Anda di halaman 1dari 40

1

KURSUS : PINTAR CERDAS, BERBAKAT & KREATIF

TAJUK : KAJIAN KES (INDIVIDU)

NAMA PELAJAR : AZYAN SYUZANA BT CHE SUB

NO. MATRIK : D20101037214

KUMPULAN :A

NAMA PENSYARAH : DR. MD NASIR BIN MASRAN

FAKULTI : FAKULTI PENDIDIKAN DAN

PEMBANGUNAN MANUSIA

UNIVERSITI : UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

SEMESTER : 2 2010/2011
2

ISI KANDUNGAN

BIL TAJUK M/S


1 PENGENALAN 3-4
5-8
 DEFINISI PINTAR CERDAS
9-11
 JENIS-JENIS KECERDASAN DAN
KEBOLEHAN
12-14
 TEORI DAN MODEL
15-20
 CIRI-CIRI KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

2 KAJIAN KES 21
21-22
 BIODATA RESPONDEN
23-24
 KAEDAH KAJIAN
24-25
 OBJEKTIF KAJIAN
25
 PENYATAAN MASALAH

3 DAPATAN KAJIAN 26
26-27
 LATAR BELAKANG RESPONDEN
27-29
 ASPEK PERKEMBANGAN

4 STRATEGI UNTUK MEMBANTU


30-34
RESPONDEN
5 KESIMPULAN 35

6 BIBLIOGRAFI 36

7 LAMPIRAN
3

PENGENALAN

Kami iaitu pelajar semester 2 2010/2011 yang mengambil kursus KBC 3013

(Pintar cerdas berbakat dan kreatif) telah ditugaskan untuk melaksanakan satu

tugasan individu „kajian kes‟ terhadap kanak-kanak biasa (responden) bagi

mengenal pasti sama ada wujudnya ciri-ciri pintar cerdas dalam diri kanak-kanak

terbabit.

Secara umumnya, kanak-kanak pintar cerdas adalah kanak-kanak yang

memiliki potensi ataupun kemampuan yang tinggi dalam akademik, juga dapat

memberi hasil usaha yang unik, kreatif dan mengagumkan. Kanak-kanak pintar

cerdas dan berbakat turut memerlukan pendekatan khas dalam pengajaran dan

pembelajaran bagi mengelakkannya berasa bosan dengan pengajaran guru. Mereka

sering disalah anggapkan sebagai murid yang nakal kerana tidak memberi perhatian

di dalam kelas, walhal mereka memahami dan menguasai dengan baik apa yang

diajar oleh guru.

Menurut Marland dalam Davis & Rimm, 1998, Profesional- profesional yang

telah mengenalpasti kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat adalah berdasarkan

kemampuan luar biasa untuk mereka berprestasi tinggi. Kanak-kanak ini perlu

dibezakan dengan program pendidikan dan perkhidmatan yang biasa yang

disediakan di sekolah biasa dalam rangka untuk mewujudkan sumbangan mereka

terhadap diri dan masyarakat. Berdasarkan kepada definisi yang diberikan diatas, ia

menekankan kepada dua perkara iaitu 1) kebolehan pencapaian kanak kanak pintar
4

cerdas yang tinggi dan 2) mereka memerlukan program pendidikan khas untuk

mengembangkan prestasi mereka.

Menurut Woitaszewski 2003, Individu yang pintar cerdas menunjukkan

prestasi atau kebolehan yang lebih berbanding rakan sebayanya yang lain.

Walaupun demikian, ini mungkin menimbulkan masalah dalam diri mereka dan

masyarakat sekelilingnya. Masalah berkenaan sebenarnya berpunca daripada sifat

unik yang ada pada diri rnereka. Antaranya ialah konsep kendiri, fobia,

perkembangan nilai atau moral, keupayaan yang tidak seimbang, masalah

kemahiran bersosial dan masalah mengembangkan potensi. Pada rnasa yang sama,

faktor persekitaran seperti rnasalah komunikasi, diskriminasi terhadap golongan ini,

masalah keluarga, masalah tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem

persekitaran, dan pandangan orang lain terhadap mereka menyebabkan masalah

mereka yang sedia ada semakin bertambah. Bagaimanapun, sukar bagi kita untuk

menentukan hubungan antara kejayaan pelajar pintar cerdas dengan kecerdasan

emosi mereka
5

Definisi kanak-kanak pintar cerdas

Menurut Ross (1993) , kanak-kanak pintar cerdas (gifted and talented )

adalah kanak-kanak dikenal pasti semasa pra sekolah, sekolah rendah atau

menengah yang menunjukkan prestasi bakat yang cemerlang atau menunjukkan

potensi untuk melakukan pencapaian di tahap yang sangat tinggi apabila

dibandingkan dengan kanak-kanak lain yang sebaya umurnya, sama pengalaman

atau persekitaran. Kanak-kanak ini menunjukkan keupayaan prestasi yang tinggi

dari segi intelek kretiviti, seni atau memiliki keupayaan kepimpinan yang luar biasa,

atau cemerlang dalam bidang akademik yang khusus.

Menurut Sternbeng dan Davidson (1986), pintar cerdas adalah sesuatu

yang dicipta bukan yang dijumpai. Ia adalah apa yang masyarakat mahukan. Kita

memilih di mana untuk meletakkan individu pintar cerdas dan individu yang

berkebolehan biasa. Dengan perkataan lain definisi kita adalah politikaldan juga

psikologikal. Oleh itu kita perlu sedar penilaian kita tentang kebolehan dan keperluan

kanak-kanak dengan kesedaran akan limitasi, konstruk dan alat yang membimbing

dalam amalan kita berkaitan kanak-kanak pintar cerdas.

Sebagai seorang pengkaji kecerdasan Sternberg juga menggariskan 5 ciri-

ciri konsep pintar cerdas:1)Kecemerlangan (Excellence): bermaksud sangat

menonjol dalam bidang / kebolehan tertentu. 2)Keluarbiasaan (Rarity): bermaksud

kecemerlangan ini sukar dicapai oleh orang kebanyakan. 3)Produktiviti: bermaksud

ia membawa kepada hasil atau sumbangan yang bernilai kepada masyarakat.


