Anda di halaman 1dari 38

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

KSSR TAHUN 1 - B.MALAYSIA

MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 1
MINGGU TRANSISI
3 –7
JANUARI
MINGGU 2
10 – 14 MINGGU TRANSISI
JANUARI
MINGGU 3 TEMA: KELUARGA 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam
17 – 21 UNIT 1 dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.
JANUARI TAJUK: Cerita Huda persekitaran 1.1.2 Mengecam dan mengajuk pelbagai
bunyi dalam persekitaran yang didengar
EMK: Kreativiti dan inovasi,TMK dengan betul.
1.1.3 Mendengar dan menentukan arah
Pengisian Kurikulum: bunyi dalam persekitaran dengan betul
Nilai: Kasih sayang, tolong menolong
Ilmu: Pendidikan Moral 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi 1.2.1 Mendengar, mengecam dan
KBT: KB (Menjana idea, mencirikan), bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa menyebut nama abjad dengan betul
KP (kinestetik). dan ayat dengan betul. dan tepat.
Media: Buku teks, komputer,radio
Sistem Bahasa: 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 1.2.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan
Tatabahasa: Kata nama am, kata kerja, membunyikan huruf vokal dengan sebutan
kata arah yang betul.
3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.
Kosa Kata: 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak
bulat, segi tiga, rumah, sekolah, kucing, dengankemas dan jelas.
gelas, loceng 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai
bentuk huruf dengan kemas dan jelas

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui
dalam lagu melalui nyanyian secara didik nyanyian secara didik hibur.
hibur.
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata nama am yang mudah dengan betul
mengikut konteks.

1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah


1.1 Jenis-jenis Jalan Raya tempat yang kompleks dan berbahaya.
PKJR: Persekitaran Jalan Raya
1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan
1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya raya yang boleh meningkatkan
keselamatan mereka sebagai pejalan kaki
atau penungang basikal.
1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang
boleh meningkatkan keselamatan mereka
sebagai pejalan kaki atau penunggang
basikal.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 4 TEMA: KELUARGA 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut
UNIT 2 bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa nama abjad dengan betul dan tepat.
24 – 28
TAJUK: Keluarga Huda dan ayat dengan betul. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan
JANUARI suku kata terbuka dengan betul dan tepat.
EMK: TMK,Keusahawanan
2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan
Pengisian Kurikulum: membunyikan huruf vokal dengan sebutan
Nilai: Kasih sayang, kerjasama yang betul.
Ilmu: Pend. Muzik, P. Moral 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata
KBT: KB (Menjana idea, mengecam, terbuka dengan sebutan yang betul.
menghubungkait)
BCB: Belajar cara belajar: mengingat, 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak
mendengar dengan berkesan. dengan kemas dan jelas.
Media: Buku teks, buku aktiviti. 3.1.2 Membentuk garisan yang
Sistem Bahasa: menyerupai bentuk huruf dengan
Tatabahasa: Kata nama am, kata nama khas. kemas dan jelas
Kosa Kata: 3.1.3 Menulis dan membentuk huruf besar
Adik,anak,bapa,keluarga,ayah, emak, ibu, dan huruf kecil dengan cara yang betul
kakak. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan serta tulisan yang kemas
yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi
dua atau tiga suku kata, diftong , vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan betul dan tulisan yang
kemas.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu
melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui
nyanyian secara didik hibur
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul ,mengikut konteks. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
nama am yang mudah dengan betul
mengikut konteks.
PKJR: Jalan raya dengan Kenderaan 1.1 Jenis-jenis jalan raya
1.1.1 Memahami bahawa jalan
raya adalah tempat yang
kompleks dan berbahaya.
1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan
raya yang boleh meningkatkan keselamatan
mereka sebagai pejalan kaki atau
penunggang basikal.
1.2.1 Mengenal pasti bahagian jalan raya
yang boleh meningkatkan keselamatan
mereka sebagai pejalan kaki atau
penunggang basikal.
2.1 Jenis dan cirri-ciri kenderaan
2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 5 TEMA: KELUARGA 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
UNIT 3 permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat
TAJUK: KASIH IBU daripada pelbagai sumber dalam situasi bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak
formal dan tidak formal secara bertatasusila. formal secara bertatasusila.bercerita.
31 JANUARI –
4 FEBRUARI EMK: Kreatif dan inovatif, 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
perkara semula dengan tepat menggunakan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
Pengisian Kurikulum: sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. betul menggunakan ayat tunggal.
Nilai: Kasih sayang, hormat-menghormati,
bersyukur, tolong-menolong 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan
Ilmu:P. Moral membunyikan huruf vokal dengan sebutan
KBT: BCB: Belajar cara belajar: yang betul.
mengingat. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata
KB: Mencirikan, mengecam terbuka dengan sebutan yang betul.
KP: Verbal linguistik Media: Buku teks dan 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan
BLA 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar
yang diberi dengan betul dan kemas.
dan huruf kecil dengan cara yang betul
serta tulisan yang kemas
Sistem Bahasa:
3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan
Tatabahasa: Kata nam am, kata nama khas,
cara yang betul dan tulisan yang kemas.
kata ganti nama diri
Kosa Kata: 4.1 Menyebut dan memahami unsur lagu
dadu, paku, labu, guli 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui
melalui nyanyian secara didik hibur.
cili, nona, guni nyanyian secara didik hibur

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama


5.1 Memahami dan menggunakan golongan am yang mudah dengan betul mengikut
kata dengan betul mengikut konteks. konteks
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama
khas yang mudah dengan betul mengikut
konteks.
5.1.3Memahami dan menggunakan kata ganti
nama diri pertama dan kedua dalam
pelbagai konteks dengan betul.

PKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan 1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan
raya yang boleh meningkatkan keselamatan
mereka sebagai pejalan kaki atau
penunggang basikal.
1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang
boleh meningkatkan keselamatan mereka
sebagai pejalan kaki atau penunggang
basikal.

2.1 Jenis dan cirri-ciri kenderaan 2.1.1 Mengenal pasti kenderaan yang berbeza.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 6 Tema : KELUARGA 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal
UNIT 4 bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata, dan suku kata tertutup dengan betul dan
7 - 11 Tajuk : Sayang Ayah perkataan, frasa dan ayat dengan betul. tepat.
EMK: Kreativiti dan Inovatif,TMK
FEBRUARI PK : 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul.
Nilai : Kasih sayang 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata
Hormat- menghormat Bersyukur tertutup dengan sebutan yang betul.
Ilmu : Pendidikan Moral 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa
Pendidikan Islam dan ayat daripada pelbagai sumber dengan 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan
Pendidikan Muzik sebutan yang betul. yang mengandungi dua atau tiga suku
KBT: kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
KB : Menghubungkait/ konsonan bergabung dengan sebutan yang
Mencirikan. Mengecam 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan betul
Membuat gambaran mental yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan
BCB: Mendengar dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas.
berkesan / Bacaan Intensif 3.4 Menulis imlak dengan tepat.
Konstruktivisme: Meneroka 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
KP: Muzik mengandungi suku kata terbuka dan suku
Naturalis 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam kata
Media : Buku Teks lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui
Kad Perkataan nyanyian secara didik hibur.
Benda Maujud 5.1 Memahami dan menggunakan golongan
Kad gambar kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata
Lembaran kerja nama am yang mudah dengan betul
SB: mengikut konteks.
TB : Kata nama am
KK
datuk, nenek,
rak, zoo, jip, belon, dompet, tebu

PKJR: Jalan Raya dengan Kenderaan 1.1 Jenis-jenis jalan raya


1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya tempat yang kompleks dan berbahaya.

1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan


raya yang boleh meningkatkan keselamatan
mereka sebagai pejalan kaki atau
penunggang basikal.
1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya
yang boleh meningkatkan keselamatan
mereka sebagai pejalan kaki atau
penunggang basikal.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

