Anda di halaman 1dari 5

1

KFP60604
Kaedah Penyelidikan Kuantitatif
2

PENILAIAN KURSUS
MOD CUTI SEKOLAH SESI 2021/2022

KANDUNGAN

1.0 Sinopsis Kursus 3

2.0 Hasil Pembelajaran Kursus 3

3.0 Penilaian Kursus 3

4.0 Penilaian dan rubrik Kerja Kursus 4

1.0 Sinopsis Kursus


3

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menghasilkan kaedah, bahan
pengajaran, prosedur serta instrumen dan menguji hasilan tersebut untuk
mendapatkan kesimpulan yang sah dan bolehpercaya serta mempunyai kesahan
dalaman dan kesahan luaran. Pelajar akan mempelajari bagaimana menjalankan
penyelidikan berbentuk deskriptif dan inferensi termasuklah rekabentuk-
rekabentuk korelasi, expo facto, eksperimen tulen, eksperimen kuasi, eksperimen
satu subjek yang meliputi merekabentuk serta menganalisis data dengan ujian-ujian
statistik yang berlandaskan perbezaan dan perkaitan meliputi satu dan lebih
pembolehubah bersandar.

2.0 Hasil Pembelajaran Kursus

i. Mensintesiskan pernyataan masalah dengan rekabentuk penyelidikan. (C6,


LO2)
ii. Menganalisis sumbangan persampelan kepada kesahan dan
kebolehpercayaan penyelidikan. (C5, LO2)
iii. Memilih instrumen kajian yang mempunyai nilai kesahan dan
kebolehpercayaan tinggi yang selari dengan keperluan pernyataan masalah.
(C6, LO2)
iv. Memahami kaedah menganalisis data deskriptif dan inferensi sejajar
dengan soalan kajian. (P3, LO3)
v. Menulis ulasan kritis artikel jurnal (C6, LO2).

3.0 Penilaian Kursus

Penilaian Kursus LO % Jumlah


Kerja Kursus:

 Penulisan kertas cadangan 2, 3 40


100
 Ulasan kritis artikel jurnal 5 20

 E-forum 1 20

 Kuiz 4 20
Peperiksaan Akhir 0 0 0
Jumlah 100%

4.0 Penilaian dan Rubrik Kerja Kursus

Sila baca SEMUA maklumat di bawah supaya anda mendapat kefahaman sebenar tentang
bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus.
4

Tugasan Arahan Tarikh %


1.  Sediakan satu kertas cadangan Rujuk arahan 40%
Penulisan penyelidikan (research proposal) untuk pensyarah
Kertas melaksanakan penyelidikan anda. masing-masing
Cadangan  Panjang penulisan adalah sekitar 20
halaman (tidak termasuk Rujukan dan
Lampiran), menggunakan kertas A4, font
Times New Roman, saiz 12 dan spacing
1.5.
 Kandungan kertas cadangan
penyelidikan:
i. Pengenalan
- Menjelaskan latar belakang
penyelidikan, kepentingan
kajian, dan secara ringkasnya
menerangkan mengapa
pembolehubah tersebut dipilih
dalam kajian anda.
ii. Permasalahan
kajian/pernyataan masalah
- Menerangkan apakah
permasalahan kajian (research
problem).
iii. Objektif penyelidikan
- Menyenaraikan objektif
penyelidikan, termasuk
pernyataan hipotesis
(sekiranya ada).
iv. Tinjauan literatur
- Menerangkan bagaimana
kajian dibina berlandaskan
pengetahuan lampau, dengan
mengemukakan dan menilai
apa yang telah diketahui
tentang masalah kajian.
Bincang tentang dapatan
lampau yang berkait rapat
dengan isu/masalah khusus
kajian.
v. Metodologi
- Menjelaskan pensampelan
dengan terperinci serta
bagaimana kumpulan
dibentuk.
- Menerangkan bagaimana dan
langkah-langkah kaedah
penyelidikan kuantitatif yang
dilaksanakan dalam kajian
anda.
- Cara-cara kutipan data
dilakukan (lampirkan soal
selidik/ujian).
- Menjelaskan teknik-teknik
analisis (deskriptif dan
5

Tugasan Arahan Tarikh %


inferensi) berlandaskan objektif
penyelidikan anda.
2.  Pelajar memilih 1 artikel jurnal yang Rujuk arahan 20%
Penulisan berasaskan penyelidikan kuantitatif. pensyarah
ulasan Pelajar perlu menulis ringkasan kajian masing-masing
kritis artikel tersebut, membuat huraian dan ulasan
jurnal sendiri dengan mengaitkan kajian
tersebut dengan isu semasa.

3. e-forum  Terdapat 2 soalan untuk aktiviti pelajar Tajuk 1: 20%


berforum secara dalam talian di laman Bincangkan jenis-
MyGuru bersama tutor e-learning dan jenis pensampelan
sesama pelajar yang lain. (sampling) yang
 Pelajar diminta menjawab ke dua-dua sesuai untuk
soalan forum tersebut dengan idea asli kajian kuantitatif.
yang bernas. Minimum 100 patah (10 markah)
perkataan bagi setiap satunya. (10
markah diperuntukkan bagi setiap Tajuk 2:
jawapan kepada soalan yang Bincangkan
dikemukakan). beberapa
 Pelajar juga dimestikan memberikan perbezaan di
pandangan, ulasan, penambahan, dan antara kajian
komentar terhadap jawapan rakan-rakan kuantitatif dan
yang lain (minimum 1 kali untuk setiap kualitatif.
soalan). Lebih banyak adalah lebih baik (1 (10 markah)
markah diperuntukkan bagi perbincangan
ini).
 Pemarkahan diberi menerusi jawapan
kepada soalan dan kekerapan penyertaan
berforum dengan rakan-rakan pelajar yag
lain.
 Secara keseluruhannya, jawapan pelajar
dalam e-forum pada tahap minimum ialah
2 jawapan kepada kedua-dua soalan.
4. Kuiz  Pelajar perlu menduduki satu kuiz bagi Rujuk arahan 20%
menguji keupayaan menganalisis data pensyarah
deskriptif dan inferensi agar sejajar masing-masing
dengan objektif dan soalan kajian.

 Bentuk dan bilangan item bagi kuiz


adalah bergantung kepada pensyarah
masing-masing.
JUMLAH 100%
PERHATIAN
 Segala perkara yang berkaitan kerja kursus MESTI merujuk dan mengikut arahan
pensyarah kumpulan kuliah masing-masing.
 Sila patuhi tarikh penghantaran tugasan yang diberikan.

Anda mungkin juga menyukai