 0.00 3.84 3.84 3.84 untuk semua yang terlibat.
‘A’ Semua Mata [ ] [ ] [ ]
Pelajaran g. Sekolah mempunyai tujuan kewujudannya (hala tuju) jelas.
h. Guru-guru dan kakitangan mempunyai kefahaman yang jelas tentang
Gred Purata Sekolah 3.18 3.17 3.16 3.15 apa yang sekolah sedang cuba mencapainya.
[ ] [ ] [ ] i. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman tentang apa yang
pihak sekolah ingin mencapainya.
j. Guru-guru dan kakitangan adalah komited (menunjukkan sikap
memberikan sepenuh tenaga dan perhatian) untuk mencapai
matlamat sekolah.
k. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan matlamat sekolah di
fikiran mereka apabila membuat keputusan penting.
l. Penekanan utama sekolah adalah meningkatkan pembelajaran
murid.

2 Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid –


Membina kepercayaan guru-guru dan kakitangan bahawa semua murid
1G Kemahiran % Murid Menguasai 86.20 86.50 87.00 87.20 boleh belajar dan mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira
Dwibahasa Bahasa Melayu dan [ ] [ ] [ ] bahawa beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang
Bahasa Inggeris ketara, halangan-halangan ini tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi.
(Tahap Minimum) Murid ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.

f. Semua murid dijangkakan mencapai standard yang tinggi.


2A Pentaksiran % Murid Memperoleh g. Guru-guru buat apa sahaja untuk membantu semua murid mencapai
Psikometrik, Ujian Tahap standard akademik yang tinggi.
Aptitud (Inventori h. Guru-guru percaya semua murid boleh belajar konsep-konsep yang
Kecerdasan 1 Verbal Linguistik kompleks.
Pelbagai, IKeP) Tinggi N/A - - 26.00 i. Semua murid sentiasa dicabar oleh kurikulum yang rapi dan ketat.
[ ] j. Guru-guru menggunakan strategi yang berkesan untuk membantu
Sederhana N/A - - 30.00 murid berprestasi rendah mencapai standard akademik yang tinggi.
[ ]
Rendah N/A - - 44.00 3 Kepimpinan Sekolah Berkesan – Membangunkan kepimpinan
[ ] pengajaran dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk
2 Logik Matematik melaksanakan proses perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif
Tinggi N/A - - 52.00 mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program
[ ] pengajaran dan budaya sekolah yang kondusif untuk pembelajaran dan
Sederhana N/A - - 32.00 perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai gaya
[ ] dan peranan yang berbeza – guru dan kakitangan lain.
Rendah N/A - - 16.00
[ ] g. Guru-guru dan kakitangan menunjukkan gaya kepimpinan mereka

46
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
3 Intrapersonal dalam beberapa cara.
Tinggi N/A - - 9.00 h. Pemimpin sekolah menyokong pengajaran yang berkesan untuk
[ ] semua murid.
Sederhana N/A - - 16.00 i. Mereka yang memimpin bertindak dengan integriti.
[ ] j. Pentadbir sekolah mengambil kira pelbagai pandangan apabila
Rendah N/A - - 5.00 membuat keputusan.
[ ] k. Pemimpin sekolah memastikan guru-guru bertanggungjawab untuk
4 Visual Ruang meningkatkan pembelajaran murid.
Tinggi N/A - - 45.00 l. Guru-guru dan kakitangan berasa suka dengan kepimpinan sekolah
[ ] kerana mengambil berat tentang mereka.
Sederhana N/A - - 34.00
[ ] 4 Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi – Membina kerjasama
Rendah N/A - - 21.00 yang kuat di kalangan guru-guru di semua peringkat dan dengan
[ ] kakitangan yang lain. Semua orang terlibat dan saling berkait antara satu
5 Naturalistik sama lain, termasuk ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal
Tinggi N/A - - 45.00 pasti masalah dan bekerja terhadap penyelesaian.
[ ]
Sederhana N/A - - 24.00 h. Sekolah ini menggunakan sistem bagi mendapatkan pelbagai
[ ] perspektif apabila membuat keputusan.
Rendah N/A - - 11.00 i. Guru-guru membincangkan isu-isu pengajaran secara tetap.
[ ] j. Guru-guru dan kakitangan bekerja bersama-sama untuk
6 Interpersonal menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu
Tinggi N/A - - 70.00 sekolah.
[ ] k. Guru-guru dan kakitangan bekerja dalam pasukan di semua
Sederhana N/A - - 22.00 peringkat gred untuk membantu murid meningkatkan pembelajaran.
[ ] l. Guru-guru dan kakitangan secara tetap kerja bersama-sama untuk
Rendah N/A - - 8.00 merancang apa yang akan diajar.
[ ] m. Guru-guru berkomunikasi secara kerap dengan keluarga murid-murid
mereka.
n. Guru-guru dan kakitangan mempercayai satu sama lain
7 Kinestetik
Tinggi N/A - - 56.00 5 Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard –
[ ] Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
Sederhana N/A - - 29.00 pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-
[ ] bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami
Rendah N/A - - 15.00 peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan
[ ] bagaimana kerja murid dinilai.
8 Muzik
Tinggi N/A - - 30.00 j. Pelaksanaan kurikulum di sekolah sejajar dengan standard
[ ] kebangsaan (kurikulum kebangsaan).
Sederhana N/A - - 25.00 k. Guru-guru memahami dengan baik standard kebangsaan (kurikulum
[ ] kebangsaan) dalam bidang yang mereka mengajar.
Rendah N/A - - 45.00 l. Bahan-bahan pengajaran yang sejajar dengan standard kebangsaan
[ ] (kurikulum kebangsaan) disediakan untuk guru.
m. Pengajaran diasaskan kepada apa yang murid-murid sudah tahu.
n. Kerja sekolah adalah bermakna kepada murid-murid.
o. Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan aktiviti untuk

47
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
9 Eksistensial membantu murid belajar.
Tinggi N/A - - 79.00 p. Aktiviti-aktiviti di bilik darjah merangsang intelektual.
[ ] q. Guru-guru tahu penyelidikan yang menjadi asas strategi pengajaran
Sederhana N/A - - 15.00 yang digunakan.
[ ] r. Guru-guru menggunakan keputusan penilaian pembelajaran murid
Rendah N/A - - 6.00 untuk membantu merancang aktiviti pengajaran.
[ ]
6 Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap –
2. Pencapaian 2B Sikap dan % Murid mengamalkan 92.00 - - 94.00 Melaksanakan satu kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti
sahsiah terpuji Perlakuan Positif sekurang-kurangnya 8 [ ] murid yang memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa
oleh semua murid Murid daripada 13 sikap dan pengajaran disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar
(Pembangunan perlakuan positif yang waktu persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan
Kemahiran terpuji dan boleh pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang kerap. Keputusan
Insaniah - soft diteladani (berdasarkan penilaian digunakan untuk memberi tumpuan dan memperbaiki program
skill) senarai semak pengajaran.
Pembangunan
Kemahiran Insaniah - h. Murid-murid menerima maklum-balas secara tetap mengenai apa
soft skill) yang mereka perlu lakukan untuk memperbaiki pembelajaran
mereka.
14. Tanggungja-wab i. Murid-murid menerima bantuan lebih daripada biasa jika mereka
Sosial memerlukannya.
15. Menghargai Alam j. Guru-guru mengubahsuai amalan pengajaran mereka berdasarkan
Sekitar maklumat penilaian bilik darjah.
16. Etika, Moral dan k. Guru-guru menerima maklum-balas secara tetap mengenai
Profesional-isme bagaimana mereka lakukan dalam pengajaran.
17. Kerohanian / l. Pengajaran dan pembelajaran adalah menjadi fokus pemerhatian
Spiritual; dan penilaian kepada guru-guru.
18. Komunikasi; m. Guru-guru memberi maklum balas antara satu sama lain untuk
19. Berfikiran Kritikal membantu memperbaiki amalan pengajaran.
& Menyelesai-kan n. Hasil kerja yang berkualiti tinggi dijangka daripada orang dewasa
Masalah; yang bekerja di sekolah.
20. Kepimpinan;
21. Kerja Sepasukan; 7 Memberi Fokus Pembangunan Profesional – Memberi penekanan
22. Keusaha-wanan; pada latihan guru-guru dan kakitangan dalam bidang yang paling
23. Pengurusan; memerlukan. Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus
24. Teknologi penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan
Maklumat dan itu juga sejajar dengan misi-visi dan objektif sekolah atau daerah.
Komunikasi;
25. Pembelajar-an g. Keputusan penilaian akan digunakan untuk menentukan aktiviti
Sepanjang Hayat; pembelajaran profesional.
26. Globalisasi;. h. Guru-guru dan kakitangan akan dapat bantuan dalam bidang
diperlukan untuk mempertingkatkan keupayaan mereka.
% Murid Menunjukkan 97.00 97.25 97.50 98.00 i. Aktiviti-aktiviti pembangunan profesional adalah konsisten dengan
Amalan Baik [ ] [ ] [ ] matlamat sekolah.
(Berdasarkan SSDM) j. Saya mempunyai cukup peluang untuk berkembang secara
profesional.
k. Guru-guru dan kakitangan yang berbeza dari masa ke semasa

48
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
2C Salah Laku % Murid Tidak Tercatat 97.00 100.00 98.62 97.25 mengetuai aktiviti pembangunan profesional untuk guru-guru dan
Disiplin Melakukan Kes Ringan [ ] [ ] [ ] kakitangan lain.
l. Guru-guru melihat diri mereka sebagai orang yang belajar dan juga
% Murid Tidak Tercatat guru.
Melakukan Kes 98.00 100.00 99.12 98.25
Sederhana [ ] [ ] [ ] 8 Persekitaran Pembelajaran Menyokong – Memastikan sekolah
mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
% Murid Tidak Tercatat merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai
Melakukan Kes Berat 98.75 100.00 99.50 99.00 hubungan dengan guru-guru dan kakitangan dan terlibat dalam
[ ] [ ] [ ] pembelajaran. Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran
pembelajaran yang kecil meningkatkan hubungan murid dengan guru.
2D Kehadiran Ke % Kehadiran 90.23 100.00 96.00 92.00
Sekolah * Indeks KPM *95.00 *95.00 *95.00 *95.00 i. Murid-murid berasa selamat berada di sekolah sewaktu sesi
[ ] [ ] [ ] persekolahan.
j. Persekitaran sekolah adalah kondusif untuk pembelajaran.
% Murid Hadir Ke 95.00 100.00 97.75 95.50 k. Guru-guru menunjukkan sikap mengambil berat semua murid
Sekolah Melebihi 95.00 [ ] [ ] [ ] mereka.
Peratus Kehadiran l. Guru-guru dan kakitangan menghormati warisan budaya murid.
Setahun m. Murid-murid menghormati murid lain yang berbeza daripada mereka.
n. Pengajaran disesuaikan untuk memenuhi keperluan individu murid.
2E PAFA % Lulus 8.00 98.67 99.34 100.00 o. Masalah disiplin murid adalah diurus dengan baik.
[ ] [ ] [ ] p. Guru-guru dan kakitangan berasa bebas untuk menyatakan idea dan
pendapat sesama mereka.
3A Pentaksiran % Murid Mencapai 97.40 - - 97.60
Aktiviti Jasmani Gred A, B atau C [ ] 9 Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi –
Sukan dan Membangunkan rasa yang semua mempunyai tanggungjawab untuk
Kokurikulum >Penglibatan; mendidik murid, bukan hanya guru-guru dan kakitangan sekolah.
(PAJSK) >Penyertaan Keluarga, ahli perniagaan, agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan
>Prestasi komuniti kolej / universiti semuanya memainkan peranan yang penting
Sukan / >Nama Jawatan dalam usaha ini.
Permainan; >Anugerah Khas
Kelab / Persatuan; >Khidmat Masy. g. Guru-guru dan kakitangan yakin yang murid-murid akan belajar
Badan Beruniform >Program Nilam dengan lebih baik melalui sokongan keluarga yang berkesan.
Ekstra Kurikulum h. Sekolah ini bekerjasama dengan banyak organisasi komuniti untuk
menyokong muridnya.
Gred / Markah Gred A 5.60 - - 5.80 i. Sekolah membuat usaha khas untuk menghubungi keluarga murid
A 80 - 100 [ ] yang sedang berhadapan masalah.
B 60 - 79 Gred B 68.90 - - 68.90 j. Guru-guru kerap berhubung dengan ibu bapa murid mereka.
C 40 - 59 [ ] k. Sekolah ini menyediakan maklumat yang mencukupi untuk keluarga
D 20 - 39 Gred C 22.90 - - 22.90 murid mengenai cara untuk membantu anak-anak mereka berjaya di
E 00 - 19 [ ] sekolah.
Gred D 2.40 - - 2.40 l. Ramai ibu bapa terlibat sebagai sukarelawan di sekolah.
[ ]
Gred E 0.20 - - - B. CIRI-CIRI MURID BERPRESTASI TINGGI
[ ]
TL 0.00 - - - Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (Soft Skill) Murid
[ ]

49
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
6.1 Tanggungjawab Sosial
3B Pentaksiran % Murid Memperoleh 97.00 - - 97.50
Standard Indeks Jisim Badan [ ] h. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri.
Kecergasan (BMI) Tahap Normal i. Bertanggungjawab terhadap orang lain.
Fizikal j. Prihatin terhadap masalah sendiri.
Kebangsaan % Murid Memperoleh k. Prihatin terhadap masalah orang lain.
SEGAK Tahap Kecergasan 92.20 - - 93.20 l. Bersemangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang berkaitan.
Sangat Tinggi atau [ ] m. Menghormati orang lain.
Tinggi atau Cergas n. Toleransi terhadap kepelbagaian budaya.
Ujian Kecergasan
Gred / Markah Fizikal 6.2 Menghargai Alam Sekitar
A 18 – 20 KcST
B 15 – 17 KcT Kecergasan STg 9.50 - - 9.70 e. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan alam
C 12 – 14 C [ ] sekitar.
D 08 – 11 KC Kecergasan Tg 38.80 - - 38.80 f. Memberi respons positif terhadap keperluan menjaga alam sekitar.
E 04 – 07 TC [ ] g. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar.
Cergas 43.90 - - 44.70 h. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara
[ ] berterusan.
Kurang Cergas 6.20 - - 6.20
[ ]
Tidak Cergas 0.80 - - 0.60
[ ]
Tidak Lengkap 0.80 - - 0.00
[ ] 6.3 Etika, Moral dan Profesionalisme

3. Pencapaian Bilangan Pencapaian 3 2 1 3 f. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan.
prestasi 3C Pencapaian Sekurang-kurangnya Bola [ ] [ ] [ ] g. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya.
kokurikulum yang Sukan dan Tempat Ke Tiga Di Sepak h. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah.
tinggi oleh semua Permainan Peringkat Daerah Bola i. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri.
murid. (Ruj. Lamp. XX) Dalam Tempoh 3 Jaring j. Mengurus dan menepati masa.
Tahun Kriket
Bola baling 6.4 Kerohanian / Spiritual;

Bilangan Pencapaian 1 - 1 e. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak sekolah.
Tempat Pertama Di 1 [ ] [ ] [ ] f. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama (contoh:
Peringkat Daerah Kriket sabar, bersopan, lemah lembut dan tabah)
Dalam Tempoh 3 Bola jaring g. Bertingkah laku secara jujur dalam semua keadaan.
Tahun h. Memberi respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian.

Bilangan Pencapaian 2 1 3 6.5 Komunikasi;


3D Pencapaian Sekurang-kurangnya 2 [ ] [ ] [ ]
Ko-Akademik Tempat Ke Tiga Di Bercerita i. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh
(Ruj. Lamp. XX) Peringkat Daerah Public dan nada suara).
Dalam Tempoh 3 speaking j. Memberi maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan pada
Tahun Nilam setiap peringkat melalui saluran yang sedia ada (melalui peti aduan
dll.)
k. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan.

50
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
Bilangan Pencapaian 1 - 1 l. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan.
Tempat Pertama Di 1 [ ] [ ] [ ] m. Membuat pembentangan secara menyakinkan dan berkesan.
Peringkat Daerah Bercerita n. Melakukan perundingan sehingga mencapai matlamat yang
Dalam Tempoh 3 Tarannum dikehendaki.
Tahun o. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan.
p. Membuat rumusan dengan berkomunikasi.
Bilangan Pencapaian 1 - 1
3E Pencapaian Sekurang-kurangnya 1 [ ] [ ] [ ] 6.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah;
Badan Beruniform Tempat Ke Tiga Di Pengakap
(Ruj. Lamp. XX) Peringkat Daerah TKRS i. Mengenal pasti dan mensintesiskan (proses menyatukan pelbagai
Dalam Tempoh 3 Puteri unsur, bahagian, bahan, dsb menjadi suatu kesatuan atau
Tahun Islam keseluruhan yg kompleks, penyatuan, penggabungan, pemaduan;)
PBSM masalah dengan tepat.
Bilangan Pencapaian - - - j. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan
Tempat Pertama Di - [ ] menyeluruh.
Peringkat Daerah k. Membezakan dengan jelas fakta dengan pendapat.
Dalam Tempoh 3 l. Mengenal pasti konteks serta skop isu / permasalahan yang dikaji
Tahun dengan jelas.
m. Mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakadilan atau bias.
4. Pencapaian Penarafan Sekolah n. Membuat keputusan dengan tepat.
prestasi 4A Penarafan Berdasarkan SKPMg2 o. Menjelaskan implikasi keputusan yang dibuat.
kepimpinan dan Sekolah p. Mempersembahkan maklum balas terhadap keputusan secara
pengurusan Berdasarkan Taraf Sekolah - - Baik objektif.
sekolah yang SKPMg2 Baik - -
cemerlang [ ][ 6.7 Kepimpinan;
Cemerlang ]
(90 – 100%) i. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab
Baik % Standard 1 – - - 97.14 yang diberikan sehingga selesai).
(80 – 89%) Kepimpinan 97.14 [ ] j. Menerima dan mengambil kira pandangan orang lain.
Sederhana k. Berkebolehan merancang dan mengurus dengan cekap dan
(50 – 79%) % Standard 2 – - - 92.50 berfokus pada matlamat kumpulan organisasi.
Lemah Pengurusan Oganisasi 92.35 [ ] l. Kebolehan memberi arahan dengan jelas dan mengagihkan tugas
(20 – 49%) dengan baik.
Sangat Lemah (00 m. Kebolehan memimpin perundingan secara bijaksana sehingga
– 19%) % Standard 3 – - - 90.50 mencapai persetujuan.
Pengurusan Kuri., 90.00 [ ] n. Berkebolehan membuat keputusan untuk kepentingan bersama.
Koku. dan HEM o. Berkebolehan mengenal pasti dan mengembangkan potensi ahli
yang dipimpin.
% Standard 4 – - - 92.50 p. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan masalah multi
Pembelajaran dan 92.17 [ ] dimensi.
Pemudahcaraan
6.8 Kerja Sepasukan;
% Standard 5 – - - -
Kemenjadian Murid - [ ] h. Kebolehan membina kerja sepasukan untuk mencapai matlamat
yang disepakati.
i. Berkebolehan menjadi pemimpin atau menjadi pengikut mengikut
kesesuaian konteks.