6

4)Boleh diukur: contohnya dalam ujian IQ yang terpiawai. 5)Nilai: bermakna ciri-ciri

ini dihargai / dianggap penting oleh masyarakat.

Dari 5 kriteria ini, kita boleh melanjutkannya kecerdasan digambarkan melalui

pencapaian yang menakjubkan, keunikannya adalah sebab ia tidak biasa dan

berbeza, hanya dimiliki oleh sebilangan kecil populasi, ia diukur melalui hasil kerja

bukannya potensi. Dari kerja, kita dinilai. Produktiviti ini tidak bermaksud kuantiti

tetapi yang lebih penting kualiti. Definisi ini mesti produktif dari segi akademik, ia

boleh dikaji, boleh didefinisikan secara operasional. Ia bukan konsep abstrak yang

dikaji pada tahap teoretikal atau falsafah semata-mata dan ia dicirikan faktor budaya,

ia bukan bebas dari nilai setempat atau semasa.

Menurut Stanford Binet (1916), orang pertama menjalankan ujian pintar

cerdas yang dikenali sebagai “The Stanford-Binet Test” telah memberikan definisi

pintar cerdas sebagai merujuk kepada keupayaan individu memahami, membuat

pertimbangan dan penaakulan dengan baik. Lewis Terman (1916), pula memberi

definisi pintar cerdas sebagai seseorang yang berkebolehan untuk berfikir secara

abstrak. Di samping itu, Marland (1972), telah mengemukakan satu definisi pelajar

pintar cerdas yang diterima pakai oleh Jabatan Pendidikan Negara, Amerika

Syarikat pada tahun 1972.

Definisi Marland, (1972), dalam S.Deborah, (1998: hal. 277) iaitu:“Gifted and

talented children are those identified by professionally qualified persons who by

virtue of outstanding abilities are capable of high performance. These are children
7

who require differentiated educational programs and services beyond those normally

provided by theregular school program in order to realize their contribution to self

and society. Children capable of high performance include those with demonstrated

achievement and/or potential ability in any of the following areas singly or in

combination:

1. General intellectual aptitude

2. Specific academic aptitude

3. Creative or productive thinking

4. Leadership ability

5. Visual and performing arts

Lewis Terman (1916) memberi definasi pintar cerdas sebagai seseorang

yang berkebolehan berfikir secara abstrak. Marland (1972) mendefinisikan kanak-

kanakberbakat itu sebagai berikut:

"Gifted and talented children are those identified by professionally qualified

persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance.

These are children who require differentiated educational programs and/or services

beyond those normally provided by the regular school program in order to realize

their contribution to self and society".

(Kanak-kanak berbakat adalah mereka yang dikenalpasti oleh ahli profesional

sebagai

memiliki kemampuan yang menonjol untuk mencapai kemajuan yang tinggi.

Kanakkanak ini memerlukan program pendidikan atau servis yang berbeza, melebihi
8

yang biasa disediakan oleh program sekolah biasa supaya dapat merealisasikan

penglibatannya terhadap dirinya sendiri ataupun masyarakat).

Definisi pelajar pintar cerdas pencapaian rendah

Secara umumnya, individu yang memiliki pencapaian rendah(underachiever)

adalah individu yang tidak bermotivasi. Mereka secara konsisten tidak menunjukkan

usaha, bahkan mereka cenderung bekerja jauh di bawah potensinya. Dengan

demikian, masalahnya bukanlah terletak pada kemampuan, melainkan terletak pada

sikapnya. Mereka cenderung menghabiskan kesempatannya, sehingga melupakan

masa depannya. Mereka biasanya menolak, melalui tindakannya, bahwa apa yang

mereka lakukan sekarang memiliki kesan kepada masa depannya. Mereka tidak

dapat melihat atau membenarkan atau menerima bahwa ketidakmampuannya

menyelesaikan tugas dan mengabaikan tanggung jawabnya akan dapat

menimbulkan kegagalan di

masa depannya.

Para pengkaji (Raph, Goldberg, and Passow, 1966) dan beberapa penulis

mutakhir (Davis and Rimm, 1989) telah mendefinisikan berprestasi kurang

(underachievement) berkenaan dengan suatu kesenjangan antara suatu

performansi sekolah dan beberapa kemampuan yang sering diindikasikan dengan

suatu indeks IQ. Definisi ini, walau nampak jelas dan singkat, namun telah

memberikan sedikit harapan kepada ibu bapa dan guru yang berniat ingin

menyelesaikan masalah ini dengan pelajar secara individual. Cara yang lebih baik
9

untuk mendefinisikan mengenai pelajar pencapaian rendah (underachievement)

adalah mempertimbangkan berbagai komponen

Jenis-jenis kecerdasan & kebolehan (Dr. Gardner)

VERBAL-LINGUISTIK

 Kebolehan menggunakan kata-kata secara berkesan dalam lisan dan

penulisan

 Peka terhadap pelbagai fungsi bahasa terutama kebolehannya meransang

emosi.

LOGIK & MATEMATIK

 Kebolehan menaakul, menyelesaikan masalah komplek, membuat perkaitan

sepertit suka menyoal,kritis, cekap buat pengiraan dan perbandingan, juga

cekap dalam menyelesaikan masalah berkaitan nombor dan komputer

EXISTENTIAN

 Berminat tentang hayat,evolusi manusia & kematian

VISUAL –RUANG

 Kebolehan mengesan dan menggambar bentuk, ruang, warna dan garisan,

kebolehan mempersembahkan idea visual dan ruang secara grafik.

Berkebolehan dalam bidang seni, kreatif mengguna warna,membaca peta,

dan m‟punyai daya imaginasi yang kuat.