Tema :KELUARGA
MINGGU 7 UNIT 5
1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut,
14 –18 bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, dan mengeja perkataan yang
Tajuk :Saudara mara Huda perkataan, frasa dan ayat dengan betul. mengandungi suku kata terbuka dan
FEBRUARI EMK : Kreatif dan tertutup dengan betul dan tepat.
Inovatif 1.2.6 Mendengar, memahami, dan
PENGISIAN KURIKULUM menyebut frasa dan ayat tunggal
Nilai : Kasih saying Hormat dengan betul dan tepat.
Menghormati
Sopan santun 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan
Ilmu : Pendidikan Moral dan ayat daripada pelbagai sumber dengan yang mengandungi dua atau tiga suku
Pendidikan Muzik sebutan yang betul. kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
Kemahiran Bernilai Tambah konsonan bergabung dengan sebutan yang
KB : Menghubungkait betul.
Menjana Ide Mengecam
merekacipta 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi
menyusun Mengumpul dan Mengelaskan yang diberi dengan betul dan kemas. dua atau tiga suku kata, diftong , vokal
BCB : Mendengar bergading, digraf dan konsonan bergabung
Bacaan Intensif dengan betul dan tulisan yang kemas.
KP : Verbal Linguistik 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul
MEDIA : dan tulisan yang kemas.
Buku teks ,Buku Aktiviti
Lembaran kerja 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan
Kad gambar dengan intonasi yang betul secara
intonasi yang betul menggunakan bahasa yang
Kad perkataan didik hibur.
indah secara didik hibur.
SISTEM BAHASA
Kata nama am
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata
Kata ganti nama diri 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata
dengan betul mengikut konteks.
Kata nama khas nama khas yang mudah dengan betul
KOSA KATA mengikut konteks.
pak cik , sepupu
mak cik
datuk, nenek, Proton Saga
bela
1.1 Jenis-jenis jalan raya
PKJR: Jalan raya dan Kenderaan 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
tempat yang kompleks dan berbahaya.
1.2 Bahagian-bahagian Jalan Raya
1.2.1 Mengenal pasti bahagian tertentu jalan
raya yang boleh meningkatkan
keselamatan mereka sebagai pejalan kaki
atau penunggang basikal.
1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya
yang boleh meningkatkan keselamatan
mereka sebagai pejalan kaki.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 8 TEMA : Bersih dan Sihat 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan
21 - 25 UNIT 6 bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, mengeja perkataan yang mengandungi dua
Tajuk : Bersihkan Diri perkataan, frasa dan ayat dengan betul. atau tiga suku kata, diftong, vokal
FEBUARI EMK: Kreativiti dan Inovatif,TMK berganding, digraf dan konsonan
PK : bergabung dengan betul dan tepat.
Nilai : Kebersihan 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
Tanggungjawab permintaan tentang sesuatu perkara daripada menggunakan kata ganti nama diri pertama
Menghargai pelbagai sumber dalam situasi formal dan dan kedua dengan betul dalam situasi tidak
Bersyukur tidak formal secara bertatasusila. formal secara bertatasusila.
Ilmu : Pendidikan Kesihatan
Pendidikan Moral 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan
Pendidikan Muzik dan ayat daripada pelbagai sumber dengan yang mengandungi dua atau tiga suku
KBT: sebutan yang betul. kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
KB : Menghubungkait/ konsonan bergabung dengan sebutan yang
Menjana Idea betul.
Memadankan 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang
BCB: Mendengar dengan mengandungi perkataan dua atau tiga suku
berkesan / Bacaan Intensif kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
KP: Verbal linguistik konsonan bergabung dengan sebutan
Media : Buku Teks,komputer
Kad Perkataan 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi
Benda Maujud yang diberi dengan betul dan kemas. perkataan dua atau tiga suku kata, diftong,
Kad gambar vokal berganding, digraf dan konsonan
Lembaran kerja bergabung dengan betul dan tulisan yang
SB: kemas.
TB : Kata Ganti Nama Diri 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan
Pertama dan kedua intonasi yang betul menggunakan bahasa yang intonasi yang betul secara didik hibur.
Kata adjektif indah secara didik hibur.
Kata Kerja
KK : paip, , buih, daun, tuala, seluar, 5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
tupai, kaloi lantai, murai, sungai, harum, kata dengan betul mengikut konteks. ganti nama diri pertama dan kedua.
sekoi
4.1 Sebagai Pejalan kaki 4.1.1 Menerangkan bahawa berjalan di jalan
PKJR raya atau berdekatan jalan raya adalah lebih
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. selamat apabila bersama orang dewasa atau
yang lebih tua.

4.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan
menghadap lalu lintas adalah selamat
daripada berjalan mengikut arah yang sama
dengan kenderaan.

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melinas 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
berbahaya, melintas jalan adalah kompleks
dan orang dewasa boleh membantu kanak-
kanak untuk melintas jalan tersebut.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 9 TEMA: Bersih dan Sihat 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan
28 FEB – 4 bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa, mengeja perkataan yang mengandungi dua
UNIT 7 dan ayat dengan betul. atau tiga suku kata, diftong, vokal
MAC TAJUK: Rumah berganding, digraf, dan konsonan
Bersih Keluarga bergabung dengan betul dan tepat.
Kok Meng Keluarga 1.4 Bertutur, berbual, dan menyatakan permintaan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
Devi tentang sesuatu perkara daripada pelbagai menggunakan kata panggilan dengan tepat
sumber dalam situasi formal dan tidak formal bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak
EMK: secara bertatasusila. formal secara bertatasusila.
Keusahawanan,
TMK 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa, 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang
PK: dan ayat daripada pelbagai sumber dengan mengandungi perkataan dua atau tiga suku
Nilai: Kasih sayang, sebutan yang betul. kata, diftong, vokal berganding, digraph,
hormat menghormati dan konsonan bergabung dengan sebutan
yang betul.
Ilmu : Pendidikan Moral
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi
KBT: yang diberi dengan betul dan kemas. perkataan dua atau tiga suku kata, diftong,
Menghubungkait, vokal berganding, digraf, dan konsonan
mengecam, memadan, menjana idea bergabung, dengan betul dan tulisan yang
Media: Gambar tunggal, kad perkataan kemas.
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan
BCB : Mendengar dengan berkesan ayat dengan betul. 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang
mengandungi diftong, vokal berganding,
KP : Verbal-linguistik digraf, dan konsonan bergabung dengan
SB: betul.
Tatabahasa 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
Kata nama am menggunakan bahasa badan dengan kreatif 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
Kosa kata: melalui lakonan secara didik hibur. dan intonasi yang betul dan jelas tentang
dulang, , bangku, nyiru, penyu, zink, cerek, sesuatu perkara melalui lakonan secara
tanglung, langsir, anggerik, syiling didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja dengan betul mengikut
konteks.golongan kata dengan betul
mengikut konteks.
4.2 Arah yang paling selamat untuk berjalan kaki 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan
menghadap lalu lintas adalah selamat
PKJR daripada berjalan mengikut arah yang sama
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. dengan kenderaan.
7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
berbahaya, melintas jalan adalah kompleks
dan orang dewasa boleh membantu kanak-
kanak untuk melintas jalan tersebut.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 11 – 19 MAC 2011


MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 10
UNIT 8 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar, memahami, dan
7 MAC - 11 TEMA: Bersih dan Sihat bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa menyebut frasa dan ayat tunggal
dan ayat dengan betul. dengan betul dan tepat.
MAC TAJUK :
Kelas Ceria 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa 2.2.3 Membaca dan memahami ayat
Jaga Kebersihan dan ayat daripada pelbagai sumber dengan tunggal daripada pelbagai bahan bacaan
Menghias Kelas sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul.

EMK: ICT 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan
PK: dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
Nilai : bertanggungjawab, tolong menolong, yang betul. yang
bekerjasama betul.
3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan
Ilmu : PJK, yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul
Pendidikan Moral dan tulisan yang kemas.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
KBT : Menghubungkait, menggunakan menggunakan bahasa badan dengan kreatif 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
imaginasi dan kreativiti, verbal-linguistik melalui lakonan secara didik hibur. dan intonasi yang betul dan jelas tentang
sesuatu perkara melalui lakonan secara
BCB : Bacaan intensif, mendengar dengan didik hibur.
berkesan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
SB : kerja dengan betul mengikut konteks
Tatabahasa
Kata nama khas, kata nama am, kata kerja
Kosa kata
Susun, kemas kekal, johan, ceria, lap, hias

PKJR 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas


Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.
7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
berbahaya, melintas jalan adalah kompleks
dan orang dewasa boleh membantu kanak-
kanak untuk melintas jalan tersebut.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 11
TEMA: Bersih dan Sihat 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan
21 - 25 UNIT 9 respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan memberikan respons terhadap sesuatu
pesanan yang didengar dengan betul. arahan secara lisan atau gerak laku
MAC TAJUK: dengan betul.
Badan Cergas 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa
Mari Bersenam dan ayat daripada pelbagai sumber dengan 2.2.3 Membaca dan memahami ayat
Bermain di Taman sebutan yang betul. tunggal daripada pelbagai bahan bacaan
Permainan dengan sebutan yang betul.
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan
EMK: dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan
yang betul. lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
PK: yang
Nilai: Berhati-hati, bertanggungjawab, 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan betul.
semangat kesukanan yang diberi dengan betul dan kemas.
Ilmu: PJK 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul
KBT: Menghubungkait, menjana idea, 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan dan tulisan yang kemas.
memadankan ayat dengan betul.
KP: Kinestatik 3.3.1 Membina dan menulis perkataan
Media: Kad perkataan, kad gambar, yang mengandungi suku kata terbuka
lembaran kerja dan tertutup dengan betul dan kemas

SB: 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.
Tatabahasa lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
Kata kerja, ayat tunggal, ayat frasa, 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui
imbuhan ‘ber’. nyanyian secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
Kosa kata: kata dengan betul mengikut konteks.
sentuh, depang, pingpong, bola tampar, 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
bersenam kerja dengan betul mengikut konteks.

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas


PKJR
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa.
7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan
bahagian-bahagian persekitaran jalan raya
yang dapat meningkatkan keselamatan
sewaktu melintas.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 12
TEMA: Bersih Dan Sihat 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan
28 Mac - UNIT 10 respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan memberikan respons terhadap sesuatu
TAJUK: Makanan Berzat pesanan yang didengar dengan betul. arahan
1 April secara lisan atau gerak laku dengan betul.
EMK: Keusahawanan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa
dan ayat daripada pelbagai sumber dengan 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan
PK: sebutan yang betul. yang mengandungi dua atau tiga suku
Nilai: Kebersihan kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
Ilmu: Sains , PJK konsonan bergabung dengan sebutan yang
betul.
KBT: 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan
KB- Menghubungkait dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan
BCB: Bacaan Intensif, Mendengar dengan yang betul. lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
berkesan. yang
Media: Gambar, kad perkataan. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan betul.
ayat dengan betul.
SB: 3.3.1 Membina dan menulis perkataan
Tata bahasa yang mengandungi suku kata terbuka
Kata Nama Am, Kata Adjektif, Kata Kerja, 3.4 Menulis imlak dengan tepat dan tertutup dengan betul dan kemas.

