Anda di halaman 1dari 27

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ

RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JUNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 1 JUNI 2020 Tanggal : 2 JUNI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 25 25 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 3 3 v 2 Air isi ulang galon
3 3 ikan tenggiri kg
4 4 Garam Halus pack
5 5 Gula Pasir kg
6 6 Kacang Hijau kg
7 7 Kecap Manis @600 ml bks
8 8 Blue band @200 gr bks
9 9 Minyak Goreng @1 lt bks
10 10 Tepung sagu @ 1 kg kg
11 11 Santan kelapa Instan @200 ml ktk
12 12 Tepung Terigu @1kg kg
13 13 Teeh Celup ktk
14 14 Biskuit UTD bks
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JUNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 4 JUNI 2020 Tanggal : 5 JUNI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama BaraSatuan Pemesana Penerimaa Keterangan
n n No. Nama Barang Satuan

1 Kue pasien kotak 25 25 v 1 Kue pasien kotak


2 Air isi ulang galon 6 6 v 2 Air isi ulang galon
3 Ikan tenggir kg 6 6 v 3
4 Beras karung 1 1 v 4
5 susu diabet ktk 4 4 v 5
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38
39
40
41
Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JUNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 7 JUNI 2020 Tanggal : 8 JUNI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 25 25 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 4 4 v 2 Air isi ulang galon
3 3 Beras Karung
4 4 Minyak Goreng @1lt bks
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JUNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 10 JUNI 202 Tanggal : 11 JUNI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 30 30 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 8 8 s 2 Air isi ulang galon
3 Daging sapi kg 6 6 v 3 Apel kg
4 Daging Gilin kg 2 2 v 4 Melon kg
5 Ayam Nege kg 25 25 v 5 Semangka kg
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JUNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020
Tanggal : 13 JUNI 202 Tanggal : 14 JUNI 2020
Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 30 30 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 4 4 v 2 Air isi ulang galon
3 Daging sapi kg 6 6 v 3
4 Daging Gilin kg 2 2 v 4
5 Tahu Bj 250 250 v 5
6 Tempe Kpg 150 150 v 6
7 Bayam ikat 10 10 v 7
8 Jagung Mud kg 4 4 v 8
9 Kacang Pan kg 6 6 v 9
10 Kentang kg 7 7 v 10
11 Labu siam kg 6 6 v 11
12 Oyong kg 6 6 v 12
13 Sawi Putih kg 6 6 v 13
14 Tomat kg 2 2 v 14
15 Wortel kg 12 12 v 15
16 Gula Mera bks 7 7 v 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi
Refika Herlia, A.Md.Gz
NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JUNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 16 JUNI 202 Tanggal : 17 JUNI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 25 25 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 6 6 v 2 Air isi ulang galon
3 3 Ayam negeri kg
4 4 Telur ayam btr
5 5 Tahu Bj
6 6 Tempe Kpg
7 7 Bayam ikat
8 8 Buncis kg
9 9 Daun Bawang kg
10 10 Daun Sop kg
11 11 Jagung Muda kg
12 12 Kacang Panjang kg
13 13 Kentang kg
14 14 Labu siam kg
15 15 Oyong kg
16 16 Bunga Kol kg
17 17 Sawi Putih kg
18 18 Wortel kg
19 19 Apel kg
20 20 Pear kg
21 21 Semangka kg
22 22 Asam Jawa kg
23 23 Bawang Merah kg
24 24 Bawang Putih kg
25 25 Kunyit kg
26 26 Laos kg
27 27 Beras kg
28 28 Minyak Goreng @1lt kg
29 29 Bolesa Gelas dus
30 30 Plastik wrapp gulung
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JUNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 19 JUNI 202 Tanggal : 20 JUNI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 30 30 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 5 5 v 2 Air isi ulang galon
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JUNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 22 JUNI 202 Tanggal : 23 JUNI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 35 35 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 9 9 v 2 Air isi ulang galon
3 Daging Sap kg 6 6 v 3
4 Daging Gilin kg 2 2 v 4
5 Ayam Neger kg 25 25 v 5
6 Telur Ayam btr 150 200 v 6
7 Tahu keping 250 75 v 7
8 Tahu keping 225 75 v 8
9 Bayam ikat 10 10 v 9
10 Buncis kg 3 4 v 10
11 Daun Bawa kg 0.5 5 v 11
12 Daun Sop kg 0.5 4 v 12
13 Jagung Mud kg 3 4 v 13
14 Kacang Pan kg 3 3 v 14
15 Kentang kg 6 4 v 15
16 Labu siam kg 3 1 v 16
17 Oyong kg 3 10 v 17
18 Bunga kol kg 3 4 v 18
19 Sawi putih kg 3 5 v 19
20 Tomat kg 2 18 v 20
21 Wortel kg 12 5 v 21
22 Apel kg 4 4 v 22
23 Pear kg 5 5 v 23
24 Semangka kg 18 18 v 24
25 Bawang Mer kg 5 5 v 25
26 Bawang Put kg 3 3 v 26
27 Daun Salam ikat 5 5 v 27
28 kunyit kg 1 1 v 28
29 Lada kg 0.5 0.5 v 29
30 Laos kg 1 1 v 30
31 Pala bks 10 10 v 31
32 Serai kg 1 1 v 32
33 Beras karung 1 1 v 33
34 Gula mera bks 5 5 v 34
35 Gula Pasir kg 15 15 v 35
36 Kacang hija kg 10 10 v 36
37 37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JUNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 25 JUNI 202 Tanggal : 26 JUNI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 35 35 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 8 8 v 2 Air isi ulang galon
3 3 Daging Sapi kg
4 4 Daging Giling kg
5 5 Ayam Negeri Potong kg
6 6 Telur Ayam Negeri btr
7 7 Tempe keping
8 8 Bayam ikat
9 9 Buncis kg
10 10 Kentang kg
11 11 Labu siam kg
12 12 Oyong kg
13 13 Bunga Kol kg
14 14 Sawi Putih kg
15 15 Tomat kg
16 16 Wortel kg
17 17 Bawang Merah kg
18 18 beras karung
19 19 Gula Pasir kg
20 20 Kacang Hijau kg
21 21 Susu entrasol Gold @600 g ktk
22 22
23 23
24 24
26 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37

Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZ
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA B
BULAN : JUNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 28 JUNI 202 Tanggal : 29 JUNI 2020


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan
n n
1 Kue pasien kotak 30 30 v 1 Kue pasien kotak
2 Air isi ulang galon 4 4 v 2 Air isi ulang galon
3 3 Semangka kg
4 4 Jeruk kg
5 5 beras karung
6 6 Kacang Merah kg
7 7 Susu Entrasol Gold @600 g ktk
8 8 Susu Diabetasol @630 g ktk
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001

LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 31 JUNI 202


Jumlah Jumlah
No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n
1 Kue pasien kotak 35 35 v
2 Air isi ulang galon 5 5 v
3 Daging sapi kg 6 6 v
4 Daging Gilin kg 2 2 v
5 Tahu Bj 200 200 v
6 Tempe Kpg 150 150 v
7 Bayam ikat 10 10 v
8 Buncis kg 3 3 v
9 Daun Bawa kg 0.5 0.5 v
10 Daun sop kg 0.5 0.5 v
11 Jagung Mud kg 3 3 v
12 Kacang Pan kg 4 4 v
13 Kentang kg 7 7 v
14 Labu siam kg 3 3 v
15 Oyong kg 4 4 v
16 Sawi Putih kg 4 4 v
17 Tomat kg 2 2 v
18 Wortel kg 10 10 v
19 Asam Jawa bks 5 5 v
20 Bawang Me kg 5 5 v
21 Bawang Pu kg 3 3 v
22 Jahe kg 1 1 v
23 Kemiri kg 1 1 v
24 Kunyit kg 1 1 v
25 Laos kg 1 1 v
26 Serai kg 1 1 v
27 Gula Mera bks 5 5 v
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001
EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
UNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 3 JUNI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
25 25 v 1 Kue pasien kotak 25 25 v
6 6 v 2 Air isi ulang galon 5 5 v
7 7 v 3 Daging Sapi kg 6 6 v
3 3 v 4 Daging Giling kg 2 2 v
20 20 v 5 Ayam negeri kg 25 25 v
20 20 v 6 Ikan tenggiri kg 7 7 v
12 12 v 7 Telur ayam btr 200 200 v
4 4 v 8 Tahu Bj 200 200 v
24 24 v 9 Tempe Kpg 75 75 v
10 10 v 10 Bayam ikat 20 20 v
36 36 v 11 Buncis kg 4 4 v
10 10 v 12 Daun Bawang kg 0.5 0.5 v
10 10 v 13 Daun Sop kg 0.5 0.5 v
150 150 v 14 Jagung Muda kg 2 2 v
15 Kacang Panjang kg 4 4 v
16 Kentang kg 5 5 v
17 Labu siam kg 6 6 v
18 Bunga Kol kg 7 7 v
19 Sawi Putih kg 4 4 v
20 Tomat kg 1 1 v
21 Wortel kg 13 13 v
22 Bawang Bomb kg 2 2 v
23 Bawang Mera kg 5 5 v
24 Bawang Putih kg 3 3 v
25 Jahe kg 1 1 v
26 Kemiri kg 0.5 0.5 v
27 Kunyit kg 1 1 v
28 Laos kg 1 1 v
29 Serai kg 1 1 v
30
31
32
33
34
35
36
37
Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
UNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 6 JUNI 2020