10

MUZIK

 Kebolehan mengesan ritma, nada, melodi termasuk kemahiran mengenakan

lagu dan mengubah tempo/irama dlm melodi yg mudah. Boleh melakukan

memori auditori.Murid yang mempunyai kecerdasan ini gemar belajar melalui

pengajaran lisan dan suka aktiviti jenis tarian.

INTERPERSONAL

 Kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain.

Boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi secara lisan atau

tanpa lisan.

 Murid yg tergolong dalam kecerdasan ini akan belajar dengan lebih berkesan

melalui pembelajaran koperatif, pengajaran dgn rakan sebaya dan

penglibatan dalam perbincangan kelas

 kebolehan menjayakan sesuatu perhubungan dan kebolehan bersosialis yang

tinggi.

KENISTETIK

 Kebolehan menggunakan badan untuk menyatakan idea, perasaan, dan

untuk menyelesaikan masalah termasuk fizikal seperti koordinasi, fleksibiliti,

kepantasan dan keseimbangan.

 Mahir dalam memanipulasi objek dan aktiviti yang melibatkan motor halus

dan motor kasar


11

NATURALIS

 Kebolehan mengenal,mengklasifikasi dan menghargai tumbuhan bahan

galian dan haiwan.

 Berkebolehan melihat perhubungan dan pola yang rapat antara alam

tumbuhan dan antara kehidupan haiwan


12

Teori dan Model

Pembinaan Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM 5

instrumen melibatkan langkah-langkah yang berurutan Murphy dan Davishofer

(2005) mencadangkan Pembinaan instrumen terbahagi kepada empat fasa iaitu (i)

perancangan; (ii) pembinaan; (iii) penilaian kuantitatif; dan (iv) pengesahan

instrument dan menggunakan seperti dalam Rajah 1.

Model Isi Kandungan/Masteri

Model ini menitik berat kemahiran belajar dan (konsep domain inkuiri).

Pelajarpelajar pintar digalakkan bergerak pantas dalam bahagian isi kandungan.

Oleh yang

demikian kadangkala kepantasan isi kandungan mendominasi aplikasi model ini.

Apabila kaedah Diagnostik - Preskriptif (D – P) digunakan, pelajar diuji dahulu

kemudian baru diberi bahan pengajaran untuk dikuasai. Pendekatan D-P ini

berkesan dalam keadaan yang terkawal. Dalam kaedah D-P ini guru dan pembantu

guru berperanan sebagai fasilitator. Kurikulum kaedah ini disusun berdasarkan

intelektual dan mengikut urutan dan secara bergandaan (kumulatif) menjurus

kepada asas kecekapan yang memudahkan pencapaian.

Van Tassel Baska (1984) telah membuktikan keberkesanan model ini dalam

pengajaran bahasa Latin. Guru-guru Bahasa Inggeris yang mengajar sebagai

bahasa asing telah menggunakan model dalam pengajaran masteri Bahasa

Inggeris kepada pelajar-pelajar.


13

Model ini telah mewakili sebagai kaedah pengajaran kendiri kepada pelajar

pintar yang merangkumi progresif yang sekolah boleh faham. Guru-guru juga

menyusun semula isi kandungan yang diajar mengikut kemahiran tinggi dan konsep-

konsep supaya tugasan pelajar meningkat tinggi dimana memberi gambaran

keseluruhan (holistik) topik yang diajar. Murid pintar cerdas digalakkan agar cepat

menghabiskan kandungan sesuatu subjek atau secara ringkasnya ia lebih kepada

pembelajaran pecutan. Model isi kandungan ini dapat mengurangkan kemampuan

mata pelajaran bacaan dan matematik kepada satu pertiga.

Proses ini terjadi dengan dua kaedah memodifikasikan kurikulum

iaitu;1)Memberikan pelajar dengan peningkatan kemahiran mengikut kemampuan

pelajar, menguji/menilai profisiensi pelajar dengan memberi tugasan kerja

berasaskan/berdasarkan (kemajuan/pencapaian peningkatan tahap) tahap

pencapaian berperingkat; dan 2)Menyusun semula kemahiran asas kepada

kemahiran berkelompok tinggi untuk mengurangkan masa pembelajaran dan

seterusnya menggalakkan pengalaman mencabar kepada pelajar-pelajar pintar.

Penilaian kebelbagaian kecerdasan semasa di dalam kelas akan memberi

gambaran sebenar tentang pencapaian pelajar. Dengan ini, akan membantu guru

untuk menyediakan pelbagai strategi dan kaedah pengajaran yang berkesan.

Model Proses – Produk

Model proses - produk lebih menekan kemahiran menyelidik dalam bidang

saintifik
14

dan sosial yang memberi ruang kepada pelajar untuk mengembangkan produk yang

berkualiti. Model ini menggunakan kaedah kolaboratif yang melibatkan guru, pelajar

Prosiding Seminar Penyelidikan Siswazah UKM dan orang yang mengguna model

ini sebagai satu kumpulan untuk mengenalpasti dan menyelesaikan masalah

(problem – based learning). Pelajar akan bekerja secara aktif dalam memulakan

research topik, memilih reka cipta, mereka menjalankan kajian literatur, memilih

corak ekperimental, membentang dalam proposal mereka. Pelajar memberi fokus

kpd kemahiran proses perkembangan Saintifik inkuiri dan cuba untuk

mengembangkan produk yang berkualiti tinggi melalui tiga peringkat

inkuiri iaitu; i) pra inkuiri /kemahiran level 1, ii) kaedah inkuiri(kemahiran level 2),

dan iii) kemaharin mengintepritasikan.

