Anda di halaman 1dari 11

FALSAFAH DAN LOGIKA MELAYU

JXEA 1104

NAMA : ROZI IKHWANIDA BINTI CHUAN

NO. MATRIK : JEA 080175

NAMA PENSYARAH : DR. AMRAN MUHAMMAD

SESI 2008/2009

SEMESTER 1

AKADEMI PENGAJIAN MELAYU

UNIVERSITI MALAYA
HIKAYAT RAJA DONAN

Hikayat Raja Donan adalah merupakan sebuah cerita rakyat yang dituturkan oleh

Esah binti Muhammad Akil. Hikayat ini mengisahkan tentang pengembaraan beberapa

orang raja. Dalam Hikayat ini juga dimuatkan tentang kegagahan raja-rajanya dalam

menentang pihak musuh serta beberapa adegan perbalahan di antara adik-beradik. Bukan

itu sahaja, setiap watak raja dalam hikayat ini juga diberikan kuasa kesaktian untuk

meningkatkan lagi darjat raja tersebut di mata rakyatnya. Selain itu, dengan adanya

pemberian kuasa tersebut, ia dapat membezakan antara raja dengan rakyat apabila

pembaca membaca hikayat ini. Di samping itu, puteri yang digambarkan dalam hikayat

ini juga diberikan keistimewaan yang tidak terhingga, iaitu memiliki wajah yang cantik

dan tiada tolok bandingnya.


Di dalam hikayat ini, terdapat beberapa orang watak raja, iaitu seperti Raja Diu,

Raja Bongsu Dondang Adek, Raja Besar, Raja Madong Bongsu, dan yang seterusnya

ialah Raja Donan. Dalam hikayat yang dituturkan oleh Esah binti Muhammad Akil ini,

pada permulaan ceritanya, ia berkisarkan tentang moyang Raja Donan, iaitu Raja Diu

yang telah berkahwin dengan Puteri Gedung Batu. Selama usia perkahwinan mereka,

iaitu selama tujuh tahun mereka hanya dikurniakan anak perempuan seramai tujuh orang.

Disebabkan oleh hal demikian Raja Diu berasa sangat sedih dan berdukacita kerana tidak

dikurniakan anak lelaki. Tetapi pada suatu malam Raja Diu ini telah bermimpi yang dia

akan mendapat seorang anak lelaki tetapi anak tersebut diperolehi dalam perut ular.

Anak lelaki tersebut telah diberi nama Raja Bongsu Dondang Adek.

Manakala pada pertengahan ceritanya pula, ia mengisahkan tentang kelahiran

anak Raja Bongsu Dondang Adek, iaitu Raja Besar dan Raja Madong Bongsu. Di

pertengahan cerita inilah berlakunya perbalahan di antara Raja Besar dan Raja Madong

Bongsu. Dalam pertengahan cerita ini juga turut dimuatkan tentang peristiwa aneh yang

berlaku sewaktu kelahiran dan peristiwa yang berlaku sehingga mengakibatkan Raja

Donan dibuang negeri oleh ayahnya, Raja Madong Bongsu. Seterusnya ialah

penyudahan bagi cerita ini yang mengisahkan tentang kebahagian yang diperolehi oleh

Raja Donan setelah mengharungi pelbagai rintangan seperti, terpaksa menyamar menjadi

seorang budak yang buruk untuk mendapatkan cintanya terhadap Puteri Gandar Eran.

Falsafah sememangnya merupakan elemen yang berperanan penting dalam


masyarakat. Falsafah ialah satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang

umum dan asas. Selain itu, falsafah juga mempunyai beberapa ciri, antaranya ialah

pemikiran yang tertuntas dan bertujuan untuk mendapatkan kebenaranya.

Dalam Bab 1 Hikayat Raja Donan ini terdapat pelbagai falsafah yang terkandung

di dalamnya yang berkait rapat dengan masyarakat Melayu pada zaman moden ini

ataupun pada zaman dahulu. Antara falsafah yang terkandung dalam hikayat ini ialah

falsafah yang berpegang teguh dengan adat Melayu, iaitu seperti dalam adat

mengekalkan jurai keturunan mereka agar tidak terputus begitu sahaja. Malahan

generasi keturunan mereka akan berterusan hingga bila-bila. Hal ini dapat dilihat apabila

ibu bapa akan berharap dalam keluarganya akan ada anak lelaki walaupun seorang.

