Anda di halaman 1dari 31

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI

RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT


BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 1 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 25 25 v
2 Air isi ulang galon 7 7 v
3 Jeruk manis kg 10 10 v
4 Apel kg 5 5 v
5 Pir kg 5 5 v
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tangga4 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
] Kue pasien kotak 35 35 v
2 Air isi ulang galon 6 6 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 7 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 8 8 v
2 Air isi ulang galon 35 35 v
3 Beras karung 1 1 v
4 Minyak Goreng @1 ltr bks 24 24 v
5 Tepung Terigu kg 10 10 v
6 Susu Ensure @1000 g ktk 1 1 v
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 10 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 45 45 v
2 Air isi ulang galon 8 8 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 13 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 45 45 v
2 Air isi ulang galon 7 7 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 16 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 45 45 v
2 Air isi ulang galon 8 8 v
3 Apel keping 5 5 v
4 Melon kg 4 4 v
5 Pear kg 5 5 v
6 Semangka kg 15 15 v
7 Jeruk kg 5 5 v
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 19 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 40 40 v
2 Air isi ulang galon 8 8 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 22 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 40 40 v
2 Air isi ulang galon 7 7 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 25 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 40 40 v
2 Air isi ulang galon 0 0 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 28 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 40 40 V
2 Air isi ulang galon 8 8 V
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 31 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 40 40 v
2 Air isi ulang galon 8 8 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 2 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 25 25 v
2 Air isi ulang galon 5 5 v
4 Ayam potong kg 25 25 v
5 Daging sapi kg 6 6 v
6 Daging giling kg 2 2 v
7 Telur ayam butir 200 200 v
8 Telur puyuh kg 2 2 v
9 Bawang merah kg 3 3 v
10 Ketumbar bungkus 5 5 v
11 Wortel kg 10 10 v
12 Tahu biji 250 250 v
13 Jahe kg 0.5 0.5 v
14 Bayam ikat 10 10 v
15 Jagung muda kg 3 3 v
16 Kentang kg 3 3 v
17 Buncis kg 3 3 v
18 Oyong kg 5 5 v
19 Sawi kg 3 3 v
20 Kacang panjang kg 3 3 v
21 Labu siam kg 3 3 v
22 Bunga kol kg 3 3 v
23 Tempe keping 75 75 v
24 Laos kg 1 1 v
25 pala bks 10 10 v
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 5 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 35 35 v
2 Air isi ulang galon 6 6 v