Kosa kata : 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang


minyak masak, emping jagung mengandungi suku kata terbuka dan suku
cergas, enak, mahkota, 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan kata.
menggunakan bahasa badan secara kreatif
semasa bercerita secara didik hibur. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan
yang betul dan jelas tentang sesuatu
perkara melalui penceritaan secara didik
5.1 Memahami dan menggunakan golongan hibur.
kata dengan betul mengikut konteks.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja dengan betul mengikut konteks.
7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas
PKJR • Berhenti
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. • Lihat 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan
• Dengar adalah lebih selamat apabila langkah
• Fikir tertentu diambil untuk menyempurnakan
tugas tersebut.
• Berwaspada
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 13
TEMA: Hidup Selamat 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.1 Mendengar, memahami dan
4 - 8 APRIL UNIT 11 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang memberikan respons terhadap sesuatu
TAJUK: Simpan dengan Selamat didengar dengan betul. arahan secara lisan atau gerak laku
dengan betul.
EMK: ICT, Inovasi, Kreativiti
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara
PK: semula dengan tepat menggunakan sebutan yang 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
Nilai: Keselamatan, Berhati-hati jelas dan intonasi yang betul. dengan tepat, sebutan yang jelas dan
Ilmu: Kemahiran Hidup, PJK, Sains intonasi yang betul menggunakan ayat
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan tunggal.
KBT: dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
KB : Menjana Idea, Mengecam, yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan
Menghubungkait.. lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
KP : Verbal linguistik yang
Media: Kad Gambar, ICT 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. betul.
SB:
Tatabahasa 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat
Ayat Tunggal, Kata Nama Am. ayat dengan betul. dalam bahan grafik dengan betul.
Kosa kata :
Kabinet, bekas, kutip, uncang, congkak, 3.3.1 Membina dan menulis perkataan
stor, sabit, gergaji, cangkul, peti ubat,
yang mengandungi suku kata terbuka
seterika
dan tertutup dengan betul dan kemas.
4.4 Melafazdan memahami puisi dengan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
intonasi yang betul menggunakan bahasa dan ayat majmuk dengan betul.
yang indah secara didik hibur.
4.4.1Melafazkan pantun dua kerat dengan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan intonasi yang betul secara didik hibur.
kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata


7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas kerja dengan betul mengikut konteks.
PKJR • Berhenti
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. • Lihat
• Dengar 7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk
• Fikir menyempurnakan tugas melintas jalan
• Berwaspada dengan selamat.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 14
TEMA: Hidup Selamat 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2 Mendengar, memahami dan
UNIT 12 respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan memberikan respons dengan betul secara
11 - 15 pesanan yang didengar dengan betul.
TAJUK: Pastikan Selamat lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu.
APRIL
EMK: ICT, Inovasi, Kreativiti 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
PK: betul. dan intonasi yang betul mengikut tanda
Nilai: Berhati-hati, Sayang-menyayangi baca.
Ilmu: Kemahiran Hidup, Sains
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang
KBT: ayat dengan betul. mengandungi diftong, vokal berganding,
KB: Menjana Idea, digraf dan konsonan bergabung dengan
KP: Verbal Linguistik betul.
BCB: Bacaan Intensif 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
Media: Kad Gambar, ICT, Kad Perkataan. dan ayat majmuk dengan betul.
SB
Tatabahasa 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan
kata hubung 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan intonasi yang betul dan jelas tentang
menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa sesuatu perkara serta menggunakan bahasa
Kosa kata bercerita secara didik hibur badan yang kreatif melalui penceritaan
periuk nasi, kunci pagar, alat tulis secara didik hibur.
suis, tetapi, atau, dan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
kata dengan betul mengikut konteks. hubung yang mudah dengan betul
mengikut konteks.

PKJR
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas
• Berhenti dengan selamat dan menerangkan setiap
• Lihat langkah
• Dengar
• Fikir
• Berwaspada
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 15
TEMA: 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan
18 - 22 Hidup Selamat terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang respons dengan betul secara lisan terhadap
UNIT 13 didengar dengan betul. pelbagai soalan bertumpu.
APRIL 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan
TAJUK:
memberikan respons secara gerak laku
Berhati-hati Kawan yang betul.
EMK: Keusahawanan, kreativiti & inovasi 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
PK : dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
Nilai : Berjimat-cermat, berdisiplin, yang betul. dan intonasi yang betul mengikut tanda
kebersihan baca.
Ilmu : PJK, P.Moral,Sains
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
KBT : tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk untuk mengenal pasti idea utama dalam
memberi respons dengan betul. pelbagai bahan dengan tepat.
KB : Menjana idea, mengecam,
kontekstual-menghubungkaitkan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang
BCB-mendengar dengan ayat dengan betul. mengandungi diftong, vokal berganding,
-bacaan intensif digraf dan konsonan bergabung dengan
betul.
KP : Verbal linguistik
3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul.
Media : Buku teks, BLA, p.point, gamba
kad perkataan, lembaran kerja
SB : 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami
Tatabahasa : Kata hubung, kata nama am, lagu melalui nyanyian secara didik hibur. seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak
kata kerja laku secara didik hibur.
Kosa kata : Kantin,berhati-hati,
5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata
tertib, bahaya, kerana, menegur
kata dengan betul mengikut konteks. hubung yang mudah dengan betul
mengikut konteks.

7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk


7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas menyempurnakan tugas melintas jalan
PKJR • Berhenti dengan selamat.
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. • Lihat 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas
• Dengar dengan selamat dan menerangkan setiap
• Fikir langkah
• Berwaspada
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 16
TEMA 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
permintaan tentang sesuatu perkara daripada betul secara bertatasusila.
25 - 29 April Hidup Selamat
pelbagai sumber dalam situasi formal dan
UNIT 14 tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk:
2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
Saya Selamat di Sini 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
EMK: Kreativiti & inovasi dengan lancar, sebutan yang jelas dan dan intonasi yang betul mengikut tanda
PK : intonasi yang betul. baca.
Nilai : Patuh, berwaspada, berdisiplin,
Ilmu : PJK, P.Moral, P.Muzik, 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
KBT : tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk mengenal pasti idea utama dalam
KB : Menjana idea, memadankan, untuk memberi respons dengan betul. pelbagai bahan dengan tepat.
mengecam, kontekstual-mengalami,
BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan
intensif 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan
3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
KP : Muzik ayat dengan betul.
dan ayat majmuk dengan betul.
Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar,
kad perkataan, lembaran kerja 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
SB : sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
daripada pelbagai sumber.
Tatabahasa : Kata nama am, kata kerja,
imbuhan
Kosa kata : Buaian, tangga gelongsor, 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat
haus, bersiar-siar, tama permainan, tentang sesuatu perkara dengan menggunakan yang betul berdasarkan bahan yang diberi
menunggang, basikal, topi keledar, bahasa yang santun.
dengan menggunakan bahasa yang santun.
pelindung siku, pelindung lutut.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami
lagu melalui nyanyian secara didik hibur. seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak
laku secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kata dengan betul mengikut konteks. kerja dengan betul mengikut konteks.

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan
PKJR : • Berhenti kemahiran (perkataan dan fizikal) lima
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. • Lihat langkah melintas dengan selamat – dalam
• Dengar situasi yang dikawal dan diselia.
• Fikir
• Berwaspada
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 17
TEMA 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
2 - 6 MEI Hidup Selamat permintaan tentang sesuatu perkara daripada betul secara bertatasusila
UNIT 15 pelbagai sumber dalam situasi formal dan
TAJUK tidak formal secara bertatasusila.
Berhati-hati di Jalan Raya
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
EMK: Kreativiti & inovasi tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk untuk mengenal pasti idea utama dalam
memberi respons dengan betul. pelbagai bahan dengan tepat.
PK :
Nilai : Berwaspada, berdisiplin 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai
Ilmu : PJK, P.Moral bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bahan bacaan secara didik hibur untuk
minat membaca. memperkaya kosa kata
KBT :
KB : Menjana idea,mengecam, 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
menghubungkaitkan ayat dengan betul. dan ayat majmuk dengan betul.
BCB-mencatat nota
-bacaan intensif 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka dan suku
KP : Verbal linguistik kata tertutup dengan tepat.

Media : Buku teks, BLA, kad perkataan, 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi
kad gambar, poster perkataan suku kata terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.
SB :
Tatabahasa : Kata hubung,kata adjektif 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang
daripada pelbagai sumber.
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
Kosa kata :
Kenderaan, warna, lintasan belang, 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
hentian, lasak, lampu isyarat, topi keledar, 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
berwaspada menggunakan bahasa badan dengan kreatif sesuatu perkara melalui lakonan secara
melalui lakonan secara didik hibur. didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata
kata dengan betul mengikut konteks. adjektif warna dengan betul mengikut
konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata


hubung yang mudah dengan betul
mengikut konteks.
PKJR : 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas
Melintas Jalan dengan Orang Dewasa. • Berhenti 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan
• Lihat kemahiran (perkataan dan fizikal) lima
• Dengar langkah melintas dengan selamat – dalam
• Fikir situasi yang dikawal dan diselia.
• Berwaspada
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 18
TEMA : HIDUP BAHAGIA 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2 Mendengar,memahami dan
UNIT : 16 respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan memberikan respons dengan betul
9 - 13 MEI TAJUK : Taman Kita / pesanan yang didengar dengan betul. terhadap pelbagai soalan bertumpu.
Flora Fauna
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
EMK: Elemen Teknologi Maklumat dan permintaan tentang sesuatu perkara daripada betul secara bertatasusila
Komunikasi pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.
PK :
2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang
Nilai : dan ayat daripada pelbagai sumber dengan mengandungi perkataan dua atau tiga suku
• Kerjasama sebutan yang betul.
kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
• Bertanggung jawab konsonan bergabung dengan sebutan yang
• Tolong-menolong betul.
• Kesopanan
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
Ilmu : Kesihatan, PSV, Dunia Sains dan dengan lancar, sebutan yang jelas dan majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
intonasi yang betul. dan intonasi yang betul mengikut tanda
Teknologi
baca.
KBT :
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
KB-
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan daripada pelbagai bahan bacaan untuk
• Menjanakan idea untuk memberi respons dengan betul. membuat klasifikasi dengan betul.
• Mengumpul dan mengkelaskan
• Mengesan kecondongan pendapat 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan
KP- 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai
bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bahan bacaan secara didik hibur untuk
• Interpersonal minat membaca. memperkaya kosa kata.
• Naturalis
• Verbal-linguistik 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
Media : Kad perkataan, carta, buku teks,
mengandungi suku kata terbuka dan suku
buku aktiviti kata tertutup dengan tepat.
SB : 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk
Tatabahasa: kata tanya, kata nama, kata sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.
adjektif
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
Kosa Kata: menggunakan bahasa badan dengan kreatif intonasi yang betul dan jelastentangsesuatu
Taman, gotong-royong, pemilik, bersih, melalui lakonan secara didik hibur. perkara serta menggunakan bahasa badan
menarik, ceria, hias,angkuh, harum, dengan kreatif melalui lakonan secara didik
bergaduh, menang hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
PKJR: Lima Langkah Melintas Dengan kata dengan betul mengikut konteks. tanya merujuk manusia dan benda dengan
Selam
betul.
7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas:
• Berhenti 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dan
• Lihat menerangkan setiap langkah.
• Dengar 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran
• Fikir lima langkah yang terlibat dalam melintas
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 19
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
UNIT : 17 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata penggilan dengan tepat
16 - 20 MEI
dalam situasi formal dan tidak formal secara bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak
TEMA : bertatasusila. formal secara bertatasusila.
HIDUP BAHAGIA
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
TAJUK : dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
RAKAN KARIB yang betul. dan intonasi yang betul mengikut tanda
baca.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
EMK: Kreativiti dan Inovatif tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk daripada pelbagai bahan bacaan untuk
PK : memberi respons dengan betul. membuat klasifikas dengan betul.
Nilai : Tolong-menolong, Bersopan santun,
Sayangi alam sekitar 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
Ilmu :K. Tempatan, P. Moral ayat dengan betul dan ayat majmuk dengan betul.
KBT : Mengumpul dan mengelaskan
KP : Interpersonal 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi
Media : perkataan suku kata terbuka dan suku kata
SB : tertutup dengan tepat.
Tatabahasa: Imbuhan awalan, Kata ganda,
Kata Nama Am, Kata Perintah, Simpulan 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
bahasa sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. daripada pelbagai sumber.
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk
Kosa Kata: tose, kencang, rakan karib, diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.
ditambat, menghulur, poskad
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan
menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa intonasi yang betul dan jelas tentang
bercerita secara didik hibur. sesuatu perkara serta menggunakan bahasa
badan yang kreatif melalui penceritaan
secara didik hibur.

4.4 Melafaz dan memahami puis idengan 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat
intonasi yang betul menggunakan bahasa yang dengan intonasi yang betul secara
indah secara didik hibur. didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan imbuhan awalan dan akhiran dengan
betul. betul dalam pelbagai konteks.

PKJR; Lima Langkah Melintas Dengan 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas: 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas
Selamat. • Berhenti dan menerangkan setiap langkah.
• Lihat 7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan
• Dengar kemahiran lima langkah yang terlibat
• Fikir dalam melintas jalan dengan selamat
• Berhati-hati dalam situasi yang dikawal dan diselia.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 20
TEMA: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
23 - 27 MEI HIDUP BAHAGIA tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber betul secara bertatasusila
UNIT 18 dalam situasi formal dan tidak formal.
TAJUK: 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
JIRAN HUDA menggunakan kata panggilan dengan tepat
bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak
EMK: Keusahawanan, kreativiti, teknologi formal dan formal.
maklumat dan komunikasi.
PK : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
Nilai : tolongmenolong, bekerjasama semula dengan tepat menggunakan sebutan yang dengan tepat, sebutan yang jelas dan
Ilmu : PSK,P.Moral jelas dan intonasi yang betul
intonasi yang betul menggunakan ayat
KBT :
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tunggal.
KB : Mencirikan
BCB-mendengardengan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat
berkesan.
dengan tepat tentang sesuatu perkara
KP : Verbal linguistik
dengan menggunakan perkataan yang
Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar sesuai secara bertatasusila.
kad perkataan, lembaran kerja
SB : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
Tatabahasa : imbuhan awalan yang tersurat dengan tepat daripada
ber,men untuk member ucapan dengan betul.
pelbagai bahan.
Kosa Kata
Kak long, alang, memetik, telefon bimbit, 3.4 Menulis imlak dengan tepat.
3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi
penjirus, berkunjung perkataan suku kata terbuka dan suku kata
tertutup dengan tepat.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
daripada pelbagai sumber.
4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
dan intonasi yang betul dan jelas tentang
melalui lakonan secara didik hibur.
sesuatu perkara melalui lakonan secara
didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
5.2.1 Memahami dan menggunakan
betul. imbuhan awalan dan akhiran dengan
betul dalam pelbagai konteks
PKJR :
PKJR : Berhenti Sebelum Melintas 1.2 Bahagian-bahagian Jalan raya 1.2.2
Jalan Raya

7.1 Memilih Tempat Yang Selamat untuk melintas 7.1.1 , 7.1.2, 7.1.3
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 21
TEMA: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang * Cadangan tajuk
13 - 17 JUN HIDUP BAHAGIA tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber betul secara bertatasusila
KEMASYARAKATA dalam situasi formal dan tidak formal. lain seperti :-
N 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara - jenis rumah.
menggunakan kata panggilan dengan tepat -
UNIT 18 bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak
TAJUK: formal dan formal.
JIRAN HUDA
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
EMK: Keusahawanan, kreativiti, teknologi semula dengan tepat menggunakan sebutan yang dengan tepat, sebutan yang jelas dan
maklumat dan komunikasi. jelas dan intonasi yang betul
intonasi yang betul menggunakan ayat
PK :
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tunggal.
Nilai : tolongmenolong, bekerjasama
Ilmu : PSK,P.Moral tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan tepat secara bertatasusila. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat
KBT : dengan tepat tentang sesuatu perkara
KB : Mencirikan dengan menggunakan perkataan yang
BCB-mendengardengan sesuai secara bertatasusila.
berkesan.
KP : Verbal linguistik 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar yang tersurat dengan tepat daripada
kad perkataan, lembaran kerja untuk member ucapan dengan betul.
pelbagai bahan.
SB :
Tatabahasa : imbuhan awalan 3.4 Menulis imlak dengan tepat.
3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi
ber,men perkataan suku kata terbuka dan suku kata
Kosa Kata tertutup dengan tepat.
Kak long, alang, memetik, telefon bimbit, 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang
penjirus, berkunjung sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
daripada pelbagai sumber.
4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
dan intonasi yang betul dan jelas tentang
melalui lakonan secara didik hibur.
sesuatu perkara melalui lakonan secara
didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
5.2.1 Memahami dan menggunakan
betul. imbuhan awalan dan akhiran dengan
betul dalam pelbagai konteks
1.2 Bahagian-bahagian Jalan raya 1.2.2

PKJR :
PKJR : Berhenti Sebelum Melintas 7.1 Memilih Tempat Yang Selamat untuk melintas 7.1.1 , 7.1.2, 7.1.3
Jalan Raya
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 22
Tema: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
20 - 24 JUN tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan kata nama diri pertama dan
HidupBahagia dalam situasi formal dan tidak formal. kedua dengan betul dalam situasi tidak
formal secara bertatasusila.
UNIT 19 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk
melakukan sesuatu perkara dalam situasi
Tajuk: tidak formal secara bertatasusila.