Epistemologi Model

Model ini memfokus kepada pelajar berbakat dalam memahami dan

menghargai ilmu pengetahuan dimana pelajar didedahkan kepada idea, tema dan

prinsip yang merentasi domain pengetahuan. Peranan guru dalam model ini adalah

sebagai penyoal, menimbulkan isu untuk dibincangkan dan didebatkan. Murid pula

akan memberi tumpuan kepada pembacaan, membuat refleksi dan menulis. Model

ini lebih memberi asas kepada murid untuk memahami kreativiti dan juga proses

intelektual melalui analisa secara kritis terhadap produk. Ia juga memberi konteks

untuk integrasi antara kognitif dan objektif afektif ke dalam kurikulum. Ramai penulis

tentang pelajar pintar telah bersetuju tentang kaedah epistemologi dalam kurikulum

untuk pelajar pintar (ward 1961; Hayes-Jacob, 1981; Maker, 1982;

Tannenbaum, 1983) dalam Van tassel-Baska (1986)


15

Ciri –ciri kanak-kanak pintar cerdas

Aspek Perkembangan CIRI-CIRI

 Lebih cepat bercakap daripada bayi yang

normal.
Fizikal
 Pergerakan yang lebih cepat.

 Menangis dengan kuat semasa lahir.

 Mempunyai kepekaan yang luar biasa semasa

bayi.

 Deria yang peka semasa kecil.

Kemahiran komunikasi  Suka bertanya dengan lebih teliti

 Pandai berjenaka

Mampu mencipta suatu situasi jenaka dan

melakukan jenaka yang mana rakan-rakan

sebayanya langsung tidak memahami


16

 Mampu bersosial dengan cepat

 Mempunyai daya kepimpinan dan ketara lebih


Interaksi sosial
dominan serta „superior‟ di kalangan rakan

sebaya

 Mempunyai semangat inkiuri dan perasaan

curiga yang tinggi.

 Kebolehan yang luar biasa. Suka bertanya dan


Intelek berminat mandapatkan jawapan yang terkini.

 Sangat kreatif terutamanya dalam menguasai

kemahiran dan mampu menghasilkan sesuatu

yang abstrak

 Mempunyai idea-idea yang kreatif dan

kadangkala dianggap pelik.

 Suka mencuba sesuatu yang dianggap sukar

oleh orang lain.

 Mampu memahami konsep yang canggih,

abstrak dan kompleks. Ahli falsafah, contohnya

adalah golongan yang tinggi kecerdasan.


17

Kecerdasan berkait rapat dengan pemahaman

abstrak.

 Pengetahuan atau skemata yang luas.

Memahami banyak konsep yang tidak difahami

kanak-kanak yang sebaya.

Meminati permainan yang rumit dan mencabar

seperti mainan ingatan, scrabble, silang kata,

catur dan permainan komputer yang tertentu.

 Tumpuan tinggi, membaca secara senyap

untuk masa yang panjang. Tidak suka

diganggu, menjadi geram apabila diganggu

semasa melakukan sesuatu yang diminatinya.

 Dapat memahami manakah isu yang penting,

idea yang teras, prinsip asas yang penting.

Palajar yang biasa hanya memberi perhatian

kepada perincian yang kurang penting.

Contohnya semasa melakukan hasil seni,

mereka mementingkan menghasilkan kerja

yang tercantik, walaupun tidak mengikut cara

yang dicadangkan oleh guru (mungkin

menggunakan cara yang tidak terfikir oleh

orang lain). Menyedari nilai hasil seni terletak

pada kecantikannya, bukan kaedahnya.


18

 Menggunakan dan memahami kosa kata yang

lebih maju, menggambarkan dia memahami

lebih banyak konsep dan objek berbanding

rakan sebaya. Ini boleh dilihat dari tingkah laku

kanak-kanak lain menanyakan maksud

perkataan yang digunakan olehnya.

 Kebolehan membuat rumusan, menganalisa,

menaakul. Contohnya mengandaikan makanan

yang dihadam akan menjadi hasil perkumuhan.

 Mengaitkan konsep yang difahami dalam

situasi baru. Contohnya burung boleh terbang

sebab terdapat sayap. Kapal terbang juga

boleh terbang sebab ada sayap seperti burung.

 Memindahkan apa yang dipelajari ke bidang

lain. Semasa penyelesaian masalah, dia dapat

menyelesaikan masalah pada situasi yang

berbeza. Contohnya pelajar yang

menggunakan teknik untuk mengingati fakta

dalam subjek dan situasi yang berbeza.

 Menyedari hubungan antara konsep yang

nampaknya tidak berkaitan. Contohnya

Newton mengaitkan kejatuhan epal dengan

daya tarikan yang tidak boleh nampak.

 Dapat memahami persamaan dua konsep


19

yang tidak diperhatikan oleh individu yang lain.

Contohnya antara persamaan telur dan biji

benih adalah kedua-duanya dilindungi

cengkerang, mengandungi nutrien untuk

tumbesaran bayi, bentuk bujur dan

sebagainya.

 Dapat memahami perbezaan dua konsep yang

seolah-olah sama. Dapatkah anda

membezakan konsep berat dan ketumpatan?

Cahaya dan terang? Cahaya adalah kata

nama dan terang adalah adjektif kepada

cahaya. Bolehkan anda menakrifkan

perbezaan makan dan minum? Seorang

kanak-kanak yang pintar cerdas mungkin

menakrifkan makan sebagai kunyah dan

minum itu sedut.

 Tertarik kepada pemikiran abstrak. Antara

bidang yang berkaitan dengan idea abstrak

adalah seperti agama, falsafah, fizik,

matematik, psikologi dan sains sosial yang

lain. Pada peringkat kanak-kanak,

mereka cepat memahami konsep seperti

balasan, perasaan, keinsafan, harapan, cita-

cita dan sebagainya.


20

 Memahami kebolehan intelek sendiri

(metakognisi), membantu mereka memahami

gaya pembelajaran sendiri dan cara yang

paling efektif untuk mencapai keputusan

akademik yang baik. Dengan kata lain, mereka

menggunakan kecerdasan yang ada pada

mereka dengan cara yang lebih berkesan.

Antara strategi pembelajaran adalah seperti:

kalau saya tidak mengaplikasi apa yang

dipelajari, saya akan lupa.

Imkplikasinya: mengaplikasi konsep yang baru

dipelajari dengan sebanyak mungkin dalam

situasi baru.

