Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU 3 18.01.2016

TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI


TAJUK RINDU AKAN KELUARGA
SUBJEK MASA: 1220-1320 Bilangan murid : 22
TAHUN B.MELAY
U
STANDARD 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
PEMBELAJAR terhadap ayat tanya dengan betul
AN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Memberikan respons ayat tanya berdasarkan dialog
dengan betul.
1. Lakonan bersama guru dan murid.
2. Soal jawab tentang ayat atau dialog yang diujarkan.
AKTIVITI 3.Murid memberi respons terhadap ayat tanya berdasarkan
dialog ke dalam petak ayat.
4.Murid menjawab semula ayat yang dinyatakan.
i. Ilmu :Pendidikan Moral
ii. Nilai :
Kasih sayang, bertanggungjawab
PENGISIAN iii. EMK : ICT,Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Menjanakan idea
KP – Interpersonal
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN
Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms
BANTU
11
BELAJAR
PENILAIAN Murid memberi respons terhadap ayat tanya.
P&P
REFLEKSI
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU 3- 19.01.2016

TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI


TAJUK CORAT –CORET DARI GLASGOW
SUBJEK MASA: 0850-0950 Bilangan murid : 22
TAHUN B.MELAY
U

STANDARD 2.3.2 Membaca pelbagai bahan yang mengandungi ayat


PEMBELAJAR tunggal, dan ayat majmuk dengan pelbagai
AN keterangan secara mekanis.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Membaca ayat yang mengandungi ayat tunggal dan
ayat majmuk secara mekanis.

1. Membaca petikan “Corat –coret dari Glasgow”.


2. Soal jawab tentang ayat tunggal dan ayat majmuk.
3.Murid membacakan ayat yang mengandungi ayat
AKTIVITI
tunggal dan ayat majmuk dalam petikan.
4.Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk.
5. Murid mencatat ayat tunggal dan ayat majmuk .
i. Ilmu :
TMK
ii. Nilai :
Kasih sayang, bertanggungjawab
PENGISIAN iii. EMK :
Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM iv. KBT :
KB – Mengecam
KP – Verbal-linguitik
v. BCB : Bacaan luncuran
BAHAN Lembaran kerja, petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms
BANTU
12
BELAJAR
PENILAIAN Murid membacakan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan
P&P ayat majmuk

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU 3- 20.01.2016

TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI


TAJUK KEPULANGANKU
SUBJEK MASA: 1220-1320 Bilangan murid : 22
TAHUN B.MELAY
U

STANDARD
PEMBELAJAR 3.4.1 Menulis perkataan dan frasa dengan menggunakan
AN ejaan yang tepat secara imlak .

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


OBJEKTIF
Menulis perkataan dan frasa secara imlak dengan betul .

1. Bacaan luas bersama murid.


2. Soal jawab tentang petikan yang dibaca.
AKTIVITI
3.Murid bersama guru menyenaraikan isi-isi petikan.
4.Murid menulis perkataan dan frasa secara imlak
i. Ilmu :Kepenggunaan
ii. Nilai :
Kasih sayang
PENGISIAN iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Menyelesaikan masalah
KMD –Mengumpul Maklumat
v. I-think : Peta yang sesuai
BAHAN
BANTU Petikan , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 13
BELAJAR
PENILAIAN Murid menulis perkataan dan frasa secara imlak dengan betul
P&P

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU 3- 21.01.2016

TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI


TAJUK PELUKAN KELUARGA
SUBJEK MASA: 0850-0950 Bilangan murid : 22
TAHUN B.MELAY
U
STANDARD
4.2.1 Mengujarkan cerita menggunakan bahasa yang indah
PEMBELAJAR
dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.
AN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menceritakan semula cerita yang telah dibaca dengan
betul.
1. Aktiviti bacaan luas.
2. Bersoal jawab cerita yang dibaca.
AKTIVITI
3.Murid menyampaikan cerita.
4.Murid menyatakan nilai murni dalam cerita.
PENGISIAN i. Ilmu : Kemasyarakatan
KURIKULUM ii. Nilai : Kerajinan, Ketabahan
iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
iv. KBT : KB – Mencipta
KP – Pembelajaran konstruktiviisme
BAHAN
BANTU Lagu , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms 15
BELAJAR
PENILAIAN Murid membina cerita pendek berdasarkan cerita .
P&P

REFLEKSI

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 6

MINGGU 3- 22.01.2016

TEMA JAUH DI MATA DEKAT DI HATI


TAJUK MALAM JALINAN KASIH
SUBJEK MASA: 0850-0950 Bilangan murid : 22
TAHUN B.MELAY
U
STANDARD
5.1.2 Memahami dan menggunakan pelbagai kata nama khas
PEMBELAJAR
mengikut konteks dengan betul.
AN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
OBJEKTIF Menulis cerita menggunakan kata nama khas dengan
betul.
1. Soal jawab tentang grafik.
2. Murid menyenaraikan kata nam khas dan yang terdapat
dalam gambar.
AKTIVITI
3.Murid membina ayat tunggal dengan menggunakan kata
nama khas.
4.Murid menulis cerita
PENGISIAN i. Ilmu : Kemasyarakatan
ii. Nilai : Kesyukuran
iii. EMK : Kreativiti dan Inovasi,
KURIKULUM iv. KBT : KB – Mencipta
KP –Pembelajaran konstruktivisme
v. I-think : Peta Bulatan
BAHAN
Lembaran kerja, Gambar , Buku Teks Bahasa Melayu Thn 6 ms
BANTU
14
BELAJAR
PENILAIAN Murid menghasilkan cerita berkaitan dengan kata nama khas .
P&P

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai