Anda di halaman 1dari 27

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ

RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 1 JULI 2020 Tanggal : 2 JULI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 40 40 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulanggalon 7 7 v 2 Air isi ulang galon
3 Daging Sap kg 6 6 v 3 ikan tenggiri kg
4 Daging Gilin kg 2 2 v 4
5 Ayam neger kg 25 25 v 5
6 Ikan tenggir kg 8 8 v 6
7 Telur ayam btr 250 250 v 7
8 Tahu Bj 250 250 v 8
9 Tempe Kpg 150 150 v 9
10 Bayam ikat 10 10 v 10
11 Buncis kg 3 3 v 11
12 Daun Bawa kg 1 1 v 12
13 Daun Sop kg 1 1 v 13
14 Jagung Mud kg 2 2 v 14
15 Kacang Pan kg 3 3 v 15
16 Kentang kg 5 5 v 16
17 Labu siam kg 3 3 v 17
18 Bunga Kol kg 4 4 v 18
19 Sawi Putih kg 3 3 v 19
20 Tomat kg 2 2 v 20
21 Wortel kg 12 12 v 21
22 Apel kg 7 7 v 22
23 Pear kg 7 7 v 23
24 Semangka kg 28 28 v 24
25 Jeruk kg 10 10 v 25
26 Bawang B kg 1 1 v 26
27 Bawang Me kg 6 6 v 27
28 Ketumbar Bks 6 6 v 28
29 Laos kg 1 1 v 29
30 Serai kg 1 1 v 30
31 Gula Mera bks 6 6 v 31
32 Biskuit U bks 120 120 v 32
33 Susu Berua dus 5 5 v 33
34 Susu Ensur klg 2 2 v 34
35 35
36 36
37 37
Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 4 JULI 2020 Tanggal : 5 JULI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama BaraSatuan Pemesana Penerimaa Keterangan
n n No. Nama Barang Satuan