51
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
% Peratus Guru - - 92.50 j. Menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan orang lain.
4B PdPc Guru Memperolehi Tahap 92.17 [ ] k. Boleh menerima kepelbagaian ahli kumpulan atau pasukan.
Cemerlang PdPc l. Berkebolehan menyumbang kepada perancangan serta
(berdasarkan menyelaraskan usaha kumpulan atau pasukan.
instrumen pencerapan m. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.
PdP) n. Membantu rakan-rakan secara proaktif (bersikap positif dengan
- - 70.00 merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan jauh lebih awal
4C Penilaian % Markah 65.00 [ ] daripada jangkaan akan berlakunya sesuatu perkara atau kejadian).
Pusat Sumber (Berdasarkan
Sekolah Instrumen Penilaian 6.9 Keusahawanan;
Pusat Sumber Sekolah
Kebangsaan) g. Mencambahkan idea atau cadangan atau perancangan setelah
- - TT_B meneliti pelbagai pilihan.
Laporan Audit TT_M [ ] h. Mencadangkan idea atau inovasi baharu.
4D Prestasi i. Memilih maklumat yang sesuai dan mengaplikasikannya dalam
Kewangan T_TM – Berteguran, kertas cadangan.
Tidak Memuaskan j. Membentangkan cadangan yang menyakinkan berasaskan fakta dan
T_KM – Berteguran, penghujahan.
Kurang Memuaskan k. Mempamerkan kebabasan dalam mengurus sumber dan
TT_M – Tanpa melaksanakan perancangan.
Teguran, Memuaskan l. Menilai pulangan atau hasil kepada cadangan dan perancangan
TT_B – Tanpa yang dibuat.
Teguran, Baik
TT_SB – Tanpa 6.10 Pengurusan;
Teguran, Sangat Baik
Memuas. Memuas. Baik. g. Pempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan aktiviti
Status Keselamatan Memuas [ ] [ ] [ ] secara sistematik.
4E Penarafan Makanan Kantin h. Mempamerkan kemampuan untuk menyusun aktiviti dan tugasan
Prestasi Memuas. Memuas. Baik yang diberi.
Keselamatan Status Keselamatan Memuas [ ] [ ] [ ] i. Penurunan kuasa dan kebertanggungjawaban kepada individu lain.
Makanan Kantin Makanan Dapur Kantin j. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten bersesuaian
dnegan perancangan atau objektif.
k. Mengkoordinasi aktiviti atau individu untuk membolehkan
Memuas. Baik Baik pelaksanaan tugasan secara berkesan.
Status Kebersihan Memuas. [ ] [ ] [ ] l. Membentangkan idea atau cadangan atau perancangan secara
4F Penarafan Tandas yegas berasaskan fakta serta penghujahan.
Prestasi
Kebersihan 6.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
Tandas Memuas. Memuas. Memuas.
Status Sekolah Memuas. [ ] [ ] [ ] i. Menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasi.
4G Penarafan Selamat j. Mengamalkan penggunaan komputer secara berkesan.
Prestasi Sekolah k. Menguruskan fial elektronik secara cekap dan berkesan.
Selamat - - 3 l. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan.
Bilangan Aduan 5 [ ] m. Menggunakan teknik yang berkesan semasa melakukan
4H Kepuasan Pelanggan penyelidikan elektronik.
Pelanggan - - 3.80 n. Menghasilkan dokumen atau bahan menggunakan perisian-perisian
Skor Tahap Kepuasan 3.75 [ ] Microsoft.

52
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
Pelanggan o. Menghasilkan penerbitan menggunakan prisian penerbitan mesa
- - 65.00 (Microsoft Publisher).
% Kehadiran Ibubapa 35.00 [ ] p. Menjelaskan isu kesahihan, sosial dan etika berkaitan teknologi
4I Penglibatan Ke Program Sekolah maklumat dan komunikasi.
Ibubapa - - 2
Bil. Sekolah Luar Hadir Tiada [ ] 6.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat;
4J Hubungan Luar Penandaarasan
- - Sederha. j. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan.
Tahap Pencapaian Asas [ ] k. Meneroka isu atau masalah yang memerlukan penyelesaian
4K Sarana Aspek Iklim Sekolah masalaah secara kendiri.
Sekolah - - Sederha. l. Mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber.
Tahap Pencapaian Asas [ ] m. Memilih sumber yang berkualiti dengan cekap secara kendiri.
Aspek Komunikasi n. Menentukan maklumat yang diperoleh mencukupi utuk menyokong
Berkesan kesimpulan.
- - Sederha. o. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.
Tahap Pencapaian Asas [ ] p. Membina struktur koheren (ada kesinambungan; keterikatan antara
Aspek Sokongan satu ayat dengan ayat yang lain supaya mudah difahami) dan
Terhadap Kejayaan berfokus.
Murid q. Menggabungkan maklumat untuk membut keputusan dan
- - Sederha. penyelesaian.
Tahap Pencapaian Asas [ ] r. Menyusun semula maklumat penting supaya mudah dicapai bagi
Aspek Tanggungjawab meningkatka kefahaman.
Bersama
6.13 Globalisasi;
Tahap Pencapaian - - Sederha.
Aspek Keputusan Asas [ ] g. Kecekapan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dan selesa
Bersama berhadapan dengan khalayak.
h. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan.
Tahap Pencapaian - - Sederha. i. Segera menyesuaikan diri dalam persekitaran pelbagai budaya.
Aspek Kerjasama Asas [ ] j. Gigih meneroka ilmu baharu secara kendiri.
Dengan Komuniti k. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas tanpa
gentar dan gementar.
l. Menjangkakan tekanan pada maa akan datang dan menyesuaikan
- - 40.00 perancangan untuk menghadapinya.
% Tahap Asas 50.00 [ ]
4L Sarana Ibu Penglibatan Ibu Bapa
Bapa Dalam Pembelajaran
Anak-anak.
- - 45.00
% Tahap Sederhana 45.00 [ ]
Penglibatan Ibu Bapa
Dalam Pembelajaran
Anak-anak.
- - 15.00
% Tahap Cemerlang 5.00 [ ]
Penglibatan Ibu Bapa
Dalam Pembelajaran

53
Petunjuk Prestasi Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat
Objektif Utama TOV OTRI1 OTR2 ETR
Strategik
(KPI) [2019/20] [AR] [AR] [AR]
Anak-anak.
- - 4.00
Skor Persepsi Guru 3.74 [ ]
4M Suara-suara Terhadap Iklim
Guru, Murid dan Sekolah - - 4.00
Ibu Bapa 3.90 [ ]
Terhadap Iklim Skor Persepsi Murid
Sekolah Terhadap Iklim - 4.00
(Teachers, Sekolah 3.93 [ ]
Students, Parents
Voice) Skor Persepsi Ibu
Bapa Terhadap Iklim
Sekolah

1 – Sangat Rendah
2 – Rendah
3 – Sederhana
4 – Tinggi
5 – Sangat Tinggi

TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula) AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)
ETR: Expected Targeted Result (Sasaran Keputusan Dianggarkan)
OTR: Operational Targeted Result (Sasaran Keputusan Operasional)

54
PELAN TAKTIKAL 1 / 2021

STRATEGI S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Tempoh /
Bi Tanggung- Kos / Pelan
Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
l jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Pelaksanaan Dasar-dasar Sekolah dan KPM

1.1 Pembangunan, Perkongsian dan Guru Besar Disember Tiada Semua warga Sasaran mengetahui, memahami dan
Penilaian Semula Dasar dan Hala Tuju Hingga Mac sekolah melaksanakan DHTS secara bersama-
Sekolah (DHTS) 2021 - 2023 sama.

1.2 Sebar luas perkara-perkara berkaitan Warga sekolah yang Sasaran mengetahui, memahami dan
dengan dasar-dasar KPM (Dasar-dasar Baru dikenal pasti melaksanakan dasar-dasar KPM yang
dll.) baru.

a. Pentaksiran PBD
b. PAJSK
c. SEGAK
d. Ujian Psikometrik
e. Kurikulum Baru, 2017
f. Sekolah Tanpa Streaming Kelas
g. Pemansuhan Peperiksaan Tahap 1

4 Dialog Profesional – Pemantapan Cara Guru Besar Mac Tiada Semua guru dan Sasaran berupaya melaksanakan kerja
Gaya Bekerja AKP dengan penuh integriti, cekap dan
berkesan
a. Tanggungjawab Guru dan AKP (Anggota
Kumpulan Pelaksana) dalam
Membangunkan Potensi Individu Murid
b. Etika Kerja Perkhidmatan Awam

5 Latihan – Pemantapan Kemahiran PK Pentadbiran Mac hingga RM 200.00 Pengetua, Semua Sasaran berupaya membimbing
Kepimpinan dalam Coaching dan Mentoring Mei Penolong Kanan, subordinat dengan cekap dan berkesan
Guru Kanan Mata
Contoh Lain-lain Kemahiran Pelajaran, Guru
yang dikenalpasti
a. Perancangan Strategik (Strategic yang akan menjadi
Planning) pembimbing
b. Penyelesaian Masalah (Problem
Solving)
c. Kesedaran Kendiri (Self- awareness
d. Coaching dan Mentoring – Kemahiran
Membimbing (Coaching and Mentoring)
e. Kemahiran Interpersonal (Interpersonal
55
STRATEGI S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Tempoh /
Bi Tanggung- Kos / Pelan
Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
l jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
Skills)
f. Pemberian / Penurunan Kuasa kepada
orang lain (Empowering others)
g. Memotivasi orang lain (Motivates
others)
h. Motivasi Diri (Self Motivation)
i. Mencipta Visi (Creates vision)
j. Mengurus Perubahan (Manages
Change)
k. Emotional Intelligence (Kecerdasan
Emosi)
l. Membina Pasukan (Builds Teams)
m. Pengurusan Konflik (Conflict
Management)
n. Mengenar secara Aktif (Active
Listening)
o. Membuat Keputusan (Makes Decisions)
p. Mewakilkan atau Menyerahkan kepada
orang lain (Delegates to othares)
q. Mengurus Masa (Manage Time)
r. Menetap Matlamat (Goal Setting)
s. Memahami orang lain (Understands
People)
t. Kepimpinan Merentasi Budaya (Cross-
cultural Leadership)
u. Kemahiran Manusia (People Skills)
v. Memacu Keputusan (Drives Results)

6 Latihan – Kepimpinan Abad ke 21; Guru Besar April Tiada Pengetua, Semua Sasaran berupaya memimpin sekolah
Pendedahan kepada pemimpin sekolah Penolong Kanan, dengan cekap dan berkesan.
berhubung dengan apakah ciri-ciri Guru Kanan Mata
kepimpinan abad ke 21 Pelajaran

7 Latihan – Pemantapan Pengurusan PK Pentadbiran April Tiada PK Pentadbiran, JK Sasaran berupaya mengurus unit
Kurikulum Kurikulum Kurikulum dengan cekap dan berkesan.
a. Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum
b. Pengurusan Mata Pelajaran
c. Pengurusan Masa Instruksional
d. Pengurusan Penilaian Murid

8 Latihan – Pemantapan Pengurusan Hal PK Hal Ehwal April Tiada PK Hal Ehwal Murid, Sasaran berupaya mengurus unit Hal
56
STRATEGI S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Tempoh /
Bi Tanggung- Kos / Pelan
Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
l jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
Ehwal Murid – berkaitan dengan Dasar, Murid Ketua Unit / JK Hal Ehwal Murid dengan cekap dan berkesan.
Prosedur Kualiti Standard, Perancangan, Ehwal Murid
Pelaksanaan dan Penilaian Program

a. Pengurusan Disiplin Murid;


b. Pengurusan Keselamatan;
c. Pengurusan Kesihatan;
d. Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid;
e. Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan
dan Kaunseling.
9 Latihan – Pemantapan Pengurusan PK Kokurikulum April Tiada PK Kokurikulum, Sasaran berupaya mengurus unit
Kokurikulum – berkaitan dengan Dasar, Ketua Unit / JK Kokurikulum dengan cekap dan berkesan.
Prosedur Kualiti Standard, Perancangan, Kokurikulum
Pelaksanaan dan Penilaian Program

a. Sukan Permainan
b. Kelab dan Persatuan,
c. Badan Beruniform
10 Pengurusan Aset Pembantu mac Tiada JK Aset Sasaran berupaya mengurus aset dengan
Tadbir cekap dan berkesan
Latihan – Pemantapan bagi menyedia,
mengguna, menyelenggara aset alih dan
aset tak alih, merekod dan mengambil
tindakan susulan hasil pemeriksaan
mengikut prosedur yang ditetapkan,
berdasarkan keperluan, secara menyeluruh
dan berterusan.
11 Pengurusan Kewangan Pembantu mac Tiada JK Kewangan Sasaran berupaya mengurus kewangan
Tadbir dengan cekap dan berkesan
Latihan – Pemantapan bagi menyediakan
anggaran perbelanjaan, melaksanakan
perbelanjaan dan mengambil tindakan
susulan hasil pemantauan perbelanjaan
dengan mematuhi peraturan, mengikut
keperluan dan secara menyeluruh.