Metakognisi yang matang ini juga bermakna

mereka melatih diri. Mereka mencari peluang

dan persekitaran untuk perkembangan diri.

Mereka mengoptimalkan perkembangan

intelek sendiri dengan intelek yang sedia ada!


21

KAJIAN KES

Biodata responden

Nama Penuh : Nor Syuhadah Bt Arifin

Nama Samaran : Odah

Umur Kini : 12 Tahun

Jantina : Perempuan

Tarikh Lahir : 9 Jun 1999

Tempat Lahir : Kuala Lumpur

Keturunan : Melayu

Nama Bapa : Arifin

Pekerjaan Bapa : Bekerja Sendiri

Nama Ibu : Khatijah

Pekerjaan Ibu : Suri Rumah Tangga

Bil. Adik-Beradik : 8 Orang


22

Anak Ke Berapa : Ke 6

Sekolah Rendah : Sekolah Kebangsaan Methodist

Cita-cita : Pensyarah

Hobi : Melukis

Impian : Memiliki kehidupan yang hampir sempurna


23

Kaedah kajian

Empat kaedah kajian yang telah saya gunakan semasa menjalani kajian kes

saya adalah dengan menggunakan kaedah temuramah, rujukan ilmiah,pemerhatian

dan senarai semak. Melalui kaedah temuramah, saya telah meluangkan masa saya

untuk pergi sendiri ke rumah responden yang terletak di Tanjung Malim. Saya telah

bertemu muka dengan responden itu sendiri dan berkenalan dengan keluarga

responden. Kaedah temuramah ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut

mengenai maklumat diri responden di samping menyelami kehidupan beliau. Saya

telah dilayan dengan baik dan mereka sedia memberi kerjasama semasa sesi soal

jawab.

Kaedah pemerhatian juga telah saya lakukan terhadap responden. Melalui

kaedah ini saya telah mencatat sedikit sebanyak mengenai tingkah laku respoden

termasuklah menilai tingkahlaku respoden terhadap keluaganya serta reaksi semasa

diajukan soalan. Selain itu juga, saya telah membuat pemerhatian dan kesimpulan

sendiri mengenai hubungan kekeluargaan antara mereka dan persekitaran tempat

tinggal.

Bagi menyempurnakan tugasan individu kajian kes ini, saya turut mengumpul

maklumat yang berkaitan melalui kaedah rujukan. Saya telah ke perpustakaan untuk

mendapatkan buku-buku yang berkaitan kanak-kanak pintar cerdas terutamanya

yang berkaitan dengan fokus kajian saya terhadap responden pada kali ini iaitu

kanak-kanak pintar cerdas pencapaian rendah (underachieving gifted student). Saya

telah menggunakan pelbagai buku ilmiah yang berkaitan tentang pintar cerdas

bertujuan bagi menguatkan lagi idea yang ingin saya sampaikan melalui penulisan
24

dalam kajian kes saya.. Selain itu juga, kaedah rujukan yang saya gunakan juga

adalah melalui media elektronik iaitu dengan melayari internet. Maklumat yang saya

perolehi merangkumi pendapat tokoh dari luar dan dalam negara.

Sebelum bertandang ke rumah responden, saya turut menyediakan satu borang

senarai semak terhadap responden dan ibu bapa responden. Ini juga merupakan

salah satu kaedah kajian yang turut saya gunakan selain kaedah temuramah,

rujukan ilmiah, dan kaedah pemerhatian. Senarai semak yang telah saya gunakan

adalah lebih kepada untuk mengesan ciri-ciri pintar cerdas yang ada pada

responden. Dengan adanya senarai semak, saya dapat mengetahui tahap dan

masalah yang terdapat dalam diri responden. Sekaligus dapat membantu setiap

kekurangan yang dikenalpasti.

Objektif kajian

Kajian kes ini dijalankan bagi tujuan untuk mengetahui dengan lebih mendalam

dan terperinci mengenai kanak-kanak bermasalah pembelajaran iaitu kanak-kanak

pintar cerdas. Kajian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan maklumat mengenai

ciri-ciri seorang kanak-kanak pintar cerdas dalam kalangan kanak-kanak normal.

Oleh itu, melalui kajian kes yang dilaksanakan ini juga kita dapat memahami ciri-ciri

mereka yang pintar cerdas. Pengetahuan ini sangat berguna untuk membantu kita

memerhatikan dan memahami diri kita, rakan kita, keluarga kita ataupun mana-mana

individu. Untuk memahami siapakah individu pintar cerdas, kita perlu memahami

beberapa konsep yang lain lagi.


25

Menerusi kajian kes individu yang saya jalankan, saya tertarik dan berminat

untuk mengetengahkan seorang responden yang menurut pandangan saya

responden memiliki ciri-ciri pintar cerdas namun dalam kategori pintar cerdas jenis

pencapaian rendah (underachieving gifted student).

Penyataan masalah

Setiap kanak-kanak normal mempunyai potensi untuk tumbuh dan

berkembang menjadi pelajar pintar dan berbakat. Ibu bapa dan sekolah

bertanggungjawab untukmembimbing kanak-kanak tersebut mengembangkan

potensi mereka secara seimbang,menyeluruh, sepadu dan optimum .Namun begitu

terdapat juga sesetengah individu yang memiliki cirri-ciri pintar cerdas tidak

berpeluang untuk mengembangkan potensi mereka. Hal ini kemungkinan besar

disebabkan oleh suasana persekitaran mereka.

Satu kategori kanak-kanak pintar cerdas yang menuntut perhatian para

pendidik dan pekerja sosial adalah kanak-kanak pintar cerdas yang tertindas secara

sosial. Mereka tidak mendapat galakan secukupnya dari keluarga untuk

mengembangkan potensinya. Sebagai kanak-kanak pintar cerdas yang miskin,

bermakna mereka menghadapi masalah tambahan selain masalah sebagai kanak-

kanak yang miskin. Antara masalah ini termasuklah keperluan kepada cabaran

intelek yang tidak dapat dipenuhi. Kalau dia terlalu berbeza dengan ibubapa dan

keluarga, ia akan membawa kepada konflik keluarga sebab tingkah lakunya tidak

boleh difahami oleh orang lain.