1 Kue pasien kotak 30 30 v 1 Kue pasien kotak


2 Air isi ulang galon 5 5 v 2 Air isi ulang galon
3 3
4 4
5 5
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38
39
40
41
Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 7 JULI 2020 Tanggal : 8 JULI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 30 30 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 4 4 v 2 Air isi ulang galon
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 10 JULI 202 Tanggal : 11 JULI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 35 35 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 8 8 s 2 Air isi ulang galon
3 Semangka kg 32 32 v 3 Daging Sapi kg
4 Beras karung 1 1 v 4 Daging Giling kg
5 Garam Hal kg 3 3 v 5 Ayam negeri kg
6 Gula Pasir kg 15 15 v 6 Bayam ikat
7 Kacang Hija kg 15 15 v 7 Buncis kg
8 Kacang Mer kg 15 15 v 8 Kacang Panjang kg
9 Tepung Ter kg 15 15 v 9 Kentang kg
10 The Celup ktk 10 10 v 10 Labu siam kg
11 Susu Entras ktk 2 2 v 11 Sawi Putih kg
12 12 Tomat kg
13 13 Wortel kg
14 14 Asam Jawa bks
15 15 Bawang Bombay kg
16 16 Bawang Merah kg
17 17 Bawang Putih kg
18 18 Jahe kg
19 19 Ketumbar kg
20 20 Lada kg
21 21 Laos kg
22 22 Pala bks
23 23 Serai kg
24 24 Beras karung
25 25 Gula Merah bks
26 26 Tepung Sagu @1 kg kg
27 27 Santan Kelapa Instan @65 m ktk
28 28 Susu Diabetasol @630 g ktk
29 29 Susu Ensure @1000 gr ktk
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020
Tanggal : 13 JULI 202 Tanggal : 14 JULI 2020
Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 35 37 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 7 7 v 2 Air isi ulang galon
3 Apel kg 8 8 v 3
4 Pear kg 7 7 v 4
5 Semangka kg 30 30 v 5
6 Jeruk kg 8 8 v 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi
Refika Herlia, A.Md.Gz
NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 16 JULI 202 Tanggal : 17 JULI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 33 33 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulanggalon 6 6 v 2 Air isi ulang galon
3 Daging Sap kg 6 6 v 3
4 Daging Gilin kg 2 2 v 4
5 Ayam neger kg 25 25 v 5
6 Telur ayam btr 150 150 v 6
7 Tahu Bj 200 200 v 7
8 Tempe Kpg 225 225 v 8
9 Bayam ikat 10 10 v 9
10 Buncis kg 4 4 v 10
11 Daun Bawa kg 1 1 v 11
12 Daun Sop kg 1 1 v 12
13 Jagung Mud kg 3 3 v 13
14 Kacang Pan kg 3 3 v 14
15 Kentang kg 7 7 v 15
16 Labu siam kg 3 3 v 16
17 Oyong kg 4 4 v 17
18 Bunga Kol kg 4 4 v 18
19 Sawi Putih kg 4 4 v 19
20 Tomat kg 2 2 v 20
21 Wortel kg 15 15 v 21
22 Asam Jawa bks 5 5 v 22
23 Bawang B kg 1 1 v 23
24 Bawang Me kg 7 7 v 24
25 Bawang Pu kg 3 3 v 25
26 Jahe kg 1 1 v 26
27 Kunyit kg 1 1 v 27
28 Laos kg 1 1 v 28
29 Serai kg 1 1 v 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 19 JULI 202 Tanggal : 20 JULI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 30 30 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 5 5 v 2 Air isi ulang galon
3 Apel kg 7 7 v 3 Ayam Negeri Potong kg
4 Pear kg 6 6 v 4 Telur Ayam Negeri btr
5 Semangka kg 35 35 v 5 Tahu ikat
6 Jeruk kg 10 10 v 6 Tempe kg
7 7 Bayam ikat
8 8 Kacang Panjang kg
9 9 Kentang kg
10 10 Labu siam kg
11 11 Oyong kg
12 12 Sawi Putih kg
13 13 Tomat kg
14 14 Wortel kg
15 15 Bawang Bombay kg
16 16 Bawang Merah kg
17 17 Daun Salam ikat
18 18 Serai kg
19 19 Beras karung
20 20 Gula Merah bks
21 21 Gula Pasir kg
22 22 kacang Hijau kg
23 23 Biskuit UTD bks
24 24 Susu Entrasol Gold @600 g ktk
25 25 Susu Diabetasol @630 g ktk
26 26 Susu Ultra UTD @200 ml ktk
27 27 Plastik wrapp gulung
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 22 JULI 202 Tanggal : 23 JULI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 29 29 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 8 8 v 2 Air isi ulang galon
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 25 JULI 202 Tanggal : 26 JULI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 35 35 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 8 8 v 2 Air isi ulang galon
3 Ayam neger kg 25 25 v 3
4 Ikan Tenggir kg 6 6 4
5 Telur ayam btr 150 150 v 5
6 Tahu Bj 300 300 v 6
7 Tempe Kpg 250 250 v 7
8 Bayam ikat 10 10 v 8
9 Buncis kg 4 4 v 9
10 Daun Bawa kg 1 1 v 10
11 Daun Sop kg 1 1 v 11
12 Jagung Mud kg 3 3 v 12
13 Kacang Pan kg 3 3 v 13
14 Kentang kg 7 7 v 14
15 Labu siam kg 3 3 v 15
16 Oyong kg 3 3 v 16
17 Bunga Kol kg 3 3 v 17
18 Sawi Putih kg 3 3 v 18
19 Tomat kg 2 2 v 19
20 Wortel kg 11 11 v 20
21 Bawang B kg 1 1 v 21
22 Bawang Me kg 7 7 v 22
23 Bawang Pu kg 3 3 v 23
24 Jahe kg 1 1 v 24
26 Kunyit kg 1 1 v 25
26 Laos kg 1 1 v 26
27 Serai kg 1 1 v 27
28 Kecap Man bks 12 12 v 28
29 Santan Kel ktk 36 36 v 29
30 The Celup ktk 10 10 v 30
31 Susu Ensur klg 2 2 v 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 28 JULI 202 Tanggal : 29 JULI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 30 30 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 6 6 v 2 Air isi ulang galon
3 3 Ayam Negeri Potong kg
4 4 Gula Pasir kg
5 5 Biskuit UTD bks
6 6 Susu Diabetasol @630 g kg
7 7 Susu Beruang dus
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 31 JULI 202


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n
1 Kue pasien kotak 26 26 v
2 Air isi ulang galon 4 4 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
ULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 3 JULI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
40 40 v 1 Kue pasien kotak 40 40 v
6 6 v 2 Air isi ulang galon 6 6 v
7 7 v 3 ikan tenggiri kg 7 7 v
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
ULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 6 JULI 2020