12 Latihan - Pemantapan pengurusan sumber PK Pentadbiran April Tiada JK PSS Sasaran berupaya mengurus PSS dengan
cekap dan berkesan
57
STRATEGI S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Tempoh /
Bi Tanggung- Kos / Pelan
Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
l jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
pendidikan berkaitan dengan:

a. menyediakan alat / bahan, bahan


cetak / elektronik dan TMK
b. imenyimpan dan menyusun atur alat /
bahan, bahan cetak / elektronik dan
TMK
c. imenggunakan alat / bahan, bahan
cetak / elektronik dan TMK
d. merekodkan penggunaan alat / bahan,
bahan cetak / elektronik dan TMK
e. melaksanakan penyeliaan
penggunaanalat / bahan, bahan cetak /
elektronik dan TMK.
13 PK Hal Ehwal Mac Tiada Sasaran berupaya meningkatkan
Pembentukan JK Menangani Ketidakhadiran Murid JK Menangani kehadiran murid ke sekolah
Murid Ke Sekolah dan melaksanakan Ketidakhadiran
intervensi menanganinya Murid Ke Sekolah

Murid yang tidak


hadir ke sekolah
melebihi 10 hari
setahun
14 PK Kokurikulum Mac Tiada Sasaran berupaya meningkatkan
Pembentukan JK Menangani Ketidakhadiran JK Menangani kehadiran murid ke aktiviti kokurikulum
Murid Ke Aktiviti Kokurikulum Sekolah dan Ketidakhadiran sekolah
melaksanakan intervensi menanganinya Murid Ke Aktiviti
Kokurikulum
Sekolah

Murid yang tidak


hadir ke sekolah
melebihi 3 kali
setahun

PELAN TAKTIKAL 2 / 2021


58
STRATEGI S2 Meningkatkan Kualiti Guru

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Bengkel Kerja Pemantapan Teknik Penandaan PK April Tiada Semua guru Sasaran berupaya menanda kertas
Kertas Pentadbiran Tahap 2 latihan / ujian / peperiksaan mengikut
prosedur yang ditetapkan

2 Melaksanakan Post-mortem setiap kali Ujian / PK Mei Tiada Semua guru Sasaran berupaya menggunakan data
Peperiksaan dan membuat pelan tindakan Pentadbiran Tahap 2 keputusan ujian / peperiksaan dalam
penambahbaikan mengenalpasti isu dan intervensi yang
diperlukan

3 Latihan – Pemantapan Pengurusan Bilik Darjah PK Hal Ehwal April Tiada Semua guru Sasaran berupaya mengurus kelas
(Rekod kehadiran, peraturan bilik darjah, Murid dengan cekap dan berkesan.
kawalan kelas, susun atur kelas dan keceriaan)

4 Latihan – Psikologi Remaja PK Hal Ehwal April Tiada Semua guru Sasaran mengetahui dan memahami
Murid psikologi remaja dan berupaya mengurus
murid dengan bijak dan berkesan

5 Latihan – Pengurusan Disiplin (Undang-undang PK April Tiada Semua guru Sasaran berupaya mengurus disiplin
berkaitan, surat-surat pekeliling dan tatacara Kokurikulum murid dengan cekap dan berkesan.
pengurusan disiplin murid dll)

6 Latihan – Pemantapan Pengurusan Unit / Kelab PK April Tiada Semua guru Sasaran berupaya mengurus unit / kelab /
/ Persatuan untuk Kokurikulum Kokurikulum persatuan unit beruniform dengan cekap
dan berkesan.

7 Latihan – Menyediakan guru-guru dengan sijil PK Mei Tiada Guru yang dikenal Sasaran boleh menjadi ketua untuk
kejurulatihan sukan permainan atau unit Kokurikulum pasti mengurus unit / kelab / persatuan unit
beruniform yang dikenal pasti (satu unit / beruniform dengan cekap dan berkesan.
pasukan : satu guru yang memiliki sijil
kejurulatihan)

8 Latihan – Pemantapan Pengurusan Kewangan Pembantu April Tiada Semua guru Sasaran berupaya mengurus kewangan
(penyediaan anggaran belanja mengurus setiap Tadbir dengan cekap dan berkesan
unit yang berkaitan, pungutan / kutipan wang,
pesanan dan pembelian barang dll.

59
PELAN TAKTIKAL 3 / 2021

STRATEGI S3 Menjajarkan Antara Pedagogi dengan Kurikulum Dan Pentaksiran

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Pencerapan Bilik Darjah bagi memastikan PdPc


berkesan dan sejajar dengan dasar KPM

1.1 Pencerapan PdPc dan dikuti dengan PK Julai Tiada Semua guru Sasaran melaksanakan PdPc sejajar
melaksanakan sesi Coaching dan Mentoring Pentadbiran dengan Kurikulum (Dokumen Standard)
dan Pentaksiran

1.2 Bengkel kerja pemantapan pencerapan PK Jun-Julai Tiada Semua pencerap Sasaran berupaya melaksanakan
berkesan (coaching dan mentoring dalam Pentadbiran yang dikenal pasti pencerapan dan sesi coaching mentoring
pencerapan bilik darjah) dengan cekap dan berkesan

a. Pencerapan PdP
b. Pencerapan Buku Latihan

2 Pengupayaan pembinaan item KBAT Nota


Rujuk dalam
2.1 Latihan – Pemantapan teknik penyoalan Strategi 2
dan pembinaan item bagi mengupayakan murid
untuk Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

2.2 Pelaksanaan peraturan ujian / peperiksaan,


80 peratus adalah item / soalan yang
diklasifikasi soalan KBAT

60
PELAN TAKTIKAL 4 / 2021

STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Memastikan murid memiliki cita-cita yang jelas, Guru April RM 200.00 Semua murid Sasaran memiliki cita-cita yang jelas tahu
di mana mereka akan pergi. Tahu dan faham Bimbingan hala tuju masa depan dalam menjadikan
mengapa serta bagaimana untuk sampai ke dan pembelajaran bermakna
sana. 1 Murid 1 Cita-cita Kaunseling

2 Motivasi Belajar Murid

2.1 Kemahiran Belajar Guru Mei RM 200.00 Semua murid Sasaran memiliki kemahiran belajar
Bimbingan tingkatan 1 dan 4 dalam menjadikan pembelajaran
dan bermakna
Kaunseling

2.2 Kesedaran Kendiri – Motivasi Belajar Guru Jun RM 200.00 Semua murid yang Sasaran bermotivasi untuk terus belajar
Bimbingan dikenal pasti dengan baik
dan pencapaian masih
Kaunseling tahap rendah (gagal
melebihi 3 mata
pelajaran)

Semua murid yang


dikenal pasti
ketidakhadiran lebih
daripada 10 hari
pada tahun sebelum

3 2.3 Lawatan ke Pusat Pengajian Tinggi, Pusat- Guru November RM 200.00 Murid yang dikenal Sasaran bermotivasi untuk terus belajar
pusat Latihan dsb. Bimbingan pasti berdasarkan dengan baik dan mencapai cita-cita
dan potensi kerjaya
Kaunseling

4 Program Pembimbing:Coach (Guru) – Coachee PK Hal April Tiada Semua guru dan Sasaran bermotivasi untuk terus belajar
(Murid). Guru akan menjadi pembimbing Ehwal Murid murid dengan baik
kepada murid berkaitan dengan pembelajaran
dan sahsiah murid. 5 murid : 1 guru

61
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
5 Menyusun atur kelas dengan meletak murid PK Hal Mac Semua kelas,
yang perlu di beri perhatian lebih dekat dengan Ehwal Murid Tiada semua murid yang Sasaran dapat fokus dalam pembelajaran
guru dan menguatkuasa secara berterusan dikenal pasti perlu dan kawalan kelas dapat dilaksanakan
mengikut SOP Covid-19 perhatian yang lebih dengan baik

6 Menggalakkan murid untuk datang ke sekolah PK Hal Sepanjang Semua guru dan
dengan memantapkan Kempen Hadir Ke Ehwal Murid tahun RM600.00 murid Meningkatkan kualiti hubungan
Sekolah dan menyambut kehadiran dan interpersonal di antara murid, guru, dan
memaparkan rasa sayang warga sekolah kakitangan
terhadap keberadaan murid di sekolah melalui
program Sekolah Penyayang

7 Menyusun atur penglibatan atau penyertaan PK Mac Semua murid


murid secara maksimum ke pertandingan atau Kokurikulum Tiada Sasaran memiliki peluang yang seimbang
program peringkat sekolah, daerah atau negeri antara penglibatan dan penyertaan dalam
dalam aktiviti kelab / persatuan, sukan / kokurikulum bagi memberi peluang
permainan, badan beruniform – 1 Murid, 1 mendapat skor yang tinggi dalam PAJSK
Penglibatan, 1 Penyertaan