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah


Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n

25 25 v 1 Kue pasien kotak 30 30 v


7 7 v 2 Air isi ulang galon 3 3 v
3 Apel kg 7 7 v
4 Melon kg 6 6 v
5 Semangka kg 20 20 v
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
UNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 9 JUNI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
25 25 v 1 Kue pasien kotak 30 35 v
4 4 v 2 Air isi ulang galon 5 5 v
1 1 v 3
48 48 v 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
UNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 12 JUNI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
25 25 v 1 Kue pasien kotak 30 30 v
9 9 v 2 Air isi ulang galon 5 5 v
4 4 v 3
5 5 v 4
18 18 v 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
UNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020
Tanggal : 15 JUNI 2020
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
30 30 v 1 Kue pasien kotak 30 30 v
6 6 v 2 Air isi ulang galon 9 9 v
3 Susu entrasol ktk 3 3 v
4 Susu Ultra UTD ktk 60 60 v
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Petugas Gizi Petugas Gizi


Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz
NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
UNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 18 JUNI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
30 30 v 1 Kue pasien pack 30 30 v
7 7 v 2 Air isi ulang galon 9 9 v
25 25 v 3
200 200 v 4
250 250 v 5
75 75 v 6
10 10 v 7
3 3 v 8
0.5 0.5 v 9
0.5 0.5 v 10
3 3 v 11
5 5 v 12
5 5 v 13
3 3 v 14
4 4 v 15
2 2 v 16
3 3 v 17
10 10 v 18
8 8 v 19
8 8 v 20
28 28 v 21
5 5 v 22
5 5 v 23
3 3 v 24
1 1 v 25
1 1 v 26
1 1 v 27
48 48 v 28
5 5 v 29
8 8 v 30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
UNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 21 JUNI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
35 35 v 1 Kue pasien kotak 35 35 v
3 3 v 2 Air isi ulang galon 4 4 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
UNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 24 JUNI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
35 35 v 1 Kue pasien kotak 35 35 v
7 7 v 2 Air isi ulang galon 6 6 v
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001

EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI


ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
UNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 27 DESEMBER
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
35 35 v 1 Kue pasien kotak 30 30 v
7 7 v 2 Air isi ulang galon 6 6 v
6 6 v 3
2 2 v 4
25 25 v 5
200 200 v 6
75 75 v 7
10 10 v 8
4 4 v 9
5 5 v 10
4 4 v 11
4 4 v 12
3 3 v 13
4 4 v 14
1 1 v 15
10 10 v 16
5 5 17
1 1 18
20 20 19
20 20 20
3 3 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001
EDIAAN DI INSTALASI GIZI LAPORAN PENYEDIAAN DI INSTALASI GIZI
ON KABUPATEN BANGKA BARAT RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT
UNI TAHUN 2020 BULAN : JUNI TAHUN 2020

Tanggal : 30 JUNI 2020


Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Pemesana PenerimaaKeterangan No. Nama Barang Satuan Pemesana PenerimaaKeterangan
n n n n
35 35 v 1 Kue pasien kotak 35 35 v
7 7 v 2 Air isi ulang galon 4 4 v
28 28 v 3
10 10 v 4
1 1 v 5
16 16 v 6
3 3 v 7
3 3 v 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Petugas Gizi Petugas Gizi

Refika Herlia, A.Md.Gz Refika Herlia, A.Md.Gz


NIP. 19930213 201502 2 001 NIP. 19930213 201502 2 001