26

DAPATAN KAJIAN

Latar belakang responden

Saya telah menjalankan kajian ke atas seorang individu biasa yang memiliki

ciri-ciri pintar cerdas pencapaian rendah. Responden dibesarkan dalam sebuah

keluarga yang berpendapatan rendah di mana bapanya bekerja sendiri sebagai

pemandu kereta angkut.manakala ibunya merupakan suri rumah tangga sepenuh

masa. Memandangkan bapanya merupakan satu-satunya individu yang

bertanggungjawab mencari nafkah untuk keluarga, mereka sering menghadapi

masalah dari segi kewangan. Keadaan menjadi semakin rumit apabila keluarga ini

memiliki ahli keluarga yang ramai dan masing-masing masih bersekolah. Responden

merupakan anak ke enam daripada lapan orang adik beradik. Kakaknya yang sulung

berusia 19 tahun manakala adik lelakinya yang bongsu berusia 2 tahun.

Zaman kanak-kanak dianggap zaman optimal. Dalam sejarah mencatatkan

banyak individu yang mengatasi kekangan persekitaran seperti penindasan,

kemiskinan dan menyerlahkan bakat mereka pada peringkat lewat hidup mereka.

Kecerdasan yang terpendam akan berkembang pada masanya. Ini tidak bermakna

pendidikan tidak penting dan kecerdasan hanyalah akibat faktor biologi semata-

mata. Keadaan ini terutamanya benar bagi domain seperti kesenian, bahasa, muzik

tetapi bukan dalam bidang seperti matematik dan fizik di mana banyak ahli

matematik mencapai zaman kemuncak mereka pada umur dua-puluhan dan tiga-

puluhan. Bagi golongan yang tertindas secara sosial dalam perspektif responden ini,

masalah inferioriti yang menghantui responden mungkin memberi kesan yang

berpanjangan terhadap (perkembangan) diri responden kelak. Ia bukan setakat


27

menjejaskan motivasi untuk mencapai lebih tinggi, yang lebih teruk lagi ia

menjejaskan motivasi untuk belajar dan berubah langsung.

Aspek perkembangan

Perkembangan kognitif

Melalui kaedah pemerhatian saya mendapati responden dapat memahami

manakah isu yang penting, idea yang teras, prinsip asas yang penting. Palajar yang

biasa hanya memberi perhatian kepada perincian yang kurang penting. Contohnya

semasa melakukan hasil seni, responden mementingkan menghasilkan kerja yang

tercantik, walaupun tidak mengikut cara yang dicadangkan oleh saya(mungkin

menggunakan cara yang tidak terfikir oleh orang lain). Menyedari nilai hasil seni

terletak pada kecantikannya, bukan kaedahnya. Melalui pemerhatian hasil kerja

yang ditunjukkan saya mendapati responden mampu memikirkan sesuatu perkara

dengan terperinci. Sebagai contoh apabila responden melukis perahu yang

memperincikan pandangan di dalam perahu.

Perkembangan fizikal

Walaupun bentuk dan saiz tubuh manusia adalah lebih banyak

disebabkan oleh pengaruh-pengaruh bukan kebakaan seperti pemakanan, iklim,

senaman dan
28

juga pekerjaan, namun baka merupakan satu faktor yang mempengaruhi

perkembangan aspek fizikal seseorang itu. Responden adalah berbadan kecil.

Warna kulit, warna mata dan warna rambut juga dipengaruhi oleh trait fenotaip iaitu

lebih mengikut ibunya.

Responden kurang menyerlah di sekolah namun responden aktif dan

Berjaya meningkatkan prestasi beliau dalam seni mempertahankan diri „Tae Kwan

Do‟ . responden juga aktif melibatkan diri dalam aktiviti olahraga terutamanya dalam

sukan lumba lari. Responden juga berhasrat untuk dapat bekerja setelah selesai

sekolah. Namun bapanya tidak membenarkan kerana usaha responden yang masih

muda di samping bimbang akan keselamatan responden. Walaubagaimanapun,

dalam akademik responden sangat menguasai subjek teras iaitu bahasa Malaysia,

Pendidikan Islam, dan bahasa inggeris. Responden mendapat markah tinggi dalam

subjek berkenaan, namun kurang memuaskan dalam subjek matematik.

Perkembangan bahasa dan komunikasi

Walaubagaimanapun melalui kaedah temu bual dan soal selidik bersama ibu

bapa responden , saya mendapati semasa usia kecilnya, responden lebih cepat

belajar bercakap berbanding adik- beradiknya yang lain. Pada umur 2 bulan juga,

responden mampu memberikan tindak balas kepada orang sekelilingnya dengan

senyum dan menarik tangan.

Walau bagaimanapun apabila meningkat dewasa, responden menjadi

semakin pendiam dan sukar untuk diajak bergurau. Ini terbukti apanila ibu bapa

mengatakan responden kurang keluar rumah untuk berkawan. Keadaan ini


29

sememangnya akan member i kerugian kepada responden kerana kesannya

responden akan kurang bersosial.

Perkembangan interaksi sosial dan emosi

Responden juga memiliki kebiasaan kerja yang kurang baik. Sebagai contoh

apabila responden sering gagal menyiapkan kerja rumah matematik yang telah

dinerikan oleh guru. Hal ini disebabkan rasa kurang minat terhadap subjek

berkenaan. Selain itu, responden juga menghadapi masalah mengenai

ketidakmampuan menumpukan perhatian ketika guru mengajar di hadapan.

Responden sering tidur di dalam kelas dan berkhayal. Responden juga k urang

berusaha dalam menjalankan tugas. Cenderung untuk minat yang kuat terhadap

suatu bidang tertentu, sehingga melupakan akademiknya.