8 Anugerah Kecemerlangan Akademik, Hal Ehwal PK Hal November Semua murid


Murid dan Kokurikulum Ehwal Murid RM 2000.00 Sasaran menerima pengiktirafan di atas
sumbangan, penglibatan, penyertaan dan
pencapaian dan bermotivasi dalam
pembelajaran, perlakuan dan menyertai
sebarang aktiviti kokurikulum.
9 Kem Bina Pasukan PK Mei Semua guru
Pentadbiran RM 300.00 Sasaran dapat menjalinkan hubungan
kerjasama, semangat kerja pasukan yang
kuat dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab.
10 Mewujudkan media-media yang boleh PK April Warga sekolah
menyampaikan maklumat secara cekap dan Pentadbiran Tiada Warga sekolah dapat menerima maklumat
berkesan secara cepat dan tepat.
a. Laman Sesawang;
b. Kumpulan Whatsapp;
c. Buletin Bulanan Sekolah

11 Pengurusan Keselamatan Murid – Menyebar


62
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
luas dan menguatkuasakan peraturan dan
prosedur operasi standard keselamatan,
merancang dan melaksanakan program
pencegahan dan kesedaran keselamatan
dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi
ketetapan, mengikut keperluan sekolah, secara
menyeluruh dan berterusan.

a. Kempen Sekolah Selamat (Bersama Polis, PK Hal Sepanjang Semua murid


JPJ, AAD Kebangsaan)\ Ehwal Murid tahun RM 200.00
Skor tahap keselamatan sekolah berada
b. Pemantauan berterusan berkaitan PK Hal Sepanjang Sekolah, PIBG, pada tahap cemerlang
keselamatan sekolah dengan kerjasama Ehwal Murid tahun Tiada Komuniti Setempat /
Sekolah, PIBG dan Komuniti Setempat / NGO yang dikenal -sda-
NGO. pasti

c. Pemantapan pengurusan aktiviti murid PK Hal Mac Guru, murid, ibu


dengan melihat semula pekeliling sedia ada Ehwal Murid Tiada bapa penjaga
dan membuat hebahan kepada semua guru, -sda-
murid, ibu bapa penjaga

a. Keselamatan Murid Dari Aspek Pergi


Dan Balik Sekolah
b. Keselamatan Murid Semasa
Pengajaran & Pembelajaran dan
Waktu Rehat
c. Keselamatan Murid Semasa Aktiviti
Kokurikulum, Sukan Dan Permainan
d. Keselamatan Murid Semasa Aktiviti
Lawatan dan Perkhemahan

d. Pengurusan Keselamatan Infrastruktur PK Sepanjang Bangunan dan


Sekolah – Menyediakan jadual Pentadbiran tahun Tiada infrastruktur sekolah
pemantauan berkala -sda-

e. Pengurusan Sosial – Mewujudkan sosial PK Hal Januari Semua warga


media yang boleh membantu mengawal Ehwal Murid Tiada sekolah dan pihak
keselamatan murid. Menjadikan facebook yang dikenal pasti -sda-
sebagai medium yang akan digunakan dan
dihebahkan kepada warga sekolah dan
pihak luar yang dikenal pasti. [Social
management techniques exist on two very
distinct levels. First, in the corporate world,
63
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
they refer to the process of getting
stakeholders, the community and media
involved in hearing from clients and the
public. At the same time, social
management is also a form of social
manipulation where companies use
resources at their disposal (such as
Facebook, newspaper ads or web pages)
to justify certain projects to the public that
cause anxiety such as genetic
engineering, nuclear power or waste
disposal.]
12 PK Hal Sepanjang Sekolah, PIBG,
Pengurusan Krisis / Bencana – Mewujudkan Ehwal Murid tahun Tiada Komuniti Setempat /
Pasukan Pengurusan Krisis Sekolah yang akan NGO yang dikenal Sasaran akan mengurus krisis atau
menangani setiap krisis atau bencana. pasti bencana yang dihadapi sekolah

Crisis management is the identification of Draw up a crisis intervention and support


threats to an organization and its stakeholders, plan
and the methods used by the organization to a. Evaluate the impact of the crisis on
deal with these threats. the school
a. Safety: to ensure the immediate safety of all b. Collect and disseminate updated
students and staff. information and clarify whenever
b. Stability: to re-establish the stability of the necessary
school routine as soon as possible. c. Coordinate all resources, in and
c. Consistency: to control the flow of outside school, and provide timely
information in order to eliminate the spread and appropriate intervention and
of rumor. support as needed
d. Identification of needs: to identify at-risk d. Provide support to teachers, students
students and staff for necessary and parents
intervention to address feelings of distress. e. Monitor the progress of crisis
e. Psychological Support: to provide intervention and support
appropriate counselling support to facilitate f. Evaluate the crisis intervention and
adjustment of individuals and groups, and to support plan
mitigate crisis reactions. g. Coordinate the follow up work
f. Empowerment: to enhance students’ and
staff’s personal growth through adaptive
coping with the crisis situation.

12 ATAU 13
13 PK Hal Sepanjang Sekolah, PIBG,
Pengurusan Risiko – Mewujudkan Pasukan Ehwal Murid tahun Tiada Komuniti Setempat /
Pengurusan Risiko Sekolah yang akan NGO yang dikenal Sasaran akan mengurus krisis atau
64
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
menangani setiap risiko. pasti bencana yang dihadapi sekolah
[Pengurusan risiko adalah mengenal pasti,
menilai, dan mengatur kepentingan risiko diikuti
oleh penggunaan sumber secara teratur dan
ekonomi bagi mengurangkan, memantau dan
mengawal kemungkinan dan/ kesan peristiwa
tidak diingini atau bagi memaksimakan
penzahiran peluang]
14 PK Hal Sepanjang Tandas Blok A,B,C
Pemajuan Tandas Bersih dan Ceria Ehwal Murid tahun Tiada
Penarafan tandas mencapai tahap
a. Naik Taraf Tandas cemerlang
b. Pemantauan Berterusan
15 PK Hal April Kantin
Pemajuan Kantin Ceria Ehwal Murid Tiada
Penarafan kantin mencapai tahap
a. Ubahsuai Peraturan Berurusan di Kantin cemerlang
b. Tingkatkan Keceriaan
16 PK Sepanjang PSS
Pemajuan Mini Kafe Pusat Sumber Gemilang Pentadbiran tahun RM 1,000.00
Penarafan PSS mencapai tahap
17 PK Hal Sepanjang Semua bilik darjah cemerlang
Pemajuan Bilik Darjah 5 Bintang Ehwal Murid tahun Tiada
Penarafan bilik darjah mencapai tahap
18 PK April-Mei Sekolah, PIBG, cemerlang
Pembinaan Mini Rabbit Garden PPKI Kokurikulum RM 1000.00 Komuniti Setempat /
NGO yang dikenal Kecukupan dan keselesaan tempat rehat
pasti murid
19 Guru Sepanjang Semua guru dan
Program Bimbingan; Coach (Guru) – Coachee Bimbingan tahun Tiada murid
(Murid) dan Sasaran (murid) menerima bimbingan
Kaunseling daripada guru berkaitan dengan
pembelajaran, sahsiah dan perkara lain
berkaitan

20 PK Sepanjang Murid cemerlang


Guru Muda Pentadbiran tahun Tiada dan murid perlu
dibantu yang dikenal Tanggungjawab terhadap rakan sejawat
pasti dapat dibina; dan harapan yang tinggi
diberikan kepada semua murid
21 PK April JPN
65
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
Naik Taraf Padang Sekolah Kokurikulum RM50,000

22 Padang sekolah dapat digunakan dengan


Pemantapan pengurusan persekitaran fizikal baik (Baik Pulih lampu limpah dan tiang
agar diselenggara secara sistematik dan gol bola sepak dan bola baling) dan
terancang: pembinaan Astaka
Pembantu Sepanjang Pihak kontraktor
a. Mewujudkan sistem pemantauan secara Tadbir tahun Tiada pembersihan
berkala bagi memastikan pihak kontraktor kawasan
pembersihan kawasan membersihkan Sekolah memperolehi penarafan
kawasan, bangunan dan kemudahan kebersihan, keceriaan pada tahap
sekolah secara teratur cemerlang
Pembantu April PIBG, Jabatan
b. Menceriakan kawasan, bangunan dan Tadbir RM 500.00 Perhutanan
kemudahan sekolah – menanam pokok
peneduh di kawasan tepi padang -sda-
Pembantu Sepanjang Pihak kontraktor
c. Memulihkan kawasan, bangunan dan Tadbir tahun Tiada pembersihan
kemudahan sekolah – saliran longkang kawasan
tidak berfungsi dengan baik PK -sda-
Pentadbiran April Semua bilik khas
d. Mewujudkan ciri-ciri keselamatan – bilik-bilik Tiada
khas
23 Sekolah memperolehi penarafan
Pemantapan pengurusan perpaduan - keselamatan pada tahap cemerlang
Pemahaman, penerimaan dan penghayatan Guru
terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia bimbingan
diurus secara terancang. dan
Kaunseling Januari Semua murid
a. Menyebarluaskan maklumat tentang RM 200.00
agama, bangsa, budaya dan bahasa –
Kempen Perpaduan Nilai perpaduan dapat ditanamkan dalam
Guru diri sasaran
bimbingan Januari Semua murid
b. Merancang dan melaksanakan program dan RM 200.00
yang berteraskan perpaduan dan silang Kaunseling
budaya – Hari Perpaduan -sda-
PK Januari – Murid dan sekolah
c. Merancang dan melaksanakan program Kokurikulum Mei RM 200.00 yang dikenal pasti
jaringan / jalinan yang berteraskan
perpaduan dan silang budaya – RIMUP -sda-
24
Pemantapan Pengurusan Sukan untuk Semua
66
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
– Merancang dan melaksanakan aktiviti Sukan
Untuk Semua dengan mematuhi ketetapan
kokurikulum, mengikut keperluan, secara kreatif
dan inovatif serta menyeluruh.
PK Mei Semua murid
a. Kejohanan merentas desa Kokurikulum RM 200.00

Sasaran terlibat secara maksimum dalam


PK Mei Semua murid aktiviti kokurikulum (sukan) bagi
b. Sukan tara Kokurikulum RM 200.00 pembinaan sahsiah terpuji