Hidup Saling Membantu 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
semula dengan tepat menggunakan sebutan yang dengan tepat, sebutan yang jelas dan
jelas dan intonasi yang betul intonasi yang betul menggunakan ayat
tunggal.
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang
EMK: Kreativiti&inovasi
tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
PK :
memberi ucapan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
Nilai : tolongmenolong, yang tersurat dengan tepat daripada
bekerjasama.berdisiplin pelbagai bahan.
3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang
Ilmu : PSK, P.Moral.
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
KBT : 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
KB : Menghubungkaitkan.BCB : daripada pelbagai sumber.
Bacaanimbuhan 4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif
KP : Verbal,linguistic. 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan
melalui lakonan secara didik hibur.
Media : Gambar,topeng intonasi yang betul dan jelas tentang
lembarankerja sesuatu perkara serta menggunakan bahasa
badan dengan kreatif melalui lakonan
SB : secara didik hibur.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan
Tatabahasa : Kata nama ganti diri pertama
kata dengan betul mengikut konteks.
dan kedua, imbuhan 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata
Kosa kata : tahniah, sejahtera, buah ganti nama diri pertama dan kedua dalam
tangan, derma, baik hati, menyesal, perigi pelbagai konteks dengan betul
1.2 Bahagian-bahagian Jalan raya 1.2.2 Mewngenal pasti bahagian-bahagian
PKJR
Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya tertentu jalan raya yang boleh
meningkatkan keselamatan mereka sebagai
pejalan kaki atau penunggang basikal.
7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas
7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
berbahaya,melintas jalan adalah kompleks
dan orang dewasa boleh membantu kanak-
kanak untuk melintas jalan dengan selamat.
7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan
bahagian-bahagian persekitaran jalan raya
yang dapat meningkatkan keslamatan
sewaktu melintas.
7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling
selamat untuk melintas jalan.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 23
TEMA: HIDUP BAHAGIA 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk
27 JUN tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber melakukan sesuatu perkara dalam situasi
Unit 20 dalam situasi formal dan tidak formal secara tidak formal secara bertatasusila.
- bertatasusila.
1 JULAI Tajuk: Meriahnya
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
EMK: lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
TMK, Kreatif dan inovasi betul. dan intonasi yang betul mengikut tanda
PK : baca.
Nilai : Kerjasama
Ilmu : Sivik dan Ketatanegaraan 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bahan grafik dengan betul.
KBT :
KB: Menghubungkaitkan, menjana idea,
mentafsir, mengumpul dan mengelaskan 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk
KP: Verbal-linguistik, interpersonal, perkara daripada pelbagai sumber. diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.
BCB: Bacaan intensif
Media : 4.3 Mengujarkan bahan yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
Kad gambar, buku teks, buku aktiviti menggunakan bahasa badan dengan kreatif dan intonasi yang betul dan jelas tentang
SB : melalui lakonan secara didik hibur. sesuatu perkara melalui lakonan secara
Tatabahasa: Kata Perintah, Kata Kerja didik hibur.
Kosa Kata:
izinkan, tolong, sila, minta, samfu, sari, 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
kolum, terompah gergasi, menuai padi, pelbagai situasi menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK
istimewa dengan betul dalam pelbagai situasi.

1.2 Bahagian-bahagian jalan raya 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang
PKJR: Berhenti Sebelum Melintas Jalan boleh meningkatkan keselamatan mereka
Raya
sebagai pejalan kaki atau penunggang
basikal.

7.1 Memilih tempat yang selamat Untuk Melintas 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
berbahaya,melintas jalan adalah kompleks
dan orang dewasa boleh membantu kanak-
kanak untuk melintas jalan dengan selamat.

7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan


bahagian-bahagian persekitaran jalan raya
yang dapat meningkatkan keslamatan
sewaktu melintas.

7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat


untuk melintas jalan.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 24
TEMA: MARI BERTANI 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
4 - 8 JULAI semula dengan tepat menggunakan sebutan yang tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
Unit 21 jelas dan intonasi yang betul. betul menggunakan ayat tunggal.

Tajuk: Kebun Datuk Anas 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
EMK: Keusahawanan yang betul. yang betul.

PK : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang


Nilai : Kerajinan tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat
memberi respons dengan betul. daripada pelbagai bahan bacaan untuk
Ilmu : Matematik, Sains membuat klasifikasi dengan betul.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
KBT : maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam
KB: Mengumpul dan mengelaskan, bahan grafik dengan betul.
membanding dan membeza, mengitlak, 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang
menjana idea sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
KP: Logik-matematik daripada pelbagai sumber.
BCB: Bacaan intensif, mencatat nota
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk
Media : 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.
Kad gambar, kad perkataan buku teks, buku lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
aktiviti, ICT 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami
seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak
SB : 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul laku secara didik hibur.
Tatabahasa: Kata nama am dalam pelbagai situasi.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
Kosa Kata: cangkul, pencakar, sarung menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK
tangan, baldi, penyiram, terung, petola, sawi dengan betul dalam pelbagai situasi.

PKJR 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya


Berhenti Sebelum Melintas Jalan Raya 1.2.2 Mengenal pasti bahagian jalan raya yang
boleh meningkatkan keselamatan mereka
sebagai pejalan kaki atau penunggang
7.1 Memilih tempat yang selamat Untuk Melintas basikal.
7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah
berbahaya,melintas jalan adalah kompleks
dan orang dewasa boleh membantu kanak-
kanak untuk melintas jalan dengan selamat.

7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan


bahagian-bahagian persekitaran jalan raya
yang dapat meningkatkan keslamatan
sewaktu melintas.

7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat


untuk melintas jalan.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 25
TEMA: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
MARI BERTANI semula dengan tepat menggunakan sebutan yang dengan tepat, sebutanyang jelas dan
11 - 15 UNIT 22 jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang betul menggunakan ayat
JULAI TAJUK: tunggal.
Buah-buahan Tempatan
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
EMK: Keusahawanan, TMK, kreativiti dan tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk yang tersurat dengan tepat daripada
inovasi memberi respons dengan betul. pelbagai bahan.
PK :
Nilai : Bersyukur, tolong menolong,
Kebersihan 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat
Ilmu : Kesihatan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dalam bahan grafik dengan betul.
KBT :
KB: Menjana idea, Menaakul 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
KP: Verbal linguistik, interpersonal, Muzik ayat dengan betul. dan ayat majmuk dengan betul.
Kontekstual: Mengaplikasi
Media : Buku teks, BLA, Gambar tunggal, 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
Kad Perkataan, Bahan Maujud, Seni kata mengandungi suku kata terbuka dan suku
lagu, Lembaran Kerja kata tertutup dengan tepat.
SB :
Tatabahasa: Kata Nama am, Kata Kerja, 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat
Ayat tunggal, Ayat Majmuk tentang sesuatu perkara dengan menggunakan yang betul berdasarkan bahan yang diberi
Kosa Kata: dusun, memotong, mengisar, bahasa yang santun. dengan menggunakan bahasa yang santun.
menapis, menuang, khasiatnya, kerabu,
lepat, pengat, mengeram, pinggir 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami
lagu melalui nyanyian secara didik hibur. seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak
laku secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar
dalam pelbagai situasi. menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK
dengan betul dalam pelbagai situasi.

PKJR 1.2. Bahagian-bahangian jalan raya 1.2.2, 1.2.2, 1.2.3,


Melihat Kenderaan
1.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas 1.5.1

4.3 Darjah Penglihatan 4.3.1

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 7.1.1, 7.1.2, 7,1,3
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 26
18 – 22 JULAI TEMA: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber untuk melakukan sesuatu perkara dalam
MARI BERTANI dalam situasi formal dan tidak formal secara situasi tidak formal secara bertatasusila.
bertatasusila.
UNIT 23
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang
TAJUK: semula dengan tepat menggunakan sebutan yang didengar dengan betul menggunakan ayat
jelas dan intonasi yang betul tunggal.
Ternakan Ayam
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. maklumat dalam bahan grafik dengan
betul.
.
EMK: Keusahawanan, kreativiti & inovasi
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
PK :
ayat dengan betul. dan ayat majmuk dengan betul.
Nilai : Kerajinan, kasih sayang,
kebersihan
Ilmu : P.Moral,Sains 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka dan suku
KBT :
kata tertutup dengan tepat
KB : Menjana idea, menyusun maklumat
BCB-bacaan mekanis
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat
KP : Verbal linguistik
tentang sesuatu perkara dengan menggunakan yang betul berdasarkan bahan yang diberi
Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar,
bahasa yang santun. dengan menggunakan bahasa yang santun.
kad perkataan, lembaran kerja
SB :
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan
Tatabahasa : Kata nama khas, kata nama
menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa yang betul dan jelas tentang sesuatu
am, kata kerja ,ayat tunggal, ayat tanya perkara melalui penceritaan secara didik
Kosa kata : menetas, ,dedak,reban, bercerita secara didik hibur.
hibur.
mengeram, memelihara, hampas, lading,
Mudah alih 5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja dengan betul mengikut konteks.