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 8 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 35 35 v
2 Air isi ulang galon 5 5 v
3 Apel kg 3 3 v
4 Pear kg 3 3 v
5 Jeruk kg 5 5 v
6 Beras karung 1 1 v
7 Kecap Manis @600 ml bks 12 12 v
8 Blue Band @200 gr bks 4 4 v
9 Susu Prediasure @850 g klg 2 2 v
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 11 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 50 50 v
2 Air isi ulang galon 5 5 v
3 Daging sapi kg 6 6 v
4 Daging Giling kg 2 2 v
5 Ayam potong kg 25 25 v
6 Telur ayam btr 150 150 v
7 Telur Puyuh kg 2 2 v
8 Tempe keping 75 75 v
9 Bayam ikat 10 10 v
10 Buncis kg 3 3 v
11 Daun Bawang kg 0.5 0.5 v
12 Daun sop kg 0.5 0.5 v
13 Kacang Panjang kg 3 3 v
14 Kentang kg 5 5 v
15 Labu siam kg 3 3 v
16 Oyong kg 3 3 v
17 Sawi Putih kg 3 3 v
18 Tomat kg 1 1 v
19 Wortel kg 7 7 v
20 Apel kg 5 5 v
21 Pear kg 5 5 v
22 Jeruk kg 10 10 v
23 Asam Jawa bks 5 5 v
24 Bawang Bombay kg 1 1 v
25 Bawang Merah kg 5 5 v
26 Bawang Putih kg 3 3 v
27 Jahe kg 0.5 0.5 v
28 Serai kg 1 1 v
29 Gula Merah bks 5 5 v
30 Gula Pasir kg 10 10 v
31 Kacang Hijau kg 10 10 v
32 Santan Kelapa Instan @200 ml ktk 36 36 v
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 14 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 30 30 v
2 Air isi ulang galon 7 7 v
3 Susu Entrasol Active @360 g ktk 12 12 v
4 Susu Neprisol @185 gr ktk 12 12 v
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 17 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 50 50 v
2 Air isi ulang galon 9 9 v
3 Tempe kpg 75 75 v
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 20 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 40 40 v
2 Air isi ulang galon 6 6 v
3 Daging sapi kg 6 6 v
4 Daging Giling kg 2 2 v
5 Ayam potong kg 25 25 v
6 Telur ayam btr 150 150 v
7 Telur Puyuh kg 2 2 v
8 Tahu bj 250 250 v
9 Tempe keping 75 75 v
10 Bayam ikat 10 10 v
11 Buncis kg 3 3 v
12 Daun Bawang kg 0.5 0.5 v
13 Daun Sop kg 0.5 0.5 v
14 Jagung Muda kg 2 2 v
15 Kacang Panjang kg 3 3 v
16 Kentang kg 5 5 v
17 Labu siam kg 3 3 v
18 Oyong kg 3 3 v
19 Bunga Kol kg 2 2 v
20 Sawi Putih kg 3 3 v
21 Tomat kg 1 1 v
22 Wortel kg 12 12 v
23 Asam Jawa bks 5 5 v
24 Apel kg 5 5 v
25 Pear kg 5 5 v
26 Jeruk bks 10 10 v
27 Bawang Bombay kg 1 1 v
28 Bawang Merah kg 5 5 v
29 Jahe kg 0.5 0.5 v
30 Ketumbar kg 5 5 v
31 Kunyit kg 0.5 0.5 v
32 Lada kg 0.5 0.5 v
33 Laos kg 1 1 v
34 Pala bks 10 10 v
35 Serai kg 1 1 v
36 Beras karung 1 1 v
37 Gula Merah bks 5 5 v
38 Gula Pasir kg 10 10 v
39 Kacang Hijau kg 10 10 v
40 Susu Entrasol Active @360 g ktk 12 12 v
Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 23 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 35 35 v
2 Air isi ulang galon 6 6 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 26 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 35 35 v
2 Air isi ulang galon 0 0 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 29 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 40 40 v
2 Air isi ulang galon 8 8 v
3 Daging sapi kg 6 6 v
4 Daging Giling kg 2 2 v
5 Ayam potong kg 25 25 v
6 Telur ayam btr 150 150 v
7 Telur Puyuh kg 2 2 v
8 Tahu bj 250 250 v
9 Tempe keping 75 75 v
10 Bayam ikat 10 10 v
11 Buncis kg 3 3 v
12 Daun Bawang kg 0.5 0.5 v
13 Daun Sop kg 0.5 0.5 v
14 Jagung Muda kg 2 2 v
15 Kacang Panjang kg 3 3 v
16 Kentang kg 5 5 v
17 Labu siam kg 3 3 v
18 Oyong kg 2 2 v
19 Bunga Kol kg 3 3 v
20 Sawi Putih kg 3 3 v
21 Tomat kg 2 2 v
22 Bawang Bombay kg 2 2 v
23 Bawang Merah kg 5 5 v
24 Bawang putih kg 3 3 v
25 Jahe kg 0.5 0.5 v
26 Ketumbar bks 5 5 v
27 kunyit kg 0.5 0.5 v
28 Laos kg 0.5 0.5 v
29 Serai kg 1 1 v
30 Gula Merah bks 5 5 v
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 3 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 35 35 v
2 Air isi ulang galon 6 6 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 6 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 35 35 v
2 Air isi ulang galon 6 6 v
3 Daging sapi kg 6 6 v
4 Ayam potong kg 25 25 v
5 Telur ayam btr 200 200 v
6 Telur Puyuh kg 2 2 v
7 Tempe keping 75 75 v
8 Bayam ikat 10 10 v
9 Buncis kg 3 3 v
10 Daun Bawang kg 0.5 0.5 v
11 Daun sop kg 0.5 0.5 v
12 Jagung Muda kg 3 3 v
13 Kacang Panjang kg 3 3 v
14 Kentang kg 7 7 v
15 Labu siam kg 3 3 v
16 Oyong kg 3 3 v
17 Bunga Kol kg 3 3 v
18 Sawi Putih kg 3 3 v
19 Tomat kg 1 1 v
20 Wortel kg 12 12 v
21 Apel kg 5 5 v
22 Pear kg 5 5 v
23 Jeruk kg 10 10 v
24 Bawang Bombay kg 1 1 v
25 Bawang Merah kg 5 5 v
26 Bawang Putih kg 3 3 v
27 Jahe kg 0.5 0.5 v
28 Kemiri kg 0.5 0.5 v
29 Kunyit kg 1 1 v
30 Lada kg 0.5 0.5 v
31 Laos kg 0.5 0.5 v
32 Serai kg 1 1 v
33 Beras karung 1 1 v
34 Garam Halus pack 3 3 v
35 Gula Merah bks 5 5 v
36 Gula Pasir kg 10 10 v
37 Kacang Hijau kg 10 10 v
38 Susu Entrasol Active @360 g ktk 4 4 v