Dalam aspek emosi pula, harga dirinya rendah dan responden sering

membeza-bezakan kelebihan orang lain yang tiada dalam dirinya. Responden juga

seorang yang sangat sensitif terutamanya apabila diejek dan dikacau oleh rakan

sekelas, Keadaan ini mengundang rasa dan sikap negatif terhadap diri sendiri

responden dan orang lain, Walau bagaimanapun responden seorang yang sangat

mencintai binatang dan alam semula jadi. Responden telah menanam sayur di

belakang rumahnya secara kecil-kecilan. Responden juga sering bercakap sendirian

di hadapan cermin dan kucing yang merupakan haiwan peliharaannya yang

bernama tomok.
30

STRATEGI

Tahap kesedaran yang tinggi terhadap kepentingan pendidikan secara tidak

langsung melahirkan ramai pelajar kita yang pintar cerdas. Gaya pembelajaran bagi

pelajar pintar cerdas ini sudah semestinya tidak sama dengan pelajar-pelajar yang

biasa. Adalah penting untuk mengkaji cara proses pengajaran dan pembelajaran

yang sesuai dan berkesan untuk mereka ini bagi memastikan kelebihan yang dimiliki

oleh mereka dapat memberi manfaat kepada negara suatu masa nanti.

Strategi sekolah

Menurut Whitmore (1980) , terdapat tiga jenis strategi berkesan bagi mengatasi

pelajar pintar cerdas pencapaian rendah iaitu melalui stategi supportif, intrinsik, dan

remedial.

Strategi supportif.

Teknik dan susunan kelas yang memungkinkan pelajar merasa menjadi

sebahagian dari “keluarga”, bukan pabrik, yang mencakup metode, yaitu:

mengendalikan pertemuan kelas untuk membincangkan kepekaan pelajar;

merancang kegiatan kurikulum berdasarkan keperluan dan minat pelajar; dan

memungkinkan pelajar untuk menghentikan tugas-tugas tentang berbagai mata

pelajaran yang telah mampu mereka tunjukkan kompetensinya.

Strategi intrinsik.

Strategi ini menekankan idea bahwa konsep diri pelajar sebagai pelajar

sangat berkait rapat dengan keinginannya yang kuat untuk berprestasi secara
31

akademik. Dengan demikian, sebuah kelas yang mengundang sikap positif adalah

memungkinkan kita untuk mendorong mereka berprestasi. Dalam kelas seumpama

ini, guru mendorong untuk berusaha, bukan hanya sekadar berjaya; mereka

menghargai pelajar melibatkan diri dalam membuat aturan kelas dan wujud

tanggung jawab mereka; serta mereka memungkinkan pelajar untuk mengevaluasi

tugas mereka sendiri sebelum menerima suatu penilaian dari guru.

Strategi remedial.

Guru yang berjaya dalam mengatasi perilaku pelajar pintar cerdas

pencapaian rendah underachiever tahu bahwa pelajar adalah tidak sempurna –

sekiranya setiap pelajar memiliki kekuatan dan kelemahan baik berkenaan dengan

keperluan sosial, emosional, maupun intelektual. Dengan strategi remedial, pelajar

diberikan peluang untuk mempercepat dalam bidang-bidang yang menjadi

kekuatannya dan minatnya, sementara itu peluang diberikan untuk bidang-bidang

spesifik yang dianggap sukar untuk dikuasai. Remediasi ini dilakukan dalam suatu

lingkungan yang baik, suatu lingkungan di mana kesilapan merupakan sebahagian

pengajaran dipelajari setiap orang, termasuk guru.

Selain daripada itu, Ford dan Thomas (1997) juga memberikan pendapat

bahawa penekanan perlu diberikan kepada pelajar pntar cerdas pencapaian rendah

, di antaranya: 1)Penyesuaian kurikulum untuk promosi kejayaan dan prestasi.

2)Pengajaran remedial untuk memperbaiki pencapaian akademik, 3) Memperbaiki

keterampilan meniru dokumen, 4)Memperbaiki pencapaian


32

pembelajaran,5)Memperbaiki pengurusan diri pelajar (self-management),

6)Meningkatkan keyakinan diri (self esteem).

Strategi Keluarga

Terdapat beberapa strategi untuk mencegah dan mengatasi pelajar pintar

cerdas pencapaian rendah.(underachiever), iaitu:

Strategi supportif.

Pelajar pencapaian rendah hidup dalam suasana yang saling menghargai,

tidak berkuasa, fleksibel, dan bertanya. Mereka memerlukan aturan dan pedoman

yang rasional, sokongan dan dorongan yang kuat, dapatkan kembali sikap yang

positif yang konsisten, dan bantuan untuk menerima beberapa halangan, sama ada

dari mereka sendiri atau orang lain (Rimm,1986).

Strategi instrinsik.

Apakah anak-anak berbakat menggunakan kemampuannnya yang luar biasa

dengan cara-cara yang konstruktif sebahagian bergantung kepada kepercayaan diri

dan konsep dirinya. Menurut Halsted (1988), “pelajar pintar cerdas intelektual tidak

akan bahagia dan merasa cukup sehingga mereka menggunakan kemampuan

mereka sehingga pada tahap yang optimal. Oleh itu, ibu bapa dan guru perlu melihat

dan memahami perkembangan intelektual, di samping perlu memberikan bantuan

yang sesuai. Memberikan suatu lingkungan pendidikan yang sesuai dapat

menstimulasi suatu rasa minat sejak awal terhadap belajar.

Sebaliknya individu yang memiliki naluri ingin tahu yang tinggi dengan

mudahnya akan terpesong, jika lingkungan pendidikan tidak menstimulasi;


33

penempatan kelas dan pendekatan pengajaran tidak sesuai; pelajar akan

berhadapan dengan guru yang tidak mampu membimbingnya; atau tugas yang

secara konsisten terlalu sulit atau mudah. Praise versus encouragement. Penekanan

yang berlebihan terhadap prestasi atau hasil belajar daripada usaha, keterlibatan,

dan dorongan untuk belajar tentang topik yang menjadi minat mereka adalah

merupakan suatu strategi ibu bapa secara umum.