PK Mei Semua murid -sda-


c. Kejohanan tahunan olahraga sekolah Kokurikulum RM 200.00

PK Julai Semua murid -sda-


d. Pertandingan antara kelas / rumah dan Kokurikulum RM 200.00
kelab sukan Sekolah
-sda-
25 PK Hal Sepanjang Semua guru, ibu
Pemantapan Pengurusan Disiplin Murid – Ehwal Murid tahun Tiada bapa dan penjaga
Menyebar luas dan menguatkuasakan dan murid
peraturan sekolah, menganalisis dan Sasaran mengetahui, memahami dan
memanfaatkan data disiplin serta merancang mematuhi peraturan sekolah
dan melaksanakan program pendidikan disiplin
dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi
arahan yang berkuat kuasa, secara jelas dan
berterusan.
26 PK Hal Sepanjang Semua guru dan
Pemantapan Pengurusan Kesihatan Murid – Ehwal Murid tahun Tiada murid
Menyelaras pemeriksaan kesihatan, merancang
dan melaksanakan program pencegahan dan Sasaran mengetahui, memahami dan
kesedaran kesihatan dan mewujudkan mematuhi peraturan berkaitan dengan
persekitaran yang bermaklumat dengan kesihatan
mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan
yang berkuat kuasa, secara menyeluruh dan
berterusan.

a. Aedes-Denggi
b. Pemakanan Sihat
c. Kecergasan Fizikal
d. Suntikan Pelalian
e. Keselamatan Makanan Kantin Sekolah dan
Asrama
67
STRATEGI S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
f. Penyakit Berjangkit
27 PK Hal Sepanjang Semua murid yang
Memperkemaskan Pengurusan Bantuan Ehwal Murid tahun Tiada dikenal pasti dan
Pembelajaran Murid - Mengenal pasti jenis Jabatan Kebajikan
bantuan dan murid yang layak, menyelaras Msyarakat Sasaran dapat mengikuti pembelajaran
proses bantuan, merekodkan maklumat dan dengan baik
memantau prestasi murid dengan mekanisme
yang sesuai, mematuhi ketetapan, mengikut
keperluan murid dan secara berterusan.

a. Biasiswa
b. Cermin Mata
c. Orang Kurang Upaya
28 Guru Sepanjang Guru-guru
Pemantapan Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan tahun Tiada Bimbingan dan
Bimbingan dan Kaunseling – Merancang dan dan Kaunseling
melaksanakan sesi dan program bimbingan dan Kaunseling Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan
kaunseling dengan mekanisme yang sesuai, Kaunseling cekap dan berkesan
mengikut arahan yang berkuat kuasa,
keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

PELAN TAKTIKAL 5 / 2021

68
STRATEGI S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Dialog Prestasi Bersama Ibu Bapa PK Hal 3 kali RM 200.00 / Ibu bapa dan Ibu bapa dan Komuniti menyokong
(Meningkatkan kesedaran ibu bapa tentang Ehwal Murid setahun PIBG penjaga yang pemajuan sekolah
kehadiran, menggunakan media dan dikenal pasti
mengukuhkan hubungan pelbagai agensi,
menyokong sekolah melalui garis panduan
yang jelas mengenai kuasa-kuasa berkaitan
ketidakhadiran)

2 Mewujudkan dan melaksanakan komuniti PK Hal Sepanjang RM 200.00 / Sekolah, PIBG, Ibu bapa dan Komuniti menyokong
pembelajaran profesional bagi menangani Ehwal Murid tahun PIBG Komuniti Setempat / pemajuan sekolah
masalah pembelajaran di kalangan murid NGO yang dikenal
pasti
a. Ketidakhadiran Ke Sekolah
b. Rendahnya Motivasi Belajar
c. Kurangnya Sokongan Ibu Bapa

3 Mewujudkan dan melaksanakan komuniti PK Hal Sepanjang RM 200.00 / Sekolah, PIBG, Ibu bapa dan Komuniti menyokong
pembelajaran profesional bagi menangani Ehwal Murid tahun PIBG Komuniti Setempat / pemajuan sekolah
masalah salah laku displin murid NGO yang dikenal
pasti
a. Merokok
b. Ponteng Sekolah
c. Salahlaku Penggunaan Dadah
d. Buli

4 Menubuhkan Jawatankuasa Pemuakatan PK Hal Sepanjang RM 200.00 / Sekolah, PIBG, Ibu bapa dan Komuniti menyokong
Strategik bagi menangani bersama masalah Ehwal Murid tahun PIBG Komuniti Setempat / pemajuan sekolah
sekolah. Permuafakatan strategik diusahakan NGO yang dikenal
secara terancang. pasti

a. Merancang program yang melibatkan ibu


bapa, komuniti dan pihak swasta
b. Melaksanakan program yang melibatkan ibu
bapa, komuniti dan pihak swasta
c. Mendapatkan sumbangan / sokongan /
khidmat kepakaran
d. Mewujudkan rangkaian komuniti.

5 Seminar Keibubapaan – “Kelangsungan PK Hal Januari RM 200.00 / Semua ibu bapa dan Ibu bapa dan Komuniti menyokong
Pembelajaran Anak-anak Di Rumah” Ehwal Murid PIBG penjaga pemajuan sekolah

69
STRATEGI S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti

Tempoh /
Tanggung- Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan
6 Mengelola penglibatan ahli perniagaan, agensi- PK Hal Sepanjang Tiada Komuniti Setempat / Murid yang dikenal pasti dapat hadir ke
agensi perkhidmatan sosial dalam membantu Ehwal Murid tahun NGO / Swasta yang sekolah untuk belajar dengan selesa.
murid dari keluarga miskin dikenal pasti; Murid
yang dikenal pasti

7 Mengelola penglibatan ibu bapa atau pihak luar PK Sepanjang Tiada Pihak atau orang Ibu bapa dan Komuniti menyokong
sebagai jurulatih dalam pasukan-pasukan Kokurikulum tahun perseorangan yang pemajuan sekolah
sukan / permainan atau pasukan akademik di kenal pasti;
permainan yang
dikenal pasti

PELAN TAKTIKAL 6.1 / 2021

70
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Tanggungjawab Sosial

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Pembimbing Rakan Sebaya – Guru Sepanjang Tiada Murid Berprestasi Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Melatih murid sekolah sebagai para belia dan Bimbingan Tahun Tinggi, yang baik dalam Tanggungjawab Sosial
remaja agar dapat menguasai kemahiran dan Murid Berprestasi
membantu supaya mereka dapat membantu Kaunseling Rendah di Semua Sasaran berupaya memperoleh tahap
rakan murid yang memerlukan pertolongan dari Tingkatan tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
segi mental, sosial atau emosional, di samping Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
melatih mereka membantu diri sendiri. Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

2 Kem Jati Diri – Menyediakan murid dengan sifat PK Hal Julai RM 500.00 / Murid Tahun 4 dan 5 -sda-
jati diri / glokal yang mampu berdaya saing di Ehwal Murid PIBG
peringkat global (antarabangsa), tetapi berakar
umbi atau berpegang teguh pada jati diri lokal
(tempat tumpah darah sendiri).

3 Sambutan Bulan Kemerdekaaan dan Hari PK Hal Ogos – RM 700.00 / Semua Warga -sda-
Malaysia – Menyediakan murid dengan Ehwal Murid September PSS Sekolah
semangat patriotik.

4 Menganjurkan aktiviti kejiranan atau komuniti PK Hal Jun, Oktober RM 300.00 / Murid Tahun 5 dan -sda-
bagi meningkatkan kesedaran murid terhadap Ehwal Murid PIBG Tingkatan 3
tanggungjawab sosial
a. Lawatan ke rumah orang tua
b. Lawatan ke rumah anak yatim
c. Mengadakan gotong royong membantu
penduduk setempat

5 Bimbingan secara individu atau berkelompok Guru Sepanjang Tiada Murid yang dikenal -sda-
berdasarkan salah laku disiplin Bimbingan tahun pasti melakukan
dan salah laku merokok,
Kaunseling ponteng sekolah,
penyalahgunaan
dadah dan buli

PELAN TAKTIKAL 6.2 / 2021

71
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Menghargai Alam Sekitar

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Program Kesedaran Alam Sekitar PK Oktober RM 100.00 Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Kokurikulum yang baik dalam Menghargai Alam Sekitar
a. Ceramah Kesedaran Alam Sekitar oleh
Pegawai Penguatkuasa Perbadanan Sasaran berupaya memperoleh tahap
Pengurusan Sisa Pepejal dan tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Pembersihan Awam) Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
b. Hari Kitar Semula Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

2 Menyertai Sambutan Minggu Alam Sekitar PK Oktober RM 100.00 / Murid yang dikenal -sda-
Malaysia Kokurikulum PSS pasti

a. Kem Kesedaran Alam Sekitar


b. Program Wira Alam
c. Program Sekolah Lestari-Anugerah Alam
Sekitar
d. Program Pertandingan berkaitan Alam
Sekitar

3 Mengadakan gotong-royong menghijaukan PK Januari RM 300.00 / Semua murid -sda-


kawasan sekolah. Program penghijauan ini Kokurikulum Kaunseling
dilakukan dengan menanam pokok-pokok di
sekitar kawasan sekolah.

4 Mengenakan peraturan bagi penggunaan air PK Sepanjang Tiada Semua warga --sda-
dan elektrik di sekolah. Hal ini bertujuan bagi Pentadbiran tahun sekola
mengawal penggunaan elektrik dan air daripada
terus dibazirkan.