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 9 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 40 40 v
2 Air isi ulang galon 6 6 v
3 Tahu biji 250 250 v
4 Tempe kpg 75 75 v
5 Kacang Panjang kg 2 2 v
6 Kentang kg 5 5 v
7 Oyong kg 3 3 v
8 Wortel kg 7 7 v
9 Laos kg 0.5 0.5 v
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 12 DESEMBER 2019


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 50 50 v
2 Air isi ulang galon 7 7 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 15 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 45 45 v
2 Air isi ulang galon 8 8 v
3 Daging sapi kg 6 6 v
4 Daging Giling kg 2 2 v
5 Ayam potong kg 25 25 v
6 Telur ayam btr 200 200 v
7 Telur Puyuh kg 2 2 v
8 Tempe keping 75 75 v
9 Bayam ikat 10 10 v
10 Buncis kg 3 3 v
11 Daun Bawang kg 0.5 0.5 v
12 Jagung Muda kg 2 2 v
13 Kacang Panjang kg 3 3 v
14 Kentang kg 5 5 v
15 Labu siam kg 3 3 v
16 Oyong kg 3 3 v
17 Bunga Kol kg 2 2 v
18 Sawi Putih kg 3 3 v
19 Tomat kg 1 1 v
20 Wortel kg 10 10 v
21 Asam Jawa bks 5 5 v
22 Bawang Bombay kg 1 1 v
23 Bawang Merah kg 5 5 v
24 Bawang Putih kg 3 3 v
25 Daun salam ikat 5 5 v
26 Jahe kg 0.5 0.5 v
27 Kunyit kg 0.5 0.5 v
28 Laos kg 0.5 0.5 v
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 18 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 40 40 v
2 Air isi ulang galon 6 6 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 21 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 35 35 v
2 Air isi ulang galon 8 8 v
3 Beras karung 1 1 v
4 Minyak Goreng @1 ltr bks 24 24 v
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 24 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 35 35 v
2 Air isi ulang galon 22 22 v
3 Daging sapi kg 6 6 v
4 Daging Giling kg 2 2 v
5 Ayam potong kg 25 25 v
6 Telur ayam btr 200 200 v
7 Telur Puyuh kg 2 2 v
8 Tahu bj 250 250 v
9 Tempe keping 75 75 v
10 Bayam ikat 10 10 v
11 Buncis kg 3 3 v
12 Daun Bawang kg 0.5 0.5 v
13 Jagung Muda kg 2 2 v
14 Kacang Panjang kg 3 3 v
15 Kentang kg 5 5 v
16 Labu siam kg 3 3 v
17 Oyong kg 2 2 v
18 Bunga Kol kg 3 3 v
19 Sawi Putih kg 3 3 v
20 Tomat kg 2 2 v
21 Wortel kg 10 10 v
22 Apel kg 5 5 v
23 Melon kg 4 4 v
24 Pear kg 5 5 v
25 Jeruk kg 10 10 v
26 Asam Jawa bks 5 5 v
27 Bawang Bombay kg 2 2 v
28 Bawang Merah kg 5 5 v
29 Bawang putih kg 3 3 v
30 Daun Salam ikt 5 5 v
31 Jahe kg 0.5 0.5 v
32 Kunyit kg 0.5 0.5 v
33 Laos kg 1 1 v
34 Gula Diabetasol @100 sc ktk 2 2 v
35 Biskuit UTD bks 120 120 v
36 Susu Ultra UTD ktk 120 120 v
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 27 DESEMBER 2019


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 50 50 v
2 Air isi ulang galon 6 6 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JANUARI TAHUN 2020

Tanggal : 30 JANUARI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Keterangan
Pemesanan Penerimaan
1 Kue pasien kotak 40 40 v
2 Air isi ulang galon 7 7 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

Anda mungkin juga menyukai