Melalui hal demikian ini dapat membuktikan bahawa anak lelaki sememangnya

berperanan penting dalam sesebuah keluarga kerana ia merupakan penerus keturunan

bagi keluarga tersebut.

Dalam Hikayat ini, Raja Diu sangat menginginkan anak lelaki di dalam

keluarganya untuk meneruskan pemerintahannya ke atas kerajaan atau negerinya. sejak

zaman dahulu lagi telah wujud adat yang menunjukkan bertapa pentingnya golongan

lelaki di dalam sesebuah masyarakat. Antara adat tersebut ialah Adat Temenggung dan

Adat Perpatih. Kebanyakan Adat Temenggung dan Adat Perpatih ini diamalkan oleh

beberapa negeri di Tanah Melayu. Antara negeri yang mengamalkan Adat Temenggung

ialah Melaka. Manakala Adat Perpatih diamalkan oleh Negeri Sembilan.


Dalam kedua-dua adat ini, lelaki adalah merupakan individu yang memainkan

peranan penting sebagai seorang ketua dalam masyarakat dan juga merupakan ketua

dalam sesebuah keluarga. Walaupun dalam Adat Perpatih lebih mengutamakan wanita

dalam segala hal tetapi lelaki tetap menjadi ketua pemerintah dan ketua keluarga. Oleh

sebab itu, jelaslah bahawa golongan lelaki sememangnya merupakan satu elemen yang

penting dalam menerajui sesebuah negeri ataupun kerajaan.

Selain itu, dalam hikayat ini juga ada mengatakan sekiranya seorang raja yang

memerintah kerajaan atau negeri tersebut tidak mempunyai anak lelaki maka kerajaan

atau negeri tersebut akan dirampas oleh orang. Bukan hanya sekadar kerajaan atau

negerinya yang dirampas malahan permaisuri kerajaan itu juga akan ditawan. Disebabkan

hal demikianlah Raja Diu berasa sangat takut apabila memikirkan tentang masalah yang

dihadapinya itu. Dalam masyarakat Melayu Klasik, anak lelaki adalah merupakan

anugerah yang paling berharga kepada mereka. Hal ini demikian kerana pada masa itu

segala lelaki adalah merupakan pemangkin bagi sesebuah masyarakat agar dapat

memajukan masyarakat tersebut.


Dalam Hikayat Raja Donan ini juga penulisnya menyatakan peranan lelaki

adalah lebih besar jika dibandingkan dengan peranan perempuan hanya sekadar menjadi

watak tambahan dalam cerita ini. Hal ini dapat dilihat melalui pengembaraan yang

dilakukan oleh raja-raja pada zaman tersebut. Melalui pemgembaraan yang dijalankan

raja tersebut akan berhadapan dengan pelbagai rintangan. Antara rintangannya adalah

seperti usaha ia mendapat kekasih hatinya. Kebanyakan anak dalam cerita sebegini akan

keluar mengembara untuk meluaskan kuasa jajahannya agar kerajaannya akan berada

dalam keadaan yang kukuh serta terhindar segala malapetaka. Antaranya seperti di

serang oleh pihak musuh yang ingin merebut tahta kerajaan.

Tambahan pula, dalam persepsi masyarakat Melayu golongan lelaki mempunyai

kuasa dalam pelbagai aspek. Hal tersebut termasukah perkara berkaitan dengan aspek

perkahwinan, pembahagian harta dan banyak lagi. Sebagai contoh dalam aspek

pembahagian harta kebanyakan ibu bapa lebih mementing anak lelaki dalam aspek ini.

Hal ini dapat di lihat apabila anak lelaki akan mendapatkan bahagian yang lebih banyak

jika dibandingkan dengan anak perempuan. Disebabkan hal demikianlah, sehingga kini

masih wujud lagi masyarakat yang mementingkan golongan lelaki dalam hal-hal

tertentu. Walaupun seperti yang kita lihat pada masa kini golongan lelaki semakin

berkurang di muka bumi ini.


Falsafah yang seterusnya ialah berkaitan dengan kegagahan dan kegigihan

seseorang untuk mendapat sesuatu yang diinginkan. Hal ini dapat di lihat kebenarannya

dalam Hikayat Raja Donan ini, iaitu melalui kegigihan seorang ayah untuk mendapat

seorang anak lelaki walaupun bukan dari darah dagingnya sendiri dengan tujuan untuk

mempertahankan pemerintahan kerajaannya. Dengan segala usaha yang dilakukannya

itu, maka keinginannya termakbul juga. Walaupun pada mulanya dia menghadapi

berbagai masalah dalam usaha merealisasikan hasratnya itu.