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah


Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n

40 40 v 1 Kue pasien kotak 35 35 v


5 5 v 2 Air isi ulang galon 8 8 v
3 Daging Sapi kg 6 6 v
4 Daging Giling kg 2 2 v
5 Ayam negeri kg 25 25 v
6 Telur ayam btr 150 150 v
7 Tahu Bj 250 250 v
8 Tempe Kpg 225 225 v
9 Bayam ikat 10 10 v
10 Buncis kg 3 3 v
11 Jagung Muda kg 3 3 v
12 Kacang Panjang kg 3 3 v
13 Kentang kg 7 7 v
14 Labu siam kg 3 3 v
15 Bunga Kol kg 3 3 v
16 Sawi Putih kg 3 3 v
17 Tomat kg 1 1 v
18 Wortel kg 15 15 v
19 Apel kg 4 4 v
20 Pear kg 5 5 v
21 Semangka kg 25 25 v
22 Jeruk kg 7 7 v
23 Bawang Mera kg 8 8 v
24 Bawang Putih kg 3 3 v
25 Kemiri kg 1 1 v
26 Kunyit kg 1 1 v
27 Laos kg 1 1 v
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
ULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 9 JULI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
35 35 v 1 Kue pasien kotak 30 30 v
7 7 v 2 Air isi ulang galon 7 7 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
ULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 12 JULI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
35 35 v 1 Kue pasien kotak 30 30 v
6 6 v 2 Air isi ulang galon 4 4 v
6 6 v 3
2 2 v 4
25 25 v 5
10 10 v 6
3 3 v 7
3 3 v 8
7 7 v 9
3 3 v 10
3 3 v 11
2 2 v 12
13 13 v 13
5 5 v 14
1 1 v 15
7 7 v 16
2 2 v 17
1 1 v 18
5 5 v 19
1 1 v 20
1 1 v 21
10 10 v 22
1 1 v 23
1 1 v 24
5 5 v 25
15 15 v 26
36 36 v 27
2 2 v 28
2 2 v 29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
ULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020
Tanggal : 15 JULI 2020
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
30 30 v 1 Kue pasien kotak 40 40 v
17 17 v 2 Air isi ulang galon 6 6 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Petugas Gizi Petugas Gizi


Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz
NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
ULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 18 JULI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
28 28 v 1 Kue pasien pack 28 28 v
8 8 v 2 Air isi ulang galon 4 4 v
3 Beras karung 1 1 v
4 Susu Ensure @1 kaleng 1 1 v
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
ULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 21 JULI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
33 33 v 1 Kue pasien pack 26 26 v
8 8 v 2 Air isi ulang galon 7 7 v
25 25 v 3
150 150 v 4
200 200 v 5
75 75 v 6
10 10 v 7
3 3 v 8
7 7 v 9
3 3 v 10
4 4 v 11
3 3 v 12
1 1 v 13
10 10 v 14
1 1 v 15
5 5 v 16
5 5 v 17
1 1 v 18
1 1 v 19
5 5 v 20
15 15 v 21
15 15 v 22
120 120 v 23
3 3 v 24
1 1 v 25
120 120 v 26
48 48 v 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
ULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 24 JULI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
35 35 v 1 Kue pasien kotak 30 30 v
7 7 v 2 Air isi ulang galon 5 5 v
3 Daging Sapi kg 8 8 v
4 Daging Giling kg 2 2 v
5 Apel kg 5 5 v
6 Pear kg 5 5 v
7 Semangka kg 28 28 v
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
ULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 27 DESEMBER
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
33 33 v 1 Kue pasien kotak 30 30 v
3 3 v 2 Air isi ulang galon 7 7 v
3 Ikan Tenggiri kg 6 6 v
4 Apel kg 9 9 v
5 Pear kg 8 8 v
6 Semangka kg 36 36 v
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001
EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
ULI TAHUN 2020 BULAN : JULI TAHUN 2020

Tanggal : 30 JULI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
29 29 v 1 Kue pasien kotak 28 28 v
6 6 v 2 Air isi ulang galon 9 9 v
30 30 v 3 Tahu bj 300 300
15 15 v 4 Tempe kpg 75 75
150 150 v 5 Kentang kg 5 5
3 3 v 6 Wortel kg 10 10
5 5 v 7 Apel kg 8 8
8 Pear kg 8 8
9 Semangka kg 32 32
10 Jeruk kg 10 10
11 Bawang Merah kg 3 3
12 Daun Salam kg 10 10
13 Ketumbar bks 5 5
14 Gula Merah bks 5 5
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

Anda mungkin juga menyukai