PKJR : 1.2. Bahagian-bahangian jalan raya


1.2.2, 1.2.2, 1.2.3,
Melihat Kenderaan
1.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas
1.5.1
4.3 Darjah Penglihatan
4.3.1
7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas
7.1.1, 7.1.2, 7,1,3
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 27
25 – 29 JULAI TEMA: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber untuk melakukan sesuatu perkara dalam
MARI BERTANI dalam situasi formal dan tidak formal secara situasi tidak formal secara bertatasusila.
bertatasusila.
UNIT 23
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang
TAJUK: haiwan semula dengan tepat menggunakan sebutan yang didengar dengan betul menggunakan ayat
jelas dan intonasi yang betul tunggal.
ternakan.
2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. maklumat dalam bahan grafik dengan
betul.
.
EMK: Keusahawanan, kreativiti & inovasi
3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
PK :
ayat dengan betul. dan ayat majmuk dengan betul.
Nilai : Kerajinan, kasih sayang,
kebersihan
Ilmu : P.Moral,Sains 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka dan suku
KBT :
kata tertutup dengan tepat
KB : Menjana idea, menyusun maklumat
BCB-bacaan mekanis
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat
KP : Verbal linguistik
tentang sesuatu perkara dengan menggunakan yang betul berdasarkan bahan yang diberi
Media : Buku teks, BLA, p.point, gambar,
bahasa yang santun. dengan menggunakan bahasa yang santun.
kad perkataan, lembaran kerja
SB :
4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan
Tatabahasa : Kata nama khas, kata nama
menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa yang betul dan jelas tentang sesuatu
am, kata kerja ,ayat tunggal, ayat tanya perkara melalui penceritaan secara didik
Kosa kata : menetas, ,dedak,reban, bercerita secara didik hibur.
hibur.
mengeram, memelihara, hampas, lading,
Mudah alih 5.1 Memahami dan menggunakan golongan
kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja dengan betul mengikut konteks.

PKJR : 1.2. Bahagian-bahangian jalan raya


1.2.2, 1.2.2, 1.2.3,
Melihat Kenderaan
1.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas
1.5.1
4.3 Darjah Penglihatan
4.3.1
7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas
7.1.1, 7.1.2, 7,1,3
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 28
TEMA: 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
MARI BERTANI tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber betul secara bertatasusila.
1 - 5 OGOS UNIT 24 dalam situasi formal dan tidak formal secara
TAJUK: bertatasusila.
Ternakan Ikan
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.2 menceritakan sesuatu perkara yang
EMK: semula dengan tepat menggunakan sebutan yang didengar dengan betul menggunakan
Keusahawanan jelas dan intonasi yang betul. ayat tunggal.

PENGISIAN KURIKULUM: 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
Nilai: berdikari, rajin, dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
yang betul. dan intonasi yang betul mengikut tanda
berusaha
baca.
Ilmu: Sains, Muzik,
Pendidikan Seni 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
Visual maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. maklumat dalam bahan grafik dengan
KBT: betul.
KB- menaakul, menjana idea,
konstruktivis menghubungkait 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
KP- menulis nota,verbal linguistik tentang sesuatu perkara dengan menggunakan maklumat yang pelbagai dengan betul
bahasa yang santun. menggunakan bahasa yang santun.
BCB- mendengar dengan berkesan
KMD- meramal 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
Media: buku aktiviti, gambar, petikan teks, menggunakan bahasa badan dengan kreatif dan intonasi yang betul dan jelas tentang
TMK, lembaran kerja melalui lakonan secara didik hibur. sesuatu perkara melalui lakonan secara
didik hibur.
SISTEM BAHASA:
Tatabahasa: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.1 Memahami dan menggunakan
Kata Nama Am, Kata Kerja, Ayat Tunggal dengan betul mengikut konteks. kata nama am yang mudah dengan
Kosa Kata: betul mengikut konteks.
joran, jala, penyauk, serkap, pukat
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata
kerja dengan betul mengikut konteks.

PKJR: 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3


Melihat Kenderaaan
1.5 Aliran lalu lintas-arah lalu lintas 1.5.1

4.3 Darjah Penglihatan 4.3.1

7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3
TARIKH
MINGGU / DISEMPURNAKAN
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Beri kenyataan
sekiranya lewat)
MINGGU 29
TEMA 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
MARI BERTANI semula dengan tepat menggunakan sebutan yang dengan tepat, sebutanyang jelas dan
8 - 12 intonasi yang betul menggunakan ayat
UNIT 25 jelas dan intonasi yang betul.
OGOS TAJUK tunggal.
SERONOKNYA BERCUCUK TANAM
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.1 Berbicara untuk mendapat maklumat
EMK:Kreatif dan Inovasi, TMK tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat daripada pebagai sumber
PK : dengan tepat secara bertatasusila.
Nilai : rajin, usaha, bersyukur
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
Ilmu : Sains, Kemahiran Hidup lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
dan intonasi yang betul mengikut
KBT : tanda baca.
KB – Menjana idea, mentafsir, mengecam, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan
menaakul, hubungkait 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. memindahkan maklumat daripada bahan
KP – Verbal linguistik, visual ruang, grafik kepada bentuk bukan grafik dengan
interpersonal betul.

BCB – bacaan imbasan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat


3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat
Media : Buku teks, komputer, radio, bahan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan yang pelbagai dengan betul menggunakan
maujud bahasa yang santun. bahasa yang santun.
SB :
Tatabahasa: Imbuhan awalan ber-, ayat
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan
tunggal
dan menggunakan bahasa badan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
dengan sesuatu perkara serta menggunakan bahasa
Kosa Kata: baja, Kristal, rendam, siram,
kreatif melalui lakonan secara didik hibur. badan dengan kreatif melalui lakonan
bertunas, bercucuk tanam, cendawan, serai,
secara didik hibur.
rezeki
5.2.1 Memahami dan menggunakan
imbuhan awalan dan akhiran dengan
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata betul dalam pelbagai konteks.
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

2.1.1 Mengenap pasti jenis kenderaan


PKJR
yang berbeza.
Mengesan arah bunyi kenderaan. 2.1 Jenis dan ciri –ciri kenderaan 2.1.2 Mengenalpasti kenderaan sebagai
• Laju
• Perlahan
7.2 Prosedur yang selama untuk melints
• Dekat
• Berhenti
• jauh
• Lihat 7.1.1, 7.1.2,
• Dengar 7.1.3
• Fikir
• berwaspada
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 30
15 – 19 OGOS UNIT 26 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat
TEMA: sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan dengan tepat daripada pelbagai sumber
Alam Indah dan selamat tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila.
TAJUK:
Sungai Kita 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
EMK: dan intonasi yang betul mengikut tanda
-Elemen Kreativiti dan inovatif baca.
-Elemen Teknologi Maklumat dan
Komunikasi 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk
-Elemen Keusahawanan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. memindahkan maklumat daripada bahan
PK : grafik kepada bentuk bukan grafik dengan
Nilai : betul.
-Cintai Alam Sekitar
-Kebersihan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan
-Bertanggungjawab sastera yang sesuai bagi memupuk minat bacaan secara didik hibur untuk
-Bekerjasama membaca. memperkaya kosa kata.

Ilmu : 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan
-Alam Sekitar dengan betul. ayat majmuk dengan betul.
-Sains
KBT : 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada
-Kemahiran berfikir perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber.
-kecerdasan Pelbagai
-Belajar Cara Belajar 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif
Media : genre dengan betul. secara terkawal dengan betul.
-Video
-Carta gambar 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan
yang betul menggunakan bahasa yang indah intonasi yang betul secara didik hibur.
SB : secara didik hibur.
Tatabahasa:
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan
-Kata kerja
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. awalan dan akhiran dengan betul dalam
-Kata Seru pelbagai konteks.
-Imbuhan awalan
-Kata Sendi 2.1 Jenis dan ciri-ciri Kenderaan 2.1.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang
berbeza.
Kosa Kata: 7.2 Proseddur yang selamat untuk melintas 2.1.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai
-Mencintai,mencacak,mengutip • Berhenti • Laju
• Lihat • Perlahan
-cetek.bercambah, rezeki
• Dengar • Dekat
-sumber, tersepit
• Fikir • Jauh
• Berhati-hati • Menghampiri
PKJR • Menjauh
Mengesan Arah Bunyi Kenderaan • Mengundur
• membelok
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN)

MINGGU 31
22 - 26 OGOS UNIT 26 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat * Cadangan tajuk
TEMA: sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan dengan tepat daripada pelbagai sumber
Alam Indah dan selamat tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. tambahan :-
TAJUK:
Sungai Kita 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat -
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
EMK: dan intonasi yang betul mengikut tanda
-Elemen Kreativiti dan inovatif baca.
-Elemen Teknologi Maklumat dan
Komunikasi 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk
-Elemen Keusahawanan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. memindahkan maklumat daripada bahan
PK : grafik kepada bentuk bukan grafik dengan
Nilai : betul.
-Cintai Alam Sekitar
-Kebersihan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan
-Bertanggungjawab sastera yang sesuai bagi memupuk minat bacaan secara didik hibur untuk
-Bekerjasama membaca. memperkaya kosa kata.

Ilmu : 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan
-Alam Sekitar dengan betul. ayat majmuk dengan betul.
-Sains
KBT : 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada
-Kemahiran berfikir perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber.
-kecerdasan Pelbagai
-Belajar Cara Belajar 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif
Media : genre dengan betul. secara terkawal dengan betul.
-Video
-Carta gambar 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan
yang betul menggunakan bahasa yang indah intonasi yang betul secara didik hibur.
SB : secara didik hibur.
Tatabahasa:
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan
-Kata kerja
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. awalan dan akhiran dengan betul dalam
-Kata Seru pelbagai konteks.
-Imbuhan awalan
-Kata Sendi 2.1 Jenis dan ciri-ciri Kenderaan 2.1.1 Mengenal pasti jenis kenderaan yang
berbeza.
Kosa Kata: 7.2 Proseddur yang selamat untuk melintas 2.1.2 Mengenal pasti kenderaan sebagai
-Mencintai,mencacak,mengutip • Berhenti • Laju
• Lihat • Perlahan
-cetek.bercambah, rezeki
• Dengar • Dekat
-sumber, tersepit
• Fikir • Jauh
• Berhati-hati • Menghampiri
PKJR • Menjauh
Mengesan Arah Bunyi Kenderaan • Mengundur
• membelok
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 32
UNIT : 27 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan
5 - 9 TEMA : tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber maklumat dengan tepat daripada pelbagai
ALAM INDAH DAN SELAMAT dengan tepat secara bertatasusila. sumber secara bertatasusila.
SEPTEMBER TAJUK :
Mari Berkelah 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
EMK: yang betul. dan intonasi yang betul mengikut tanda
Kreativiti dan inovatif baca.
Keusahawanan
PK : Nilai : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
kebersihan tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk yang tersurat dengan tepat daripada
bekerjasama memberi respons dengan betul. pelbagai bahan.
tolong menolong
cintakan alam sekitar 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat
Ilmu : Pendidikan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dalam bahan grafik dengan betul.
Islam Pendidikan
Moral Kajian 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai
Tempatan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bahan bacaan secara didik hibur untuk
Sivik dan Kewarganegaraan minat membaca. memperkaya kosa kata.
KBT :
Kemahiran Berfikir 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
Kecerdasan ayat dengan betul. dan ayat majmuk dengan betul.
PelbagaiBelajar Cara
Belajar MEDIA : 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif dan
Carta pelbagai genre dengan betul bukan naratif secara terkawal dengan
Kad Imbasan betul.
Slaid 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
Gambar Bersiri menggunakan bahasa badan dengan kreatif 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
Audio Visual melalui lakonan secara didik hibur. dan intonasi yang betul dan jelas tentang
SB : sesuatu perkara melalui lakonan secara
Tatabahasa: didik hibur.
Kata Nama Am,Kata Nama Khas, Kata 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan
Kerja, Imbuhan Akhiran intonasi yang betul menggunakan bahasa yang 4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan
Kosa Kata: indah secara didik hibur. intonasi yang betul serta memahami
Berkhemah, berkelah, calet, cetek maksud pantun yang dilafaz menggunakan
Hotel, nyaman, pelampung bahasa yang indah secara didik hibur.
Restoran,Udara, 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan 5.2.1 Memahami dan menggunakan
betul. imbuhan awalan dan akhiran dengan
PKJR betul dalam pelbagai konteks.
Berfikir Sebelum Melintas
4.1 Sokongan daripada orang yang lebih dewasa dan 4.1.1 Menerangkan bahawa berkalan di atau
orang yang lebih tua. berdekatan jalan raya adalah lebih selamat
apabila bersama orang dewasa atau orang
yang lebih tua
7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan
Prosedur yang selamat untuk melintas. raya adalah lebih selamat apabila
lengkah tertentu diambil.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 33
12 - 16 UNIT : 27 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan
SEPTEMBER TEMA : tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber maklumat dengan tepat daripada pelbagai
ALAM INDAH DAN SELAMAT dengan tepat secara bertatasusila. sumber secara bertatasusila.
TAJUK :
Mari Berkelah 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
EMK: yang betul. dan intonasi yang betul mengikut tanda
Kreativiti dan inovatif baca.
Keusahawanan
PK : Nilai : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat
kebersihan tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk yang tersurat dengan tepat daripada
bekerjasama memberi respons dengan betul. pelbagai bahan.
tolong menolong
cintakan alam sekitar 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat
Ilmu : Pendidikan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dalam bahan grafik dengan betul.
Islam Pendidikan
Moral Kajian 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai
Tempatan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bahan bacaan secara didik hibur untuk
Sivik dan Kewarganegaraan minat membaca. memperkaya kosa kata.
KBT :
Kemahiran Berfikir 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
Kecerdasan ayat dengan betul. dan ayat majmuk dengan betul.
PelbagaiBelajar Cara
Belajar MEDIA : 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif dan
Carta pelbagai genre dengan betul bukan naratif secara terkawal dengan
Kad Imbasan betul.
Slaid 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan
Gambar Bersiri menggunakan bahasa badan dengan kreatif 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
Audio Visual melalui lakonan secara didik hibur. dan intonasi yang betul dan jelas tentang
SB : sesuatu perkara melalui lakonan secara
Tatabahasa: didik hibur.
Kata Nama Am,Kata Nama Khas, Kata 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan
Kerja, Imbuhan Akhiran intonasi yang betul menggunakan bahasa yang 4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan
Kosa Kata: indah secara didik hibur. intonasi yang betul serta memahami
Berkhemah, berkelah, calet, cetek maksud pantun yang dilafaz menggunakan
Hotel, nyaman, pelampung bahasa yang indah secara didik hibur.
Restoran,Udara, 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan 5.2.1 Memahami dan menggunakan
betul. imbuhan awalan dan akhiran dengan
PKJR betul dalam pelbagai konteks.
Berfikir Sebelum Melintas
4.1 Sokongan daripada orang yang lebih dewasa dan 4.1.1 Menerangkan bahawa berkalan di atau
orang yang lebih tua. berdekatan jalan raya adalah lebih selamat
apabila bersama orang dewasa atau orang
yang lebih tua
7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan
Prosedur yang selamat untuk melintas. raya adalah lebih selamat apabila
lengkah tertentu diambil.
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 34
TEMA : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan
19 - 23 Alam Indah dan Selamat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber untuk melakukan sesuatu perkara dalam
UNIT : 28 dalam situasi formal dan tidak formal secara situasi tidak formal secara bertatasusila.
SEPTEMBER TAJUK bertatasusila.
Fikir Dahulu Sebelum Buat
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang
EMK: -Keusahawanan semula dengan tepat menggunakan sebutan yang didengar dengan betul menggunakan ayat
Kreativiti dan Inovatif jelas dan intonasi yang betul. tunggal.

PK : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan


Nilai : Rajin, berhati-hati, kemas, menjaga tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber maklumat dengan tepat daripada pelbagai
kebersihan, sayangi alam sekitar. dengan tepat secara bertatasusila. sumber secara bertatasusila.

Ilmu : Pend Moral, Pend Seni dan PSK 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai
bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bahan bacaan secara didik hibur untuk
KBT : minat membaca. memperkaya kosa kata.
KB- (Membuat inferens, menghubungkait,
membanding dan membezakan, menjana 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
idea) ayat dengan betul. dan ayat majmuk dengan betul.
Kontekstual- mengalami
KP – Intrapersonal, naturalis. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat
BCB – Bacaan intensif tentang sesuatu perkara dengan menggunakan yang betul berdasarkan bahan yang diberi
bahasa yang santun. dengan menggunakan bahasa yang santun.
Media :
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada
SB : aspek ejaan.
Tatabahasa: Kata Nama Am, Ejaan,
Imbuhan Akhiran 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif dan intonasi yang betul dan jelas tentang
Kosa Kata: melalui lakonan secara didik hibur. sesuatu perkara melalui lakonan secara
Kotak, straw, tabung, tin minuman, reben, didik hibur.
plastik, balang, bakat, kitar semula, reka
cipta, akhbar 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan 5.2.1 Memahami dan menggunakan
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan imbuhan awalan dan akhiran dengan
betul betul dalam pelbagai konteks

4.1.1
4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan orang lebih
PKJR: Berfikir Sebelum Melintas tua . 7.1.1
7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas.
7.2.1
7.2 Proseddur yang selamat untuk melintas
• Berhenti
• Lihat
• Dengar
• Fikir
• Berhati-hati
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 35
TEMA : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan
26 - 30 Alam Indah dan Selamat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber untuk melakukan sesuatu perkara dalam
UNIT : 28 dalam situasi formal dan tidak formal secara situasi tidak formal secara bertatasusila.
SEPTEMBER TAJUK bertatasusila.
Fikir Dahulu Sebelum Buat
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang
EMK: -Keusahawanan semula dengan tepat menggunakan sebutan yang didengar dengan betul menggunakan ayat
Kreativiti dan Inovatif jelas dan intonasi yang betul. tunggal.

PK : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan


Nilai : Rajin, berhati-hati, kemas, menjaga tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber maklumat dengan tepat daripada pelbagai
kebersihan, sayangi alam sekitar. dengan tepat secara bertatasusila. sumber secara bertatasusila.

Ilmu : Pend Moral, Pend Seni dan PSK 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai
bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bahan bacaan secara didik hibur untuk
KBT : minat membaca. memperkaya kosa kata.
KB- (Membuat inferens, menghubungkait,
membanding dan membezakan, menjana 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
idea) ayat dengan betul. dan ayat majmuk dengan betul.
Kontekstual- mengalami
KP – Intrapersonal, naturalis. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat
BCB – Bacaan intensif tentang sesuatu perkara dengan menggunakan yang betul berdasarkan bahan yang diberi
bahasa yang santun. dengan menggunakan bahasa yang santun.
Media :
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada
SB : aspek ejaan.
Tatabahasa: Kata Nama Am, Ejaan,
Imbuhan Akhiran 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
menggunakan bahasa badan dengan kreatif dan intonasi yang betul dan jelas tentang
Kosa Kata: melalui lakonan secara didik hibur. sesuatu perkara melalui lakonan secara
Kotak, straw, tabung, tin minuman, reben, didik hibur.
plastik, balang, bakat, kitar semula, reka
cipta, akhbar 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan 5.2.1 Memahami dan menggunakan
kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan imbuhan awalan dan akhiran dengan
betul betul dalam pelbagai konteks

4.1.1
4.1 Sokongan daripada orang dewasa dan orang lebih
PKJR: Berfikir Sebelum Melintas tua . 7.1.1
7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas.
7.2.1
7.2 Proseddur yang selamat untuk melintas
• Berhenti
• Lihat
• Dengar
• Fikir
• Berhati-hati
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU 36
TEMA 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
Alam Indah dan Selamat semula dengan tepat menggunakan sebutan yang tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
3 - 7 UNIT 29 jelas dan intonasi yang betul. betul menggunakan ayat tunggal.
OKTOBER TAJUK
Cekap dan Jimat 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber maklumat dengan tepat tentang sesuatu
EMK: dengan tepat secara bertatasusila. perkara dengan menggunakan perkataan
Kreativiti dan Inovatif yang sesuai secara bertatasusila.
TMK 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
Keusahawanan tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk untuk mengenal pasti idea utama dalam
memberi respons dengan betul. pelbagai bahan dengan tepat.
PK :
Nilai : Berjimat cermat, bersyukur, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat
berhati-hati, bertatasusila, kerjasama, kasih maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dalam bahan grafik dengan betul.
sayang.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
Ilmu : Dunia Sains dan Teknologi, PKJR, bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bahan bacaan secara didik hibur untuk
Kemahiran Hidup, Pend Moral, Pend Islam. minat membaca. menambahkan pengetahuan.
KBT :
KB- (Membuat inferens, menghubungkait, 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
menjana idea, mencirikan, mengenalpasti) ayat dengan betul. dan ayat majmuk dengan betul.
KP – Naturalis, kinestetik, verbal
linguistik. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
BCB – Bacaan intensif sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. daripada pelbagai sumber.
KMD –
Meramal dan menganalisis 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk
Media : gambar pelbagai genre dengan betul. naratif secara terkawal dengan betul.
SB : 3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada
Tatabahasa: 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. aspek ejaan.
Ejaan, kata nama, kata kerja 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
Kosa Kata: 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
lampu kalimantang, cahaya, mentol, asap, menggunakan bahasa badan dengan kreatif sesuatu perkara melalui lakonan secara
mempelam, indah, teks melalui lakonan secara didik hibur. didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5.3.1 Memahami dan membina ayat
dalam pelbagai situasi. dasar menggunakan pola ayat FN +
FN,
1.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. FN + FK dengan betul dalam pelbagai
PKJR: Berfikir Sebelum Melintas situasi.
7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas
1.1,
• Berhenti
• Lihat 7.1.1. 7.2.1
• Dengar
• Fikir
• Berhati-hati
TARIKH
MINGGU / DISEMPURNAKAN
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Beri kenyataan
sekiranya lewat)
MINGGU 37
TEMA 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan
Alam Indah dan Selamat semula dengan tepat menggunakan sebutan yang tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
10 - 14 UNIT 29 jelas dan intonasi yang betul. betul menggunakan ayat tunggal.
OKTOBER TAJUK
Cekap dan Jimat 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber maklumat dengan tepat tentang sesuatu
EMK: dengan tepat secara bertatasusila. perkara dengan menggunakan perkataan
Kreativiti dan Inovatif yang sesuai secara bertatasusila.
TMK 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat
Keusahawanan tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk untuk mengenal pasti idea utama dalam
memberi respons dengan betul. pelbagai bahan dengan tepat.
PK :
Nilai : Berjimat cermat, bersyukur, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat
berhati-hati, bertatasusila, kerjasama, kasih maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dalam bahan grafik dengan betul.
sayang.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
Ilmu : Dunia Sains dan Teknologi, PKJR, bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bahan bacaan secara didik hibur untuk
Kemahiran Hidup, Pend Moral, Pend Islam. minat membaca. menambahkan pengetahuan.
KBT :
KB- (Membuat inferens, menghubungkait, 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
menjana idea, mencirikan, mengenalpasti) ayat dengan betul. dan ayat majmuk dengan betul.
KP – Naturalis, kinestetik, verbal
linguistik. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
BCB – Bacaan intensif sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. daripada pelbagai sumber.
KMD –
Meramal dan menganalisis 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk
Media : gambar pelbagai genre dengan betul. naratif secara terkawal dengan betul.
SB : 3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada
Tatabahasa: 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. aspek ejaan.
Ejaan, kata nama, kata kerja 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan
Kosa Kata: 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan dan intonasi yang betul dan jelas tentang
lampu kalimantang, cahaya, mentol, asap, menggunakan bahasa badan dengan kreatif sesuatu perkara melalui lakonan secara
mempelam, indah, teks melalui lakonan secara didik hibur. didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul 5.3.1 Memahami dan membina ayat
dalam pelbagai situasi. dasar menggunakan pola ayat FN +
FN,
1.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas. FN + FK dengan betul dalam pelbagai
PKJR: Berfikir Sebelum Melintas situasi.
7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas
1.1,
• Berhenti
• Lihat 7.1.1. 7.2.1
• Dengar
• Fikir
• Berhati-hati
TARIKH
MINGGU / DISEMPURNAKAN
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Beri kenyataan
sekiranya lewat)
MINGGU 38
TEMA 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat
ALAM INDAH DAN SELAMAT tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara
17 - 21 TAJUK dengan tepat secara bertatasusila. dengan menggunakan perkataan yang
OKTOBER UNIT : 30 sesuai secara bertatasusila
BERCUTI DI KAMPUNG
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,
EMK: Keusahawanan, lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
TMK betul.

PK : 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
Nilai : Hormat-menghormati, cintai alam bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bahan bacaan secara didik hibur untuk
sekitar minat membaca menambahkan pengetahuan.
Ilmu : Muzik, Pendidikan Moral,
Pendidikan Islam 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada
KBT : KB( menjana idea, Kontekstual perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber.
Media : Gambar, Radio, Kad imbasan,
buku teks,buku aktiviti,lembaran kerja 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat
tentang sesuatu perkara dengan menggunakan yang betul berdasarkan bahan yang diberi
SB : bahasa yang santun. dengan menggunakan bahasa yang santun.
Tatabahasa:Kata Tanya
Kosa Kata: 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan
pengalaman,gunung, genre dengan betul. n naratif secara terkawal dengan betul.
rimba,memelihara,menjual,hasil,
nyaman,keindahan 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
daripada aspek ejaan

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami
melalui nyanyian secara didik hibur. seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak
laku secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
dengan betul mengikut tanya merujuk manusia dan benda
konteks. dengan betul

PKJR: Berfikir Sebelum Melintas 4.1 Sokongan daripad orang dewasa dan orang yang 4.1.1.
lebih tua.
7.1.1. 7.2.1
7.1. 7.2
TARIKH
MINGGU / DISEMPURNAKAN
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (Beri kenyataan
sekiranya lewat)
MINGGU 36
TEMA 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat
ALAM INDAH DAN SELAMAT tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat tentang sesuatu perkara
dengan tepat secara bertatasusila. dengan menggunakan perkataan yang
|TAJUK sesuai secara bertatasusila
UNIT : 30
LAWATAN 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar,
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
EMK: Keusahawanan, betul.
TMK
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
PK : bukan sastera yang sesuai bagi memupuk bahan bacaan secara didik hibur untuk
Nilai : Hormat-menghormati, cintai alam minat membaca menambahkan pengetahuan.
sekitar
Ilmu : Muzik, Pendidikan Moral, 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada
Pendidikan Islam perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber.
KBT : KB( menjana idea, Kontekstual
Media : Gambar, Radio, Kad imbasan, 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat
buku teks,buku aktiviti,lembaran kerja tentang sesuatu perkara dengan menggunakan yang betul berdasarkan bahan yang diberi
bahasa yang santun. dengan menggunakan bahasa yang santun.
SB :
Tatabahasa:Kata Tanya 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif dan bukan
Kosa Kata: genre dengan betul. n naratif secara terkawal dengan betul.
pengalaman,gunung,
rimba,memelihara,menjual,hasil, 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan
nyaman,keindahan daripada aspek ejaan

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami
melalui nyanyian secara didik hibur. seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak
laku secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata
dengan betul mengikut tanya merujuk manusia dan benda
konteks. dengan betul

4.1 Sokongan daripad orang dewasa dan orang yang 4.1.1.


PKJR: Berfikir Sebelum Melintas lebih tua.
7.1.1. 7.2.1
7.1. 7.2
MINGGU /
TARIKH TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN

MINGGU
40
PEPERIKSAAN
31 Oktober AKHIR TAHUN
- 4 November

MINGGU * Cuti hari raya Haji ( 7 hb November 2011 )


* Permainan Bahasa :-
41 Contoh - membina perkataan ( SAHIBA ).
* Membuat buku skrap atau projek buku kecil dengan tajuk - kata nama , kata adjektif dan sebagainya.
7 - 11 * Menonton tayangan gambar ( nyatakan nilai -nilai murni )
NOVEMBER * Nyanyian dan lakonan.

MINGGU * HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN.


42 * Latihan naik darjah/ mengemas kini fail peribadi murid.
* Majlis kemuncak / penutupan program MBM dan MBI.
14 - 18 * Penyerahan dan penerimaan buku teks 2011 dan 2012.
NOVEMBER