Dia berusaha keras untuk mendapatkan anak lelaki dengan bertujuan untuk

menjamin keselamatan kerajaan dan isterinya daripada dirampas dan ditawan oleh orang

lain. Malahan melalui usaha yang tidak mudah mengalah yang diterapkan oleh penutur

dalam ceritanya ini akan dapat menarik minat para pembaca untuk membaca ceritanya

ini. Dengan segala falsafah yang ditimbulkan akan dapat memberi inpirasi kepada para

pembaca. Bukan itu sahaja, melalui penerapan ilmu falsafah yang dilakukan juga dapat

merangsang minda pembaca untuk mendalami apa yang tersirat dalam cerita yang

disampaikan oleh penutur tersebut.


Dalam setiap cerita rakyat yang dituturkan oleh penuturnya sememangnya telah

diterapkan dengan unsur yang menunjukan kegigihan serta kegagahan para wataknya.

Hal ini bertujuan untuk meninggikan lagi taraf watak tersebut dalam pandangan para

pembaca. Dengan adanya penerapan ini, ia dapat membezakan watak yang terdapat

dalam sesebuah cerita tersebut.

Secara kesimpulannya, falsafah memang merupakan elemen yang penting dalam

sesebuah masyarakat bagi tujuan sebagai panduan atau pegangan apabila melakukan

sesuatu perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada diri, masyarakat, bangsa

mahupun negara. Oleh sebab itu, sesebuah masyarakat dapat dimajukan dan boleh

mencapai apa sahaja yang diingini. Dengan itu juga tokoh-tokoh falsafah yang muncul

sejak dari dulu lagi sememangnya membawa pelbagai faedah kepada masa kini.
PETIKAN HIKAYAT RAJA DONAN : BAB 1 RAJA DIU

DAPAT ANAK LAKI-LAKI

”Konon-nya pada masa suatu masa, pada hari suatu hari,


zaman dahulu kala, ada sa-buah negeri bernama Gunong
Gedong Batu. Raja-nya bernama Raja Diu, tersangat besar
kerajaan-nya dan terlalu kuat kekuasaan-nya. Ada pun
Raja Diu itu berkahwin dengan Puteri Gedung Batu. Sa-
sudah sa-tahun lama-nya berkahwin, maka dapat-lah
mereka sa-orang anak perempuan, dan sa-lepas tujoh tahun
dapat tujoh orang anak perempuan.

Maka sangat-lah berdukachita Raja Diu kerana tidak


mendapat anak laki2. pada suatu hari berkata-lah ia kepada
isteri-nya Siti Gedung Batu, ”Wahai adinda! Bagaimana-
kah iktiar kita hendak mendapat anak laki2? Jikalau ta’ ada
anak laki2, Gunong Gedong Batu kelak akan di-ambil
orang dan adinda pun akan di-tawan orang.”

”Sunggoh-lah kanda. Apa-tah daya kita? Hendak pun kita


pergi kapada Nenek Batu Karang, dia boleh memberi kita
anak jika kita belum beranak, tetapi ini kita sudah beranak.
Jadi, Nenek Batu Karang tidak-lah dapat memberi kita anak
laki2. Jikalau bagitu baik-lah kita berserah sahaja kapada
tuhan.”
Bibliografi

Awang Sariyan.2007.Falsafah dan Logika Melayu.Selangor:


Synergate Sdn Bhd

Hashim Musa.1998.Falsafah dan Logika Melayu.Kuala


Lumpur:Akademi Pengajian Melayu

Abbas Mohd.Shariff.2002.Budaya dan Falsafah Orang


Melayu.Singapura:EDN Media

Abdullah Muhammad.1977.Falsafah dan Pemikiran Orang


Melayu Hubungan dengan Islam dan Kesenian.Alor
Star:Bengkel Kepimpinan dan Pengajian Kebudayaan

Mohd.Hazim Shah.1997.Pemikiran Melayu Ditinjau dari Aspek


Falsafah dan Rasionaliti.Kuala Lumpur:Forum Universiti
Malaya-Universiti Sumatera Utara

Anda mungkin juga menyukai