5 Melaksanakan program Kitar Semula PK Hal Sepanjang Tiada Semua warga -sda-
Ehwal Murid tahun sekolah

PELAN TAKTIKAL 6.3 / 2021

72
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Etika, Moral dan Profesionalisme

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Latihan – Protokol dan Etiket PK Hal Sepanjang Tiada Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Ehwal Murid Tahun Tingkatan 4 yang baik dalam Etika, Moral Dan
Profesionalisme

Sasaran berupaya memperoleh tahap


tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

2 Melantik murid menjadi urus setia protokol dan PK Hal Sepanjang Tiada 20 murid -sda-
etiket bagi setiap majlis di sekolah di bawah Ehwal Murid Tahun dikenalpasti
bimbingan guru sebagai mentor

PELAN TAKTIKAL 6.4 / 2021

73
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kerohanian / Spiritual

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Melaksanakan bacaan Doa Pagi setiap hari PK Hal Sebelum Tiada Semua Murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
sebelum kelas bermula Ehwal Murid kelas yang baik dalam Kerohanian / Spiritual
bermula
setiap hari Sasaran berupaya memperoleh tahap
tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

2 Melaksanakan Bacaan Yasin (Setiap Jumaat) PK Hal sepanjang Tiada Semua guru dan -sda-
Ehwal Murid tahun murid

3 Melaksanakan Solat Hajat setiap kali sebelum PK Hal September RM 5,00.00 / Semua Murid Tahun -sda-
peperiksaan awam bermula Ehwal Murid PIBG 6, Tingkatan 3 dan 5
bersama ibu bapa
UPSR: September atau penjaga

4 Melaksanakan Solat Berjemaah setiap kali PK Hal Sepanjang Tiada Semua Murid -sda-
waktu zohor Ehwal Murid Tahun

5 Melaksanakan Kursus Imam Muda Perdana PK Hal Mei RM 150.00/ Murid yang dikenal -sda-
Ehwal Murid Panatia PI pasti

6 Melaksanakan Kursus Pengurusan / Mandi PK Hal Jun RM 200.00 / Semua Murid Darjah -sda-
Jenazah Perdana Ehwal Murid Paniti PI 6

7 Sambutan Perayaan Islam PK Hal RM Semua Murid -sda-


a. Laylat Ul Isra dan Mikraj Ehwal Murid Mac 2500.00 /
b. Bulan Ramadhan dan Hari Raya Aidil Fitri April,Mei Panitia PI?
c. Nuzul Al Quran April PIBG
d. Laylat al-Qadr Mei
e. Qurban dan Hari Raya Aidil Adha Julai
f. Maal Hijrah Ogos
g. Ashura Ogos
h. Sambutan Maulidur Rasul Oktober

PELAN TAKTIKAL 6.5 / 2021

74
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Komunikasi

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Menganjur pertandingan di peringkat sekolah PK Sepanjang RM 2,000.00 Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
yang memberi peluang kepada semua murid Kokurikulum tahun / Panitia yang baik dalam Komunikasi
untuk terlibat dan menyertai pertandingan di
peringkat daerah atau lain-lain Sasaran berupaya memperoleh tahap
tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Rendah Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Pidato Kinestetik; Muzik; Eksistensial
Pantun
Bercerita Tahap 1
Bercerita Tahap 2
Sahibba

Story Telling
Action Song
Public Speaking
Choral Speaking
Poetry

Bercerita Sains Dlm. B. Inggeris

Lain-lain

Tilawah Al-Quran
Bercerita Dari Kisah Al-Quran
Hafazan
Nasyid

PELAN TAKTIKAL 6.6 / 2021


75
Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
STRATEGI
Masalah

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Menganjur pertandingan di peringkat sekolah PK Sepanjang RM 300.00 Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
yang memberi peluang kepada semua murid Kokurikulum tahun yang baik dalam Berfikiran Kritikal &
untuk terlibat dan menyertai pertandingan di Menyelesaikan Masalah
peringkat daerah atau lain-lain
Sasaran berupaya memperoleh tahap
Sahibba tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Mencari Perkataan Tersembunyi Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Scrabble Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Catur Kinestetik; Muzik; Eksistensial
EUREKA

PELAN TAKTIKAL 6.7 / 2021

76
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kepimpinan

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Menyusun atur setiap murid menjawat satu PK Sepanjang Tiada Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
jawatan dalam kepimpinan atau pengurusan di Kokurikulum tahun yang baik dalam Kepimpinan
sekolah (Sama ada Kelab / Persatuan atau
Pasukan Badan Beruniform atau Sukan / Sasaran berupaya memperoleh tahap
Permainan atau Ekstra Kurikulum) - 1 Murid 1 tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Jawatan Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

2 Latihan – Kepimpinan Pengawas Sekolah PK Hal April RM 200.00 / Ketua Murid,


Ehwal Murid Penolong Ketua
Murid dan semua
Pengawas

4 Latihan – Kepimpinan Pengawas Pusat Sumber PK April RM 200.00 / Ketua PSS,


Sekolah Pentadbiran XXX Penolong Ketua
PSS dan Semua
Pengawas PSS

5 Latihan – Kepimpinan Ketua-ketua dan PK Hal April RM 200.00 / Semua Ketua dan
Penolong-penolong Ketua Kelas Ehwal Murid XXX Penolong Ketua
Kelas

6 Latihan – Kursus Kepimpinan Ketua-ketua dan PK April RM 200.00 / Semua Ketua dan
Penolong-penolong Kelab dan Persatuan Kokurikulum XXX Penolong Ketua
Kelab dan
Persatuan

7 Latihan – Kursus Kepimpinan Ketua-ketua dan PK April RM 200.00 / Semua Ketua dan
Penolong-penolong Pasukan Sukan / Kokurikulum XXX Penolong Ketua
Permainan Pasukan Sukan /
Permainan

8 Latihan – Kepimpinan Ketua-ketua dan PK April RM 200.00 / Semua Ketua dan


Penolong-penolong Pasukan Badan Beruniform Kokurikulum XXX Penolong Ketua
Pasukan Badan
Beruniform
77
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kepimpinan

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

9 Latihan – Kepimpinan Pembimbing Rakan Guru April RM 200.00 / Semua Pembimbing


Sebaya Bimbingan XXX Rakan Sebaya
dan
Kaunseling

PELAN TAKTIKAL 6.8 / 2021

78
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Kerja Sepasukan

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Melaksana program Pembimbing Rakan Guru Sepanjang Tiada Murid Berprestasi Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Sebaya (PRS) brerdasarkan kumpulan belajar. Bimbingan tahun Tinggi, Murid yang baik dalam Kerja Sepasukan
Murid berprestasi tinggi akan membimbing dan Berprestasi Rendah
murid berprestasi rendah Kaunseling Sasaran berupaya memperoleh tahap
tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

PELAN TAKTIKAL 6.9 / 2021


79
Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Keusahawanan
STRATEGI Keusahawanan sebagai suatu proses inovasi dan penciptaan melalui empat dimensi iaitu individu, organisasi, alam sekitar
(environment) dan proses, dengan kerjasama rangkaian di dalam kerajaan, pendidikan dan kelembagaan (institution).
Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Latihan – Asas Keusahawanan PK April RM 200.00 / Murid yang dikenal Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Kokurikulum XXX pasti dan 20 orang yang baik dalam Keusahawanan
murid yang
2 Latihan – Penyediaan Rancangan Perniagaan PK April RM 200.00 / berpencapaian Sasaran berupaya memperoleh tahap
& Idea Perniagaan Kokurikulum XXX prestasi akademik tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
rendah Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
3 Lawatan Perniagaan PK Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kokurikulum Mei RM 200.00 / Kinestetik; Muzik; Eksistensial
XXX
4 Kem Jati diri Keusahawanan PK
Kokurikulum Jun RM 200.00 /
XXX
5 Bengkel Pembangunan Usahawan Fotografi PK
Kokurikulum Julai RM 200.00 /
XXX

PELAN TAKTIKAL 6.10 / 2021


80
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Pengurusan

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Menyusun atur setiap murid menjawat satu PK Sepanjang Tiada Semua Murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
jawatan dalam kepimpinan atau pengurusan di Kokurikulum tahun yang baik dalam Pengurusan
sekolah (Sama ada Kelab / Persatuan atau
Pasukan Badan Beruniform atau Sukan / Sasaran berupaya memperoleh tahap
Permainan atau Ekstra Kurikulum) - 1 Murid 1 tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Jawatan Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

-sda-
2 Kursus Setiausaha dan Bendahari PK Januari RM 200.00 / Semua Setiausaha,
Kokurikulum XXX Penolong
a. Badan Pengawas Sekolah Setiausaha,
b. Badan Pengawas Asrama Bendahari Unit-unit
c. Badan Pusat Sumber Sekolah Dalam Kelab /
d. Pengurusan Kelas Persatuan, Pasukan
e. Kelab dan Persatuan Sukan / Permainan,
f. Pasukan Sukan / Permainan Pasukan Badan
g. Pasukan Badan Beruniform Beruniform dan
Ekstra Kurikulum

PELAN TAKTIKAL 6.11 / 2021

81
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Melaksanakan Pembelajaran dan PK Sepanjang Tiada Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Pemudahcaraan menggunakan teknologi Pentadbiran tahun yang baik dalam Teknologi Maklumat dan
maklumat dan komunikasi dalam latihan yang Komunikasi
diberikan kepada murid
Sasaran berupaya memperoleh tahap
tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial

PELAN TAKTIKAL 6.12 / 2021

82
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Pembelajaran Sepanjang Hayat

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Menganjur atau menyertai mana-mana Guru Mac RM 200.00 / Semua murid / Sasaran memiliki kemahiran insaniah
Summit / Konferens / Simposium / Bimbingan XXX murid-murid di yang baik dalam Pembelajaran Sepanjang
Konvensyen / Persidangan / Kolokium dan daerah Hayat
Kaunseling
Sasaran berupaya memperoleh tahap
2 Menganjur atau menyertai Seminar / Bengkel / PK Mac – Jun RM 200.00 / Semua murid / tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Kursus / Wacana / Diskusi / Dialog / Sayembara Kokurikulum XXX murid-murid di Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
/ Debat / Bual Bicara / Ceramah / Forum daerah Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Kinestetik; Muzik; Eksistensial
3 Penyelidikan Bersama / Projek Bersama / PK Julai - RM 200.00 / Murid Tahun 5 dan 6
Pertukaran Amalan Terbaik / Perkongsian Kokurikulum November XXX bersama dengan
Pintar / murid sekolah
Kajian Kes / Kajian Tindakan terbaik daerah /
sekolah berprestasi
tinggi

PELAN TAKTIKAL 6.13 / 2021

83
STRATEGI Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) – Globalisasi

Tempoh /
Tanggung Kos / Pelan
Bil Program / Projek / Aktiviti / Tindakan Hari / Sasaran Output / Outcome
jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Menyertai atau menganjurkan Pertandingan PK Sepanjang RM 2,000.00 Semua murid Sasaran memiliki kemahiran insaniah
atau Perlawanan Persahabatan / Sukan / Kokurikulum Tahun / Peruntukan yang baik dalam Globalisasi
Pertandingan (kurikulum & kokurikulum) Khas
Karnival / Kerja Amal / Konsert (e.g prog. Sasaran berupaya memperoleh tahap
Kerjasama Kebudayaan) tinggi dalam UKeP bagi Verbal Lingustik;
Logik Matematik; Intrapersonal; Visual
2 Menyertai atau menganjurkan Attachment / PK Hal Sepanjang RM 2,000.00 Semua murid Ruang; Naturalistik; Interpersonal;
Homestay / Pertukaran Pelajar atau Staf / Ehwal Murid Tahun / Peruntukan Kinestetik; Muzik; Eksistensial
Apparentis Khas

84
Dasar dan Hala Tuju
2021 – 2023

Sekolah Kebangsaan
Kerambit

Pelan Operasi
2021

85
PELAN OPERASI

Strategi : S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan

Nama Program / Projek : Latihan – Coaching dan Mentoring

Objektif Program / Projek : Semua Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru
yang dikenalpasti yang akan menjadi pembimbing berupaya membimbing subordinat dengan cekap dan berkesan

Tanggungjawab : Penolong Kanan Pentadbiran

Tempoh / Hari : April

Tempat : Sekolah

Sasaran : Semua Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru


yang dikenalpasti yang akan menjadi pembimbing

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 100.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar Pengerusi


Penolong Kanan Pentadbiran Timbalan Pengerusi 1
Ketua Panitia Setiausaha
Semua Penolong Kanan AJK
Semua Guru

Ringkasan Program : Sasaran program adalah kepada semua yang akan menjadi
pembimbing kepada guru-guru. Mereka yang akan melaksanakan pencerapan bilik darjah.