Garis antara tekanan (pressure) dan dorongan (encouragement) adalah

halus, tetapi penting. Tekanan untuk memperolehi kemenangan seperti menang

piala dan mendapatkan A dalam pelajaran. Untuk pelajar yang telah berjaya

memenuhi harapan ibu bapa berkenaanmereka berhak mendapatkan penghargaan

yang sangat tinggi. Manakala melalui dorongan (encouragement), menekankan

pada usaha, proses yang digunakan untuk pencapaian. Langkah ini perlu yang

diambil untuk mencapai tujuan, dan kemajuan. Langkah ini memberikan penilaian

kepada pelajar yang merupakan individu yang berpencapaian rendah yang

memerlukan dorongan, tetapi cenderung menolak penghargaan yang artifisial atau

tidak tulus. (Kaufmann, 1987).

Strategi remedial.

Dinkmeyer and Losoncy (1980) mendapati ibu bapa yang menolak

kemampuan anak-anaknya dengan dominasi, inensitivikasi, mendiamkan, atau

intimidasi., misalnya: Jika kamu seorang yang pintar, mengapa kamu dapat D dalam

pelajaran .......?” atau “Saya telah memberikan kamu sesuatu, mengapa kamu

demikian .......? tidak akan pernah berkesan. Kompetisi yang berlangsung secara
34

konstan mungkin mengarahkan ke pencapaian rendah (underachievement) terutama

ketika seorang merasa apakah seperti seorang berjaya atau

gagal. Kemahiran tentang kemajuan pembelajaran, kemahiran tentang pengurusan

masa, atau tutorial khusus mungkin tidak akan berkesan sekirannya pelajar itu telah

lama mengalami gejala berprestasi kurang. Sebaliknya tutorial khusus mungkin

sangat membantu bagi pelajar pintar cerdas pencapaian rendah yang mengalami

masalah akademik dalam jangka masa singkat.

Umumnya, pembelajaran kemahiran bagi seorang pelajar pintar cerdas sangat

membantu ketika seorang guru dipilih secara bijak untuk menyesuaikan dengan

gaya belajar pelajar. Kemahiran cara belajar yang bersifat luas atau pembelajaran

yang tidak

difahami oleh pelajar pencapaian rendah lebih cenderung bersifat kurang positif..
35

KESIMPULAN

Masalah pintar cerdas pencapaian rendah menjadi satu masalah besar

kepada pendidikan kita sebab ia mendatangkan kerugian besar kepada negara dan

ia menjejaskan kesejahteraan individu pintar cerdas tersebut. Individu pintar cerdas

yang sihat dan sejahtera akan mengembangkan potensi dengan lebih baik. Ia

menjadi satu cabaran yang besar sebab golongan ini selalunya diabaikan, tambahan

pula mereka tidak menonjol sangat dan menarik perhatian guru. Pada masa yang

sama mereka juga tidak lemah sangat sehingga dianggap perlu diberi bantuan

tambahan oleh guru.

Mereka yang merupakan kanak-kanak pintar cerdas pencapaian rendah juga

jenis yang lebih matang, stabil emosi dan bersopan. Walaupun mereka yang kreatif

suka bertindak berdasarkan impuls, mereka menunjukkan tumpuan tinggi dan

berpanjangan dalam melaksanakan idea. Kecerdasan semata-mata tidak menjamin

kejayaan di mana-mana pun. Pelajar yang pintar cerdas baik pencapaian rendah

mahupun tinggi perlu diajar dengan cara atau tabiat yang produktif supaya mereka

boleh menyumbang lebih kepada masyarakat. Ada idea yang baik semata-mata

adalah tidak cukup, melaksanakan idea tersebut adalah lebih penting. Tanpa usaha,

kegigihan, azam yang tekad dan memahami hala tuju sendiri, sesiapapun susah

mendapat kejayaan
36

BIBLIOGRAFI

Jamila K.A Mohamed (2005) Pendidikan Khas untuk Kanak-kanak Istimewa. Kuala

Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.Bhd

Fakulti Pendidikan, Sastera dan Sains Sosial (2006) Pengenalan Pendidikan

Kanak-Kanak Masalah Pembelajaran : Open University Malaysia

„Definisi Pelajar Pintar Cerdas‟

http://www.sksenai.com/blogs/index.php/2008/07/12/pintar-cerdas?blog=6 .Dijumpai

pada 05/01/2011.

„ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas‟ http://ppdlms.edu.my/pk/?p=1180. Dijumpai pada

05/01/2011
37

RUJUKAN

Senarai Semak Kanak-Kanak Pintar Cerdas

Bil. Soalan Jawapan Keterangan

1. Adakah anak anda belajar untuk

bercakap dan berjalan lebih awal?

2. Adakah anak anda menunjukkan

kemajuan dalam kemahiran motor

dan adakah anak anda bagus

terhadap aktiviti fizikal?

3. Adakah anak anda ingin tahu

tentang dunia, dan berminat untuk

menjelajah dan mencari maknanya?

4. Adakah anak anda melebihi tahap

umur dalam kebolehan dan juga

pembelajaran sendiri?

5. Adakah anak anda berminat

terhadap mengapa dan dimana

serta bagaimana?

6. Adakah anak anda bagus dalam

kosa kata?

7. Adakah anak anda menunjukkan

menunjukkan kebolehan yang


38

istimewa seperti dapat

menyelesaikan masalah, seni,

muzik atau matematik?

8. Adakah anak anda mempedulikan

dan

asyik memikirkan isu dan soalan

yang

kanak-kanak lain tidak fikirkannya?

9. Adakah anak anda gembira dalam

keadaan yang tidak diharapkan?

Rujukan 1 : Soalan untuk ibu bapa dan guru kepada responden


39

Rujikan : keputusan peperiksaan responden


40

Rujukan 3 : gambar yang dilukis oleh responden