86
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Output / Outcome Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK Pentadbiran 5 Januari 2021 Kertas cadangan JK Pelaksana
diluluskan
- Bentang kertas kerja
- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat - - - -

3 Mempromosikan program Setiausaha 6 Januari 2021 Surat makluman Semua Penolong Kanan,
diedarkan Guru Kanan Mata
- surat pemberitahuan Pelajaran, Guru yang
- surat jemputan dikenalpasti

4 Penyediaan bahan AJK 7 Januari 2021 Siap untuk digunakan Tiada

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 25 Januari 2021 Siap untuk digunakan Tiada

6 Pelaksanaan Program Setiausaha 26 Januari 2021 Keakuran jadual Semua Penolong Kanan,
Guru Kanan Mata
Pelajaran, Guru yang
dikenalpasti
7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 2 Februari 2021 Kajian Persepsi JK Pelaksana
Kajian Terhadap DHTS
Mesyuarat Pelaporan dan Post Mortem

87
NOTA

88
89
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI ______[Tahun] - ______
[Tahun]

___________________________________________
[Organisasi]

MISI VISI NILAI


 Mengapakah sekolah wujud?  Visi mengandungi pernyataan tertinggi yang hendak dicapai  Faktor kemanusiaan yang akan mendorong
 Menggambarkan apakah yang organisasi lakukan sekarang oleh sesebuah organisasi dan lazimnya mengandungi pekerjaan.
(apakah perkhidmatan yang ditawarkan?) DAN bagaimanakah maklumat mengenai cita-cita organisasi.  Set panduan, prinsip, kepercayaan, atau
cara melakukannya? Menggambarkan kepada siapakah  Pernyataan visi adalah gambaran keunggulan prestasi pernyataan yang akan menyokong mematuhi
perkhidmatan tersebut diberikan. organisasi yang dikongsi bersama. janji dan sebagai panduan mencapai visi.
 Menggambarkan hasil akhir pelanggan yang diingini.

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF


Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat OBJEKTIF Utama TOV THN 1 THN 2 THN 3 Strategi / Inisiatif
(KPI) [AR] [AR] [AR]
Matlamat adalah Objektif Key Performance Take off Sasaran Sasaran Sasaran Satu kaedah atau pelan yang dipilih untuk membawa masa depan yang diingini,
ukuran kejayaan merupakan Indicators (KPI) – Value untuk untuk untuk seperti pencapaian matlamat atau penyelesaian terhadap masalah. Inisiatif atau
yang perlu dicapai ukuran kejayaan Petunjuk-petunjuk (Nilai tahun 1 tahun 2 tahun 3 strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan masalah yang wujud.
bagi mengukur sesuatu prestasi utama yang Titik Strategi / inisiatif boleh dilihat berdasarkan apakah amalan-amalan terbaik yang telah
kejayaan misi dan matlamat. ditentukan sebagai Mula) – [Actual [Actual [Actual dilakukan oleh organisasi yang hebat. Sehingga membolehkan mereka mencapainya.
visi, tetapi ia Seterusnya asas mengukur Titik di Result – Result – Result –
masih bersifat menunjukkan prestasi; Sasaran mana Kepu- Kepu- Kepu- Pastikan TOV adalalah tahun terahir
umum dan kabur. sama ada misi Prestasi – Sasaran memu- tusan tusan tusan sebelum memulakan perancangan.
dan visi tercapai. yang ditetapkan lakan Sebe- Sebe- Sebe- Bukan purata atau bukan pencapaian
Objektif sesuatu kepada setiap KPI lang- nar] nar] nar] tertinggi 3 tahun sebelum.
yang SMART bagi membolehkan kah
prestasi diukur. Di sini,
S = Specific / titik ter- REKOD LEPAS SASARAN KE HADAPAN
Spesifik; Apabila dibaca sekali akhir TAHUN 3 TAHUN 2 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3
M = Measurable / KPI dengan Sasaran peran- TOV
Boleh Di Ukur; dan Masa yang ingin cang-an 91.00 94.00 89.00 2. 91.00 3. 93,00 1. 95.00
A = Attainable / dicapai ianya 90.00 91.00 94.00 1. 95.00 2. 96.00 3. 97.00
Boleh Di Capai; dinamakan sebagai
R = Reasonable / objektif
Wajar- KES 1: Pencapaian tertinggi pada KES 2: Pencapaian tertinggi pada
Munasabah; tahun lepas yang Ke 2. Sasaran tahun lepas yang Pertama. Sasaran
T = Timeline / kita pada tahun ke 3 perancangan pencapaian terus meningkat pada
Tempoh Masa melebihi pencapaian sebelum. tahun berikutnya.

CIRI-CIRI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

90
PELAN TAKTIKAL ___ / ______
Himpunan beberapa Program / Projek / Aktiviti / Tindakan bagi memenuhi strategi yang akan digunakan.

STRATEGI

Tempoh /
Program / Projek / Aktiviti / Tanggung- Kos /
Bil Hari / Sasaran Output / Outcome Pelan Kontingensi
Tindakan jawab Sumber
Kekerapan
Program / Projek / Aktiviti / Siapakah Bilakah akan Berapakah kos Siapakah Apakah hasil atau akibat dari program / projek / aktiviti / Pelan luar jangka /
Tindakan adalah usaha yang yang akan melaksana- perbelanjaan yang tindakan? alternatif jika sesuatu
yang lebih spesifik kena buat bertanggung kannya? bagi mengikuti dan tindakan tidak dapat
bagi melaksanakan strategi -jawab Berapa hari menjayakannya? akan Makna output ialah hasil pengeluaran, keluaran: pd masa ini dilaksanakan.
yang dipilih. 1 strategi boleh terhadap dan berapa Dari manakah menerima pencapaian SPM adalah 80% lulus;
ada satu atau beberapa program / kerap? sumber kesan dari
program. projek / diperolehi? Atau program / Perkataan outcome boleh juga bermaksud akibat. Oleh
. aktiviti / Tiada? projek / yang demikian, dalam konteks pendidikan sekadar contoh,
tindakan aktiviti / boleh membawa maksud keluaran atau produk yang
tindakan? bagaimana yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan kita
dan akibatnya apabila sesuatu sistem atau peraturan
dilaksanakan: pd masa ini pencapaian akademik adalah
cemerlang.

SUB CIRI-CIRI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

Strategi juga boleh berupa


tindakan yang bersifat
prosedur, arahan, peraturan
dll.

91
PELAN OPERASI
Huraian terhadap Program / Projek / Aktiviti / Tindakan yang akan dilaksanakan

Rujukan Pelan Taktikal ___ / ____

Satu kaedah atau pelan yang dipilih untuk membawa masa depan yang diingini, seperti pencapaian matlamat atau penyelesaian terhadap masalah. Inisiatif atau strategi
Strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan masalah yang wujud. Strategi / inisiatif boleh dilihat berdasarkan apakah amalan-amalan terbaik yang telah dilakukan oleh
organisasi yang hebat. Sehingga membolehkan mereka mencapainya

Program / Projek / Aktiviti / Tindakan adalah usaha yang yang lebih spesifik kena buat bagi melaksanakan strategi yang dipilih. 1 strategi boleh ada satu atau beberapa
program.
.

Nama Program /
Projek / Aktiviti /
Tindakan

Strategi juga boleh berupa tindakan yang bersifat prosedur, arahan, peraturan dll.

Objektif Program / Projek / Aktiviti / Tindakan.

Objektif ini merupakan ukuran kejayaan sesuatu program / projek / aktiviti / tindakan. Seterusnya menunjukkan sama ada misi dan visi tercapai. Objektif sesuatu yang SMART
Objektif Program /
S = Specific / Spesifik;
Projek / Aktiviti /
M = Measurable / Boleh Di Ukur;
Tindakan
A = Attainable / Boleh Di Capai;
R = Reasonable / Wajar-Munasabah;
T = Timeline / Ada Tempoh Masa

Tanggungjawab Siapakah yang akan bertanggungjawab terhadap program / projek / aktiviti / tindakan

Tempoh / Hari Bilakah akan melaksanakannya? Berapa hari dan berapa kerap?

Tempat Di manakah akan dilaksanakannya?

Sasaran Siapakah yang mengikuti dan akan menerima kesan dari program / projek / aktiviti / tindakan?

Kos / Anggaran
Perbelanjaan Berapakah kos perbelanjaan bagi menjayakannya?

92
Sumber Dari manakah sumber diperolehi? Atau Tiada?

Jawatankuasa Siapakah yang akan terlibat dalam menjayakan program / projek / aktiviti / tindakan?

Ringkasan program /
projek / aktiviti / Huraian ringkas pelaksanaan program / projek / aktiviti / tindakan
tindakan

93
94
SEMOGA BAHAN DI ATAS dan DI DALAM BLOG srikemuningindah.blogspot.com
MEMBERI MANFAAT KEPADA KITA BERSAMA. PANJANG-PANJANGKANLAH DEMI MERANCANG
PEMBANGUNAN ORGANISASI DAN KEMENJADIAN ANAK-ANAK DIDIK KITA.

Ikhlas Daripada Saya

Terima kasih yang tidak terhingga buat ibubapaku, isteriku, semua anak menantu cucuku, ahli
keluargaku, permimpin-pemimpinku, guru-guruku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dan sesiapa
saja yang mengenali diriku di atas ilmu yang dititiskan dan sokongan diberikan selama ini.
95
96

Anda mungkin juga menyukai